Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Erhverv og internationalt samarbejde - referat 27-10-2009


Mødedato
27-10-2009 Kl. 16:30 - 17:30

Mødested
Syddansk Turisme, Teglgårdsparken 101, 5500 Middelfart.

Medlemmer
Karsten Uno Petersen, A, Carsten Abild, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lisbeth Poulsen, A, Ole Jacobsen, C, Poul Sækmose, C, Preben Jensen, V, Stephanie Lose, V, Willy Sahl, A

Afbud
Carsten Abild, Preben Jensen, Kristian Grønbæk Andersen.

 

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Kulturpuljen oktober 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter
 3. Kulturområdet - beretning 2007-2009
 4. Tema: Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum
 5. Orientering om værtskab for AAL-forum 2010
 6. Orientering om Kick-Off Konference, Lindø
 7. Orientering om regeringens erhvervsklimastrategi
 8. Næste møde
 9. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

 

Udvalget

Godkendtes

 

 

 

2.      Kulturpuljen oktober 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter

Sagsnr:

09/13923

Resumé

Til kulturpuljens oktober-uddeling er der modtaget 35 ansøgninger. Der er samlet søgt om 6.524.564 kr. i tilskud og 374.500 i underskudsgaranti.

Kulturpuljens oktober-uddeling har været annonceret til at udgøre 2 mio. kr. til nye regionale fyrtårnsprojekter og mindre kunst- og kulturaktiviteter.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har et rigt og blomstrende kulturliv. Det har stor betydning i forhold til at skabe image og identitet i regionen, og det variede kulturliv udgør et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister til regionen.

Kulturbudgetter for 2009 er på 9,178 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 7,1 mio. kr. Det betyder, at der p.t. resterer 2,0 mio. kr. til projekter.

Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger og indstiller på den baggrund projektet "Ribes grundlæggelse...som kalkmaleri og billedfrise" (nr. 10 i oversigten) til drøftelse om tilskud på 345.000 kr. Ansøgeren indkaldes til samtale i det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde.

De øvrige ansøgninger har administrationen ligeledes vurderet og indstiller dem til afslag, da de ikke i tilstrækkelig grad opfylder kriterierne for kulturpuljens retningslinier.

Ansøgning nr. 10 vedlægges som bilag.

Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 6.179.564 kr. og 374.500 kr. i underskudsgaranti.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde, med henblik på anbefaling over for regionsrådet, drøfter, hvilke projekteter der indstilles til tilskud fra kulturpuljens oktober-uddeling i 2009.

Udvalget

Det Særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde anbefaler overfor regionsrådet, at projektet "Ribes grundlæggelse - som kalkmaleri og billedefrise" indstilles til tilskud fra kulturpuljens oktober-uddeling 2009.

Bilag:

 

 

 

3.      Kulturområdet - beretning 2007-2009

Sagsnr:

09/14094

Resumé

Der er udarbejdet en beretning om kulturområdet for årene 2007 til 2009, som beskriver regionsrådets beslutninger på området og indeholder en oversigt over projekter, der har modtaget tilskud i den omhandlede periode.

Sagsfremstilling

Kulturområdet har været på regionsrådets dagsorden siden begyndelsen i 2007, og det er der kommet mange nytænkende og grænseoverskridende kulturprojekter ud af.

Region Syddanmark skal bruge sit variede kulturliv til at tiltrække nye borgere, turister og virksomheder og det skal være med til at fremhæve regionen på danmarkskortet.

Intentionerne var fra begyndelsen at støtte projekter, der oversked faglige, mentale eller geografiske grænser. Samtidig ville Region Syddanmark have fokus på landdistrikterne, på samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv, på mødet med andre kulturer og på det særlige kulturmøde i grænselandet.

Beretningen for perioden 2007 til 2009 indeholder en beskrivelse af, hvordan kulturstrategien bruges offensivt.  Derudover er der beskrivelser af udvalgte projekter fra 2007, 2008 og 2009.

Beretningen forventes udsendt til samarbejdspartnere inden for kulturområdet, både i regionen og uden for Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles,

 • at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde drøfter beretningen for kulturområdet og anbefaler over for regionsrådet, at beretningen tages til efterretning.

 

Udvalget

Udvalget tog beretningen til orientering og anbefaler overfor regionsrådet, at beretningen tages til efterretning.

Bilag:

 

 

 

4.      Tema: Partnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Sagsnr:

09/1445

Resumé

Syddansk Vækstforum indgik i 2007 en partnerskabsaftale med regeringen, som siden er blevet uddybet i 2008 og 2009. Aftalen oplister fælles mål og områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats for. I løbet af 2010 skal der forhandles en ny partnerskabsaftale.

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum indgik i juni 2007 en partnerskabsaftale med regeringen om vækst og erhvervsudvikling.

Formålet med partnerskabsaftalen er at sikre en lokal og regional forankring af regeringens globaliseringsstrategi. Det skal ske ved at styrke rammerne for vækst og erhvervsudvikling i hele landet samtidig med, at der tages hensyn til særlige regionale forhold og udfordringer.

I partnerskabsaftalerne sætter de regionale vækstfora og regeringen en række fælles mål og oplister områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats for.

Partnerskabsaftalen indeholder følgende otte indsatsområder:

 • Uddannelse og arbejdskraftudbud 
 • Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 
 • Innovation 
 • Videnspredning 
 • Markedsføring af Danmark - tiltrækning af investeringer og turisme 
 • Energi 
 • Landdistrikter og yderområder
 • Det grænseoverskridende samarbejde

 

Siden tiltrædelsen af partnerskabsaftalen har Syddansk Vækstforum og regeringen indgået to tillægsaftaler hhv. den 9. juni 2008 og den 4. juni 2009.

Hovedresultaterne fra den seneste tillægsaftale er følgende:

Statslig opbakning til processen i forbindelse med ansøgning om midler fra globaliseringsfonden (Danfoss).

 Aftale om i fællesskab at følge udviklingen omkring Lindø og koordinere indsatsen (herunder også ansøgning til globaliseringspuljen, hvis det bliver aktuelt).

Fælles indsats og koordinering i forhold til, at flere unge skal gennemføre en uddannelse, herunder fokus på praktikpladser og reglerne herfor.  Synliggørelse af Vækstforums satsning på omstilling gennem velfærdsteknologier og statslig opbakning til etablering af kapitalfond.

Der skal forhandles en ny partnerskabsaftale i 2010, og i den sammenhæng vil erfaringerne og resultaterne fra det hidtidige samarbejde i forbindelse med partnerskabsaftalen blive evalueret. Det er endnu ikke afklaret, om forhandlingerne vil blive indledt allerede i foråret eller først til efteråret.

På mødet vil der blive givet et uddybende oplæg om partnerskabsaftalen.

Indstilling

 • Til drøftelse.

Udvalget

Udvalget tog oplægget om partnerskabsaftalen til orientering.

 

 

5.      Orientering om værtskab for AAL-forum 2010

Sagsnr:

09/12708

Resumé

Den store europæiske konference om velfærdsteknologi, AAL Forum 2010 afholdes den 15. til 17. september 2010 i Odense. Værtskabet varetages i et samarbejde mellem Videnskabsministeriet, Odense Kommune og Region Syddanmark. Baggrunden for værtskabet er, at regionen opfattes som førende inden for velfærdsteknologiske løsninger til social- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Et mål i regionsrådets og Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er at øge regionens markedsandele inden for oplevelsesøkonomi, herunder erhvervsturisme. Tiltrækning af større internationale konferencer til Region Syddanmark vil bidrage til at nå dette mål.

Region Syddanmark har i samarbejde med Odense Kommune og MedCom arbejdet på at tiltrække den store internationale konference om velfærdsteknologier, AAL-Forum, som afholdes 15. - 17. september 2010. Disse bestræbelser er lykkedes, idet det styrende organ for EU-programmet Ambient Assistent Living (AAL) nu har godkendt Danmark som værtsland. Konferencen afholdes i Odense, og værtskabet forudsættes varetaget i et samarbejde mellem Videnskabsministeriet, Odense Kommune og Region Syddanmark. 

Konferencen understøtter den regionale satsning på velfærdsteknologier, dels i Syddansk Vækstforums handlingsplan 2009-10, dels i det fælles samarbejde på tværs af myndigheder, vidensorganisationer og virksomheder i regi af Velfærdsteknologi.nu. Baggrunden for værtskabet er således, at regionen opfattes som europæisk spydspids inden for velfærdsteknologiske løsninger på social- og sundhedsområdet.  

AAL-Programmet (Ambient Assistent Living Joint Program 2008-13) har fokus på innovativ teknologi, som understøtter ældre medborgeres selvhjulpne trivsel, sundhed og deltagelse i samfundslivet. Der lægges stor vægt på praktisk anvendelse og involvering af brugere, interessenter og virksomheder. Programmet er finansieret af 23 lande samt EU-kommissionen og opererer med et samlet projektbudget på ca. 600 mio. euro.

Dansk deltagelse i programmet er bevilget af Rådet for Teknologi og Innovation og administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I forbindelse med programmet afholdes en årlig konference, AAL-Forum, som i år blev afhold i Wien med omkring 600 deltagere fra 23 europæiske lande.  

AAL-programmet bidrager med maksimalt 350.000 euro til afholdelse af konferencen i 2010. Derudover forventes Odense Kommune og Region Syddanmark hver at bidrage med ressourcer svarende til 1,5 mio. kr. Regionens bidrag til konferencen kan afholdes inden for de allerede afsatte ressourcer, blandt andet via medarbejderressourcer og Syddansk Turisme.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Udvalget tog orienteringen om værtsskabet til orientering.

 

 

6.      Orientering om Kick-Off Konference, Lindø

Sagsnr:

09/14189

Sagsfremstilling

Der blev den 21. oktober 2009 afholdt en Kick-off konference på Odense Staalskibsværft, Lindø. Konferencen havde bl.a. til formål at starte en proces, der skal indhente ideer og bidrag fra lokalsamfundet til den indsats, som skal sikre vækst og omstilling i Lindøområdet.

I et samspil mellem Kerteminde Kommune, Odense Kommune og Region Syddanmark samt Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejdes der på at udarbejde en vækstplan, som skal identificere potentielle væksterhverv i Lindøområdet.

Hensigten er bl.a. at kunne udpege de fremtidige kvalifikationsbehov for den nødvendige arbejdskraft. Kvalifikationskravene skal sammenholdes med kvalifikationerne hos den eksisterende arbejdskraft med henblik på at udarbejde en omstillingsplan, så der bliver et match mellem behovet for og udbuddet af arbejdskraft.

Vækst- og omstillingsplanen vil herefter kunne danne baggrund for en ansøgning til EU´s Globaliseringsfond.

Der orienteres på mødet om konferencens forløb.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Udvalget blev orienteret om Kick-off Konference på Lindø den 21.10.2009. Udvalget tog orientering til sig.

 

 

 

7.      Orientering om regeringens erhvervsklimastrategi

Sagsnr:

09/14423

Resumé

Regeringen har i oktober 2009 udarbejdet en ny erhvervsklimastrategi. Strategien udspringer af visionen om at skabe en ny, grøn vækstøkonomi i Danmark.

Sagsfremstilling

Regeringens nye erhvervsklimastrategi skal sikre, at Danmark bruger klimaudfordringerne til at skabe vækst og beskæftigelse.

Regeringen er villig til at give et større millionbeløb til en ny erhvervsklimastrategi, der skal bidrage til, at den fremtidige stærkt stigende globale efterspørgsel på klimaløsninger omsættes til vækst og arbejdspladser i Danmark. I forvejen er der allerede afsat 1,3 mia. kr. til udvikling og eksport af danske klimaløsninger, og nu lægger regeringen op til, at der fra globaliseringspuljen afsættes yderligere 600 mio. kr. til Erhvervsklimastrategien.

De 6 indsatsområder i Erhvervsklimastrategien

 

Udvikling af nye klimaløsninger og innovationsfremmende regulering

Danmark skal gøres til et grønt laboratorium med gode rammer for udvikling og markedsmodning af nye klimaløsninger. (Dette indsatsområde er særligt interessant for Region Syddanmark, da der her gives mulighed for at støtte etablering af nye testcentre for forskellige energiløsninger. Vækstforums kommende samlede indsats for energi vil f.eks. kunne indeholde et testcenter).

 

Cleantech-iværksættere

Iværksættere bidrager til at omsætte forskning og udvikling til nye brugbare løsninger. Indsatsen for cleantech-iværksættere skal derfor styrkes ved at skabe mere sammenhængende forløb.

 

Øget anvendelse af klimaløsninger

Indsats for at øge anvendelsen af rentable energiløsninger.

 

Forretningsdrevet klimaansvar

For virksomhederne kan et aktivt og forretningsdrevet klimaansvar betyde en lavere energiregning, en større klimaindsats eller at virksomheden får fokus på udviklingen af nye klimarelaterede produkter.

 

Eksport af klimaløsninger

Eksporten af danske klimaløsninger skal styrkes.

 

Grøn Alliance – en videreudvikling af Klimakonsortiet

 

Udgifter og finansiering

 

 • En række initiativer (ikke beskrevet ovenfor) finansieres inden for ministeriernes budgetmæssige rammer
 • 2008: 200 mio. kr. afsat til klimagarantier i Eksport Kredit Fonden.
 • 2007-2010: 1,1 mia. kr. afsat til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations-program (EUDP)
 • Regeringens oplæg er, at der fra globaliseringspuljen afsættes i alt 600 mio. kr. til initiativer i strategien i perioden 2010-2012.

Indstilling

 • Til orientering.

Udvalget

Udvalget blev herunder også orienteret om regionens igangværende opgaver på Lindø og Esbjerg (Offshore). Udvalget tog oplægget til orientering

 

 

8.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde finder sted den 8. december 2009.

Udvalget

Næste møde afholdes den 8. december 2009, kl. 16.30 (Det særlige udvalg for regional udviklingsplan starter møde kl. 15.30).

 

 

 

9.      Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Udvalget ønsker på sit næste møde at drøfte puljefordelingen indenfor kulturpuljen.

 


Siden er sidst opdateret 28-10-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring