Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i formandskabet den 10. september 2009

 

Dagsorden


Møde i formandskabet

den 10. september 2009 kl. 13.00-15.00,

Mødeværelse 1, Regionshuset, 7100 Vejle

 


Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 8. juni 2009

2. Anbefalinger til nyt Vækstforum

3. Ansøgning om støtte fra European Globalisation adjustment Fund (EGF)

4. Videreførelse af foreningen Vestdansk Investeringsfremme 2010-12

5. Syddansk Uddannelsesaftale

6. Opfølgning på Vækstforums vækstpakke

Temadrøftelse: Fra Grænse- til Vækstregion - Ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde

Orienteringspunkter

7. Grøn Vækst

8. Syddansk Velfærdsteknologi Fond

9. Initiativ fra Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger

10. Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter

11. Status på implementering af handlingsplan 2009-10

12. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008

13. Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010

14. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

15. Orientering om indkomne ansøgninger

16. Meddelelser

17. Evt.

 

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 8. juni 2009

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 • At formandskabet tager beslutningsreferatet til efterretning.

 

2. Anbefalinger til nyt Vækstforum

 

Sagsfremstilling

Det nuværende Syddanske Vækstforum, der trådte sammen i maj 2006, følger den kommunale valgperiode, og ophører dermed ved udgangen af 2009. Regionsrådet skal udpege et nyt Vækstforum, hvilket forventes at ske i løbet af marts 2010.

Vækstforum har tidligere besluttet, at handlingsplanen skal evalueres én gang årligt, dvs. ultimo 2009. Det anbefales, at Vækstforum igangsætter sin evaluering af handlingsplan 2009-10 med henblik på at videregive evalueringens resultater til det kommende Vækstforum. 

I den nuværende Vækstforum-periode har Vækstforum gjort sig en lang række øvrige erfaringer om udarbejdelse af bl.a. erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. I forbindelse med overgangen fra det nuværende Vækstforum til det kommende Vækstforum kan man overveje at viderebringe en række anbefalinger til det kommende Syddanske Vækstforum.

Det kunne eksempelvis dreje sig om anbefalinger vedrørende:  

- den langsigtede erhvervsudviklingsstrategi

- partnerskabsaftalen med regeringen

- arbejdsmetoder og kriterier for indsatsen, herunder fokusering og effekt

- arbejdsform, herunder fokus på strategisk stillingtagen

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum anmoder sekretariatet om at forberede Vækstforums evaluering af handlingsplan 2009-10 med henblik på drøftelse i Vækstforum på det kommende møde.
  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager en indledende drøftelse af øvrige eventuelle anbefalinger til det kommende Vækstforum.

   

  3. Ansøgning om støtte fra European Globalisation adjustment Fund (EGF)

   

  Sagsfremstilling

  I to forskellige sammenhænge arbejdes der aktuelt med at søge den europæiske globaliseringsfond om støtte. Det drejer sig dels om Sønderborg-området, hvor mere end 1.500 medarbejdere har mistet arbejdet pga. fyringer på Danfoss og andre virksomheder i Sønderborg Kommune. Hertil kommer en indsats som følge af den bebudede lukning af Lindø-værftet i Munkebo. Der er i øjeblikket godt 2.500 ansatte på Lindø, som vil miste deres arbejde senest i 2011.


  Sønderborg-området i almindelighed og det nordlige Als i særdeleshed har siden efteråret 2008 oplevet en markant stigning i ledigheden. Denne ekstraordinære situation fordrer en særlig indsats. I perioden fra 1. oktober 2008 til 30. juni 2009 er der alene på virksomhederne Danfoss, Sauer-Danfoss og Danfoss Drives blevet afskediget over 1.500 medarbejdere. I midten af 2008 var ledigheden i Sønderborg Kommune helt nede på kun godt en procent af arbejdsstyrken, mens den i de seneste ledighedstal er steget til næsten 4 %, og hermed ligger over landsgennemsnittet. Denne udvikling har området på ingen måde været forberedt på.

  På denne baggrund er der primo september 2009 indsendt en ansøgning til EU. I første omgang er materialet sendt til Erhvervsministeriet, der på statens vegne varetager kontakt til EU vedr. EGF, herunder den formelle indsendelse af ansøgninger. Der søges støtte til en række forskellige aktiviteter, der på forskellig måde kan understøtte de fyrede medarbejderes chancer for ny beskæftigelse. Der er både tale om forskellige former for opkvalificering og forskellige incitamenter til at søge længerevarende uddannelser eller blive iværksættere. Ansøgningens omstillingsplan har et samlet budget på knap 114 mio. kr. og der ansøges om en samlet EU-støtte på 74 mio. kr. Det antages i budgettet, at i alt 1.130 fyrede og fratrådte vil blive omfattet af indsatsen, og der er således tale om en ansøgt EU-støtte på 65.500 kr. pr. fyret og fratrådt. Midlerne skal anvendes indenfor de næste 24 måneder. Den nødvendige medfinansiering består hovedsageligt at de dagpenge, de ledige oppebærer under aktivering. Der budgetteres dog også med en lokal og regional medfinansiering på samlet 3,4 mio. kr. Sønderborg Kommune vil komme til at fungere som tilsagnsmodtager, hvis ansøgningen imødekommes. I den kommende tid vil interessenterne, herunder særligt Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Beskæftigelsesregion Syddanmark drøfte den nærmere organisering.

  For at angive en realistisk og ønskværdig retning for omstillingsplanen er der samtidig arbejdet med en vækstplan, hvor der defineres nogle erhvervsmæssige potentialer i området, som kan skabe ny beskæftigelse. Der er enighed om, at særligt energieffektivisering og oplevelsesøkonomi har potentiale i området. Der arbejdes med at konkretisere denne indsats. Ved en idékonference om satsningen, der fandt sted på Alsion i Sønderborg mandag den 17. august 2009, blev der fremsat mange konstruktive forslag, som indgår i dette arbejde.

  Vedr. Lindø er der indledt samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner. Her sigtes også mod at udarbejde en ansøgning til EGF. Tidsplanen for arbejdet med EU-ansøgningen vil afhænge af den tidsmæssige fordeling af afskedigelserne, som endnu ikke er kendt. Imidlertid er ansøgningen under forberedelse og der er udarbejdet en statistisk analyse af området og en kortlægning af den eksisterende erhvervsfremmeindsats, som sammen med specifikke data om de ledige skal danne grundlag for omstillings- og vækstplanen for området. En politisk og en administrativ styregruppe vil forestå arbejdet.

  Til orientering er der som bilag vedlagt en beskrivelse af indsatsområder og omstillingsinitiativer i EGF ansøgningen, som er sendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen, der afsender ansøgningen til den europæiske globaliseringsfond. Selve ansøgningen kan rekvireres ved henvendelse til vækstforumsekretariatet.


  Beslutningspunkt

  Det indstilles,

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
   • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tilkendegiver sin opbakning til, at der i Sønderborg-satsningen arbejdes videre med udvikling af projekter inden for områderne oplevelsesøkonomi og energieffektivisering.

   4. Videreførelse af foreningen Vestdansk Investeringsfremme 2010-12

    

   Sagsfremstilling
   Region Syddanmark har sammen med Region Midtjylland og Region Nordjylland været medlemmer af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme siden 2007. Foreningen udspringer af det jysk-fynske erhvervssamarbejde, som i december 2005 indgik en samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet/Invest in Denmark. Foreningen, der arbejder for at tiltrække investeringer fra udlandet og fastholde arbejdspladser i Vestdanmark, ansøger Syddansk Vækstforum om kontingentmidler til en 3-årig videreførelse for 2010-12. Der ansøges 3,2 mio. kr. pr. år i 3 år fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til i alt 9,6 mio. kr.

   Sekretariatet foreslår, at Syddansk Vækstforum støtter Vestdansk Investeringsfremme i en periode, der følger den regionale erhvervsudviklingsstrategi 2007-12, således at støtten foreløbigt gives for 2010 og 2011. I alt 6,4 mio. kr.

    

   Resultaterne af foreningens hidtidige arbejde har påvirket det udenlandske investeringsmønster i Danmark. Hvor de udenlandske investeringer som Invest in Denmark tiltrak i 2006 var fordelt med næsten 80 % i hovedstadsregionen og 20 % udenfor, er resultatet i dag, at næsten 50 % af de udenlandske investeringer finder sted i de tre vestdanske regioner.

    

   For Region Syddanmark gælder det, at 623 arbejdspladser er blevet trukket til regionen siden 2006, hvilket svarer til ca. 43 % af det samlede antal arbejdspladser. Arbejdspladserne fordeler sig inden for forskellige erhvervsområder, herunder en række særligt prioriterede områder i Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. To af investeringerne er desuden foretaget i to af regionens definerede yderområder, Tønder og Svendborg.

    

   En nyskabelse i foreningen er, at der med ansøgningen om videreførelse, lægges op til indgåelse af en resultatkontrakt for samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark. Det betyder bl.a., at foreningens indsats i højere grad end tidligere målrettes regionernes – og hermed Syddansk Vækstforums – strategiske satsningsområder som eksempelvis velfærdsteknologi og energi.

    

   Foreningen Vestdansk Investeringsfremme indgår i tillægsaftalen 2009 som en del af partnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og regeringen, hvori partnerne udtrykker enighed om vigtigheden af at fortsætte samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem Invest in Denmark og de vestdanske regioner om at tiltrække udenlandske virksomheder og kapital efter 2009.

   Beslutningspunkt

    

   Det indstilles,

   • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Foreningen Vestdansk Investeringsfremme foreløbigt bevilges 3,2 mio. kr. pr. år i 2010 og 2011, i alt 6,4 mio. kr., fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering af Region Syddanmarks kontingent til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme for perioden 2010-2011,
    • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at bevillingen forudsætter, at Foreningen Vestdansk Investeringsfremme udarbejder en årlig resultatopfølgning og en samlet evaluering ved periodens udløb,
     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender resultatkontrakt for samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark.

      

     5. Syddansk Uddannelsesaftale


     Sagsfremstilling Vækstforum er tidligere blevet forelagt initiativet Syddansk Uddannelsesaftale. Syddansk Uddannelsesaftale er en del af den vækstpakke, som Vækstforum vedtog på sit møde 31. marts 2009.

     Syddansk Uddannelsesaftale, der underskrives den 30. september 2009 på Koldinghus sikrer, at alle relevante interessenter på ungdomsuddannelsesområdet nu vil arbejde sammen om at mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne i almindelighed og at forbedre ungdomsuddannelserne i regionen i særdeleshed. Et mindsket frafald i ungdomsuddannelserne er helt centralt for at højne regionens uddannelsesniveau på langt sigt.

     Arbejdet med Syddansk Uddannelsesaftale har været i gang siden Vækstforums møde den 31. marts 2009, og den første store milepæl i processen fandt sted den 20. august 2009, da Regionalt UngdomsuddannelsesRåd i samarbejde med Region Syddanmark inviterede til konference om Syddansk Uddannelsesaftale. På konferencen deltog knap 150 personer fra ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kommuner, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter. Det store deltagerantal er en indikation om, at der er stor tilslutning til initiativet.

     Konferencen havde to dele. En oplægs- og inspirationsdel og en workshopdel. Workshop’ene skulle levere input til selve Uddannelsesaftalen. Resultatet blev, at de væsentligste udfordringer for hver uddannelse nu er beskrevet, ligesom der er forslag til mulige initiativer – herunder hvilke parter, der skal løse hver enkelt udfordring i fællesskab. Disse resultater har efterfølgende dannet baggrund for en række partnerskabsmøder, hvor udkast til indhold i Syddansk Uddannelsesaftale skal fastlægges. Syddansk Uddannelsesaftale vil bestå af en hovedaftale og en række delaftaler for hver type af ungdomsuddannelse.

     En væsentlig forudsætning for, at Syddansk Uddannelsesaftale bliver en succes er, at den har alle parters opbakning. Det er derfor vigtigt, at de syddanske kommuner på sit seneste KKR møde 20. august 2009 har tilkendegivet, at de nu går ind i arbejdet med Syddansk Uddannelsesaftale. Kommunerne spiller en central rolle. Både som forvalter af Folkeskolen og ungdommens uddannelsescenter, men også som arbejdsgiver indenfor især sundheds- og socialområdet.

     Med de syddanske kommuners opbakning, er der nu opbakning fra alle relevante parter. Det er målet, at der etableres partnerskaber mellem ungdomsuddannelserne og de aktører, der er relevante for den enkelte ungdomsuddannelse, så de mange udfordringer løses i fællesskab.

     Syddansk Uddannelsesaftale er en del af det seneste tillæg til partnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og den danske regering. Regeringen ser positivt på initiativet med Syddansk Uddannelsesaftale.

     Syddansk Uddannelsesaftale underskrives 30. september 2009 i Riddersalen på Kolding Hus. Vækstforums medlemmer opfordres til at deltage på dagen. Invitation er vedlagt som bilag


     Beslutningspunkt

     Det indstilles,

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter gennemførelsen af Syddansk Uddannelsesaftale

      

     6. Opfølgning på Vækstforums vækstpakke

      

     Sagsfremstilling
     Vækstforum besluttede på sit møde den 31. marts 2009 at vedtage en regional vækstpakke med en række initiativer, der her og nu kunne være med til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Parterne bag Vækstforum blev opfordret til at følge op på fire konkrete indsatsområder, som er beskrevet i vækstpakken. Det drejer sig om nedenstående fire indsatsområder:

      

     Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark

     Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser

     Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet

     Samarbejde om offentligt byggeri


     Vækstforum besluttede som opfølgning herpå at afsætte 1 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser – førstedelen af denne kampagne kørte i slutningen af juni måned 2009.

     Kampagnen består af flere dele:

     - Et radiospot der blev udsendt i de lokale radioer

     - Annoncer i de regionale aviser

     - Bannerreklamer på hjemmesider – blandt andet på Vejle Amts Folkeblads hjemmeside

     - En hjemmeside: www.praktikplads.nu, der fortsætter frem til årsskiftet

     Der blev sendt særlige praktikpladsstole, inkl. pjecer, til 1000 virksomheder i regionen med information om manglen på praktikpladser, samt en opfordring om at oprette flere praktikpladser.

     Kampagnen har fået en pæn omtale i de regionale medier.

     Der er planlagt en opfølgende kampagne, der løber over to uger fra slutningen af august 2009. Her bliver 2100 virksomheder kontaktet pr. telefon, ligesom over 2000 virksomheder modtager en henvendelse pr. direct mail. Desuden er hjemmesiden www.praktikplads.nu blevet opdateret.

     Syddansk Uddannelsesaftale er ligeledes en del af Vækstforums Vækstpakke. Syddansk Uddannelsesaftale samler alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og skal skabe rammerne for et samarbejde på uddannelsesområdet. I den forbindelse blev der afholdt en stor konference d. 20. august 2009 med over 140 repræsentanter fra såvel uddannelsessektoren som arbejdsmarkedets parter. Her blev der arbejdet med udfordringer og mulige aktiviteter i relation hertil. Resultatet af konferencen bearbejdes og vil indgå som en del af selve uddannelsesaftalen, som underskrives den 30. september 2009 på Koldinghus.

     Flere af Vækstforums parter har også igangsat en række initiativer som opfølgning på vækstpakken. Vækstforum fik på sit seneste møde den 25. juni 2009 forelagt en oversigt over igangsatte aktiviteter i relation til Vækstforums vækstpakke. Denne oversigt over parternes indsatser er opdateret med de seneste igangsatte aktiviteter. Oversigten er vedlagt som bilag 6a.

     For at sikre implementeringen af vækstpakken er der nedsat en koordinationsgruppe. Koordinationsgruppen består af Vækstforums sekretariatsgruppe - dvs. repræsentanter for kommuner, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, arbejdstagerorganisationer og regionen - samt repræsentanter for Beskæftigelsesregionen i Region Syddanmark og Kommunekontaktrådet.

     Koordinationsgruppen har siden Vækstforums møde den 25. juni 2009 udarbejdet en kort oversigt over de foreløbige resultater af de igangsatte aktiviteter. Denne oversigt er vedlagt som bilag 6b.

     I forhold til seneste møde i Vækstforum er de væsentligt bl.a. at fremhæve de rekord store optag på regionens videregående uddannelser, ligesom en række kommuner gør en aktiv indsats for at oprette flere praktik- og lærepladser. Desuden er der, som det fremgår af bilaget en god fremdrift i mange af de igangsatte aktiviteter.

     Beslutningspunkt

     Det indstilles,

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter de igangsatte initiativer og tager fremdriften i vækstpakken til efterretning.

      

     Temadrøftelse: Fra Grænse- til Vækstregion - Ny strategi for det grænseoverskridende samarbejde (Kun på Vækstforums møde d. 22. september 2009.

     På mødet den 25. juni 2009 anmodede Vækstforum om en nærmere orientering om barrierer og indsatser i forbindelse med det grænseoverskridende samarbejde. Der vil blive holdt oplæg om temaerne på mødet.

      

     Orienteringspunkter


      7. Grøn Vækst


     Sagsfremstilling

     Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 16. juni 2009 aftalen "Grøn Vækst". Aftalen indeholder to dele, som gensidigt skal spille sammen og styrke hinanden.

     En Miljø- og Naturplan Danmark frem mod 2020. Med planen lever Danmark op til sine forpligtelser i EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000-direktiverne, ligesom planen følger op på Vandmiljøplan III og Pesticidplan 2004 – 2009. For uddybning henvises til bilag.

     En Strategi for et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst. Der gennemføres en samlet og fokuseret indsats for at skabe bedre rammer for et selvbærende landbrugserhverv, der udvikler sig på markedsvilkår, beskytter miljøet og naturen og leverer grøn energi.

     Strategien for et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst skal:

      

     - Skabe bedre rammer for et selvbærende landbrugserhverv

     - Gøre miljø- og fødevarereguleringen mere enkel og smidig

     - Fremme landbrugets rolle som leverandør af grøn energi

     - Fremme markedsbaseret økologi

     - Danmark som grønt vækstlaboratorium

     - Investering i grønne teknologier

     - Understøtte en mere værdiskabende fødevareindustri

      

     I Vækstforums handlingsplan for 2009 – 2010 er Grøn Vækst særlig relevant i forhold til Indsatsområderne Energi og Oplevelseserhverv.

     Energi:
     Vækstforum kan understøtte Grøn Væksts satsning indenfor landbruget som leverandør af grøn energi, såfremt initiativet ligger indenfor handlingsplanens forretningsområde "Energisystemer". Det kan f.eks. være udvikling af biogasanlæg og –teknologi.

     Fremme af grøn teknologi i landbrugs- og fødevareerhvervet kan kun i begrænset omfang støttes af Vækstforum inden for den nuværende handlingsplan, da denne kun omfatter clean-tech teknologier inden for energiområdet og ikke indenfor f.eks. vand- og luftrensning.

     Oplevelseserhverv:
     Grøn Vækst er primært interessant i forhold til satsningen på en mere værdiskabende fødevareindustri. Vækstforum har i sin nuværende handlingsplan mulighed for at støtte initiativer, f.eks.

     - Regional markedsføring (fælles brand for (syd)danske kvalitetsfødevarer)
     - Skabe nødvendige forbindelser og synergier mellem (syd)danske producenter af kvalitetsfødevarer, kokke, forbrugere og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
     - Understøtte events og støtte initiativer indenfor innovation og forretningsudvikling

     Vækstforumsekretariatet er pt. i færd med at undersøge yderligere muligheder for samspil mellem Vækstforums indsatser og Grøn Vækst. Disse muligheder forelægges Vækstforum på det kommende møde d. 2. december 2009.

     Beslutningspunkt

     Det indstilles,

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

      

     8. Syddansk Velfærdsteknologi Fond


     Sagsfremstilling
     Vækstforum besluttede på sit seneste møde d. 25. juni 2009 at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidlerne i en syddansk kapitalfond, der skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og – service.

     Efterfølgende er der afsendt ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der er ansøgt 25 mio. kr. fra Regionalfonden og 25 mio. kr. fra Socialfonden. Indtil nu er tilbagemeldingen, at ansøgningerne er modtaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

     Som bekendt, er der mulighed for, at de midler, der fra de regionale vækstforas side lægges i et samlet kapitalfond-initiativ, kan matches med midler fra Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvis der kan etableres et samarbejde mellem de vestdanske regioner.

     Derfor blev der den 2. juli 2009 afholdt møde mellem de tre vestdanske regioner hos Vækstfonden med henblik på at afklare mulighederne for et samlet vestdansk initiativ om etablering af Vestdansk Iværksætterfond.

     De to andre regioner var positive, og aftalen blev, at de bringer det op på førstkommende møde i deres respektive vækstfora.

     Der er lavet aftale med et advokatfirma om, at de hurtigt vil kunne gå i gang med at udarbejde de stiftelses-dokumenter, vedtægter mv. for "Fonden for Syddansk Vækstfremme", således at denne proces kan sættes i gang, så snart de formelle tilsagn foreligger fra Økonomi- og Erhvervsministeriet i samspil med Vækstfonden samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.

     Som bekendt vil driften af kapitalfonden skulle forestås af et professionelt managementselskab. Indtil videre sigtes der mod et almindeligt offentligt udbud, og i den forbindelse er der planlagt administrativt møde den 8. september 2009 mellem de tre vestdanske regioner.

     Etableringen forløber således som planlagt og forventes klar inden årets udgang.

     Beslutningspunkt


     Det indstilles,
      

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

      

     9. Initiativ fra Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger

      

     Sagsfremstilling
     Vækstforum tiltrådte i 2008 som led i partnerskabsaftalen en aftale om strategisk samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Formålet er at skabe et bedre udgangspunkt for en sammenhængende national og regional innovationsindsats.

     Det strategiske samarbejde har bl.a. udmøntet sig i et nyt udbud fra RTI af innovative samfundsløsninger. Ansøgningerne skal fokusere på at løse en specifik samfundsmæssig udfordring og har i 2009 fokus på følgende 4 samfundstemaer: "Energi-, klima og miljøteknologier", "Intelligent og energieffektivt byggeri", "Sundheds- og velfærdsinnovation" og "Tværgående fokus – der styrker innovation og værdiskabelse i den private sektor og bidrager til løsning af en samfundsmæssig udfordring i krydsfeltet mellem flere af ovenstående temaer".

     Det er ambitionen, at hvert igangsat konsortium skal opnå et budget på ca. 100 mio. kr. RTI kan give op til 25 mio. kr. i startkapital til hver satsning. Beløbet skal matches af et tilsvarende beløb i medfinansiering fra de deltagende parter (institutioner, virksomheder og organisationer). Derudover kan de pågældende konsortier reservere midler indenfor RTIs eksisterende ordninger, som f.eks. innovationskonsortiemidler, erhvervsPhD og videnkuponer. Endvidere vil der blive lagt vægt på medfinansiering af konkrete projekter, af de regionale vækstfora.

     Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) har i alt modtaget 16 ansøgninger i prækvalificeringsrunden lige før sommerferien. Ansøgningerne er blevet vurderet ud fra de opstillede vurderingskriterier og FI har på den baggrund udvalgt syv ansøgninger, der inviteres til at indsende en endelig ansøgning.

     Det tværregionale konsortium med fokus på velfærdsteknologier, som sekretariatet har faciliteret, og som er indsendt af Syddansk Universitet på vegne af parterne, er blandt 2 prækvalificerede ansøgninger inden for temaet sundheds- og velfærdsinnovation. 

     Vækstforumsekretariatet vil således arbejde videre med projektfaciliteringen med henblik på, at der kan indsendes en ansøgning til fristen den 1. oktober 2009. Ansøgningen vil fokusere på velfærdsteknologier til borgere med kroniske sygdomme.

     Derudover indgår sekretariatet i udviklingen af yderligere to prækvalificerede ansøgninger inden for henholdsvis "Energi, klima og miljøteknologier" samt "Intelligent og energieffektivt byggeri". Sekretariatet bistår bl.a. i relation til involvering af interesserede parter fra regionen.

     Vækstforum er høringspart og vil således blive inddraget inden rådet på møde i december 2009 forventer at imødekomme 2-3 ansøgninger.

     Beslutningspunkt

     Det indstilles,
      

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 

      

     10. Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter

      

     Sagsfremstilling

     Som bekendt bygger kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

     I perioden 11. juni 2009 – 31. august 2009 kan særligt fremhæves den brede omtale af Vækstforums vækstpakke, praktikpladskampagnen samt Vækstforums bevilling til AluCluster i forbindelse med klyngens innovationsnetværks-ansøgning fremhæves.

     Omtalen af Vækstforums aktiviteter fordeler sig i perioden 11. juni 2009 – 31. august 2009 som følger:

     Trykte medier: 33

     Online medier: 29

     Radio: 3

     TV: 1

     I relation til ovenstående bemærkes det, at der kan forefindes omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.


     Beslutningspunkt

     Det indstilles,

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

      

     11. Status på implementering af handlingsplan 2009-10

      

     Sagsfremstilling
     Vækstforum præsenteres løbende for en status på implementeringen af Vækstforum Handlingsplan 2009-2010: Omstilling til højere vækst.

     Implementeringsplanen beskriver, hvilke konkrete aktiviteter der er – eller planlægges – igangsat på initiativ af Vækstforum for at realisere handlingsplanens initiativer på de fire forretningsområder; Velfærdsteknologier- og service, Energi, Oplevelseserhverv og Klynger og for de to særlige indsatser: Vækst i yderområder og Grænseoverskridende samarbejde.

     Implementeringsplanen fremlægges på mødet.

     Beslutningspunkt

     Det indstilles,

      

     • formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager opfølgningen på implementering af Vækstforums handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

      

     12. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008

     Sagsfremstilling

     Økonomioversigten opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og status på indstillede midler i Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode.


     Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008 ser således ud:

      

      

     Afsluttet handlingsplansperiode (2007-2008) - Status på finansiering

      

      

     Soc. Fond

     Reg. Fond

     REM

     Samlet budget 2007+2008

     103.020.000

     103.020.000

     175.057.000

     Indstillet 2007+2008

     82.797.045

     123.194.481

     174.896.882

     Udisponeret 2007+2008 (a)

     20.222.956

     -20.174.481

     160.118

     Bevilget pr. 14/8-2009

     61.007.170

     117.894.291

     174.549.457

     I proces pr. 14/8-2009

     2.973.426

     3.220.735

     0

     Tilbageløb 1* pr. 14/8-2009 (b)

     18.816.449

     2.079.455

     347.425

     Tilbageløb 2** pr. 14/8-2009 (c)

     2.973.426

     0

     2.388.098

      

      

      

      

     Overførsel til 2009 og 2010 (a+b+c)

     42.012.830

     -18.095.026

     2.895.641

     *) Tilbageløb 1 opstår hvis regionen eller Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger mindre end Vækstforum indstiller.

     **) Tilbageløb 2 opstår hvis projektet afsluttes med et mindre forbrug end regionens eller Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

     Da både indstillinger og bevillinger er maksimumbeløb, er eventuelle afvigelser altid negative - dvs. afvigelser som giver tilbageløb. Tilbageløbene forventes derfor at vokse, efterhånden som de enkelte projekter bliver hhv. bevilget og afsluttet.


     Beslutningspunkt


     Det indstilles,

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager finansieringsstatus på Handlingsplan 2007-2008 til efterretning.

      

     13. Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010

      

     Sagsfremstilling

     Økonomioversigten er opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og en økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-2010 ser således ud:

     Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

      

      

     Social fonden

     Regional fonden

     REM

     Budget 2009

     53.060.400

     53.060.400

     97.453.000

     Overførsel fra 2007 og 2008

     42.012.830

     -18.095.026

     2.895.641

     Indstilling før 22/9-2009

     45.913.823

     44.313.718

     22.163.664

     Forventet indstilling 22/9-2009

     (-)

     (-)

     (-)

     Total indstillet 2009-2010

     45.913.823

     44.313.718

     22.163.664

     Rest 2009 (efter 25/6-2009)

     49.159.407

     -9.348.343

     78.184.977

      

     Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

      

      

      

      

      

      

      

     Yderområde-% (begge handlingsplaner)

      

      

      

      

     Målsætning

     Før 25/6-2009

     Efter 25/6-2009

     Socialfond og Regionalfond

     41%

     36%

     (-)

      

      

      

      

     N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

      

      

      

      

     Socialfond

     Regionalfond

      

     N+2 Risiko 2009 pr. 31. maj 2009*

     18.800.000

     21.700.000

      

      

     *) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU.

     Dvs. i 2009 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2007. Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

     Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

     N+2 Risiko 2009 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.


     Beslutningspunkt

      

     Det indstilles,
      

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.

      

     14. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

      

     Sagsfremstilling

     Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

     Samtidigt indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.


     Beslutningspunkt

     Det indstilles,
      

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.


     15. Orientering om indkomne ansøgninger

      

     Sagsfremstilling

     Sekretariatet har modtaget i alt 11 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde. Efterfølgende har to ansøgere trukket deres ansøgning tilbage.

     Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

     Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

     Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

     Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

     Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i enighed. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager ikke i behandlingen af ansøgninger fra egen organisation.

     Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.


     Særligt omkring potentialevurderingen

     Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

      

     1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

     2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.
     Beslutningspunkt

      

     Det indstilles,
      

     • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

      

     16. Meddelelser

      

     17. Evt.


Siden er sidst opdateret 09-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring