Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - referat 09-12-2009

 

 

 

Mødedato
09-12-2009 Kl. 15:00 - 16:35

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Anita Kjøng-Rasmussen, L, Bent Bechmann, C, Bent Krogh Petersen, A, Bent Poulsen, V, Bente Gertz Hansen, A, Bo Libergren, V, Jens Andersen, V, Jens Andresen, V, Jørgen Bundsgaard, A, Karsten Uno Petersen, A, John Lohff, C, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lykke Debois, F, Poul Weber, V, William Jensen, A


Afbud
Anita Kjøng-Rasmussen, L, Jørgen Bundsgaard, A og Bent Krogh Petersen, A

 

Dagsorden

 1. Meddelelser
   
 2.  

 

 

 

 

1.      3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009

Sagsnr:

09/7368

 

Resumé

I løbet af året fremlægges tre afrapporteringer vedr. den løbende udvikling i aktivitet, økonomi samt kvalitets- og servicemål m.v. Dette er 3. rapportering i 2009.

Sagsfremstilling

Nedenfor er sammenfattet overordnede forventninger til udviklingen i aktivitet og økonomi i 2009. En mere uddybende gennemgang findes dels i sammenfatningsnotat, dels i notater vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling.

 

Område

Aktivitet

Økonomi

Sundhed

Meraktivitet

Aktiviteten på de somatiske sygehuse skønnes at blive 9,0% højere end aktiviteten i 2008. Heraf kan ca. 3,6% forklares med en lavere aktivitet i 2008 som følge af strejken.

Forventes balance

Samlet forventes balance mellem budget og forbrug samt, at udgifterne ligger tæt på det aftale loft i økonomiaftalen for 2009.

Perioderesultater viser betydelig effekt af iværksatte handleplaner, som bringer Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland tæt på driftsmæssig balance ved udgangen af 2009.

Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2010

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Social og Specialundervisning

Meraktivitet

For hele året forventes en belægning på 98,5%, dvs. 1% højere end budgetteret..

Forventes underskud

Samlet forventes et underskud på ca. 31 mio. kr., inkl. indregnede overskud fra tidligere år på 27 mio. Ekskl. disse forventes altså et underskud på ca. 58 mio. kr.

Der forventes markante underskud på fem tilbud. Der er udarbejdet konkrete handleplaner for genopretning, hvoraf en række aktiviteter allerede er igangsat.

Årets resultat påvirker dels tilbuddenes dispositionsret i 2010, dels taksterne for 2011 m.h.p. på balance over år.

Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat

Regional Udvikling

Evt. forskydninger i planlagt aktivitet.

Forventes balance

Bevillingerne forventes disponeret ved årets udgang, mens forbrug for en dels vedkommende først sker i 2010.

Uforbrugte midler overføres til 2010 til samme formål

Fælles formål og administration

Aktiviteten nedjusteret p.b.a. realiserede besparelser.

Forventes merforbrug

primært som følge af styrkelse af it-driften.

Evt. mer-/mindreforbrug finansieres af hovedkonto 1-3

Renter mv.

Der forventes lavere netto-udgifter end budgetteret.

Forventes mindreforbrug

Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1 og 3

I rapporteringen er tillige beskrevet model til udligning af trafikselskabers mer- eller mindreforbrug i de enkelte budgetår. Modellen indebærer, at der ikke foretages bevillingsmæssige tilpasninger, idet over-/underskud regnskabsforklares og udligning efterfølgende sker inden for den budgetterede tilskudsramme i det/de efterfølgende år.

 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2009 tages til efterretning.
 • At den beskrevne model til udligning af trafikselskabernes mer-/mindreforbrug tiltrædes.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

2.      Overførsler fra 2009 til 2010

Sagsnr:

09/16741

 

Resumé

Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er ét-årige. Det indebærer, at ikke forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang. For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om ét-årige bevillinger giver anledning til, kan derfor tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

Overførslerne fra 2009 vedrører med enkelte undtagelser overførsel til samme formål i 2010 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

Sagsfremstilling

På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer indstilles vedr. drift overført i alt 297,4 mio. kr. vedr. Sundhed og 60,9 mio. kr. vedr. Regional Udvikling.

Overførslerne på Sundhed vedrører primært fælles konti. For Regional Udvikling overføres 5,0 mio. kr. fra Øvrige omkostninger m.v. i 2009 til Kollektiv trafik i 2010 til finansiering af markedsføring af den regionale bustrafik, jf. beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010.

På baggrund af forskydninger i byggetakten indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter på i alt 319,4 mio. kr. vedr. Sundhed og 20,0 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning.

For Sundhed indgår heri, at afsatte rådighedsbeløb på i alt 30,9 mio. kr. i 2009 vedr. 8 igangværende projekter som følge af gunstige licitationsresultater foreslås reduceret og overført til en pulje, som overføres til 2010 til senere prioritering.

I budget 2009 optræder rammer på i alt -180,3 mio. kr. vedr. forventede tidsforskydninger mellem år. I budget 2010 indgår ikke tilsvarende rammer, hvorfor rammerne i 2009 i forbindelse med overførsler til 2010 eller efterfølgende år foreslås nulstillet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der vedr. drift meddeles tillægsbevilling på -297,361 mio. kr. vedr. Sundhed og -60,852 mio. kr. vedr. Regional Udvikling i 2009 og tilsvarende positive tillægsbevillinger i 2010, jf. bilag.
 • At der vedr. anlæg meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på -319,446 mio. kr. vedr. Sundhed og -19,95 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning i 2009 og i sammenhæng hermed tillægsbevilling på 321,251 mio. kr. i 2010 og 3,468 mio. kr. i 2011 vedr. Sundhed og 20,279 mio. kr. vedr. Social og Specialundervisning i 2010, jf. bilag.
 • At afsatte rådighedsbeløb i 2009 vedr. 8 projekter på Sundhed reduceres med i alt, 30,914 mio. kr., der overføres til særskilt prioriteringspulje, jf. bilag.
 • At rammer i 2009 på -180,264 mio. kr. vedr. forventede tidsforskydninger mellem år nulstilles.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

3.      Budgettilpasning på Sundhedsområdet

Sagsnr:

09/13987

 

Resumé

Budgettilpasningen omfatter afregning til sygehusene for forventet meraktivitet i 2009 efter regionens takststyringsmodel. Desuden justeres sygehusenes afskrivningsbudgetter, så budgettet svarer til de registrerede aktiver. Herudover indgår en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2009, som forelægges i et andet dagsordenspunkt, foreslås flere budgetneutrale omflytninger bragt på plads indenfor det samlede sundhedsområde.

I budgettilpasningen indgår afregning for meraktivitet i 2009 efter grundprincipperne i Region Syddanmarks takststyringsmodel. Sygehusene afregnes for al planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau, dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55 % af DRG/DAGS-taksten.

Desuden afregnes der efter særlige takster for behandlingsformer, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske marginale udgifter (f.eks. implantater og dyr medicin).

Samlet foreslås en afregning for 2009 på 271,076 mio. kr. Fordelingen mellem sygehusene er angivet i bilaget.

Vurderingen af aktivitetsniveauet, der ligger til grund for afregningen, er usikker, og der foreslås derfor en administrativ bemyndigelse til at efterregulere afregningen i supplementsperioden.

I budgettilpasningen indgår endvidere fordelingen af en indkøbsbesparelse på 22 mio. kr. Indkøbsbesparelsen er sidste del af den ekstraordinære effektivisering inden for indkøb, administration m.v. på i alt 54 mio. kr., som indgik i økonomiaftalen for 2009.

Samlet er opgjort besparelser i størrelsesordenen 50 mio. kr. forbundet med de gennemførte udbudsforretninger og aftaler om prisforlængelser. Sparekravet fordeles mellem sygehusene efter sygehusenes andel af regionens indkøb på varekøb (hovedart 2) i regnskab 2008 efter fradrag for besparelsen ved frysehuset på Odense Universitetshospital, og besparelser der tilfalder den særlige afregning (ICDérne).

Fordelingen mellem sygehusene fremgår af sagens bilag.

Regnskab 2009 aflægges omkostningsbaseret, idet Region Syddanmark fra 2009 er overgået til omkostningsbaseret bevillingsstyring. Ved regnskabsafslutningen for 2009 kan afskrivninger og afskrivningsbudget vedrørende apparatur grundet forsinkelse af aktivering ikke indgå i styringsgrundlaget, sådan som det ellers har været besluttet.

Det foreslås derfor, at afskrivningsbudgetterne til apparatur og bygninger justeres ud fra den registrerede aktivmasse pt, samt at sundhedsdirektionen bemyndiges til at justere afskrivningsbudgetterne på plads ultimo januar 2010, såfremt registrering af aktiver nødvendiggør dette.

Herved opnås et afskrivningsbudget, der matcher de bagvedliggende aktiver og som fremadrettet kan ligge til grund for det samlede omkostningsbaserede styringsgrundlag.

Budgettilpasningen omfatter desuden disse reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

 • Grunduddannelse af personale til acceleratorer på Sygehus Lillebælt
 • Ændring af vagtberedskab på øjenområdet
 • Regulering af budget til MR-centret Thava grundet momsafløftning
 • Konvertering af driftsmidler fra prioriteringspuljen og puljen til arbejdskraftsbesparende teknologier til anlæg
 • Huslejeindtægter fra privat fysioterapiklinik på Fredericia Sygehus
 • Etablering af det regionale rygcenter i Middelfart
 • Udflytning af budgetter til drift af lægebiler
 • Kiropraktorklinik på Ærø
 • Udmøntning af midler til seniorinitiativer
 • Udmøntning af midler til ny behandlingsform for ovariacancer
 • Tilpasning af budget og baseline til 7. og 8. accelerator på Odense Universitetshospital
 • Hjemtagning af psykologfunktion til Sygehus Sønderjylland
 • Udmøntning af midler til lederuddannelse
 • Justering af budget til trombolysebehandling på Sydvestjysk Sygehus
 • Nedbringelse af ventetid for traumatiserede flygtninge.
 • Frikøb af klinisk farmaceut på Vejle Sygehus.
 • Færdiggørelse af ledelsesinformationssystem til psykiatrien
 • Driftskonsolideringer i Psykiatrien

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de somatiske sygehuse afregnes for forventet mer - / mindreaktivitet i 2009 med 271,076 mio. kr., jf. regionens takststyringsmodel.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at efterregulere meraktivitetsafregningen ultimo januar 2010.
 • At afskrivningsbudgetterne til apparatur og bygninger justeres ud fra den pt registrerede aktivmasse.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at justere afskrivningsbudgetterne på plads ultimo januar 2010.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,268 mio. kr. (indeks 121,4) i 2009 kr. til investeringer finansieret af prioriteringspuljen.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 6,268 mio. kr. (indeks 121,4) til investeringer finansieret af prioriteringspuljen.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,526 mio. kr. (indeks 121,4) i 2009 kr. til investeringer finansieret af puljen til arbejdskraftsbesparende teknologier.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 0,526 mio. kr. (indeks 121,4) til investeringer finansieret af puljen til arbejdskraftsbesparende teknologier.
 • At rådighedsbeløbet i 2009 på Psykiatriens anlægsprojekt IT-udviklingspulje nedjusteres med 0,208 mio. kr (indeks 121,4). Rådighedsbeløbet konverteres til driftsmidler til færdiggørelse af ledelsesinformationssystem.
 • At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, beskrevet i sagens bilag, godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

4.      Budgettilpasning af investeringsbudgettet på sundhedsområdet

Sagsnr:

09/8422

 

Resumé

Budgettilpasningen vedr. anlæg, sundhed omfatter en række ændringer af primært teknisk karakter, herunder budgetneutrale omflytninger af allerede afsatte rådighedsbeløb og i sammenhæng hermed ajourføring mv. af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

I forlængelse af anden sag på dagsorden vedr. overførsler fra 2009 til efterfølgende år foreslås gennemført en række budgettilpasninger af primært teknisk karakter. Reguleringerne fremgår af vedlagte bilag.

 

Omflytning af rådighedsbeløb

Med henblik på snarest at afslutte Interimsplan etape 2 på Sygehus Lillebælt i Kolding, udskilles afsatte rådhedsbeløb i 2010-2013 i fire mindre, selvstændige projekter. Herudover foretages omflytning af rådighedsbeløb fra OUHs og Sygehus Sønderjyllands investeringsrammer til to konkrete projekter og omflytning af rådighedsbeløb mellem to medicotekniske rammer. Yderligere korrigeres rådighedsbeløb vedr. Midlertidig Fælles Akutmodtagelse (MIFAM) på OUH, idet rådighedsbeløbet i forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling ved en budgetteknisk fejl blev fejlindekseret.

 

Ajourføring af anlægsbevillinger

I forlængelse af ovenstående foretages tilsvarende tilpasninger af allerede meddelte anlægsbevillinger. Endvidere meddeles anlægsbevilling på 4,245 mio. kr. (indeks 121,4) og frigivelse af rådighedsbeløb i 2009 vedr. Udvidelse af Friklinikken i Give, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet. Herudover foretages nedregulering af anlægsbevillinger vedr. syv projekter, hvor rådighedsbeløbet i forbindelse med overførselssagen på indeværende dagsorden er reduceret på baggrund af licitationsresultater. Teknisk foretages tillige en nulstilling af anlægsbevilling vedr. Indtægt til projektorganisation for Nyt OUH, da rådighedsbeløb hertil er bortfaldet i forbindelse med budget 2010.    

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der meddeles en anlægsbevilling til Udvidelse af Friklinikken i Give på 4,245 mio. kr. (indeks 121,4).
 • At der frigives rådighedsbeløb på 4,245 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4) til Udvidelse af Friklinikken i Give, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb hertil.
 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 58,026 mio. kr. (indeks 125,3) til Indtægt, Projektorganisation for Nyt OUH.
 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på i alt -28,570 mio. kr. (indeks 121,4) fordelt på 7 projekter, jf. bilag.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 9,824 mio. kr. i 2010, 2,707 mio. kr. i 2011, 2,707 mio. kr. i 2012 og 1,610 mio. kr. i 2013 (indeks 123,4) fordelt på fire projekter på Sygehus Lillebælt, Kolding finansieret af  Interimsplan etape 2 på Sygehus Lillebælt, Kolding, jf. bilag.
 • At der meddeles anlægsbevilling på i alt 15,238 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på fire projekter på Sygehus Lillebælt, Kolding og modsvarende negativ tillæg til anlægsbevilling til Interimsplan etape 2 på Sygehus Lillebælt, Kolding, jf. bilag.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultateterne vedr. Udvidelse af Friklinikken i Give og fire projekter på Kolding Sygehus, jf. bilag.
 • At der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og frigives rådighedsbeløb på 2,891 mio. kr. og -2,891 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4), 2,616 mio. kr. og -2,616 mio. kr. i 2010 og 0,707 mio. kr. og -0,707 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4) fordelt på syv projekter og likvide aktiver, jf. bilag.
 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 3,035 mio. kr. og -3,035 mio. kr. (indeks 121,4) fordelt på fire projekter og 3,179 mio. kr. og -0,386 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på 3 projekter, jf. bilag.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 • 4a - Budgettilpasninger på sundhedsområdet 2009

 

 

 

 

 

5.      Takststyring i psykiatrien

Sagsnr:

09/11398

 

Resumé

Som opfølgning på budgetbeslutningerne ved vedtagelsen af budget 2010 fremlægges forslag til takststyringsmodel, der kan bidrage til at håndtere indførslen af ventetidsrettigheder for alle psykiatriske patienter fra januar 2010. Der foreslås afsat midler til afregning for meraktivitet i forbindelse med overholdelse af ventetidsrettighederne – herunder budget til betaling for borgeres benyttelse af private psykiatritilbud.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på budgetbeslutningen blev en arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere fra psykiatrisygehuset og regionshuset, bedt om at udarbejde et forslag til en takststyringsmodel for 2010, der tager højde for psykiatriens særlige forhold samt de nye patientrettigheder.

Kort skitseret er forslaget, at den ambulante del (ca. 1/3) af psykiatriens aktivitet takststyres, mens den stationære del fortsat rammestyres. Herved kan der indbygges incitamenter til øget ambulant behandling. Herudover foreslås der ekstra afregning i forbindelse med hurtig behandlingsstart, således at 8 ugers fristen i videst mulige omfang kan overholdes.

Den ambulante aktivitet foreslås afregnet efter differentierede takster med afsæt i Sundhedsstyrelsens ambulante skyggetakster for psykiatri, sådan som vist i nedenstående skema:

 

 

Område

Type

Takst

55 pct.

Børn og unge

Almindelige besøg

1.690

929

Ude / Hjemmebesøg, B&U

2.671

1.469

Psykiatrisk dagbehandling

6.648

3.657

 

Almindelige besøg

989

544

Ude / Hjemmebesøg, voksne

1.383

761

 

 

2010

2011

2012

2013

DUF - betalinger til private

2

2

2

2

Meraktivitet / 8 ugers garantien

 

 

 

 

Aktivitet 2010

7

7

7

7

Aktivitet 2011

 

7

7

7

Aktivitet 2012

 

 

7

7

Aktivitet 2013

 

 

 

7

Hurtig start på behandling

3

3

3

3

8 ugers garantien, i alt

12

19

26

33

 

Ressourcer til rådighed

Psykiatriens budgetter indeholder bl.a. puljerne til indførsel af udrednings – og behandlingsret og det foreslås, at disse to puljer finansierer meraktivitetsbudgetterne således, at voksenpuljen dækker 2/3 af finansieringen og Børn- og unge-puljen dækker 1/3.

Budgetterne til dækning af meraktivitetsafregning opfattes af psykiatrien som en bunden udgift, der følger af de nye patientrettigheder. Udgifterne til meraktivitet vil således medvirke til at opfylde ventetidsrettighederne og øge dækningsgraden, hvilket mindsker behovet for strukturel udbygning. Forslag til den strukturelle udbygning vil indgå i udbygningsplanerne for Børne- og ungeområdet og voksenområdet, der vil konkretisere målene i psykiatriplanen.

På baggrund af en gennemgang af de centrale rammer, satspulje 2010, de aktiviteter, som finansieres i budgetjusteringssagen på samme dagsorden, vurderes det, at der stadig er luft i budgetterne til strukturel udbygning, når meraktivitet i det skitserede omfang afregnes. I vurderingen anlægges et konservativt skøn med hensyn til hvorvidt puljefinansieret behandlingsaktivitet opnår permanent finansiering i fremtidige satspuljeaftaler.

Den samlede vurdering er således p.t., at der, når meraktivitetsafregning er foretaget, stadig er mulighed for strukturel udbygning, som beskrevet i psykiatriplanen. Det forventets, at de prioriteringerne der skal foretages i forbindelse med gennemførsel af psykiatriplanen kommer til at blive et spørgsmål om rækkefølge, hastighed og mulighederne for at få personale. Det der kan ændre dette billede er den årlige vækst i den allerede eksisterende behandlingskapacitet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At den foreslåede takststyringsmodel godkendes,herunder 
 • At der kun afregnes for meraktivitet for den ambulante del af aktiviteten. 
 • At der afregnes med 55 pct. af de ambulante skyggetakster ved mer – eller midreaktivitet.
 • At baseline 2010 fastsættes med udgangspunkt i aktiviteten for 2009, dog således, at takten i hhv. aktivitetsudviklingen og forbruget i perioden 2007 til 2009 tages i betragtning. 
 • At den stationære aktivitet fortsat rammestyres, dog således at der sættes en baseline for området, hvilket gør det muligt at følge aktivitetsudviklingen på området. 
 • At der afsættes midler til meraktivitetsafregning fra puljerne til udrednings – og behandlingsretten, som beskrevet i dagsordenspunktet. 

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

6.      SATS 2010 og Finanslov 2010 - Psykiatri

Sagsnr:

09/16847

 

Resumé

Den 26. oktober 2009 indgik satspuljepartierne en aftale for perioden 2010 til 2013 og d. 12. november 2009 indgik regeringen en finanslovaftale med Dansk Folkeparti for 2010. Begge aftaler indeholder elementer, der har betydning for psykiatrien. De to væsentligste elementer i satspuljeaftalen er dels mulighed for midler primært til øget "udgående aktivitet" på ca. 55 mio. kr. i aftaleperioden og dels en permanentgørelse af midler til retspsykiatrien på ca. 14 mio. kr. om året. Danske Regioner udlægger satspuljeaftalen således, at den ikke tager endeligt stilling til puljefinansierede behandlingsaktiviteter fra aftalen for 2007-2010.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budget 2010 september forelå der ikke afklaring af, hvilke midler der ville tilgå psykiatrien i forbindelse med SATS-puljeforhandlingerne og dermed sikre dels opretholdelse af nuværende puljefinansierede behandlingsaktiviteter og dels finansiering af yderligere initiativer. Det blev derfor aftalt, at regionsrådet snarest muligt skulle præsenteres for konsekvenserne af aftalen mhp. evt. tilpasninger af psykiatriens budget. Satspuljeforliget foreligger nu og de væsentligste punkter i aftalen er:

 • Permanentgørelse af bevillingen til det midlertidige retspsykiatriske afsnit i Odense i form af hævet bloktilskud, men ikke midler til udbygningen af den retspsykiatriske distriktspsykiatri.
 • En lang række nye ansøgningspuljer, der på forskellig vis kan bidrage til gennemførelse af anbefalingerne i psykiatriplanen, herunder udbygningen af den ambulante kapacitet.
 • Puljefinansierede behandlingsaktiviteter under SATS-puljen 2007-2010 tages der, ifølge Danske Regioner, først stilling til i med SATS-puljeforhandlingerne i november 2010.

Idet evt. fremtidig finansiering af behandlingsaktiviteternes sat i gang med midler fra SATS-pulje 2007-2010 afklares relativt sent i forhold til det tidspunkt, hvor den nuværende eksterne finansiering ophører, foreslås det, at behandlingsaktiviteterne forlænges midlertidigt frem til og med juni måned 2010. På den måde bliver det muligt at tage permanent stilling til projekterne, når det finansielle grundlag kendes. Finansiering foreslås afholdt af puljen til udrednings – og behandlingsret, voksne.

Bloktilskuddet og behovet for finansiering til retspsykiatrien passer ikke helt sammen tidsmæssigt. I 2010 vil der være et finansieringsoverskud og et tilsvarende finansieringsunderskud i 2011-2013. Finansieringsoverskuddet i 2010 anbefales overført til puljen til udrednings- og behandlingsret for voksne.

Da det er planen, at den retspsykiatriske ekspertise skal samles i Middelfart, forventeligt i 2013, foreslås det, at psykiatrisygehuset bevilges 2,820 mio. kr. til den retspsykiatriske distriktspsykiatri fra 2011 og frem til indflytningen i Middelfart finansieret af puljen til udrednings- og behandlingsretten. Herefter skal den samlede økonomi for den retspsykiatriske behandling genberegnes.  

I Finanslov 2010 er der tre punkter, der vedrører psykiatri. Det drejer sig om tre ansøgningspuljer på anlæg. Først er der anlægsmidler til enestuer. Midlerne er de samme, som indeholdes i økonomiaftalen for 2010, hvorfor der ikke er nye midler at hente. Anden pulje drejer sig om midler til opbygning af retspsykiatrisk behandlingskapacitet på Børne- og undeområdet. Finanslovaftalens ramme vil indgå i det videre tværregionale udredningsarbejde på dette område. Det tredje punkt drejer sig om fremrykning af offentlige investeringer med henblik på ekspansiv finanspolitik. Ud fra de gængse fordelingstal vil der for psykiatriens vedkommende formentlig kunne blive tale om ca. 5 mio. kr. ekstra, forudsat at psykiatrien selv bidrager med 5 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At psykiatrien modtager bloktilskuddet til finansiering af retspsykiatrisk behandlingsaktivitet. 
 • At der fra 2010 bevilges 2,820 mio. kr. til den retspsykiatriske distriktspsykiatri i Middelfart, som erstatning for ophør af ekstern finansiering. 
 • At bevillingerne til de puljefinansierede behandlingsaktiviteter fra satspulje 2007-2010 forlænges til og med juni 2011 og at der tages stilling til behandlingsaktiviteterne i forbindelse med enten næste års økonomiforhandlinger eller næste satspuljeforlig.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

7.      Justering af budgettet for social og specialundervisning

Sagsnr:

09/67

 

Resumé

Der er efter budgettets vedtagelse i fuld overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen foretaget justeringer i takster og budgetter for størstedelen af de sociale tilbud. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 28. september vedtaget budgettet for 2010 inden for social og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i rammeaftalen blev beregningen af de endelige takster for 2010 afsluttet den 14. oktober 2009. Der er således i perioden efter vedtagelsen af budgettet for 2010 fortsat foretaget takstberegninger, og dermed budgetkvalificeringer. Disse kvalificeringer har for størstedelen af de sociale tilbud medført behov for justeringer af takterne og budgetterne.

Der er i henhold til Kommunekontaktudvalgets opfordring indregnet en reduktion i taksterne svarende til, at takterne for 2010 i faste priser gennemsnitligt er reduceret med 1,8 % i forhold til taksterne for 2009.

Omkostningerne inden for social og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, hvorfor nettovirkningen af justeringerne for regionen som helhed er nul.

De endelige takster for 2010 er udmeldt til kommunerne i Region Syddanmark primo november 2009, og forventes godkendt gennem Kommunekontaktudvalget i december 2009.

Der er i forbindelse med Budget 2010 foretaget en harmonisering af retningslinjer og beregningsprincipper for beboerbetalinger på §§ 107-108 tilbud. Generelt har de nye retningslinjer kun affødt marginale ændringer i beregningsprincipperne for beboerbetalingerne.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 •  

 • At de foreslåede ændringer i budgetterne godkendes under forudsætning af, at de
 • samlede takster godkendes i Kommunekontaktudvalget.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

8.      Benyttelsesaftale for 2010 mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland

Sagsnr:

09/12170

 

Resumé

Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til benyttelsesaftale mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland for 2010 på sundhedsområdet. Den overordnede målsætning med aftalen er at fremme samarbejdet og udviklingen på sundhedsområdet med det sigte, at give patienterne den bedst mulige behandling og pleje på tværs af regionsgrænserne, og samtidig regulere aftalen det mellemregionale samarbejde på området.

Aftalen for 2010 er i hovedtræk en videreførelse af aftalerne fra de foregående år, og indeholder hensigtserklæringer om koordineret udvikling på sundhedsområdet på tværs af regionerne, samt aftaler om samarbejdssygehuse mellem de to regioner. Herudover fastsætter aftalen rammerne for den mellemregionale afregning for patientbehandling på højt specialiseret niveau og hovedfunktionsniveau.

Som det fremgår af aftalen skønnes Region Syddanmarks indtægter for behandling af patienter fra Region Midtjylland i 2010 at udgøre 494,7 mio. kr., fordelt med 45 mio. kr. vedr. den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, og 449,7 mio. kr. vedr. behandling på hovedfunktionsniveau på regionens øvrige sygehuse. Region Syddanmarks udgifter til behandling på højt specialiseret niveau i Region Midtjylland forventes i 2010 at udgøre 364,5 mio. kr., mens udgifterne til behandling på hovedfunktionsniveau er estimeret til 95,1 mio. kr.

Der er mellem regionerne en gensidig forståelse for, at der er tale om mere eller mindre sikre estimater baseret på bl.a. forbruget i 2009, hvorfor det faktiske forbrug kan afvige. De aftalte rammer om månedlig á conto betaling bliver ved årets udgang reguleret i forhold til det faktiske forbrug. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At benyttelsesaftalen for 2010 på sundhedsområdet mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

9.      Overdragelse af Middelfart Sygehus fra OUH til Sygehus Lillebælt

Sagsnr:

09/16967

 

Resumé

Som en del af sygehusplanen for Region Syddanmark blev det på Regionsrådsmødet den 20. december 2007 besluttet, at Middelfart Sygehus skulle overgå til Sygehus Lillebælt med fremtidig funktion som regionalt rygcenter.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for direktionerne ved Sygehus Lillebælt og OUH blev nedsat med henblik på at beskrive overgangen og vilkårene for overdragelsen af Middelfart Sygehus fra OUH til Sygehus Lillebælt herunder fordelingen af budget og baseline.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen vedrørende overdragelsen af Middelfart Sygehus fra OUH til Sygehus Lillebælt har beregnet hvorledes budget og baseline skal fordeles mellem de to sygehusenheder.

Fordelingen af budget og baseline samt principperne herfor fremgår af sagens bilag.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At OUH’s budget reduceres med 7,625 mio. kr. i 2009 samt overslagsår som følge af besparelse i forbindelse med nedlæggelse af vagtberedskaber på Middelfart Sygehus og i 2009 afsættes til dækning af transaktionsomkostninger og for 2010 indarbejdes i strukturreformkontoen. Håndtering af transaktionsomkostninger sker i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.
 • At der foretages en budgetoverflytning fra OUH til Sygehus Lillebælt på 51,677 mio. kr. i 2009 samt overslagsår.
 • At der foretages en budgetoverflytning fra OUH til Sygehus Lillebælt på netto 29,143 mio. kr. i 2009 samt netto 29,713 mio. kr (2009-PL) i overslagsårene.
 • At der foretages en budgetoverflytning fra OUH til Sygehus Lillebælt på 1.178 mio. kr. i 2009 og 1.333 mio. kr. (2009-PL) i overslagsårene vedr. art 0.3.
 • At der foretages baselinekorrektioner som angivet i notatet.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

10.    Sundhedsplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

09/7039

 

Resumé

Forslag til Region Syddanmarks sundhedsplan har været i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar fremlægges en justeret sundhedsplan til beslutning

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte d. 28. september 2009 en høringsversion af Sundhedsplanen for Region Syddanmark. Denne høringsversion blev efterfølgende sendt til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få styrelsens faglige rådgivning, samt til Sundhedskoordinationsudvalget med henblik på forelæggelse af planen for kommunerne.

Regionen har fået faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen tilsendt, ligesom der er sendt et høringssvar fra Sundhedskoordinationsudvalget.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen roser Region Syddanmark for en let læselig sundhedsplan, som giver et godt overblik over regionens planer for sundhedsområdet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at Region Syddanmarks sundhedsplan udgør en god, gennemarbejdet og visionær handlingsplan for sundhedsområdet i regionen.

Sundhedsstyrelsen understreger i sit høringssvar, at der ikke er grundlag for en egentlig fælles akutmodtagelse i Svendborg.

Om psykiatri skriver Sundhedsstyrelsen, at styrelsen ikke er enig i, at der kan være tale om "et samlet sygehus", og Sundhedsstyrelsen påpeger endvidere, at begrebet "højtspecialiseret" fastsættes af sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedskoordinationsudvalget
Sundhedskoordinationsudvalget finder det afgørende, at kommunerne fremover inddrages i arbejdet med og høres i forbindelse med Sundhedsplanen, og at  kommunerne fremadrettet inddrages i processen ved udmøntningen af de i Sundhedsplanen beskrevne planer.

Sundhedskoordinationsudvalget kan tilslutte sig den overordnede vision om et sammenhængende og patient-/borger orienteret sundhedsvæsen, men finder at afsnittets fokus bør præciseres, da kommunernes og praksissektorens andel af det samlede sundhedsvæsen er væsentlig.

Om psykiatri skriver sundhedskoordinationsudvalget bl.a., at det børne- og ungdomspsykiatriske område bør styrkes, så lange ventetider på udredning og behandling imødegås.

Resume og bemærkninger til høringssvar fremgår af bilag.

 

Forslag til rettelser i Sundhedsplanen for Region Syddanmark
Det er vurderingen, at det på baggrund af Sundhedsstyrelsens og Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar ikke er nødvendigt at lave større indholdsmæssige rettelser i forhold til den høringsversion af Sundhedsplanen, som Regionsrådet godkendte i september.

Begrebet "højtspecialiseret", som er anvendt på s. 34 i Sundhedsplanen, ændres på baggrund af høringssvaret fra Sundhedsstyrelsen. Teksten ændres således fra "højtspecialiseret" til "psykiatrifaglig behandling, der forudsætter indlæggelse".

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 2. december 2009.

Udvalget anbefaler indstillingen, idet udvalget efterspørger oplæg om ændringer som følge af konstitueringsaftalen vedrørende specialsygehuset i Sønderborg. Udvalget anbefaler endvidere, at der i begyndelsen af den nye valgperiode på ny rettes henvendelse til Sønderborg Kommune med henblik på drøftelse af udviklingen af de sygehusarealer, som regionen ikke påregner at anvende til sygehusformål.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At Sundhedsplanen for Region Syddanmark godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

11.    Forslag til fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi

Sagsnr:

09/13639

 

Resumé

Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for tand-, mund- og kæbekirurgi, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering. 

Sagsfremstilling

Som led i Region Syddanmarks specialeplanlægning godkendte regionsrådet den 25. maj 2009, at de kæbekirurgiske funktioner i Jylland samles på Esbjerg Sygehus, og at afdelingen på OUH videreføres.

Regionsfunktioner placeres på OUH og Esbjerg Sygehus med mulighed for udefunktioner på Vejle Sygehus, (der understøttes fra OUH), og Sønderborg Sygehus (der understøttes af Esbjerg Sygehus).

Med afsæt i specialeplanen har der været nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe for tand-, mund- og kæbekirurgi.

Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialeplanen.

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu afrapportering fra gruppen, der rummer dels en redegørelse for specialet, dels forslag til dets fremtidige organisering.

Hovedelementerne i rapporten er:

Arbejdsgruppen for tand-, mund- og kæbekirurgi anbefaler, at patienter, som kommer fra Vejle-området, fortsat betjenes primært på OUH, og arbejdsgruppen finder derfor ikke anledning til at anbefale, at der etableres en udefunktion på Vejle Sygehus. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med den forventede hjemtagning af kardiologiske patienter fra Region Midtjylland etableres en fast aftale mellem Vejle Sygehus og OUH om hurtig behandling på OUH for kardiologiske patienter forud for operation i Odense.

Arbejdsgruppen anbefaler, at principperne for formaliseret samarbejde mellem Sønderborg Sygehus og Esbjerg Sygehus skitseret i rapportens afsnit 5.0 bliver retningsgivende for visitationen af patienterne i det sønderjyske område.

Arbejdsgruppen anbefaler, at forslag til fremtidige visitationsretningslinjer vedr. samarbejdet mellem de kæbekirurgiske afdelinger skitseret i rapportens afsnit 6 bliver retningsgivende for visitationen af kæbekirugiske patienter i Region Syddanmark.

Forslaget til en fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark foreslås implementeret primo 2010.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 2. december 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapporten om den fremtidige organisering af specialet tand-, mund- og kæbekirurgi  i Region Syddanmark sendes i høring hos specialets  samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

12.    Forslag til fremtidig organisering af øjenområdet

Sagsnr:

09/16313

 

Resumé

Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for øjenområdet, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører følgende ændringer på hovedfunktionsniveau: Øjenafdelingen i Esbjerg nedlægges, hvorefter der er tre øjenafdelinger i regionen: på OUH, i Sønderborg og Vejle.

Med afsæt i specialeplanen har der været nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe for øjenområdet.

Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialeplanen. 

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu en afrapportering fra gruppen, der rummer dels en redegørelse for øjenspecialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • Aktiviteten fra Esbjerg fordeles efter en faglig vurdering fra arbejdsgruppen. (47 % til praksis og 53 % til øvrige afdelinger. Sygehusaktiviteten fordeles med 47,5 % til SHS, 40,5 % til Vejle og 12 % til OUH)
 • To ekstra ydernumre oprettes i Esbjerg-området for at kunne varetage de udlagte aktiviteter fra Øjenafdelingen, Esbjerg.
 • Diabetesscreeningen fortsætter på Endokrinologisk Klinik, Sydvestjysk Sygehus. Der indgås aftale med lokal praksis om vurdering/gradering af fotooptagelserne.
 • De opfølgende behandlinger fra screening placeres i speciallægepraksis efter en række kvalitetskrav.
 • Der oprettes en tilsynsfunktion bemandet af speciallægepraksis på Sydvestjysk Sygehus.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 2. december 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen.

Det særlige udvalg vedr. almen praksis behandler sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling fra det særlige udvalg omdeles på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapporten om den fremtidige organisering af øjenspecialet i Region Syddanmark sendes til høring hos specialets samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

13.    Forslag til fremtidig organisering af klinisk immunologi

Sagsnr:

09/10584

 

Resumé

Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for det klinisk immunologiske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører, at de klinisk immunologiske afdelinger skal samles under én fælles ledelse.

Der har herefter været nedsat en række arbejdsgrupper, herunder arbejdsgruppen for det klinisk immunologiske område. Denne arbejdsgruppe fik til opgave at udarbejde forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af denne politiske beslutning vedrørende specialeplanen.

Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu en rapport fra gruppen, der rummer dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels  forslag til fremtidig organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er

 

 • på baggrund af en vurdering af stordriftsfordele anbefales det, at der på OUH sker samling af følgende klinisk immunologiske funktioner:

  * produktion af blod,

  * serologiske smittemarkørscreeninger af bloddonorer (undersøgelse af blodet for HIV, visse typer af leverbetændelse m.v.)

  * blodtypebestemmelse af bloddonorer og blodtypekontrol af blodportioner

  * Rehsus-typebestemmelse af fostret

 • at der gennemføres et begrænset udbud vedr. indkøb af fælles edb-blodbanksystem
 • at der etableres en overordnet implementeringsgruppe, der fungerer som samlende styregruppe for alle processer, herunder vurdering af optimale it-løsninger, der skal understøtte aktiviteten på blod-området
 • at der etableres en regional, mobil tappeorganisation med en fællesregional administrativ ledelse placeret på OUH 
 • at der tilføres OUH de fornødne ressourcer til den regionale administration af mobiltappeløsningen.
 • der indkøbes busser som mobil tappeenhed
 • at der indgås aftale om tværregional speciallæge-vagtdækning mellem sygehusene, så krav i Sundhedsstyrelsens specialevejledning om beredskab på hovedfunktionsniveau i specialet kan opfyldes
 • at der etableres en overordnet implementeringsgruppe allerede i januar 2010. 

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 2. december 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapporten om den fremtidige organisering af det klinisk immunologiske område i Region Syddanmark sendes i høring hos områdets  samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.
 • At der i januar 2010 nedsættes en implementeringsgruppe, der skal forestå det videre arbejde med omlægning af specialet.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

14.    Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Sagsnr:

09/9184

 

Resumé

Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for det kardiologiske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplaner for kardiologi og thoraxkirurgi.

Regionen har p.t. et formaliseret samarbejde med Hjertecenter Varde vedr. højtspecialiseret behandling i form af elektiv ballonudvidelse (PCI) og radiofrekvensablationer samt elektiv bypass og hjerteklapoperationer. Aftalen skal udbydes, jf. regler om udbud.

Herudover behandles en række patienter fra Region Syddanmark i øjeblikket i Region Midtjylland (Skejby Sygehus). Den fremtidige behandling af disse patienter skal overvejes.

Med baggrund i specialeplanen har der været nedsat en række arbejdsgrupper, herunder en arbejdsgruppe for det kardiologiske område. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedr. specialet.

Gruppen  påbegyndte sit arbejde ultimo august 2009.

Der foreligger nu en afrapportering  fra arbejdsgruppen vedr. hjerteområdet, der rummer dels en redegørelse for området på regionalt og højtspecialiseret niveau i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til fremtidig organisering af området.

Hovedelementerne i rapporten er anbefaling om, at:

 • aktivitet i Region Midtjylland hjemtages til Region Syddanmark
 • der etableres formaliseret samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital; øvrige formaliserede samarbejdsaftaler opdateres
 • der sker opgaveglidning fra Odense Universitetshospital vedr. invasiv kardiologi (på regionalt niveau) til regionens afdelinger med formaliseret samarbejde
 • der oprettes en kapacitetsbørs for at optimere samarbejdet mellem de afdelinger, der har kapacitet og de, der mangler kapacitet, for aktivt at tilbyde hjertepatienter tidligere tider til udredning og behandling
 • der gennemføres tilbudsindhentning/udbud for bl.a. PCI, bypass og hjerteklapoperationer, volumenmæssigt svarende til lidt mindre end den hidtidige aftale med Hjertecenter Varde.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 2. december 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen, med præcisering om, at regionsrådets stillingtagen til eventuel benyttelse af resultatet af udbud afventer endelig stillingstagen til høringssvarene.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapporten om den fremtidige organisering af specialerne på hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) i Region Syddanmark sendes i høring hos  områdets  samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.
 • At udbud vedr. PCI, bypass og hjerteklapoperationer m.v. iværksættes efter regionsrådets første behandling af rapporten  i december 2009.  

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

14a - Rapport, fremtidig organisering af hjerteområdet

 

 

 

 

 

15.    Forslag til fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin

Sagsnr:

09/9191

 

Resumé

Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for det arbejds- og miljømedicinske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering. 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører, at de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Vejle og Haderslev nedlægges, hvorefter der er to afdelinger i regionen, nemlig på OUH og i Esbjerg.

På den baggrund har der været nedsat en række arbejdsgrupper, herunder arbejdsgruppen for det arbejds- og miljømedicinske område. Denne arbejdsgruppe fik til opgave at udarbejde forslag til en implementeringsplan for de ændringer, der følger af den politiske beslutning vedrørende specialeplanen. Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet ultimo august 2009. Der foreligger nu en afrapportering fra arbejdsgruppen, der rummer dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er

 • at arbejds- og miljømedicin styrkes gennem samling af specialet på færre matrikler i forhold til specialets tre kerneområder

  *patientundersøgelser,

  undervisning og formidling samt 

  forebyggende indsats og forskning

 • at de to fremtidige afdelinger bliver ens opgavemæssigt 
  • at de to fremtidige afdelinger bliver lige store, så begge får et fagligt bæredygtigt volumen. Det betyder, at

   Øst-afdelingen (OUH) vil bestå af det tidligere Fyns amt og kommunerne Vejle og Fredericia

   Vest-afdelingen (Esbjerg) vil bestå af de tidligere Ribe og Sønderjyllands amter samt Kolding Kommune.

  • at økonomien, udtrykt ved forbruget  i 2008, fordeles forholdsmæssigt mellem de to kommende afdelinger
  • at en vurdering af de driftsmæssige konsekvenser viser, at samlingen ikke giver anledning til besparelser som følge af stordriftsfordele 
  •  at hvis forslaget godkendes den 21. december 2009 i Regionsrådet, skal der i januar 2010 gennemføres høring hos relevante samarbejdsparter, således at regionsrådet i februar 2010 endeligt kan godkende den fremtidige organisering af specialet

For så vidt angår fordelingen af økonomi til de to nye afdelinger, finder arbejdsgruppen det bekymrende, at den arbejdsmedicinske Vest-afdeling, som følge af en befolkningsmæssig, forholdsmæssig fordelingsnøgle, ikke bliver kompenseret for den større opgave, som fås ved overtagelse af Koldingområdet. På den anden side tages til efterretning, at dette er konsekvensen af anbefalingen om to opgavemæssigt ligeværdige afdelinger.

Det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet har behandlet sagen på møde den 2. december 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapporten om den fremtidige organisering af arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark sendes til høring hos specialets samarbejdspartnere med henblik på en endelig stillingtagen til organiseringen i regionsrådet i februar 2010.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

16.    Sygehus Lillebælt, Installation af automatisk brandalarmeringsanlæg på Middelfart Sygehus

Sagsnr:

08/16013

 

Resumé

På baggrund af krav fra Middelfart Kommune om installation af nyt automatisk brandalameringanlæg (ABA) på Middelfart Sygehus i forbindelse med ombygning til Rygcenter indstilles vedlagte byggeprogram godkendt. Udgiften afholdes i 2010 og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ombygninger til Rygcenter på Sygehus Lillebælt, Middelfart.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmøde den 25. maj 2009 blev byggeprogram for ombygninger på Middelfart Sygehus for at etablere Rygcentret godkendt, ogder blev meddelt anlægsbevilling på 49,287 mio. kr. (indeks 125,3) til anlægsprojektet. 

Middelfart Kommune har efterfølgende i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse fremsat krav om, at der skal etableres et nyt automatisk brandalameringsanlæg (ABA) i forbindelse med etableringen af Rygcentret på Middelfart Sygehus. ABA-anlægget skal etableres i forbindelse med den igangværende ombygning til Rygcenter, dvs. i bygningerne nr.1-5.  

På den baggrund har Sygehus Lillebælt fremsendt vedlagte byggeprogram for installation af ABA-anlæg på dele af Middelfart Sygehus til regionsrådets godkendelse. Gennemførelsen af byggeprogrammet beløber sig til 2,5 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4), og foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ombygning til Rygcenter på Middelfart Sygehus. Årsagen til at udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb er, at licitationsresultatet på byggeprogrammet, som regionsrådet godkendte i maj, var mindre end det afsatte rådighedsbeløb. Dermed kan udgiften også afholdes indenfor den allerede meddelte anlægsbevilling. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogram for installation af ABA-anlæg på Middelfart Sygehus godkendes.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

17.    Byggeprogram for byggerier på Svendborg Sygehus i forbindelse med etablering af midlertidig akutmodtagelse (MAS)

Sagsnr:

08/13872

 

Resumé

Der forelægges 2 byggeprogrammer, som samler fire delbyggerier på Svendborg Sygehus: 

 • ny midlertidig akutmodtagelse
 • udvidelse af operationskapaciteten i bygning 35, hvori akutmodtagelsen integreres
 • ombygninger i fødeafdelingen på 3. etage af bygning 35 som følge af påbud fra Arbejdstilsynet
 • etablering af ekstra MR-scanner - ligeledes i bygning 35 - med afledte genhusninger i tilstødende bygninger

Etableringen af den ekstra MR-scanner er beskrevet i et særskilt byggeprogram, mens de tre førstnævnte delbyggerier er beskrevet under overskriften "Midlertidig Akutmodtagelse". Det indstilles, at der gives en samlet anlægsbevilling , idet byggerierne hensigtsmæssigt udbydes i en samlet byggesag.

Sagsfremstilling

Der fremlægges endeligt oplæg til byggeprogram for etableringen af den midlertidige akutmodtagelse (MAS) ved  Svendborg Sygehus sammen med en redegørelse for det planmæssige grundlag herfor.

Etableringen af en midlertidig akutmodtagelse ved Svendborg Sygehus har baggrund i gennemførelsesplanen for akutplanen "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed", som regionsrådet godkendte den 29. september 2008. Denne plan indeholder bl.a. de to projekter "Midlertidigt Akutcenter (MAS)" og "Forlængelse af bygning 35" (udvidelse af operationskapaciteten). De to sager er integreret til samlet gennemførelse og optræder i den senest vedtagne investeringsoversigt under betegnelsen "Midlertidigt akutcenter, MAS, inkl. bygn. 35".

De planlægningsmæssige forudsætninger for etableringen af MAS fremgår af notatet "Rammer for etableringen af midlertidig fælles akutmodtagelse på Svendborg Sygehus". Heri redegøres der for, at det samlede projekt bygger på to væsentlige præmisser:

 • at akutmodtagelsen etableres under den forudsætning, at optageområdet for akutte patienter til Svendborg Sygehus øges, således at der i første omgang tilstræbes et samlet optageområde på ca. 170.000 indbyggere,
 • at det ved etablering af øget operationskapacitet skal muliggøres, at sygehusenheden i Faaborg kan nedlægges indenfor en kort tidshorisont.

Med hensyn til patientgrundlag for MAS er der nedenfor vist en sammenligning med patientgrundlaget for den midlertidige fælles akutmodtagelse (MIFAM) i Odense.

 

 

akutmodtagelse

MIFAM - Odense

MAS- Svendborg

forventet antal skadestuepatienter pr år

40.000

27.000

forventet antal vagtlægepatienter pr år

52.000

8.500

forventet antal akut indlagte pt. pr år

43.000

18.500

I alt akutte/henviste pt. pr. år

120.000

54.000

Akutte patienter, som ikke passerer gennem FAMen

("sus forbi", f.eks. kardiologiske patienter)

14.000

5.000

Akutte patienter, som passerer igennem     FAMen

("sus igennem" f. eks. til en længere indlæggelse)

13.000

4.000

 

 

Det fremlagte forslag til byggeprogram beskrives i bilagsmaterialet.

For at imødekomme Arbejdstilsynets påbud om at iværksætte foranstaltninger til forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er der på 3. etage af bygning 35 planlagt en udvidelse af antallet af regulære fødestuer fra tre til fire, ligesom der er etableret mere depotplads og bedre administrative faciliteter.

Byggeriet omfatter i henhold til byggeprogrammet nybygning af 2.946 kvm. i fem etager incl. tekniketage samt ombygning af ca. 1.096 kvm. i den eksisterende bygning 35. Den samlede ramme for etableringsudgifterne udgør ifølge investeringsoversigten i alt 64,795 mio. kr.  De planlagte arbejdsmiljømæssige foranstaltninger medfører en kalkuleret merudgift på 3,5 mio. kr. beregnet ved prisindeks 121,4.

Anskaffelsen af MR-2 skanneren på Svendborg Sygehus var omfattet af den låneramme til apparatur til kræftbehandling for 2008, som regionsrådet godkendte den 25. februar 2008, herunder af den udmøntning af bevillingen, som forretningsudvalget i henhold til den tildelte bemyndigelse foretog i marts 2008. Der er herved bevilget 7 mio. kr. til apparaturanskaffelsen og 4 mio. kr. til ombygningsudgifter i forbindelse med installationen. Det er opgjort, at den samlede ombygningsudgift nu - som følge af tilslutningsbidrag for den transformerstation, som skanneren nødvendiggør samt store udgifter til genhusning af de funktioner, som skanneren fortrænger i bygning 35 - udgør til 6 mio. kr. Der henvises til "Byggeprogram for MR-scanner nr. 2".

De samlede udgifter for de fire delprojekter udgør herved 

 

 

 

Udgifter for 4 delprojekter i Svendborg, opgjort i mio. kr.

indeks 121,4 ( 2009)

indeks 123,4 (2010)

Etablering af MAS inkl. ombygning af OP-afdeling i bygning 35

63,784

64,835

Merudgifter som følge af ombygninger på fødegangen

3,500

3.558

Etableringsudgifter i forbindelse med MR-scanner inkl. genhusning

6,000

6,099

Samlede udgifter for fire delprojekter ved Svendborg Sygehus, ekskl. køb af skanner

73,284

74,491

 

 

Det særlige udvalg vedr. fælles akutmodtagelser har behandlet sagen på møde den 2. december 2009. Det særlige udvalg (ikke beslutningsdygtigt) anbefalede indstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de fremlagte byggeprogrammer  godkendes som grundlag for udarbejdelse af endeligt byggeprojekt og efterfølgende udbud heraf i licitation.
 • At det af kræftlånepuljen for 2008 afsatte rådighedsbeløb i 2010 til ombygningsudgifter i forbindelse med etablering af MR-scanner på Svendborg Sygehus på i alt 4,066 mio. kr.(123,4) overføres til det samlede byggeprojekt vedr. midlertidig akutmodtagelse mv.
 • At der afsættes yderligere  5,591 mio. kr. (123,4) i rådighedsbeløb til det samlede byggeprojekt vedrørende MAS, som finansieres af den i investeringsbudgettet afsatte ramme til disposition i 2011.
 • At der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til etablering af det samlede projekt "Midlertidigt Akutcenter MAS, inkl. forlængelse af bygn. 35 og ombygningsudgifter i forbindelse med MR-scanner" på i alt 74,452 mio. kr. med 2,400 mio. kr. i 2009 (indeks 121,4), 42,861 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) og 29,191 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4).
 • At der meddeles negativ anlægsbevilling på 4,066 mio. kr. (123,4) vedr. kræftlånepuljen.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 • 17a - Planlægningsgrundlag for MAS
 • 17b - MAS Etapeplan
 • 17c - Byggeprogram MR2
 • 17d - Resume af MAS-Byggeprogram

 

 

 

 

 

18.    Region Syddanmark som Science Region

Sagsnr:

09/1445

 

Resumé

På regionsrådsmødet den 24. august 2009 drøftede regionsrådet Region Syddanmark som Science Region. Det blev besluttet, at det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde skulle drøfte perspektiverne for at udvikle regionen til en Science Region og komme med anbefalinger til regionsrådet. Udvalget har afholdt en workshop med eksterne repræsentanter og fremkommer på baggrund af denne med 3 anbefalinger.

 • Kendskabet til natur, teknik og sundhed skal øges.
 • Der skal udvikles et bedre samspil mellem alle aktører.
 • Der skal udvikles et science-turisme projekt.

Der er indkommet en ansøgning til uddannelsespuljen på de to første områder, og igangsat tiltag til et science-turisme projekt.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har oprettet et nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS) i Sønderborg. Centeret har til formål at styrke interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed. Regionsrådet drøftede på sit møde den 24. august 2009 Region Syddanmark som Science Region og den 29. september afholdt det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde en workshop med deltagelse af repræsentanter fra SDU, University College Syd (UC Syd), University College Lillebælt (UC Lillebælt), Danfoss Universe, Naturama og Svendborg Gymnasium.

Udvalget foreslår, at der bliver arbejdet med tre konkrete målsætninger og der igangsættes et arbejde, der dels skal udvikle de enkelte områder nærmere og dels definere hvordan syddanmark kan blive science region og hvilken positiv effekt det kan have.

 

Udvalgets anbefalinger til regionsrådet på baggrund af workshoppen er, at:

 • Kendskabet til natur, teknik og sundhed skal øges og dermed gøres nærværende for alle
 • Et stærkt samspil mellem alle aktører skal opbygges
 • Et Science-turisme projekt skal udvikles med udgangspunkt i formidlingsinstitutionerne

 

I forhold til anbefalingerne er der sat 2 tiltag i gang.

1. Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret) har udviklet et projekt, der søger regionens uddannelsespulje om 6,5 mio. kr. til "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark" (der henvises til punkt på dagsordenen). Projektets formål er både at øge kendskabsniveauet (1.) og styrke samspillet mellem aktører (2.). Ved skabelsen af et stærkt samspil mellem alle formelle og uformelle aktører på området udvikles, implementeres og evalueres nye metoder og værktøjer, der skal fremme undervisningen i natur, teknik og sundhed.

2. Administrationen er i samarbejde med Syddansk Turisme ved at udvikle et Science-turisme projekt, der skal bidrage til levendegørelse, formidling og læring af videnskab inden for natur, teknik og sundhed for danske og udenlandske turister, samt regionens egne borgere. Projektet tager udgangspunkt i de unikke syddanske centre vedr. formidling af natur og teknik som Naturama, Odense Zoo, Sund og Bælt, Danfoss Universe, Økolariet, Mindstorm m.fl. Projektet skal skabe sammenhæng mellem det formelle (skolerne) og det uformelle læringsmiljø (science-baserede attraktioner, museer mv.) og skal involverer de syddanske aktører inden for oplevelseserhvervene, herunder turisme, samt undervisnings- og vidensinstitutionerne.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At anbefalingerne fra det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde om hvordan Region Syddanmark udvikles til en Science Region anvendes i det fremadrettede arbejde.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

 

 

19.    Indstillinger fra Vækstforum

Sagsnr:

09/1442

 

Resumé

Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 2. december 2009 behandlet en række sager, som indstilles til beslutning i regionsrådet.  

Det drejer sig om følgende sager: Forlængelse af Region Syddanmarks Vækstforum og Formandskabets funktionsperiode, støtte til Lindø, Danfoss og LM Glasfiber satsningerne, medfinansiering af ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovation, godkendelse af vedtægter for Fonden Syddansk Vækstfremme, bevilling af en særlig ramme til vækstforumsekretariatet og endelig orientering om ekstraordinær udbetaling til Syddansk Turisme.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 2. december 2009 seks sager, der indstilles til regionsrådet. Det drejer sig om følgende sager: 

Forlængelse af Region Syddanmarks Vækstforum

Af Region Syddanmarks Vækstforums forretningsorden fremgår det, at Region Syddanmarks Vækstforums funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Det indstilles til regionsrådet, at Region Syddanmarks Vækstforums funktionsperiode forlænges frem til første møde i det kommende Syddanske Vækstforum.  

Støtte til Lindø, Danfoss og LM Glasfiber satsningen

Regionsrådet bad Region Syddanmarks vækstforum komme med forslag til en samlet pulje til hurtig støtte i kriseramte områder. Siden denne bestilling, er Syddanmark blevet ramt af endnu en massefyring. Det drejer sig om LM Glasfiber. Der er allerede taget initiativ til at udarbejde ansøgninger til den europæiske globaliseringsfond på Danfoss og Lindø, så de fyrede medarbejdere kan finde ansættelse i erhverv med fremtidigt vækstpotentiale. Der vil yderligere blive taget initiativ til en indsats omkring LM Glasfiber, for at hjælpe medarbejderne videre.  

Det indstilles, at regionsrådet, bevilger en pulje på mindst 10 mio. kr. og op til 15. mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer. Region Syddanmarks Vækstforum indstiller, at Formandskabet bemyndiges til at bevilge midler fra puljen, så midlerne hurtigt kan komme i anvendelse i de kriseramte områder. 

Medfinansiering til Rådet for Teknologi og Innovation

Region Syddanmarks Vækstforum har vurderet i alt 6 projekter, der er sendt til Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i forbindelse med Rådets udbud af Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber. RTI forventer dog kun at kunne imødekomme i alt 2-4 ansøgninger.

Syddansk Vækstforum har besluttet at anbefale 3 af ansøgningerne og indstiller samtidig om medfinansiering af de 3 projekter med regionale erhvervsudviklingsmidler, under forudsætning af, at RTI støtter projekterne. De tre projekter der indstilles til støtte er:

 

 •           ”UNIC - Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patient”,
 •           ”Intelligent og energieffektivt Byggeri”,
 •           ”Fremtidens grønne energisystem”,

 

Med udgangspunkt i regionens satsning på velfærdsteknologi, er der grund til at fremhæve ”UNIC”, der er et stort og perspektivrigt projekt med fokus på velfærdsteknologier og fokus på at skabe bedre offentlige velfærdstilbud til patienter inden for 5 kronikerområder. Projektet har et samlet budget på ca. 130 mio. kr. og har mere end 70 partnere fra hele landet i projektet, heraf mange syddanske virksomheder og vidensinstitutioner mv. Projektudviklingen vurderes klart at kunne understøtte erhvervsmæssig vækst og innovation i Syddanmarks velfærdsteknologiklynge, ligesom resultaterne af projekterne vil kunne bringes i spil på bl.a. Region Syddanmarks sygehuse. Projektet er faciliteret af Region Syddanmarks vækstforumsekretariat og er indsendt af Robocluster, Teknisk Fakultet ved Syddansk Universitet, der står i spidsen for ansøgningen.  

De øvrige to projekter ”Intelligent og energieffektivt Byggeri” og ”Fremtidens grønne energisystem” er også perspektivrige projekter med deltagelse af syddanske virksomheder. I disse projekter har vækstforumsekretariatet bidraget med indspil til projektudviklingen.

 

Fonden Syddansk Vækstfremme

Region Syddanmark har godkendt, at der indskydes 50 mio. kr. af EU-strukturfondsmidlerne i en syddansk kapitalfond, der skal investere i nye virksomheder inden for velfærdsteknologier og – service. De to andre vestdanske regioner er også gået ind i arbejdet om etablering af Vestdansk Iværksætterfond. Der forhandles for tiden med regeringen om etablering af fonden, som indgår i Region Syddanmarks Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen. Sideløbende hermed arbejdes der med at etablere det formelle grundlag for fonden, herunder vedtægterne, som er godkendt af Vækstforum og vedlagt til regionsrådets godkendelse.

 

Særlig ramme til vækstforumsekretariatet

Region Syddanmarks Vækstforum indstiller en ramme til vækstforumsekretariatet på 1.000.000 kr. i 2010 til mindre aktiviteter, kortlægninger mv.

Orientering om ekstraordinær udbetaling af eksisterende bevilling til Syddansk Turisme
Syddansk Turismes strategi ”Samvær med indhold” er fra november 2008, og der er siden da udviklet og igangsat store projekter på 3 af strategiens 5 indsatsfelter. Projekterne er: Leg og Læring – Kids ’n Tweens, Oplevelsernes Academy og International Erhvervsturisme. Alle projekterne inddrager erhvervsliv, videninstitutioner og offentlige aktører. 
 

Alle tre projekter er indstillet til bevilling af Vækstforum, men Oplevelsernes Academy afventer fortsat godkendelse i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Syddansk Turisme arbejder derudover med konkretisering af strategiens indsatsfelter vedrørende erhvervsturisme og destinationsudvikling. 

2009 har været et omskifteligt år for Syddansk Turisme. Den fysiske fusion af de 2 tidligere selskaber skete først i december 2008. Der har været problemer med forankring af Syddansk Turisme i turismeerhvervet og væsentlige økonomiske problemer pga. manglende økonomi- og projektstyring. Disse forhold er der søgt rettet op på med gennemgribende økonomiske tilpasninger, og der er ansat en ny direktør.   

Syddansk Turisme fortsætter arbejdet med implementering af strategien og vil i denne proces være i tæt dialog med turismeerhvervet. Samtidig er Syddansk Turisme i gang med udarbejdelse af en handlingsplan for, hvorledes organisationen vil gennemføre turismestrategien i Region Syddanmark de kommende år. 

Fondens perioderegnskab pr. 30. september 2009 og nyt estimat for budget 2009 viser dog, at Syddansk Turisme i et værste fald-scenarie slutter året med et underskud på ca. 4,1 mio. kr. Et så stort underskud vil bringe egenkapitalen under lovens minimumskrav. Bl.a. på baggrund af en forventning om, at de gennemførte økonomiske tilpasninger vil slå igennem i 2010 og skabe et forbedret driftsresultat i 2010, har Vækstforum på sit møde d. 2. december 2009 besluttet, at Syddansk Turisme ekstraordinært modtager 2,0 mio. kr. i 2009. Region Syddanmarks samlede bevilling på 21 mio. kr. udbetales således i perioden 2009-2011 med 9 mio. kr. i 2009 og i de efterfølgende år udbetales 5 til 7 mio. kr. Årsagen til den større udbetaling i 2009 skal ses i sammenhæng med det opnåede aktivitetsniveau for perioden. Medio 2010 foretages samme vurdering med hensyn til udbetaling af bevillingen for den resterende periode.

Beløbet tages indenfor rammen af det allerede bevilgede tilskud for 2010 og 2011. Beløbet udbetales inkl. pristals og lønregulering. Beslutningen i Vækstforum er sket under følgende forudsætninger:

 • at beløbet tages af de allerede bevilgede midler i 2010 og 2011
 • at Vækstforum på sit næste møde forelægges en konkret handlingsplan
  for turismestrategiens gennemførelse til godkendelse i Vækstforum

Indstilling

Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til forretningsudvalget, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

Vedr. forlængelse af Syddansk Vækstforum:

 •            at regionsrådet forlænger funktionsperioden for Vækstforum og Formandskabet frem til første møde i det kommende Vækstforum primo april 2010.
   

Vedr. Støtte til Lindø, Danfoss og LM Glasfiber satsningen

 

 •            at regionsrådet bevilger en pulje på minimum 10 mio. kr. og op til 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, såfremt der er overskydende midler til rådighed, til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer.
 •            at Formandskabet for Syddansk Vækstforum bemyndiges til at godkende de endelige kriterier for puljen og til at bevilge midler fra puljen.

 

Vedr. medfinansiering af ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovation:

 

          Vedrørende projekt ”UNIC”

 •             at regionsrådet forhåndsreserverer 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til grundfinansiering af initiativet 
 •             at regionsrådet forhåndsreserver yderligere 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til supplerende finansiering af konkrete projekter
 •             at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.
 •             og at der søges andre finansieringskilder, såfremt der meddeles afslag fra Rådet for Teknologi og Innovation. Den regionale medfinansiering reserveres i givet fald dertil. 

 

Vedrørende projekt ”Intelligent og energieffektivt Byggeri”

 •             at regionsrådet forhåndsreserverer 2,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til supplerende finansiering af konkrete projekter med parter fra Syddanmark
 •             at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.

            Vedrørende projekt ”Fremtidens grønne energisystem

 •             at regionsrådet forhåndsreserverer 2,5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til supplerende finansiering af konkrete projekter med parter fra Syddanmark
 •             at der skal fremsendes en konkret ansøgning fra det enkelte projekt. Vækstforums beslutning vil dermed blive taget på baggrund af en konkret vurdering af projektet.


Vedr. Fonden Syddansk Vækstfremme:

 • at regionsrådet godkender vedtægter for Fonden Syddansk Vækstfremme.
   

Vedr. Forlængelse af en særlig ramme til vækstforumsekretariatet

 

 • at regionsrådet afsætter en ramme på 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til vækstforumsekretariatets disposition til mindre aktiviteter, kortlægninger mv.

Vedr. orientering om ekstraordinær udbetaling fra eksisterende bevilling til Syddansk Turisme:

 

 • at regionsrådet tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

 

 

20.    Indstillinger fra Vækstforum - projekter

Sagsnr:

09/1442

 

Resumé

Region Syddanmarks Vækstforum har på sit møde den 2. december 2009 behandlet en række ansøgninger, som indstilles til bevilling i regionsrådet.  

Det drejer sig om et klyngeudviklingsprojekt, to ansøgninger indenfor forretningsområdet energi, et projekt indenfor oplevelseserhverv samt et projekt indenfor kompetenceudvikling i yderområderne.

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks Vækstforum behandlede på sit møde den 2. december 2009 fem projekter der indstilles til regionsrådet. 

Regionsrådet har tidligere reserveret 1. mio. kr. årligt af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2009 til 2011 til udvikling af de spirende klynger. Væksthus Syddanmark er tildelt opgaven med at samle virksomhederne og levere procesbistand til udvikling af de spirende klynger inden for fødevarer samt transport- og logistikområdet. Der er hidtil bevilget 500.000 kr. til Væksthus Syddanmark til arbejdet og der er nu behov for yderligere 250.000 kr. til arbejdet med de spirende klynger.  

I projekt ”DesignVækst” ønskes etableret en andelsbevægelse for kreative mikrovirksomheder i Syddanmark, der skal styrke virksomhedernes forretningsorientering med henblik på at skabe flere kreative vækstvirksomheder og øget vækst gennem øget anvendelse af design i traditionelle virksomheder i regionen.  

Projektet ”Sunrise” søger at realisere det betragtelige potentiale, der eksisterer på markedet for solceller i dag. Projektet skal finde løsninger på nogle af de mest centrale problemstillinger der eksisterer for at kunne konkurrere på markedet. 

Projektet ”Windpower Tree” vil realisere potentialet for små husstandsvindmøller, da markedet for små husstandsvindmøller er et nichemarked i vækst, men med relativ begrænset international konkurrence. 

Projektet ”Kompetenceudvikling og Innovation i yderområder” har et tredelt fokus, der samlet set skal øge kompetenceniveauet i små og mellemstore virksomheder i regionens yderområder og sikre, at virksomhederne har adgang til den rette arbejdskraft.

VÆKSTFORUMS ØKONOMIOVERSIGT, INKLUSIV OVERSIGT OVER RESTERENDE MIDLER:

Oversigten er opgjort på baggrund af indstillinger fra Vækstforums møde den 2. december 2009.

 

Indstillinger i regionsrådet 21/12-2009

Indstillinger i alt i 2009

Budget 2009

Tilbageløb

Rest 2009

Regionale erhvervsudviklingsmidler

 

44.106.410

 

101.002.367

 

97.453.000

 

2.895.041

 

-654.326

 

Indstilling

Region Syddanmarks Vækstforum indstiller til forretningsudvalget, at forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

 

          Vedr. udvikling af de spirende klynger

 •            at Væksthus Syddanmark bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 250.000 kr. til aflønning af ildsjæle, procesbistand fra RegX samt diverse faglige oplæg/arrangementer.

 

          Vedr. projekt DesignVækst indstilles det,

 •             at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.115.479 kr.– bevillingen kan maksimalt udgøre 48,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 •            at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,
 •            at det forudsættes, at der i projektet søges samarbejde med de kreative netværk på Sydfyn i regi af Sydfyns UdviklingsSamarbejde SUS I/S,
 •            at det forudsættes, at projektet gradvist involverer virksomheder fra yderområderne og områderne uden for Trekantområdet, og
 •            at det forudsættes, at projektet indgår som en del af Syddansk Vækstforums samlede satsning på designområdet.

          Vedr. projekt Sunrise indstilles det,

 •            at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8.673.331,17 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 42,4 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 •             at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden,
 •            det forudsættes, at projektet indgår som en del af energieffektiviseringsklyngen.

 

          Vedrørende projekt Windpower Tree indstilles det,

 •             at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 421.600 kr. - bevillingen kan maksimalt udgøre 8 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 •             det forudsættes, at projektet indgår som en del af energieffektiviseringsklyngen

 

          Vedrørende projekt Kompetenceudvikling og Innovation i yderområder indstilles det,

 •       at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 896.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 •       at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden. 

 

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

 

 

21.    Status på vækstpakkens handleplan

Sagsnr:

09/1445

 

Resumé

Syddansk Vækstforum vedtog en vækstpakke på sit møde den 31. marts 2009. Vækstpakken var til 1. behandling i regionsrådet den 27. april 2009 og på mødet den 25. maj 2009 vedtog regionsrådet en handleplan til implementering af vækstpakken. Handleplanen angiver bl.a. konkrete bud på, hvordan ledige job fremover markedsføres, hvor mange ekstra HK-elever regionshuset kan ansætte samt konkrete tiltag til at øge antallet af praktikpladser og fastholde de unge i uddannelsessystemet. Denne opfølgning giver en status på de nye initiativer, det med handlingsplanen blev besluttet at iværksætte fra regionens side til imødegåelse af krisen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har allerede sat flere initiativer i gang som understøtter vækstpakken, f.eks. projekter i regionsrådets Uddannelsesstrategi.

Vækstpakken indeholder 4 indsatsområder:

 • Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
 • Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
 • Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
 • Samarbejde om offentligt byggeri

1. Markedsføring af jobmuligheder i Region Syddanmark
Region Syddanmark har som en del af regionens handlingsplan for vækstpakken, taget initiativ til en anderledes markedsføring af ledige job i regionen via nylancering af jobportal medio august 2009. Den nye jobportal skal medvirke til at øge kendskabet til jobmuligheder i regionen og for at brande regionen som en attraktiv arbejdsplads. 
 

Samtidig lancerede Region Syddanmark et helt nyt jobannoncekoncept pr. august 2009. I jobannoncerne profilerer Region Syddanmark sig som en arbejdsplads, der er: "Fuld af muligheder" – men, at den enkelte jobansøger véd bedst selv – "Du ved bedst". Blikfanget i annoncerne er ca. 25 medarbejdere fra organisationen, præsenteret med navn og titel, der fremlægger et udsagn, der passer til den pågældende faggruppe.

 

2. Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
1. Sociale klausuler:

Som en del af Region Syddanmarks arbejde med sociale klausuler er der udarbejdet en tekst, der indgår i de relevante fremadrettede kontrakter med leverandører, som generelt vilkår om, at tilbudsgiver vil anvende praktikelever i sædvanligt omfang til udførelsen af den konkrete opgave.

 

2. Praktikpladskampagne:

Vækstforum besluttede den 31. marts som opfølgning på vækstpakken at afsætte 1 mio. kr. til en kampagne for elev/praktikpladser. Der er pr. 19. oktober 2009, 77 virksomheder, der som resultat af kampagnen har meldt tilbage, at de ønsker at ansætte en praktikant, mens 148 virksomheder har angivet, at de er interesserede i at ansætte en eller flere praktikanter, men ønsker at blive kontaktet med henblik på at få mere information.

 

3. Regionens egne elever:

Region Syddanmark har med virkning fra august 2009 øget optaget af HK elever fra 3 til 5, så Regionshuset fremover har 10 elever i uddannelse. Pr. 1. september 2009 er der i Region Syddanmark oprettet 72 nye uddannelsespladser for bioanalytikere. Det er lykkedes, at få alle pladser besat. 35 pladser ved University College Vest og 37 pladser ved University College Lillebælt. Regionen har således haft held af at igangsætte en ny mellemlang videregående uddannelse. Tidligere var Region Syddanmark praktiksted for 47 elever, som blev uddannet hos VIA i Århus.

 

Regeringen har besluttet at udvide uddannelsespladserne på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Region Syddanmark har endnu ikke modtaget det præcise tal for udvidelsen i 2010.

Endelig er der udarbejdet forslag til projekter inden for en ramme på 10 mio. kr. i 2009 til midlertidige uddannelsestiltag på sundhedsområdet. Blandt projekterne kan nævnes en ramme på 1 mio. kr. til kompetenceudvikling af ledige HK’ere til lægesekretærer samt midler til at forbedre rekrutteringssituationen for radiografer ved Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

 

3. Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
Syddansk Uddannelsesaftale er en partnerskabsaftale, der samler alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og som skal skabe rammerne for et samarbejde på uddannelsesområdet med udgangspunkt i ungdomsuddannelserne.

Syddansk Uddannelsesaftale blev underskrevet den 30. september 2009 på Koldinghus. Siden underskrivelsen er der blevet nedsat en styregruppe, der har til opgave at koordinere og igangsætte aktiviteter, som på tværs af regionen skal sikre, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Det er et afgørende skridt at øge regionens generelle uddannelsesniveau. I styregruppen sidder repræsentanter for alle aktører, herunder bl.a. Undervisningsministeriet, kommunerne, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedets parter.

 

4. Samarbejde om offentligt byggeri
Regional Udvikling arbejder sammen med Nyt OUH om at realisere det CO2 neutrale nye Odense Universitetshospital. Dette arbejde vil have betydning for hvilke krav Region Syddanmark stiller til fremtidigt hospitalsbyggeri og dermed et incitament for byggebranchen og leverandører af energiteknologier om at udvikle nye kompetencer og teknologier.

Som bygherre har regionsrådet netop her en mulighed for, at kunne påvirke udbuddet af nye kompetencer i regionen. Regional Udvikling er desuden omdrejningspunkt for en stor regional satsning for energieffektivitet, Syddansk Effektiviseringsklynge. Denne nye satsning skal styrke samarbejdet mellem de regionale aktører, og sætte turbo på udviklingen inden for energieffektivitet. Satsningen vil have positiv indflydelse på kompetencer og nye forretningsmuligheder og dermed skabe bedre vækstbetingelser for erhvervet.  

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

22.    Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Sagsnr:

09/11543

 

Resumé

Der fremlægges et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010. Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2010. Størstedelen af aktiviteterne i 2010 er videreført fra 2009, fastlagt i strategi og handleplaner eller lovbundne.

Efter behandling i regionsrådet den 21. december 2009 sendes forslaget i lovpligtig offentlig høring i 4 uger i januar 2010.

Sagsfremstilling

Størstedelen af Region Syddanmarks aktiviteter på jordforureningsområdet i 2010 er dels videreført fra 2009, dels fastlagt i vedtagne handleplaner samt i strategien "Jordforurening – Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening" fra 2008. Mange af aktiviteterne er desuden lovbundne, hvorfor regionen ikke selv kan prioritere dem.

Administrationen har udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010.

Forslaget indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, som kan besluttes i 2010 og er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i strategien. Denne fastlægger fem målområder for indsatsen:

 • Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen
 • Mindske sundhedsrisikoen
 • Dialog om prioriteringen af regionens indsats
 • Effektivitet og udvikling
 • Åbenhed, service og dialog

 

Den videregående indsats i form af forureningsundersøgelser og oprensninger sker primært inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om indeklimaproblemer i boliger følges op med en indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Der foreslås på denne baggrund følgende videregående indsats i 2010:

1. Grundvand: Der igangsættes syv forureningsundersøgelser i områder, hvor grundvandskortlægningen er afsluttet eller i andre højt prioriterede grundvandsområder. Fire af disse forureningsundersøgelser sættes også i gang med henblik på at sikre menneskers sundhed ved undersøgelser af, om jordforureningen truer indeklimaet, eller om der er en risiko ved kontakt med jorden.

2. Indeklima i boliger: Der igangsættes én forureningsundersøgelse og tre oprensninger på forurenede boliggrunde, hvor høje indhold af flygtige stoffer i jorden truer indeklimaet i boliger. Forureningsundersøgelsen sættes også i gang for at undersøge, om jordforureningen kan udgøre en risiko ved kontakt med jorden.

 

Bliver der mulighed for at sætte flere undersøgelser eller oprensninger i gang, gøres det i områder med særlige drikkevandsinteresser og i områder, hvor der indvindes vand til vandværker, og hvor grundvandskortlægningen samtidig er i gang eller afsluttet.  

Listerne med de foreslåede undersøgelser og oprensninger findes i høringsmaterialet (bilag), hvor der også er oplysninger om baggrunden for prioriteringen og om lokaliteternes geografiske placering i forhold til grundvandskortlægningsområderne.

Listerne medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Det kan være nødvendigt at ændre prioriteringen, for eksempel hvis der fremkommer ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats.

Ud over de forslåede nye videregående undersøgelser og oprensninger i 2010, videreføres en række undersøgelser og oprensninger, som er prioriteret i tidligere år.

Forslaget omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for i alt ca. 3,0 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2010 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, til at gennemføre nye aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner mv., og til lovbundne opgaver.

Efter behandling i regionsrådet sendes forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i lovpligtig offentlig høring i fire uger i januar 2010. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på vedtagelsen af en endelig plan ved regionsrådets møde den 26. april 2010.

Der blev på mødet fremlagt en ændring til bilagsoversigten side 4, hvorefter undersøgelserne på Adelgade 73 og Sct. Annagade 14, Bogense udgår, da regionen har modtaget tilsagn om undersøgelser efter værditabsordningen. Der er desuden tilføjet en redaktionel ændring på samme side, hvor undersøgelserne på de fire renserier i Vejen også sker af hensyn til grundvandet.

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø har behandlet sagen på møde den 26. november 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslaget til nye undersøgelser og oprensninger i 2010 udsendes i offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

23.    FynBus´ udmøntning af regionens tilskud

Sagsnr:

09/3400

 

Resumé

FynBus har meldt tilbage på Region Syddanmarks anmodning om en konkret udmøntning af de meddelte økonomiske rammer for den regionale bustrafik på Fyn fra 2010 og fremefter.                                        

 

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skrev den 1. oktober 2009 til FynBus og bad om en udmøntning af de meddelte økonomiske rammer for den kollektive trafik i henholdsvis "regionale basisruter", "regionale pendlerruter" samt en beregning af, hvor stor en del af budgetrammen, der herved ikke vil være forbrugt.

FynBus har svaret gennem to notater, dateret 4. november 2009. De to notater er "Rutenettet, den konkrete udmøntning" samt "Økonomiske rammer for udbud af regionale ruter". Begge notater er vedlagt som bilag.

FynBus har beregnet et finansieringsbehov på 46,6 mio. kr. for de regionale ruter, der fremkommer som konsekvens af regionens principper. Heri indregnes udkantsruterne, både i udmøntningen og i den samlede ramme, som øges med 2,5 mio. kr. (halvdelen af den samlede pulje). Det betyder, at ca. 10 mio. kr. af den meddelte ramme ikke vil blive brugt til at køre busser for.

Til FynBus’ svar er der følgende bemærkninger:

 

 • Fem ruter (Svendborg-Nyborg; Fåborg-Ringe-Nyborg; Kerteminde-Nyborg; Assens-Middelfart; Bogense-Middelfart) indgår i det regionale pendlernet selvom at ruterne ifølge FynBus’ beregninger ikke har en selvfinansieringsgrad på 50 pct. For de to sidstnævnte gør det sig gældende, at kørslen tilpasses uddannelserne, hvorfor de må betragtes som rene uddannelsesruter, selvom de er udmøntet som pendlerruter.
 • Regionen har meddelt, at der kan køres uddannelsesrute på strækningen Vissenbjerg-Middelfart. Denne uddannelsesrute er i FynBus’ svar forlænget til Fredericia.
 • FynBus har i det samlede regionale rutenet (figur 1 i "Rutenettet, den konkrete udmøntning") medtaget fem uddannelsesruter, som i givet fald skal finansieres af udkantspuljen. Det må anses for tvivlsomt, om alle fem ruter kan finansieres af det beløb, der er til rådighed (puljen på 5 mio. kr. skal som udgangspunkt finansiere alle denne slags ruter i begge trafikselskaber). Det kan tilføjes, at alle fem ruter p.t. indgår i den udbudskøreplan, der skal ligge til grund for det kommende udbud af regionale ruter.
 • Region Syddanmark har vedtaget sine principper ud fra en forventning om, at det samlede antal passagerer i de regionale busser vil stige som følge af en fokusering på de vigtigste ruter. FynBus har imidlertid beregnet et umiddelbart fald på ca. 25 pct., som dog forventes at blive mindre frem til 2015 , så passagertallet i 2015 vil ligge ca. 14 pct. lavere end i dag. Der er altså manglende overensstemmelse mellem regionens og FynBus’ forventninger til effekten på passagertallet som følge af princippernes gennemførelse.
 • Inklusive de ovennævnte ruter vil der være et årligt råderum på ca. 10 mio. kr. – altså 10 mio. kr. af den regionale ramme, som ikke umiddelbart udnyttes til buskørsel. I tilfælde af, at nogle af de ovennævnte ruter tages ud, vil konsekvensen være, at dette beløb bliver større. En mulighed er, at acceptere det forholdsvis store råderum i en kortere årrække for at få udlignet det store mellemværende, der er mellem FynBus og regionen, og derefter tilpasse kørslen. Man skal dog være opmærksom på, at det kræver mange ressourcer at åbne en allerede nedlagt rute og genoprette det passagertal, der var inden lukningen.

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø har behandlet sagen på møde den 26. november 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionale pendlerruter medtages i trafikplanen i det omfang, de kan forventes at opfylde kravene til selvfinansiering på sigt.
 • At regionen vil følge op på dette i forbindelse med de årlige trafikbestillinger.
 • At et eventuelt råderum i den regionale ramme i første omgang anvendes til nedbringelse af tidligere års underskud og herefter til udvikling af basisruter og pendlerruter med henblik på at øge passagertallet og til yderligere finansiering af udkantsruter i hele Region Syddanmark.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den tilføjelse, at regionen har forståelse for eventuelle ændringer i forhold til rute 800, såfremt ændringerne holdes inden for den samlede budgetramme. En beskrivelse af eventuelle ændringer af rute 800 og deres konsekvenser forelægges regionsrådet til godkendelse.

Bilag:

 

 

 

 

 

24.    Sydtrafiks tilbagemelding på regionalt tilskud

Sagsnr:

09/4658

 

Resumé

Sydtrafik har meldt tilbage på Region Syddanmarks anmodning om en konkret udmøntning af de meddelte økonomiske rammer for den regionale bustrafik i Sydtrafiks område fra 2010 og fremefter.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark skrev den 1. oktober 2009 til Sydtrafik og bad om en udmøntning af de meddelte økonomiske rammer for den kollektive trafik i henholdsvis "regionale basisruter", "regionale pendlerruter" samt en beregning af, hvor stor en del af budgetrammen, der herved ikke vil være forbrugt. Der afholdtes efterfølgende den 16. oktober 2009 en drøftelse mellem Sydtrafik og Region Syddanmark.

På baggrund af ovenstående har Sydtrafik svaret med vedlagte notat dateret 13. november 2009, "Køreplanønsker for køreplanåret 2010/2011".

I tilbagemeldingen beder Sydtrafik regionen om at bekræfte, at man for 2010 bestiller de nuværende regionale ruter dog med eventuelle justeringer, som er i overensstemmelse med trafikplanen, og som kan holdes inden for regionens budgetramme.

Sydtrafik beder samtidig regionen bekræfte, at man tiltræder, at implementeringen af de regionale ruter efter regionens principper sker i køreplanårene 2011 til 2014, som det fremgår af Sydtrafiks vedtagne trafikplan.

Herved vil man opnå en planlægningsproces, hvor man kan lære af indhøstede erfaringer, ligesom det forventes at være økonomisk hensigtsmæssigt og kunne holdes inden for regionens afsatte budgetrammer.

Sydtrafik vil snarest udarbejde en konkret oversigt over den tidsmæssige implementering af de nye regionale ruter. Regionen forudsætter, at Sydtrafik i den forbindelse også vurderer de regionale pendlerruter med hensyn til overensstemmelse med regionens krav til selvfinansiering og vurderer eventuelle behov for udkantsruter.

Regionens ramme til regional buskørsel i Sydtrafiks område er 70,881 mio. kr. i 2010.

Det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø har behandlet sagen på møde den 26. november 2009. Det særlige udvalg anbefalede indstillingen. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de nuværende regionale busruter - evt. med visse justeringer - videreføres i køreplanåret 2010/2011 under forudsætning af, at kørselsomfanget kan holdes inden for regionens budgetramme.
 • At implementeringen af trafikplanens regionale ruter sker i køreplanårene 2011-2014 i overensstemmelse med regionens principper og inden for regionens budgetramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 • 24a - Køreplanønsker for køreplanåret 2010-2011

 

 

 

 

 

25.    Bustrafik på Ærø

Sagsnr:

09/3400

 

Resumé

Ærø Kommune har henvendt sig til Region Syddanmark om regionalt tilskud til busdriften på Ærø.

Kommunen finder det urimeligt, at man som den eneste kommune i FynBus’ område selv skal finansiere al bustrafik set i lyset af øens særlige problemstillinger som ø-kommune.

Efter strukturreformen fik Ærø Kommune i 2007 et særligt bidrag fra regionen på 2,15 mio. kr. til busdriften på øen.

Sagsfremstilling

Der afholdtes på denne baggrund den 31.08.09 møde mellem Ærø Kommune og regionsrådsformanden om finansiering af busdriften på Ærø.

Regionsrådsformanden slog fast, at den nuværende tilskudsfordeling og regionens principper for bustrafik er i overensstemmelse med lovens hensigt idet kommunen skal står for den lokale trafik.

Den konkrete fordeling af ruterne blev fastlagt af trafikselskabet ved dannelsen af FynBus, således at regionen fik ansvaret for ruter der krydser én eller flere kommunegrænser og kommunerne fik ansvaret for de ruter som forløber inden for egen kommune. Det er trafikselskabet som beslutter fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter.

Kommunen har den 3. september 2009 sendt vedhæftede redegørelse for den samlede buskørsel og uddannelseskørslens omfang på Ærø. 

Der er i det vedhæftede notat "Bustrafik på Ærø" af 30.11.2009 redegjort for den aktuelle buskørsel og kommunens aktuelle planer for de to ruter, 790 og 791.

Kommunen planlægger ændringer af bustrafikken på øen. Forslaget skal behandles i kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2009. Det er hensigten at tilpasse kørslen, indføre gratiskørsel og reducere det nuværende antal køreplantimer væsentligt. Det vil samtidig øge kommunens årlige udgift til bustrafik med godt 600.000 kr. Det er kommunens vurdering, at løsningen vil koste kommunen mere, men den vil give borgerne en bedre service og medføre færre dårligt benyttede afgange.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionen ikke medfinansierer udannelseskørsel på Ærø, da der er tale om lokal trafik som det ifølge trafikselskabets vedtægter er kommunens opgave at finansiere.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

26.    Godkendelse af lejekontrakt for Innovationscenteret for Brugerinddragelse

Sagsnr:

09/3819

 

Resumé

Der forelægges et udkast til lejekontrakt for Innovationscenter for Brugerinddragelse i en nyopført bygning ved Forskerparken ved Syddansk Universitetscenter i Odense. Det indstilles, at der ydes et anlægstilskud til "Den Fynske Forskerpark A/S" i forbindelse med opførelsen af bygningen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte på sit møde den 23. november 2009 at der etableres et Innovationscenter for Brugerinddragelse. Der forelægges et udkast til lejeaftale til godkendelse for en planlagt nyopført bygning, som opføres ved Forskerparken, der er beliggende på Landbrugsvej i Odense i umiddelbar nærhed af Syddansk Universitets campusområde og det nyerhvervede grundareal til brug for det nye OUH.

Den foreliggende lejeaftale knytter sig til et byggeprogram for den påtænkte nybygning, som er under udarbejdelse. Lejeaftalen fastlægger en udgangshusleje på 582 kr. pr. kvm. pr. år for de planlagte 700 kvm. som nybygningen omfatter. Hertil kommer forventede drifts- og forbrugsafgifter på yderligere ca. 300 kr. pr kvm. pr. år.

Det er en forudsætning for denne husleje, at der indskydes et samlet beløb på 3 mio. kr. som et anlægstilskud. Dette anlægstilskud kan finansieres af de afsatte driftsbevilling under hovedkonto 3, Regional Udvikling på bevillingsområdet: Øvrige omkostninger og indtægter

Det forudsatte indskud medvirker til en reduktion af huslejen på i størrelsesordnen 500 kr. pr. kvm. pr. år i forhold til en sædvanlig kalkulation, idet huslejen er beregnet ud fra en nedskrivningsperiode på 10 for det forudsatte indskud. Uanset dette er lejekontrakten uopsigelig i 5 år fra lejers side. Efter udløbet af denne uopsigelighedsperiode har lejer ret til overdragelse af aftalen til en anden regional eller andre offentlige myndigheder, således at den reducerede huslejebetaling kan udnyttes i en samlet 10 årig periode.

Underskrivelse af den foreliggende lejeaftale vil udløse krav om deponering i henhold til indenrigsministeriets lånebekendtgørelse, idet anskaffelsesudgiften for den påtænkte bygning i givet fald ville overstige 5 mio. kr. Anskaffelsesudgiften anslås at udgøre 10,5 mio. kr., således at der vil udløses krav om at der sker binding af et tilsvarende beløb af regionens likvide beholdning.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At det foreliggende udkast til huslejekontrakt og byggeprogram godkendes som grundlag for underskrivelse af endelig lejekontrakt, og at der som konsekvens heraf foretages deponering i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser herom.
 • At der i budgetåret 2009 afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. under Hovedkonto 3, Regional Udvikling, på konto 3.30.22 Innovation og ny teknologi i forbindelse med opførelse af en bygning til brug for Innovationscenteret for Brugerinddragelse, idet der ydes et anlægstilskud til "Den Fynske Forskerpark A/S" til opførelse af denne bygning på vilkår som nævnt i lejeaftalen herom. 
 • At finansiering af anlægstilskuddet sker af den meddelte driftsbevilling på konto 3.60 Øvrige omkostninger og indtægter.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

27.    Kulturpuljen 3 mio. kr. november 2009

Sagsnr:

09/16189

 

Resumé

Til Region Syddanmarks Kulturpulje på 3 mio. kr., der skal gøre flere borgere til aktive brugere af regionens kulturtilbud og oplevelser, er der indsendt 14 ansøgninger.  

Sagsfremstilling

Region Syddanmarks kulturpulje har afsat 3 mio. kr. årligt til ét projekt, der skal gøre regionens borgere og gæster opmærksomme på regionens rige og blomstrende kulturliv, og som kan styrke kultursamarbejdet i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har gennem annoncering efterlyst nyskabende projektforslag, der kan medvirke til at styrke kulturen i hele regionen, og som kan give endnu flere syddanskere og gæster i regionen lyst til at gøre brug af kultur- og oplevelsestilbuddene i Region Syddanmark.

Målet for projektet er, at samarbejdet og formidlingsaktiviteterne skal medvirke til at nå følgende mål:

 • Borgernes kendskab til regionens kultur- og oplevelsestilbud skal øges,
  • besøgstallet til arrangementer skal øges.

 

  • Projektforslaget skal indeholde:
  • Ansøgerens navn, adresse m.v.
  • Hvad leveres der i projektet.
  • Hvad forventes effekten at være
  • Hvad vil være det nyskabende i projektet.
  • Hvem inddrages i projektets gennemførelse.
  • Hvad koster projektet.

Ud fra disse kriterier er der indsendt 14 ansøgninger, hvoraf  3 vurderes at falde uden for denne puljes retningslinier.

To projekter vurderes i særlig grad at leve op til målbeskrivelsen om, at borgernes kendskab til regionens kultur- og oplevelsestilbud skal øges og at besøgstallet til arrangementerne øges.

Region Syddanmark har været i dialog med disse to projekter, og der er udviklet yderligere elementer i projektansøgningen.

De to projekter, "AOS.dk, version 2" (nr. 2 i oversigten) og "Kulturboblerne"/Burson-Marsteller (nr. 8 i oversigten) indkaldes til samtale i udvalget.

Projektet "AOS.dk, version 2" indeholder en opgradering af indholdet, hvor der sættes mere fokus på en skarpere profil og kontakten til kulturkonsulenterne i kommunerne. Mere fokus på indholdet, så det bliver mere fremadrettet. En skarpere fokusering på samarbejdet mellem både kommunale og private bidragsydere. Desuden lægges der vægt på brugerinddragelse. Antallet af brugere på AOS.dk er steget støt siden starten i april 2009, der er p.t. ca. 17.000 besøgende på portalen hver måned.

Projektet "Kulturboblerne" samler tilbuddene i en stærk ramme, der er nem at kommunikere og sætter "syddansk kultur" på skoleskemaet, så børnene også inddrages. Projektet består af en skolekampagne og et oplevelseskort, der introduceres til børnene på kommunikationsplatformen AOS.dk

Kulturbudgettet for 2009 er på 9,178 mio. kr.. Heraf er der indtil nu bevilget 7,5 mio. kr. Det betyder, at der resterer 1,7 mio. kr. til projekter.

Midlerne till 3 mio. kr. puljen er afsat i kulturbudgettet for 2010.

Alle ansøgninger kan ses på linket:  http://www.regionsyddanmark.dk/wm300138

 

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde behandler sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling foreligger til mødet.

Indstilling

Indstillingen foreligger til mødet.

Beslutning

Forretningsudvalget indstiller over for regionsrådet:

At følgende projekter bevilges tilskud:

- "AOS.dk Version 2" et tilskud på 3 mio. kr. og

- "Kulturboblerne – det sprudler i Syd" et tilskud på 1,7 mio. kr.

Bilag:

 

 

 

 

 

28.    Syddansk Uddannelsesaftale - øremærkning af uddannelsespuljen

Sagsnr:

09/3034

 

Resumé

Syddansk Uddannelsesaftale blev underskrevet den 30. september 2009 af alle aktører. Aftalen er 4-årig fra september 2009 til september 2013. Der er nedsat en styregruppe, hvor aftaleparterne er repræsenteret. Første møde afholdes den 15. december 2009. Styregruppen skal tage initiativ til at igangsætte og koordinere aktiviteter og projekter indenfor delaftalerne og skal overvåge fremdriften. For at understøtte og styrke realiseringen af aftalen foreslås det, at Region Syddanmarks uddannelsespulje for 2010 – 2013 primært øremærkes til aktiviteter og projekter, der igangsættes som følge af Syddansk Uddannelsesaftale.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på sit møde den 24. august 2009 orienteret om Syddansk Uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen er en del af den Vækstpakke regionsrådet vedtog den 25. maj 2009.

Det Regionale UngdomsuddannelsesRåd (RUR) har i samarbejde med Region Syddanmark inviteret til uddannelseskonferencer den 20. august og den 30. september 2009. På den første konference og på efterfølgende partnermøder er Syddansk Uddannelsesaftale blevet dannet og beskrevet.

Syddansk Uddannelsesaftale bakkes op af Syddansk Vækstforum idet aftalen er en del af Vækstpakken. Syddansk Uddannelsesaftale er tillige en del af tillægget til partnerskabsaftalen for 2009 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

Aftalen består dels af en hovedaftale, hvor de enkelte aktører tilkendegiver viljen til, i fællesskab, at arbejde for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, dels af delaftaler med beskrivelser af initiativer indenfor de enkelte skoletyper.

Aftalen blev underskrevet den 30. september 2009 og bliver efterfølgende forankret i en styregruppe, hvor aftalepartnerne er repræsenteret. Styregruppen skal tage initiativ til at igangsætte og koordinere aktiviteter og projekter beskrevet i delaftalerne og skal overvåge fremdriften.

For at styrke realiseringen af Syddansk Uddannelsesaftale foreslås det, at regionsrådets uddannelsespulje på årligt ca. 20 mio. i årene 2010 – 2013 primært øremærkes til aktiviteter og projekter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet tiltræder, at uddannelsespuljen primært øremærkes til aktiviteter og projekter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale i 2010- 2013.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

29.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser"

Sagsnr:

09/14684

 

Resumé

Syddansk Erhvervsskole har søgt tilskud  til projektet "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser". Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Sagsfremstilling

Syddansk Erhvervsskole har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om støtte på 690.000 kr. til projektet "Aktiv deltagelse af folkeskolernes afgangsklasser i Region Syddanmark i mesterskaber for erhvervsuddannelser". Formålet med projektet er at tydeliggøre valgmuligheder for erhvervsuddannelser efter folkeskolen og øge prestigen af og kendskabet til erhvervsuddannelserne. Målsætningen er at øge andelen af folkeskoleelever, der vælger en erhvervsuddannelse. Projektet er etårigt. Administrationen vurderer at projektet understøtter 95 % målsætningen, idet projektet forventes at have indflydelse på frafaldet på EUD. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

I projektperioden udvikles et praktisk konkurrencekoncept for folkeskolernes afgangsklasser. Der foreligger en støtteerklæring fra Ungdomsuddannelsesvejledning Odense (UU), som indgår i projektet som koordinerende kontakt til folkeskolerne i Region Syddanmark.

Projektets leverancer omfatter følgende:

Effekter
Ansøgerne henviser til positive resultater fra Finland, hvor man har erfaringer med et nationalt mesterskab og mesterskaber for folkeskoleelever.

 

Budget

Ansøgte beløb:                    

Region Syddanmarks Uddannelsespulje:     690.000 kr. (75 % af det samlede budget)

Egenfinansiering:                                         165.000 kr. (25 % af det samlede budget)

Projektets samlede budget:                         855.000 kr. 

 

Administrationens vurdering

Der vurderes:

  • Etablering af en opgavebank med ca. 150 forskellige opgaver af praktisk karakter.
  • Afholdelse af udtagelseskonkurrencer for hold af elever fra 9. klasse med brug af opgaverne.
  • Skoleelevernes konkurrence transmitteres webbaseret til samtlige folkeskoler i Danmark.
  • Når projektet er evalueret og tilrettet, forventes konkurrencerne afholdt hvert år i regionen. Derudover skal der arbejdes for at få konceptet implementeret i hele landet.
  • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioritet for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser.
 • At projektet har en effekt i forhold til at øge og målrette optag til erhvervsuddannelserne ved at styrke folkeskoleelevernes viden og interesse for erhvervsskoler.
 • At konceptet kan videreføres efter endt projektperiode.
 • At projektet anses som supplerende. Der er ikke endnu afholdt konkurrencer i folkeskolernes afgangsklasser. DM for unge håndværkere og elevernes deltagelse i internationale konkurrencer foregår pt. usystematisk.

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde behandler sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling foreligger til mødet.

 •  

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:  

 • At ansøgningen modtager tilsagn på 690.000 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

30.    Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje – "Summer Camp på videregående uddannelser i Esbjerg"

Sagsnr:

09/14680

 

Resumé

Esbjerg Handelsskole har søgt uddannelsespuljen om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.355.500 kr. til afholdelse af projektet "Summer Camp på videregående uddannelser i Esbjerg". Projektet er et tilbud til unge, der påbegynder sidste år af en gymnasial uddannelse i Esbjerg, Varde, Tønder, Vejen, Billund og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Det forventes, at 50 flere unge i løbet af det toårige projekt vil gennemføre deres ungdomsuddannelse samt at overgangen til de videregående uddannelser i Esbjerg vil øges med 50 unge om året. Administrationen vurderer bl.a., at projektet ikke i tilstrækkelig grad indeholder nyudvikling samt at projektet er delvist overlappende i forhold til eksisterende projekter. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

Sagsfremstilling

Esbjerg Handelsskole ønsker, i samarbejde med de videregående uddannelser i Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling/Studiebyen, med projekt Summer Camp at styrke de unges valg, så flere af regionens unge gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse og motiveres til efterfølgende også at tage en videregående uddannelse. Desuden er formålet med projektet at markedsføre Esbjerg som et konkret alternativ til at studere i f.eks. Århus eller København.

 

Projektets leverancer omfatter:

 • Afholdelse af Summer Camp i 2010 og 2011.
 • Evalueringsrapport efter hver Summer Camp
 • Udarbejdelse af diverse marketingmateriale (film, facebook-site etc.)

Effekt
Der angives følgende forventede effekter:

 • I et toårigt projekt med max. 200 deltagere i alt forventes det, at mindst 50 flere unge gennemfører den påbegyndte ungdomsuddannelse.
 • Overgangen til de videregående uddannelser i Esbjerg forventes at kunne øges med 50 studerende pr. år.

Budget
Ansøgte beløb:

Region Syddanmarks uddannelsespulje:  1.355.500 kr. (71 % af det samlede budget)

Egenfinansiering: 560.000 kr. (29 % af det samlede budget)

Projektets samlede budget: 1.915.500 kr.

 

Administrationens vurdering
Det vurderes:

 • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om overgang til optagelse på videregående uddannelser og indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser. Sidstnævnte dog i mindre omfang.
 • At projektet ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder nyudvikling, da det beskrevne koncept med camps er bredt afprøvet.
 • At projektet er delvist overlappende i forhold til projekterne "Øget overgangsfrekvens til de videregående uddannelser i Region Syddanmark" og "Innovative undervisningsmetoder på HTX, STX og HHX i Region Syddanmark".
 • At der savnes dokumentation for, hvordan projektet kan videreføres efter projektperiodens udløb.
 • At projektets målgruppe på max. 200 deltagere (over to år) er relativt snæver og de forventede effekter, om at 50 flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse i løbet af det toårige projekt samt at overgangen til de videregående uddannelser i Esbjerg øges med 50 unge pr. år, forekommer urealistisk.

Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde behandler sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling foreligger til mødet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.355.500 kr. Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder i forhold til Syddansk Uddannelsesaftale.

 

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

 

 

31.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark"

Sagsnr:

09/16715

 

Resumé

Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS) har søgt om tilskud til projektet "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark". Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Projektet er en del af de anbefalinger som det Særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har anbefalet over for regionsrådet i forhold til at udvikle Region Syddanmark til en science region.

Sagsfremstilling

Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS) har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om 6.500.000 kr. til projektet "Natur, teknik og sundhed fra "børnehave til ph.d." i Region Syddanmark". Projektet vil udvikle, implementere og evaluere nye metoder og værktøjer, der skal fremme undervisningen i fagrækker inden for natur, teknik og sundhed. Projektet forventes at kunne reducere frafaldet på ungdomsuddannelserne samt øge søgningen til de videregående uddannelser. Projektet er 2-årigt. Administrationen vurderer, at projektet støtter op om uddannelsesstrategiens målsætninger. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

Projektet er udsprunget af den workshop, som det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har afholdt i forbindelse med opgaven med at udvikle Region Syddanmark til en Science region.

Der er i dag ingen sammenhæng fra førskoleområdet til universitetets undervisning. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem alle de formelle og de uformelle læringsmiljøer og vil blive udviklet i et samarbejde mellem NTS, SDU, UC Syd, UC Lillebælt, Svendborg Gymnasium, EUC Vest, Naturama, Danfoss Universe og Sønderborg kommune.

Projektet har hele uddannelseskæden som fokusområde, men vil i særlig grad medvirke til at udvikle og afprøve læringsmetoder til grundskolen og ungdomsuddannelserne. På sigt vil projektets resultater bredes ud til hele kæden og til det nationale niveau. Region Syddanmark bliver dermed et pilotområde for udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik og sundhed.

Projektets leverancer omfatter bl.a. følgende:

 • Udvikling, implementering og evaluering af nye tiltag, der fremmer undervisningen i natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark
 • Ny viden / følgeforskning om effekten af de nye tiltag (forventes efterfølgende formidlet til andre fag)
 • Samarbejde mellem det formelle og det uformelle læringsmiljø
 • Samarbejde mellem regionens aktører inden for natur, teknik og sundhe

Effekter
Det forventes, at projektet har en positiv effekt på gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne samt på antallet af ansøgere til de videregående uddannelser.

Budget
Ansøgte beløb:

Region Syddanmarks Uddannelsespulje: 6.500.000 kr.

Egenfinansiering: 750.000 kr.

Projektets samlede budget: 7.250.000 kr.

 

Administrationens vurdering

Det vurderes:

 • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser samt overgang til optagelse på videregående uddannelser.
 • At projektet anses som supplerende og nyudviklende i forhold til de eksisterende aktiviteter.
 • At projektet fremmer samarbejdet blandt regionens aktører og derigennem udvikler nye undervisningsmetoder inden for natur, teknik og sundhed.
 • At projektet har en stor regional spredning og at konceptet kan videreføres efter endt projektperiode.
 • At projektet har en væsentlig effekt i forhold til at øge gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne samt på søgningen til de videregående uddannelser.
 • At projektet vil medvirke til at udvikle Region Syddanmark til en science region.

 

  Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde behandler sagen på møde den 8. december 2009. (Anbefaling foreligger på mødet)

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:  

 • At ansøgningen modtager tilsagn om støtte på 6.500.000 kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.
 • At der fortsat arbejdes på at udvikle regionen til en science region via et stærkt samspil, et øget kendskab og et science-turisme projekt.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

 

 

 

32.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Boostcamp – "Boost din studentereksamen!"

Sagsnr:

09/13792

 

Resumé

Ribe Katedralskole har søgt tilskud til projektet "Boostcamp – Boost din studentereksamen!". Det vurdes bl.a., at projektets fokus på humanistiske universitetsuddannelser er for snævert samt at projektets effekter er begrænsede i forhold til det ansøgte beløb. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

Sagsfremstilling

Ribe Katedralskole har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om støtte på 3.471.250 kr. til projektet "Boostcamp – Boost din studentereksamen!". Projektet gennemføres i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU) med henblik på at øge gymnasieelevers overgangsfrekvens og kendskab til videregående uddannelser inden for humaniora på SDU. Det forventes, at frafaldet på de fem deltagende gymnasier reduceres med op imod 5 % over en treårig periode samt en vækst i optaget på humaniora på 10 % af studerende fra de fem gymnasier. Administrationen vurderer bl.a., at projektets fokus på humanistiske universitetsuddannelser er for snævert samt at projektets effekter er begrænsede i forhold til det ansøgte beløb. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

Projektet vil være med til at sikre, at unge fra Region Syddanmark får lyst til at tage en videregående uddannelse i regionen samt at flere unge gennemfører deres gymnasiale uddannelse.

Projektet er delt i to:

1)      Undervisere (ph.d.-studerende, adjunkter, lektorer og professorer) fra Syddansk Universitet skal ud på gymnasierne og varetage undervisningen i en række fag.

2)      Gymnasieleverne får gennem specielt tilrettelagte forløb eksamenshjælp. Disse forløb, kaldet "Boostcamps", gennemføres på universitetet i form af weekend-workshops med universitetsstuderende som de primære undervisere.

Effekter
Der angives følgende forventede effekter:

 • Der forventes et fald i frafaldet på de fem deltagende gymnasier på op imod 5 % over en treårig periode.
 • Der forventes en vækst på de involverede universitetsuddannelsesretninger på op til 10 % af studerende, som kommer fra de tilknyttede gymnasier.

   

 • Budget
  Ansøgte beløb:

  Region Syddanmarks uddannelsespulje:3.471.250 kr. (81 % af det samlede budget)

  Egenfinansiering: 810.000 kr. (19 % af det samlede budget)

  Projektets samlede budget:  4.281.250 kr.

   

  Administrationens vurdering

  Det vurderes:

  • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om overgang til optagelse på videregående uddannelser og indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser. Sidstnævnte dog i mindre omfang.
  • At projektets forventede effekter er begrænsede i forhold til budgettets størrelse på i alt 4.281.250 kr.
  • At projektet ikke i tilstrækkeligt omfang indeholder nyudvikling, da det beskrevne koncept med camps er bredt afprøvet
  • At projektets fokus udelukkende på humanistiske universitetsuddannelser er for snævert samt at målgruppen af elever, som ønsker at læse humaniora på universitet ikke er de mest frafaldstruede
  • At der savnes dokumentation for, hvordan projektet kan videreføres efter projektperiodens udløb.

  Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde behandler sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling foreligger på mødet.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.471.250 kr. Administrationen vil tage kontakt til ansøgeren med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder i forhold til Syddansk Uddannelsesaftale.

   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

   

   

  33.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - "Videre efter HF"

  Sagsnr:

  09/14681

   

  Resumé

  VUC Fredericia/IBC har søgt tilskud til  projektet "Videre efter HF".  Ansøgningen indstilles til tilsagn.

  Sagsfremstilling

  VUC Fredericia/IBC har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om 3.643.100 kr. til projektet "Videre efter HF". Projektet vil øge overgangsfrekvensen fra HF til de videregående uddannelser og nedbringe frafald fra HF. Det forventes, at overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser vil stige med ca. 10 %. Projektet er treårigt. Administrationen vurderer at projektet støtter op om uddannelsesstrategiens målsætninger. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

  Projektet vil medvirke til at flere gennemfører deres HF og at flere fortsætter med en videregående uddannelse efter deres HF. Dette sker ved en professionsrettet undervisning.

  Projektet omfatter alle VUC´er, Erhvervsakademier og University Colleges (UC´er) i Region Syddanmark.

  Projektets leverancer omfatter:

  • Minimum 3 beskrevne og afprøvede modeller for brobygningsforløb mellem VUC og korte videregående og mellemlange videregående uddannelser (KVU/MVU). Herunder mindst et forløb der retter sig mod erhvervsuddannelser..
  • Nyskabende form for professionsrettet undervisning for HF fagene på VUC´erne.
  • Professionsrettet undervisningsmateriale til brug i HF undervisningen.
  • Netværk mellem institutionerne på underviserniveau, som giver lærere og studievejledere viden om indhold og form i de videregående uddannelser og efterfølgende karrieremuligheder.

  Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde har behandlet sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling foreligger på mødet.

   

  Effekter
  Det forventes, at overgangsfrekvensen til de videregående uddannelser vil stige med ca. 10 %. Denne effekt forventes at stige yderligere med videreudviklingen af projektets resultater til 20 % efter 5 år.

   

  Budget
  Ansøgte beløb:

  Region Syddanmarks Uddannelsespulje:3.643.100 kr. (74,8 % af det samlede budget)

  Egenfinansiering: 1.228.100 kr. (25,2 % af det samlede budget)

  Projektets samlede budget: 4.871.200 kr.

   

  Administrationens vurdering
  Der vurderes:

  • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioriteter for 2009 om overgang til optagelse på videregående uddannelser og indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser. Sidstnævnte dog i mindre omfang.
  • At projektet anses som supplerende og nyudviklende i forhold til de eksisterende aktiviteter.
  •  At projektet har en stor regional spredning og at konceptet kan videreføres efter endt projektperiode.
  • At projektet har en væsentlig effekt i forhold til at øge overgangsfrekvensen fra HF til de videregående uddannelser og nedbringe frafald på HF.

  Det særlige udvalg vedr. erhverv og internalt samarbejde behandler sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling foreligger på mødet

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At ansøgningen modtager tilsagn på 3.643.100 kr. fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

   

  34.    Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje - ""Praktik Nu"

  Sagsnr:

  09/14682

   

  Resumé

  Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om støtte på 3.221.900 kr. til projektet "Praktik Nu". Projektet vil igangsætte tiltag for at skaffe op imod 400 praktikpladser, så eleverne kan gennemføre deres ungdomsuddannelse. Administrationen vurderer bl.a., at væsentlige dele af tiltagene ligger indenfor de opgaver, som skolerne allerede skal løse eller at der allerede findes tilstrækkeligt med løsninger på området. Effekten vurderes til at være urealistisk høj. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

  Sagsfremstilling

  Tre erhvervsskoler (Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Kolding college og EUC Syd) vil med projektet Praktik Nu igangsætte tiltag for at skaffe flere praktikpladser, så eleverne kan gennemføre deres ungdomsuddannelse. I perioden 2008-2009 har skolerne tilsammen mistet ca. 650 praktikpladser.

  Projektet har tre delområder:

  • Udnyttelse af potentialet af praktikvirksomheder: Projektet vil bl.a. kortlægge hvilke virksomheder der ikke har elever i praktik og kontakte dem.
  • Kvalitetsløft af skolepraktikken: Der vil blive udviklet fleksible praktikordninger hvor praktik i en virksomhed f.eks. kombineres med skolepraktik.
  • Udvikling af elevernes personlige kompetencer: Der vil blive udviklet nyt undervisningsindhold til grundforløbet på erhvervsuddannelserne.       

   

  Effekt
  Ansøgerne forventer, at der vil kunne skabes op imod 400 nye praktikpladser.

   

  Budget
  Ansøgte beløb:                    

  Region Syddanmarks Uddannelsespulje:  3.221.900 kr. (80% af det samlede budget)

  Egenfinansiering:                                       812.300 kr. (20 % af det samlede budget)

  Projektets samlede budget:                       4.034.200 kr.

   

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes: 

  • At projektet understøtter uddannelsespuljens prioritet for 2009 om indsatser i forhold til frafald på ungdomsuddannelser.
  • At projektets samlede effekt på skabelsen af op imod 400 praktikpladser er urealistisk høj.
  • At delområdet "Udnyttelse af potentialet af praktikvirksomheder" ikke tilføjer nyt (er ikke additionelt), men derimod i høj grad består af aktiviteter som erhvervsskolerne i forvejen er forpligtet til at udføre.
  • At delområdet "Kvalitetsløft af skolepraktikken" ikke i tilstrækkelig grad tilføjer nyt (er ikke additionelt), idet der allerede i dag er gode muligheder for fleksible praktikaftaler.
  • At delområdet "Udvikling af elevernes personlige kompetencer" er et relevant delområde for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. De beskrevne aktiviteter i delområdet er dog ikke tilstrækkelige til at bære hele denne ansøgning igennem.

  Det særlige udvalg vedr. erhverv og internationalt samarbejde behandler sagen på møde den 8. december 2009. Anbefaling foreligger på mødet.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.221.900 kr.. Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

   

  Beslutning

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

   

  35.    Orientering om udbud af gymnasiernes studieretninger

  Sagsnr:

  09/3591

   

  Resumé

  Regionsrådet skal godkende udbud af gymnasiernes studieretninger. De forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2010. Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten på uddannelserne med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen, jfr. Lov nr. 575 af 9. juni 2006, § 10 stk.1.

   

  I forhold til gymnasierne skal Regionsrådet sikre den fornødne bredde i udbuddet af studieretninger.

  De fire forpligtende samarbejder i Region Syddanmark har udarbejdet forslag til studieretninger for 2010, idet det skal foreligge inden 1. december 2009, og være klar til de unges valg af ungdomsuddannelse for det kommende skoleår.

  Alle gymnasier inden for de fire forpligtende samarbejders geografiske område, vil udbyde studieretninger inden for de 4 hovedområder, som de skal udbyde. De 4 hovedområder er naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig-humanistisk og musisk.

  Resultatet fremgår af vedlagte oversigt over gymnasiernes uddannelsesudbud af studieretninger, bilag 1.

  Administrationen vurderer, at der er den fornødne bredde, da alle 4 hovedområder bliver udbudt på alle gymnasier og at der derfor også er en tilstrækkelig geografisk spredning i udbuddet.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At gymnasiernes udbud af studieretninger tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

   

   

  36.    Kingstrup, 4 nye pladser - byggeprogram og anlægsbevilling

  Sagsnr:

  09/13269

   

  Resumé

  Kingstrup er Region Syddanmarks bo- og beskæftigelsestilbud til mennesker med massiv erhvervet hjerneskade. Hovedparten af Kingstrups 8 døgnpladser er belagt med personer i 30-60 års alderen. Enkelte beboere er yngre, ligesom der er flere yngre på venteliste. De yngre beboere er meget dårligt integreret med de øvrige beboere. Der foreslås derfor oprettet 4 nye pladser til yngre beboere.

  I investeringsbudget 2010 er der afsat 9 mio. kr. til formålet. Der søges nu anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. 

  Sagsfremstilling

  De yngre beboere på Kingstrup efterspørger et andet tilbud end det, de lidt ældre beboere har behov for. Ved etablering af 4 nye pladser vil der kunne etableres et bedre, mere målrettet tilbud til de to beboergrupper. På grund af de yngre beboeres handicap er det meget vigtigt at have afstand mellem beboerne. Det foreslås derfor at etablere 4 nye pladser i form af små selvstændige bygninger med passende afstand imellem. Til træning i fællesskab og til særlige arrangementer opføres ligeledes et lille fælleshus. Endelig opføres et personalehus. Sidstnævnte udføres, så det let vil kunne omdannes til et beboerhus. Byggeriet opføres på Kingstrups egen grund.

  I det udarbejdede byggeprogram er det kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 7,900 mio. kr. (incl. forundersøgelser, tilslutningsafgift, håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser og beløb til uforudseelige udgifter). Udgiften foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år, svarende til 180 kr. pr. beboer pr. døgn. 

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At byggeprogram for etablering af 4 nye pladser på Kingstrup godkendes.
  • At der til formålet meddeles anlægsbevilling på 7,900 mio. kr. (indeks 123,4).
  • At de i investeringsbudgettet afsatte 9 mio. kr. i 2010 reduceres til 7,900 mio. kr og fremrykkes/udskydes således at der afsættes 0,100 mio. i 2009, 3,900 mio. i 2010 og 3,900 mio. i 2011 og at disse beløb frigives.
  • At den ikke-forbrugte del af rådighedsbeløbet (1,100 mio. kr.) tilbageføres til kassen.
  • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

   

   

  37.    Center for Høretab, etablering af auditorium

  Sagsnr:

  09/4523

   

  Resumé

  Center for Høretab er en lands- og landsdelsdækkende specialskole for børn med høretab. Centeret har en række undervisnings- og kursusaktiviteter for forældre og fagfolk omkring forskellige former for visuel kommunikation samt faglige kurser. En del af disse aktiviteter foregår i dag i lokaler, der ikke er særlig velegnede til det. Etablering af et auditorium skal sikre hensigtsmæssige lokaler og sikre kursusvirksomhed for rådgivning og uddannelse samt frigøre øvrige lokaler til deres egentlige formål.

  I investeringsbudget 2010 er der afsat 5,5 mio. kr. til formålet. Der søges nu anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Sagsfremstilling

  Det primære argument for etablering af et auditorium udspringer af et ønske om at styrke nogle af centerets kerneydelser. Med baggrund i den hastige teknologiske udvikling på høreområdet er Center for Høretab i stadig udvikling. I denne forbindelse ønsker man nu at etablere et auditorium, som indeholder de nødvendige faciliteter og som er egnet til undervisning. Et auditorium vurderes at styrke muligheden for vidensformidling og kursusvirksomhed.

  Auditoriet foreslås placeret i en af centerets gårdhaver, tæt ved hovedindgangen. Auditoriet bliver på ca. 200 m2 med ca. 100 siddepladser samt 4 pladser til kørestole.

  I det udarbejdede byggeprogram er det kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 5,500 mio. kr. (inkl. forundersøgelser, håndværkerudgifter, omkostninger, inventaranskaffelser inkl. teknisk inventar, og beløb til uforudseelige udgifter). Beløbet vil blive tilbagebetalt via centerets takster, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At byggeprogram for etablering af nyt auditorium på Center for Høretab godkendes.
  • At der til formålet meddeles anlægsbevilling på 5,500 mio. kr. (indeks 123,4).
  • At en del af de i investeringsoversigten afsatte 5,500 mio. kr. i 2010 udskydes, således at der afsættes 2,750 mio. i 2010 og 2,750 mio. i 2011 og at disse beløb frigives.
  • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  Beslutning

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag:

   

   

   

   

   

  38.    LUKKET PUNKT - Henvendelse vedr. Sct. Maria Hospice

  Sagsnr:

   

   

   

   

   

   

  39.    LUKKET PUNKT - Engbo, køb af grund til 30 nye pladser

  Sagsnr:

   

   

   

   

   

   

  40.    LUKKET PUNKT - Ansøgning om huslejegaranti

  Sagsnr:

   

   

   

   

   

   

  41.    LUKKET PUNKT - Ansøgning om fastholdelsesaftale/goodwillgaranti

  Sagsnr:

   

   

   

   

   

   

  42.    LUKKET PUNKT - Rådgivning til udbygningen af Aabenraa Sygehus, fase 1

  Sagsnr:

   

   

   

   

   

   

  43.    Meddelelser

  Sagsnr:

  09/3

   

   

   


  Siden er sidst opdateret 26-07-2012
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring