Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Praksis og samarbejde med kommuner - referat 08-12-2009

Mødedato:
08-12-2009 Kl. 10:00 - Kl. 12:00

Mødested:
Sundhedscenter Sønderborg, Sønderborg Kommune,
Sundhedscentret Grundtvigs Allé 150

Medlemmer:
Bo Libergren, V, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Ole Jacobsen, C, Sarah Nørris Christensen, Ø, Thyge Nielsen, V

Afbud:
Bent Bechmann, C, Ingeborg Moritz Hansen, V, Thyge Nielsen, V

 

 

Dagsorden

 1. Besøg i Sønderborg Sundhedscenter
 2. Orientering om lægemiddelområdet
 3. Forslag til krav ved overenskomstforhandlingerne med Dansk Tandlægeforening
 4. Sundhedsplan for Region Syddanmark
 5. Tolkebistand i Region Syddanmark
 6. Eventuelt

 

Sagsnr:  09/5

1.      Besøg i Sønderborg Sundhedscenter

Sagsfremstilling

Mødet i det særlige udvalg vedrørende praksis og samarbejde med kommuner afholdes i Sønderborg Sundhedscenter. Besøget vil blive indledt med en rundvisning i sundhedscentret.

Efterfølgende afholdes møde med Sønderborg Kommunes sundhedsudvalg. Dagsordenspunkterne vil her være:

 • Status og opfølgning på arbejdet med sundhedsaftaler
 • Politisk vision for det tværsektorielle sundhedsvæsen
 • Forventninger til de fremtidige sundhedsaftaler

Udvalget

Til gensidig orientering.

 

 

 

Sagsnr: 09/15302

2.      Orientering om lægemiddelområdet

Sagsfremstilling

På sit møde i oktober 2009 bad det særlige udvalg vedrørende praksis og samarbejde med kommuner om en orientering om lægemiddelområdet, udviklingen i medicinudgifter og arbejdet med rekommandationer.

Lægemiddelkonsulent Merete Willemoes Nielsen fra Praksisafdelingen vil på mødet holde oplæg om ovenstående.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

 

 

 

Sagsnr: 09/16635

3.      Forslag til krav ved overenskomstforhandlingerne med Dansk Tandlægeforening

Sagsfremstilling

Danske Regioner har ved brev af 4. september 2009 på vegne af regionernes Lønnings- og Takstnævn anmodet Region Syddanmark om forslag til krav til brug for de kommende forhandlinger med Dansk Tandlægeforening. Efter planen vil overenskomstforhandlingerne begynde primo 2010.

Parterne har aftalt at udveksle krav med hinanden senest den 18. december 2009. Forhandlingerne forventes afsluttet medio 2010. Den nye overenskomst tilstræbes at kunne træde i kraft pr. 1. april 2011.

Region Syddanmarks forslag til overenskomstfornyelsen er primært af overenskomstteknisk karakter. Der er dog i overenskomstparternes regi også peget på mulighederne i en udvikling af redskaber til kvalitetssikring på området. Region Syddanmarks forslag skal ses som en naturlig støtte og videreudvikling heraf.

Region Syddanmarks fremsendte forslag til krav ved de kommende forhandlinger med Dansk Tandlægeforening er vedlagt.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Tog det til orientering.

Bilag:

 • 3a. LUKKET - Brev vedrørende tandlægeoverenskomst
 • 3b. LUKKET - Notat forslag til ændringer vedrørende forhandling af ny tandlægeoverenskomst

 

 

 

Sagsnr: 09/7039

4.      Sundhedsplan for Region Syddanmark

Resumé

Region Syddanmark har modtaget høringssvar angående Sundhedsplanen fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedskoordinationsudvalget. Disse høringssvar har givet anledning til nogle få rettelser i den vedtagne høringsversion af Sundhedsplanen fra september 2009.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 28. september 2009 en høringsversion af Sundhedsplanen for Region Syddanmark. Denne høringsversion blev efterfølgende sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få styrelsens faglige rådgivning samt til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på forelæggelse af planen for kommunerne.

Regionen har fået faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen tilsendt, ligesom der er sendt et høringssvar fra Sundhedskoordinationsudvalget.


Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen roser Region Syddanmark for en let læselig sundhedsplan, som giver et godt overblik over regionens planer for sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at Region Syddanmarks sundhedsplan udgør en god, gennemarbejdet og visionær handlingsplan for sundhedsområdet i regionen.

Sundhedsstyrelsen understreger i sit høringssvar, at der ikke er grundlag for en egentlig fælles akutmodtagelse i Svendborg.

Om psykiatri skriver Sundhedsstyrelsen, at styrelsen ikke er enig i, at der kan være tale om "et samlet sygehus", og Sundhedsstyrelsen påpeger endvidere, at begrebet "højtspecialiseret" fastsættes af sundhedsstyrelsen.


Sundhedskoordinationsudvalget
Sundhedskoordinationsudvalget finder det afgørende, at kommunerne fremover inddrages i arbejdet med og høres i forbindelse med Sundhedsplanen. Ligeledes at kommunerne fremadrettet inddrages i processen ved udmøntningen af de i Sundhedsplanen beskrevne planer.

Sundhedskoordinationsudvalget kan tilslutte sig den overordnede vision om et sammenhængende og patient-/borger orienteret sundhedsvæsen; men finder, at afsnittets fokus bør præciseres, da kommunernes og praksissektorens andel af det samlede sundhedsvæsen er væsentlig.

Om psykiatri skriver sundhedskoordinationsudvalget bl.a., at det børne- og ungdomspsykiatriske område bør styrkes, så lange ventetider på udredning og behandling imødegås.

Resume og bemærkninger til høringssvar fremgår af bilag.


Forslag til rettelser i Sundhedsplanen for Region Syddanmark
Det er vurderingen, at det på baggrund af Sundhedsstyrelsens og Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar ikke er nødvendigt at lave større indholdsmæssige rettelser i forhold til den høringsversion af Sundhedsplanen, som Regionsrådet godkendte i september.

Begrebet "højtspecialiseret", som er anvendt på s. 34 i Sundhedsplanen, ændres på baggrund af høringssvaret fra Sundhedsstyrelsen. Teksten ændres således fra "højtspecialiseret" til "psykiatrifaglig behandling, der forudsætter indlæggelse".

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Tog det til orientering.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 09/16501

5.      Tolkebistand i Region Syddanmark

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Karen Baungaard har fremsendt en række spørgsmål om regionens politik og principper for løsning af tolkeopgaven i Region Syddanmark til drøftelse og politisk vurdering i det særlige udvalg vedrørende praksis og samarbejde med kommuner og i det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet.

Til brug for udvalgets drøftelse af Karen Baungaards henvendelse har Praksisafdelingen i samarbejde med Indkøbsafdelingen udarbejdet vedlagte notat, der beskriver grundlaget for løsning af tolkeopgaven og regionens administration heraf.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg med baggrund i den hidtidige administration af tolkeopgaven i Region Syddanmark drøfter henvendelsen fra regionsrådsmedlem Karen Baungaard.

Udvalget

Udvalget anbefaler fortsat udbud af tolkeydelser og fortsætter den hidtidige administration af tolkeopgaven.

Bilag:

 

 

 

6.      Eventuelt

Udvalget
-

Siden er sidst opdateret 09-12-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring