Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPræhospitaludvalgetpilDen præhospitale indsats - referat 18-03-2010

Den præhospitale indsats - referat 18-03-2010

Mødedato:  
18-03-2010 Kl. 12:30 - Kl. 14:30


Mødested:  
Mødeværelse 3


Medlemmer:  
Thyge Nielsen, Claus Warming, Thies Mathiasen, Poul Sækmose, An-drea Terp Christensen, Jette Jensen, Mette B. Valentin

Afbud:  
Jette Jensen, Thies Mathiasen, Poul Sækmose

 

Dagsorden

 1. Udvalgets kommissorium
 2. Forslag til arbejdsplan
 3. Præhospital indsats i Region Syddanmark
 4. Status på ambulanceområdet
 5. Status på udbud af vagtcentral IT
 6. Sundhedsfaglig visitation af 112-opkald
 7. Kampagne om førstehjælp
 8. Forslag til mødeplan for 2010
 9. Eventuelt

 

 

Sagsnr:  10/1093

1.      Udvalgets kommissorium

Sagsfremstilling
På mødet gennemgås udvalgets kommissorium.

Indstilling
Til orientering og drøftelse.

Punktet er udsat fra møde i det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats 2010 den 02-02-2010.

Udvalget:

Orienteredes.

Bilag:
1a. Udvalgskommissorier

 

 

Sagsnr:  10/1093

2.      Forslag til arbejdsplan

Sagsfremstilling
Der foreligger følgende forslag til arbejdsplan for det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats.
 
Møde 18. marts 2010:

 • Generel introduktion om eksisterende tilbud 
 • Responstidsopgørelse sep-dec 09 
 • Status for udbud af vagtcentral-IT  
 • Sundhedsfaglig visitation

Møde 29. april 2010:

 • Evaluering af nuværende præhospitale ordninger 
 • Afrapportering vedr. præhospitale service
 • Indledende drøftelse af løsninger i udkantsområder 
  - hvad har vi 
  - respons 
  - generel orientering

Møde 20. maj 2010:

 • Kvalitetsudvikling - den danske kvalitetsmodel 

Møde 16. juni 2010:

 • Borgerinddragelse, fx. førstehjælp mv. 

Efterår/vinter:

 • Vagtcentral - IT-udbud 
 • Sundhedsfaglig visitation 
 • Plan for løsninger i udkantsområder 
 • Lægehelikopter - drøftelse af ny national ordning 
 • Det grænseoverskridende samarbejde


Indstilling
Til orientering og evt. drøftelse.

Punktet er udsat fra møde i det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats 2010 den 02-02-2010.

Udvalget:
Orienteredes.

Mødet den 29. april og mødet den 8. juni forventes afholdt i henholdsvis Aabenraa og Kolding (der står fejlagtigt den 16. juni i sagsfremstillingen).

 

 

Sagsnr:  10/161

3.      Præhospital indsats i Region Syddanmark

Sagsfremstilling
Den præhospitale indsats er indsatsen uden for sygehuset over for akut syge, tilskadekomne og fødende, og indsatsen har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed.
 
Den præhospitale indsats omfatter alle de aktiviteter, der i den præhospitale fase iværksættes ved akut sygdom eller ulykkestilfælde. Det være sig alarmering, førstehjælp, kommunikation mellem alarmcentral og vagtcentral, ambulancekørsel til skadestedet, behandling på skadestedet, transport til behandlingssted, behandling/overvågning under transporten samt overlevering til hospitalet.
 
En fremtidig sygehusstruktur med færre akutmodtagelser betyder, at nogle borgere vil få længere vej til en akutmodtagelse. I forbindelse med vedtagelsen af akutplanen i Region Syddanmark, blev det derfor samtidigt besluttet at udbygge det præhospitale område for at kompensere for nedlæggelse af akutmodtagelser og for at udjævne de tidligere amters forskelle i serviceniveauet på det præhospitale område.
 
Der er derfor sket en række udvidelser af  den præhospitale indsat siden den 1. september 2009, hvor den nye ambulanceaftale trådte i kraft:

 • Der er etableret døgndækkende sygehuslægebiler i Esbjerg og Kolding
 • Sygehuslægebilen i Svendborg er udvidet til at dække hele døgnet 
 • Der er etableret døgndækkende akutbiler med paramedicinere i Faaborg, Skærbæk, Rødding og Grindsted, og bemandingen af akutbilen i Rudkøbing er ændret fra ambulancebehandler til paramediciner
 • Der er etableret ambulanceberedskaber i Tinglev, Løgumkloster, Vojens og Billund

Det præhospitale område har været et område, der de sidste 15 år har været præget af mange ændringer, der har medført et stort kvalitetsløft, hvor der tidligere kun var ambulancen som præhospitalt redskab, og det drejede sig om at få kørt patienten hurtigst muligt til sygehuset, så opstartes behandlingen af patienten i dag præhospitalt, og der kan sendes undersøgelsesresultater til det modtagende sygehus fra ambulancen.
 
Som det fremgår af det følgende er den præhospitale udvikling ikke tilendebragt, men der er stadigvæk en række udfordringer, der skal tages op, for at optimere alle led i den præhospitale kæde, fra borgeren ringer 1-1-2 til patienten er overdraget fra den præhospitale indsats til akutmodtagelsen på sygehuset, så der sikres optimale patientforløb præhospitalt:

 • Gennemførelse af Den Danske Kvalitetsmodel på det præhospitale område
 • Nyttiggørelse af hjertestartere og førstehjælpskunnen
 • Styrkelse af sundhedsfaglige kompetencer i alarmeringsfasen/integration af alarm-central og vagtcentral
 • Etablering af it-system på vagtcentralen med tilhørende kommunikation til de præhospitale enheder, herunder overgang til det nye beredskabsnet SINE
 • Bedre samarbejde på tværs af grænser
 • Fortsat præhospital udbygning eventuelt med etablering af særlige ordninger i områder med lang responstid
 • Etablering af national lægehelikopterordning
 • Etablering af procedure i det præhospitale system, hvor ambulance, læge-/akutbil kan give kommuner besked om borgere, der ikke har behov for at komme på sygehuset, men har behov for besøg af den kommunale hjemmepleje, eller henvisning til et subakut ambulatorium
 • Etablering af et telefonnummer på hvert akutsygehus for præhospitale enheder
 • Etablering af præhospital elektronisk patientjournal
 • God overdragelse til sygehuset

I det vedlagte notat er der en uddybende beskrivelse af den præhospitale indsats og de præhospitale udfordringer.
 
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering. 

Indstilling
Til orientering.

Punktet er udsat fra møde i det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats 2010 den 02-02-2010.

Udvalget:
Direktør Per Busk orienterede. Oplæg vedlægges.

Drøftedes.

Bilag:
3a. Præhospitaltnotat210110
3b. Præhospitale kort

 

 

Sagsnr:  07/278

4.      Status på ambulanceområdet

Resumé
Denne sag redegør for status på de nye kontrakter vedr. ambulancekørsel, liggende transport og vagtcentraldrift efter fire måneders drift.

Sagsfremstilling
Efter fire måneders drift er det stadig et positivt billede, der tegner sig af overgangen til de nye kontrakter på ambulanceområdet.
 
I vedlagte notat "Status på ambulanceområdet, januar 2010" inklusiv bilag, beskrives status for de første fire måneder, opgjort for hver af de tre kontrakter.
 
Regionsrådet er tidligere blevet orienteret om, at Region Syddanmark lejer Falcks disponeringssystem, kaldet EVA2000. Denne omstændighed giver nogle begrænsninger i forhold til at tilvejebringe data der kan relateres direkte til de nye kontrakter. Denne begrænsning i data materialet påvirker vurderingen af hvorvidt leverandøren (Falck) lever op til de aftalte servicemål.
 
Ovenstående til trods, er det Sundhedsstabens opfattelse, at den service der ydes på det præhospitale område, ikke er blevet forringet med de nye kontrakter, tværtimod.
 
Responstiderne har i december 2009 været atypiske som følge af de store mængder sne der er faldet i Region Syddanmark. Ser man på mere "normale" måneder som september, oktober og november 2009 har responstiden ligget et pænt stykke under de fastsatte responstidsmål.

Indstilling
Det indstilles at: 

 • det særlige udvalg vedr. præhospitale indsats, tager vedlagte notat (bilag 1) vedr. ambulancedriften for perioden september 2009 til december 2009 til orientering, og 
 • det særlige udvalg vedr. gennemførelse af kontrakter på det præhospitale område godkender, at data materialet bl.a. brugt til udarbejdelse af vedlagte notat, fremadrettet offentliggøres løbende på regionens hjemmeside. 

Punktet er udsat fra møde i det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats 2010 den 02-02-2010.

Udvalget:
Det særlige udvalg tog notat vedr. ambulancedriften for perioden september 2009 til december 2010 til orientering, herunder at datamaterialet bl.a. brugt til udarbejdelse af notatet, fremadrettet offentliggøres på regionens hjemmeside.

Bilag:

 

 

Sagsnr:  07/278

5.      Status på udbud af vagtcentral it

Resumé
Denne sag redegør for status på arbejdet med at udbyde en ny tværregional vagtcentral it-løsning.

Sagsfremstilling
Det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område blev 13. august 2009 orienteret om status på etablering af vagtcentral i Region Syddanmark, herunder at man havde indgået en aftale med Falck om anvendelse af Falcks vagtcentral- og radiokommunikationssystem til disponering af præhospitale enheder i en periode på et år, løbende fra 1. september 2009 til 31. august 2010, med option på forlængelse yderligere ni måneder. Denne løsning blev taget i anvendelse som følge af forsinkelser på leveringen af den nye tværregionale it løsning til regionernes vagtcentraler, som firmaet Terma af staten var blevet udvalgt til at levere. Termas kontrolrumsløsning skulle sikre, at regionernes kommende vagtcentraler, kunne disponere ambulancer samt benytte det nye beredskabsnet, SINE, til kommunikation.
 
Sideløbende hermed er det i regi af Danske Regioner besluttet, at man ville styrke den fælles regionale opgave med at etablere en fælles it- og kommunikationsløsning til regionernes vagtcentraler, og etablerede en tværregional Projektgruppe for Vagtcentral-it (P-VIT). Blandt gruppens vigtigste opgaver var at få tilpasset, testet og idriftsat den indkøbte IT løs-ning. Det blev aftalt at udgifterne til P-VIT fordeles mellem regionerne i henhold til bloktil-skudsnøglen og Region Syddanmarks andel heraf er indarbejdet i budgettet for 2010.
 
Imidlertid viste processen, med at få statens kontrolrumsløsning tilpasset til regionernes krav, sig at være mere kompliceret end forventet. Således oplyste økonomistyrelsen i september 2009, at statens kontrakt ikke med udgangspunkt i de udbudsretlige regler rummer mulighed for, at regionerne kan indkøbe mobilapplikationer og gennemføre de nødvendige tilretninger af systemet. Derudover har regionerne oplevet gentagne forsinkelser, herunder store vanskeligheder med at få udarbejdet en revideret og realistisk tids- og leveranceplan. 
 
I lyset af ovenstående besluttede regionerne i november 2009, at afslutte samarbejdet med Terma og i stedet gå i eget udbud med et nyt it system til vagtcentralerne. Denne opgave blev placeret i den nyoprettede tværregionale projektgruppe (P-VIT). 
 
Det konkrete indhold i det kommende udbud på en tværregional vagtcentral it løsning er under afklaring mellem regionerne, men på et ekstraordinært møde den 2. december 2009 besluttede regionssundhedsdirektørkredsen hvilke præmisser og rammer projektet skulle arbejde under, og på mødet den 18. december 2009 godkendte regionssundhedsdirektørerne endvidere en arbejds- og organiseringsplan samt den ledelsesmæssige forankring af projektet.

Udbuddet skal tilrettelægges under følgende præmisser: 

 • Regionernes vagtcentraler skal have overblik over hinandens ressourcer og kan tage over for hinanden i tilfælde af katastrofesituationer, nedbrud eller overbelastning 
 • SINE nettet skal være en del af den fælles løsning for at kunne indfri krav om kommunikation på tværs af beredskaberne 
 • Der skal skabes et fælles datagrundlag og en fælles datamodel 
 • Individuelle krav til funktionalitet skal tilgodeses under hensyntagen til integration til den fælles løsning. Her tænkes på bl.a. software til disponering, mobilapplikation, elektronisk ambulancejournal og eksisterende systemer til booking og planlægning af liggende, ikke behandlingskrævende, patienttransporter.  
 • Indtil den nye permanente vagtcentral it-løsning er i drift, skal regionerne se på, hvilke områder man med fordel kan samarbejde med henblik på at optimere den nuværende midlertidige løsning, hvor man anvender Falcks vagtcentral- og radiosystem.

Tidsplanen for udbuddet er afhængig af flere ubekendte faktorer, blandt andet hvorledes udbuddet ender med at blive sammensat og ikke mindst de forskellige politiske beslutnings-processer i regionerne. Men man har en forventning om at det nye it-system kan være idriftsat ultimo 2011.

Indstilling
Det indstilles at: 

 • orienteringen vedr. status på etablering af nyt vagtcentral it-system tages til orientering, og 
 • det særlige udvalg løbende orienteres om sagen, herunder når udbuddene er gennemført og der foreligger specifikke tilbud til godkendelse.


Punktet er udsat fra møde i det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats 2010 den 02-02-2010.

Udvalget:
Per Busk orienterede.

Indstillingen tiltrådt. Udvalget beder om en tydeliggørelse af økonomien vedr. projektet.

 

 

Sagsnr:  10/191

6.      Sundhedsfaglg visitation af 112-opkald

Sagsfremstilling
Ca. 80 % af alle relevante 112-opkald resulterer i en ambulancekørsel. Opkald til 112 varetages af politiets alarmcentraloperatører. Alarmcentralens primære opgave både kvalitativt og kvantitativt er derfor at visitere - dvs. vurdere behovet for sundhedsfaglige resurser til borgere i nød. Ambulancekørsel er regionernes opgave og ansvar. Når der er visiteret, sender Alarmcentralen derfor elektronisk de relevante data (adresse, ulykkestype mv.) til regionens vagtcentral.
 
I Sundhedsstyrelsens rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen fra 2009 anbefaler Sundhedsstyrelsen et øget samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og alarmcentralerne om håndteringen af alarmopkald af sundhedsfaglig karakter. Samarbejdet skal medvirke til, at sundhedsfaglige opgaver løses i sundhedsfagligt regi, og endvidere sikre at akut syge eller tilskadekomne borgere får den rette hjælp hurtigt og rigtigt. Samarbejdet skal også sikre, at de præhospitale ressourcer disponeres korrekt. En sundhedsfaglig disponering muliggør omdisponering af ambulancer og ændring af ambulancens kørselsform, samt udkald af læge- og akutbil.
 
Region Syddanmark har i høringssvaret til rapporten, tilsluttet sig Sundhedsstyrelsen anbe-falinger, da den falder i tråd med sundhedsberedskabs- og præhospital planen for Region Syddanmark, hvori der står, at regionen ønsker at arbejde for, at der tilknyttes sundhedsfagligt personale til alarmering og disponering.
 
I regi af Danske Regioner er der vedtaget en ens model for sundhedsfaglig visitering af 112-opkald. Modellen baseres på, at i de tilfælde, hvor alarmopkaldet vedrører sundhedsfaglige problemstillinger, kobles den regionale vagtcentral med ind på samtalen, således at vagtcentralen kan foretage relevant sundhedsfaglig rådgivning af indringer og sundhedsfaglig visitation af alarmopkaldet, mens politiets alarmcentral tager sig af stedfæstelse og identifikation af opkaldet og vurderingen af, om der er behov for at involvere andre beredskaber.
 
Region Syddanmark har i lighed med de øvrige regioner, etableret en vagtcentral til dispo-nering af ambulancer og håndtering af Akut medicinsk koordinations funktionen (AMK). Vagtcentralen er placeret i regionens lokaler på Odense Universitetshospital (OUH), og har været i skarp drift siden 1. september 2009. Vagtcentralen driftes af Falck A/S.
 
Region Syddanmark har ikke for nuværende en sundhedsfaglig visitation på vagtcentralen. Etableringen af en regional vagtcentral medfører dog i sig selv et øget fokus på sundhedsfaglig visitation af patienter, samt gør det muligt at organisere denne som ønsket.


Med udgangspunkt i de intentioner, der er beskrevet i regionens sundhedsberedskabs- og præhospitale plan nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde konkret forslag til, hvorledes man i Region Syddanmark vil håndtere den sundhedsfaglige visitation, samt organiseringen heraf.
 
Umiddelbart vurderes det mest hensigtsmæssigt, at der sker en integration af sundhedsfaglig visitation og regionens vagtcentral, således de sundhedsfaglige og tekniske disponenter kan indgå i et konstruktivt samarbejde.
 
Der skal derfor udover organisering og håndtering af sundhedsfaglig visitation, arbejdes med de økonomiske samt bygningsmæssige rammer i forhold til etablering af de ekstra arbejdspladser på vagtcentralen.
 
Forslaget bør således indeholde:

 • Organisering af den sundhedsfaglige visitation 
 • Dimensionering af antallet af sundhedsfagligt personale til varetagelsen af den sundhedsfaglige visitering, herunder vurdering af uddannelses behov mv. 
 • De fysiske rammer samt etablering af arbejdspladser. 
 • De afledte økonomiske konsekvenser af ovenstående.

Det endelige forslag vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

Indstilling
Til orientering.

Udvalget:
Orienteredes.

Bilag:

6a. Sundhedsfaglig visitation af 112-opkald

 

 

Sagsnr:  10/1093

7.      Kampagne om førstehjælp

Sagsfremstilling
Formanden orienterer på mødet.

Indstilling
Til orientering.

Udvalget:
Per Busk orienterede. Oplæg vedlægges.


Drøftedes. – Emnet tages op igen på næste møde.

 

 

Sagsnr:  10/1093

8.      Forslag til mødeplan for 2010

Sagsfremstilling
Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats for 2010:

29. april
20. maj
08. juni
19. august
23. september
14. oktober
18. november
15. december

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 13.

Indstilling
Det indstilles, at 

 • mødeplan for 2010 godkendes.

Udvalget:
Mødeplanen blev godkendt. Mødetidspunktet ændres til kl. 12.30. Næste møde afholdes 29. april 2010 kl. 12.30.

 

Sagsnr:  10/1093

9.      Eventuelt
Udvalget:
-


Siden er sidst opdateret 11-03-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |