Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilSygehusstrukturudvalgetpilGennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 18-03-2010

Gennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 18-03-2010

Mødedato:
18-03-2010 Kl. 14:30 - Kl. 17:55

Mødested:
Mødeværelse 3, Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle. 

Medlemmer:
Stephanie Lose, Sonny Berthold, Ingeborg Mortiz Hansen, Jørgen Pless, Thies Mathiasen, John Lohff, Poul-Erik Svendsen, Andrea Terp Christensen, William Jensen, Pia Tørving, Finn T. Hansen

Afbud:
Thies Mathiasen

William Jensen deltog ikke i punkterne 5-14
Poul-Erik Svendsen deltog ikke i punkterne 9-14
Ingeborg Moritz Hansen deltog ikke i punkterne 9-14 

 

Dagsorden

 1. Arbejdsplan
 2. Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om placering af specialfunktioner
 3. Forslag til fremtidig organisering af specialet Tand-, mund- og kæbekirurgi
 4. Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi
 5. Høring af Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept
 6. Ansøgning om teletrombolyse i Region Syddanmark
 7. Anlægsprioritering på sundhedsområdet, somatik, 2010
 8. Flytning af børneambulatoriet samt etablering af erstatningslokaler, Kolding Sygehus
 9. Styringsmanual for gennemførelsen af byggeriet af Nyt OUH
 10. Nyt universitetshospital i Odense – økonomi 2010
 11. Nyt universitetshospital i Odense - rammerne for udbudsmaterialet til projektkonkurrencen
 12. Lukket punkt - Nyt universitetshospital i Odense - prækvalifikation projektkonkurrence.
 13. Forslag til mødeplan for 2010
 14. Eventuelt

 

 

1.      Arbejdsplan

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i mødet den 8. februar 2010 at en ajourført arbejdsplan løbende er med som bilag til hvert møde.


Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.

Udvalget:
Orienteredes.

Bilag:

 

 

2.      Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om placering af specialfunktioner

Sagsnr: 10/3597

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25-05-2009 specialeplan for Region Syddanmark. Planen er udarbejdet med afsæt i regionsrådets fastlagte præmisser, Sundhedsstyrelsens vejledninger og med faglig rådgivning fra regionens specialeråd. Der var ansøgningsfrist for placering af specialfunktioner den 01-06-2009 til Sundhedsstyrelsen. For hovedparten af specialerne omfatter specialfunktionerne ca. 10 pct. af et speciales funktioner. Placeringen af selve specialets hovedfunktioner er et anliggende for regionrådet.

I perioden oktober -  december 2009 og januar 2010 har der været en dialog mellem Sundhedssstyrelsen og regionen om placering af specialfunktionerne. I denne dialog har regionen søgt og argumenteret yderligere for at fastholde de specialfunktioner, som regionen ud fra en samlet strategisk og kvalitetsmæssig prioritering har vurderet væsentlig for at kunne fremtidssikre det syddanske sygehusvæsen. For andre funktioner har regionen - efter at have hørt Sundhedsstyrelsens begrundelser for forventet afslag - ikke fundet anledning til at argumentere yderligere for funktionen, men har i stedet accepteret at frafalde funktionen. For regionsfunktioners vedkommende er der mange funktioner, som det ville have været naturligt at placere på regionens fire sygehusenheder, men det vil Sundhedsstyrelsen ikke acceptere, og derfor har regionen ønsket selv at kunne træffe beslutning om funktionernes placering på de enkelte matrikler.


Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har den 01-03-2010 udmeldt placering af specialfunktioner. Region Syddanmark  har indtil den 15-04-2010 frist for at tilkendegive, om regionen ønsker og kan at varetage de enkelte specialfunktioner på det grundlag, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt ved tildeling af funktionerne. Det skal nævnes, at Sundhedsstyrelsen har udskudt offentliggørelsen af det ortopædkirurgiske speciale, da Styrelsen vurderer, at der er behov for at gennemgå forslag til placeringer endnu engang.

Sundhedsstyrelsens udmelding af specialfunktioner for de enkelte somatiske specialer er skematisk vist i notat: "Sundhedsstyrelsens udmelding: placering af specialfunktioner på sygehuse i Region Syddanmark for de somatiske specialer", som er vedlagt som bilag. Heraf fremgår dels hvilke specialfunktioner, regionen har søgt dels hvilke specialfunktioner, Styrelsen har godkendt.


Samlet set kan det konstateres, at Region Syddanmark ikke har fået alt, hvad regionen har søgt. Regionen fastholder og vil også fremover have et bredfunderet og højtspecialiseret universitetshospital i OUH, inkl. Svendborg og så tre levedygtige akutmodtagende enheder, som alle vil have regionsfunktioner. Specialeplanen betyder, at regionen i den kommende tid vil skulle samle aktiviteter, hvilket på langt sigt vil styrke fagligheden.


I alt søgte Region Syddanmark i maj 2009 om 851 regionsfunktioner og 545 højt specialiserede funktioner. Heraf har Sundhedsstyrelsen godkendt placering af ca. 580 regionsfunktioner og ca. 390 højt specialiserede funktioner på de syddanske sygehuse, mens placeringen af ca. 25 højtspecialiserede funktioner og ca. 20 regionsfunktioner afventer en nærmere vurdering i Sundhedsstyrelsen. 


For de enkelte sygehusenheder betyder det, at:

 • OUH får ca. 350 regionsfunktioner og 380 højt specialiserede funktioner
 • SLB får ca. 110 regionsfunktioner og 10 højt specialiserede funktioner
 • SVS får ca. 65 regionsfunktioner og 1 højt specialiseret funktion, og
 • SHS får ca. 55 regionsfunktioner og ingen højt specialiseret funktion.


Overordnet medfører Sundhedsstyrelsens specialeplan, at der er sket en større samling af specialfunktioner end oprindeligt ønsket, og samlingen er blevet koncentreret omkring akutsygehuse.


Det kan bemærkes, at nyretransplantationer af voksne forsat vil være på OUH, mens OUH ikke længere skal varetage nyretransplantation på børn. Sundhedsstyrelsen anfører i sin tilbagemelding, at Sundhedsstyrelsen i den kommende periode vil forestå en udredning af hele transplantationsrådet mhp. at identificere den organisering af området, der bedst sikrer højt volumen, kvalitet, robusthed og udvikling.


Det er ligeledes positivt, at der forsat vil være børneonkologi på Odense Universitetshospital om end i samarbejde med et af de to øvrige Universitetshospitaler.

Derudover henledes opmærksomheden på, at der for:

 • specialet thoraxkirurgi har Sundhedsstyrelsen givet betinget godkendelse inden for hjertekirurgi på OUH. Det skal først kunne dokumenteres og sandsynliggøres, at sygehuset kan leve op til kravene i specialevejledning, herunder volumenkrav.
 • specialet klinisk onkologi har sygehuset i Sønderborg fået afslag på visitation til strålebehandling i udlandet af brystkræft samt palliativ stråling. Sundhedsstyrelsen anfører, at visitationen bør foretages fra et af regionens centre, som er på OUH og sygehuset i Vejle.


Udkast til svar til Sundhedsstyrelsen om placering af specialfunktioner vedlægges. Heraf fremgår det blandt andet, at regionen anbefaler, at nyretransplantation af børn på OUH indgår i Sundhedsstyrelsens udredning af hele transplantationsområdet.

Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at udkast til brev til Sundhedsstyrelsen fremsendes senest den 15-04-2010

Udvalget:
Afdelingschef Helene Vestergaard orienterede. Oplæg vedlægges.

Bilag udleveredes ang. tillæg til brev til Sundhedsstyrelsen vedr. svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner.

Indstilling tiltrådt. Tillæg til brev til Sundhedsstyrelsen indarbejdes i det oprindelige svar-udkast inden sagen forelægges Forretningsudvalget.


Bilag:

 

 

3.      Forslag til fremtidig organisering af specialet Tand-, mund- og kæbekirurgi

Sagsnr: 09/13639

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25-05-2009 Specialeplan for Region Syddanmark. Som opfølgning på specialeplan 2009 for specialet tand-, mund- og kæbekirurgi drøftede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten blev udsendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.


Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21-12-2009 anbefalinger for tand-, mund- og kæbekirurgi -specialet, hvoraf fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet. Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.


Hovedelementerne i rapporten er:

 • Arbejdsgruppen for tand-, mund- og kæbekirurgi anbefaler, at patienter, som kommer fra Vejle-området, fortsat betjenes primært på OUH, og arbejdsgruppen finder derfor ikke anledning til at anbefale, at der etableres en udefunktion på Vejle Sygehus. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med den forventede hjemtagning af kardiologiske patienter fra Region Midtjylland etableres en fast aftale mellem Vejle Sygehus og OUH om hurtig behandling på OUH for kardiologiske patienter forud for operation i Odense.
 • Arbejdsgruppen anbefaler, at principperne for formaliseret samarbejde mellem Sønderborg Sygehus og Esbjerg Sygehus, skitseret i rapportens afsnit 5.0 bliver retningsgivende for visitationen af patienterne i det sønderjyske område.
 • Arbejdsgruppen anbefaler, at forslag til fremtidige visitationsretningslinjer vedr. samarbejdet mellem de kæbekirurgiske afdelinger skitseret i rapportens afsnit 6 bliver retningsgivende for visitationen af kæbekirurgiske patienter i Region Syddanmark.


Forslaget til en fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark foreslås implementeret primo 2010.

Rapporten har i perioden 22-12-2009 – 22-01-2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene.

Hovedsynspunkterne er:

 • Der er generel opbakning til forslaget fra høringsparterne.
 • Hovedudvalget i Region Syddanmark og FMU på Sydvestjysk Sygehus anbefaler tidligere inddragelse af MED-udvalgene i fremtidige processer.
 • Vejle Kommune beklager, at den tand-, mund- og kæbekirurgiske funktion på Sygehus Lillebælt foreslås lukket.
 • Øre-næse-hals-afdelingen på Odense Universitetshospital (OUH) stiller spørgsmålstegn ved, om patienter på Vejle Sygehus kan opnå samme hurtige forløb, som patienter på OUH, når det foreslås i Rapport om fremtidig organisering af specialet Tand-, mund og kæbekirurgi, at der ikke i fremtiden skal være en kæbekirurgisk funktion på Vejle Sygehus.

På udvalgsmøde i særligt udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur den 10. februar 2010 blev det besluttet, at udvalget udsatte behandlingen af Rapport om fremtidig organisering af specialet Tand-, mund og kæbekirurgi til mødet den 18. marts 2010 med henblik på at få en redegørelse for patientforløbet for hoved-halskræft patienter fra Vejle Sygehus til fokussanering forud for strålebehandling. Udsættelsen skete på baggrund af høringssvar fra Øre-næse-hals-afdelingen på Odense Universitetshospital (OUH).

I vedlagte bilag 4 redegøres for patientforløbet for hoved-halskræft patienter fra Vejle Sygehus og dernæst OUH i forbindelse med fokussanering forud for strålebehandling. Nuværende praksis på Vejle Sygehus set i forhold til praksis på OUH vurderes i forlængelse heraf ikke at resultere en dokumenteret klinisk forskel i hoved-halskræft patienternes helbredelse og overlevelse på henh. Vejle Sygehus og OUH.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at rapporten vedr. fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark udgør det videre grundlag for organiseringen af specialet tand-, mund- og kæbekirurgi.
 • at ændringerne gennemføres primo 2010.

Udvalget:
Indstillingen tiltrådt.


Bilag:

 

 

4.      Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi

Sagsnr: 10/747

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25-05-2009 specialeplan for Region Syddanmark.

Som opfølgning på specialeplanen behandlede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger fra en faglig arbejdsgruppe vedr. fremtidige organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi), hvorefter rapporten blev sendt i høring og tilbudsindhentning blev annonceret.

Høringssvar forelægger og tilbudsindhentningen er nu afsluttet.


Sagsfremstilling

Hovedelementerne i forslaget til fremtidig organisering af hjerteområdet er at:

 • aktivitet i Region Midtjylland hjemtages til Region Syddanmark
 • der etableres formaliseret samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital; øvrige formaliserede samarbejdsaftaler opdateres
 • der sker opgaveglidning fra Odense Universitetshospital vedr. invasiv kardiologi (på regionalt niveau) til regionens afdelinger med formaliseret samarbejde
 • der oprettes en kapacitetsbørs for at optimere samarbejdet mellem de afdelinger, der har kapacitet og de, der mangler kapacitet, for aktivt at tilbyde hjertepatienter tidligere tider til udredning og behandling
 • der gennemføres tilbudsindhentning/udbud for bl.a. PCI, by-pass og hjerteklapoperationer, volumenmæssigt svarende til mindre end den hidtidige aftale med Hjertecenter Varde.


Hovedelementerne i høringssvarene er:

 • at MED-udvalgene fremover ønskes inddraget tidligere,
 • at OUH ønsker, at den varslede tilbudsindhentning bør være tidsbegrænset,
 • at OUH ønsker, at det udbudte antal behandlinger nedsættes,
 • at sygehusene tilslutter sig forslaget om kapacitetsbørs så ledig kapacitet udnyttes og ventetider reduceres under hensyn til patienternes frie valg,
 • Region Nordjylland og Region Midtjylland finder, at hjemtagning af opgaver fra Region Midtjylland og udbud af hjerteområdet vil påvirke det vestdanske hjertesamarbejde idet, hjemtagning kan betyde, at Region Midtjylland også må hjemtage fra Region Nordjylland
 • Region Midtjylland har forståelse for, at Region Syddanmark vil styrke Odense Universitetshospital, men hjemtagelse af aktivitet fra Region Midt vil føre til, at man fra Region Midtjyllands side fremover i større omfang selv vil varetage KAG og pacemakerpatienter, som på nuværende tidspunkt varetages på Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus,
 • Fælles MED på Sygehus Lillebælt udtrykker bekymring for, om Vejle Sygehus får tilstrækkelig aktivitet, hvis Region Midtjylland hjemtager patienter derfra. Patienter fra Vestfyn kan ikke alene kompensere for dette aktivitetstab.


De enkelte høringssvar med tilhørende bemærkninger er samlet i bilag. Et enkelt høringssvar giver anledning til faglig rettelse i rapporten idet OUH har påpeget, at ICD-behandling er højtspecialiseret behandling, hvorfor det slettes p. 6 og 14 i den endelige rapport.


Status vedr. tilbudsindhentning


Tilbudsindhentning vedr. udførelse af by-pass og hjerteklapoperationer, elektive PCI samt radiofrekvensablationer ved atrieflagren/flimren inkl. lungeveneisolation blev annonceret 18. februar 2010, og fristen for at afgive bud er 16. marts 2010. I forbindelse med tilbudsindhentningen er der på baggrund i fald i aktiviteten alene garanteret 170 hjerteoperationer i kontraktens 1. år.


På mødet gives en orientering om indkomne tilbud og forslag til indstilling om evt. samarbejdsaftale foreligger på mødet.


Hjemtagning fra Region Midtjylland


Hjemtagningen af hjertebehandlinger fra Region Midtjylland til Odense Universitetshospital foreslås gennemført pr. 1. august 2010, og Region Midtjylland vil skulle varsles herom umiddelbart efter en politisk beslutning om hjemtagning.


Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus  indgår herefter i et formaliseret samarbejde med Odense Universitetshospital til afløsning af det tidligere samarbejde mellem Vejle Sygehus og Skejby Sygehus. Det betyder, at hjertepatienter fra Vejle Sygehus efter hjemtagning af opgaver fra Region Midtjylland viderehenvises til Odense Universitetshospital, under respekt for det frie sygehusvalg 


Vedr. økonomi kan hjemtagningen påbegyndes til Odense Universitetshospital indenfor det gældende afregningsparadigme, da der pt. er ledig operationskapacitet som følge af en generel nedgang i antallet af hjerteoperationer i de seneste måneder. Det er p.t. usikkert om trenden fortsætter, og udviklingen i aktiviteten foreslås derfor evalueret ultimo 2010 med henblik på evt. revurdering af de økonomiske konsekvenser af hjemtagningen.


Hvis hjemtagningen besluttes vil nyhenviste patienter efter ændringen i visitationspraksis ikke længere være berettiget til befordring/befordringsgodtgørelse til Skejby Sygehus, da der efter ændringen vil være tale om, at patienterne udnytter retten til frit sygehusvalg, hvis der vælges behandling på Skejby Sygehus.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at rapport om fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) udgør det videre grundlag for organisering af specialet,
 • at hjemtagning af hjerteaktivitet fra Skejby Sygehus påbegyndes pr. 1. august 2010, herunder at:
 • Region Syddanmark varsler Region Midtjylland om hjemtagning af aktiviteten på hjerteområdet,
 • Sygehus Lillebælt og Vejle Sygehus indgår formaliseret samarbejde med Odense Universitetshospital til afløsning af det tidligere samarbejde mellem Vejle Sygehus og Skejby Sygehus,
 • Odense Universitetshospital som udgangspunkt påbegynder hjemtagning af hjerteoperationer inden for det eksisterende afregningsparadigme.
 • Ultimo 2010 evalueres udviklingen i aktiviteten med henblik på evt. revurdering af de økonomiske konsekvenser af hjemtagningen

Udvalget:
Udsættes til mødet den 29. april, jf. mail af 17. marts 2010 fra afdelingschef Helene Vestergaard.

Bilag:

 

 

5.      Høring af Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept

Sagsnr: 09/2010

Resumé

I maj og juni 2009 udarbejdede en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra sygehusenhederne rapporten "Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept". 


Rapporten har været i høring på sygehusene, i specialerådene m.v. i perioden den 23. november 2009 - 19. januar 2010.


På baggrund af de indkomne høringssvar skal regionsrådet nu tage endeligt stilling til rapporten.


Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark".


I FAM-rapporten fremgår det, at etableringen af FAM får store konsekvenser for det øvrige sygehus. FAM vil i fremtiden blive sygehusenes omdrejningspunkt, og den nye organisering vil få stor indvirkning på de øvrige afdelinger og balancen i sygehusene, ligesom udviklingen mod mere ambulant behandling også vil få stor betydning.


Det blev derfor anbefalet i rapporten at planlægge en proces for afdækningen af den mest hensigtsmæssige indretning af akutsygehusene efter implementeringen af anbefalingerne vedr. FAM. Som opfølgning på FAM-rapporten blev der derfor i foråret og sommeren 2009 tilrettelagt en sådan arbejdsproces.


Begyndelsen på processen var en temadag, som blev afholdt på Hotel Comwell Middelfart den 15. april 2009. I maj og juni 2009 udarbejdede en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra sygehusenhederne rapporten "Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept". 


Formålet med rapporten er at sætte rammen for en generisk model, som beskriver, hvordan sygehusene i Region Syddanmark bør indrettes og fungere, således at fremtidens udfordringer imødekommes, og patienterne i regionen fortsat modtager behandling af høj kvalitet.


Arbejdsgruppens forslag er, at der i vid udstrækning sker et brud med den traditionelle specialerettede afdelingsstruktur. Organisationen bør i fremtiden tilpasses patientforløbene og ikke omvendt. I nærværende rapport lanceres begrebet "kompetenceklynger", der er tænkt som ét af de mulige svar herpå.


Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarerne.


Der er afgivet 90 høringssvar til rapporten, og der er i afgivelsen af disse udvist stor interesse i og stort engagement for, hvordan sygehusene bedst organiseres i fremtiden.


Hovedsynspunkterne vedr. rapporten er:

 • Der er generel opbakning til tankegangen om sammenhængende patientforløb samt, at patienten skal være hædersgæsten på sygehuset.
 • Der er mange bemærkninger til klyngekonceptet. Der udtrykkes bl.a. bekymring for, om en organisering med udgangspunkt i patientforløb kan rumme også de mere komplekse patientforløb, således denne type patienter i en ny organisering ikke havner mellem to stole. Hertil kan bemærkes, at der samtidigt fra mange sider udtrykkes begejstring over, at klyngeorganiseringen lægger op til en mere tværfaglig organisering og således også et organiseret samarbejde mellem specialer og faggrupper, som det ses i pakkeforløbene på bl.a. kræftområdet.
 • Det efterlyses flere steder, at det fremgår mere tydeligt i rapporten, hvordan uddannelse generelt tænkes integreret i sygehusenes drift. Rapporten udgør i forlængelse heraf en overordnet beskrivelse af et nyt sygehuskoncept for sygehusene i Region Syddanmark. Den videre proces vil involvere et grundigt forarbejde vedr. konkrete emner.
 • Fra flere sider hævdes det, at rapportens beskrivelser ikke er tilstrækkeligt detaljerede. Hertil skal bemærkes, at hensigten med rapporten, på et overordnet niveau, var at beskrive et nyt sygehuskoncept for sygehusene i Region Syddanmark. Rapport om Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept udgør en vision for et nyt sygehuskoncept og er således kun et første skridt på vejen mod en ny organisering. Vejen dertil vil kræve grundige forberedelser i form af såvel regionale som lokale delprocesser vedr. konkrete emner.
 • Det fremgår endvidere af høringssvarene, at der er skepsis i forhold til at gennemføre et sygehuskoncept, som der ikke forelægger evidens for. Hertil skal bemærkes, at der forud for gennemførelsen af et nyt sygehuskoncept i regionen skal ske en videre bearbejdning af konceptet, hvilket også indebærer afprøvning i en mindre skala. Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at der skal ske forandringer. Spørgsmålet er ikke om, men hvordan.


Efter høringsprocessen er det hensigten, at der i første omgang regionalt skal arbejdes med en kvalificering af det nye sygehuskoncept. Dette vil ganske givet involvere flere forskellige processer, og i den sammenhæng skal det bl.a. konkret vurderes, hvordan klyngen som organisatorisk enhed kan bidrage til kvalitet i patientforløbene. Forslag til videre proces forelægges regionsrådet i løbet af 2010.


På baggrund af de indkomne høringssvar skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept inkl. rettelser godkendes.

Udvalget:
Bilag: Tillæg til resume af og bemærkninger til høringssvar modtaget i perioden 23.11-2009 - 19.01-2010 var eftersendt jf. mail af 12. marts 2010.

Per Busk orienterede. Oplæg vedlægges.

Udvalget anbefaler regionsrådet, at rapport om Sygehus i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept godkendes som grundlag for videre kvalificering af det nye sygehuskoncept, herunder især klyngekonceptet. Forslag til videre proces forelægges regionsrådet i løbet af 2010.

Udvalget vil gerne orienteres om andre regioners overvejelser om fremtidig organisering.

Bilag:

 

 

6.      Ansøgning om teletrombolyse i Region Syddanmark

Sagsnr: 08/17326

Resumé

Med notat af 20-01-2009 angiver Sundhedsstyrelsen krav til teletrombolyse ved behandling med intravenøst tromblyse af iskæmisk apopleksi. Der er tale om en udviklingsfunktion, som varetages på regionsfunktionsniveau.


Behandlingen medvirker til at genetablere blodforsyningen til det område af hjernen, som er afskåret som følge af apopleksiens opståen. Behandlingen afhænger af en korrekt visitation af patienter, hvor tidsfaktoren er af afgørende betydning for behandlingens effekt.


Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er grundlag for 1-2 trombolysecentre i hver region, afhængigt af geografiske og lokale forhold. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at befolkningsunderlaget for et center bør være så stort som muligt svarende til min. 0,4 mio. indbyggere, mens befolkningsunderlaget for decentrale enheder bør være min. 0,2 mio. indbyggere. Derudover vurderer styrelsen, at trombolysebehandlingen bedst varetages i neurologisk regi.


Hvis der ønskes etableret teletrombolyse skal Sundhedsstyrelsen godkende en samarbejdsaftale mellem center og enhed. Af aftalen skal fremgå en præcis beskrivelse af arbejdsdelingen mellem center og enhed af de enkelte patientgrupper herunder klare visitationsretningslinjer for hvilke patienter der skal henvises direkte til centret.


Der tilbydes i dag trombolysebehandling på OUH og sygehuset i Esbjerg, hvor der foreligger en af Sundhedsstyrelsens godkendt aftale. Regionsrådet godkendte den 25-05-2009, i forbindelse med specialeplanlægningen, udbygning af behandlingstilbuddet til at omfatte yderligere to satellitfunktioner i henholdsvis Vejle og Sønderborg, begge med reference til OUH, således der kan gives et ensartet tilbud i regionen. Det er planen, at når de fælles akutmodtagelser på sygehusene i Kolding og Aabenraa er etableret, vil teletrombolysen bliver udført herfra som et ordinært tilbud.


Det skal nævnes, at fra 01-01-2010 er tidsvinduet for behandling med intravenøst trombolyse udvidet til 4,5 timer fra 3 timer ligesom aldersgrænsen er ophævet og erstattet af en individuel klinisk vurdering. Det vil sige, at behandlingen kan iværksættes op til 4,5 timer efter apopleksiens opståen mod tidligere 3 timer. Det betyder, at flere borgere i primært udkantsområderne kan tilbydes hjælp, da afstanden til behandlingssted får mindre betydning.


Sagsfremstilling

Der foreligger ansøgning fra Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt om etablering af teletrombolyse med centerfunktion på OUH.


Af ansøgningerne fremgår følgende:

 • Der forventes årligt at være:

    o 150 kandidater til trombolysebehandling i Sønderborg, og 225 patienter i Vejle herunder vil der være

    o 40 trombolyserede patienter i Sønderborg, og 60 trombolyserede patienter i Vejle.

 • Indsatsen forankret på de neurologiske afdelinger på sygehusene i Sønderborg og i Vejle.
 • Der etableres et telemedicinsk samarbejde med trombolysecentret på OUH.
 • Der etableres vagtberedskab i form af døgndækkende forvagt med speciallæge i bagvagt samt styrkelse af sygeplejedækningen.


Der foreligger nærmere redegørelse fra de to sygehuse om den kliniske behandlingsindsats herunder samarbejdet med trombolysecenteret på OUH.


Der er i notat af 23-02-2010 redegjort nærmere for planlægningsgrundlaget med tilhørende økonomi. Notatet er vedlagt som bilag.


Økonomi

Teletrombolysen kan gennemføres på baggrund af følgende budget, som er vedlagt som bilag. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.


Det bemærkes, at succesrig trombolysebehandling medfører, at den efterfølgende behandlingsmæssige indsats kan reduceres og at dette alt andet lige indebærer en økonomisk aflastning af sygehusene og ikke mindst kommunerne. I de ansøgte bevillinger er der ikke taget højde for disse besparelser.


Der skal gøres opmærksomt på, at før aktiviteten kan iværksættes, skal behandlingstilbuddene godkendes i Sundhedsstyrelsen. Derudover gøres opmærksomt på, at etableringstilbuddet ligeledes skal tage højde for en varslingsperiode på tre måneder på OUH.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet: 

 • at der sendes ansøgning til Sundhedsstyrelsen om etablering af teletrombolyse på sygehusene i Sønderborg og Vejle, jf. vedlagte beskrivelser.


Under forudsætning af Sundhedsstyrelsens godkendelse indstilles det:

 • at der etableres teletrombolyse som behandlingstilbud på sygehusene i Sønderborg og Vejle umiddelbart efter Sundhedsstyrelsens godkendelse,
 • at der til dækning af merudgifter gives bevilling således


Til Sygehus Sønderjylland:

 • 2010: 0,536 mio. kr.
 • 2011 og frem: 0,804 mio. kr.


Til Sygehus Lillebælt:

 • 2010: 1,444 mio. kr.
 • 2010: 0,270 mio. kr. til opbygning af A110
 • 2011 og frem: 2,165 mio. kr.


Til OUH gives bevilling i:

 • 2010 på 20.420 kr. pr trombolysebehandling ud over 90 patienter
 • 2011 og frem: 0,560 mio. kr. til teletrombolysevurdering af patienter fra SLB og SHS. Reguleres efter faktisk aktivitet
 • at der sker justering af baseline for de to sygehuse således at


Sygehus Sønderjylland opjusteres som følger:

 • 2010: 0,919 mio.kr.
 • 2011 og frem: 1,838 mio. kr.


Sygehus Lillebælt opjusteres som følger:

 • 2010: 1,378 mio.kr.
 • 2011 og frem: 2,757 mio. kr.

At OUH´s baseline i 2010 justeres  med 25.944 kr. pr trombolysebehandling ud over 90 patienter


Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.

Udvalget:
Indstillingen tiltrådt.


Bilag:

 

 

7.      Anlægsprioritering på sundhedsområdet, somatik, 2010

Sagsnr: 09/8422

Resumé

På sundhedsområdets anlægsbudget under somatikken er der i 2010 afsat en prioriteringspulje, som foreslås udmøntet. Der er 18 projektforslag, som er indsendt af sygehusene. Med gennemførelsen af projekterne opnår sygehusene de nødvendige løbende tilpasninger af de indvendige fysiske rammer.


Sagsfremstilling

På regionsrådsmøde den 21. december 2009 blev der i forbindelse med sagen om overførsler fra 2009 til 2010 afsat en pulje i 2010 til særskilt prioritering af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet, somatik. Prioriteringspuljen fremkom på baggrund af reduktioner af rådighedsbeløb på projekter, som var blevet billigere end budgetteret pga. gode licitationsresultater i 2009. 


Sundhedsområdet har modtaget en række mindre anlægsønsker, som ikke kunne finansieres af Finanslovspuljen for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene, jf. særskilt sag på regionsrådsmøde den 22. marts 2010. Derfor foreslås en del af anlægsønskerne finansieret af prioriteringspuljen i 2010.    


Der resterer 19,551 mio. kr. i prioriteringspuljen i 2010. Puljen foreslås forøget med i alt 33,055 mio. kr. i 2010, som fremgår af nedenstående tabel. 


Forslag til reduktion af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger i 2010 (indeks 123,4)
 

Sygehus

Projekt

Rådighedsbeløb

Anlægsbevilling

Bemærkning

OUH, Odense

Ny affaldsterminal

-6,655 mio. kr.

-6,655 mio. kr.

Udgår pga. Nyt OUH

SVS, Esbjerg

Parkeringshus

-20,000 mio. kr.

-20,000 mio. kr.

Forventet godt licitationsresultat

SLB, Vejle

5. og 6. acceleratorrum (A8)

-6,400 mio. kr.

-6,400 mio. kr.

Overskud pga. gode licitationsresultater

I alt

 

-33,055 mio. kr.

-33,055 mio. kr.

Tilføres prioriteringspuljen


På den baggrund er der i alt 52,606 mio. kr. i puljen til særskilt prioritering. Forslag til udmøntning af puljen fremgår af vedlagte bilag. Det fremgår af bilaget, at i alt 18 mindre projekter foreslås finansieret i 2010 til et samlet beløb på 46,917 mio. kr. (indeks 123,4). Det vil sige, at der herefter resterer 5,689 mio. kr. i puljen til senere prioritering. 


Fem af projektforslagene er tillæg til eksisterende projekter, og beløber sig til i alt 19,427 mio. kr. Det største tillæg er på 9,060 mio. kr. og tilfalder puljen til afledte anlægskonsekvenser af indkøb af medicoteknisk udstyr, som sundhedsdirektøren er bemyndiget til at udmønte. Puljen til indkøb af medicoteknisk udstyr blev på regionsrådsmøde den 26. oktober 2009 forøget betragteligt, hvorfor de afledte anlægskonsekvenser af installering af udstyret også forøges. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevillinger på i alt 17,751 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på fire af tillæggene, idet disse fire projekter allerede er igangsat. Det femte tillæg tilfalder projektet "Fase 1" i Sønderborg, som forelægges regionsrådet i en særskilt sag senere.   


De resterende 13 projektforslag er mindre projekter under 5 mio. kr. undtaget et projekt, "Istandsættelse af forhal, hoved- og operationsgange" på Sygehus Lillebælt i Kolding, som beløber sig til 7 mio. kr. De 13 projektforslag beløber sig til i alt 27,490 mio. kr. i 2010. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevillinger til de 13 projektforslag.      


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at rådighedsbeløbene og anlægsbevillingerne på tre projekter, jf. tabel 1 i sagsfremstilling, reduceres med i alt 33,055 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4),
 • at rådighedsbeløb vedr. prioriteringspuljen tilsvarende forøges med 33,055 mio. kr. i 2010,
 • at vedlagte forslag til anlægsprioritering godkendes,   
 • at der meddeles tillæg til og frigives rådighedsbeløb på i alt 17,751 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) fordelt på 4 projekter, jf. vedlagte forslag til anlægsprioritering, finansieret af prioriteringspuljen,
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 27,490 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) fordelt på 13 projekter, jf. vedlagte forslag til anlægsprioritering, finansieret af prioriteringspuljen,
 • at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 1,676 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til "Fase 1" på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, finansieret af prioriteringspuljen, 
 • at der meddeles anlægsbevillinger på 45,241 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på 17 projekter, jf. vedlagte forslag til anlægsprioritering, og
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for projekterne indenfor de godkendte anlægsbevillinger.  

Udvalget:
Indstillingen tiltrådt.


Bilag:

 

 

8.      Flytning af børneambulatoriet samt etablering af erstatningslokaler, Kolding Sygehus

Sagsnr: 08/14270

Sagsfremstilling

Der forelægges byggeprogram omfattende ombygning/tilretning af blok 12 til kombineret børneambulatorium og modtagelse samt opførelse af en let bygning i 2 etager over den nuværende forbindelsesgang til pædiatrisk sengeafdeling i blok 10 samt over den nye pædiatriske sengeafdeling i tilbygningen til blok 10.


Byggeprogrammet er en udvidelse af det igangværende projekt vedrørende etablering af mor/barn center på Kolding Sygehus samt etablering af nye kontorlokaler. Det samlede projekt er i overensstemmelse med generalplanen.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at byggeprogrammet for ombygning/tilretning af pædiatrisk kontor/modtageområde i blok 12 til kombineret børneambulatorium og modtagelse samt opførelse af kontorbygning i 2 etager over pædiatrisk afdeling godkendes,
 • at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) og 19,665 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4) til projektet til etablering af mor/barn center på Kolding Sygehus, finansieret af likvide midler,
 • at der meddeles tillæg på 29,665 mio.kr. (indeks 123,4) til anlægsbevillingen for projektet til etablering af mor/barn center på Kolding Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb, som frigives,
 • at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

Udvalget:
Indstillingen tiltrådt.


Bilag:

 

 

9.      Styringsmanual for gennemførelsen af byggeriet af Nyt OUH

Sagsnr: 10/4091

Resumé

Til gennemførelse af projekt Nyt OUH bliver regionens byggestyringsregler suppleret med en styringsmanual for Nyt OUH. Styringsmanualen har bl.a. fokus på opbygning af en systematisk risikostyring og en uafhængig projektcontrolling.


Sagsfremstilling

Formålet med styringsmanualen er at skabe det administrative grundlag for gennemførelsen af Region Syddanmarks kommende meget store byggeprojekter, som udspringer af den vedtagne gennemførelsesplan "Fremtidens Sygehus – fra plan til virkelighed", som vedtaget af Regionsrådet i sommeren og efteråret 2008.


Projekt Nyt OUH er et så stort projekt, at regionens byggestyringsregler bliver suppleret med en styringsmanual specifikt for Nyt OUH.


Styringsmanualen redegør for, hvordan projekt Nyt OUH tænkes gennemført med særlig fokus på den politiske inddragelse, projektorganisation Nyt OUH’s udvikling igennem projektperioden, opbygning af en systematisk risikostyring samt afrapportering og sikring af en uafhængig projektcontrolling.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at Styringsmanualen for projekt Nyt OUH godkendes.

Udvalget:
Direktør Niels Mortensen præsenterede Nyt OUH. Oplæg vedlægges.
 
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

10.    Nyt universitetshospital i Odense – økonomi 2010

Sagsnr: 10/3927

Resumé

I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH vurderet de planlagte aktiviteter i 2010 med dertilhørende økonomi i relation til forberedelsen af nyt universitetshospital i Odense. På baggrund af denne vurdering indstilles det, at der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling i størrelsesordenen 29,250 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4).


Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 29. september 2008 igangsættelsen af byggesagen vedrørende et nyt universitetshospital i Odense.


De planlagte aktiviteter i 2010 har projektorganisationen for Nyt OUH vurderet i samarbejde med bygherrerådgiver og på baggrund heraf estimeret den dertilhørende økonomi. Posterne for økonomien, der knytter sig til Nyt OUH i 2010, kan ses i tabel 1. Indholdet af posterne er i hovedtræk beskrevet i notat af 2. marts 2010.


Der er et mindreforbrug i 2009 på 2,382 mio. kr. (indeks 121,4) som forventes overført i forbindelse med regionsrådets behandling af saldooverførslen på mødet i maj. Finansieringsbehovet kan herefter opgøres til 29,250 mio. kr. i 2010.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg anbefaler regionsrådet:

 • at der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 29,250 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4),
 • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 29,250 mio. kr. (indeks 123,4),
 • at finansiering heraf sker af de likvide midler.

Udvalget:
Indstillingen tiltrådt.


Bilag:

 

 

11.    Nyt universitetshospital i Odense - rammerne for udbudsmaterialet til projektkonkurrencen

Sagsnr: 09/7062

Resumé

En totalrådgiver til programmering og projektering af det kommende nye universitetshospital i Odense skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud efter forhandling. Med indeværende sag skitseres i en række hovedtemaer rammerne for arbejdet med og indholdet af udbudsmaterialet til projektkonkurrencen.


Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på mødet den 26. oktober 2009 sagen "Nyt universitetshospital i Odense – udbudsform og proces vedrørende totalrådgivning" og tiltrådte blandt andet, at udbuddet af totalrådgivningsopgaven vedrørende det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) sker som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom. Udbuddet sker i fællesskab mellem Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), der opfører et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på vegne af Syddansk Universitet umiddelbart nord for Nyt OUH.


I det første trin af udbudsprocessen udvælges konkurrencedeltagerne, hvor målet er at prækvalificere fem til seks konsortier, som opfylder kravene til teknisk kompetence og økonomisk formåen. Bemærk venligst punkt på lukket dagsorden vedrørende prækvalifikation.


Næste trin i udbudsprocessen omhandler selve projektkonkurrencen, hvor der forventes udpeget en til tre vindere. Med indeværende sag skitseres rammerne for udbudsmaterialet og arbejdet i regi af Projektorganisationen for Nyt OUH med forberedelse af konkurrencematerialet. På regionsrådets møde den 28. juni 2010 fremlægges et endeligt byggeprogram/konkurrencemateriale til brug for projektkonkurrencen, der indledes primo august 2010 med afleveringsfrist ca. tre måneder senere. Når op til tre vindere er udpeget, indledes primo 2011 det såkaldte udbud efter forhandling frem mod udpegning af den endelige vinder.


Vedlagte rammenotat beskriver temaerne:

 • Bedømmelseskriterier i projektkonkurrencen.
 • Fysisk planlægning (helt overordnet vedrørende eksempelvis forsyning, infrastruktur og forhold vedrørende byggegrunden).
 • Sygehusfaglige forhold og herunder den kliniske hovedstruktur på Nyt OUH og den foreløbige arbejdsvision "mennesket først".
 • Overvejelser vedrørende et Ronald McDonald Børnehus ved Nyt OUH.
 • Samarbejdet med Syddansk Universitet (sammenbygningen og overvejelser vedrørende principper for byggeri og drift af bygninger).
 • Bæredygtighed.


Bilaget er behandlet på møde i styregruppen for Nyt OUH den 9. marts 2010.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg på baggrund af redegørelse i bilaget af 10. marts 2010 anbefaler regionsrådet:

 • at der i forberedelsen af materiale til projektkonkurrencen for Nyt OUH arbejdes videre med den beskrevne kliniske hovedstruktur, som er vedtaget på Odense Universitetshospital og tiltrådt i styregruppen for Nyt OUH,
 • at muligheden for et Ronald McDonald Børnehus belyses i projektkonkurrencen for Nyt OUH,
 • at temaet bæredygtighed indgår i projektkonkurrencen for Nyt OUH med angivelse af fokusområder og metodik, men så endeligt ambitionsniveau kan fastlægges, når de seks konkurrenceforslag er bedømt, og totalrådgiver er valgt.

Udvalget:
Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

 

 

12.    Lukket punkt - Nyt universitetshospital i Odense – prækvalifikation projektkonkurrence.

Sagsnr:

Udvalget:

-

 

 

13.    Forslag til mødeplan for 2010

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur for 2010:

29. april

20. maj

8. juni

19. august

23. september

14. oktober

18. november

15. december


Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.30.


Indstilling

Det indstilles, at mødeplan for 2010 godkendes.

Udvalget:
Indstillingen tiltrådt.
April-mødet og juni-mødet forventes afholdt i henholdsvis Aabenraa og Kolding. Disse møder begynder med rundvisning kl. 14-15.

 

 

14.    Eventuelt

Sagsnr: 10/1094

Udvalget:
Meddelelser:

 • Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om status ang. hjerteområdet.

Bilag: 

Forslag til kommissorier for arbejdsgrupper vedr. praksisplanlægning på speciallægeområdet blev udleveret:


- Orienteredes.


Siden er sidst opdateret 12-03-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |