Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Dagsorden for mødet i formandskabet d. 24. november 2009

 

Dagsorden


Møde i Formandskabet

den 24. november 2009 kl. 13.00-15.00,

Mødeværelse 1, Regionshuset, 7100 Vejle

 

               1. Godkendelse af dagsorden og beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 10. september 2009

2. Forlængelse af Formandskabets periode

3. Opfølgning på Vækstforums vækstpakke

4. Status på indsatsen vedr. Danfoss og Lindø

5. Høringssvar og ramme fra Syddansk Vækstforum vedr. ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger

6. Syddansk Velfærdsteknologi Fond

7. Evaluering af modne klynger

8. Evaluering af Syddansk Turismes strategi

9. Afrapportering om projektudvikling i yderområderne i 2009

10. Afrapportering om anvendelsen af den særlige ramme til sekretariatet

11. Globaliseringsaftalen

12. Syddansk Vækstbarometer

13. Temadrøftelse: Anbefalinger til nyt Vækstforum, herunder evaluering, årsrapport 2009 mv.

Orienteringspunkter

14. Status på energieffektiviseringsklyngen

15. Værtskab for europæisk konference inden for velfærdsteknologi – AAL-forum 2010

16. Programmet for brugerdreven innovation – den regionale indsats

17. Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter i 2009

18. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008

19. Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010

20. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

21. Orientering om indkomne ansøgninger

22. Meddelelser

23. Eventuelt

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 10. september 2009

 

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 • At formandskabet godkender dagsorden og beslutningsreferat.

   


2. Forlængelse af Formandskabets periode 

 

 

Sagsfremstilling
Af Syddansk Vækstforums forretningsorden fremgår det i § 2 stk. 4, at Vækstforum følger den kommunale valgperiode. Det betyder, at der fra 1. januar 2010 ikke vil være et Syddansk Vækstforum i en kortere periode indtil et nyt Vækstforum er nedsat, hvilket forventes at finde sted ultimo marts 2010.

Sekretariatsgruppen foreslår derfor, at det nuværende Formandskab forlænges frem til det første møde i det kommende Vækstforum. Formandskabet vil dermed kunne træffe beslutning i sager, der ikke kan afvente det nye Vækstforums tiltræden.

Det kommende Vækstforum vil på sit første møde i 2010 nedsætte et nyt Formandskab. Fremadrettet vil funktionsperioden blive fastlagt i lovgivningen.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Formandskabet for Syddansk Vækstforum forlænges frem til første møde i det kommende Vækstforum.

   


3. Opfølgning på Vækstforums vækstpakke 

 

 

Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på sit møde den 31. marts 2009 at vedtage en regional vækstpakke med en række initiativer, der her og nu kunne være med til at afbøde virkningerne af den økonomiske krise. Parterne bag Vækstforum blev opfordret til at følge op på fire konkrete indsatsområder, som er beskrevet i vækstpakken. Det drejer sig om nedenstående fire indsatsområder:

 

 


Vækstforum besluttede som opfølgning herpå at afsætte 1 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser. Første del af denne kampagne kørte i slutningen af juni måned 2009, anden del kørte, primært som opfølgende telemarketing kampagne, i august måned 2009.

Der er pr. 19. oktober 2009, 77 virksomheder, der som resultat af kampagnen har meldt tilbage, at de ønsker at ansætte en praktikant og 148 virksomheder, der er interesserede i at ansætte en eller flere praktikanter, og som ønsker at blive kontaktet med henblik på at få mere information.

Sekretariatet vurderer på baggrund af kampagnens resultater, at kampagnen har været en succes.

I første halvår af 2009 har der været en markant stigning i antallet af elever, der søger praktikpladser, således at der på trods af kampagnen nu mangler 1389 praktikpladser i regionen mod 982 ved kampagnens begyndelse.

De mange virksomheder der er blevet kontaktet, og som ikke var interesserede, angiver en række forskellige årsager til, at de ikke kan tage nye/flere praktikanter:

 

 

De resterende virksomheder fordeler sig mellem "Har dårlig erfaring med elever" – "Nærmer sig pensionsalderen", "Er ikke godkendt som praktiksted" og andre årsager.

Syddansk Uddannelsesaftale er ligeledes en del af Vækstforums Vækstpakke. Syddansk Uddannelsesaftale samler alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og skal skabe rammerne for et samarbejde på uddannelsesområdet med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne.

Syddansk Uddannelsesaftale blev underskrevet den 30. september 2009. Siden underskrivelsen er der blevet nedsat en styregruppe, der har til opgave at koordinere og igangsætte aktiviteter, som på tværs af regionen skal sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er et afgørende skridt ift. at øge regionens generelle uddannelsesniveau. I styregruppen sidder repræsentanter for alle aktører.

Vækstforum er på de to seneste møder blevet forelagt en oversigt over igangsatte aktiviteter i relation til Vækstforums vækstpakke. Denne oversigt over parternes indsatser er opdateret med de seneste igangsatte aktiviteter og resultaterne heraf. Oversigten er vedlagt som bilag 3.

Det kan således konstateres, at der er igangsat mange initiativer i relation til Vækstpakken, som hver for sig vil bidrage til regionens vækst. Sekretariatet anbefaler, at det nye Vækstforum drøfter behovet for en eventuel ny vækstpakke.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

4. Status på indsatsen vedr. Danfoss og Lindø 

 

 

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Byggestyrelsen har, på vegne af Sønderborg Kommune og Region Syddanmark, i september 2009 sendt en samlet ansøgning til den Europæiske Globaliserings Fond. Der er søgt om 76 mio. ud af et samlet budget på116 mio. kr., som kan bruges til aktive foranstaltninger for ledige, der er blevet afskediget fra virksomhederne Danfoss, Sauer-Danfoss og Linak. Der er samtidig udformet en omstillingsplan og en vækstplan for området, som aktuelt er ved at blive konkretiseret i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark.

Vækstplanen indeholder en kortlægning af områder med fremtidige beskæftigelsesmuligheder for Sønderborgområdet. Omstillingsplanen har til formål at give de ledige kompetencer til at rette sig mod de nye beskæftigelsesmuligheder. Vækstplanens fokusområder er energiteknologi og oplevelsesøkonomi.

Der arbejdes pt. på at udmønte vækstplanens energiteknologielement i den kommende energieffektiviseringssatsning, som der redegøres for i dagsordenens punkt 12.

Syddansk Turisme er desuden blevet bedt om at komme med et oplæg til destinationsudviklingsanalyse, der kan gennemføres i samarbejde med Sønderborg Kommune. Analysen af destinationsudviklingsmulighederne skal fastslå udviklingspotentialet indenfor området.

Ansøgningen om EU-støtte til omstillingsplanen er pt. under sagsbehandling hos EU Kommissionen i Bruxelles. Kommissionens indstilling forventes ultimo november/primo december 2009, hvorefter ansøgningen vil blive afgjort af Ministerrådet og EU-Parlamentet i første kvartal 2010. Mens afgørelsen afventes, planlægger Sønderborg Kommune den praktiske implementering. Det er målsætningen, at de aktive foranstaltninger kan igangsættes, så snart afgørelsen foreligger.

I forbindelse med lukningen af Odense Stålskibsværft på Lindø, foregår et tilsvarende arbejde i forhold til en omstillings- og vækstplan for området. Der er dog en tidsmæssig forskydning i forhold til udarbejdelse af en ansøgning til den europæiske globaliseringsfond, idet der endnu ikke er fratrådt det krævede antal medarbejdere.

Der har været afholdt en stor kick-off konference på Lindø med deltagelse af 400 lokale interessenter, for at drøfte omstillings- og udviklingsplanerne med de direkte berørte. Der arbejdes i øjeblikket med at udforme en vækstplan, der skal pege på områder, hvor der kan skabes nye arbejdspladser. Planen ventes færdig inden jul. Herefter skal der udarbejdes en omstillingsplan, som skal sikre, at de ledige efteruddannes/omskoles, så de kan matche de krav, der stilles indenfor de brancher som vækstplanen kortlægger.

Det forventes, at det store antal afskedigelser på Lindø sker i foråret 2010, og først her vil der være mulighed for at udarbejde en ansøgning til EGF-fonden. Tidsmæssig vil vækst- og omstillingsplanen således ligge klar til foråret. Dermed kan der iværksættes aktiviteter så snart afgørelse om ansøgningen foreligger.

Som en del af omstillingsprocessen er det nødvendigt at afklare mulighederne for nye fremtidige produktionsaktiviteter indenfor specialskibsbyggeri på Lindøværftet. I den forbindelse er der sendt et brev til Folketingets Erhvervsudvalg for at afklare, om der er mulighed for statsligt økonomisk tilskud hertil. Brevet til Folketingets Erhvervsudvalg er vedlagt som bilag.


Endelig er der et arbejde i gang der skal undersøge, om der på Lindøarealet, kan etableres et testcenter indenfor offshore produktionsprocesser. Det er dog en betingelse, at et sådant center i givet fald supplerer andre kompetencecentre i Syddanmark. Centret skal finansieres som en del af regeringens erhvervsklimastrategi.

Regionsrådet har opfordret Vækstforum til at tage initiativ til, at der afsættes en særlig pulje på i alt 10 mio. kr. fordelt på 5 mio. kr. til Sønderborg-satsningen og 5 mio. kr. til Lindø-satsningen. Midlerne i denne pulje skal kunne frigøres meget hurtigt. Midlerne kan enten frigives ved ansøgning på Vækstforums ordinære møder eller ved en bemyndigelse, som gør processen mere smidig. Det foreslås, at puljen løber frem til juni 2010, og skal bruges til en ekstraordinær indsats i grænseområdet mellem beskæftigelse og erhvervsudvikling for sikre at gode ideer bliver opsamlet, afprøvet og fremmet.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 


5.
Høringssvar og ramme fra Syddansk Vækstforum vedr. ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovation – Innovative samfundsløsninger

 

 

Sagsfremstilling

Rådet for Teknologi og Innovation har indkaldt ansøgninger til Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber.

Innovative samfundsløsninger er en ny måde at tænke i markante strategiske innovationssatsninger, der fokuserer på at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor i de kommende år samtidig med, at forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet fremmes.

Ansøgningerne har skullet fokusere på at løse en specifik samfundsmæssig udfordring eller problemstilling inden for et af følgende temaer:" Energi-, klima- og miljøområder", "Intelligent og energieffektivt byggeri", "Sundheds- og velfærdsinnovation" samt Tværgående fokus, der bidrager til løsning af en samfundsmæssig udfordring i krydsfeltet mellem flere af ovenstående temaer.

Ansøgningsprocessen har været gennemført i to trin. Først gennemførtes en prækvalifikationsrunde og på baggrund af denne blev 7 ansøgere inviteret til at indsende en uddybet ansøgning i oktober 2009.

Rådet for Teknologi og Innovation forventer i alt at kunne imødekomme 2-4 ansøgninger ved rådets møde den 10. december 2009. Forud for dette er ansøgningerne sendt til vurdering i de 6 regionale vækstfora.

Der er modtaget i alt 6 endelige ansøgninger.

 

 

Vækstforumsekretariatet har arbejdet intenst med projekt-faciliteringen af UNIC-ansøgningen, som ligger inden for temaet "Sundheds- og velfærdsinnovation". Ansøgningen er indsendt af Syddansk Universitet på vegne af den tværregionale partnerkreds. Ansøgningen fokuserer på at skabe bedre offentlige velfærdstilbud til patienter med følgende kroniske sygdomme; hjerte-kar sygdomme, diabetes, muskel- og skeletlidelser samt KOL. Dette skal ske via udvikling af nye koncepter og teknologier til denne målgruppe. Dette vil understøtte erhvervsmæssig vækst og innovation i den spirende klynge for intelligent velfærdsteknologi.

En uddybet vurdering af de enkelte projekter fremgår at skemaerne i bilag 5.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 

Vedrørende projekt "UNIC"

 

 

Vedrørende projekt "Intelligent og energieffektivt Byggeri"

 

 

Vedrørende projekt "Fremtidens grønne energisystem"

 

 

Vedrørende projekt "VUPTI"

 

 

Vedrørende projekt "Innovativt sygehusbyggeri"

 

 

Vedrørende projekt "NoAge"

 

 

6. Syddansk Velfærdsteknologi Fond 

Sagsfremstilling

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. juni 2009 at indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidlerne i en syddansk kapitalfond, der skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og – service. Siden da er også de to andre vestdanske regioner gået ind i arbejdet om et samlet vestdansk initiativ om etablering af Vestdansk Iværksætterfond.

Erhvervs- og Byggestyrelsen ønsker dog at behandle ansøgningerne fra de tre regioner samlet, hvilket giver en tidsmæssigt udfordring.

For at være sikre på at strukturfondsmidlerne vil kunne udbetales i indeværende år, besluttede Vækstforum på det seneste møde den 22. september 2009 at opgaven med etablering af "Fonden for Syddansk Vækstfremme" igangsættes, selvom der ikke foreligger tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen m.fl.

I den mellemliggende periode har der været afholdt møder med Advokatfirmaet Poul Schmith/kammeradvokaten om kapitalfonds konstruktion og stiftelsen af "Fonden for Syddansk Vækstfremme". Advokatfirmaet har vurderet hjemmelsgrundlaget for regionens stiftelse af  fonden samt efterfølgende udarbejdet vedtægter for fonden.

Der har desuden været afholdt møder med Erhvervs- og Byggestyrelsen, de tre involverede regioner, Vækstfonden samt Økonomi- og Erhvervsministeriet med henblik på at finde fælles fodslag og komme videre. 

Initiativet med etablering af Syddansk Velfærdsteknologi Fond har fokus på at øge udbuddet af tilgængelig venturekapital i Syddanmark. Hvis dette for alvor skal have effekt for den regionale udvikling, er det nødvendigt, at der i regionen er interessante virksomheder, som fonden kan investere i. Derfor vurderes det, at der også er et behov for at igangsætte et supplerende initiativ, som fokuserer specifikt på de virksomheder, der er potentielle efterspørger af fondens kapital således, at der sikres et tilstrækkeligt deal-flow. Der arbejdes derfor på at udvikle et omstillings- og rådgivningsprojekt, som har til formål at arbejde direkte med de relevante virksomheder i regionen, således at de geares til at skabe vækst indenfor området velfærdsteknologi og tiltrække kapital; dette kan både kræve en branche- og en markedsmæssig omstilling samt en særlig orientering i forhold til at gøre sig attraktiv for investorer.

Projektet vil indeholde flere elementer:

 

Nøgleaktørerne i gennemførelsen af projektet forventes at være Væksthus Syddanmark (som tovholder), Connect Denmark og Venture Cup. Flere andre relevante aktører kan inddrages. Der skal arbejdes tæt sammen med de øvrige aktører og aktiviteter der allerede er igangsat fx Welfare Tech Region, Velfærdsinnovationsenheden m.fl.

Det anbefales at der på forhånd reserveres en særlig ramme til projektet, som forventes udviklet i foråret 2010. Såfremt der ikke er uforbrugte midler kan Vækstforum opfordre det nye Vækstforum til at afsætte en ramme til projektet.

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

7. Evaluering af modne klynger

 

 

Sagsfremstilling

Vækstforum anmodede på sit møde den 25. juni 2009 om en beskrivelse og vurdering af de modne klynger i Syddanmark. Vækstforumsekretariatet har bedt Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse om at udarbejde en sådan evaluering.

Hovedformålet med evalueringen er at give en status på de modne klynger og belyse deres samlede regionaløkonomiske effekter.

Evalueringen er blandt andet gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse. Der er gennemført interview med klyngedeltagende repræsentanter fra 25 private virksomheder, 6 klyngesekretariater og 4 videninstitutioner.

Evalueringen omhandler følgende 6 modne klynger: Mechatronics Cluster Danmark, Offshore Center Danmark, Plast Center Danmark, AluCluster, Køleklyngen og RoboCluster.

Evalueringen viser, at de 6 modne klynger er velorganiserede formelle netværk og at klyngerne generelt har et højt aktivitetsniveau, som dog varierer blandt de 6 klynger. Aktiviteterne har primært omhandlet uddannelse, rekruttering til områder med mangel på faguddannede og længerevarende (universitets- og tekniske) uddannelser, kompetenceudvikling, vidensoverførsel, produkt- og serviceudvikling, fælles løsninger på standarder mv.

Få projekter har direkte ført til nye fælles forretninger for virksomhederne.

Evalueringen peger dog på, at deltagelsen i klyngesamarbejdet har givet anledning til betydelige afledte forretningseffekter for de enkelte virksomheder. Det viser sig blandt andet ved, at der i alle klynger har været et stort eller meget stort kompetenceløft hos medlemmerne og at vidensoverførsel mellem medlemmer i klyngen er stor eller meget stor. I 5 af klyngerne er virksomhedssamarbejdet stort eller meget stort og i 3 klynger har projekter ført til mange eller rigtig mange nye komponenter/produkter.

Evalueringen peger på, at der er behov for, at klyngesekretariaterne bliver bedre forretningsfacilitatorer og at der er behov for udvikling af modeller for driftsfinansiering af klyngeorganisationerne.

Institutleder Torben Damgaard, Syddansk Universitet, vil på Vækstforums møde præsentere evalueringens konklusioner og anbefalinger.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

8. Evaluering af Syddansk Turismes strategi

 

Sagsfremstilling

Den 18. september 2008 drøftede Vækstforum udkast til Syddansk Turismes strategi for arbejdet med turisme og oplevelsesøkonomi i regionen 2008-2011, og strategien blev taget til efterretning. Det blev samtidig besluttet at evaluere strategien ultimo 2009. Syddansk Turismes evaluering af arbejdet med strategien, resultatkontrakten med Vækstforum og fondens virke er vedlagt som bilag 8.

Strategien "Samvær med indhold" er fra november 2008, og der er siden da udviklet og igangsat store projekter på 3 af strategiens 5 indsatsfelter. Projekterne er: Leg og Læring – Kids ’n Tweens, Oplevelsernes Academy og International Erhvervsturisme. Alle projekterne inddrager erhvervsliv, videninstitutioner og offentlige aktører. Alle tre projekter er indstillet til bevilling af Vækstforum, men midlerne er endnu ikke bragt i anvendelse, da de to sidstnævnte fortsat afventer godkendelse i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Syddansk Turisme arbejder nu videre med konkretisering af strategiens indsatsfelter vedrørende erhvervsturisme og destinationsudvikling.

2009 har været et omskifteligt år for Syddansk Turisme. Den fysiske fusion af de 2 tidligere selskaber skete først i december 2008. Der har været problemer med forankring af Syddansk Turisme i turismeerhvervet og væsentlige økonomiske problemer pga. manglende økonomi- og projektstyring. Disse forhold er der søgt rettet op på med gennemgribende økonomiske tilpasninger, og der er ansat en ny direktør.  

Syddansk Turisme fortsætter arbejdet med implementering af strategien og vil i denne proces være i tæt dialog med turismeerhvervet.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

9. Afrapportering om projektudvikling i yderområderne i 2009

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 26. november 2008 blev det besluttet at afsætte en regional pulje på i alt 6,6 mio. kr. i 2009-10 til udvikling i regionens yderområdekommuner. Vækstforum bemyndigede udviklingsdirektøren til at behandle ansøgningerne efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Det blev desuden besluttet, at der skulle være en afrapportering efter ét år. I alt er der indtil nu bevilget 1,95 mio. kr. i 2009.

Det bevilgede beløb omfatter følgende projekter:

 

 

Derudover blev der i 2008 bevilget tilskud til følgende projekter:

 

 

På Vækstforums møde den 26. november 2008 blev det besluttet, at Vækstforum modtager afrapportering om projektansøgninger til større projekter på mindst 1 mio. kr. under EU’s landdistriktsprogram, som administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der er i perioden imidlertid ikke indkommet ansøgninger om tilskud til projektudvikling i landdistrikterne på mindst 1 mio. kr. af EU-midler fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris landdistriktsmidler.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles

 

 

 

10. Afrapportering om anvendelsen af den særlige ramme til sekretariatet

Sagsfremstilling

På Vækstforums møde den 31. marts 2009 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio.

kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2009. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet ved årets afslutning skulle redegøre for anvendelsen af disse midler.

Pr. 27. oktober 2009 er der bevilget i alt ca. 715.000 kr. fordelt på fire initiativer (herunder tre under samleoverskriften "COP 15"): Green Networks Klimakonference, Klimakonference i Esbjerg, Designskolen Koldings udstillinger i forbindelse med klimatopmødet og Koncept for en "vækstpakke" til camping-erhvervet i Syddanmark. Klimakonferencen i Esbjerg er i mellemtiden blevet aflyst, men de afholdte udgifter er ikke gjort endeligt op, hvorfor tilbageløbet er ukendt pt.

Vækstforums formandskab har tidligere vurderet, at det til mindre aktiviteter generelt er hensigtsmæssigt, at sekretariatet råder over en mindre ramme, som kan anvendes uden forudgående forelæggelse for Vækstforum.

Derfor foreslås det, at Vækstforum afsætter en ramme til sekretariatet på 1.000.000 kr. i 2010 til mindre aktiviteter, kortlægninger mv. Efter et år redegør sekretariatet for anvendelsen.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

11. Globaliseringsaftalen

Sagsfremstilling

 

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre den 5. november 2009 indgået en aftale om opfølgningen på globaliseringsaftalen fra 2006. Aftalen omhandler fordelingen af godt fire milliarder kroner i 2009-2012 fra den såkaldte globaliseringspulje.

Af prioriterede indsatser kan bl.a. nævnes:

 

 

 

Aftalen giver mulighed for at tiltrække statslige midler til to af Vækstforums forretningsområder – Energi og Velfærdsteknologi- og Service, samt til at understøtte indsatsen på uddannelsesområdet.

De øvrige initiativer fremgår i bilag 11.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 

12. Syddansk Vækstbarometer

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks Vækstbarometer viser, at krisen stadig har kraftigt tag i mange virksomheder i regionen, men der er tegn på, at krisens bund er ved at være nået.

Virksomhederne i Region Syddanmark er fortsat hårdt ramt af finanskrisen. Bl.a. har halvdelen af virksomhederne oplevet at skulle fyre medarbejdere, og næsten to ud af tre har mindre ordrebeholdning end sidste år. Finanskrisen har især ramt industrien og transportbranchen. Men andelen, der oplever mindst ét ud af 6 krisetegn er faldet en smule siden sidste måling i april i år. Desuden har andelen af virksomheder, der ser pessimistisk på det kommende halve år, ikke ændret sig siden seneste måling.

Et andet tegn på at krisen har nået et klimaks kan ses på barometerets konjunkturmåling. Den viser, at virksomhedernes forventninger til omsætningen og antallet af ansatte i virksomheden i dette kvartal, sammenholdt med samme kvartal sidste år, stort set er de samme som i sidste måling i april i år.

Alle Syddanske virksomheder har reageret på den økonomiske krise. Handlingsmønsteret er forskelligt fra sektor til sektor og alt efter virksomhedens størrelse - men alle har foretaget strategiske valg i lyset af den økonomiske krise. Og de virksomheder, der har følt krisen hårdest, har også foretaget de fleste valg. Effektiviseringer griber de fleste til. Ændringer i priser og øget tryk på salg og markedsføring er også blandt de fortrukne redskaber hos virksomhederne.

Resultaterne af vækstbarometeret er indsamlet i september 2009.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 

13. Temadrøftelse: Anbefalinger til nyt Vækstforum, herunder evaluering, årsrapport 2009 mv.

Sagsfremstilling

Det nuværende Syddanske Vækstforum, der trådte sammen i maj 2006, følger den kommunale valgperiode, og ophører dermed ved udgangen af 2009. Regionsrådet skal udpege et nyt Vækstforum, hvilket forventes at ske i løbet af marts 2010.

Vækstforum har tidligere besluttet at igangsætte sin evaluering af handlingsplan 2009-10 samt øvrige erfaringer om bl.a. møder, mødeform, strategi, handlingsplan mv. med henblik på at videregive evalueringens resultater til det kommende Vækstforum. 

Sekretariatet har udarbejdet et diskussionsoplæg, som indeholder en række forslag til hovedkonklusioner og anbefalinger fra Vækstforums arbejde de seneste 4 år.

På Vækstforums møde vil der være oplæg, der trækker konklusionerne op.

Der vil på baggrund af drøftelsen i Vækstforum blive igangsat en uddybende evaluering, som forelægges det nye Vækstforum.

Der er desuden udarbejdet udkast til årsrapport for 2009, der skitserer Vækstforums aktiviteter i det forløbne år.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 

Orienteringspunkter

 

14. Status på energieffektiviseringsklyngen

 

 

Sagsfremstilling
Syddansk Vækstforum tilsluttede sig på sit møde den 22. september 2009 at igangsætte en proces, som skal skabe grundlaget for at etablere en samlet klynge for energieffektiviseringer. Det overordnede formål med energieffektiviseringsklyngen er at styrke væksten i eksisterende virksomheder og øge antallet af nye virksomheder indenfor energieffektiviseringer via samarbejde om bl.a. viden, innovation og forretningsudvikling. 

I Vækstforums Handlingsplan for 2009-10 omfatter forretningsområdet "Energi" de fire styrkeområder: offshore, energisystemer, mekatronik til energiløsninger og gartnerier. Det er vurderingen, at der for de tre områder; energisystemer, mekatronik og gartnerier, er et betydeligt potentiale i at samle disse initiativer.

Klyngen skal styrke initiativer i hele regionen og forankres i Sønderborgområdet, hvor der er en stor koncentration af væsentlige aktører.

Arbejdet med etablering af energieffektiviseringsklyngen er igangsat og der er nedsat en arbejdsgruppe med følgende deltagere: UdviklingsRåd Sønderjylland (URS; projektleder), Danfoss A/S, Danfoss Solar Inverters, KølevirksomhedsCenter Alsion (Køleklyngen), Mechatronics Cluster Denmark, Clean Tech Valley (ved Vejle Kommune), Odense Kommune, Syddansk Universitet og Region Syddanmark. Region Syddanmark stiller endvidere sekretariatsbistand til rådighed.  

Der er endvidere ved at blive nedsat en styregruppe.

Arbejdsgruppen skal:

 

 

Arbejdsgruppen inddrager i sit arbejde regionale initiativer, f.eks. Energy Institute Alsion, og nationale initiativer. I forhold til f.eks. regeringens erhvervsklimastrategi, vil der blive arbejdet på at få placeret et nationalt laboratorium (testcenter) for udvikling og markedsmodning af nye klimaløsninger indenfor energieffektivisering i Syddanmark.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

  

15. Værtskab for europæisk konference inden for velfærdsteknologi – AAL-forum 2010


Sagsfremstilling

Et mål i den regionale erhvervsudviklingsstrategi er at øge regionens markedsandele indenfor oplevelsesøkonomi, herunder erhvervsturisme. Tiltrækning af større internationale konferencer til Syddanmark vil bidrage til at nå målet. Region Syddanmark har i samarbejde med Odense Kommune og MedCom arbejdet på at tiltrække den store internationale konference inden for velfærdsteknologier, AAL-Forum 2010, som afholdes 15. - 17. september 2010.

Disse bestræbelser er lykkedes, idet det styrende organ for EU-programmet Ambient Assistent Living (AAL) nu har godkendt Danmark som værtsland. Konferencen afholdes i Odense, og værtskabet forudsættes varetaget i et samarbejde mellem Videnskabsministeriet, Odense Kommune og Region Syddanmark.

Konferencen understøtter den regionale satsning på velfærdsteknologier, dels i Syddansk Vækstforums handlingsplan 2009-10, dels i det fælles samarbejde på tværs af myndigheder, videnorganisationer og virksomheder i regi af Velfærdsteknologi.nu. Baggrunden for værtskabet er således, at regionen opfattes som europæisk spydspids inden for velfærdsteknologiske løsninger på social- og sundhedsområdet.

AAL-Programmet (Ambient Assistent Living Joint Program 2008-13) har fokus på innovativ teknologi, som understøtter ældre medborgeres selvhjulpne trivsel, sundhed og deltagelse i samfundslivet. Der lægges stor vægt på praktisk anvendelse og involvering af brugere, interessenter og virksomheder.

Programmet er finansieret af 23 lande samt EU-kommissionen og opererer med et samlet projektbudget på ca. 600 mio. Euro. Dansk deltagelse i programmet er bevilget af Rådet for Teknologi og Innovation og administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I forbindelse med programmet afholdes en årlig konference, AAL-Forum, som i år har været afholdt i Wien med omkring 600 deltagere fra 23 europæiske lande.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 

16. Programmet for brugerdreven innovation - den regionale indsats

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for statens program for brugerdreven innovation har givet betingede tilsagn til gennemførelse af de to brugerdrevne innovationsprojekter indstillet af Syddansk Vækstforum under programmets regionale indsats.

Syddansk Vækstforum har ret til at indstille et eller flere projekter til den regionale indsats under det nationale program for brugerdreven innovation, en indstillingsret der, for Syddansk Vækstforums vedkommende, beløber sig til 6 mio. kr. i 2009.

Det nationale program for brugerdreven innovation har til hensigt at fremme erhvervsudvikling gennem udbredelsen og anvendelse af forskellige brugerdrevne innovationsmetoder. Brugerdreven innovation handler om at afdække kunder og brugeres erkendte og ikke-erkendte behov ved hjælp af systematiske og videnskabeligt baserede metoder, fx inden for antropologi og sociologi.

Ligesom i 2008 er det lykkedes at udnytte indstillingsretten fuldt ud. Projekterne Demens i hjemmet og Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier forventes at få tildelt henholdsvis 2.983.229 og 2.971.717 kr. fra statens program, mens Vækstforum har indstillet til støtte fra strukturfondsmidlerne på henholdsvis 5.950.000 og 5.994.416 kr. I begge tilfælde er projektudviklingen faciliteret af vækstforumsekretariatet.

Der vil i 2009 således kunne igangsættes brugerdrevne innovationsprojekter i Syddanmark for næsten 24 mio. kr. inkl. egenfinansiering, på det velfærdsteknologiske område.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

  

17. Status på kommunikationsindsatsen vedr. Vækstforums aktiviteter i 2009

Sagsfremstilling

Som bekendt bygger kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

Siden mødet i Vækstforum den 22. september 2009 kan særligt fremhæves den brede omtale af projekterne Welfare Tech Region og Energi på havet.

Omtalen af Vækstforums aktiviteter, hvor Vækstforum eksplicit er nævnt, fordeler sig i perioden 1.januar 2009 – 16. november 2009 som følger:

Trykte medier: 125

Online medier: 115

Radio: 8

TV: 4

 

I relation til ovenstående bemærkes det, at der forefindes omtaler i såvel radio og regionalt tv, som ikke er blevet opfanget i Infomedias mediesøgning.

Derudover er der talrige eksempler, hvor Vækstforums projekter er nævnt i andre sammenhænge.

 

Beslutningspunkt

Det indstilles,

 

 

 

18. Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008 

 

 

Sagsfremstilling

Økonomioversigten opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og status på indstillede midler i Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode.

Finansieringsstatus på handlingsplan 2007-2008 ser således ud:

 

Afsluttet handlingsplansperiode (2007-2008) - Status på finansiering

 

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Samlet budget 2007+2008

103.020.000

103.020.000

175.057.000

Indstillet 2007+2008

82.797.045

123.194.481

174.896.882

Udisponeret 2007+2008 (a)

20.222.956

-20.174.481

160.118

Bevilget pr. 27/10-2009

61.007.170

117.019.991

174.549.457

I proces pr. 27/10-2009

2.973.426

3.220.735

600

Tilbageløb 1* pr. 27/10-2009 (b)

18.816.449

2.953.755

346.825

Tilbageløb 2** pr. 27/10-2009 (c)

2.973.426

0

2.388.098

 

 

 

 

Overførsel til 2009 og 2010 (a+b+c)

42.012.830

-17.220.726

2.895.041

*) Tilbageløb 1 opstår hvis regionen eller Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilger mindre end Vækstforum indstiller.

**) Tilbageløb 2 opstår hvis projektet afsluttes med et mindre forbrug end regionens eller Erhvervs- og Byggestyrelsens bevilling.

Da både indstillinger og bevillinger er maksimumbeløb, er eventuelle afvigelser altid negative - dvs. afvigelser, som giver tilbageløb. Tilbageløbene forventes derfor at vokse, efterhånden som de enkelte projekter bliver hhv. bevilget og afsluttet.


Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

19. Økonomioversigt for handlingsplan 2009-2010 

 

 

Sagsfremstilling

Økonomioversigten er opdelt i 2 punkter: Status på finansieringen af den afsluttede handlingsplan og en økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010. Overskydende midler fra den gamle handlingsplansperiode indgår automatisk i næste periode. Økonomioversigt på handlingsplan 2009-2010 ser således ud:

 

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på finansieringskilde

 

Socialfonden

Regionalfonden

REM

Budget 2009

53.060.400

53.060.400

97.453.000

Overførsel fra 2007 og 2008

42.012.830

-17.220.726

2.895.041

Indstilling før 2/12-2009

45.913.823

113.969.381

56.895.957

Forventet indstilling 2/12-2009

0

11.101.359

42.210.410

Total indstillet 2009-2010

45.913.823

125.070.739

99.106.367

Rest 2009 (efter 2/12-2009)

49.159.407

-89.231.065

1.241.674

 

Projekterne vedr. Herregården Broløkke og Kompetenceudvikling og Innovation i yderområder, som er indstillet til drøftelse under kategori B er ikke medtaget i økonomioversigten, da der i sekretariatet ikke er enighed om vurderingen.

 

Handlingsplan 2009-10: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderområde-% (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Målsætning

Før 2/12-2009

Efter 2/12-2009

Socialfond og Regionalfond

41%

37%

39%

 

 

 

 

N+2 Risiko (begge handlingsplaner)

 

 

 

 

Socialfond

Regionalfond

 

N+2 Risiko 2009 pr. 13. november 2009*

14.300.000

12.100.000

 

 

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU.

Dvs. i 2009 skal der minimum være forbrugt et beløb svarende til Vækstforums budget for 2007. Beløb regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revideret regnskab.

Uforbrugte beløb trækkes fra de kommende års budgetter.

N+2 Risiko 2009 er det maksimale beløb, Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når at forbruge et beløb, svarende til EU-midlerne fra 2007 inden årets udgang. Risikoen falder i takt med, at projekternes forbrug stiger. Overførsel af midler til en kapitalfond tæller som øjeblikkeligt forbrug, og nedsætter N+2 risikoen direkte.


Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

  

20. Bevillingsstatus på projekter, der er indstillet til strukturfondsstøtte i 2007-08 og 2009-10

Sagsfremstilling

Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervs- og Byggestyrelsen, hos Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.

Samtidigt indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvoraf differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. er beskrevet.

 

Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

21. Orientering om indkomne ansøgninger

 

Sagsfremstilling

Sekretariatet har modtaget i alt 8 projektansøgninger i denne ansøgningsrunde. Efterfølgende har 2 projekter trukket ansøgningen tilbage.

Derudover er der indkommet en ansøgning til Vækstforum vedr. de yderligere reserverede midler fra mikrofinansieringspuljen afsat til udvikling af spirende klynger på transport & logistik området samt fødevareområdet. Formålet med mikrofinansieringspuljen er at kunne støtte mindre ansøgningsforberedende aktiviteter, analyser mv. Da det har en forberedende karakter, giver det derfor ikke mening at effektvurdere ansøgninger under puljen.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projektet lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen, og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

Derudover er projekterne vurderet efter projektets forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2009-10.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Det gælder for enkelte projekter, at de indstillede beløb er maksimumbeløb, idet der stadig pågår en afklaring af ansøgningernes budgetmæssige forudsætninger, hvorfor sekretariatet bemyndiges til eventuelt at foretage korrektioner efterfølgende.

Projekterne er indstillet til tilsagn eller afslag af sekretariatsgruppen i enighed. Sekretariatsgruppens medlemmer deltager ikke i behandlingen af ansøgninger fra egen organisation.

Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.

Da der er et merforbrug af EU's regionalfondsmidler, er der for to af projekternes vedkommende sket en omfordeling af midler fra EU’s regionalfondsmidler til regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sekretariatet anbefaler, at projektet vedr. oprettelsen af en kapitalfond på Ærø videreformidles til Vækstfonden, som administrerer den statslige støtteordning for risikovillig kapital med henblik på statslig finansiering.

 

Særligt omkring potentialevurderingen

Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

 

1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.

 

2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.


Beslutningspunkt

 

Det indstilles,

 

 

 

22. Meddelelser

 

23. Eventuelt

 

 • Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark

   

   

 • Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser

   

   

 • Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet

   

   

 • Samarbejde om offentligt byggeri

   

  • 206 udnytter allerede deres elevpladser

    

    

  • 96 har ikke økonomi til at tage elever ind

    

    

  • 68 har ikke personale til at oplære elever

    

    

  • 44 angiver mangel på arbejde som årsagen til, at de ikke tager elever ind

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter de igangsatte initiativer og tager fremdriften i vækstpakken til efterretning.

    

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at samarbejdet om offentligt byggeri videreføres i regi af energieffektiviseringsindsatsen.

    

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum i forbindelse med anbefalingerne til det nye Vækstforum orienterer det nye vækstforum om indsatserne og resultaterne af vækstpakken.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager fremdriften til efterretning.

    

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet afsætter en pulje på i alt 10 mio. kr. fordelt på 5 mio. kr. til Sønderborgsatsningen og 5 mio. kr. til Lindøsatsningen.

    

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum beslutter hvorvidt midlerne enten frigives ved ansøgning på Vækstforums ordinære møder, eller om der gives bemyndigelse til vækstforum- formanden eller administrationen til at kunne bevilge midler fra puljerne.

    

  • VUPTI: Vand i Urbane områder – Partnerskab for klima tilpasning og Innovation

    

    

  • Fremtidens grønne energisystem

    

    

  • Intelligent og energieffektivt Byggeri

    

    

  • Innovativt sygehusbyggeri

    

    

  • NoAge

    

    

  • UNIC – Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patient

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum,

    

   • at Vækstforum anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation

     

     

   • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserverer 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til grundfinansiering af initiativet

     

     

   • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserver yderligere 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til supplerende finansiering af konkrete projekter

     

     

   • at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.

     

     

   • og at der søges andre finansieringskilder, såfremt der meddeles afslag fra Rådet for Teknologi og Innovation. Den regionale medfinansiering reserveres i givet fald dertil.

     

   • at Vækstforum anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation

     

     

   • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserverer 2,5 mio. kr. til supplerende finansiering af konkrete projekter med parter fra Syddanmark

     

     

   • at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.

     

   • at Vækstforum anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation

     

     

   • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet forhåndsreserverer 2,5 mio. kr. til supplerende finansiering af konkrete projekter med parter fra Syddanmark

     

     

   • at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.

     

   • at Vækstforum ikke anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation og at projektet ikke vil kunne støttes af Syddansk Vækstforum, dels pga. manglende syddansk forankring og dels da ansøgningen falder udenfor Vækstforums handlingsplan 2009-10.

     

   • at Vækstforum ikke anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation og at projektet ikke vil kunne støttes af Syddansk Vækstforum pga. manglende syddansk forankring

     

   • at Vækstforum ikke anbefaler ansøgningen til Rådet for Teknologi og Innovation og at projektet ikke vil kunne støttes af Syddansk Vækstforum, dels pga. manglende syddansk forankring og dels pga. svag virksomhedsinddragelse.

     

  • Identifikation af nye opstartsvirksomheder i regionen indenfor Velfærdsteknologier og –service

    

    

  • Identifikation af etablerede iværksættervirksomheder indenfor Velfærdsteknologier og –service

    

    

  • Identifikation af Spin-offs og entrepreneurship indenfor Velfærdsteknologier og –service (fra eksisterende virksomheder)

    

    

  • Screening af virksomhederne – udvælgelse

    

    

  • Hands-on konceptudvikling

    

    

  • Rådgivning/sparring

    

    

  • Springboards

    

    

  • Mentorordning/advisory board

    

    

  • Private konsulentydelser fx til investor-rettet forretningsplan.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender vedtægterne for Syddansk Velfærdsteknologi fond.

    

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der til projektet afsættes en ramme på op til 5. mio. kr. såfremt der er uforbrugte regionale erhvervsudviklingsmidler.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter resultaterne af evalueringen og videregiver anbefalinger til det nye Vækstforum.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter og godkender Syddansk Turismes evaluering.
    
  • Styrkelse af innovationsgraden i jern-, metal- og mekatronikindustrien

    

    

  • Naturturisme i Sydvestjylland

    

    

  • Input med kontant output - Behovs- og omverdensanalyse af SMV’s behov for højtuddannet arbejdskraft i regionens yderområder

    

    

  • Tønder Festival

    

    

  • Medicinhave, Tranekær

    

    

  • Bio-Energipark Tønder

    

  • Coast Alive, Interreg IV projekt

    

    

  • Langelandsfortet

    

    

  • Maritime potentialer

    

    

  • Ærøskøbing Skibsværft

    

    

  • Nationalpark Det Sydfynske Øhav

    

    

  • Sound Experiment

    

    

  • Fremtidsfabrikken Sydfyn

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender afrapporteringen om anvendelsen af midlerne til yderområderne.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender afrapporteringen.

    

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 1.000.000 kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, kortlægninger mv.

    

  • Forskning, udvikling og demonstration på klima- og energiområdet

    

    

  • Miljøteknologi – der afsættes midler til forskning i miljøeffektive teknologier

    

    

  • Styrket samspil mellem videninstitutioner og virksomheder

    

    

  • Flere unge i uddannelse og job

    

    

  • Innovationskonsortier som bl.a. kan fremme innovation og i den offentlige sektor, herunder indenfor Velfærdsteknologi.

    

    

  • Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder med henblik på at styrke den virksomhedsrettede innovation og fornyelse inden for grønne erhvervsområder samt i forbindelse med markedsudviklingen af nye velfærdsløsninger.

    

    

  • Etablering af en fond på ca. 760 mio. kr., som blandt andet skal gå til markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum arbejder målrettet på, at Syddanmark får størst mulig andel af disse midler til at understøtte Vækstforums handlingsplan.
  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum drøfter resultaterne af vækstbarometeret.
  • at formandskabet drøfter det foreliggende diskussionsoplæg og anbefalinger til det kommende Vækstforum med henblik på forelæggelse i Vækstforum.

    

  • udarbejde grundlaget for klyngedannelsen herunder: identificere klyngens forretningsområder, partnere, videnmiljøer, potentialer og barrierer for klyngedannelsen, forventede effekter mm.

    

    

  • samle partnerne og sikre etablering af klyngen i første halvår af 2010

    

    

  • udarbejde en samlet ansøgning til Vækstforum. Målet er, at ansøgningen kan fremlægges for Vækstforum i juni 2010.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning
  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
 •  
  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager finansieringsstatus på Handlingsplan 2007-2008 til efterretning.

    

  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager økonomioversigt for Handlingsplan 2009-2010 til efterretning.
  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
 •  
  • at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
  • Tilbagemelding vedr. anvendelse af Socialfondsmidler til Sygehusbyggeri og til Syddansk uddannelsesaftale jf. seneste møde.

    


Siden er sidst opdateret 11-12-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring