Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 19-10-2009

Mødedato
19-10-2009 Kl. 16:45 - Kl. 17:50

Mødested
Hotel Wassersleben, Wassersleben 4, 24955 Harrisle

Medlemmer
Bo Libergren, V, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Ole Jacobsen, C, Sarah Nørris Christensen, Ø, Thyge Nielsen, V

Afbud
Bent Bechmann, C, deltog kun i behandlingen af punkt 3.

Bent Krogh Petersen, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Sarah Nørris Christensen, Ø, Thyge Nielsen, VDagsorden

 1. Ansøgning til puljer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 – 2012
 2. Status på sundhedsaftaleprocessen
 3. Kapacitet i speciallægepraksis
 4. Praksisplan på kiropraktorområdet
 5. Patientforløbsbeskrivelse for patienter med nyopståede lændesmerter
 6. Næste møde
 7. Eventuelt
 8. Lukket punkt: Krav til overenskomstforhandlinger med Dansk Kiropraktorforening

 

Sagsnr: 08/11877

1.      Ansøgning til puljer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 – 2012

Resumé

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Region Syddanmark har den 1. oktober 2009 fremsendt ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med forbehold for regionrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldte med brev af 10. juli 2009 ansøgninger til de to puljer. Ansøgningsrammen for Region Syddanmark for puljen vedr. forløbsprogrammer er 59,2 mio. kr., mens puljen vedr. patientundervisning og egenbehandling er 24,35 mio. kr. Region Syddanmark har – i lighed med de øvrige regioner – ansøgt op til rammen i begge puljer. Ansøgningen er fremsendt til ministeriet den 1. oktober 2009 med forbehold for regionrådets endelige godkendelse.


Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner blev på møde den 5. marts 2009 orienteret om grundlaget for udmøntning af økonomiaftalens kronikermidler, og udvalget blev på møde den 1. september 2009 orienteret om den foreløbige ramme for regionens ansøgning. Regionsrådet godkendte på møde den 28. september, at regionens ansøgning til kronikerpuljerne udformes på grundlag af forslag til ramme for projektansøgninger samt at ansøgningen afsendes administrativt med forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse.


Ansøgningen har taget udgangspunkt i regionens tværsektorielle strategi for "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark" samt det igangværende arbejde med patientforløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungelidelse, kronisk hjertesygdom, rygområdet samt diabetes type 2.


Projektansøgningerne omfatter bl.a.:

 • Fælles kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale i kommunerne, almen praksis og på sygehus.
 • IT-udvikling gennem etablering af kronikerportal på VisInfoSyd, udvikling af telemedicinsk understøttelse af egenbehandling og udvikling af kommunikationsstandarder for kronikere.
 • Udvikling af rammerne for forløbskoordination på sygehuse og i kommunerne
 • Udvikling af almen praksis gennem udvikling og afprøvning af en række nye roller og arbejdsmåder i den enkelte praksis, bl.a. udvikling af Patientens Plan, den proaktive praksis, lægen som organisatorisk tovholder på patientforløb og rollen som kronikermedarbejder.


Inden for den tidsramme, der har været til rådighed siden ministeriets udmelding om ansøgning til


puljerne, har det ikke været muligt at koordinere med kommunerne og sygehusene i ønskeligt omfang.


Region Syddanmark har på den baggrund valgt at prioritere større modelprojekter, inden for hvilke der fortsat er mulighed for at inkludere såvel projekter fra kommuner som sygehuse. Der forventes derfor nærmere dialog og koordinering mellem region, sygehuse og kommuner i løbet af efteråret 2009.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner anbefaler over for regionsrådet,

at den fremsendte ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes.

Udvalget
Indstillingen godkendt.

Bilag:


2.      Status på sundhedsaftaleprocessen

Sagsfremstilling

Der gives på mødet en mundtlig orientering om status på sundhedsaftaleprocessen.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering.

Sagsnr: 07/17832

3.      Kapacitet i speciallægepraksis

Resumé

Særligt udvalg vedr. praksis og kommunesamarbejde har udtrykt ønske om at få en generel drøftelse af kapaciteten på speciallægeområdet i Region Syddanmark. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et faktanotat, der beskriver de forskellig sider af kapaciteten på speciallægeområdet i Region Syddanmark samt sammenligner Region Syddanmark med de øvrige regioner.

Sagsfremstilling

Særligt udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner udtrykte på møde den 7. maj 2009 et ønske om på et kommende møde at få en generel drøftelse af kapaciteten på speciallægeområdet i Region Syddanmark.

Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet et faktanotat, der - i hovedsagligt statistisk form - dels beskriver forskellige sider af kapaciteten på specillægeområdet i Region Syddanmark, dels sammenligner Region Syddanmark med de øvrige regioner.


I forbindelse med ovenstående ønske har administrationen endvidere foretaget en hurtig undersøgelse af ventetiden på speciallægebehandling hos de praktiserende speciallæger. Undersøgelsen er baseret på en rundringning til samtlige praktiserende speciallæger i regionen i uge 37 (2009).


De praktiserende speciallæger blev bedt om at oplyse den nuværende ventetid (i uger) for nye patienter, der gerne ville have tid i praksis. Endvidere blev speciallægerne endvidere bedt om at svare på, hvorvidt der var diagnoser, hvor ventetiden var særlig lang.


I alt 129 speciallægepraksis ud af i alt 151 svarede på undersøgelsen, svarende til en besvarelsesprocent på 85 %. Opgørelsen er vedlagt som bilag til faktanotatet.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Udvalget

Det særlige udvalg konstaterer, at der i hele eller dele af regionen er særlig lang ventetid på behandling inden for følgende specialer: øjenlægespecialet, dematologi og psykiatri. Udvalget er opmærksom på de særlige forhold vedrørende fravær i praksis i dematologi i Sønderjylland og Esbjerg.

Der er p.t. igangværende planlægning inden for dematologi, øjenlægehjælp i relation til nedlæggelse af øjenafdelingen i Esbjerg samt inden for psykiatri.

Det særlige udvalg orienterer regionsrådet om den foreliggende kapacitetsundersøgelse og anbefaler, at der iværksættes en specialeplanlægning på hele øjenområdet

Bilag:

Sagsnr: 08/4014

4.      Praksisplan på kiropraktorområdet

Resumé

I henhold til landsoverenskomsten om kiropraktisk behandling skal Samarbejdsudvalget udarbejde en samlet regional planlægning af den kiropraktiske behandling, som skal godkendes i Regionsrådet. I forbindelse med udarbejdelsen af denne praksisplan på kiropraktorområdet, er der udarbejdet et oplæg til de principper, der skal ligge til grund for planens indhold. Oplægget forelægges her det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommunerne.

Sagsfremstilling

I henhold til landsoverenskomsten om kiropraktisk behandling § 4, stk. 1 udarbejder Samarbejdsudvalget en samlet regional planlægning af den kiropraktiske behandling til Regionsrådets godkendelse. Samarbejdsudvalget vedrørende kiropraktisk behandling i Region Syddanmark har derfor iværksat arbejdet med at udarbejde en praksisplan for kiropraktik gældende i perioden 2009 til 2012.


Planen skal indgå i Region Syddanmarks samlede sundhedsplanlægning og danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedr. den kiropraktiske kapacitet blandt andet med henblik på at sikre samordning af den kiropraktiske betjening i alle områder i regionen.


Med det formål at udarbejde en praksisplan vedr. kiropraktisk behandling i Region Syddanmark, har samarbejdsudvalget nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for kiropraktorerne i regionen, praksiskonsulenterne og sekretariatet i Praksisafdelingen.


De overordnede mål for en praksisplan kan opstilles i følgende punkter:

 • Der skal sikres borgerne i Region Syddanmark en rimelig nem adgang til kiropraktisk behandling. Det vil sige, at der skal være en rimelig ventetid og en rimelig nærhed.
 • Det skal sikres, at patienterne får en effektiv behandling med god faglig kvalitet og med en god service.
 • Det skal sikres, at patienterne får en kiropraktisk behandling, der er samordnet med øvrige tilbud i sundhedsvæsenet, således at der opnås et sammenhængende sundhedsvæsen.


Praksisplanen vil blive forelagt regionsrådet til endelig godkendelse i starten af 2010. 

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Udvalget
Til orientering.

Bilag:

Sagsnr: 08/2131

5.      Patientforløbsbeskrivelse for patienter med nyopståede lændesmerter

Resumé

Der er udarbejdet et forløbsprogram vedrørende patienter med nyopståede lændesmerter, som skitserer et 3-måneders forløb for patienterne, herunder hvad der sker i de otte uger, hvor patienten befinder sig i praksissektoren, samt hvilke tiltag, der skal finde sted i de sidste fire uger, hvor patienten er tilknyttet Rygcenter Syddanmark. Forløbsprogrammet har til formål at sikre, at patienten får en rettidig og den bedst mulige behandling samt at uhensigtsmæssige dobbeltforløb og overbehandling undgås, idet der sikres koordinering på tværs af sektorer og behandlergrupper.

Sagsfremstilling

Som en del af den fremtidige indsats på rygområdet i sygehusregi er der etableret et rygcenter i Middelfart, hvor al rygbehandling i Region Syddanmark samles. I den forbindelse har det været drøftelser mellem konsulenter fra praksisområdet, rygcentret og sundhedsstaben vedrørende tilrettelæggelse og samarbejde mellem praksissektoren og rygcentret.


Udfaldet af disse drøftelser er notatet "Patientforløb – Nyopståede lændesmerter", som er udformet på baggrund af enighed blandt alle involverede parter. Notatet indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvilket forløb en patient med nyopståede lændesmerter skal gennemgå i de otte uger, hvor patienten befinder sig i praksissektoren, samt hvorledes de resterende fire uger af tremåneders forløbet skal foregå i sekundærsektoren (Rygcenter Syddanmark).


Når patienten oplever smertedebut, kan denne enten henvende sig til egen læge eller en kiropraktor, som begge fungerer som indgangsportaler til tremåneders forløbet. Her foretages indledningsvist en række undersøgelser samt en vurdering af patientens risiko for at udvikle kronicitet. Til sidstnævnte anvendes et såkaldt STarT-skema (The STarT Back Screening Tool), der inddeler patienten i grupperne lav, moderat eller høj risiko for at udvikle kronicitet. På baggrund af resultatet af undersøgelserne og STarT-skemaet foretages en diagnostisk triage med henblik på at indplacere patienten i gruppen for enten Red flags (mistanke om fraktur, infektion eller refereret smerte fra andre organer), rodpåvirkning (smerteudstråling til eller under knæ) samt lændesmerter uden udstråling til eller under knæ.


I tilfælde af, at patienten mistænkes for Red flags henvises til relevant udredning. Hvis der er tale om patienter med rodpåvirkning, vil forløbet typisk være, at der igangsættes en behandling samt at patienten tilses to, fire og otte uger efter første kontakt og at der i forbindelse med kontakten foretages løbende undersøgelser med henblik på at vurdere, om patienten er i markant bedring, om vedkommende bør overgå til Rygcentret pga. forværring eller om rodtrykket er forsvundet, således at patienten kan indgå i gruppen for patienter med lændesmerter uden udstråling. Hvis patienten ikke er i markant bedring efter de otte uger i primærsektoren, vil denne blive henvist til Rygcentret.


I gruppen for patienter uden udstråling til eller under knæ er forløbet, at patienten efter denne grundige udredning i forbindelse med smertedebut skal tilses igen efter to uger. Hvis patientens tilstand er uforandret eller værre og patienten jf. STarT-skemaet er indplaceret i højrisikogruppen, vil den praktiserende læge henvise vedkommende til en udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) hos en specialuddannet fysioterapeut eller kiropraktor. Senest fire uger efter patientens første henvendelse til praktiserende læge eller kiropraktor, vil resultatet af den udvidede lænderygundersøgelse foreligge og såfremt patient er i højrisikogruppen og ikke er i klar bedring, vil denne blive henvist til MR-scanning på Rygcenter Syddanmark og på baggrund af resultatet af forløbet indtil nu, den udvidede lænderygundersøgelse samt MR scanningen vil der blive udarbejdet en konklusion. Såfremt patienten ikke er klar bedring efter otte uger fra første henvendelse til enten læge eller kiropraktor, vil vedkommende blive henvist til Rygcentret.


For alle patientgrupper gælder det, at de på Rygcentret vil blive undersøgt, og at der på baggrund af både undersøgelser i primærsektoren, MR-scanningen samt undersøgelsen på Rygcentret vil blive foretaget en tværfaglig vurdering af dette med henblik på at vurdere, hvorvidt patienten skal henvises til operation eller om der fortsat kan være perspektiv i en konservativ behandling.


Det er hensigten, at ovennævnte patientforløb skal være gældende for alle implicerede behandlere i primærsektoren samt at der vil blive udarbejdet § 2 aftaler med henblik på at understøtte arbejdet med patientforløbet.


Der vil blive givet en nærmere orientering på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget
Til orientering.

Bilag:

6.      Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde i det særlige udvalg er den 8. december 2009 i Sønderborg 

Udvalget
Til orientering.7.      Eventuelt

Udvalget

Ingeborg Moritz Hansen ønsker en orientering om udviklingen i medicinudgifter og om arbejdet med rekommandationer på udvalgets næste møde.


8.      Lukket punkt: Krav til overenskomstforhandlinger med Dansk Kiropraktorforening


Siden er sidst opdateret 21-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring