Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2009pilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisningpilSocial- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 10-12-2009

Social- og psykiatriområdet samt specialundervisning - referat 10-12-2009

Mødedato
10-12-2009 Kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 1

Medlemmer
Bente Gertz Hansen, A, Andrea Terp Christensen, A, Bente Bendix Jensen, V, Christina Gammelgaard Jensen, A, Jens Andersen, V, Jytte Gramstrup Lauridsen, O, Karen Baungaard, V, Otto Lück, C, Pierre Topaz, A

Afbud
Karen Baungaard, V

 

Dagsorden

 1. Anbefalinger på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport "Den akutte indsats i psykiatrien"
 2. Sundhedsplan for Region Syddanmark
 3. Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien - november 2009
 4. Redegørelse for status og tiltag på RCT området
 5. Gylden cykel for selvværdsgruppe
 6. Status for arbejdet på Nyborgskolen
 7. Orientering om fremtidige opgaver i forhold til den vedtagne boligplan
 8. Eventuelt

 

 

 

1.      Anbefalinger på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport "Den akutte indsats i psykiatrien"

Sagsnr:

09/198

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udsendt rapporten "Den akutte indsats i psykiatrien – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen".

Rapporten har været i høring i regionerne i december 2008 - januar 2009. Regionsrådet godkendte høringssvar på mødet i januar 2009.

Rapporten er en opfølgning på Sundhedsstyrelsens akutrapport fra 2007, der kun omhandlede den akutte somatiske patient og bl.a. lå til grund for etablering af de nye akutsygehuse og den fremtidige Fælles Akut Modtagelse (FAM).

 

Rapporten rummer en lang række anbefalinger - bl.a. angående:

 • hvordan den akutte psykiatriske patient skal modtages
 • hvilke tilbud der skal til stå rådighed for hvem
 • bemanding af akutopgaven
 • samarbejdet omkring den akutte psykiatriske patient

 

Vedlagte notat gennemgår alle rapportens væsentligste anbefalinger og sammenstiller anbefalingerne med Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens Psykiatri". På baggrund af dette afsluttes notatet med anbefalinger til, hvilke konsekvenser der skal drages på baggrund af Sundhedsstyrelsens akutrapport for psykiatrien.

Der er desuden vedlagt et udkast til et samlet psykiatritillæg til den tidligere godkendte FAM-rapport i Region Syddanmark. Da FAM-rapporten blev godkendt, blev det klargjort, at der i forbindelse med at Sundhedsstyrelsens akutrapport udkom på psykiatriområdet, ville blive udarbejdet et psykiatritillæg.

Tillægget skulle bl.a. beskrive psykiatriens fremtidige samarbejde med FAM og integration i FAM, hvor det var muligt og anbefalelsesværdigt.

Det samlede materiale har været i høring i psykiatriens afdelingsledelseskreds. Sideløbende med forelæggelsen for det særlige udvalg vedrørende social- og psykiatriområdet samt specialundervisning er materialet i høring i somatikken.

Efter drøftelse i udvalget fremlægges materialet for forretningsudvalget og regionsrådet i januar 2010.

På mødet vil Psykiatriområdets ledelse redegøre for notatet og dets anbefalinger. 

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg drøfter forslaget til psykiatritillæg til regionens FAM-rapport med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

Udvalget

Indstillingen blev godkendt.

Bilag:

 

 

 

2.      Sundhedsplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

09/7039

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 28. september 2009 en høringsversion af Sundhedsplanen for Region Syddanmark. Denne høringsversion blev efterfølgende sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få styrelsens faglige rådgivning, samt til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på forelæggelse af planen for kommunerne.

Regionen har fået faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen tilsendt, ligesom der er sendt et høringssvar fra Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen roser Region Syddanmark for en let læselig sundhedsplan, som giver et godt overblik over regionens planer for sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at Region Syddanmarks sundhedsplan udgør en god, gennemarbejdet og visionær handlingsplan for sundhedsområdet i regionen.

Sundhedsstyrelsen understreger i sit høringssvar, at der ikke er grundlag for en egentlig fælles akutmodtagelse i Svendborg.

Om psykiatri skriver Sundhedsstyrelsen, at styrelsen ikke er enig i, at der kan være tale om "et samlet sygehus", og Sundhedsstyrelsen påpeger endvidere, at begrebet "højtspecialiseret" fastsættes af sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget finder det afgørende, at kommunerne fremover inddrages i arbejdet med og høres i forbindelse med Sundhedsplanen, og at  kommunerne fremadrettet inddrages i processen ved udmøntningen af de i Sundhedsplanen beskrevne planer.

Sundhedskoordinationsudvalget kan tilslutte sig den overordnede vision om et sammenhængende og patient-/borger orienteret sundhedsvæsen, men finder at afsnittets fokus bør præciseres, da kommunernes og praksissektorens andel af det samlede sundhedsvæsen er væsentlig.

Om psykiatri skriver sundhedskoordinationsudvalget bl.a., at det børne- og ungdomspsykiatriske område bør styrkes, så lange ventetider på udredning og behandling imødegås.

Resume og bemærkninger til høringssvar fremgår af bilag.

 

Forslag til rettelser i Sundhedsplanen for Region Syddanmark

Det er vurderingen, at det på baggrund af Sundhedsstyrelsens og Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar ikke er nødvendigt at lave større indholdsmæssige rettelser i forhold til den høringsversion af Sundhedsplanen, som Regionsrådet godkendte i september.

Begrebet "højtspecialiseret", som er anvendt på side 34 i Sundhedsplanen, ændres på baggrund af høringssvaret fra Sundhedsstyrelsen. Teksten ændres således fra "højtspecialiseret" til "psykiatrifaglig behandling, der forudsætter indlæggelse".

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning anbefaler regionsrådet at godkende sundhedsplanen for Region Syddanmark.

Udvalget

Indstillingen blev godkendt.

Bilag:

 

 

 

3.      Status på udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien - november 2009

Sagsnr:

08/14743

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet  en redegørelse for status på udrednings- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatrien med udgangen af oktober 2009.

Status viser generelt faldende maksimale ventetider, faldende ventelister og en stigning i andelen af børn og unge, som tages i behandling inden for to måneder.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Der blev givet en orientering.

Bilag:

3a - Statusredegørelse november 2009

 

 

 

 

4.      Redegørelse for status og tiltag på RCT området

Sagsnr:

09/5305

Sagsfremstilling

Psykiatrien har udarbejdet en status på RCT området (rehabilitering af flygtninge og torturofre) med udgangen af oktober 2009.

Redegørelsen indeholder en opgørelse på aktiviteten i centrene, ventelisterne og en status på implementering af Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) af behandling af posttraunmatisk stresssyndrom (PTSD) samt en status på SATS-puljeprojektet om udgående teams. Endelig indeholder redegørelsen en status på projekt om afvikling af ventelisten.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Der blev givet en orientering.

Bilag:

 

 

 

 

5.      Gylden cykel for selvværdsgruppe

Sagsnr:

09/198

Sagsfremstilling

Tidlig Interventions Team (TIT) i Odense har fået halvdelen af Dansk Selskab for Distriktspsykiatris initiativpris 2009 "Den Gyldne Cykel" for deres selvværdsgruppe.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Der blev givet en orientering.

Bilag:

 

 

 

 

6.      Status for arbejdet på Nyborgskolen

Sagsnr:

09/9601

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om aktuel status på Nyborgskolen og om kommissorium for arbejdet med en strategi for Nyborgskolens udvikling samt en status over den iværksatte handleplan.

Endelig er arbejdet med en ny Vedtægt for Styrelsen af Nyborgskolen ved at være færdig og vil snarest blive forelagt regionsrådet.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Der blev givet en orientering.

 

 

 

7.      Orientering om fremtidige opgaver i forhold til den vedtagne boligplan.

Sagsnr:

09/14935

Sagsfremstilling

Socialområdet giver på mødet en kort orientering om de forstående opgaver i forbindelse med boligplanens vedtagelse i regionsrådet den 23. november 2009.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Der blev givet en orientering.

 

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr:

 
Udvalget

Der blev givet en orientering om materiale fra Danske Regioner "Psykiatrinøgletal for 3. kvartal 2009".

Der blev givet en orientering om status for økonomien i psykiatrien.

Medicinlevering i psykiatrien - der blev givet en orientering om status og den videre proces.

Orientering om Psyk Info i Vejle.

 


Siden er sidst opdateret 11-12-2009
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring