Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 23-11-2009

 

Mødedato
23-11-2009 kl. 15:00 - 16:50

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Poul Weber, V, Bo Libergren, V, Preben Jensen, V, Bent Poulsen, V, Thyge Nielsen, V, Bente Bendix Jensen, V, Carsten Abild, V, Jens Andersen, V, Karen Baungaard, V, Stephanie Lose, V, Jens Andresen, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Karsten Uno Petersen, A, Bente Gertz Hansen, A, Lisbeth Poulsen, A, Bent Krogh Petersen, A, Jørgen Bundsgaard, A, William Jensen, A, Carl Erik Jensen, A, Ole Jacobsen, C, Pierre Topaz, A, Christina Gammelgaard Jensen, A, Willy Sahl, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Kent Kirk, C, John Lohff, C, Søren Salling, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Otto D. Lück, C, Lykke Debois, F, Per A. Moos Laursen, F, Jørgen Pless, L, Bjarne Juel Møller, O, Anita Kjøng-Rasmussen, L, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Sarah Nørris Christensen, Ø, Ib Madsen, A, Andrea Terp Christensen, A

Afbud
Otto Lück, C - Henrik Skov deltog som stedfortræder.
Kent Kirk, C - Jørgen Elsted Hansen deltog som stedfortræder.
Stephanie Lose, V - Jørgen Bastholm deltog som stedfortræder.
Sarah Nørris Christensen, Ø
Pierre Topaz, A
Bjarne Juel Møller, O, deltog ikke i behandlingen af pkt. 22-24

 

 

Dagsorden

 

 

 1. Etablering af innovationscenter for brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri
 2. Implementering af den elektroniske patientjournal Cosmic
 3. Fordeling af pulje til implementering af Den Danske KvalitetsModel
 4. Samarbejde inden for karkirurgi mellem sygehusene i Kolding og Aabenraa
 5. Odense Universitetshospital, ombygning af røntgenrum på Radiologisk Afdeling
 6. Etablering af P-hus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
 7. Kapacitet i speciallægepraksis
 8. Årsregnskab 2008 for Center for sundhed og træning, Middelfart
 9. Godkendelse af budget og takster 2010 for Center for sundhed og træning i Middelfart
 10. Ansøgning til puljer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 – 2012
 11. Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark
 12. Kulturpuljen oktober 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter
 13. Kulturområdet - beretning 2007-2009
 14. Den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark
 15. Aftale om Kolding Kommunes overtagelse af Bramdrupdam bofællesskaber, Støttecenter for senhjerneskadede og Ungdomskollegiet, Kolding-afdelingen
 16. Aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej
 17. Efterregulering af aftale om Odense Kommunes overtagelse af Kollegiet Rømersvej og Tornhuset
 18. Efterregulering af aftale om Vejle Kommunes overtagelse af Fuglekær
 19. Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, tilbygning
 20. Strandhøjskolen, tilbygning
 21. Navne til 3 nye boorganisationer
 22. Sag efter anmodning fra Dansk Folkeparti om ansættelseskompetence
 23. LUKKET PKT. - Grund til nyt universitetshospital i Odense - betinget skøde
 24. LUKKET PKT. - Sag efter anmodning fra Dansk Folkeparti vedr. afskedigelse af medarbejder

 

 

 

1.      Etablering af innovationscenter for brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri

Sagsnr:

09/3819

 

Resumé

Der foreslås etableret et innovationscenter for brugerinddragelse i sygehusbyggeri i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Innovationscentret skal under inddragelse af de eksisterende erfaringer regionalt, nationalt og internationalt bidrage til udviklingen af byggekoncepter, herunder indretning og bestykning i de kommende nybyggerier og ombygninger på sygehusområdet.

Innovationscentrets brugerinddragelse i forbindelse med sygehusbyggeri omfatter både inddragelse af patienter, pårørende og personale. Omfanget og metoden for brugerinddragelse vil være forskellige alt efter byggeriets fase.

Brugerinddragelse skal således bidrage til at afprøve og fastlægge de overordnede og de konkrete:

 • areal- og indretningsmæssige behov og løsninger
 • logistiske og funktionelle løsninger
 • konceptuelle løsninger
 • driftsløsninger for sygehusene
 • aktivitets- og kapacitetsmæssige behov for rum og areal

Selve centret foreslås placeret i Odense ud fra, at det er her regionens største byggeprojekt igangsættes. Den enkelte sygehusledelse indgår konkrete aftaler med det regionale center med henblik på valg og metode, proces og geografi for det enkelte byggeprojekt.

Innovationscentret tænkes etableret som et 5-årigt projekt under en regional styregruppe, der består af: sygehusledelsesrepræsentanter og repræsentanter for projektorganisationerne for sygehusbyggeri. Endelig tænkes der efterfølgende dannet et innovationsråd, som skal bidrage med ideer og sparring.

Økonomien er beregnet ud fra et areal på 700 m2. Etableringsomkostningerne beløber sig til 979.000 kr., mens de årlige driftsomkostninger er beregnet til 3.984.000 kr. i 2009-priser. Der ansættes en lille stab til at stå for centrets drift. Lokalerne forventes lejet, dels på grund af der er tale om en tidsbegrænset periode, og dels fordi Region Syddanmark ikke har velegnede lokaler til formålet.

 

teknologiske og velfærdsteknologiske løsninger

Indstilling

Det indstilles:

 • At der arbejdes videre med indgåelse af lejeaftale for innovationscenter for brugerinddragelse i sygehusbyggeri.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 16,800 mio. kr. (indeks 123,4) til innovationscenter for brugerinddragelse i sygehusbyggeri.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4), 4,075 mio. kr. i 2010, 4,075 mio. kr. i 2011, 4,075 mio. kr. i 2012 og 4,075 mio. kr. i 2013 (indeks 123,4) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

2.      Implementering af den elektroniske patientjournal Cosmic

Sagsnr:

09/13494

 

Resumé

Sagen omhandler igangsætning af implementering af den elektroniske patientjournal Cosmic på Sydvestjysk Sygehus, i psykiatrien samt på Odense Universitetshospital - Svendborg.

 

Sagsfremstilling

Ifølge strategien for sundheds-it er hensigten at konsolidere de kliniske it-systemer, og der er igangsat et udbud for et fælles, regionalt patientadministrativt system (PAS).

Der forventes at foreligge et resultat for dette udbud i foråret 2010. På lignende vis er der et ønske om, at der på sigt anvendes en fælles elektronisk patientjournal (EPJ). Qua samspillet i klinikken mellem EPJ og PAS vil det give optimal nytteværdi at konsolidere / implementere de to systemer samtidig.

På nuværende tidspunkt anvendes forskellige EPJ-løsninger i Region Syddanmark:

 • Sydvestjysk Sygehus og psykiatrien i Esbjerg / Hviding anvender Harmoni og EPJ-notat
 • Odense Universitetshospital – Svendborg samt psykiatrien i Svendborg og Middelfart anvender MediCare
 • Odense Universitetshospital samt de psykiatriske afdelinger i Odense anvender COSMIC
 • Psykiatrien i Augustenborg og Haderslev benytter ikke EPJ.
 • Sygehus Sønderjylland anvender Opus samt COSMIC medicinmodul

COSMIC er regionens nyeste EPJ. Systemet er udviklet af svenske Cambio Healthcare Systems, og leveres i Danmark via Logica, Århus. COSMIC indeholder notatmodul, medicinmodul, rekvisition- / svarmodul samt booking, og har i øjeblikket 9.000 brugere på Odense Universitetshospital og 3.000 brugere på de somatiske afdelinger i Sygehus Sønderjylland. For sidstnævntes vedkommende er foreløbig kun medicinmodulet implementeret.

De to eksisterende COSMIC-løsninger er etableret på to selvstændige databaser. For at optimere klinikerens adgang til data på tværs af regionen bør implementeringen af COSMIC på de tre lokationer ske på den database, som anvendes på Odense Universitetshospital, under hensyntagen til de standarder, der her er fastlagt.

Særligt Sydvestjysk Sygehus har et stort behov for at implementere ny EPJ snarest, og ligeledes i psykiatrien, der pt. arbejder med fire forskellige systemer.

I samarbejde med sygehusene har regionens It-stab derfor udarbejdet konsekvensanalyse for implementering af COSMIC i psykiatrien, og i samarbejde med EPJ-enheden for implementering på Sydvestjysk Sygehus. Odense Universitetshospital har ligeledes udarbejdet analyser for videre implementering af COSMIC.

For psykiatriens vedkommende har analysen påvist, at det vil være hensigtsmæssigt også at implementere Cambios psykiatrimodul, der kan imødekomme de særlige behov i psykiatrien. Det bemærkes her, at alle klinikere vil kunne anvende dette modul, der bl.a. har fokus på workflow-styring.

Hensigten er herefter at planlægge idriftsættelse af COSMIC på følgende lokationer:

 • Sygehus Lillebælt og psykiatrien i Vejle og Kolding anvender IPJ
 • Odense Universitetshospital – Svendborg: Udrulning til 2.000 brugere
 • Sydvestjysk Sygehus: Udrulning til 2.500 brugere
 • Psykiatrien i Region Syddanmark: Udrulning til 2.500 brugere

Den resterende implementering på Sygehus Sønderjylland kører i regi af sygehuset.

For de øvrige tre lokationer, er det vurderingen, at implementeringen på Odense Universitetshospital – Svendborg kan ske relativt hurtigt qua erfaringerne fra Odense Universitetshospital og brugernes eksisterende kendskab til EPJ. Herudover er behovet vurderet størst hos Sydvestjysk Sygehus, som derfor planlægges at implementere COSMIC før Psykiatrien i Region Syddanmark.

Implementeringsproces
Implementeringen af COSMIC tilrettelægges og styres lokalt med henblik på at sikre den fornødne fleksibilitet i processen. Det betyder, at planlægning, uddannelse af slutbrugere, opsætning af system og lignende sker lokalt, så der kan tages hensyn til de specifikke forhold, der måtte være gældende. Dog skal opsætningen ske inden for rammerne af regionale standarder.

Det bemærkes, at udrulningen af COSMIC bør koordineres med implementeringen af nyt PAS-system i Region Syddanmark. Samtidig udrulning har en række fordele, herunder at det kliniske personale kun skal frigøres ad en omgang, at sammenhængen i systemerne bliver synliggjort fra start, og at integrationsarbejdet kan tilrettelægges således, at man så vidt muligt undgår at etablere integrationer mellem systemer, der er på vej til at blive udfaset.

I tilknytning til udrulning af COSMIC indstilles til etablering af en fælles regional forvaltningsenhed, der kan understøtte arbejdet lokalt. Den regionale forvaltning kan bistå i implementeringsfasen og vil efter overgang til drift varetage opgaver inden for konfiguration, drift, leverandørstyring, koordinering, mv.

Materialet er udarbejdet med sigte på implementering af COSMIC på Sydvestjysk Sygehus i 2010-2011, på Odense Universitetshospital – Svendborg i 2010 og i Psykiatrien i Region Syddanmark i 2012-2013. Endelig fastlæggelse af tidsplan for opstart og afslutning af projektaktiviteter vil ske under hensyntagen til tilvejebringelse af lokale finansieringsmidler.

Budgetforslag

Samlet foreslås afsat 166,803 mio.kr. til projektet dækkende udgifterne for centrale projektrelaterede poster, jf. bilag 2 med uddybende forklaringer i bilag 3. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en 4-årig projektperiode fra 2010-2013 og foreslås finansieret over regionens investeringsrammer som anført:

PROJEKT: UDRULNING AF COSMIC

 

 

 

RÅDIGHEDSBELØB

 

 

1.000

kr.

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

I alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applikationer

 

 

 

20.000

7.043

5.030

22.515

8.415

63.003

Implementering og projektdrift

 

 

 

11.500

8.600

8.600

3.600

32.300

Netværksopgraderinger

 

 

 

6.000

6.000

6.000

6.000

24.000

Integrationer

 

 

 

 

6.000

8.000

8.000

8.000

30.000

Koordinerende projektledelse

 

 

 

2.500

5.000

5.000

5.000

17.500

I alt

 

 

 

 

20.000

33.043

32.630

50.115

31.015

166.803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERING (investeringsrammer)

 

 

 

 

 

 

 

EPJ-ramme, somatik

 

 

 

 

4.950

0

16.138

21.305

42.393

it-udviklingspulje, psykiatri

 

 

 

6.585

6.585

6.585

6.585

26.340

Ramme til dispotition (frie midler)

 

 

 

 

 

98.070

98.070

I alt

 

 

 

 

0

11.535

6.585

22.723

125.960

166.803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT

 

 

 

 

-20.000

-21.508

-26.045

-27.392

94.945

0

Omfanget af centralt afholdte udgifter følger regionens principper for finansiering af større it-projekter, tiltrådt af sygehusledelseskredsen på møde den 23. juni 2009.

Det indebærer, at der i projektfasen centralt skaffes finansiering til at dække betaling af leverandøren for licenser og implementering, anskaffelse af hardware (servere og SAN mv.) i projektperioden, evt. netværksopgraderinger, integrationer og koordinerende projektledelse, mens sygehuset selv finansierer pc’er, evt. bygningsmæssige ændringer og den tid sygehuset skal lægge i projektet i forhold til lokal projektledelse og uddannelse, mv.

Projektet forudsætter, at der afsættes ressourcer til systemforvaltning i regi af regionens It-stab, og at sygehusene etablerer egen projektorganisation til at implementere COSMIC.

Når implementeringen af projektet (projektfasen) er tilendebragt og driftsfasen påbegyndes overtager sygehuset det økonomiske ansvar for driftsudgifterne, herunder licenser og tilretninger.

De økonomiske konsekvenser af udbuddet af nyt PAS-system er ikke indeholdt i det foreliggende budgetforslag. Det bemærkes dog, at der ved samtidig implementering vil være sideløbende udgifter til henholdsvis EPJ og PAS.

Omfanget af de PAS-relaterede udgifter kendes først efter valg at leverandør og fastlæggelse af model og tidsplan for implementeringen. Det forventes dog som minimum at der i 2010-2011 vil være udgifter til PAS-projektet på Sydvestjysk Sygehus.

Budgetforslaget foreslås finansieret over udrulningsperioden via de afsatte midler til EPJ, it-udviklingspulje i psykiatrien samt ramme til disposition i 2013. Ramme til disposition (frie midler) er forudsat anvendt til realisering af gennemførelsesplanens anlægsinvesteringer for 2011 og frem, og prioritering af EPJ vil således forlænge gennemførelse af andre projekter som følge af gennemførelsesplanen.

Høringsfase
Det bemærkes, at materialet har været fremsendt til høring hos Sydvestjysk Sygehus, Odense Universitetshospital – Svendborg samt i Psykiatrien i Region Syddanmark. Bemærkningerne fra sygehusene vedlægges.

 

 • Sygehus Sønderjylland: Udrulning af den resterende COSMIC-løsning til 3.000 brugere

Indstilling

Det indstilles:

 • At den elektroniske patientjournal COSMIC med de moduler og funktionaliteter, der er i drift i Region Syddanmark implementeres på:

Sydvestjysk Sygehus over en 2-årig periode med opstart af projektaktiviteter i 2010

på Odense Universitetshospital – Svendborg over en 1-årig periode med opstart af projektaktiviteter i 2010.

 • At den elektroniske patientjournal COSMIC med de moduler og funktionaliteter, der er i drift i Region Syddanmark samt psykiatrimodul implementeres i Psykiatrien i Region Syddanmark.
 • At der til formålet afsættes rådighedsbeløb på 20,000 mio.kr. i 2009, 33,043 mio.kr. i 2010, 50,115 mio.kr. i 2012 og 31,015 mio.kr. i 2013 finansieret af budgettet på 42,393 til EPJ, 26,340 mio.kr. fra It-udviklingspuljen og 98,070 mio.kr. fra rammen til fri disposition.
 • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 166,803 mio.kr., jf. oversigten i sagsfremstillingen.
 • At sundheds- og psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte implementeringen af COSMIC, så anlægsbevilling, rådighedsbeløb og forbrug flyttes til relevante anlægsregnskaber.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

3.      Fordeling af pulje til implementering af Den Danske KvalitetsModel

Sagsnr:

09/3638

 

Resumé

Til implementering af Den Danske Kvalitetsmodel har Region Syddanmark modtaget midler i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Midlerne foreslås fordelt mellem sundhedsområdet og psykiatriområdet i Region Syddanmark. Inden for sundhedsområdet foreslås hovedparten af midlerne fordelt mellem sygehusene og en mindre del til regional koordinering.

Sagsfremstilling

Baggrund
Der er indgået aftale mellem de tidligere amter og regeringen om, at der skal etableres en dansk model for akkreditering af det danske sundhedsvæsen, Den Danske KvalitetsModel (DDKM). I august 2009 blev modellen med standarder og indikatorer overdraget til sygehusene. Der forestår nu et arbejde med at implementere modellen.

Efter aftale mellem regeringen og Danske Regioner har Region Syddanmark modtaget midler til implementering af DDKM. Midlerne skal i første omgang fordeles mellem sundhedsområdet og psykiatriområdet og efterfølgende fordeles inden for sundhedsområdet.

Midler til Region Syddanmark
Region Syddanmarks andel bliver på 8,391 mio. kr. i 2009 og 25,822 mio. kr. årligt 2010 – 2012.

Midlerne skal dække både det somatiske og det psykiatriske sygehusområde.

Fordeling mellem sundhedsområdet og psykiatriområdet
Fordelingen af midlerne til sundhedsområdet og psykiatriområdet foreslås fordelt efter nettoregnskab 2008. Sundhedsområdets andel bliver på 7,619 mio. kr. i 2009 og 23.446 mio. kr. i 2010-2012, mens psykiatriområdets andel bliver 0,772 mio. kr. i 2009 og 2,376 mio. kr. i 2010-2012.

Fordeling inden for sundhedsområdet
I Region Syddanmark er der valgt en decentral tilgang til arbejdet med DDKM ud fra en betragtning om, at det er sygehusene og ikke Regions Syddanmark, der skal akkrediteres.

Da midlerne er rettet mod implementering af DDKM foreslås det derfor, at alle midler som udgangspunkt fordeles til sygehusene, idet en mindre del kan reserveres til indsatser på regionalt niveau.

Som fordelingsnøgle anvendes i første omgang sygehusenes DRG-værdi, men efterfølgende udarbejdes en ny fordelingsnøgle, hvor DRG-værdi og antal afdelinger/afsnit, der er med i akkrediteringen, vægtes lige meget. Efterfølgende reguleres midlerne efter den nye fordelingsnøgle.

Til varetagelse af regionale opgaver anbefales det, at der afsættes ½ AC-årsværk.

Det giver følgende fordeling efter DRG-værdi:

 • OUH modtager 3,436 mio. kr. i 2009 og 10,439 mio. kr. 2010.
 • Sygehus Lillebælt modtager 1,951 mio. kr. i 2009 og 5,925 mio. kr. 2010.
 • Sydvestjysk Sygehus modtager 1,120 mio. kr. i 2009 og 3,403 mio. kr. i 2010.
 • Sygehus Sønderjylland modtager 1,112 mio. kr. i 2009 og 3,379 mio. kr. i 2010.

Fordeling internt på sygehusene
Fordelingen internt på sygehusene er op til det enkelte sygehus, men midlerne er øremærkede til implementering af DDKM. Sygehusene forpligtes derfor til at komme med en oversigt over, hvordan midlerne tænkes brugt, og til at give en årlig status på, hvordan midlerne er brugt, og om der er ændringer i den fremadrettede anvendelse.

 

Sundhedsstaben modtager 0,300 mio. kr. i 2010-2012.

Indstilling

Det indstilles:

 • At følgende principper lægges til grund for fordeling af midler til implementering af DDKM:

Fordelingen mellem psykiatri og somatik sker på baggrund af nettoregnskab 2008 og fremgår ovenfor i sagsfremstillingen.

For 2009 og 2010 udmøntes en a conto bevilling til sygehusene som beskrevet i sagsfremstillingen.

Der udarbejdes efterfølgende en ny fordelingsnøgle, som danner baggrund for den endelige udmøntning til sygehusene.

 • At Sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere beløbene efter den nye fordelingsnøgle.
 • At der afsættes ½ AC-årsværk til håndtering af regionale opgaver i sundhedsstaben.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

4.      Samarbejde inden for karkirurgi mellem sygehusene i Kolding og Aabenraa

Sagsnr:

09/12812

 

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplanen for Region Syddanmark. For specialet karkirurgi blev det anført, at der pågik drøftelser om samarbejde mellem sygehusene i Kolding og Aabenraa, der kunne indebære, at sygehuset i Aabenraa fremover alene varetager den ambulante funktion, mens de stationære funktioner samles på sygehuset i Kolding. Denne samarbejdsmodel svarer til det samarbejde, der i dag er mellem sygehusene i Kolding og Esbjerg. Der foreligger nu ansøgning om etablering af et sådant samarbejde.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Sygehus Sønderjylland har Sygehus Lillebælt fremsendt ansøgning af 21. oktober 2009 til regionsrådet om samordning af den karkirurgiske funktion, således at der indgås en aftale om samarbejde inden for karkirurgi. Et samarbejde der indebærer, at den stationære aktivitet placeres på sygehuset i Kolding, mens den ambulante aktivitet fastholdes på sygehuset i Aabenraa.

Konsekvenser af samordningen
På det stationære område indebærer aftalen, at al akut og elektiv aktivitet samles på afdelingen i Kolding. Det svarer til flytning af 200 - 250 udskrivninger og 800 sengedage om året. Akut-andelen udgør ca. 15 pct. Der flyttes operativ aktivitet svarende til 180 - 190 operationer om året, hvoraf størstedelen foregår under indlæggelse.

For det ambulante område indebærer aftalen, at sygehuset i Aabenraa fortsætter stort set uændret, idet seks lægeambulatoriedage samt en ugentlig sygeplejeambulatoriedag påtænkes opretholdt. Det svarer til en forventet aktivitet på 2.200 - 2.300 ambulante besøg om året.

Organisering
Læger, sygeplejersker og lægesekretærer med opgaver over for stationære patienter ansættes på sygehuset i Kolding.

Ambulatoriefunktionen på sygehuset i Aabenraa betjenes på skift af en gruppe på fire speciallæger, hvori de tidligere ansatte speciallæger i Aabenraa indgår. Derudover betjenes ambulatoriet af sygeplejersker og lægesekretærer med ansættelse i Sygehus Sønderjylland.

Det betyder, at Sygehus Sønderjylland har personale og ambulatorium til rådighed svarende til syv ambulatoriedage pr. uge i form af tre dage med to rum og én dag med ét rum.

Personaleproces
Aftalen indebærer, at der skal gennemføres en personaleproces, som respekterer Region Syddanmarks personalepolitiske garantier i forbindelse med strukturændringer.

Samarbejdet har været drøftet med medarbejdere i Sygehus Sønderjylland i : 

 • karkirurgisk FællesMED-Udvalg (FMU) den 23. september 2009, hvor FMU ikke havde bemærkninger til samarbejdet
  • kirurgisk LokalMED-udvalg (LMU) den 16. september 2009, som godkendte procesplaner for plejepersonalet inkl. lægesekretærer.

  Samordningen vedrører syv årsværk på sygehuset i Aabenraa, der omfatter 8-9 medarbejdere, som alle skal have tilbudt ansættelse på Karkirurgisk Afdeling på sygehuset i Kolding.

  Etablering af baseline og driftsbudget
  Driftsbudgettet udgør i alt 7,008 mio. kr., fordelt på 5,459 mio. kr. til løn og 1,549 mio. kr. til øvrig drift.

  Baseline fastlægges med udgangspunkt i den faktiske aktivitet i 2009. Den endelige baseline fastlægges i forbindelse med den generelle baselinefastlæggelse  i regionen primo 2010, hvor der også vil blive indregnet produktivitetskrav til Sygehus Sønderjylland i såvel den del af baseline, der forbliver i Aabenraa, og den som flyttes til Kolding.

  De ekstraudgifter, der er forbundet med, at speciallæger får arbejdssted på to matrikler, afholdes af de to sygehuse. Det ønskes, at samordningen kan træde i kraft den 1. januar 2010.

  Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har drøftet sagen på møde den 4. november, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den stationære karkirurgi den 1. januar 2010 flyttes fra sygehuset i Aabenraa til sygehuset i Kolding.
 • At der flyttes en driftsbevilling for 2010 samt overslagsårene på 7,008 mio. kr. fra Sygehus Sønderjylland til Sygehus Lillebælt.
 • At der i 2010 flyttes baseline fra Sygehus Sønderjylland til Sygehus Lillebælt svarende til den faktiske stationære aktivitet i 2009 for karkirurgi i Aabenraa, tillagt det i 2010 gældende produktivitetskrav for Sygehus Sønderjylland.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

5.      Odense Universitetshospital, ombygning af røntgenrum på Radiologisk Afdeling

Sagsnr:

08/8844

 

Resumé

Det er tidligere besluttet at anvende 14 mio. kr. til indkøb af nyt angioudstyr og afledte anlægsomkostninger til Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Nu viser det sig, at projektet koster ca. 2 mio. kr. mindre, omend fordelingen mellem udgifterne til apparatur og anlæg er anderledes end oprindelig budgetteret. På den baggrund har Odense Universitetshospital fremsendt et byggeprogram for ombygning af et røntgenrum på Radiologisk Afdeling i Odense.

Sagsfremstilling

Regionsrådet bevilgede på mødet den 25. februar 2008 i alt 182,750 mio. kr. til indkøb af apparatur til kræftbehandling inkl. finansiering af de afledte anlægskonsekvenser til installering af apparaturet.

Midlerne blev finansieret af statens låneramme til apparatur til kræftbehandling i 2008. Regionsrådet bemyndigede forretningsudvalget til at foretage den endelige udmøntning af lånerammen til apparatur til kræftbehandling 2008. 

Regionsrådet bemyndigede sundhedsdirektøren til at foretage justeringer i fordelingen af lånerammen til apparatur til kræftbehandling af hensyn til en fuld udnyttelse af lånerammen.

Som opfølgning på regionrådets beslutning godkendte forretningsudvalget på mødet den 12. marts 2008 udmøntningen af puljen. I denne forbindelse blev der reserveret i alt 14 mio. kr. (indeks 121,8) til indkøb af angioudstyr (12 mio. kr.) og afledte anlægskonsekvenser (2 mio. kr.) til Radiologisk Afdeling på OUH (ID nr. 1082).

Angioudstyr er et avanceret gennemlysningsudstyr, som anvendes i forbindelse med f.eks. coilbehandling af aneurismer (udposninger på blodkar i hjernen), hvor et kateter føres fra lysken op i hjernen gennem pulsårene. Behandlingen er mere skånsom overfor patienterne end traditionel kirurgi.

Indkøbet af apparaturet har imidlertid vist sig at koste 8,725 mio. kr., mens de afledte anlægskonsekvenser ved installering af udstyret i røntgenrum nr. 34 koster 3,255 mio. kr.

Det vil sige, at der er sket en omfordeling af udgifterne, men samlet set er der et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., som indgår i lånerammen til apparatur til kræftbehandling. Da anlægsudgiften overstiger 2 mio. kr. er sagen omfattet af Region Syddanmarks byggeregulativ, og regionsrådet skal godkende byggeprogrammet.   

På den baggrund har OUH fremsendt vedlagte resume af byggeprogram for indretning af røntgenrum nr. 34 med henblik på godkendelse af byggeprogrammet. Byggeprogrammet beskriver, at i forbindelse med installering af det nye apparatur i røntgenrum 34, ombygges og udvides rum nr. 34 med henblik på at opnå optimale pladsforhold og indretning af de enkelte arbejdspladser.

Dette sker ved, at røntgenrum 33 nedlægges, idet halvdelen af rum 33 inddrages til nyt operatørrum. Eksisterende operatørrum og teknikrum til rum nr. 34 inddrages til selve røntgenrummet. I røntgenrummet etableres arbejdsplads for anæstesipersonalet, der er afskærmet for røntgenstråling. Teknik til røntgenudstyret placeres i nye teknikskabe i eksisterende mørkekammer, som nedlægges, og i teknikzonen. 

Anlægsudgifterne fordeler sig med 0,291 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4) og 2,964 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4). Da det afsatte rådighedsbeløb til lånerammen til apparatur til kræftbehandling er afsat i 2009, foreslås, at der tidsforskydes 2,964 mio. kr. (indeks 123,4) til 2010. Anlægsbevillingen på 3,255 mio. kr. (indeks 123,4) er en del af den samlede anlægsbevilling til låneramme til apparatur til kræftbehandling 2008, som regionsrådet bevilgede på mødet den 25. februar 2008. Derfor ansøges ikke om anlægsbevilling på ny. 

Økonomisk oversigt for indretning af røntgenrum 34 på OUH

 

Beløb i 1.000 kr. (2009=indeks 121,4 og 2010=indeks 123,4)

2009

2010

I alt

Indretning af røntgenrum nr. 34 på OUH

291

2.964

3.255

Finansiering: Låneramme til apparatur til kræftbehandling, 2008

-3.207

0

-3.207

Tidsforskydning og indeksering: Likvide aktiver

2.916

-2.964

-48

I alt

0

0

0

  

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet for indretning af røntgenrum 34 på OUH godkendes.
 • At der til indretning af røntgenrum 34 på OUH afsættes rådighedsbeløb på 0,291 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4) og 2,964 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) finansieret jf. tabel i sagsfremstilling.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den godkendte anlægsbevilling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

6.      Etablering af P-hus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sagsnr:

08/12134

 

Resumé

Regionsrådet har besluttet at etablere et parkeringshus i Esbjerg til sygehusets ansatte.

På mødet den 24. august 2009 frigav regionsrådet rådighedsbeløb og anlægsbevilling til infrastrukturdelen af projektet. Nu foreligger der byggeprogram og samtidig søges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opførelsen af selve P-huset.

Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks "Gennemførselsplan – Fremtidens sygehuse – fra plan til virkelighed" fra september 2008 fremgår det, at der er et behov for yderligere parkeringspladser ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. I samarbejde med Esbjerg Kommune har regionen fundet frem til, at den gamle Remisegrund er den bedste placering.

Esbjerg Kommune har udarbejdet en lokalplan for området, der på nuværende tidspunkt er i høring. Planen muliggør etablering af et parkeringshus på Remisegrunden. Denne lokalplan forventes endelig godkendt i februar 2010.

Lokalplanen er en forudsætning for regionens udbud af selve P-hus byggeriet. Første del af projektet, hvor der etableres den nødvendige infrastruktur er igangsat og nu er byggeprogrammet for P-huset klart.

P-huset påregnes udbudt i totalentreprise efter offentlig prækvalifikation med tildelingskriteriet mest fordelagtige tilbud. Der afholdes omvendt licitation, hvor antallet af parkeringspladser er en helt central faktor. Det forventes der kan bygges omkring 450 parkeringspladser. Projektet sendes i EU-udbud.

Kommunen har overtaget Remisegrunden fra DSB, med en klausul om at videresalg af grunden ikke kan ske uden DSB kompenseres. Kommunen og regionen er enige om markedsprisen for grunden er nul, da der på stedet er en betydelig olieforurening, hvilket gør anvendelsesmulighederne yderst begrænsede.

Såfremt forhandlingerne med DSB ender med en kompensation tages beløbet af det afsatte beløb til håndværkerudgifter. Der bliver altså færre parkeringspladser i P-huset, hvis DSB skal kompenseres.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet for P-huset på Remissegrunden i Esbjerg godkendes.
 • At der gives tillæg til anlægsbevilling på 68,590 mio. kr. (indeks 123,4).
 • At 1,538 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2009 (indeks 121,4) til etablering af parkeringshus på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg overføres til 2010 og indekseres til indeks 123,4 finansieret af de likvide aktiver.
 • At der frigives rådighedsbeløb på 68,590 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) finansieret af de afsatte rådighedsbeløb hertil.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den godkendte anlægsbevilling.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

7.      Kapacitet i speciallægepraksis

Sagsnr:

07/17832

 

Resumé

På baggrund af drøftelser i det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner af kapaciteten på speciallægeområdet i Region Syddanmark fremlægges et faktanotat, der beskriver de forskellig sider af kapaciteten på speciallægeområdet i Region Syddanmark samt sammenligner Region Syddanmark med de øvrige regioner.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommunerne har haft en drøftelse af kapaciteten på speciallægeområdet i Region Syddanmark.

Administrationen har til brug herfor udarbejdet et faktanotat, der - i hovedsagligt statistisk form - dels beskriver  forskellige sider af kapaciteten på speciallægeområdet i Region Syddanmark, dels sammenligner Region Syddanmark med de øvrige regioner.

Administrationen har endvidere foretaget en hurtig undersøgelse af ventetiden på speciallægebehandling hos de praktiserende speciallæger. Undersøgelsen er baseret på en rundringning til samtlige praktiserende speciallæger i regionen i uge 37 (2009).

De praktiserende speciallæger blev bedt om at oplyse den nuværende ventetid (i uger) for nye patienter, der gerne ville have tid i praksis. Endvidere blev speciallægerne bedt om at svare på, hvorvidt der var diagnoser, hvor ventetiden var særlig lang.

I alt 129 speciallægepraksis ud af i alt 151 svarede på undersøgelsen, svarende til en besvarelsesprocent på 85 %. Opgørelsen er vedlagt som bilag til faktanotatet.

Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommunerne (ikke beslutningsdygtigt) har på møde den 19. oktober 2009 drøftet sagen, og konstaterede, at der i hele eller dele af regionen er særlig lang ventetid på behandling inden for følgende specialer:

øjenlægespecialet, dematologi og psykiatri. Udvalget er opmærksom på de særlige forhold vedrørende fravær i praksis i dematologi i Sønderjylland og Esbjerg. Der er p.t. igangværende planlægning inden for dematologi, øjenlægehjælp i relation til nedlæggelse af øjenafdelingen i Esbjerg samt inden for psykiatri.

Det særlige udvalg besluttede at orientere regionsrådet om den foreliggende kapacitetsundersøgelse og anbefaler, at der iværksættes en specialeplanlægning på hele øjenområdet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der iværksættes en specialeplanlægning på hele øjenområdet. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

8.      Årsregnskab 2008 for Center for sundhed og træning, Middelfart

Sagsnr:

07/7307

 

Resumé

Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for sundhed og træning, Middelfart skal regionen godkende centrets revisionspåtegnede regnskab for 2008.

Sagsfremstilling

Center for sundhed og træning, Middelfart har som målsætning at give mennesker med gigt et bedre udgangspunkt for en god tilværelse. Der tilbydes en helhedsorienteret behandling, der tilgodeser de fysiske, psykiske og sociale behov hos patienten.

Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for Center for sundhed og træning, Middelfart skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab for 2008.

De samlede driftsudgifter steg med 0,899 mio. kr. fra 13,528 mio. kr. i 2007 til 14,427 mio. kr. i 2008. De samlede driftsindtægter ud over betalinger fra regionerne steg med 0,038  mio. kr. fra 1,051 mio. kr. i 2007 til 1,089 mio. kr. i 2008.

Regionernes betaling for ophold beløb sig i 2008 til 13,437 mio. kr. hvilket resulterede i at Center for sundhed og træning, Middelfart afsluttede regnskab 2008 med et overskud på 99.285 kr.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regnskab 2008 for Center for sundhed og træning, Middelfart godkendes. 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

9.      Godkendelse af budget og takster 2010 for Center for sundhed og træning i Middelfart

Sagsnr:

07/7307

 

Resumé

Region Syddanmark indgår jf. Sundhedslovens § 75, stk. 3 overenskomst med Center for sundheds og træning, Middelfart. I den forbindelse skal regionen godkende budget og takst for centeret. 

Sagsfremstilling

Center for sundhed og træning har fremsendt budgetforslag og herunder forslag til ny sengedagstakst for 2010.

Centret er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne for frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme. Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med en afvejet fremskrivningsprocent på 2,88 % til 12,346 mio. kr. Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (1,042 mio. kr.) udgør de forventede indtægter for ophold 13,388 mio. kr. i 2010.

Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter 13,388 mio. kr. og en aktivitet på 8.290 sengedage svarende til en stigning på 250 sengedage i forhold til budget 2009.

Den foreslåede takst for 2010 er beregnet til at stige fra 1.570 kr. til 1.615 kr., hvilket svarer til en stigning på 2,87 % i forhold til taksten i 2009.

Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2010 på 14,598 mio. kr. som delvis dækkes med betalinger fra regionerne - 13,388 mio. kr., delvis med andre driftsindtægter - 1,210 mio. kr. (bassin lejeindtægter, indtægter fra selvbetalende patienter mm.).

Indstilling

Det indstilles:

 • At budgettet for Center for sundhed og træning, Middelfart for 2010 på 14,598 mio. kr. godkendes.
 • At sengedagstaksten for 2010 på 1.615 kr. godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

10.    Ansøgning til puljer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 – 2012

Sagsnr:

08/11877

 

Resumé

Som led i aftalen om regionernes og kommunernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer, samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge. Region Syddanmark har den 1. oktober 2009 fremsendt ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2009 og 2010 er der for perioden 2010-2012 afsat i alt 590 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forløbsprogrammer, samt til patientundervisning og egenbehandling for kronisk syge.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indkaldte med brev af 10. juli 2009 ansøgninger til de to puljer. Ansøgningsrammen for Region Syddanmark for puljen vedr. forløbsprogrammer er 59,2 mio. kr., mens puljen vedr. patientundervisning og egenbehandling er 24,35 mio. kr. Region Syddanmark har – i lighed med de øvrige regioner – ansøgt op til rammen i begge puljer.

Ansøgningen er fremsendt til ministeriet den 1. oktober 2009 med forbehold for regionsrådets endelige godkendelse.

Regionsrådet godkendte på møde den 28. september 2009, at regionens ansøgning til kronikerpuljerne blev udformet på grundlag af forslag til ramme for projektansøgninger, samt at ansøgningen blev afsendt administrativt med forbehold for regionsrådets efterfølgende godkendelse.

Ansøgningen har taget udgangspunkt i regionens tværsektorielle strategi for "Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark", samt det igangværende arbejde med patientforløbsprogrammer for kronisk obstruktiv lungelidelse, kronisk hjertesygdom, rygområdet samt diabetes type 2.

Projektansøgningerne omfatter bl.a.:

 • Fælles kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale i kommunerne, almen praksis og på sygehus.
 • IT-udvikling gennem etablering af kronikerportal på VisInfoSyd, udvikling af telemedicinsk understøttelse af egenbehandling og udvikling af kommunikationsstandarder for kronikere.
 • Udvikling af rammerne for forløbskoordination på sygehuse og i kommunerne.

Inden for den tidsramme, der har været til rådighed siden ministeriets udmelding om ansøgning til puljerne, har det ikke været muligt at koordinere med kommunerne og sygehusene i ønskeligt omfang.


Region Syddanmark har på den baggrund valgt at prioritere større modelprojekter, inden for hvilke der fortsat er mulighed for at inkludere såvel projekter fra kommuner som sygehuse. Der forventes derfor nærmere dialog og koordinering mellem region, sygehuse og kommuner i løbet af efteråret 2009.


Det særlige udvalg vedr. praksis og samarbejde med kommuner har drøftet sagen på møde den 19. oktober 2009, og det særlige udvalg (ikke beslutningsdygtigt) anbefaler over for regionsrådet, at den fremsendte ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes.


Udvikling af almen praksis gennem udvikling og afprøvning af en række nye roller og arbejdsmåder i den enkelte praksis, bl.a. udvikling af Patientens Plan, den proaktive praksis, lægen som organisatorisk tovholder på patientforløb og rollen som kronikermedarbejder.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den fremsendte ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendes.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

11.    Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark

Sagsnr:

09/14930

 

Resumé

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har siden oprettelsen i 2007 oplevet en stor stigning i antallet af projektansøgninger. Antallet af projektansøgninger er således vokset fra 128 i 2007, til 155 i 2008 og ikke under 160 i 2009. De nuværende 7 medlemmer har gennem årene derfor oplevet et markant øget arbejdspres, og det foreslås således at komiteen udvides fra 7 til 11 medlemmer.

Sagsfremstilling

Den Videnskabsetiske komité i Region Syddanmark er omfattet af Lov om et videnskabsetisk komité system og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (lov nr. 402 af 28/05 2003). Komiteen skal sikre at biomedicinske forskningsprojekter i Region Syddanmark gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. 

Samtidigt skal forsøgspersoner, der deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny, værdifuld viden.

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark blev etableret i 2007. Dette skete på baggrund af en beslutning i Forberedelsesudvalget om at sammenlægge de to videnskabsetiske komitéer, den for Ringkøbing, Ribe og Sønderjyllands amter og den der dækkede Vejle og Fyns amter. 

Ud fra forventningerne til antallet af projektsansøgninger blev Den Vidensskabsetiske Komité for Region Syddanmark etableret med 7 medlemmer.

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har siden da oplevet en stor stigning i antallet af projektansøgninger. Antallet af projektansøgninger er således vokset fra 128 i 2007, til 155 i 2008 og ikke under 160 i 2009.

De nuværende 7 medlemmer har gennem årene derfor oplevet et markant øget arbejdspres. Dette skal ses i forhold til, at alle medlemmerne også har et civilt job.

På et møde i komitéen den 19. oktober 2009 drøftedes mulighederne for at mindske arbejdspresset på de enkelte medlemmer. Konklusionen af drøftelsen blev, at anbefale, at komitéen udvides fra 7 til 11 medlemmer. 

Lov om et videnskabsetisk komité system og behandling af biomedicinske forskningsprojekter giver mulighed for en sådan udvidelse efter godkendelse i regionsrådet.

Det er samtidigt vurderingen, at en sådan udvidelse kan ske indenfor de eksisterende administrative og økonomiske rammer, der er givet for Den Videnskabetiske Komité for Region Syddanmark.

Dog er Lov om et videnskabsetisk komité system under revision, hvilket kan betyde ændringer i komiteens indtjening på gebyrer for behandling af forskningsprojekter fra den private sektor. I så fald må den økonomiske situation for komitéen revideres. 

Det indstilles derfor over for regionsrådet, at Den Videnskabetiske Komité for Region Syddanmark udvides fra 7 til 11 medlemmer fra den kommende valgperiode.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark udvides fra 7 til 11 medlemmer.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

12.    Kulturpuljen oktober 2009 - Regionale fyrtårne og mindre projekter

Sagsnr:

09/13923

 

Resumé

Til kulturpuljens oktober-uddeling er der modtaget 35 ansøgninger. Der er samlet søgt om 6.524.564 kr. i tilskud og 374.500 i underskudsgaranti.

Kulturpuljens oktober-uddeling har været annonceret til at udgøre 2 mio. kr. til nye regionale fyrtårnsprojekter og mindre kunst- og kulturaktiviteter.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har et rigt og blomstrende kulturliv. Det har stor betydning i forhold til at skabe image og identitet i regionen, og det varierede kulturliv udgør et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister til regionen.

Kulturbudgetter for 2009 er på 9,178 mio. kr. Heraf er der indtil nu bevilget 7,1 mio. kr. Det betyder, at der p.t. resterer 2,0 mio. kr. til projekter.

Administrationen har vurderet de indsendte ansøgninger og har på den baggrund indstillet projektet "Ribes grundlæggelse...som kalkmaleri og billedfrise" (nr. 10 i oversigten) til drøftelse om tilskud på 345.000 kr. Ansøgeren har været indkaldt til samtale i det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde den 27. oktober 2009.

De øvrige ansøgninger er vurderet og indstilles til afslag, da de ikke i tilstrækkelig grad opfylder kriterierne for kulturpuljens retningslinjer.

Ansøgning nr. 10 vedlægges som bilag.

Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør 6.179.564 kr. og 374.500 kr. i underskudsgaranti.

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har drøftet sagen på møde den 27-10-2009. Det særlige udvalg anbefaler overfor regionsrådet, at projekt "Ribes grundlæggelse - som kalkmaleri og billedfrise" ydes tilskud fra kulturpuljens oktober-uddeling i 2009.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At projektet "Ribes grundlæggelse...som kalkmaleri og billedfrise" (nr. 10 i oversigten) ydes et tilskud på 345.000 kr. fra kulturpuljens oktober-uddeling i 2009.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

13.    Kulturområdet - beretning 2007-2009

Sagsnr:

09/14094

 

Resumé

Der er udarbejdet en beretning om kulturområdet for årene 2007 til 2009, som beskriver regionsrådets beslutninger på området og indeholder en oversigt over projekter, der har modtaget tilskud i den omhandlede periode.

Sagsfremstilling

Kulturområdet har været på regionsrådets dagsorden siden begyndelsen i 2007, og det er der kommet mange nytænkende og grænseoverskridende kulturprojekter ud af.

Region Syddanmark skal bruge sit varierede kulturliv til at tiltrække nye borgere, turister og virksomheder, og det skal være med til at fremhæve regionen på danmarkskortet.

Intentionerne var fra begyndelsen at støtte projekter, der overskred faglige, mentale eller geografiske grænser. Samtidig ville Region Syddanmark have fokus på landdistrikterne, på samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv, på mødet med andre kulturer og på det særlige kulturmøde i grænselandet.

Beretningen for perioden 2007 til 2009 indeholder en beskrivelse af, hvordan kulturstrategien bruges offensivt.  Derudover er der beskrivelser af udvalgte projekter fra 2007, 2008 og 2009.

Beretningen forventes udsendt til samarbejdspartnere inden for kulturområdet, både i regionen og uden for Region Syddanmark.

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har drøftet beretningen for kulturområdet på møde den 27. oktober 2009, og anbefaler over for regionsrådet, at beretningen tages til efterretning.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At beretningen tages til efterretning.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

14.    Den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark

Sagsnr:

09/14935

 

Sagsfremstilling

Den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger indenfor socialområdet, er udarbejdet og har været udsendt i høring. De indkomne høringssvar er kommenteret. Socialstaben har på baggrund af høringssvarene udarbejdet et notat med indstilling til de justeringer, der foreslås til den langsigtede boligplan.

Den samlede boligplan inkl. høringssvar og indarbejdelsen af disse er blevet behandlet i det særlige udvalg for boliger indenfor det sociale område den 29. oktober 2009.

Udvalget havde i høringsfasen endvidere ønsket at få belyst mulighederne for at kapitalisere Østruplund. En valuar har vurderet Østruplund og bygningsafdelingen i Region Syddanmark  har belyst drift og vedligeholdelsesomkostningerne på stedet.

På baggrund af disse oplysninger valgte udvalget at anbefale planen i henhold til socialstabens oplæg. Karen Baungaard tog forbehold for anbefalingen vedr. Østruplund.

Indstilling

Det indstilles:

 • At den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger indenfor socialområdet godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

15.    Aftale om Kolding Kommunes overtagelse af Bramdrupdam bofællesskaber, Støttecenter for senhjerneskadede og Ungdomskollegiet, Kolding-afdelingen

Sagsnr:

07/22903

 

Resumé

Kolding Kommune overtager pr. 1. januar 2010 tre institutioner fra Region Syddanmark. I den forbindelse er der udarbejdet et aftaleudkast. Dette forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 11. maj 2009 har Kolding Byråd vedtaget at overtage Bramdrupdam bofællesskaber, Støttecenter for senhjerneskadede og Ungdomskollegiet, Kolding-afdelingen fra Region Syddanmark.

I overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om en sådan overtagelse, har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Kolding Kommune.

Kolding Kommune overtager de tre institutioner med i alt 123 månedslønnede medarbejdere heraf 3 stillinger fra regionshuset. Der overtages endvidere værdiansatte aktiver for 37 mio. kr. og værdiansatte passiver for 16 mio. kr. Kolding Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 21 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte aftaleudkast godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

16.    Aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af den sociale institution Skovsbovej

Sagsnr:

09/14030

 

Resumé

Svendborg Kommune overtager pr. 1. januar 2010 den sociale institution Skovsbovej fra Region Syddanmark. I den forbindelse er der udarbejdet et aftaleudkast. Dette forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 26. maj 2009 har Svendborg Byråd vedtaget at overtage Skovsbovej fra Region Syddanmark.

I overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om en sådan overtagelse, har Region Syddanmark udarbejdet vedlagte aftaleudkast, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune overtager institutionen med i alt 64 månedslønnede medarbejdere, heraf 1 stilling fra regionshuset. Der overtages endvidere værdiansatte aktiver for 20 mio. kr. og værdiansatte passiver for 4 mio. kr. Svendborg Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 16 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte aftaleudkast godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

 

17.    Efterregulering af aftale om Odense Kommunes overtagelse af Kollegiet Rømersvej og Tornhuset

Sagsnr:

08/3935

 

Resumé

Odense Kommune overtog pr. 1. januar 2009 de sociale institutioner Kollegiet Rømersvej og Tornhuset fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2007.

Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2009 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2008. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 18. juni 2008 vedtog Odense Byråd at overtage 2 institutioner fra Region Syddanmark. På denne baggrund blev der af Region Syddanmark udarbejdet et aftaleudkast. Det revisionspåtegnede aftaleudkast blev vedtaget af regionsrådet den 24. november 2008 og af Odense Byråd den 3. december 2008.

I henhold til den godkendte aftale er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Odense Kommune. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2008.   

I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 40 mio. kr. og værdiansatte passiver for 9 mio. kr. Odense Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 31 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At den vedlagte efterreguleringsoversigt godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

18.    Efterregulering af aftale om Vejle Kommunes overtagelse af Fuglekær

Sagsnr:

08/7097

 

Resumé

Vejle Kommune overtog pr. 1. januar 2009 den sociale institution Fuglekær fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2007.

Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2009 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2008. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 14. maj 2008 vedtog Vejle Byråd at overtage Fuglekær fra Region Syddanmark. På denne baggrund blev der af Region Syddanmark udarbejdet et aftaleudkast. Det revisionspåtegnede aftaleudkast blev vedtaget af regionsrådet den 24. november 2008 og af Vejle Byråd den 10. december 2008.

I henhold til den godkendte aftale er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt, som der er opnået enighed om ved administrative forhandlinger mellem repræsentanter fra Region Syddanmark og Vejle Kommune. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2008.     

I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 38 mio. kr. og værdiansatte passiver for 16 mio. kr. Vejle Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 22 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At den vedlagte efterreguleringsoversigt godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

19.    Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, tilbygning

Sagsnr:

09/6928

 

Resumé

Der er på investeringsbudget 2010 afsat 33 mio. kr. til opførelse af tilbygning til Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, således at (stort set) alle centerets aktiviteter kan samles på én adresse. Der er nu udarbejdet byggeprogram herom. Der søges anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (i det følgende kaldet CRS) blev dannet i 2006 ved sammenlægning af Fyns Amts Tale-Høreinstitut, Synsrådgivningen og Hjælpemiddelrådgivningen.

De to sidstnævnte funktioner er i dag beliggende på Heden 7-11 i Odense, mens tale- og høre-afdelingerne og den samlede ledelse har til huse i lejede lokaler på Rytterkasernen i Odense. Centerets drift besværliggøres af opdeling på to adresser. Driftsøkonomien påvirkes desuden af en ikke ubetydelig (og stigende) huslejeudgift. Endvidere er lokalerne på Rytterkasernen i et vist omfang uhensigtsmæssigt indrettet.

Der er derfor på investeringsbudgettet afsat 33 mio. kr. til opførelse af en tilbygning på Heden 7-11, fordelt med 13 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011.

Det foreslås at opføre tilbygningen på det sted, hvor der nu ligger en gammel pavillonbygning. OUH udflytter fra bygningen, der nedrives. Samtidig foretages en mindre skelregulering mellem CRS og OUH.

Der opføres ca. 1600 m2, som søges indrettet med stor vægt på tilgængelighedskravene for mennesker med syns-, høre-, tale- eller bevægeproblemer.

I den eksisterende bygning foretages nødvendig ombygning som følge af tilbygningen med henblik på at opnå en effektiv samdrift af de to bygninger.

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 33 mio. kr. (incl. forundersøgelsesudgifter, tilslutningsafgift, fraflytningserstatning til OUH, håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser, kunst og beløb til uforudseelige udgifter).

Udgiften foreslås finansieret af de til formålet afsatte beløb på investeringsoversigten. Beløbet vil blive tilbagebetalt via takst/abonnementsindtægt fra kommunerne, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år. Udgiften til forrentning og afskrivning modsvares delvist af en væsentlig besparelse på huslejeudgift til Rytterkasernen.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogram for tilbygning med henblik på samling af Center for Rehabilitering og Specialrådgivnings aktiviteter godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 33,000 mio. kr. (indeks 123,4) til etablering af tilbygning på Heden 7-11.
 • At udgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på 13,000 mio. kr. i 2010 og 20,000 mio. kr. i 2011, idet rådighedsbeløbene frigives.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

20.    Strandhøjskolen, tilbygning

Sagsnr:

09/13266

 

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til forbedring af lokaleforholdene på Strandhøjskolen. Bevillingen søges på baggrund af et udarbejdet byggeprogram. Bevillingen foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. Strandvænget.

Sagsfremstilling

Strandhøjskolen er en specialskole for funktionshæmmede børn, normeret til 25 elever. Skolen udgør en selvstændig organisation, men ligger som en del af bygningskomplekset på Strandvænget i Nyborg. Skolebygningen er i to etager.

Det nuværende toilet/baderum på 1. sal opfylder ikke Arbejdstilsynets krav til afstandsforhold, hvorfor der er behov for en mindre ombygning. Der er endvidere behov for etablering af et ekstra toilet/baderum på 1. sal samt for etablering af et lokale til motorikundervisning, møder og arrangementer.

Der er derfor udarbejdet byggeprogram, hvori det foreslås at opføre en tilbygning i to etager á ca. 21 m2, hvorved der kan etableres de ønskede rum ved sammenlægning/renovering af rum i den eksisterende bygnings stueetage og 1. sal. I alt nybygges og renoveres der ca. 80 m2.

Det er i byggeprogrammet kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 1,810 mio. kr. (håndværkerudgifter, løst inventar, omkostninger og uforudseelige udgifter). Udgifterne forventes fordelt med 0,050 mio. i 2009 og 1,760 mio. i 2010.

Udgifterne foreslås finansieret af den afsatte ramme på investeringsbudgettet til større ombygning på Strandvænget, hvor rådighedsbeløbene i 2009 og 2010 udgør henholdsvis 20 mio. kr. og 40 mio. kr. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år.

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogram vedr. opførelse af tilbygning til Strandhøjskolen godkendes.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 1,810 mio. kr. (indeks 123,4) til projektet.
 • At udgiften finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til større ombygning på Strandvænget med 0,050 mio. kr. i 2009 og 1,760 mio. kr. i 2010.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

21.    Navne til 3 nye boorganisationer

Sagsnr:

09/14307

 

Resumé

Som følge af, at de nuværende 2 organisationer - Strandvænget og Østerhuse - omorganiseres til 4 nye, skal der besluttes nye navne til botilbuddene.

Østerhuse bevares som navn til dagtilbuddet.

Under omorganiseringen har de øvrige 3 botilbud haft arbejdstitlerne:  Hus A, Hus B og Hus C.

Sagsfremstilling

Det sociale område har udskrevet en konkurrence og via Nyhedsbrev opfordret interesserede til at deltage i konkurrencen og komme med nogle gode bud på, hvad de 3 nye boorganisationer skal hedde.

Ved navngivningen vil der blive lagt vægt på adskillelsen mellem personalets arbejdssted og beboernes hjem.

Der er nedsat et rådgivningsudvalg, der vil indstille forslag til regionsrådet med henblik på endelig beslutning. Udvalget består af personale og pårørende i den nuværende organisation og konsulent og ledelse i det sociale område.

Rådgivningsudvalget har indstillet, at de 3 nye boorganisationer får følgende navne: Engbo, Skovhuse og Lilleskov.

Indstilling

Det indstilles:

 • At de 3 nye boorganisationer får følgende navne:

  Hus A får navnet Engbo, Hus B får navnet Skovhuse og Hus C får navnet Lilleskov.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

22.    Sag efter anmodning fra Dansk Folkeparti om ansættelseskompetence

Sagsnr:

09/15742

 

Sagsfremstilling

Dansk Folkepartis regionsrådsgruppe ønsker, at regionsrådet tilbagekalder den ansættelseskompetence, som blev foretaget den 25. juni 2007, således at kompetencen fremadrettet ligger i regionsrådet.

Til brug for drøftelsen i regionsrådet medsendes nedenstående bilag.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Regionsrådet bad administrationen om at udarbejde en beskrivelse og vurdering af mulighederne for orientering af forretningsudvalget i forhold til afskedigelser over et vist niveau.

Bilag:

 

 

 

 

23.      Grund til nyt universitetshospital i Odense – betinget skøde

Sagsnr:

09/1796

 

Resumé

Regionsrådet vedtog på dets møde den 26. oktober 2009, at fremsætte købstilbud på 275 kr. pr. m2. for grund på ca. 780.000 m2 til nyt universitetshospital i Odense. Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S har meddelt, at købsprisen samt de øvrige vilkår for handlens gennemførelse grundlæggende kan accepteres. Det indstilles til regionsrådet, at det betingede skøde godkendes.

Sagsfremstilling

På regionsrådets møde den 29. september 2008 blev det besluttet, at igangsætte nybygning af et universitetshospital i området ved Syddansk Universitet. I 2009 har Projektorganisationen for Nyt OUH, ført forhandlinger med Freja Ejendomme om køb af grund på ca. 780.000 m2 i området syd for Syddansk Universitet i Odense.

Forhandlingerne førte frem til en enighed om øvrige vilkår for handlens gennemførelse, bl.a. at staten godkender og giver sit endelige tilsagn til Nyt OUH. Derimod blev der mellem parterne ikke opnået enighed om kvadratmeterprisen for grunden.

På baggrund af forhandlingerne med Freja Ejendomme indstillede Projektorganisationen for Nyt OUH til regionsrådet, at der blev fremsat et købstilbud til Freja på 275 kr. pr. m2. Dette vedtog regionsrådet på dets møde den 26. oktober.2009, hvorefter købstilbuddet blev fremsendt til Freja.

Freja har herefter meddelt Projektorganisationen for Nyt OUH, at købsprisen kan accepteres under forudsætning af en yderligere præcisering af handelens øvrige vilkår. Disse vilkår fremgår af det nu foreliggende udkast til skøde.

Handelen er bl.a. betinget af, at regionen opnår statens endelige tilsagn til opførelsen af Nyt OUH, og at der vedtages en lokalplan for området, der muliggør opførelsen af et hospital. Der er derfor tale om et betinget skøde.

Projektorganisationen kan anbefale det betingede skøde til godkendelse.

I forhandlingerne med Freja Ejendomme har medvirket Holst Advokater, som er knyttet til Nyt OUH via den valgte bygherrerådgiver.

Det foreliggende skøde er fremsendt godkendt af Freja’s bestyrelse.

Det bevillingsmæssige grundlag indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og overslagsårene, alternativt i forbindelse med statens endelige bevillingstilsagn.

Indstilling

Det indstilles:

 • At det betingede skøde fremsendt af Freja Ejendomme A/S godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2009

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning i Regionsrådet den 23-11-2009

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.    LUKKET PKT. - Sag efter anmodning fra Dansk Folkeparti vedr. afskedigelse af medarbejder

Sagsnr:

 

Beslutning i Regionsrådet den 23-11-2009

Sagen blev drøftet.

 

 


Siden er sidst opdateret 12-06-2015
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring