Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedskoordinationsudv. - referat 17-03-2010

Mødedato:
17-03-2010 Kl. 12:00 - Kl. 13:00

Mødested:
Mødeværelse 4, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Medlemmer:
Bo Libergren, Iben Kromann, Margot Torp, Lars Bønløkke, Lene Brorson-Riis, Jane Jegind, Lars Erik Hornemann, Ivan Toftgaard, Jørgen Otto Jørgensen, Eva Fisker

Afbud:

 

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Introduktionsforløb for tværsektorielle politiske udvalg
 3. Tids- og procesplan for sundhedsaftaler 2011-14
 4. Årsberetninger fra de lokale samordningsfora 2009
 5. Audit på genoptræningsplaner 2009
 6. Vision om fælles sundhed - høringssvar og nyt udkast
 7. Forslag til mødeplan for 2010
 8. Eventuelt

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr: 10/1096

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget skal vælge formand og næstformand.

Udvalget:

Formand: Bo Libergren
Næstformand: Jane Jegind

 

 

2.      Introduktionsforløb for tværsektorielle politiske udvalg

Sagsnr: 10/1096

Resumé
Sundhedskoordinationsudvalgets formand introducerer udvalgets arbejde. Endvidere forelægges forslag til introduktionsarrangement samt andre aktiviteter.

Sagsfremstilling
Det administrative kontaktforum fik på møde den 11.februar 2010 forelagt vedlagte notat om modeller for fælles opstartsarrangementer mv. for sundhedskoordinationsudvalget og relevante samarbejdsudvalg på praksisområdet. Kontaktforum henviste de videre overvejelser til sundhedskoordinationsudvalgets første møde.

Sundhedskoordinationsudvalgets formand ønsker gennemført et fælles introduktionsseminar for medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og samarbejdsudvalgene på praksisområdet. Der vedlægges et udkast til indhold og opbygning af et sådant seminar.

Det administrative kontaktforum drøfter forslagene på ny på møde den 16. marts 2010. Der orienteres om kontaktforums bemærkninger i mødet.

Indstilling
Det indstilles:

 • At sundhedskoordinationsudvalget drøfter de forestående opgaver og forslag til introduktionsarrangement.


Udvalget:

Udvalget tilsluttede sig et fælles introduktionsseminar.

Det tilstræbes at kommende møder arrangeres med mulighed for at besigtige lokale sundhedstilbud.

Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til studietur. 

Bilag:

 

 

3.      Tids- og procesplan for sundhedsaftaler 2011-14

Sagsnr: 09/33

Resumé
Der forelægges tids- og procesplan for udarbejdelsen af sundhedsaftalerne 2011-14 og orienteres om det igangværende arbejde.

Sagsfremstilling
De indgåede sundhedsaftaler mellem regionsråd og kommuner skal ifølge sundhedsloven tages op til revision det første år i valgperioden. Sundhedskoordinationsudvalget, som i denne forbindelse udarbejder det generelle sundhedsaftaleudkast – grundaftalen - har i 2009 tiltrådt tids- og procesplan for den igangværende revision af sundhedsaftalerne for 2011-14.

Der vedlægges en opdateret tids- og procesplan, hvoraf fremgår at sundhedskoordinationsudvalget i april 2010 forelægges høringsforslag til grundaftale, at der gennemføres høring af relevante parter i maj-juni og at sundhedskoordinationsudvalget forelægges endeligt forslag til grundaftale primo oktober 2010. Forhandlinger om de enkelte sundhedsaftaler finder sted oktober-november. Sundhedsaftalerne skal indsendes til Sundhedsstyrelsens godkendelse senest 31. januar 2011.

Indstilling
Det indstilles:

 • At sundhedskoordinationsudvalget godkender den forelagte tids- og procesplan.


Udvalget:

Tids- og procesplan godkendes.

Bilag:

 

 

4.      Årsberetninger fra de lokale samordningsfora 2009

Sagsnr: 09/14408

Resumé
Der forelægges årsberetninger for 2009 fra de lokale samordningsfora, der udmønter sundhedsaftalerne i det lokale samarbejde mellem de enkelte sygehuse, kommunerne og praksis.

Sagsfremstilling
Ifølge sundhedsaftalerne for 2009 skal de lokale samordningsfora årligt afgive beretning til Sundhedskoordinationsudvalget samt de respektive parter om varetagelsen af opgaverne i henhold til sundhedsaftalerne, samt om forhold der har været drøftet i det forgangne år. Sundhedsstaben har udarbejdet en skabelon for afrapporteringen.

Samarbejdet i de lokale samordningsfora er i 2009 forløbet uden de store problemer, og der er en generel opfattelse af, at etableringen af de lokale samordningsfora har været til gavn både for patienterne og samarbejdet mellem sektorerne. Foraene har behandlet flere forskellige fortolkningsspørgsmål af lokal karakter på baggrund af de gældende sundhedsaftaler om:

 • samarbejdsstruktur 
 • dokumentation og aktivitet 
 • indsatsen for personer med kronisk sygdom 
 • it-strategi 
 • udskrivningsforløb og indlæggelsesforløb (SAM:BO) 
 • genoptræning 
 • hjælpemidler 
 • forebyggelse og sundhedsfremme


2009 var året, hvor de lokale psykiatriske samordningsfora blev etableret. Det første år har blandt andet været præget af etablering og organisering, men der har også allerede været mange drøftelser og initiativer til at forbedre de lokale samarbejdsflader mellem kommuner og region. De psykiatriske samordningsfora har afgivet én samlet beretning.

Kommende beretninger fra de lokale samordningsfora vil blive forelagt i starten af 2011.

Indstilling
Til orientering.

Udvalget:

Orienteredes.

Bilag:

 

 

5.      Audit på genoptræningsplaner 2009

Sagsnr: 07/16158

Sagsfremstilling
Af "Grundaftale om genoptræning" af 15. juli 2008 fremgår det, at "Det administrative kontaktforum har godkendt en procesplan for kvalitativ audit af genoptræningsplanernes indhold. Fremover udføres en gang årligt en audit af det kvantitative eller kvalitative indhold i udarbejdede genoptræningsplaner."

Auditeringen i 2009 er i store træk foretaget efter den samme checkliste, som blev benyttet i audit 2008 med henblik på at monitorere, hvorvidt de problemstillinger der var belyst i audit 2008, har været afhjulpet og hvorledes de viser sig i kommunalt regi.

Til forskel fra auditten i 2008, hvor genoptræningsplanerne blev udtaget på regionens sygehuse, blev genoptræningsplanerne i 2009 således udtaget fra de kommunale omsorgssystemer. Det blev derved muligt dels:

 • at auditere på genoptræningsplanerne fra modtager siden samt
 • at inkludere genoptræningsplaner fra de private leverandører af sygehusydelser.


Dette har sammen med overgangen til elektronisk forsendelse af genoptræningsplanerne i høj grad påvirket nogle af resultaterne i audit 2009.

Resultaterne fra audit 2009 peger således på, at problemstillingerne i høj grad omhandler hvorvidt kommunesystemerne er i stand til at præsentere alle data, der afsendes fra sygehusene og hvorvidt sygehussystemerne autogenererer de rigtige oplysninger. Der er på baggrund af auditten allerede iværksat initiativer til at sikre datakompletheden fra sygehussystemerne.

Det samlede billede fra audit 2009 viser dog, at genoptræningsplanerne i Region Syddanmark i meget høj grad opfylder kravene i "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus" og den Regionale retningslinje for genoptræningsplaner i Region Syddanmark.

Indstilling
Til orientering.

Udvalget:

Udvalget tog audit til orientering.

Udvalget ønsker at monitorering og effekt tages op i forbindelse med den nye grundaftale.

Bilag:

 

 

6.      Vision om fælles sundhed - høringssvar og nyt udkast

Sagsnr: 08/19079

Resumé
Der forelægges resultatet af høringsfasen om debatoplægget ’Vision om fælles sundhed’, som sundhedskoordinationsudvalget udsendte i maj 2009 til parterne i sundhedssamarbejdet samt en række patientforeninger, politisk organisationer m.fl.

Endvidere vedlægges udkast til nyt visionsgrundlag, udformet på grundlag af det tidligere debatoplæg samt høringssvarene. Sigtet er at visionsgrundlaget skal udgøre en ’overligger’ til sundhedsaftalerne 2011-14.

Sagsfremstilling
Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdede i 2009 debatoplægget ’Vision om fælles sundhed’, som blev godkendt i udvalgets møde 5. maj 2009. Debatoplægget fokuserede på temaerne sammenhæng i sundhed, ansvar for sundhed og lighed i sundhed. Oplægget blev udsendt til kommuner, regionsråd, praksis, patientforeninger og politiske organisationer med opfordring til at komme med indlæg i debatten inden udgangen af 2009.

Grundet kommunalvalget og konstituering mv. har nogle kommuner valgt at forelægge debatoplægget for de nyvalgte kommunalbestyrelser, hvorfor fristen for indsendelse af tilkendegivelser blev forlænget til 1. februar 2010. Der er modtaget høringssvar fra ni kommuner, regionsrådet, en patientforening og et byrådsmedlem. Høringssvarene vedlægges.

Med sigte på at et visionsgrundlag kan indgå i de kommende sundhedsaftaler som et sæt overordnede politiske retningstilkendegivelser har det administrative kontaktforum foreslået at visionsgrundlaget – udover debatoplæggets temaer – kommer til at indeholde temaer om værdier i samarbejdet, opgaveoverdragelse samt kvalitet og udvikling.

Der vedlægges udkast til nyt visionsgrundlag med dette indhold (eftersendes).

Det administrative kontaktforum drøfter udkastet i møde den 16. marts 2010. Der orienteres om Kontaktforums bemærkninger i mødet.

På baggrund af sundhedskoordinationsudvalgets indledende drøftelse vil visionsgrundlaget blive tilrettet og forelægges sundhedskoordinationsudvalget på ny i næste møde (april 2010) i sammenhæng med forelæggelsen samlet høringsudkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14.

Indstilling
Det indstilles: 

 • At sundhedskoordinationsudvalget drøfter udkast til nyt visionsgrundlag.

Udvalget:

Oplæg til vision tilrettes ud fra de fremkommende bemærkninger og de indkommende høringssvar og forelægges sundhedskoordinationsudvalget på næste møde.

Der sigtes mod en fornyet høring, hvori der indgår et dialogmøde mellem kommunale sundhedsudvalgsformænd med flere og sundhedskoordinationsudvalget.

Bilag:

 

 

7.      Forslag til mødeplan for 2010

Sagsnr: 10/1096

Sagsfremstilling
Følgende mødeplan for 2010 foreslås for Sundhedskoordinationsudvalget:

20. april

17. juni

06. oktober

11. november

09. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.

Indstilling
Det indstilles:

 • At mødeplan for 2010 godkendes.

Udvalget:

Mødeplan tiltrådt med følgende ændringer:

20. april mødet afholdes på Fyn.

06. oktober mødet begynder kl. 10.

09. december mødet begynder kl. 16.

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1096

Udvalget:

-


Siden er sidst opdateret 09-03-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |