Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPsykiatriudvalgetpilGennemførelse af fremtidens psykiatri - referat 09-02-2010

Gennemførelse af fremtidens psykiatri - referat 09-02-2010

 

Mødedato
09-02-2010 Kl. 14:00 - Kl. 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Jytte Lauridsen (O), Bente Gertz (A), Pia Tørving (A), Claus Warming (V), Jens Møller (V), Bent Bechmann (C) og Finn T. Hansen (F).


Afbud
Bent Bechmann (C)

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Introduktion til Psykiatrien i Region Syddanmark
 3. Status på implementering af psykiatriplan
 4. Tilfredshedsundersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit
 5. Ansøgninger til SATS-puljen 2010-2013 og anlægsrammer på Finansloven 2010
 6. Eventuelt
 7. Mødekalender 2010

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

10/1412

Sagsfremstilling

Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri skal vælge formand og næstformand.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Jytte G. Lauridsen blev valgt som formand, og Bente Gertz blev valgt som næstformand.

 

 

 

2.      Introduktion til Psykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/1412

Sagsfremstilling

Introduktion til Psykiatrien i Region Syddanmark, hvor psykiatridirektør Agnete Philipsen orienterer. Mapper indeholdende materiale om Psykiatrien i Region Syddanmark er den 1. februar 2010 udsendt til udvalgets medlemmer.

Indstilling

Til orientering.

 

Udvalget

Der blev givet en orientering.

 

 

 

3.      Status på implementering af psykiatriplan

Sagsnr:

09/16246

Sagsfremstilling

På sit møde den 20. december 2007 godkendte regionsrådet psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri". I forlængelse af godkendelsen udarbejdede psykiatrien en implementeringsplan, der blev godkendt af regionsrådet i maj 2008. 

Nu har psykiatrien udarbejdet en status på implementeringsplanen, der forelægges til drøftelse i udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri.

Statusnotatet følger i sin opbygning implementeringsplanen fra 2008. Det er således muligt side for side gennem statusnotatet at se et kort resumé af implementeringsplanen fra 2008, hvorefter der under tre overskrifter følger en status pr. oktober 2009, en kort beskrivelse af næste skridt samt målet som det ser ud for nuværende. Statusnotatet omfatter såvel drift som anlæg. Psykiatrien vil på mødet gennemgå statusnotatet.

Indstilling

Det indstilles:

At udvalget anbefaler over for regionsrådet, at statusnotatet tages til efterretning.

Udvalget

Godkendt.

Bilag:

 

 

 

4.      Tilfredshedsundersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit

Sagsnr:

07/13175

Sagsfremstilling

Psykiatrien har modtaget fortroligt udkast til patientrapport og pårørenderapport for Region Syddanmark for de landsdækkende tilfredshedsundersøgelser på de psykiatriske sengeafsnit. Rapporterne offentliggøres den 10. februar 2010.

Undersøgelsen baserer sig på data fra spørgeskemaer udleveret til patienter og pårørende i første halvdel af 2009. Det er anden gang undersøgelsen gennemføres på sengeafsnittene. Første gang var i 2005, og med offentliggørelsen af den nye undersøgelse får de enkelte afdelinger og sengeafsnit nu mulighed for ikke blot at sammenligne sig med andre, men også at se hvilken udvikling egen afdeling har gennemgået siden første runde af undersøgelsen. 

Hovedindtrykkene fra undersøgelsen er:

 • En generel høj patienttilfredshed, der i forhold til 2005 er stigende over næsten hele linien.
 • Dog er der et svagt fald i tilfredsheden på spørgsmål, der vedrører sammenhæng mellem instanser.
 • Markant stigende pårørendetilfredshed. Selvom det fortsat kun er 50% af de pårørende, der udtrykker tilfredshed med afdelingernes kontakt med dem, er dette tal dog steget fra ca. 35% i 2005.
 • Der er dog store forskelle mellem afdelingerne i pårørendetilfredshed.

Rapportudkastene er behandlet af Psykiatriens ledelse, der beder Psykiatriens kvalitetsråd om at udarbejde en handlingsplan for fastholdelse og styrkelse af såvel patient- som pårørendetilfredsheden.

Psykiatrien vil på mødet fremlægge resultater fra undersøgelsen. Chefkonsulent Finn Sørensen, Psykiatristaben deltager.

Indstilling

Til drøftelse.

 

Udvalget

Resultaterne blev drøftet.

 

 

 

5.      Ansøgninger til SATS-puljen 2010-2013 og anlægsrammer på Finansloven 2010

Sagsnr:

09/18029

Sagsfremstilling

Region Syddanmark modtog kort før jul indkaldelse af ansøgninger til SATS-puljemidler for 2010-2013. Region Syddanmark har den 1. februar 2010 afsendt ansøgninger om støtte fra alle 3 puljer afsat på satspuljeaftalen for 2010-2013. Det handler om:

   1. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud
   2. Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien
   3. Styrket indsat over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord

Aktiviteterne, der søges puljemidler til, handler alle om implementering af anbefalingerne i den politisk godkendte psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" fra december 2007 og den senere afledte implementeringsplan for Fremtidens psykiatri, der blev godkendt i juni 2008.

Konkret ansøger Region Syddanmark om midler til følgende projekter:

   1. Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud:
    • Akut visitationsfunktion i Sønderjylland
   2. Flere opsøgende og udgående teams
    • Opsøgende psykoseteam i psykiatrien i Region Syddanmark
    • Tidlig interventionsteam i børne- og ungdomspsykiatrien
    • Opsøgende team i gerontopsykiatrien
   3. Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over for personer, der har forsøgt selvmord
    • Selvmordsforebyggelse for børn og unge i Region Syddanmark
    • Styrket behandlingsindsats over for selvmordstruede voksne i Region Syddanmark

Hvis der ikke kan prioriteres midler til alle 3 projekter under puljen "Flere opsøgende og udgående teams" prioriteres projektet "Opsøgende psykoseteam i psykiatrien i Region Syddanmark" højest.

Samtidig har psykiatrien medio december modtaget indkaldelse af ansøgninger til anlægspuljerne på i alt 75 mio. kr. til hhv. etablering af nye enestuer/modernisering af enestuer (50 mio. kr.) og retspsykiatrien (25 mio. kr.). For Region Syddanmarks vedkommende er der meldt følgende ansøgningsrammer ud:

 • Flere enestuer: 2,4 mio. kr.
 • Modernisering af enestuer: 2,8 mio. kr.
 • Udbygning og modernisering af retspsykiatrien: 6 mio. kr.

Region Syddanmark har den 1. februar 2010 indsendt ansøgninger om midler til følgende projekter:

   1. Flere enestuer – etablering af 2 nye enestuer i forbindelse med et større anlægsprojekt, der omfatter samling af den vestjyske stationære kapacitet i Esbjerg – udgift: 2,4 mio. kr. (+ regional medfinansiering på 0,3 mio. kr.)
   2. Modernisering af enestuer – ekstra omkostninger til modernisering af 12 enestuer i Middelfart i form af etablering af eget toilet/bad til de fleste enestuer, som en del af et større anlægsprojekt i Middelfart, hvor almenpsykiatriens faciliteter skal moderniseres og retspsykiatrien i regionen samles og udbygges – udgift: 2,8 mio. kr.
   3. Retspsykiatri – ekstraomkostninger til sikkerhedsområdet i forbindelse med det større anlægsprojekt med samling og udbygning af retspsykiatrien i Middelfart (samme projekt som under pkt. 2) – udgift: 6,0 mio. kr.

Projekterne er udløber af og skal ses i sammenhæng med gennemførsel af anbefalinger i psykiatriplanen Fremtidens psykiatri. Regionsrådet godkendte i december 2007 psykiatriplanen og godkendte implementeringsplan for Fremtidens psykiatri i juni 2008.

Både anlægsprojektet i Middelfart og i Esbjerg indgår i den senest vedtagne investeringsoversigt for sundhedsområdet i regionen. For de 2 ansøgninger til projektet i Middelfart handler det om ekstraudgifter, der forventeligt ikke er taget højde for i det rådighedsbeløb, der pt. står på investeringsbudgettet for 2010-2013. 

Der forventes ikke svar fra ministeriet før tidligst i april 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Udvalget

Godkendt.

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

10/1412

 

Udvalget

1) Henvendelse fra Aabenraa Erhvervscenter. Der er givet en orientering til Regionsrådet.

2) Orientering om samarbejdet mellem psykiatri, kommune og politi.

3) Behov for drøftelse af misbrugspsykiatri i Region Syddanmark.

4) Pomonahuset nedlægges, da kommunerne ikke bruger huset - tilbud til spiseforstyrrede, socialpsykiatrisk tilbud.

5) Emner udvalget skal drøfte i den kommende periode: Udrednings- og behandlingsret for børne- og ungepsykiatri. Behandlingsret for voksenpsykiatri. Udbygningsplan for børne- og ungepsykiatri. Status for implementering af psykiatriplanen.

 

 

 

7.      Mødekalender 2010

Sagsnr:

10/1412

Sagsfremstilling

Mødekalender 2010 for udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri:

 • Tirsdag den 20. april 2010, kl. 14.00,
 • tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14.00,
 • tirsdag den 21. september 2010, kl. 14.00, og
 • tirsdag den 16. november 2010, kl. 14.00,

herunder drøftelse af, om der skal planlægges afdelingsbesøg i forbindelse med afholdelse af udvalgsmøderne.

Indstilling

Til drøftelse og godkendelse.

Udvalget

Afbud til møde den 15. juni 2010 fra Pia Tørving.

Tilslutning til at møderne kombineres med afdelingsbesøg i børne- og ungepsykiatrien, almenpsykiatrien, gerontopsykiatrien og retspsykiatrien.

Ovenstående områder blev foreslået og godkendt.

 

 

Siden er sidst opdateret 10-02-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap