Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 07-10-2009

Mødedato
07-10-2009 Kl. 15:00 - 16:20

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Anita Kjøng-Rasmussen, L, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Bent Poulsen, V, Bente Gertz Hansen, A, Bo Libergren, V, Jens Andersen, V, Jens Andresen, V, Jørgen Bundsgaard, A, Karsten Uno Petersen, A, John Lohff, C, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Poul Weber, V, William Jensen, A

Afbud
Karsten Uno Petersen, A, Bo Libergren, V og Bente Gertz Hansen, A.

Poul Weber deltog ikke i behandlingen af pkt. 1

 

 

Dagsorden Dagsorden som PDF

 

 

 

 

1.      Rygepolitik i forhold til patienter, brugere, pårørende m.v.

Sagsnr:

07/18829

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede den 22. juni 2009 en redegørelse vedr. regionens aktuelle rygepolitikker i forhold til sygehuspatienter, institutionsbeboere m.v.

Regionsrådet besluttede ved denne lejlighed, at der skulle udarbejdes et oplæg til en samlet rygepolitik for patienter, brugere og pårørende i Region Syddanmark, og at dette oplæg skulle forelægges rådet i efteråret 2009.

Der er på denne baggrund udarbejdet et notat, som bl.a. rummer et forslag til en sådan samlet rygepolitik.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At notatets forslag til rygepolitik i forhold til patienter, brugere , pårørende m.v. godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget godkender notatet, der er vedlagt som bilag, som et brugbart materiale til brug for den politiske drøftelse af rygepolitikken i regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

2.      Status på implementering af nye ambulancekontrakter

Sagsnr:

07/278

Sagsfremstilling

Overgangen til de nye kontrakter vedr. ambulancekørsel, liggende patientbefordring og vagtcentraldrift er forløbet tilfredsstillende. Ligeledes er første fase af den præhospitale udbygning forløbet positivt.

I vedlagte notat "Status på overgang til nye ambulancekontrakter" beskrives status for de første 14 dage, opgjort på hver af de tre kontrakter.

Som det fremgår, er den gennemsnitlige responstid for hele regionen faldet fra 8,2 min. til 7,5 min., hvis man sammenligner de første 14 dage i september 2009 med gennemsnittet for 2008. Denne opgørelse skal dog læses med store forbehold, da datagrundlaget er meget begrænset.

Ovenstående serviceforbedring skal ses i forhold til, at de nye kontrakter har medført betydelige ændringer på ambulanceområdet, og at disse store ændringer alle har skullet fungere fra kontraktstart.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt opgørelser, der viser, om de aftalte servicemål på den liggende befordring overholdes. Når disse tal foreligger, vil der blive orienteret herom.

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har på møde den 1. oktober 2009 behandlet sagen.

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet, idet det anbefales, at der kvartalsvis orienteres (offentliggøres) om status, f.eks. på et regionsrådsmøde.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At statusredegørelsen vedr. implementeringen af nye ambulancekontrakter tages til efterretning.
 

Beslutning 

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

3.      Nyt universitetshospital i Odense - udbudsform og proces vedrørende totalrådgivning

Sagsnr:

09/7062

Resumé

Udbuddet af totalrådgivningsopgaven i relation til det nye universitetshospital i Odense foreslås at ske som en projektkonkurrence i et samarbejde mellem Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen. Sidstnævnte deltager på vegne af Syddansk Universitet. Udbudsprocessen består af tre trin, nemlig prækvalifikation, selve projektkonkurrencen og udbud efter forhandling med henblik på tildeling af totalrådgivningsopgaven i foråret 2011.

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på mødet den 24. august 2009 grundlaget for udbud af totalrådgivningsopgaven i forbindelse med det nye universitetshospital i Odense. Indeværende sag falder i forlængelse heraf, og vedrører strategi og proces for udbud af totalrådgivningsopgaven.

Til projektering og implementering af det nye universitetshospital i Odense skal der udpeges en totalrådgiver. Som en del af hospitalet forventes etableret arealer og faciliteter, som skal understøtte det fremtidige samarbejde mellem det nye sundhedsvidenskabelige fakultet som en del af den planlagte udvidelse af Syddansk Universitet.

Repræsentanter fra Universitets- og Bygningsstyrelsen og Syddansk Universitet har derfor deltaget i arbejdet med at tilvejebringe en fælles udbudsstrategi og –model. I udbudsbekendtgørelsen vil det i forlængelse heraf fremgå, at Region Syddanmark er ordregiver vedrørende et nyt universitetshospital, og at Universitets- og Bygningsstyrelsen på vegne af Syddansk Universitet er medordregiver i relation til udvidelsen på universitetet og en forventet sammenbygning mellem hospitalet og universitetet.

For yderligere beskrivelse af den fælles udbudsstrategi mellem Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen henvises til bilagsmaterialet.

Udbuddet af totalrådgivningsopgaven foreslås at ske som en projektkonkurrence og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom. Projektkonkurrencer er en udbudsform, som ofte anvendes, når ordregivende myndigheder står over for planlægnings- eller projekteringsarbejder, som det er tilfældet for Region Syddanmark vedrørende et nyt universitetshospital.

En projektkonkurrence er velegnet ved projekter, hvor det er vanskeligt på forhånd at specificere kravene til opgaveløsningen i tilstrækkeligt omfang, eller hvor ordregiver ønsker en opgaveløsning, som er resultatet af en konkurrence på blandt andet kreativitet. Begge forhold har haft betydning for indstillingen om at gennemføre udbuddet i form af en projektkonkurrence.

For yderligere beskrivelse af udbudsformen, herunder fordele og ulemper ved en projektkonkurrence henvises til bilagsmaterialet.

I det første trin af udbudsprocessen udvælges konkurrencedeltagerne, hvor målet er at prækvalificere fem til seks konsortier, som opfylder kravene til teknisk kompetence og økonomisk formåen.

Det andet trin omhandler selve projektkonkurrencen, hvor der forventes udpeget en til tre vindere. De indleverede konkurrenceforslag behandles og vurderes af en bedømmelseskomité.

Det tredje og sidste trin i udbudsprocessen omfatter selve tilbudsfasen, hvor der på baggrund af det eller de udpegede vinderforslag udarbejdes egentlige tilbud, hvor konkurrenceforslaget bearbejdes og suppleres med de yderligere oplysninger, som vil indgå i evalueringen og vurderingen af tilbuddene.

Disse supplerende oplysninger kan først indhentes ved ophævelse af tilbuddenes anonymitet efter endt bedømmelse i projektkonkurrencen. Den tredje fase betegnes som udbud efter forhandling med mulighed for at forhandle med tilbudsgiveren/tilbudsgiverne efter modtagelse af tilbud, og inden beslutning om tildeling af opgaven vedrørende totalrådgivning.

Hver af faserne afsluttes med en indstilling til behandling i regionsrådet. Indstilling vedrørende valg af totalrådgiver forventes forelagt til politisk behandling i foråret 2011. For yderligere beskrivelse og illustration af de tre trin i udbudsprocessen og herunder bedømmelseskomité og –kriterier henvises til bilagsmaterialet. 

Udbudsproceduren indledes umiddelbart efter regionsrådets behandling af indeværende sag med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse med opfordring til at etablere konsortier med henblik på at ansøge om prækvalifikation (trin 1). Godkendelse af prækvalifikation til opgaven som totalrådgiver forventes forelagt for regionsrådet på mødet i marts eller april 2010. 

Der foreslås et tilbudsvederlag for deltagelse i projektkonkurrencen på 1,500 mio. kr. (ekskl. moms) pr. prækvalificeret konsortium (max. seks), og for den efterfølgende fase med udbud efter forhandling foreslås et vederlag på 0,250 mio. kr. (ekskl. moms) pr. deltager (max. tre).

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At udbuddet af totalrådgivningsopgaven sker som en projektkonkurrence med efterfølgende forhandling og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom. 
 • At regionsrådet efter indstilling fra styregruppen for Nyt OUH udpeger fem til seks ansøgere som konkurrencedeltagere i projektkonkurrencen. 
 • At bedømmelseskomitéen udgøres af styregruppen for Nyt OUH (4), suppleret med rektor for Syddansk Universitet (1) og en repræsentant fra Universitets- og Bygningsstyrelsen (1). Bedømmelseskomitéen suppleres med fagdommere (3) udpeget efter indstilling fra Akademisk Arkitektforening og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, i alt ni personer.
 • At de overordnede bedømmelseskriterier i projektkonkurrencen er følgende: 
   • Løsning af den samlede opgave vurderet ud fra arkitektur, funktion og teknik, herunder også sammenbygningen med SDU
   • Robusthed, dvs. bygningens fleksibilitet (mulighed for ændring i bygningsindretning, vægge mv.), generalitet (brede anvendelsesmuligheder) og elasticitet (mulighed for udbygning)
   • Totaløkonomi (anlægsøkonomi samt vurdering af bygningens drift og vedligehold)
   • Bæredygtighed (energiforbrug, miljøbelastning og arbejdsmiljø)
   • Rådgiverhonorar 
 • At der udpeges én til tre vindere af projektkonkurrencen.
 • At tilbudsvederlag for deltagelse i projektkonkurrencen fastsættes til 1,500 mio. kr. (ekskl. moms) pr. deltager.
 • At tilbudsvederlag for deltagelse i udbud efter forhandling fastsættes til 0,250 mio. kr. (ekskl. moms) pr. deltager.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Herudover ønsker forretningsudvalget, at der tages højde for den politiske involvering i processen.

Bilag:

 

 

 

4.      Nye forløbstider i kræftpakker og udmøntning af midler til beredskabsordninger

Sagsnr:

07/783

Sagsfremstilling

Pakkeforløbene for kræft blev udarbejdet over relativt kort tid i løbet af 2007/2008, hvilket har afstedkommet et behov for at se på tværs af de enkelte pakkeforløb og skabe nogle ensartede rammer.

Formålet har været at sikre, at der er afsat tilstrækkelig tid til patientinddragelse, til at udrede og behandle evt. ledsagende sygdomme, samt tillade fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de individuelle forløb.

Det betyder, at Sundhedsstyrelsen nu har udarbejdet reviderede forløb inden for alle de omfattede kræftformer. De fagligt begrundede forløbstider i de reviderede pakkeforløb er generelt kendetegnet ved, at tidskravene til hurtig indkaldelse og udredning er blevet længere.

Typisk er man gået fra to til tre hverdage til første fremmøde. Det omvendte er tilfældet for behandlingen, hvor forløbstiden til operation og onkologisk behandling typisk er kortere end de tidsfrister, der hidtil er blevet monitoreret ud fra i Region Syddanmark.

På kræftområdet opereres der derfor på nuværende tidspunkt med flere tidsfrister i patientforløbene: tiderne i de regionale pakkeforløb/monitorering, tiderne i de justerede, nationale pakkeforløb og tidskravene i henhold til lovgivningen om maksimale ventetider.

Der er således brug for stillingtagen til, på hvilken måde man i Region Syddanmark skal tilpasse de nye reviderede tider i forhold til de eksisterende regionale pakkeforløb og den regionale monitorering.

Der lægges her op til, at de nye nationale forløbstider generelt implementeres i de regionale pakkeforløb for kræft, dog således at muligheden for at anvende de eksisterende pakker som rettesnor fortsat bevares i de tilfælde, hvor der er tale om et mere accelereret udredningsforløb, eksempelvis hurtig indkaldelse inden for to hverdage frem for tre hverdage.

Flere af sygehusene har tilkendegivet, at de ønsker at have denne mulighed, hvilket skal ses i sammenhæng med, at de eksisterende forløb nu er organisatorisk velindkørte. Samtidig er der via aftaler om beredskabsordninger tilvejebragt mulighed for, at sygehusene kan honorere de accelererede udredningsforløb i de allerede eksisterende kræftpakker.

Der lægges samtidig op til, at der i regionens monitoreringssystem fremadrettet måles efter tidsangivelserne i de reviderede nationale pakkeforløb, for så vidt angår indkaldelse, udredning og behandling, hvilket bl.a. vil give mulighed for tværregional sammenlignelighed.

Regionsrådet tilførte den 15. december 2008 sygehusene midler til honorering af personale, som indgår i beredskabsordninger i relation til kræftpakkerne. Udmøntningen skete som en a conto-bevilling med henblik på senere regulering, når udgiftsniveauet for beredskabsmodellen var endeligt kendt. Der er nu indgået aftale med Foreningen af Speciallæger og Dansk Sygeplejeråd om aflønning, således at der kan ske endelig udmøntning til sygehusene, som foreslået i nedenstående oversigt:

 

2009

 2010 og frem

OUH Svendborg

   9.532.668

     9.283.436

Sydvestjysk Sygehus

   2.637.878

     2.637.878

Sygehus Sønderjylland 

   2.937.775

     2.937.775

Sygehus Lillebælt

   6.546.672

     5.005.809

I alt

 21.654.992

   19.864.898

Finansieringen sker via de midler, som regionerne er blevet tilført i forbindelse med indførelsen af nationale pakkeforløb på kræftområdet. Region Syddanmarks andel for 2008 og frem udgør 35 mio. kr.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har på møde den 1. oktober 2009 behandlet sagen. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Region Syddanmark generelt følger og implementerer de nye nationale forløbstider i de regionale pakkeforløb, dog således at afdelingerne fortsat har mulighed for at anvende de eksisterende pakker som rettesnor, i de tilfælde, hvor der er tale om et mere accelereret udredningsforløb.
 • At der i regionens monitorering fremadrettet måles efter tidsangivelserne i de reviderede nationale pakkeforløb, når det gælder indkaldelse, udredning og behandling. 
 • At sygehusene tilføres midler til beredskabsordninger, som anført i tabellen, finansieret af de reserverede midler til akut kræftbehandling.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

5.      Medicotekniske investeringsmidler 2010 samt principper for tildeling

Sagsnr:

09/7956

Resumé

Denne sag vedrører sundhedsdirektørens forslag til afsættelse af midler til medicoteknisk apparatur, samt de principper, hvorefter Region Syddanmark skal udmønte disse. 

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2010 medfører en væsentlig indskrænkning i regionernes anlægsrammer i forhold til tidligere år. For det medicotekniske område er der afsat 200 mio. kr. som en låneramme i 2010 til anskaffelse af medicoteknisk apparatur.

Region Syddanmarks andel heraf udgør 43,18 mio. kr. Det betyder en væsentlig indskrænkning i midlerne til indkøb af medicoteknisk apparatur til regionens sygehuse i forhold til tidligere år. Til gengæld tegner der sig for 2009 et økonomisk råderum på driften, som via konvertering til anlæg og overførsel til 2010, muliggør at investeringsniveauet i medicoteknisk apparatur for 2010 kan opretholdes på det nuværende niveau på i alt ca. 140 mio. kr.

De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 29.september 2008 foreslås videreført, hvilket indebærer følgende fordeling af puljen til medicoteknisk apparatur 2010:

1. En central pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til strategiske anskaffelser, fælles investeringsprojekter og øvrige investeringer på i alt 140,18 mio. kr. Dette beløb består af 43,18 mio. kr. fra økonomiaftalen, 42 mio. kr. fra kræftpuljen samt 55 mio. kr. fra prioriteringspuljen, hvoraf 21,541 mio. kr., jf. nedenfor, overføres til sygehusenes investeringsrammer.

2. Lokale midler på sygehusene, som kan anvendes til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed. Til brug for nivelleringen af de lokale puljer overføres fra puljen til medicoteknisk apparatur 21,541 mio. kr. til sygehusenes investeringsrammer.

3. En pulje til akutte nedbrud på 25 mio. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed.

De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af apparaturet, foreslås at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under 2 mio. kr. fra den centrale pulje til dette formål.

Vedlagte notat, "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010", redegør nærmere for denne sag.

Regionsrådet orienteres ved udgangen af 2009 om status på indkøb i indeværende år. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.
 • At den afsatte ramme til medicoteknisk apparatur i 2010 på 43,180 mio. kr. forøges med 97 mio. kr. via konvertering fra drift til anlæg. Heraf finansieres 42,0 mio. kr. af afsatte midler til akut kræft med 29,0 mio. kr. overført fra 2009 og 13 mio. kr. i 2010, mens 55 mio. kr. finansieres via overførsel fra prioriteringspuljen i 2009.
 • At der af det samlede rådighedsbeløb herefter i 2010 på 140,180 mio. kr. overføres 21,541 mio. kr. til sygehusenes investeringsrammer.
 • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2010 (indeks 123,4) på 118,639 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2010.
 • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2010 (indeks 123,4) på 21,541 mio. kr. vedr. sygehusenes investeringsrammer.
 • At der (jf. regionsrådsbeslutning 22-6-2009) meddeles tillæg til anlægsbevilling på 20 mio. kr. (indeks 121,4) til ramme til medicoteknisk apparatur 2009 til etablering af en PET/CT scanner på Sygehus Lillebælt Vejle.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 20 mio. kr. (indeks 121,4) ) til ramme til medicoteknisk apparatur 2009 til etablering af en PET/CT scanner på Sygehus Lillebælt Vejle.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

6.      Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept

Sagsnr:

09/2010

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark".

I FAM-rapporten fremgår det, at etableringen af FAM får store konsekvenser for det øvrige sygehus. FAM vil i fremtiden blive sygehusenes omdrejningspunkt, og den nye organisering vil få stor indvirkning på de øvrige afdelinger og balancen i sygehusene, ligesom udviklingen mod mere ambulant behandling også vil få stor betydning.

Det blev derfor anbefalet i rapporten at planlægge en proces for afdækningen af den mest hensigtsmæssige indretning af akutsygehusene efter implementeringen af anbefalingerne vedr. FAM. Som opfølgning på FAM-rapporten blev der derfor i foråret og sommeren 2009 tilrettelagt en sådan arbejdsproces.

Begyndelsen på processen var en temadag, som blev afholdt på Hotel Comwell Middelfart den 15. april 2009. I maj og juni 2009 udarbejdede en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra sygehusenhederne rapporten "Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept". 

Formålet med rapporten er at sætte rammen for en generel model, som beskriver, hvordan sygehusene i Region Syddanmark bør indrettes og fungere, således at  fremtidens udfordringer imødekommes, og patienterne i regionen fortsat modtager behandling af høj kvalitet.

Arbejdsgruppens forslag er, at der i vid udstrækning sker et brud med den traditionelle specialerettede afdelingsstruktur. Organisationen bør i fremtiden tilpasses patientforløbene og ikke omvendt. I nærværende rapport lanceres begrebet "kompetenceklynger", der er tænkt som ét af de mulige svar herpå.

Rapporten foreslås nu sendt i høring på sygehusene, i specialerådene m.v. Høringsliste er vedlagt som bilag. Høringsperioden foreslås at være 24. november 2009 - 19. januar 2010.

Høringssvar til rapporten, bemærkninger til høringssvar samt forslag til eventuelle ændringer i rapporten fremlægges for regionsrådet primo 2010.

Sideløbende med høringsprocessen planlægges en proces med henblik på operationalisering og efterprøvning af rapportens centrale anbefalinger, herunder eksempelvis organiseringen i kompetenceklynger.

Det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser har på møde den 1. oktober 2009 behandlet sagen.

De tilstedeværende medlemmer af det særlige udvalg (ikke beslutningsdygtigt) anbefaler, at "Rapport om Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept" sendes i høring.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At "Rapport om Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept" sendes i høring.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

7.      Hospicer i Region Syddanmark – budget 2010

Sagsnr:

09/12936

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har med virkning fra 2009 indgået nye driftsoverenskomster med de 4 hospicer i regionen om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Overenskomsterne har afløst de amtslige aftaler, således at Region Syddanmark nu har ensartede driftsoverenskomster med: 

 • Sct. Maria Hospice i Vejle
 • Hospice-Center Sydvestjylland i Esbjerg
 • Hospice Sønderjylland i Haderslev
 • Hospice Fyn i Odense

Jf. driftoverenskomstens § 11 skal regionsrådet godkende plejedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i et budgetforslag fremsendt af hospice. Drøftelser med regionen om budget skal være afsluttet ultimo august. De 4 hospicer har juni 2009 fremsendt forslag til budget 2010.

Ved udarbejdelse af budgetforslag 2010 er de 4 hospicer blevet anmodet om at basere budgetforslaget på et sengedagskrav på 3.900 sengedøgn. Dette svarer til en opskrivning af sengedøgnskravet på 50 sengedøgn i forhold til de nuværende 3.850, som er indeholdt i driftsoverenskomsten.

Sengedagskravet på 3.850 blev fastsat efter forhandling med hospice på baggrund af aktiviteten i 2007. Da flere hospicer var nystartede har det eksisterende aktivitetsniveau været usikkert. Forslaget om en ændring af sengedagskravet har således baggrund i, at alle hospicer i 2008 har præsteret en aktivitet, der overstiger 3.900 sengedøgn.

Det er således vurderingen at hospice, ved en ændring af sengedagskravet til 3.900, fortsat vil have mulighed for at udvikle hospice-tilbudet på baggrund af en finansiering via præsteret meraktivitet.   

Samtidig foreslås det, at sengedagskravet fremover fastsættes med afsæt i de årlige budgetdrøftelser, og som en konsekvens heraf ikke længere indgår som en bestemmelse i driftsoverenskomsterne.

I budgetbidragene fra de 4 hospicer indgår flere mindre tekniske justeringer af budgetterne for 2010, der har baggrund i beslutningen om harmonisering af driftsoverenskomsterne. I taksterne for Hospice Fyn og Sct. Maria Hospice er der således indregnet konsekvenser af nye administrationsaftaler med regionen om IT- HR og økonomisupport.

Ydermere er alle hospicer tilført midler til udmøntning af de seniorpolitiske initiativer, der er aftalt i Trepartsaftalen mellem regeringen og de faglige organisationer.

Med afsæt i et sengedagskrav på 3.900 sengedage, og efter indarbejdelse af ovenstående tekniske justeringer af budgettet, bliver budgetterne og taksterne herefter som anført.

2010 pris-og lønniveau

Hospice Fyn

Hospice Sydvestjylland

Sct. Maria Hospice

Hospice Sønderjylland

Bruttobudget

21.433

23.356

22.018

22.224

Takst 2010

5.496

5.989

5.646

5.699

De nuværende forskelle i taksterne kan dels relateres til forskelligt niveau i finansielle udgifter, dvs. renter og afdrag på lån, og dels til variationer i normeringer, som indtil videre er blevet videreført fra amternes tid.  

Udover de tekniske budgetjusteringer har de 4 hospice i deres budgetforslag fremlagt ønske om forskellige serviceforbedrende foranstaltninger, eksempelvis finansiering af sorggrupper, supervision og udviklingsstillinger. Sundhedsstaben har ikke anbefalet disse enkeltstående forslag imødekommet.

Der henvises her til Region Syddanmarks budget 2010, hvor det er besluttet, at der generelt skal ske en styrkelse af det palliative område, som også indbefatter – en på sigt – harmonisering af rammer og vilkår på hospiceområdet.

Der er afsat 3 mio. kr. pr. år til den palliative indsats, som også vil indgå i harmoniseringsbestræbelserne af hospiceområdet. Der skal forelægges konkret sag om udmøntning for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At sengedøgnstaksterne for 2010 godkendes som anført i sagsfremstillingen.
 • At sengedagskravet for 2010 fastsættes til 3.900 sengedøgn på 12 senge.
 • At sengedagskravet fremover fastsættes med afsæt i de årlige budgetdrøftelser, og som en konsekvens heraf udgår af driftsoverenskomsterne.
 • At de økonomiske- og takstmæssige konsekvenser af et budgetforlig for 2010 vedr. den palliative betjening indarbejdes efterfølgende i forbindelse med særlig udmøntningssag.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

 

 

8.      Etablering af P-hus på Vejle Sygehus ved vaskerigrunden

Sagsnr:

09/11667

Sagsfremstilling

Der har gennem flere år været mangel på P-pladser ved Vejle Sygehus, og udviklingen i antal besøgende og antal medarbejdere de senere år har løbende øget behovet for P-pladser.

Sundhedsstaben har med sygehusledelsen for Sygehus Lillebælt drøftet en prioritering af, hvorledes parkeringsproblemet ved Vejle Sygehus mest hensigtsmæssigt kan løses.

Valget har stået mellem de to muligheder, som lokalplanerne for området giver mulighed for: enten et parkeringshus på Abelones Plads eller et parkeringshus ved Sygehusvaskeriet. Dette svarer til de muligheder, der har været drøftet med Vejle Kommune, og som kommunen har været behjælpelig med at etablere de lokalplanmæssige forudsætninger for.

Efter en samlet afvejning af fordele og ulemper ved de to placeringsmuligheder, herunder i hvilket omfang det er muligt i sammenhæng at løse væsentlige dele af det samlede parkeringsbehov, peges der nu på vaskerigrunden som det sted, hvor en udbygning af parkeringsmulighederne ved sygehuset vil være mest optimal.

Byggeprogrammet giver mulighed for etablering af P-hus i op til seks etager med ca. 600 nye P-pladser. P-huset er placeret på en eksisterende parkeringsplads ved sygehusvaskeriet på Lille Grundet Hulvej.

Den planlagte byggeperiode for P-huset vil strække sig fra marts 2010 til august 2010.

Etablering af trafikregulering ved Lille Grundet Hulvej og Horsensvej medfører ændrede og forbedrede tilkørsels- og udkørselsforhold. Det er nødvendigt at anvende et mindre areal fra Vejle Sygehus til etablering af dette. 

Der er en fælles forståelse mellem Vejle Kommune og Region Syddanmark om denne arealafgivelse, og at den sker uden erstatningssum til Region Syddanmark. Det drejer sig om ca. 100 m2 ud mod det kommende lyskryds. 

Der vil også være behov for en indskrænkning/nedrivelse af bebyggelse ud mod Lille Grundet Hulvej, som vil være den optimale løsning i forbindelse med anlæggelsen af flere udkørselsspor og cykelsti. Udgiften hertil afholdes af Region Syddanmark.  

Region Syddanmark foranlediger den matrikulære berigtigelse af arealet udført ved landinspektør inden udførelsen af anlægsarbejdet. 

Der foretages en overdragelse af arealet fra Region Syddanmark til Vejle Kommune inden påbegyndelsen af anlægsarbejdet vedrørende lysanlæg.  

P-huset påregnes udbudt i totalentreprise efter offentlig prækvalifikation. Der afholdes omvendt licitation, så tærskelværdien for EU-udbud på 38,396 mio.kr. ikke overskrides. Det indebærer, at det vil afhænge af markedssituationen, hvor mange p-pladser, der kan anlægges.

Arbejder i tilknytning til udvidelse af Lille Grundet Hulvej og etablering af lysregulering ved Horsensvej påregnes udført efter regning, som underhåndsbud eller i licitation i henhold til gældende regler.

I projektet indtænkes mulighed for, at der i nederste etage på et antal P-pladser – svarende til 10% af det samlede antal pladser i P-huset – installeres opladestationer for el-biler.  

Anlæg af flere P-pladser på Vejle Sygehus er en del af konsolideringsplanen for Vejle Sygehus og tager udgangspunkt i regionens akutplan for Sygehus Lillebælt.

Anlægsøkonomi
Den samlede udgift anslås til 41,092 mio.kr fordelt med 0,5 mio.kr. i 2009 (index 121,4) og 40,592 mio.kr. i 2010 (index 123,4), svarende til det i investeringsoversigten afsatte beløb hertil. 

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har på møde den 1. oktober 2009 behandlet sagen.

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At byggeprogrammet for etablering af P-hus på vaskerigrunden ved Vejle Sygehus godkendes.
 • At der til dette anlægsprojekt meddeles anlægsbevilling på 41,092 mio.kr. (indeks 123,4). 
 • At rådighedsbeløb på 0,5 mio.kr. i 2009 (index 121,4) og 40,592 mio.kr. i 2010 (index 123,4) afsat til formålet frigives. 
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen. 
 • At Region Syddanmark indgår aftale med Vejle Kommune om afgivelse af et areal på ca. 100 m2 beliggende Lille Grundet Hulvej/Horsensvej til vejudvidelse og lysanlæg.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

9.      Indstillinger fra Vækstforum

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Vækstforum indstiller følgende bevillinger fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

Vækstforum indstiller en bevilling på 1.566.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af ansøgningen til Den Europæiske Globaliseringsfond vedr. Sønderborg.

Vækstforum indstiller en bevilling på i alt 6,4 millioner kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til foreningen Vestdansk Investeringsfremme til årene 2010 og 2011.

Vækstforum indstiller endeligt 5 projekter til tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sagsfremstilling

Vækstforum behandlede på sit møde den 22. september 2009 følgende sager, som indstilles til bevilling:

Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges et tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.566.000 kr. til medfinansiering af ansøgningen til Den Europæiske Globaliseringsfond fra Sønderborg. Ansøgningens omstillingsplan har et samlet budget på 115.840.000 kr. Der søges støtte til en række forskellige aktiviteter, der på forskellig måde kan understøtte de fyrede medarbejderes chancer for ny beskæftigelse.

Vækstforum indstiller en bevilling på 6,4 millioner kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til foreningen Vestdansk Investeringsfremme til årene 2010 og 2011. Siden 2006 har Vestdansk Investeringsfremme tiltrukket 623 arbejdspladser til Region Syddanmark, bl.a. til yderområderne, hvilket svarer til ca. 43 % af det samlede antal arbejdspladser, foreningen har tiltrukket.

Vækstforum indstiller endeligt følgende 5 projekter til tilskud fra regionsrådet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler:

 • Projektet Welfare Tech Region er en meget stor satsning indenfor forretningsområdet Velfærdsteknologi. Projektet samler 72 parter, heraf en række private virksomheder i en stor samlet klyngesatsning for hele regionen. Projektet vil udvikle eksisterende virksomheder og skabe grobund for nye virksomheder inden for velfærdsteknologiområdet med henblik på at øge udbuddet af teknologiske løsninger og antallet af kommercielle aktører.
 • Projektet Energi på Havet er en større satsning indenfor forretningsområdet Energi. Projektet vil både fokusere på en udvikling af den modne offshore olie & gas branche, ligesom den forholdsvis nye offshore vindbranche vil få tilført ny viden, der understøtter udviklingen af samme.
 • Projektet Grøn Erhvervsvækst er ligeledes et projekt under forretningsområdet Energi. Projektet vil udvikle en fælles platform for erhvervsmæssig vækst for den store gruppe af virksomheder inden for energieffektivisering af bygninger.
 • Projektet Offshore Innovationsnetværk er et innovationsnetværk under Rådet for Teknologi og Innovation(Videnskabsministeriet), hvortil der søges om regional medfinansiering.
 • Projektet Fødevaresektorens Innovationsnetværk er ligeledes et innovationsnetværk under Rådet for Teknologi og Innovation(Videnskabsministeriet), hvortil der søges om regional medfinansiering.

Der gøres opmærksom på, at der til bevillingerne er knyttet en række konkrete forudsætninger, der skal være opfyldt for, at projektet får udbetalt midler. Det er forudsætninger vedrørende den regionale dækning, at offentligheden får kendskab til projektets resultater etc.

Der kan desuden være en række "stop and go" formuleringer, så det sikres, at der kun udbetales penge til projekterne, såfremt de indfrier en række definerede delmål.

Vækstforumsekretariatet følger løbende projekterne og tilser, at de opstillede forudsætninger overholdes inden pengene udbetales.

VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER:

Oversigten er opgjort på baggrund af indstillinger fra Vækstforums møde den 22. september 2009.

 

Indstilling 22/9-2009

Indstilling i alt i 2009

Budget 2009

Tilbageløb

Rest

2009

Regionale erhvervsudviklingsmidler

 

34.732.293

 

56.895.957

 

97.453.000

 

2.895.641

 

43.452.684


Ønskes yderligere baggrundsmateriale om de enkelte projekter, kan der rettes henvendelse til vækstforumsekretariatet.

Indstilling

Vækstforum indstiller til regionsrådet: 

 • At der bevilges et tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.566.000 kr. til medfinansiering af ansøgningen til Den Europæiske Globaliseringsfond fra Sønderborg. 
 • At Foreningen Vestdansk Investeringsfremme foreløbigt bevilges 3,2 mio. kr. pr. år i 2010 og 2011, i alt 6,4 mio. kr., fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering af Region Syddanmarks kontingent til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme for perioden 2010-2011.
 • At bevillingen forudsætter, at Foreningen Vestdansk Investeringsfremme udarbejder en årlig resultatopfølgning og en samlet evaluering ved periodens udløb.
 • At regionsrådet godkender resultatkontrakt for samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark. 

Vækstforum indstiller desuden til regionsrådet, at følgende projekter modtager støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler: 

 • At projektet Fødevaresektorens Innovationsnetværk bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.020.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 10,18 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. 
 • At projektet Offshore Innovationsnetværket bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.400.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 10 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. 
 • At projektet Welfare Tech Region bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 15.031.033,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,51 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. 
 • At projektet Grøn Erhvervsvækst bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 352.926,00 kr. – bevillingen kan dog maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. 
 • At projektet Energi på Havet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.962.333,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

10.    Energi- og miljøredegørelse 2008

Sagsnr:

09/12599

Sagsfremstilling

I henhold til "Regler for byggeri i Region Syddanmark" skal der hvert år udarbejdes en samlet energi- og miljøredegørelse for regionen. Redegørelserne er et centralt element i Region Syddanmarks energi- og miljøstyring, der bl.a. sætter regionsrådet i stand til at følge udviklingen på området.

Energi- og miljøredegørelse 2008 er regionens anden energi- og miljøredegørelse. Den indeholder en opgørelse over forbruget af el, vand og varme og beskriver overordnet påvirkningerne på klimaet og det ydre miljø, der følger af regionens aktiviteter. Der redegøres for særlige indsatser og initiativer i 2008, der har medvirket til at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af omgivelserne.

Energi- og miljøredegørelse 2008 indeholder forslag til specifikke, fremtidige indsatsområder, herunder energimærkning, miljøbevidste investeringer som byggeri, CO2-neutrale hospitaler og indkøb, energi- og miljøledelse på sygehuse og institutioner, elektronisk registrering af forbrug, samt et særligt fokus på EDB-driftscentrenes energiforbrug.

I udkast til Energi- og miljøredegørelse 2008 er statusdelen udbygget med en redegørelse for igangværende energispareaktiviteter samt et særskilt afsnit om benchmark af de somatiske sygehusenheders forbrug.

Der er desuden udarbejdet afsnit om særlige udfordringer, der følger af regionsrådets energipolitiske målsætninger.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At Energi- og miljøredegørelse 2008 godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

11.    Godkendelse af idéoplæg til etablering af en samlet og udbygget retspsykiatrisk funktion i Middelfart

Sagsnr:

09/6861

Resumé

I Region Syddanmarks psykiatriplan er det fastlagt, at regionens eksisterende retspsykiatriske afdelinger skal samles i Middelfart, samtidig med at antallet af sengepladser skal udvides fra 30 til 70 pladser.

Det foreliggende idéoplæg til om- og nybyggeri i Middelfart indeholder også fortsat 2 almenpsykiatriske afdelinger med fremover 36 pladser og byggeri af en kontorbygning til psykiatriens sygehusadministration.  

Idéoplæggets fokus er retspsykiatrien, hvor der er lagt vægt på visionen om: "Et godt liv uden kriminalitet" og en række værdier, der støtter op herom.

Begrundet i den nyeste viden på området indeholder idéoplægget en række nye elementer i det fysiske og behandlingsmæssige koncept for retspsykiatrien. Begrundet i retspsykiatriens målgrupper, med ofte årelange indlæggelser, er der i tilrettelæggelse af de fysiske rammer lagt særlig vægt på, at integrere recovery og rehabiliteringsaspektet i behandlingsmiljøet (rehabiliteringsafsnit med 2-rums patientstuer) og etablering af gode og rummelige forhold for aktivitet og udfoldelse inde og ude (bl.a. et udendørs overdækket aktivitetsområde), herunder også under hensyntagen til sikkerhedsaspektet.

Region Syddanmark søger midler fra statens pulje (50 mio. kr) til modernisering og udbygning af de fysiske rammer i retspsykiatrien til de nye elementer (rehabiliteringsafsnit med 2-rums patientstuer og udbygget udendørs aktivitetsområde) 

I forbindelse med den senere forelæggelse af byggeprogrammet vil der blive foretaget en detaljeret gennemregning af anlægsøkonomien, der tager hensyn til retspsykiatriens særlige forhold.  

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks psykiatriplan fra december 2007 er det fastlagt, at de eksisterende retspsykiatriske afdelinger i regionen skal sammenlægges til én samlet retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Samtidig skal den samlede kapacitet inden for retspsykiatrien udbygges fra de oprindelige 30 til 70 døgnpladser.

Den regionsdækkende retspsykiatriske distriktspsykiatri vil desuden have sin base i Middelfart i tilknytning til døgnfunktionen. For anlægsbyggeriet i Middelfart gælder endvidere, at der skal være en almenpsykiatrisk afdeling placeret i bygningerne bestående af 2 afdelinger med i alt 36 sengepladser.

Endelig indgår det i projektet, at der skal etableres fysiske rammer til psykiatriens sygehusadministration, som i dag er placeret i et lejemål i Middelfart.  

I forhold til den nuværende situation i Middelfart skal den stationære og ambulante gerontopsykiatriske funktion og den ambulante voksenpsykiatri i overensstemmelse med psykiatriplanen flytte til andre lokaliteter i Hovedfunktion Lillebælt.

Psykiatriens generalplan for de fremtidige fysiske rammer, der blev godkendt i regionsrådet den 24. august 2009, er rammen for byggeprojektet. For den almenpsykiatriske del af byggeprojektet og fællesarealerne vil udgangspunktet udelukkende være de beskrevne standarder og anbefalinger i generalplanen.

For den retspsykiatriske del af projektet vil udgangspunktet være standarder og anbefalinger i generalplanen suppleret med de tilpasninger som følger af behovene hos den retspsykiatriske målgruppe.

Fokus i idéoplægget er på den retspsykiatriske del af projektet.

Visionen for retspsykiatrien er: "Et godt liv uden kriminalitet". Det indebærer, at al behandling og patientkontakt tager sigte på at støtte patienten i at kunne leve et godt liv både under og efter indlæggelse, og at patienten ikke på ny begår kriminalitet.

For patienter og personale bygger behandlingsindsatsen og de behandlingsmæssige rammer på et værdigrundlag, der lægger vægt på: respekt, tryghed, faglighed, ansvarlighed, åbenhed og rum til fornyelse og begejstring.

Det er målet med de nye bygningsmæssige rammer i Middelfart, at disse skal kunne understøtte, indramme og formidle værdierne og visionen for retspsykiatrien.

Målgruppen for retspsykiatrien er alle, der har en retspsykiatrisk foranstaltning.
Ca. halvdelen af målgruppen har diagnosen skizofreni, mens den anden halvdel har diagnosen personlighedsforstyrrelse.

Hertil kommer at ca. 75% af patienterne har en misbrugsdiagnose. De anbringelsesdømte, der udgør ca. 20 % af målgruppen, har en indlæggelsestid på 5-7 år. De øvrige patienter er indlagt mellem 1 og 6 måneder.

De nævnte forhold stiller særlige krav til bygningernes indretning, udformning, tilbud i såvel inde- som udemiljøet, samt ikke mindst sikkerhedsforholdene.     

Med henblik på at varetage behandlingsopgaven i forhold til de forskellige retspsykiatriske målgrupper anbefales det, at der i alt etableres 5 retspsykiatriske behandlingsafsnit med 4 integrerede åbne/lukkede afsnit og 1 rehabiliteringsafsnit med 14 pladser, der primært har anbringelsesdømte og behandlingsdømte med flere års indlæggelse som målgruppe.

Rehabiliteringsafsnittet er et nyt tiltag i retspsykiatrien og foreslås på baggrund af den nyeste viden på området. Med særligt fokus på recovery og rehabilitering for denne langtidsindlagte gruppe skal der skabes fysiske rammer der understøtter mål om at vedligeholde og styrke optræningen af almindelige daglige og sociale færdigheder.

Det skal målrettet forberede og lette overgangen til livet efter det mangeårige ophold på retspsykiatrisk afdeling og på et for patienten så højt færdighedsniveau som muligt. Derfor anbefales det bl.a., at alle 14 sengestuer på rehabiliteringsafsnittet etableres med 2 rum og bad/toilet.

Med særligt hensyn til de retspsykiatriske patienter, skal der både inde og ude lægges stor vægt på aktiveringsmuligheder via motion og øvrig fysisk udfoldelse, herunder adgangen til gode og rummelige udefaciliteter.

På baggrund af den nyeste viden på området for fysisk aktivitet i psykiatrien og studietur til nybyggede retspsykiatriske anlæg i England, foreslås udbyggede muligheder for udendørs aktivitet bl.a. etablering af et overdækket aktivitetsområde (en hal lukket på 3 sider). 

Udbygning af de fysiske rammer med 2 rums patientstuer og udbygget udendørs aktivitetsområde er ikke indeholdt i psykiatriplanens anbefalinger på retspsykiatriområdet. Samlet set er det på følgende områder, at byggeri af en retspsykiatrisk afdeling stiller større krav og er dyrere (arealmæssigt og i materialer) end byggeri af en almenpsykiatrisk afdeling, som beskrevet i generalplanen:

 • Større krav til ydre og indre sikkerhed – fx afskærmning og sikkerhedsforanstaltninger indendørs
 • Større patientarealer – fx 2-rums sengestuer til de langtidsindlagte
 • Større og mere veludstyrede udearealer  - fx større og flere aktivitetsområder
 • Mere plads i og udenfor sengeafsnittene til fysisk aktivitet – fx mindre hal, bredere gangarealer og flere nicher i sengeafsnittene, mv.

Sygehusdelen af byggeprojektet i Middelfart indebærer en udvidelse af det eksisterende bygningsareal på 8.075 kvadratmeter med ca. 6.500 kvadratmeter og en større ombygning af det eksisterende byggeri. Sygehusadministrationens behov kan imødekommes med et nybyggeri på ca. 1.200 kvadratmeter.

Ved en godkendelse af idéoplægget er tidsplanen for byggeriet således, at der forventes ibrugtagning af det samlede projekt i efteråret 2012.

I investeringsbudgettet for 2010 er indarbejdet et rådighedsbeløb på i alt 223,0 mio. kr. i årene 2010-2012 i indeks 123,4, svarende til det forventede indeks på basis af den seneste udgiftsudvikling i bygge- og anlægssektoren.

Dette overslag baserer sig på generalplanens standarder for al psykiatrisk sygehusbyggeri i regionen. Heri er ikke taget højde for de særlige krav, der følger af retspsykiatriens målgruppe, ligesom der heller ikke på dette tidspunkt er foretaget beregninger over eventuelle merudgifter som følge af skærpede krav på miljø- og energiområdet.

Den endelige anlægsøkonomiberegning vil blive forelagt regionsrådet sammen med byggeprogrammet i foråret 2010 på grundlag af en fornyet gennemregning af anlægs- og bygningsdriftsøkonomien indeholdende alle kendte udgiftstyper.

På det tidspunkt vil regionen også have fået svar på ansøgning om andel i den 50 mio. kr. ramme til udbygning og modernisering af retspsykiatriske afdelinger, som indgår i økonomiaftalen med regeringen for 2010. Til Region Syddanmark er der afsat en ansøgningsramme på 11 mio. kr., som er max. Beløbet regionen kan forventes at få.

Psykiatrien anbefaler, at der i tråd med puljens målsætning om etablering af målrettede fysiske rammer og udbygning af muligheder for fysisk aktivitet, ansøges om 11 mio. kr. til finansiering af de nye tiltag i idéoplæggget, der på nuværende tidspunkt forventes ikke at kunne rummes indenfor den oprindeligt afsatte anlægsramme på 223 mio. kr. på regionens anlægsbudget. Dvs. ekstraomkostninger til etablering af 2 rum i rehabiliteringsafsnittets 14 patientstuer og finansiering af et udendørs aktivitetsområde.

Med ansøgningsfrist den 12. oktober 2009 er det ikke muligt at forelægge sagen for regionsrådet, hvorfor det indstilles, at hvis forretningsudvalget kan anbefale de foreslåede ansøgningsemner, vil regionsrådsformanden godkende ansøgningen som en formandsgodkendelse, da sagen har uopsættelig karakter.

Der vil efterfølgende ske en orientering af regionsrådet i forbindelse med sagen om godkendelse af ideoplægget.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Region Syddanmark søger 11 mio. kr. fra statens pulje til modernisering og udbygning af de fysiske rammer i retspsykiatrien til finansiering af de i sagsfremstilling beskrevede elementer i byggeriet.
 • At idéoplægget for anlægsprojektet for psykiatrien i Middelfart godkendes som forelagt og som grundlag for udarbejdelsen af et byggeprogram.  

 

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

12.    Aftale om Fredericia Kommunes overtagelse af Jupitervej Bofællesskab og Ungdomskollegiet, Fredericia-afdelingen

Sagsnr:

09/13128

Resumé

Fredericia Kommune overtager to institutioner fra Region Syddanmark. I den forbindelse er der udarbejdet et aftaleudkast. Dette forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 29. juni 2009 har Fredericia Byråd vedtaget at overtage Jupitervej Bofællesskab og Ungdomskollegiet, Fredericia-afdelingen fra Region Syddanmark.

I overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om en sådan overtagelse, har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast til behandling i henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelsen i Fredericia Kommune. I aftaleudkastet er der ikke indskrevet endelig overtagelsesdato, idet dette beror på endelig beslutning i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune overtager de 2 institutioner med i alt 68 månedslønnede medarbejdere, heraf 2 stillinger fra regionshuset. Der overtages endvidere værdiansatte aktiver for 33 mio. kr. og værdiansatte passiver for 5 mio. kr. Fredericia Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 28 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld.

I forbindelse med de administrative drøftelser med Fredericia Kommune om overtagelsen, har kommunen peget på 1. maj 2010 som et muligt overtagelsestidspunkt. Dette har regionen frarådet.

En overtagelse midt i kalenderåret vil være uhensigtsmæssig for de 2 institutioner, idet det så ikke vil være samme myndighed, der har udarbejdet budget og fastlagt takster, som kommer til at afslutte regnskabet, ligesom institutionerne efter overtagelsen ikke længere vil have tilgang til de nuværende styringsredskaber.

Regionen har i stedet anbefalet, at overtagelsen sker 1. januar 2011.

Aftaleudkastet er vedlagt som bilag. Revisionspåtegning heraf vil foreligge på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At vedlagte aftaleudkast godkendes.         

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

13.    Børnehusene, Platanbo – om- og tilbygning

Sagsnr:

09/3860

Resumé

Børnehusenes afdeling Platanbo i Odense har 4 beboerværelser, som er for små i forhold til Arbejdstilsynets pladskrav. Efter opdeling af den tidligere institution på adressen i en kommunal og en regional del (= Platanbo) mangler der træningsfaciliteter til børnene og personalefaciliteter til medarbejderne. I investeringsbudget 2010 er der afsat 6,5 mio. kr. til afhjælpning af problemerne. Der søges nu anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Efter et grundigt forarbejde er det på trods af udfordringerne i den gældende byplanvedtægt lykkedes at udarbejde et forslag, som løser Platanbos problemer med både for små værelser, manglende træningsfaciliteter og manglende personalefaciliteter.

Forslaget medfører, at der foretages to tilbygninger på den eksisterende bygning: Dels en fløj med 3 værelser og dels en tilbygning, som muliggør at eksisterende opholdsstue kan ændres til møderum, depot, kontor og en mindre opholdsstue. De nuværende 4 små værelser ombygges til ét værelse og ét træningsrum.

Der etableres toilet til køkkenpersonalet og vaskeriet flyttes og udvides. De 4 nye værelser, opholdsstuen og træningsrummet tilknyttes Platanbos nuværende totale liftsystem.

Om- og tilbygningerne er så omfattende, at det ikke vil være muligt at bebo Platanbo i byggeperioden. Det forudsættes derfor, at der sker en midlertidig genhusning af hele afdelingen.

I det udarbejdede byggeprogram er det kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 6,500 mio. kr. (inkl. forundersøgelser, tilslutningsafgift, håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser, beløb til uforudseelige udgifter, samt beløb til midlertidig genhusning). Udgiften foreslås finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til 74 kr. pr. beboer pr. døgn.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogram for om- og tilbygning på Platanbo godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 6,500 mio. kr. (index 123,4) til om- og tilbygning på Børnehusenes afdeling Platanbo.
 • At de i investeringsbudgettet afsatte 0,5 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 frigives.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

14.    Ligestillingsredegørelse 2009

Sagsnr:

09/12578

Resumé

Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde ligestillingsredegørelser, som skal offentliggøres for deres borgere og sendes til ligestillingsministeren. Redegørelsen skal vedtages af regionsrådet i et møde.

Ligestillingsredegørelsen skal indsendes inden den 1. november 2009.

Sagsfremstilling

Grundlæggende siger loven, at offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. På hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk kan kommuner og regioner udarbejde og indberette ligestillingsredegørelser elektronisk ved hjælp af et fælles spørgeskema.

Når alle kommuner og regioner den 1. november 2009 har indberettet deres redegørelser, er det muligt at gå ind på hjemmesiden og sammenligne sig med andre kommuner og regioner.

Der kan sammenlignes på tværs af kommune-/regionsgrænser inden for en række indikatorer, ligesom de mange konkrete eksempler og erfaringer kan give inspiration til det fremtidige ligestillingsarbejde.

Spørgeskemaet er delt op i følgende områder:

 • Ligestillingspolitik på serviceområder
 • Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet
 • Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering
 • Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

Region Syddanmark har opsummeret svaret følgende på spørgsmålene:

Ad 1: Der arbejdes pt. Ikke med ligestillingspolitik og ligestillingspolitiske målsætninger på serviceområder.

Ad 2: Regionen arbejder ikke pt. Med ligestillingspolitik og ligestillingspolitiske målsætninger på personaleområdet.

I regionen var der i maj 2009 i alt nominelt ansat 27.336 personer ordinært. Heraf 22.360 kvinder og 4.976 mænd. Pr. 9. september var der blandt de 10 topchefer 1 kvinde og 9 mænd.

Ad 3: Regionen har ingen samlet strategi, procedure eller plan for arbejdet med kønsmainstreaming, og nye initiativer kønsmainstreames ikke.

Ad 4: Regionsrådet har i perioden 1/11 -2007 til 31/10-2009 nedsat Sundhedsbrugerrådet, Regionalt Kontaktforum for handicap og Psykiatrisk Dialogforum, som er omfattet af ligestillingsloven. Kravet om, at der ved indstilling af ét medlem, som minimum skal foreslås både en kvinde og en mand, er blevet fraveget 1 gang. Regionsrådet besluttede at lade pladser står midlertidigt tomme i Interreg-udvalget i henhold til ligestillingsloven § 10a, stk.3.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At ligestillingsredegørelsen godkendes.

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

15.    Bemanding af akutbiler i Sønderborg og Haderslev

Sagsnr:

07/246

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte med tillægget til gennemførelsesplanen "Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed – Fremtidig sygehusstruktur i Sønderjylland", at akutbilerne i Sønderborg og Haderslev videreføres og udbygges til døgndækning fra 2011.

Regionsrådet anbefalede den 22. juni 2009, at der blev set på mulighederne for en mulig fremrykning af døgndækningen i Sønderborg til 2010.

På samme møde besluttede regionsrådet, at der skulle gennemføres en proces i Sygehus Sønderjylland med involvering af sygehusets MED-system med henblik på at ændre bemandingen af akutbilerne i Sønderborg og Haderslev fra anæstesisygeplejersker til paramedicinere. Regionsrådet skulle herefter have sagen til endelig godkendelse.

Ændring af bemanding på akutbilerne i Sønderjylland
I forbindelse med den præhospitale udbygning har regionsrådet tidligere besluttet, at alle nyetablerede akutbiler er døgndækkende og bemandet med paramedicinere. En paramediciner er primært uddannet i det præhospitale miljø, og derfor vant til samarbejde med øvrige aktører som politi, redningsberedskab, ambulancetjenesten mv.

Der er således oprettet eller planlagt oprettet døgndækkende akutbiler bemandet med paramedicinere i Faaborg, Skærbæk, Rødding, Grindsted og på Langeland.

Som en naturlig følge af ovenstående vil ændringer i eksisterende ordninger skulle ske efter samme kriterier som etableringen af nye ordninger.

Akutbilerne i Haderslev og Sønderborg er i dag bemandet med anæstesisygeplejersker alle dage fra 08 – 22. Falck har tilkendegivet, at det vil være muligt at konvertere bemandingen af disse akutbiler til paramedicinere primo 2010.

I forlængelse af regionsrådets beslutning har Sygehus Sønderjylland igangsat processen vedr. ændret bemanding, og forslaget har været behandlet i henholdsvis det lokale medudvalg for anæstesi- og operationsafdelingen (LMU) og i det fælles medudvalg (FMU) for Sygehus Sønderjylland.

Høringssvaret fra FMU, og LMU er vedlagt.

Sygehus Sønderjylland har tilkendegivet, at en konvertering af personalet på akutbilerne fra anæstesisygeplejersker til paramedicinere frigør ca. 5,3 anæstesisygeplejerskeårsværk. Disse ressourcer vil blive brugt i relation til sygehusets ønske om at sikre en rationel øget aktivitet.

Det foreslås, at bemandingen af akutbilerne i Haderslev og Sønderborg ændres til paramedicinere primo 2010, og at Sygehus Sønderjyllands budget til bemanding af akutbiler i Haderslev og Sønderborg overføres til den præhospitale konto, når denne ændring er en realitet.

Som en konsekvens af dette vil akutbilerne fra primo 2010 være placeret på Falckstationerne i Haderslev og Sønderborg.

Døgndækket akutbil i Sønderborg
Som nævnt anbefalede regionsrådet den 22. juni 2009, at der blev set på mulighederne for en fremrykning af døgndækningen i Sønderborg til 2010.

I regionens budget for 2010 er der afsat 1,6 mio. kr. årligt til etablering af døgnbemandet akutbil i Sønderborg.

Falck har tilkendegivet, at det er muligt at opjustere akutbilen i Sønderborg til at være døgndækkende primo 2010.

I henhold til den præhospitale udbygningsplan vil akutbilen i Haderslev blive døgndækkende i 2011.

Økonomi
Udgifterne til de nuværende ordninger i Sønderborg og Haderslev, hvor akutbilerne er bemandet med én niveau II redder og en anæstesisygeplejerske i tidsrummet 08.00 til 22.00, udgør omkring 8,1 mio. kr. årligt, hvoraf de 3,5 mio. kr. dækker lønudgifter til sygeplejerskerne.

Såfremt akutbilerne i Sønderborg og Haderslev ændres til at være bemandet med én paramediciner, og akutbilen i Sønderborg samtidig gøres døgndækkende, vil de samlede udgifter ligge på ca. 6,7 mio. kr. årligt.

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område har på møde den 1. oktober 2009 behandlet sagen.

Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet. Dog kan Anita Kjøng-Rasmussen og Bent Bechmann ikke støtte, at akutbilen i Sønderborg bemandes med paramedicinere. Endvidere ønsker Anita Kjøng-Rasmussen og Bent Bechmann en revurdering af beslutningen om, at lægebiler udgår fra akutsygehuse.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At bemandingen af akutbilerne i Haderslev og Sønderborg ændres til paramedicinere primo 2010.

At akutbilen i Sønderborg gøres døgndækkende primo 2010.

At Sygehus Sønderjyllands budget til bemanding af akutbiler i Haderslev og Sønderborg overføres til den præhospitale konto, når ovenstående ændring er en realitet.

 

Beslutning

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

Bent Bechmann, John Lohff og Anita Kjøng-Rasmussen kunne dog ikke anbefale indstillingens 1. "at": at akutbilerne i Haderslev og Sønderborg bemandes med paramedicinere primo 2010.

Bilag:

 

 

 

16.    Meddelelser

Sagsnr:

09/3

Beslutning

Regionsrådsformanden orienterede om Statsministerens åbningstale i Folketinget, og hvilke bemærkninger der i den forbindelse faldt vedr. regionerne.

Psykiatridirektør Agnete Philipsen orienterede om takstforhøjelse på Strandvænget og kommunernes reaktioner herpå. Der nedsættes en taskforce for at sikre budgetoverholdelse.

Regionsrådsformanden orienterede om tilbagemeldingen fra Erik Juhl-udvalget. Udvalget har den 6/10-09 meddelt, at man anbefaler et akutsygehus i Åbenrå samt et specialsygehus i Sønderborg. Den præcise økonomiske ramme kommer i efteråret 2010 med en ansøgningsfrist 1. juni 2010.

Det blev aftalt at økonominotatet vedr. anlægsprojekter vedr. den fremtidige sygehusstruktur revideres og udsendes til forretningsudvalget.

 

 

17.    LUKKET PUNKT. Grund til nyt universitetshospital i Odense - fremsættelse af købstilbud

Sagsnr:

 

 

18.    LUKKET PUNKT. Indgåelse af lejemål for børne- og ungdomspsykiatrien i Odense

Sagsnr:

 

 

19.    LUKKET PUNKT. Køb af partialobligationer i boliginstitutionen Toftebo

Sagsnr:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 02-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring