Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Almen praksis - referat 08-12-2009

Mødedato:
08-12-2009 Kl. 12:00 - Kl. 13:00

Mødested:
Sundhedscenter Sønderborg, Sønderborg Kommune
Sundhedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg

Medlemmer:
Bo Libergren, V, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Ingeborg Moritz Hansen, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Ole Jacobsen, C, Sarah Nørris Christensen, Ø, Thyge Nielsen, V

Afbud:
Bent Bechmann, C, Ingeborg Moritz Hansen, V, Thyge Nielsen, V

 

 

Dagsorden

 1. Orientering om anvendelsen af praktiserende læger i den præhospitale indsats
 2. Forslag til fremtidig organisering af øjenområdet
 3. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 07/245

1.      Orientering om anvendelsen af praktiserende læger i den præhospitale indsats

Sagsfremstilling

På mødet den 19. oktober 2009 i det særlige udvalg vedrørende almen praksis blev der anmodet om en orientering om anvendelsen af praktiserende læger som ambulancelæger i den præhospitale indsats.

Der er to hovedtyper af lægebiler i den præhospitale indsats: sygehuslægebiler og yderlægebiler.

Sygehuslægebilen udgår fra et sygehus og er bemandet med anæstesilæger, der er timelønnede.

Yderlægebilen er bemandet med en ambulancelæge med et ydernummer, hvor hovedløndelen er ydelsesafhængig som ved en praktiserende læge. De fleste yderlægebilslæger er praktiserende læger, men nogle er anæstesilæger.

Ud over disse to typer af lægerbiler benytter Region Syddanmark sig også af en militærlægebil i Oksbøl og tyske lægebiler fra Flensborg og Niebüll.

Ordningen med praktiserende ambulancelæger stammer fra det gamle Vejle Amt hvor en læge i Gadbjerg indgik aftale med Vejle Amt, hvorefter han kunne hjælpe trafikofre i nærheden af sin praksis. Herefter blev ordningen udbredt til flere læger i de fire tidligere amter, der nu udgør Region Syddanmark.

Der er efter regionsdannelsen sket en harmonisering af aftalerne fra de fire amter med yderambulancelægerne, så der nu er en samlet aftale.

Yderambulancelægerne er repræsenteret med en repræsentant i et sundhedsberedskabs- og præhospitalt udvalg i Region Syddanmark. Alle yderambulancelægerne er med i præhospitalt lægebilsforum sammen med tovholderne på sygehuslægebilerne. Der er et forum for kvalitetsudvikling af den præhospitale indsats.

I 2007 da Region Syddanmark startede var der ti yderlægebiler:

 • seks yderambulancelæger i Vejle Amt, heraf fire praktiserende læger og to anæstesilæger
 • to yderambulancelæger på Vestfyn. Begge praktiserende læger
 • en yderlægebil i Sønderjyllands Amt. Drevet af et lægehus praktiserende læger
 • en yderlægebil i Ribe Amt. Drevet af en anæstesilæge

Status pr. november 2009 er, at to praktiserende læger er gået på pension - en på Vestfyn og en i det tidligere Vejle Amt. Yderlægebilen i Esbjerg er blevet erstattet af en sygehuslægebil pr. 1. september 2009. Det er besluttet, at lægebilen i Rødding, der kører i praksistiden, ved årsskiftet 2009/2010 erstattes af en døgndækkende akutbil med en paramediciner. En yderambulancelæge har fået job uden for regionen, har trappet ned, og er ansat som ambulancelægevikar.

Pr. 1 januar 2010 vil der være fem yderambulancelæger i Region Syddanmark og en ambulancelægevikar:

 • en ambulancelæge i Gadbjerg (praktiserende læge)
 • en ambulancelæge i Vejle (anæstesilæge)
 • en ambulancelæge i Fredericia (praktiserende læge)
 • en ambulancelæge på Vestfyn (praktiserende læge)
 • en ambulancelægevikar i Fredericia (anæstesilæge)

Yderambulancelægerne har samlet ca. 3.000 – 4.000 ture om året, og omkostningen i 2009 vil blive ca. 5,7millioner. Udkaldene sker i forbindelse med ulykker og sygdom.

Den fremtidige sygehusstruktur med færre akutmodtagelser betyder, at nogle borgere vil få længere vej til en akutmodtagelse. I forbindelse med vedtagelse af akutplanen blev det derfor samtidigt besluttet at udbygge det præhospitale område for at kompensere for nedlæggelse af akutmodtagelser og for at udjævne de tidligere amters forskelle i serviceniveauet på det præhospitale område.

Det er vedtaget i Region Syddanmark, at der skal være sygehuslægebiler bemandet med anæstesilæger, der udgår fra de fremtidige fem akutsygehuse i regionen, som dækker områderne med den største befolkningskoncentration, og akutbiler med paramedicinere, der dækker områderne med mindre befolkningskoncentration.

Det er også besluttet at opretholde de eksisterende yderlægebiler, da de dækker områder, hvor det vil tage længere tid for sygehuslægebilerne, der udgår fra de fremtidige akutsygehuse, at komme frem end de nuværende yderlægebiler.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Til orientering.

 

 

Sagsnr: 09/16313

2.      Forslag til fremtidig organisering af øjenområdet

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører følgende ændringer på hovedfunktionsniveau: Øjenafdelingen i Esbjerg nedlægges, hvorefter der er tre øjenafdelinger i regionen: på OUH, i Sønderborg og Vejle.

Den 13. august 2009 blev det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet orienteret om, at sundhedsdirektionen havde nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe for øjenområdet.

Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialeplanen. 

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu en afrapportering fra gruppen, der rummer dels en redegørelse for øjenspecialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • Aktiviteten fra Esbjerg fordeles efter en faglig vurdering fra arbejdsgruppen. (47 % til praksis og 53 % til øvrige afdelinger. Sygehusaktiviteten fordeles med 47,5 % til SHS, 40,5 % til Vejle og 12 % til OUH)
 • To ekstra ydernumre oprettes i Esbjerg-området for at kunne varetage de udlagte aktiviteter fra Øjenafdelingen, Esbjerg.
 • Diabetesscreeningen fortsætter på Endokrinologisk Klinik, Sydvestjysk Sygehus. Der indgås aftale med lokal praksis om vurdering/gradering af fotooptagelserne.
 • De opfølgende behandlinger fra screening placeres i speciallægepraksis efter en række kvalitetskrav.
 • Der oprettes en tilsynsfunktion bemandet af speciallægepraksis på Sydvestjysk Sygehus


Sagen er herudover behandlet af det særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet den 2. december 2009.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedrørende almen praksis anbefaler regionsrådet:

At rapporten om den fremtidige organisering af øjenspecialet i Region Syddanmark sendes til høring hos specialets samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

Udvalget

Udvalget opfordrer til at det vurderes om fordelingen af "gråstær" - operationer mellem sygehuse og privatsektoren kan ændres, således af flere end de foreslåede 50% af øjenoperationerne kan udføres i praksissektoren med henblik på i højere grad at kunne sikre befolkningen et lokalt tilbud samt samlet set en økonomisk fordel.

Udvalget er opmærksom på, at fordelingen af operationer mellem sygehusene og mellem sygehusene og praksissektor skal understøtte et nødvendigt driftsgrundlag for sygehusafdelingen og sikre uddannelsen af nye speciallæger.

Bilag:

 

 

3.      Eventuelt

Udvalget
-

 

 

4.      LUKKET PUNKT - Revision af § 2-aftale om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

 


Siden er sidst opdateret 09-12-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring