Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 01-09-2009

Mødedato:
01-09-2009 Kl. 15:00 - Kl. 18:00

Mødested:
Mødelokale 3

Medlemmer:
Karsten Uno Petersen, A, Carsten Abild, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lisbeth Poulsen, A, Ole Jacobsen, C, Poul Sækmose, C, Preben Jensen, V, Willy Sahl, A, Jørgen Bastholm, V,

Afbud:
Jørgen Bastholm, V

 

 

Dagsorden

 1. Kulturpuljen juni 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter
 2. Tema: Vækstforums klyngeindsats
 3. Orientering og drøftelser
 4. Orientering om arbejdet i Vækstforum
 5. Opfølgning på trafikaftalen "En grøn transportpolitik" - indstilling af medlem til styregruppen
 6. Orientering om program for besøg af delegation fra Region Blekinge
 7. Afrapportering fra projektet Art, Hope and Recovery
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

 

 

 

1.      Kulturpuljen juni 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter

Sagsnr:

09/8833

Resumé

Kulturpuljens juni-uddeling har modtaget 65 ansøgninger. Der er samlet søgt om 18.463.505 kr. og 430.855 kr. i underskudsgaranti.

Kulturbudgettet for 2009 er på 9,178 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 4,135 mio. kr. Det betyder, at der p.t. resterer 5,043 mio. kr. til projekter i 2009.

Kulturpuljens juni-uddeling har været annonceret til at udgøre 1,7 mio. kr. til både regionale fyrtårne og mindre kunst- og kulturprojekter.

Sagsfremstilling

Kulturlivet i Region Syddanmark har en stor betydning for at skabe image og identitet i regionen, og kulturtilbuddene udgør et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister til regionen. Kulturaktiviteterne kan understøtte andre tiltag, eksempelvis uddannelse eller turismesatsninger.

Kulturprojekterne kan være med til at skabe samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser, og projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i hele regionen og komme så mange som muligt til gode.

Administrationen har vurderet de indkomne ansøgninger og indstiller på den baggrund 3 projekter til drøftelse om tilskud for i alt 2.964.840 kr. Samtlige 3 ansøgninger (nr. 28, 30 og 33 i oversigten) indkaldes til samtale i det særlige udvalg vedr. regional erhvervspolitik og internationalt samarbejde. 

De øvrige ansøgninger har administrationen ligeledes vurderet og indstiller dem til afslag, da de ikke i tilstrækkelig grad opfylder kriterierne for kulturpuljens retningslinjer.

Ansøgning nr. 53 indsender yderligere oplysninger, og ansøgningen forventes at blive behandlet sammen med ansøgninger til kulturpuljens oktober-uddeling.

Ansøgninger vedlægges som bilag:

 • B 28 - Ribe en byggeklods i Danmarks opståen.
 • B 30 - Historisk Atlas Syddanmark for alle
 • B 33 - Robotic Art Experience


Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 15.489.665 mio. kr. og 403.855 kr. i underskudsgaranti.

Indstilling

Det indstilles,

at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde, med henblik på anbefaling over for regionsrådet, drøfter, hvilke projekter der indstilles til tilskud fra kulturpuljen til juni-uddelingen 2009.

Udvalget

Det særlige udvalg anbefaler overfor regionsrådet, at de tre præsenterede projekter indstilles til tilskud fra kulturpuljen til juni uddeling 2009. De tre projekter er: 

Ribe en byggeklods i Danmarks opståen
Historisk Atlas Syddanmark for alle
Robotic Art Experience

Bilag:

 

 

 

2.      Tema: Vækstforums klyngeindsats

Sagsnr:

09/161

Resumé

Vækstforums handlingsplan for 2009-10 fokuserer på "klynger" som ét af fire forretningsområder. Klyngeudvikling handler om udvikling af samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Sagsfremstilling

Vækstforum har siden 2007 haft klyngeudvikling som et indsatsområde. Klyngebegrebet dækker over flere ting. Det er en teori, som beskriver mekanismer og ressourcer, der fører til økonomisk vækst, et værktøj, som kan bruges til organisering af erhvervsfremmeindsatsen, et politisk indsatsområde, som retter sig mod innovation og værdiskabelse.

Klyngeudvikling er interessant som erhvervspolitisk virkemiddel, fordi internationale undersøgelser viser, at virksomheder i erhvervsklynger er forholdsvis mere konkurrencedygtige, har højere produktivitet, genererer flere nye virksomheder og er mere innovative end lignende virksomheder uden for klynger.

Klyngeudvikling handler om (netværks)samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. En klynge er en geografisk koncentreret gruppe af virksomheder, der:

 • Forbindes gennem økonomiske såvel som sociale relationer
 • Deler fælles rammebetingelser
 • Har et fællesskab omkring marked (værdikæde), produkter, teknologi, viden el.lign.
 • Har et vidennetværk mellem virksomheder og videninstitutioner, som er centralt for virksomhedernes operationer

 

I Vækstforums handlingsplan er klyngeudvikling både et redskab og et forretningsområde.

Vækstforum har indstillet en række klyngeinitiativer til støtte siden januar 2007.

De støttede klynger kan opdeles i modne og spirende klynger alt afhængig af, hvor veludbygget samarbejdet mellem aktører i klyngen er, herunder hvor stærkt engagementet fra private virksomheder er. Ifølge en undersøgelse som Vækstforum har fået fortaget, er der følgende modne og spirende klynger i Region Syddanmark:

Modne klynger: Mekatronikklyngen, AluCluster, Køleklyngen, RoboCluster, Offshore Center, Maritim klynge Esbjerg

Spirende klynger: Stålklyngen, Plastklyngen, Fødevare, Miljø, Transport, Energi, Oplevelse, Turisme, Sundhed og Sikkerhed.

Samlet er der fra 2007 og frem til nu igangsat klyngeudviklingsaktiviteter for 171 mio. kr. Heraf har Vækstforum indstillet støtte for 63 mio. kr. De resterende 108 mio. kr. er finansieret af øvrige aktører, herunder private virksomheder, kommuner, erhvervsfremmeselskaber, stat, forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.f.

Senest har Vækstforum igangsat en indsats med henblik på at udvikle de spirende klynger på henholdsvis fødevare- samt transport- & logistikområdet. Begge områder har en erhvervs- og beskæftigelsesmæssig tyngde i regionen og potentiale for yderligere udvikling. På den baggrund er der derfor igangsat arbejde med at samle virksomhederne med henblik på at understøtte udvikling af en samlet strategi og organisering, som kan danne ramme for udviklingen af de to erhvervsområder.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Det særlige udvalg har i sin årsplan valgt, at sætte Vækstforums handleplans fire indsatsområder på som temaer på sine møder. Udvalget blev orienteret om indsatsen ”Klynger” og udvalget tog orienteringen til sig.

Udvalget

Det særlige udvalg har i sin årsplan valgt, at sætte Vækstforums handleplans fire indsatsområder på som temaer på sine møder. Udvalget blev orienteret om indsatsen ”Klynger” og udvalget tog orienteringen til sig.

 

 

3.      Orientering og drøftelser

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

På mødet vil der blive orienteret om følgende:

 1. Orientering om Rådet for Teknologi og Innovation ansøgninger – prækvalificering
 2. Syddansk Uddannelsesaftale - status efter første konference og det videre arbejde
 3. Europæiske Globaliserings Fond ansøgninger
 4. Regeringens "Grøn Vækst"

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Der blev orienteret om:
- Ansøgning til prækvalificering indenfor pulje i Rådet for Teknologi og Innovation
- Syddansk Uddannelsesaftale – status efter første konference og det videre arbejde
- Ansøgning til Europæiske Globaliserings Fond
- Regeringens ”Grøn Vækst”
Det særlige udvalg tog orienteringen til sig.

 

 

4.      Orientering om arbejdet i Vækstforum

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Der gives en orientering om Vækstforums arbejde, særligt om tillægsaftalen til partnerskabsaftalen med regeringen og Vækstforum.

Desuden orienteres der om hovedpunkterne fra Vækstforums møde den 25. juni 2009 samt foreløbige hovedpunkter til Vækstforums møde den 22. september 2009.

Sagsfremstilling

Den 4. juni 2009 blev der forhandlet en ny tillægsaftale til Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Hovedresultaterne er følgende:

 1. Statslig opbakning til processen i forbindelse med ansøgning om midler fra EU’s globaliseringsfond (Danfoss).
 2. Aftale om i fællesskab at følge udviklingen omkring Lindø og koordinere indsatsen.
 3. Fælles indsats og koordinering i forhold til at flere unge skal gennemføre en uddannelse, herunder fokus på praktikpladser og reglerne herfor.
 4. Synliggørelse af Vækstforums satsning på omstilling gennem velfærdsteknologier og statslig opbakning til etablering af kapitalfond.


Tillægsaftalen er vedlagt som bilag.

På Vækstforums møde den 25. juni blev der gjort status på den regionale vækstpakke. Blandt andet præsenteredes Vækstforums kampagne for elev-/praktikpladser, der løber året ud og kan ses på hjemmesiden: www.praktikplads.nu.

Efter vedtagelsen af vækstpakken på mødet den 31. marts 2009 har flere af Vækstforums parter igangsat en række initiativer. For at sikre implementering af vækstpakken er der nedsat en koordinationsgruppe, der følger initiativernes fremdrift. Den foreløbige oversigt viser, at der er god fremdrift i implementering af vækstpakken.

Den foreløbige oversigt over igangsatte og planlagte aktiviteter er vedlagt som bilag.

Vækstforum drøftede desuden Implementering af Vækstforums Handlingsplan 2009-10, som beskriver hvilke konkrete tiltag, der er – eller planlægges – igangsat. Det drejer sig om en lang række initiativer inden for de fire forretningsområder. Punktet drøftes igen på Vækstforums møde den 22. september 2009.

Endelig behandlede Vækstforum fem indkomne ansøgninger, som alle blev indstillet til støtte. Bl.a. blev projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier, der har Region Syddanmarks afdeling for kommunesamarbejde som hovedansøger og et samlet budget på 11.988.833 kr., indstillet til 5.994.416 kr. fra Regionalfonden.

Ligeledes blev projektet Hold Fast, med et samlet budget på 46.706.492,01 kr., indstillet til 23.353.249 kr. fra de konkurrenceudsatte midler fra Socialfonden. Dette projekt har regionsrådet tidligere støttet med midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje. Indstillingen forudsætter dog, at projektet modtager en bevilling på 4.670.649,20 kr. fra Region Midtjyllands regionale erhvervsudviklingsmidler.

Beslutningsreferat fra Vækstforums møde den 25. juni 2009 er vedlagt som bilag.

På det næste møde i Vækstforum den 22. september 2009 forventes Vækstforum at behandle en række ansøgninger, herunder en større ansøgning inden for velfærdsteknologi, Welfare Tech Region. Dagsordenen til mødet er fortsat under udarbejdelse.

På samme møde skal Vækstforum endvidere tage stilling til en ansøgning om kontingent til videreførelse af Vestdansk investeringsfremme – foreløbigt for perioden 2010-11.

Endelig skal Vækstforum også drøfte følgende fire punkter, som er blevet drøftet særskilt under det foregående punkt på dagsordenen for det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde:

 1. Prækvalificering af ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovations (RTI) satsning kaldet innovative samfundsløsninger.
 2. Syddansk Uddannelsesaftale, der er en del af Vækstforums regionale vækstpakke.
 3. Ansøgningerne til European Globalisation Adjustment Fund (EGF) vedr. situationen på Danfoss og Lindø.
 4. Oprettelsen af en Syddansk Velfærdsteknologifond, som skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og -service.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til sig.

Bilag:

5.      Opfølgning på trafikaftalen "En grøn transportpolitik" - indstilling af medlem til styregruppen

Sagsnr:

09/3543

Resumé

På mødet den 27. april 2009 i Kommunekontaktudvalget blev det besluttet at etablere et syddansk samarbejde om opfølgning på trafikaftalen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på trafikaftalen nedsættes der en politisk styregruppe med 4 repræsentanter for de syddanske kommuner og 3 fra regionsrådet.

Regionsrådets repræsentation i styregruppen vil bestå af regionsrådsformanden og en repræsentant for hhv. det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og det særlige udvalg vedr. erhverv og internationale forhold.

Kommunekontaktrådet har for kommunerne udpeget borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune, borgmester Uffe Steiner Jensen, Fredericia Kommune, borgmester Gylling Haahr, Varde Kommune og borgmester Finn Brunse Assens kommune.

Der er desuden nedsat en fagligt baseret arbejdsgruppe med repræsentanter for kommuner og region, som vil stå for det konkrete arbejde.

Til orientering kan det oplyses, at det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø over for regionsrådet har anbefalet William Jensen og Thyge Nielsen som mulige kandidater.

Indstilling

Det indstilles,

at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde drøfter udpegningen af et medlem til den politiske styregruppe med henblik på anbefaling af mulige kandidater over for regionsrådet.

Udvalget
Det særlige udvalg drøftede udpegningen og anbefaler overfor regionsrådet Karsten Uno Petersen og Stephanie Lose som mulige kandidater.

 

 

 

6.      Orientering om program for besøg af delegation fra Region Blekinge

Sagsnr:

09/10805

Resumé

Region Blekinge (Sverige) har bedt om at mødes med Region Syddanmark i forbindelse med et tredages besøg i Danmark. Mødet med Region Syddanmark ønskes gennemført den 17. september. Henvendelsen fra Region Blekinge er vedlagt som bilag.

Foruden at orientere sig om arbejdet med regional udvikling i Danmark, ønsker Region Blekinge også at få lejlighed til at drøfte samarbejdet om EastWest Transport Corridor, som Region Syddanmark deltager i, og hvor Region Blekinge er lead partner.

Sagsfremstilling

Til mødet mellem Region Blekinge og Region Syddanmark den 17. september kommer samtlige 17 regionspolitikere samt seks embedsmænd fra Region Blekinge. Fra Region Blekinges side har man ønsket at drøfte følgende punkter:

 • strukturreformen og opbygningen af Region Syddanmark
 • regional udviklingsstrategi, herunder turisme og oplevelsesøkonomi
 • internationalt udsyn og samarbejde - Region Syddanmark i EU
 • transportinfrastruktur, grønne transportkorridorer

 

Der er vedlagt en skitse til et program for mødet med Region Blekinge. Heri er forudsat deltagelse af udvalgsformændene for hhv. det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø og det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde samt evt. yderligere regionsrådspolitikere, der måtte ønske det.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Det særlige udvalg tog orienteringen til sig og anbefaler, at Preben Jensen deltager med oplæg.

Bilag:

 

 

7.      Afrapportering fra projektet Art, Hope and Recovery

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

I december 2008 modtog PsykInfo 50.000 kr. fra Region Syddanmarks kulturpulje til projektet Art, Hope and Recovery.

PsykInfo har udarbejdet et notat, som fortæller om projektforløbet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Det særlige udvalg tog orienteringen til sig.

Bilag:

 

 

8.      Næste møde

Sagsnr:

09/14

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 29. september 2009.

Udvalget

Næste møde afholdes tirsdag den 29.9.2009 fra kl. 14.00 – 17.00. Regionsrådet har bedt det særlige udvalg om at udarbejde et oplæg om regionen som Science Region. SDU, UC Syd, UC Vest, UC Lillebælt, Sønderborg Kommune og Danfoss Universe er inviteret med til mødet.

 

 

9.      Eventuelt

Sagsnr:

09/14

Udvalget

-


Siden er sidst opdateret 03-09-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring