Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksisområdet og kommunesamarbejde - referat 02-02-2010

Praksisområdet og kommunesamarbejde - referat 02-02-2010

Mødedato:
02-02-2010 Kl. 13:00 - Kl. 15:00

Mødested:
Mødeværelse 1, Damhaven 12, 7100 Vejle, Region Syddanmark

Medlemmer:
Bo Libergren (V), Poul Sækmose (K), Jytte Lauridsen (DF), Ole Finnerup Larsen (S), Margot Torp (S), Frede Skaaning (S), Iben Kromann Madsen (SF).

Afbud:
Jytte Lauridsen (DF), Ole Finnerup Larsen (S).

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Kommissorium og opgaver for det særlige udvalg 2010
 3. Høring af forslag til fremtidig organisering/justering af øjenområdet
 4. Forslag til mødeplan for 2010
 5. Eventuelt

 

 

Sagsnr: 10/1090

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde skal vælge formand og næstformand.

Udvalget:

Bo Libergren blev valgt som formand og Margot Torp blev valgt som næsteformand.

 

 

Sagsnr: 10/1090

2.      Kommissorium og opgaver for det særlige udvalg 2010

Resumé

Drøftelse af det særlige udvalgs opgaver i 2010 med udgangspunkt i orientering fra sundhedsstaben.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde har ifølge sit kommissorium til opgave at rådgive regionsrådet om planlægningen vedr. sundhedsområdets praksissektor, implementeringen af konkrete praksisplaner samt udviklingen af de konkrete sundhedsaftaler i samarbejde med kommunerne.

Udvalget skal ifølge kommissoriet særligt tage sigte på:

 • udviklingen af det tværsektorielle samarbejde
 • kapaciteten i forhold til behovet på praksisområdet. Planlægningen af praksisområdet sker i et samspil med øvrige relevante sektorer, herunder sygehussektoren og kommunerne,
 • strukturen i praksissektoren lever op til fremtidens behov.


Sundhedsstaben vil i mødet give en orientering om de foreliggende opgaver for 2010, herunder:

 • revision af sundhedsaftaler, herunder udvikling af en visionsoverbygning til aftalerne og gennemførelse af forhandlingsrunde i efteråret,
 • udmøntningen af forløbsprogrammer for kronisk sygdom og sundhedsministeriets puljer vedr. styrket indsats,
 • de kommende udfordringer på praksisområdet,
 • de igangværende praksisplaner og hovedtemaerne i disse,
 • udvikling af organisation, incitamenter og it-understøttelse i praksissektoren med henblik på kronikeromsorgen,
 • udvikling af regionens rådgivningsopgaver i forhold til kommunernes forebyggelsesaktiviteter.

Indstilling

Det indstilles at:

 • det særlige udvalg drøfter sine opgaver i 2010 med udgangspunkt i de givne orienteringer.
Udvalget:

Drøftedes.

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 10/639

3.      Høring af forslag til fremtidig organisering af øjenområdet

Resumé

Regionsrådet godkendte 25. maj 2009 specialeplanen for Region Syddanmark og som opfølgning på specialeplan 2009 for øjenområdet drøftede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten er en af flere rapporter, der følger op på regionsrådets specialeplan, der udover øjenområdet omfatter Det kæbekirurgiske område, Det arbejds- og miljømedicinske område, og Det immunologiske område.

Afrapporteringen for det plastikkirurgiske og det kardiologiske område pågår stadig, og vil blive afrapporteret senere.

De andre specialerapporter fremgår af nærværende dagsorden.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21-12-2009 anbefalinger for øjenområde-specialet, hvoraf fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen dels forslag til den fremtidige organisering af specialet.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 en specialeplan, som bl.a. medfører følgende ændringer på hovedfunktionsniveau: Øjenafdelingen i Esbjerg nedlægges, hvorefter der er tre øjenafdelinger i regionen: på OUH, i Sønderborg og Vejle.
 • Aktiviteten fra Esbjerg fordeles efter en faglig vurdering fra arbejdsgruppen. (47 % til praksis og 53 % til øvrige afdelinger. Sygehusaktiviteten fordeles med 47,5 % til SHS, 40,5 % til Vejle og 12 % til OUH)
 • To ekstra ydernumre oprettes i Esbjerg-området for at kunne varetage de udlagte aktiviteter fra Øjenafdelingen, Esbjerg.
 • Diabetesscreeningen fortsætter på Endokrinologisk Klinik, Sydvestjysk Sygehus. Der indgås aftale med lokal praksis om vurdering/gradering af fotooptagelserne.
 • De opfølgende behandlinger fra screening placeres i speciallægepraksis efter en række kvalitetskrav.
 • Der oprettes en tilsynsfunktion, bemandet af speciallægepraksis på Sydvestjysk Sygehus


Rapporten har i perioden 22-12-2009 – 22-01-2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene. Hovedsynspunkterne er

 • Flere høringsparter ønsker en genovervejelse af fordelingen af kataraktoperationer fra Esbjerg. Dog er der parter, der ønsker færre operationer til speciallægepraksis og ligeledes er der parter, der ønsker flere til praksis. 
 • Der udtrykkes fra flere sider tilfredshed med videreførelsen af screeningen i Esbjerg, samt oprettelsen af en tilsynsfunktion. Flere parter understreger dog, at ordningerne bør være etableret inden man lukker øjenafdelingen i Esbjerg.
 • Flere parter mener at de afledte aktiviteter fra screeningen på endokrinologisk klinik bør placeres i sygehusregi. Flere parter udtrykker at det ville være en bedre løsning at videreføre maksimalt to øjenafdelinger i Region Syddanmark.
 • Man ønsker fra MED-udvalg mm. fremover at blive inddraget tidligere i processen.
 • Flere parter ønsker en analyse af snitfladen mellem speciallægepraksis og sygehusafdelingerne.
 • Endvidere ønsker flere parter en analyse af vagtsituationen på øjenområdet i Region Syddanmark.

 

Resume af høringssvar samt sundhedsdirektørens bemærkninger fremgår af bilaget og høringssvar vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg overfor regionsrådet anbefaler at: 

 • rapporten "Fremtidig organisering af øjenspecialet i Region Syddanmark" udgør det videre grundlag for organiseringen af specialet øjenområdet
 • ændringerne forventes gennemført senest pr. 1.september 2010
Udvalget:

Indstillingen anbefales over for Regionsrådet, i det mulighederne for yderligere udlægning af grå stær operationer til speciallægepraksis belyses i den kommende proces for planlægning af speciallægepraksis på øjenområdet. 

Bilag:

 

 

 

Sagsnr: 10/1090

4.      Forslag til mødeplan for 2010

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde for 2010:

02. februar

02. marts

06. april

04. maj

25. maj

22. juni

31. august

28. september

26. oktober

23. november

14. december


Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 13.00

Indstilling

Det indstilles at:

 • mødeplan for 2010 godkendes.
Udvalget:

Der udarbejdes nyt forslag til mødeplan, som indebærer forslag til at møderne holdes ude.

Næste møde holdes den 2. marts kl. 13.00

 

 

 

Sagsnr:10/1090

5.      Eventuelt

Udvalget:
-

Siden er sidst opdateret 04-02-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |