Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Forretningsudvalget - referat 13-01-2010

Mødedato
13-01-2010 Kl. 15:00 - 17:05

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Stephanie Lose, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Freddie H. Madsen, O

 

 

Dagsorden  Dagsorden som PDF

 

 

1.      Forretningsudvalgets arbejdsform

Sagsnr:

10/6

Resumé

Det foreslås, at det nye forretningsudvalg på sit første møde drøfter udvalgets arbejdsform.

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget er nedsat til at varetage de funktioner, som i den kommunale styrelseslov er tillagt økonomiudvalget. Det indebærer bl.a. at forretningsudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der forelægges regionsrådet til beslutning.

Kompetencefordelingen mellem regionsrådet og forretningsudvalget er fastlagt i styrelsesvedtægten. Den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver er lagt i regionsrådet ud fra et ønske om at lægge de politiske drøftelser og beslutninger i møder, der er åbne for offentligheden. Forretningsudvalget har alene selvstændig beslutningskompetence på de områder, som følger direkte af styrelsesloven.

Det enkelte regionsrådsmedlem har ret til at få optaget en sag på regionsrådets dagsorden. Det tilsvarende gør sig ikke gældende i forretningsudvalget. I overensstemmelse med intentionerne i styrelsesvedtægten, er medlemmerne derfor hidtil blevet henvist til at rejse sagen på regionsrådets dagsorden eller alternativt at anvende spørgeordningen for regionsrådets medlemmer. Undtaget herfra har været spørgsmål om forretningsudvalgets egen arbejdsform, som er optaget på dagsordenen.

I løbet af sidste valgperiode er der indført et punkt om meddelelser på forretningsudvalgets dagsorden med henblik på, at udvalgets medlemmer gensidigt kan orientere hinanden om aktuelle spørgsmål af fælles interesse.  

Indstilling

Det indstilles:

 • At forretningsudvalget drøfter arbejdsformen i forretningsudvalget
Udvalget

Forretningsudvalget  drøftede arbejdsformen i udvalget.

 

 

 

2.      Ændring af Region Syddanmarks Styrelsesvedtægt - regler om stedfortræder-indkaldelse

Sagsnr:

10/35

Resumé

Hvis regionsrådet ønsker adgang til at indkalde stedfortræder ved kortvarigt fravær kræver dette en ændring i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har indtil 31/12 2009 haft en midlertidig bestemmelse i styrelsesvedtægten om indkaldelse af stedfortrædere ved kortvarigt fravær.

Denne bestemmelse er en fravigelse af normalbestemmelsen i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, hvorefter der kun kan indkaldes stedfortræder, hvis et medlem har et fravær på mindst en måned - dog bortset fra fravær på grund af sygdom, hvor der kan indkaldes stedfortræder uanset varighed.

Det nyvalgte regionsråd skal tage stilling til, om man ønsker en tilsvarende bestemmelse indføjet i styrelsesvedtægten. Forslag til bestemmelse om stedfortræderindkaldelse er medtaget som § 13 i det vedlagte bilag.

Hvis regionsrådet vedtager denne bestemmelse i styrelsesvedtægten vil der kunne indkaldes stedfortræder for et regionsrådsmedlem ved fravær uanset hindringens varighed. De fraværsårsager, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse er de samme som de begrundelser, der følger af  normalbestemmelserne i den kommunale styrelseslov. Dvs. det er ikke alle typer fravær, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse, men fravær som følge af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst 6 dages mellemrum og vedtagne ændringer indsendes til Statsforvaltningen Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslaget til styrelsesvedtægt for Region Syddanmark behandles første gang og herefter oversendes til behandling på førstkommende regionsrådsmøde til endelig vedtagelse.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

3.      Nedsættelse af udvalg under regionsrådet i 2010-2011

Sagsnr:

09/11753

Resumé

Regionsrådet har mulighed for at nedsætte forberedende og rådgivende udvalg. Der forelægges forslag dels til kommissorier for otte sådanne udvalg i perioden 2010-2011, dels til fordelingen af vederlag for medlemskab af disse udvalg.  

Sagsfremstilling

Regionsrådet kan efter regionsloven nedsætte udvalg, som varetager forberedende og rådgivende opgaver for rådet.

Det foreslås, at regionsrådet for perioden 2010-2011 nedsætter følgende udvalg:

 

 • Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. den præhospitale indsats (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur (11 medlemmer) 
 • Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (11 medlemmer)
 • Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri (7 medlemmer)
 • Udvalget vedr. ny Regional UdviklingsPlan (11 medlemmer)
 • Miljøudvalget (7 medlemmer).

 

Kommissorierne for de foreslåede udvalg fremgår af bilagsmaterialet.

Ydelse af vederlag til medlemmer af udvalg under regionsrådet kan ifølge reglerne ske, hvis de pågældende udvalg har opgaver af midlertidig karakter og nedsættes for en periode af højst to år. Jf. kommissorierne for de foreslåede udvalg er begge disse kriterier opfyldt.

Summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes til regionsrådsmedlemmer for medlemsskab af udvalg under rådet, kan højst udgøre 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet. Dette beløb er pr. 1. oktober 2009 807.000 kr. (angivet i hele 1.000 kr.). Det er regionsrådet, der inden for denne ramme beslutter fordelingen af udvalgsvederlag til de enkelte udvalg.

Det vederlagsbeløb, som regionsrådet tildeler et udvalg, fordeles dernæst ligeligt mellem de medlemmer af udvalget, regionsrådet udpeger. Dog kan en formand efter regionsrådets beslutning ydes op til det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem i samme udvalg.     

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At de vedlagte kommissorier for udvalg under regionsrådet i perioden 2010-2011 godkendes.
 • At regionsrådet udpeger medlemmer til hvert af udvalgene. 
 • At summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmer for medlemsskab af disse udvalg, fastsættes til 100 pct. af vederlaget til formanden for regionsrådet.
 • At midlerne til udvalgsvederlag fordeles ligeligt mellem de otte udvalg.
 • At udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til udvalgenes øvrige medlemmer.

 

Udvalget

Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet

 •             At godkende vedlagte udvalgsstruktur med kommissorier for 2010
 •             At regionsrådet udpeget medlemmer til hvert af udvalgene
 •             At summen af de årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmerne for medlemskab af disse udvalg, fastsættes til 100 pct. Af vederlaget til formanden for regionsrådet
 •             At midlerne til udvalgsvederlag fordeles mellem de 8 udvalg således, at vederlaget for et udvalgsmedlem er det samme, uanset om udvalget har 7 eller 11 medlemmer.
 •            At udvalgsformændene tildeles dobbelt vederlag i forhold til udvalgenes øvrige medlemmer 

Forretningsudvalget har en forståelse af, at den igangværende dialog kan medføre, at der fremkommer forslag til ændringer i kommissorierne til regionsrådsmødet.

Bilag:

 

 

 

4.      Psykiatrisk Dialogforum

Sagsnr:

08/16318

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionsrådets godkendelse af udviklingsplan for psykiatrien d. 20. december 2007 blev også patient- og pårørendepolitik for psykiatrien i Region Syddanmark godkendt.

Af denne politik fremgår, at der skal nedsættes et psykiatrisk dialogforum hvor regionsrådspolitikere kan mødes med repræsentanter for patient- og pårørendeforeninger på det psykiatriske område. 

På baggrund heraf nedsatte det netop afgåede regionsråd et psykiatrisk dialogforum, der nåede at afholde i alt fire møder i 2009. Psykiatrisk Dialogforum bestod af syv regionsrådspolitikere og syv foreningsrepræsentanter. Dialogforum besluttede på sit andet møde at invitere fire øvrige foreninger til at deltage som gæster i valgperiodens resterende møder. To foreninger tog imod dette tilbud og har deltaget på de to seneste møder.

Det vurderes, at Psykiatrisk Dialogforum har været et konstruktivt og nyttigt forum, og det anbefales på den baggrund, at der også for valgperioden 2010-13 nedsættes et Psykiatrisk Dialogforum. Samtidig anbefales et revideret kommissorium hvoraf det fremgår, at antallet af deltagende foreninger øges fra syv til ni, og at de nuværende medlemsforeninger samt de to gæstende foreninger inviteres til at indstille repræsentanter til Psykiatrisk Dialogforum.  

På baggrund af indstillingerne fra disse foreninger vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne. Ligestillingsloven vil i den forbindelse skulle efterleves ved sammensætningen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At vedlagte kommissorium for Psykiatrisk Dialogforum godkendes.
 • At de i kommissoriet ni navngivne foreninger hver anmodes om at indstille to navngivne personer - et af hvert køn - til Psykiatrisk Dialogforum.
 • At regionsrådet af egen kreds udpeger 7 medlemmer.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

5.      Det regionale kontaktforum for handicap

Sagsnr:

10/75

Resumé

Forslag til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det tidligere regionsråd besluttede i marts 2008 at oprette Det regionale kontaktforum for handicap på baggrund af en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer.

Der har været afholdt 6 møder i de halvanden år forummet har fungeret. Der har blandt andet været inviteret oplægsholdere fra trafikselskaberne og tilbuddene. Derudover har pårørenderepræsentanter deltaget en gang årligt.

Medlemmerne af Kontaktforum gav på det seneste møde i 2009 klart udtryk for, at forummet har sin berettigelse og ønsker derfor, at Regionsrådet beslutter, at det fortsætter i den nye valgperiode. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for det regionale kontaktforum for handicap med enkelte justeringer i forhold til det tidligere.

Ifølge kommissoriet består det regionale kontaktforum af 12 medlemmer. 6 medlemmer udpeges fra regionsrådet og 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. På baggrund af indstillingen herfra vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At vedlagte kommissorium for Det regionale kontaktforum for handicap godkendes.
 • At der udpeges 6 medlemmer af regionsrådet til Det regionale kontaktforum for handicap, hvoraf 1 medlem udpeges til formand.
 • At Danske Handicaporganisationer efter vedtagelse anmodes om at indstille 6 medlemmer til Det regionale kontaktforum for handicap.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

6.      Sundhedsbrugerråd

Sagsnr:

08/8507

Resumé

Det foreslås, at Sundhedsbrugerrådet nedsættes på ny, samt at der udpeges medlemmer til rådet.

Sagsfremstilling

Det tidligere regionsråd besluttede på mødet den 20. december 2007 at etablere et Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark. Sundhedsbrugerrådet skulle være et omdrejningspunkt i det fremtidige samarbejde på det somatiske område mellem patientforeninger og Region Syddanmark.

Ifølge kommissoriet har Sundhedsbrugerrådet bl.a. til opgave at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, medvirke til at formidle kontakt mellem borgere og politiske organer, samt på eget initiativ fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for sundhedsområdet.

Sundhedsbrugerrådet består af i alt 18-20 medlemmer, hvoraf de ni foreslås udpeget af regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter. Regionsrådet foreslås ligeledes repræsenteret med ni medlemmer. Derudover er der mulighed for at tilknytte et til to ad hoc-medlemmer.

På baggrund af indstillingerne fra disse foreninger vil regionsrådet på et kommende møde skulle udpege medlemmerne. Ligestillingsloven skal i den forbindelse efterleves ved sammensætningen.

Det hidtidige Sundhedsbrugerråd har fungeret i to år, og har afholdt i alt seks møder. På rådets seneste møde den 12. november 2009 evaluerede rådet sit kommissorium og hidtidige arbejde. På mødet anbefalede Sundhedsbrugerrådet, at rådet fortsætter, bl.a. på baggrund af, at det har været et godt forum for dialog mellem patientforeningerne og regionrådspolitikere.

Sundhedsbrugerrådet har endvidere drøftet repræsentation fra andre organisationer, idet der løbende har været henvendelser fra interesseorganisationer og foreninger, som ønsker at blive repræsenteret i rådet. Det drejer sig om Regionsældrerådet, Ældresagen, Fyns Patientforening samt info-cafeerne ved Sygehus Sønderjylland. Sundhedsbrugerrådet anbefalede på mødet den 12. november 2009, at spørgsmålet om eventuel repræsentation fra andre organisationer afventer drøftelse i det nye Sundhedsbrugerråd.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Sundhedsbrugerrådet nedsættes ifølge vedlagte kommissorium.
 • At regionsrådet udpeger ni regionrådsmedlemmer til rådet.
 • At de i kommissoriet ni navngivne foreninger hver anmodes om at indstille to navngivne personer - et af hvert køn - til Sundhedsbrugerrådet.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

7.      Syddansk Mobilitetsråd

Sagsnr:

08/7009

Resumé

Regionsrådet besluttede i maj 2008 at nedsætte Syddansk Mobilitetsråd, som skal arbejde for helhedsløsninger af infrastrukturudfordringerne i Syddanmark. Formålet er at skabe mobilitet for borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Mobilitetsrådet skal løfte den nuværende debat om infrastruktur fra at være søjle- og sektorbaseret til at være helhedsbaseret. Målet er at det regionalt bliver muligt at skabe mobilitet for borgere og virksomheder på baggrund af vores infrastruktur.

Rådet er sammensat bredt, således at både infrastrukturejere, operatører og brugere af infrastruktur er repræsenteret sammen med andre relevante aktører.

Baggrund og opgaver for Syddansk Mobilitetsråd er sammenfattet i vedlagte notat af 5. januar 2010. Der er samtidig en kort opsummering af rådets hidtidige virke.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Syddansk Mobilitetsråd videreføres i indeværende valgperiode.
 • At regionsrådet udpeger 4 repræsentanter til rådet.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet

Bilag:

 

 

 

 

8.      Udpegning af Vækstforum 2010-2013

Sagsnr:

09/1484

Resumé

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer. Syddansk Vækstforum udpeges for perioden 2010-13.

I første omgang skal regionsrådet beslutte, hvilke organisationer der skal være indstillingsberettigede, og hvor mange pladser de indstillingsberettigede tildeles i Vækstforum. Den endelige udpegning finder sted i regionsrådet d. 22. marts 2010.

Sagsfremstilling

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum sammensættes således:

 • tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ
 • seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne
 • seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet, hvoraf 5 skal findes blandt de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd
 • tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ
 • to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

 

Desuden skal det tyske mindretal i Danmark ifølge loven have en observatørpost.

Såfremt Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd finder det hensigtsmæssigt, kan det regionale beskæftigelsesråd udpege en observatør til Vækstforum, som til gengæld får en observatørpost i det regionale beskæftigelsesråd.

Derudover er der mulighed for at udvide kredsen af observatører.

Yderområder defineres i den statsligt fastsatte erhvervspolitik og i de dokumenter, der regulerer den strukturfondsfinansierede indsats i Danmark. Det drejer sig i Syddanmark om Svendborg, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Tønder Kommuner.

Som nævnt skal regionsrådet udpege 6 medlemmer fra erhvervsorganisationer, hvor 5 af disse skal findes i kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd. I forlængelse af en nyligt vedtaget ændring af lov om erhvervsfremme er der sendt et udkast til bekendtgørelse i høring, hvoraf det fremgår, hvilke erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, der forventes at blive indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd.

Der lægges op til, at der fremover udpeges fire repræsentanter til Danmarks Vækstråd fra henholdsvis Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet samt Landbrug og Fødevarer. Èn repræsentant udpeges efter fælles indstilling fra Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder, og én repræsentant efter fælles indstilling fra Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet og Realkreditforeningen.

Samtidig skal den erhvervsmæssige repræsentation i Vækstforum afspejle den regionale erhvervsstruktur. Inden for kredsen af indstillingsberettigede organisationer til Danmarks Vækstråd kan regionsrådet derfor selv prioritere vægtningen. Desuden kan regionsrådet vælge at gøre andre erhvervsorganisationer af særlig regional betydning indstillingsberettigede med ét medlem.

I indstillingen lægges der op til, at den hidtidige model for erhvervsorganisationernes repræsentation i Vækstforum fastholdes. Det vil sige 2 medlemmer fra Dansk Industri, 2 medlemmer fra Dansk Erhverv, 1 medlem fra Landbrug og Fødevarer og 1 medlem efter fælles indstilling fra Håndværksrådet, Tekniq, Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder.

I forhold til de 3 repræsentanter fra viden- og uddannelsesinstitutioner lægges der i indstillingen også op til at fastholde den nuværende sammensætning. Dermed vil de lange videregående uddannelser, de mellemlange videregående uddannelser og de korte videregående uddannelser/erhvervs- uddannelserne være repræsenteret med ét medlem hver.

I forhold til de 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter lægges der op til at Dansk Arbejdsgiverforening er repræsenteret ved 1 medlem samt at LO, AC, FTF og IDA i fællesskab er repræsenteret ved 1 medlem.


Jævnfør ligestillingsloven skal der ved udpegningen tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Derfor skal der i forbindelse med anmodningen om indstillinger gøres opmærksom på, at der skal indstilles både en mand og en kvinde til hver medlemspost, så regionsrådet ved den endelige udpegning kan tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Den endelige udpegning af Region Syddanmarks Vækstforum finder sted på regionsrådets møde d. 22. marts 2010.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At erhvervsorganisationerne repræsenteres i Region Syddanmarks Vækstforum på følgende måde:

- Dansk Industri 2 medlemmer.
- Dansk Erhverv 2 medlemmer.
- Landbrug & Fødevarer 1 medlem.
- Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder i fællesskab 1 medlem.

       At de 2 repræsentanter fra arbejdsmarkedet repræsenteres i Vækstforum    

       på følgende måde:

-          LO, AC, FTF og IDA i fællesskab 1 medlem

-          Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlem

At de 3 uddannelses- og videninstitutioner repræsenteres i Vækstforum på følgende måde:

-          De lange videregående uddannelser 1 medlem

-          De mellemlange videregående uddannelser 1 medlem

-          De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser 1 medlem

At regionsrådet beslutter, hvilke 3 medlemmer, der skal udpeges på regionsrådets eget initiativ,

At regionsrådet anmoder kommunalbestyrelserne i regionen om at indstille til udpegning af i alt 6 medlemmer - heraf ét fra yderområderne

At regionsrådet anmoder det tyske mindretal om at indstille en observatør

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådet anmoder Finansrådet om at indstille en observatør.

Bilag:

 

 

 

 

9.      Den Videnskabsetiske komite i Region Syddanmark - indstilling af medlemmer

Sagsnr:

09/14930

Resumé

I forbindelse med valget af det nye regionsråd skal udpeges 11 nye medlemmer til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark. Alle medlemmer udpeges af regionsrådet. Der skal udpeges 5 forskningsaktive medlemmer, og dette sker på baggrund af indstilling fra Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. De 6 lægmedlemmer udpeges af regionsrådet selv og er tidligere valgt blandt rådets egne medlemmer. Regionsrådet kan også vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.

Sagsfremstilling

Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark skal sikre, at biomedicinske forskningsprojekter i Region Syddanmark gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Samtidigt skal forsøgspersoner, der deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt, beskyttes med hensyn til rettigheder, sikkerhed og velfærd, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny, værdifuld viden. Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark består af forskningsaktive medlemmer fra sundhedsområdet og lægmedlemmer uden sundhedsfaglig baggrund.

Alle medlemmer udpeges af regionsrådet, og kan sidde i maksimalt 2 valgperioder. Komitéen mødes ca. en gang om måneden, hvor 15-20 nye forskningsprojekter behandles. Komitéen betjenes af et sekretariat bestående af en jurist og 2 assistenter, som forbereder afviklingen af komitéens møder. Et komitémedlem sidder i en valgperiode på fire år og kan genudpeges én gang. Regionsrådet kan beslutte, at arbejdet i komitéen godtgøres med kr. 10.000 kr. pr. år samt kørselsgodtgørelse m.m.  


Komitéen vælger selv sin formand og en næstformand. Formandskabet varetages af et forskningsaktivt medlem og et lægmedlem. Formanden aflønnes med 35.000 kr. årligt. Næstformanden aflønnes med 30.000 kr. årligt.

Regionsrådet vedtog den 23. november 2009 en udvidelse af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark fra 7 til 11 medlemmer. Dette skete fordi komiteen de seneste år har oplevet en forøget tilgang af forskningsansøgninger, som har medført et markant stigende arbejdspres for medlemmerne, der i forvejen bestrider civile jobs.

I forbindelse med valget af det nye regionsråd skal der nu udpeges 11 nye medlemmer til Komitéen.

Der skal udpeges 5 forskningsaktive medlemmer, og dette sker på baggrund af indstilling overfor regionsrådet fra Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. Der skal også udpeges 6 lægmedlemmer, som alle udpeges af regionsrådet selv, og er tidligere valgt blandt rådets egne medlemmer. Regionsrådet kan vælge at udpege lægmedlemmer uden for rådet.


Så vidt angår de forskningsaktive medlemmer er Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt sygehusledelserne i Region Syddanmark blevet anmodet om at opstille kandidater. Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum indstiller på denne baggrund over for regionsrådet, at følgende 5 forskningsaktive samt 2 suppleanter udpeges til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark:  

Birger Møller, Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.


Henrik Steen Hansen (fungerende medlem), Overlæge, Hjertemedicinsk Afdeling B., Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.


Lone Agertoft, Overlæge, forskningslektor, H.C. Andersens Børnehospital, Odense Universitetshospital-Svendborg Sygehus.


Jeppe Gram, Ledende overlæge, ph.d., endokrinologisk afdeling., Sydvestjysk Sygehus.


Søs Bisgård, Overlæge, Klinisk Genetisk afdeling, Sygehus Lillebælt.

 

Suppleanter
Jens Ole Laursen, Overlæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland.


Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, lektor, Ph.d., læge
Syddansk Universitet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet udpeger 6 lægmedlemmer samt 2 suppleanter  til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark.
 • At regionsrådet udpeger de 5 navngivne forskningsaktive kandidater samt de 2 suppleanter til Den Videnskabsetiske Komité i Region Syddanmark, som Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum har indstillet.
 • At arbejdet i komitéen godtgøres med kr. 10.000 kr. pr. år.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

10.    Udtalelse om nedlæggelse af Skårup Lærerseminarium

Sagsnr:

09/17727

Resumé

University College Lillebælt har d. 9. december 2009 bedt om regionsrådets udtalelse i forbindelse med deres principbeslutning om nedlæggelse af læreruddannelsen i Skårup. Administrationen indstiller, at regionsrådet beklager, at bestyrelsen er nødt til at foretage ændringer for at skabe en sund drift med det nuværende optag og den økonomiske ramme, og at regionsrådet anbefaler, at University College Lillebælt iværksætter konkrete tiltag for at minimere konsekvenserne af beslutningen

Sagsfremstilling

University College Lillebælt har bedt om regionsrådets udtalelse i forbindelse med deres principbeslutning om nedlæggelse af læreruddannelsen i Skårup. Ifølge lovgivningen skal en professionshøjskole indhente en udtalelse fra regionsrådet inden den træffer endelig beslutning om nedlæggelse af et uddannelsessted. Regionsrådet har således en høringsret, men ikke formel beslutningskompetence, i forhold til University College Lillebælt, idet Undervisningsministeriet ikke er forpligtet til at rette sig efter Regionsrådets udtalelse (§ 29 i Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser).

Region Syddanmarks vision for den regionale udvikling (Regional udviklingsplan) er at skabe en helhedsorienteret udvikling i Syddanmark, således at regionen er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive erhverv. Geografisk nærhed til attraktive uddannelsestilbud er afgørende for borgerens muligheder for at udvikle sine faglige og personlige kompetencer til gavn for den enkelte og for virksomhederne.

Baggrunden for University College Lillebælts beslutning, om at samle læreruddannelserne på Fyn i Odense og afvikle læreruddannelsen i Skårup, er den faldende søgning til læreruddannelsen gennem en årrække, sammenholdt med ønsket om at bevare en faglig bæredygtig læreruddannelse i overensstemmelse med læreruddannelsesloven fra 2006.

University College Lillebælts beregninger viser, at et uddannelsessted skal optage minimum 400 studerende årligt, såfremt det skal være muligt at udbyde samtlige linjefag på et forsvarligt økonomisk grundlag. Det kan hverken Odense, Jelling eller Skårup p.t. leve op til. Skårup vil fremover højst kunne udbyde seks af den nye læreruddannelses i alt 18 linjefag.

Udviklingen i optaget på læreruddannelsen på University College Lillebælt 2002-2009

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Odense

335

314

269

269

266

201

198

228

Skårup

141

136

101

116

76

75

56

53

Jelling

186

202

206

194

135

125

92

105

I alt

662

652

576

579

477

401

346

386

Kilde: University College Lillebælt

 

University College Lillebælts beregninger viser også, at hvis driften af de tre udbudssteder fortsætter som hidtil i 2010 og 2011 vil uddannelsen oparbejde et underskud på 17-18 millioner svarende til 25 % af uddannelsens forventede omsætning i det pågældende budgetår.

Underskuddene i alle tre afdelinger i 2012 vil være meget betragtelige, men særligt for de to mindre afdelinger ser det meget kritisk ud. Skårup forventes således at komme ud med et underskud, der overskrider 50 % af bruttoomsætningen.

Administrationen vurderer, at University College Lillebælt på grund af den økonomiske situation er nødt til at foretage ændringer.

På baggrund af den økonomiske situation har bestyrelsen derfor vedtaget en principbeslutning om en ny udbudsstruktur, som omfatter:

 • Læreruddannelsen på Fyn revitaliseres gennem et nyt uddannelseskoncept, der har sin særlige profil inden for læremidler, digitalisering og internationale studiemiljøer
 • Afdelingerne i Skårup og i Odense sammenlægges med virkning fra 1. januar 2010.
 • Alle aktiviteter i Skårup ophører senest sommeren 2011
 • Personalereduktion svarende til 34-35 årsværk i 2010 og 2011 fordelt på de tre nuværende afdelinger
 • Læreruddannelsen i Jelling omstruktureres. Linjefagsviften reduceres, og samarbejdet med Læreruddannelsen på Fyn intensiveres.

 

Såfremt der ikke tilføres ekstra midler til området fra Undervisningsministeriet, skal der foretages et valg mellem Odense og Skårup. Med kun 56 nye studerende i 2008 og 53 studerende i 2009 i Skårup mod ca. 200 i Odense, et estimeret underskud i Skårup i 2012 på 50 % af bruttoomsætningen og et meget begrænset linjefagsudbud, vurderes det at være mest hensigtsmæssigt, at det er Skårup og ikke Odense-afdelingen, der nedlægges set ud fra et økonomisk perspektiv.

Helt generelt er udviklingen på læreruddannelsen på UCL meget bekymrende. Såfremt udviklingen fortsætter, vil det for UCL som helhed blive økonomisk vanskeligt at opretholde en fuld læreruddannelse. En lukning af Skårup vil sandsynligvis betyde, at nogle elever fra lokalområdet yderligere vil fravælge en læreruddannelse og dermed øge udfordringen for UCL.

Ud fra et lokalt perspektiv vil beslutningen svække det sydfynske uddannelsesmiljø, have negative konsekvenser for lokalområdet og kan svække rekrutteringen til skolerne på Sydfyn. Dette bør imødegås med kompenserende handlinger.

Indstilling

Det indstilles,  at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

At regionsrådet i sin udtalelse:

 • beklager University College Lillebælts beslutning om at samle læreruddannelserne på Fyn i Odense og nedlægge læreruddannelsen i Skårup. Regionsrådet beklager beslutningen, fordi den betyder, at et udkantsområde både mister et videregående uddannelsestilbud og arbejdspladser.
 • anbefaler University College Lillebælt at sikre, at alle på Fyn, også efter nedlæggelsen af Skårup Seminarium, har mulighed for at videreuddanne sig i nærområdet. Konkret bør University College Lillebælt, i deres strategiarbejde for en ny og styrket læreruddannelse, udarbejde forskellige løsninger fx i form af fjernstudier eller forlagt undervisning til at sikre uddannelsesudbuddet på hele Fyn.
 • anbefaler University College Lillebælt at sikre, at de lærerstuderende kommer i praktik i udkantsområderne. Med samlingen af de fynske læreruddannelser i Odense er der en risiko for, at de lærerstuderende kun vil orientere sig i forhold til folkeskolerne i Odense-området, hvorved udkantsområder kan få problemer med rekruttering af kvalificere lærere fremover. Derfor bør University College Lillebælt imødekomme denne risiko ved at udarbejde en praktikpladspolitik, som sikrer at de lærerstuderende kommer i praktik i udkantsområderne. University College Lillebælt bør sikre, at de lærerstuderende opbygger en tilknytning til udkantsområderne, som vil kunne resultere i en øget jobsøgning her.

 

At Region Syddanmark i de regionale partnerskabsaftaler for 2010-2012 med regeringen får etableret aftaler, der indeholder uddannelsespolitiske målsætninger og initiativer, som bl.a. vil sikre en bedre tilgængelighed til uddannelser i yderområder - også i forhold til de videregående uddannelser.

Udvalget

Forretningsudvalget indstiller, at regionsrådet behandler et revideret udkast til høringssvar. 

Forretningsudvalget besluttede, at administrationen reviderer udkastet til høringssvar på baggrund af de faldne bemærkninger i forretningsudvalget. Udkastet rundsendes til kommentering blandt forretningsudvalgets medlemmer, inden det udsendes som bilag til regionsrådets dagsorden.

Bilag:

 

 

 

11.    Region Syddanmarks Forskningspulje

Sagsnr:

09/18109

Resumé

Der indstilles 8 forskningsprojekter til støtte fra Region Syddanmarks Forskningspulje 2009. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler desuden overfor regionsrådet, at "den akutte patient" gøres til et nyt og 5. forskningsindsatsområde samt, at der inden for rammerne af Region Syddanmarks Forskningspulje også kan afsættes beløb til støtte af den fri forskning.

Sagsfremstilling

Indstilling af projekter

For 2009 er der i Region Syddanmarks Forskningspulje afsat 15 mio. kr. til støtte af forskningsprojekter inden for de af regionsrådet udpegede forskningsindsatsområder: bevægeapparatet, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), for højt blodtryk og børn og sundhed. Midlerne fordeles efter opslag og gives til forskningsprojekter, som er inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, har høj kvalitet og inddrager flere sygehuse og/eller sektorer i et forskningssamarbejde. Puljen er åben for alle forskningsdiscipliner og faggrupper.

Puljen var i opslag første gang i 2008, og har nu været i opslag fire gange.

Det er bevillinger til projekter for 2. ansøgningsrunde 2009, som nu sendes til godkendelse i regionsrådet. Der var ansøgningsfrist 5. oktober 2009 og der indkom 14 ansøgninger. Et bedømmelsesudvalg af forskere fra Region Syddanmark har vurderet de indkomne projektansøgninger, dels ud fra projektets forskningsmæssige kvalitet, dels ud fra de opstillede regionale kriterier. Desuden er inddraget en ekstern faglig bedømmelse af ansøgningerne, som er fortaget i et samarbejde med Region Midtjylland. Der er fundet 8 støtteegnede forskningsprojekter.

Det indstilles derfor til regionsrådet, at disse projekter bevilliges et samlet beløb på 6,48 mio. kr. 

Anbefalinger vedr. Region Syddanmarks Forskningspulje
Region Syddanmarks forskningspulje har i gennem de sidste to år været med til at styrke forskningen på de fire forskningsindsatsområder. For at fortsætte kontinuiteten inden for disse områder, anbefaler det regionale strategiske forskningsråd, at alle fire områder fastholdes i 3 år. Dette begrundes især med, at Region Syddanmarks Forskningspulje kun har været i opslag siden 2008. Det ville derfor kunne få konsekvenser for de miljøer, der netop nu er i en opbygningsfase, hvis man tager et eller flere af indsatsområderne ud nu , da de så mister et vigtigt fundament for støtte til etablering. Det er erfaringen, at det tager mindst tre år at etablere stærke forskningsmiljøer, og ekstra tid er påkrævet, når miljøerne også skal opbygges på tværs af sygehuse og sektorer.

Fælles akutmodtagelser og akutmedicin er discipliner, der er i vækst og er satsningsområder i Region Syddanmark og skal understøttes forskningsmæssigt. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler derfor, at "den akutte patient" gøres til et nyt og 5. forskningsindsatsområde fra næste ansøgningsrunde i 2010.

Det er et udbredt ønske fra sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, at en del af midlerne i Region Syddanmarks forskningspulje uddeles til støtte af den fri forskning. Midler hertil vil kunne virke som en katalysator for ny forskning, og vil kunne igangsætte forskning på lokaliteter og fagområder med mindre tradition for forskning, og samtidigt vil midlerne også komme de traditionelt stærke forskningsmiljøer til gavn. Støtte til sådanne projekter må gives med det regionale perspektiv, som gælder for forskningsindsatsområderne, at der er et forskningssamarbejde på tværs at sygehuse og sektorer.

Det er vurderingen, at der i Region Syddanmarks Forskningspulje er økonomisk råderum både til at inddrage et nyt 5. forskningsindsatsområde, "den akutte patient", og til at afsætte midler til forskningsprojekter uden for forskningsindsatsområderne. For så vidt angår midler til fri forskning foreslås, at 1/3 af den samlede pulje afsættes hertil, og at det sker fra næste ansøgningsrunde i 2010. 

Det regionale strategiske forskningsråd har på et møde den 4. december 2009 forelagt sine anbefalinger for Det Syddanske Sundhedsvidenskabelige Forskningsforum. På mødet blev konklusionen, at ved at inddrage "den akutte patient" som indsatsområde og afsætte beløb til fri forskning, vil det være med til at styrke sundhedsforskningen i Region Syddanmark og det forskningssamarbejde, der er mellem Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At godkende indstilling om bevilling til 8 forskningsprojekter på et samlet beløb på 6,48 mio. kr.
 • At de eksisterende forskningsindsatsområder fortsætter i 3 år.
 • At "den akutte patient" gøres til nyt forskningsindsatsområde.
 • At Region Syddanmarks Forskningspulje også kan støtte forskningsprojekter med emner uden for forskningsindsatsområderne.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

12.    Løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital

Sagsnr:

09/74

Resumé


Der er udarbejdet en handlingsplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år.  Handleplanen er sat i værk på baggrund af det løft, som regionsrådet gav sundhedsforskningen i 2009 med henblik på, at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder.

Sagsfremstilling


Regionsrådet har i budget 2009 vedtaget, at der i forhold til 2008 investeres ekstra 8,0 mio. kr. årligt i forskning. Initiativet skal ses som en investering med henblik på at styrke bl.a. de højt specialiserede funktioner gennem øget forskningsaktivitet, og dermed udviklingen af nye behandlingsmetoder. Samtidigt skal det medvirke til at fastholde og udbygge de højt specialiserede funktioner, der ligger på Odense Universitetshospital.

De højt specialiserede funktioner har desuden betydning for udbygning af de regionale specialfunktioner på sygehuse uden for Odense Universitetshospital.


Odense Universitetshospital gennemførte i 2006-2007 et omfattende udrednings- og planlægningsarbejde. Udredningsarbejdet viste, at en del afdelinger er i fare for at miste højt specialiserede funktioner som følge af manglende forskningsunderstøttelse. Der er derfor brug for en særlig indsats for at fastholde og udvikle disse funktioner.


Regionsrådet vedtog den 22. juni 2009 derfor, at der ved hjælp af det løft som regionsrådet havde givet, skulle gøres en særlig indsats for følgende afdelinger på Odense Universitetshospital:


Thorax-karkirurgisk afdeling T: Afdeling T er Danmarks største afdeling inden for klassisk thoraxkirurgi.


Neurokirurgisk afdeling U:
Afdeling U har 30 højt specialiserede funktioner


Hæmatologisk afdeling X:
Afdeling X har 14 regionsfunktioner og 5 højt specialiserede funktioner.


Røntgendiagnostisk afdeling: Røntgendiagnostisk afdeling har15 regionsfunktioner og 26 højt specialiserede funktioner.


Der er nu udarbejdet en handleplan for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital, som prioriterer indsatsen de næste fem år.  


Implementeringen af handlingsplanen skal føre til, at der etableres stærke forskningsmiljøer på de ovenstående udvalgte afdelinger.


Med handleplanen igangsættes yderligere fem tværgående initiativer, som skal hjælpe Odense Universitetshospital med at udvikle den højtspecialiserede behandling eller områder, hvor Odense Universitetshospital har mulighed for at opbygge en særlig funktion. 
 

Det drejer sig om :


forskning i børnecancer.
forskning med fokus på sygdomme i lever, galdeveje og bugspytkirtlen.
oprettelse af et center for knogleforskning med involvering af Syddansk Universitet, Institut for Idræt med henblik på at løfte forskningen i bevægeapparatet (bl.a. slidgigtsygdomme) til internationalt niveau.
oprettelse af center til forskning i mere skånsom kræftbehandling.
oprettelse af center for proteinanalyser, som vil få betydning for udvikling af ny diagnostik og individualiserede behandlinger.  

Handleplanen udmøntes primært ved ansættelser af højt kvalificeret klinisk personale, som har en stor forskningserfaring inden for de områder, der er omfattet af handleplanen. Der vil for eksempel blive ansat op til 9 nye professorer som følge af den fremlagte plan.

Personalet vil blive rekrutteret fra nationale og internationale forskningsmiljøer.
Det skal bemærkes, at løftet til forskning i de højt specialiserede behandlinger er givet med henblik på at supplere den forskningsindsats, som Odense Universitetshospital gør i forvejen. Det betyder, at løftet skal give sig udslag i en dokumenteret effekt på forskningsaktiviteten på de valgte områder. Regionsrådet vil blive orienteret om udmøntningen af handleplanen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At regionsrådet vedtager handleplanen for styrkelse af forskning inden for den højt specialiserede behandling på Odense Universitetshospital.    
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

12a - Notat. Løft af forskning

 

 

 

 

13.    Økonomiske ydelser til regionsrådsmedlemmer m. fl.

Sagsnr:

10/133

Sagsfremstilling

Regionsrådet fastsætter et regelsæt for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemerne af regionsrådet m. fl.

Vedlagt følger udkast til regelsæt. De fleste af bestemmelserne heri er direkte reguleret ved lov og bekendtgørelse. Regionsrådet træffer herudover beslutning om f.eks. godtgørelse af udgifter som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af det regionale hverv. Dette gælder fx udgifter til telefoni, IT, aviser og fraværsgodtgørelse mv.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At "Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark" godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

13a - Økonomiske ydelser jan 2010

 

 

 

 

14.    Udmøntning af trepartsmidler

Sagsnr:

09/14039

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af udmøntningen af trepartsmidlerne på regionsrådsmødet den 24. august 2009 indgik etablering af en specialuddannelse i kræftsygepleje, samt udgifter i forbindelse med øget optag på bioanalytikeruddannelsen. På forelæggelsestidspunktet var udgifterne ikke konkret opgjort. Der foreligger nu konkrete skøn på udgifterne.

Specialuddannelse i kræftsygepleje igangsættes i 2010. Der er i 2009 iværksat et meritforløb for sygeplejersker. Med udgangspunkt i uddannelse af 18 sygeplejersker i kræftsygepleje i Region Syddanmark forventes en årlig udgift på 8,8 mio.kr. til vikardækning, kursusafgift, praktikvejledning, meritforløb og koordinering. Konkret foreslås afsat en ramme i 2009 på 250.000 kr. og 8,8 mio.kr. i 2010 og 2011. De 18 pladser på specialuddannelsen fordeles med 9 pladser til Odense Universitetshospital-Svendborg, 5 pladser til Sygehus Lillebælt, 2 pladser til Sydvestjysk Sygehus og 2 pladser til Sygehus Sønderjylland. Uddannelsens målgruppe omfatter ud over onkologi også sygeplejersker ansat i hæmatologi og medicinske og kirurgiske afdelinger med kræftpatienter.

Ved etablering af en bioanalytikeruddannelse ved UC Vest og UC Lillebælt er der nyetableret ekstra 27 pladser pr. 1. september 2009. Uddannelsen er en MVU- uddannelse på 3 1/2 år. Samlet vil ekstraudgiften ved fuld indfasning udgøre 2,6 mio. kr. til dækning af praktikophold. Udgiften vil i 2009 udgøre 0,5 mio. kr., i 2010 være 0,950 mio. kr. og 1,4 mio.kr. i 2011.

Formelt rækker trepartsmidlerne til og med 2011, hvorefter der vil blive taget stilling til den fremtidige finansiering af aktiviteterne.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Region Syddanmark tilslutter sig den udbudte specialuddannelse i kræftsygepleje, herunder meritforløb.
 • At udgifter i 2009  til meritforløb m.v. på specialuddannelsen på 250.000 kr. finansieres af trepartsmidlerne.
 • At udgifterne til koordinering, meritforløb og uddannelse af op til 18 kræftsygeplejersker på 8, 8 mio. kr. i 2010 og 8,8 mio. kr. i 2011  finansieres af trepartsmidlerne.
 • At praktikpladsudgifter til bioanalytikeruddannelsen ved fuld indfasning på 2,6 mio. kr. finansieres af trepartsmidlerne. Konkret indstilles udgifter på 0,5 mio. kr. i 2009, 0,950 mio. kr. i 2010 og 1,4 mio. kr. i 2011 finansieret over trepartsmidlerne.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

15.    AutismeCenter Holmehøj, 16 almene boliger - anlægsregnskab og skema C

Sagsnr:

09/16097

Resumé

Efter afslutning af byggeriet forelægges anlægsregnskab og skema C til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fyns Amt besluttede i 2006 opførelse af 16 almene boliger under den sociale institution Centrumhuset (nu: AutismeCenter Holmehøj). Byggeriet blev etableret på Holmehøjvej i Ringe. Byggeriet er opført af boligselskabet Domea og opdelt i to ejerlejligheder, hvoraf Domea ejer den ene (boligerne) og Region Syddanmark den anden (servicearealerne). Anlægsregnskabet mv. er nu afsluttet med følgende resultat:

Forbruget til boligerne er 19,825 mio. kr. inkl. moms. Skema C er en specificering af anlægsregnskabets poster vedrørende boligdelen incl. en andel af værdien af egen grund. Skema C skal aflægges i henhold til "Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.".

Vedrørende boligerne er der indskudt 1,348 mio. kr. som grundkapitallån i Landsbyggefonden.

Forbruget til servicearealet er 3,191 mio. kr. ekskl. moms. Skema C for servicearealet svarer til de bogførte byggeudgifter hos Domea tillagt andel af værdien af egen grund med videre. Indtægten til servicearealtilskud er på -0,640 mio. kr.

Den ajourførte anlægsbevilling, jfr. regionens investeringsoversigt, udgør 3,550 mio. kr. vedr. servicearealer incl. inventar. I forhold hertil er der således et mindreforbrug på i alt 0,359 mio. kr.

Det bemærkes, at der i den samlede, ajourførte anlægsbevilling tillige indgår 1,348 mio. kr. vedr. grundkapital. Endvidere er der foretaget pris- og lønfremskrivning af bevillingen i forbindelse med overførsel af ikke-forbrugte bevillinger mellem år.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At anlægsregnskabet godkendes.
 • At skema C for boligerne og for servicearealet godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

16.    Anbefalinger på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport "Den akutte indsats i psykiatrien"

Sagsnr:

09/198

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udsendt rapporten "Den akutte indsats i psykiatrien – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen".

Rapporten har været i høring i regionerne i december 2008 - januar 2009. Regionsrådet godkendte høringssvar på mødet i januar 2009.

Rapporten er en opfølgning på Sundhedsstyrelsens akutrapport fra 2007, der kun omhandlede den akutte somatiske patient og bl.a. lå til grund for etablering af de nye akutsygehuse og den fremtidige Fælles Akut Modtagelse (FAM).

Rapporten rummer en lang række anbefalinger - bl.a. angående:

 • hvordan den akutte psykiatriske patient skal modtages
 • hvilke tilbud der skal til stå rådighed for hvem
 • bemanding af akutopgaven
 • samarbejdet omkring den akutte psykiatriske patient  

 

Vedlagte notat gennemgår alle rapportens væsentligste anbefalinger og sammenstiller anbefalingerne med Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens Psykiatri". På baggrund af dette afsluttes notatet med anbefalinger til, hvilke konsekvenser der skal drages på baggrund af Sundhedsstyrelsens akutrapport for psykiatrien.

Der er desuden vedlagt et udkast til et samlet psykiatritillæg til den tidligere godkendte FAM-rapport i Region Syddanmark. Da FAM-rapporten blev godkendt, blev det klargjort, at der i forbindelse med at Sundhedsstyrelsens akutrapport udkom på psykiatriområdet, ville blive udarbejdet et psykiatritillæg. Tillægget skulle bl.a. beskrive psykiatriens fremtidige samarbejde med FAM og integration i FAM, hvor det var muligt og anbefalelsesværdigt.

Det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning har drøftet sagen på møde den 10. december 2009. Det særlige udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At forslaget til  psykiatritillæg til regionens FAM-rapport godkendes.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

17.    Indkaldelse af forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling 2010

Sagsnr:

10/139

Sagsfremstilling

Danske Regioners generalforsamling 2010 bliver afholdt den 25. marts 2010 i Herning Kongrescenter.

Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 11. februar 2010.

Indstilling

 • Til drøftelse.

 

Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

 

 

18.    Godkendelse af mødedatoer i forretningsudvalget 2010

Sagsnr:

10/6

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget skal godkende mødeplan for 2010.

 

Under forudsætning af, at regionsrådet godkender den mødeplan, som blev forelagt til orientering på det konstituerende møde den 7. december 2009, foreslås det, at forretningsudvalget afholder møde på følgende datoer:

 

Onsdag den 10. februar

Onsdag den 10. marts

Onsdag den 14. april

Onsdag den 28. april

Onsdag den 19. maj

Onsdag den 2. juni

Onsdag den 9. juni

Onsdag den 23. juni

 Onsdag den 11. august

Onsdag den 25. august

Onsdag den 15. september

Onsdag den 29. september

Onsdag den 13. oktober

Onsdag den 27. oktober

Onsdag den 10. november

Onsdag den 24. november

Onsdag den 8. december

Onsdag den 22. december

Indstilling

Det indstilles til forretningsudvalget:

 • At forretningsudvalgets mødeplan godkendes.
 • At forretningsudvalget træffer beslutning om starttidspunktet for møderne.

 

Udvalget

Mødeplanen blev godkendt.

 

18. a   Meddelelser

Sagsnr:

10/6

Udvalget

Under punktet blev orienteret om:  

 • Status på Region Syddanmarks økonomi
 • Planerne om at nedlægge socialrådgiverafdelingen på Odense Universitetshospital

 

10/6

19.    LUKKET PUNKT. Revision af § 2-aftale om rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

Sagsnr:

 
Udvalget

Sagen overgår til regionsrådsmødet den 25. januar.

 

20.    LUKKET PUNKT. Etablering af lokalpsykiatrisk center i Fredericia

Sagsnr:

 
Udvalget

Sagen overgår til regionsrådsmødet den 25. januar.

 


Siden er sidst opdateret 14-01-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |