Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPræhospitaludvalgetpilDen præhospitale indsats - referat 02-02-2010

Den præhospitale indsats - referat 02-02-2010

Mødedato:
02-02-2010 Kl. 12:00 - Kl. 13:00

Mødested:
Mødeværelse 2, Damhaven 12, 7100 Vejle, Region Syddanmark

Medlemmer:
Thyge Nielsen (V), Claus Warming (V), Thies Mathiasen (DF), Poul Sækmose (K), Andrea Terp Christensen (S), Jette Jensen (S), Mette B. Valentin (SF).

Afbud:
Andrea Terp Christensen (S), Thies Mathiasen (DF), Mette B. Valentin (SF).

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Udvalgets kommissorium
 3. Præhospital indsats i Region Syddanmark
 4. Status på ambulanceområdet
 5. Status på udbud af vagtcentral IT
 6. Forslag til arbejdsplan
 7. Forslag til mødeplan for 2010
 8. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr:10/1093

 

 

 

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

 

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats skal vælge formand og næstformand.

Udvalget:

Thyge Nielsen blev valgt som formand. Mette B. Valentin blev valgt som næstformand.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr:10/1093

 

 

 

 

 

2.      Udvalgets kommissorium

 

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Udvalget:

Udsat.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/161

 

 

 

 

 

3.      Præhospital indsats i Region Syddanmark

 

Sagsfremstilling

Den præhospitale indsats er indsatsen uden for sygehuset over for akut syge, tilskadekomne og fødende, og indsatsen har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed.

Den præhospitale indsats omfatter alle de aktiviteter, der i den præhospitale fase iværksættes ved akut sygdom eller ulykkestilfælde. Det være sig alarmering, førstehjælp, kommunikation mellem alarmcentral og vagtcentral, ambulancekørsel til skadestedet, behandling på skadestedet, transport til behandlingssted, behandling/overvågning under transporten samt overlevering til hospitalet.

En fremtidig sygehusstruktur med færre akutmodtagelser betyder, at nogle borgere vil få længere vej til en akutmodtagelse. I forbindelse med vedtagelsen af akutplanen i Region Syddanmark, blev det derfor samtidigt besluttet at udbygge det præhospitale område for at kompensere for nedlæggelse af akutmodtagelser og for at udjævne de tidligere amters forskelle i serviceniveauet på det præhospitale område.

Der er derfor sket en række udvidelser af den præhospitale indsat siden den 1. september 2009, hvor den nye ambulanceaftale trådte i kraft:

 • Der er etableret døgndækkende sygehuslægebiler i Esbjerg og Kolding
 • Sygehuslægebilen i Svendborg er udvidet til at dække hele døgnet
 • Der er etableret døgndækkende akutbiler med paramedicinere i Faaborg, Skærbæk, Rødding og Grindsted, og bemandingen af akutbilen i Rudkøbing er ændret fra ambulancebehandler til paramediciner
 • Der er etableret ambulanceberedskaber i Tinglev, Løgumkloster, Vojens og Billund


Det præhospitale område har været et område, der de sidste 15 år har været præget af mange ændringer, der har medført et stort kvalitetsløft, hvor der tidligere kun var ambulancen som præhospitalt redskab, og det drejede sig om at få kørt patienten hurtigst muligt til sygehuset, så opstartes behandlingen af patienten i dag præhospitalt, og der kan sendes undersøgelsesresultater til det modtagende sygehus fra ambulancen.

Som det fremgår af det følgende er den præhospitale udvikling ikke tilendebragt, men der er stadigvæk en række udfordringer, der skal tages op, for at optimere alle led i den præhospitale kæde, fra borgeren ringer 1-1-2 til patienten er overdraget fra den præhospitale indsats til akutmodtagelsen på sygehuset, så der sikres optimale patientforløb præhospitalt:

 • Gennemførelse af Den Danske Kvalitetsmodel på det præhospitale område
 • Nyttiggørelse af hjertestartere og førstehjælpskunnen
 • Styrkelse af sundhedsfaglige kompetencer i alarmeringsfasen/integration af alarmcentral og vagtcentral
 • Etablering af IT-system på vagtcentralen med tilhørende kommunikation til de præhospitale enheder, herunder overgang til det nye beredskabsnet SINE
 • Bedre samarbejde på tværs af grænser
 • Fortsat præhospital udbygning eventuelt med etablering af særlige ordninger i områder med lang responstid
 • Etablering af national lægehelikopterordning
 • Etablering af procedure i det præhospitale system, hvor ambulance, læge-/akutbil kan give kommuner besked om borgere, der ikke har behov for at komme på sygehuset, men har behov for besøg af den kommunale hjemmepleje, eller henvisning til et subakut ambulatorium
 • Etablering af et telefonnummer på hvert akutsygehus for præhospitale enheder
 • Etablering af præhospital elektronisk patientjournal
 • God overdragelse til sygehuset


I det vedlagte notat er der en uddybende beskrivelse af den præhospitale indsats og de præhospitale udfordringer.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:

Udsat.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 07/278

 

 

 

 

 

4.      Status på ambulanceområdet

 

Resumé

Denne sag redegør for status på de nye kontrakter vedr. ambulancekørsel, liggende transport og vagtcentraldrift efter 4 måneders drift.

Sagsfremstilling

Efter fire måneders drift er det stadig et positivt billede, der tegner sig af overgangen til de nye kontrakter på ambulanceområdet.

I vedlagte notat "Status på ambulanceområdet, januar 2010" inklusiv bilag, beskrives status for de første 4 måneder, opgjort for hver af de tre kontrakter.

Regionsrådet er tidligere blevet orienteret om, at Region Syddanmark lejer Falcks disponeringssystem, kaldet EVA2000. Denne omstændighed giver nogle begrænsninger i forhold til at tilvejebringe data der kan relateres direkte til de nye kontrakter. Denne begrænsning i data materialet påvirker vurderingen af hvorvidt leverandøren (Falck) lever op til de aftalte servicemål.

Ovenstående til trods, er det sundhedsstabens opfattelse, at den service der ydes på det præhospitale område, ikke er blevet forringet med de nye kontrakter, tværtimod.

Responstiderne har i december 2009 været atypiske som følge af de store mængder sne der er faldet i Region Syddanmark. Ser man på mere "normale" måneder som september, oktober og november 2009 har responstiden ligget et pænt stykke under de fastsatte responstidsmål.  

Indstilling

Det indstilles at:

 • det særlige udvalg vedr. præhospitale indsats, tager vedlagte notat (bilag 1) vedr. ambulancedriften for perioden september 2009 til december 2009 til orientering, og
 • det særlige udvalg vedr. gennemførelse af kontrakter på det præhospitale område anbefaler, at data materialet bl.a. brugt til udarbejdelse af vedlagte notat, fremadrettet offentliggøres løbende på regionens hjemmeside.  
Udvalget:

Udsat.

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 07/278

 

 

 

 

 

5.      Status på udbud af vagtcentral IT

 

Resumé

Denne sag redegør for status på arbejdet med at udbyde en ny tværregional vagtcentral IT løsning.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område blev 13. august 2009 orienteret om status på etablering af vagtcentral i Region Syddanmark, herunder at man havde indgået en aftale med Falck om anvendelse af Falcks vagtcentral- og radiokommunikationssystem til disponering af præhospitale enheder i en periode på et år, løbende fra 1. september 2009 til 31. august 2010, med option på forlængelse yderligere 9 måneder. Denne løsning blev taget i anvendelse som følge af forsinkelser på leveringen af den nye tværregionale IT løsning til regionernes vagtcentraler, som firmaet Terma af staten var blevet udvalgt til at levere. Termas kontrolrumsløsning skulle sikre, at regionernes kommende vagtcentraler, kunne disponere ambulancer samt benytte det nye beredskabsnet, SINE, til kommunikation.


Sideløbende hermed er det i regi af Danske Regioner besluttet, at man ville styrke den fælles regionale opgave med at etablere en fælles IT- og kommunikationsløsning til regionernes vagtcentraler, og etablerede en tvær-regional Projektgruppe for Vagtcentral-IT (P-VIT). Blandt gruppens vigtigste opgaver var at få tilpasset, testet og idriftsat den indkøbte IT løsning. Det blev aftalt at udgifterne til P-VIT fordeles mellem regionerne i henhold til bloktilskudsnøglen og Region Syddanmarks andel heraf er indarbejdet i budgettet for 2010.


Imidlertid viste processen, med at få statens kontrolrumsløsning tilpasset til regionernes krav, sig at være mere kompliceret end forventet. Således oplyste økonomistyrelsen i september 2009, at statens kontrakt ikke med udgangspunkt i de udbudsretlige regler rummer mulighed for, at regionerne kan indkøbe mobilapplikationer og gennemføre de nødvendige tilretninger af systemet. Derudover har regionerne oplevet gentagne forsinkelser, herunder store vanskeligheder med at få udarbejdet en revideret og realistisk tids- og leveranceplan. 


I lyset af ovenstående besluttede regionerne i november 2009, at afslutte samarbejdet med Terma og i stedet gå i eget udbud med et nyt IT system til vagtcentralerne. Denne opgave blev placeret i den nyoprettede tvær-regionale projektgruppe (P-VIT). 

Det konkrete indhold i det kommende udbud på en tværregional vagtcentral IT løsning er under afklaring mellem regionerne, men på et ekstraordinært møde den 2. december 2009 besluttede regionssundhedsdirektørkredsen hvilke præmisser og rammer projektet skulle arbejde under, og på mødet den 18. december 2009 godkendte regionssundhedsdirektørerne endvidere en arbejds- og organiseringsplan samt den ledelsesmæssige forankring af projektet.


Udbuddet skal tilrettelægges under følgende præmisser:

 • Regionernes vagtcentraler skal have overblik over hinandens ressourcer og kan tage over for hinanden i tilfælde af katastrofesituationer, nedbrud eller overbelastning
 • SINE nettet skal være en del af den fælles løsning for at kunne indfri krav om kommunikation på tværs af beredskaberne
 • Der skal skabes et fælles datagrundlag og en fælles datamodel
 • Individuelle krav til funktionalitet skal tilgodeses under hensyntagen til integration til den fælles løsning. Her tænkes på bl.a. software til disponering, mobilapplikation, elektronisk ambulancejournal og eksisterende systemer til booking og planlægning af liggende, ikke behandlingskrævende, patienttransporter.
 • Indtil den nye permanente vagtcentral IT løsning er i drift, skal regionerne se på, hvilke områder man med fordel kan samarbejde med henblik på at optimere den nuværende midlertidige løsning, hvor man anvender Falcks vagtcentral- og radiosystem.

 

Tidsplanen for udbuddet er afhængig af flere ubekendte faktorer, blandt andet hvorledes udbuddet ender med at blive sammensat og ikke mindst de forskellige politiske beslutningsprocesser i regionerne. Men man har en forventning om at det nye IT system kan være idriftsat ultimo 2011.

Indstilling

Det indstilles at:

 • orienteringen vedr. status på etablering af nyt vagtcentral IT system tages til orientering, og
 • det særlige udvalg løbende orienteres om sagen, herunder når udbuddene er gennemført og der foreligger specifikke tilbud til godkendelse. 
Udvalget:

Udsat.

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1093

 

 

 

 

 

6.      Forslag til arbejdsplan

 

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til arbejdsplan for det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats.

Møde 4. februar 2010:

 • Generel introduktion om eksisterende tilbud
 • Responstidsopgørelse sep-dec 09
 • Status for udbud af vagtcentral-IT 


Møde 18. marts 2010:

 • Sundhedsfaglig visitation
 • Præhospital plan for Sygehus Lillebælt
 • Vagtcentral IT
 • Evaluering af nuværende præhospitale ordninger


Møde 29. april 2010:

 • Indledende drøftelse af løsninger i udkantsområder
 • hvad har vi
 • respons
 • generel orientering


Møde 20. maj 2010:

 • Kvalitetsudvikling - den danske kvalitetsmodel 


Møde 16. juni 2010:

 • Borgerinddragelse, fx. førstehjælp mv.


Efterår/vinter:

 • Vagtcentral - IT-udbud
 • Sundhedsfaglig visitation
 • Plan for løsninger i udkantsområder
 • Lægehelikopter - drøftelse af ny national ordning
 • Det grænseoverskridende samarbejde

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.

Udvalget:

Udsat.

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr: 10/1093

 

 

 

 

 

7.      Forslag til mødeplan for 2010

 

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats for 2010:

02. februar

18. marts

29. april

20. maj

16. juni - onsdag

19. august

23. september

14. oktober

18. november

15. december - onsdag


Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 13.00

Indstilling

Det indstilles at:

 • mødeplan for 2010 godkendes.
Udvalget:

Næste møde afholdes den 18. marts 2010 kl. 12.30 -14.30 i regionshuset.

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr:10/1093

 

 

 

 

 

8.      Eventuelt

Udvalget:

Orientering om bemanding af akut-biler i Haderslev.

 

 


Siden er sidst opdateret 09-06-2015.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |