Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - referat 22-03-2010

 

Mødedato
22-03-2010 kl. 15:00 - 16:40

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Freddie H. Madsen, O, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Pia Tørving, A, Margot Torp, A, William Jensen, A, Frede Skaaning, A, Ole Finnerup Larsen, A, Pierre Topaz, A, Jette Jensen, A, Andrea Terp Christensen, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Poul Sækmose, C, Bent Bechmann, C, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Finn T. Hansen, F, Torben W. Smith, F, John Hyrup Jensen, F, Jørgen Pless, L, Jytte G. Lauridsen, O, Thies Mathiasen, O, Lars Aarup, O, Stephanie Lose, V, Carsten Abild, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Claus Warming, V, Preben Friis-Hauge, V, Susanne Linnet, V, Hans Philip Tietje, V, Ingeborg Moritz Hansen, V, Jens Møller, V

Afbud
Jytte G. Lauridsen, O - Bjarne Juel Møller deltog som stedfortræder

 

Dagsorden - dagsorden som PDF-fil

 

 1. Den fremtidige organisering af socialområdet
 2. Varetagelse af specialfunktioner indenfor de psykiatriske specialer
 3. Revideret implementeringsplan for psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri"
 4. Vestbanen
 5. Optagelseskapacitet til 1.g og 1.hf 2010-2011
 6. Tillæg nr. 1 til Råstofplan for Region Syddanmark
 7. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark
 8. Gennemførelse af sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" i Region Syddanmark - tilrettelæggelse og budget
 9. Status og visioner for sundhedsforskningen herunder permanentgørelse af ph.d.-pulje, oprettelse af pulje til post.doc-stillinger samt etablering af forskningsinitiativ for kvalitet i sundhedsvæsenet
 10. Regionernes Sundheds-IT organisation
 11. Ekstra midler til medicoteknisk apparatur 2010
 12. Omlægning af Praksisafdelingens betaling for visse analyser rekvireret af praktiserende læger
 13. Godkendelse af tre byggeprojekter på Odense Universitetshospital med baggrund i myndighedskrav
 14. Bygning af ekstra p-dæk på P-huset ved Vejle Sygehus
 15. Ombygning af fællesarealer på Brørup Sundhedscenter
 16. Udmøntning af pulje på Finansloven for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene
 17. Holtegården, opfølgning på boligplanen -byggeprogram og anlægsbevilling
 18. Udpegning af Syddansk Vækstforum 2010-2013
 19. Psykiatrisk Dialogforum - Udpegning af foreningsmedlemmer
 20. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsen
 21. LUKKET PUNKT - Besættelse af stillingen som psykiatri/socialdirektør
 22. LUKKET PUNKT - Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
 23. LUKKET PUNKT - Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
 24. LUKKET PUNKT - Svendborg - indgåelse af lejemål til lokalpsykiatrisk center

 

 

 

1.      Den fremtidige organisering af socialområdet

Sagsnr:

09/14799

 

Resumé

En styregruppe har udarbejdet en rapport med modeller for den fremtidige organisering af socialområdet. Model 1 bevarer socialområdet som et selvstændigt direktørområde. Model 2 bevarer socialområdet som et selvstændigt driftsområde, men med samme direktør som psykiatriområdet. Model 3 integrerer socialområdet og psykiatriområdet i én samlet driftsorganisation med samme direktør.

Rapporten har været sendt til høring i de dele af Region Syddanmarks organisation, som indgår i modellerne. Efter høringsprocessen anbefaler den administrerende direktør model 2.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i 2007, at der efter første valgperiode skulle ses på, om organiseringen af socialområdet fortsat var den rette. Det skete i lyset af de ændrede rammer for at drive sociale tilbud på regionalt niveau, som kommunalreformen indebar.

I konsekvens heraf besluttede regionsrådet den 24. august 2009, at "der igangsættes en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere med henblik på udarbejdelse af et forslag til en fremtidig organisering af socialområdet.

Udgangspunktet for arbejdet vil være, at organiseringen på bedst mulig måde skal understøtte socialområdets ydelser og udvikling. Forslaget til fremtidig organisering forventes forelagt det nye regionsråd i løbet af første kvartal 2010".

En styregruppe blev nedsat til at forestå arbejdet og rådgive den administrerende direktør med en anbefaling til fremtidig organisering af socialområdet. Styregruppen udarbejdede et udkast til afrapportering, som rummede tre modeller.

Model 1 bevarer socialområdet som et selvstændigt direktørområde. Model 2 bevarer socialområdet som et selvstændigt driftsområde, men med samme direktør som psykiatriområdet. Model 3 integrerer socialområdet og psykiatriområdet i én samlet driftsorganisation med samme direktør. 

Ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper ved modellerne anbefalede styregruppen model 2.

Med denne anbefaling blev rapportudkastet sendt til høring i socialområdets Fælles MED-udvalg, socialområdets forstanderkreds, psykiatriens Fælles MED-udvalg, Regionshusets MED-udvalg, Hovedudvalget, socialstaben, psykiatristaben og koncernledelsen.

Styregruppen behandlede de indkomne høringssvar den 22. februar 2010 og konstaterede ved den lejlighed to overordnede tendenser. For det første, at der fra socialområdet var tilslutning til styregruppens anbefaling af model 2, ligesom der var tilfredshed med, at styregruppen i sit arbejde havde anlagt et udviklingsperspektiv.

For det andet, at der fra psykiatriområdet blev peget på model 1, men med en tilkendegivelse af, at man herfra ville medvirke konstruktivt til at implementere model 2, hvis den skulle blive valgt.

I forhold til høringssvarenes bemærkninger konstaterede styregruppen, at rapportens modeller for den fremtidige organisering var beskrevet overordnet - bl.a. for at efterlade et råderum til dem, som vil få til opgave at omsætte én af modellerne til praksis efterfølgende. Der vil således i gennemførelsesfasen skulle arbejdes videre med detailudformningen af den model, som vælges.

Høringssvarenes bemærkninger vil indgå i grundlaget for dette videre arbejde. Det blev herefter konkluderet, at de indkomne høringssvar ikke gav grundlag for substantielle ændringer i selve rapporten.

Rapporten forelægges på denne baggrund tillige med de indkomne høringssvar og med den administrerende direktørs anbefaling af, at socialområdet bevares som et selvstændigt driftsområde, men med samme direktør som psykiatriområdet (svarende til bilagsmaterialets model 2). 

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At socialområdet bevares som et selvstændigt driftsområde, men med samme direktør som psykiatriområdet (svarende til bilagsmaterialets model 2).

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

1. Den fremtidige organisering af socialområdet

Bilag:

 

 

 

2.      Varetagelse af specialfunktioner indenfor de psykiatriske specialer

Sagsnr:

09/1552

 

Resumé

Sundhedsstyrelsen har meddelt, at alle Region Syddanmarks ønsker om varetagelse af specialfunktioner indenfor psykiatri er imødekommet. Der skal fremsendes accept at tildelingen.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har d. 1. marts 2010 modtaget brev fra Sundhedsstyrelsen om svar på ansøgninger om varetagelse af specialfunktioner indenfor 36 specialer. To af disse specialer vedrører psykiatri. Det er specialerne psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Regionsrådet besluttede på sit møde d. 25. maj 2009 at ansøge om varetagelse af følgende specialfunktioner indenfor de to specialer:

Børne- og ungdomspsykiatri, specialiserede funktioner:

 • skizofreni (Odense)
 • psykotiske tilstande (Odense)
 • komplekse affektive lidelser (fx ADHD og autisme) (Odense)
 • spiseforstyrrelser (Odense og Kolding)
 • spædbørn og småbørn (Odense)
 • børn under 13 år med behov for indlæggelse (Kolding)
 • surrogatfængslede (Odense)

 

Børne- og ungdomspsykiatri, højt specialiserede funktioner:

 • forebyggelse af selvmord (Odense)
 • behandlingsresistente psykotiske tilstande (Odense)
 • komplekse affektive lidelser (Odense)
 • uafklarede komplicerede diagnostiske tilstande (fx ADHD og autisme) (Odense)
 • særligt komplicerede spiseforstyrrelser og komorbide lidelser (Odense)
 • spædbørn og småbørn med svære neurologiske forstyrrelser og spiseproblemer (Odense)

 

Psykiatri, specialiserede funktioner:

 • ungdomsretspsykiatrisk funktion (Odense i formaliseret samarbejde med Risskov i Region Midtjylland)
 • komplicerede psykiatriske problemstillinger hos ældre (Odense)
 • kompliceret skizofreni og andre psykoser (Odense og Esbjerg)
 • komplicerede affektive lidelser (også i sammenhæng med misbrug og graviditet) (Odense og Esbjerg)
 • komplicerede angst- og tvangslidelser (Odense og Vejle)
 • komplicerede somatoforme og dissociative lidelser (Odense)
 • komplicerede spiseforstyrrelser (Odense)
 • komplicerede personlighedsforstyrrelser (Svendborg og Kolding)
 • sexologiske lidelser (Odense)
 • retspsykiatrisk funktion for patienter med svær sygdomsgrad (Odense og Middelfart)
 • oligofrene med psykisk lidelse (Odense, Vejle, Esbjerg og Haderslev)
 • transkulturelle psykiatriske patienter (Odense og Esbjerg)
 • traumatiserede flygtninge (CETT og RCT Fyn)
 • forebyggelse af selvmord (Odense)

Psykiatri, højt specialiserede funktioner:

 • alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd (Odense og Esbjerg) 
 • behandling af sædelighedskriminelle (Middelfart)
 • særligt komplicerede spiceforstyrrelser (Odense)
 • særligt komplicerede affektive lidelser (Odense)

 

Sundhedsstyrelsen skriver i sit svarbrev vedr. ansøgningerne, at alle Region Syddanmarks ønsker indenfor de to specialer er imødekommet. Dog undtaget specialfunktionen for alvorligt psykotiske patienter med svært behandleligt misbrug og afvigende adfærd, hvor Sundhedsstyrelsen endnu ikke har taget stilling til placering. 

Sundhedsstyrelsen anmoder om en tilkendegivelse af, at regionen ønsker at varetage de tildelte funktioner under de angivne forudsætninger, som er, at: 

 • særligt kompliceret skizofreni (Odense)
 • funktionerne implementeres snarest og senest pr. 1. januar 2011
 • funktionerne afvikles på andre sygehuse i forbindelse med implementeringen
 • der for specialfunktioner, som forudsætter tværfagligt samarbejde, udarbejdes skriftlige samarbejdsaftaler mellem den afdeling, der varetager en specialfunktion, og de andre afdelinger og /eller specialer, der samarbejdes med om patientgruppen 

Godkendelsen af specialfunktioner er gældende indtil næste specialegennemgang og ansøgningsrunde er afsluttet, hvilket ifølge Sundhedsstyrelsen typisk vil være 3 år fra ikrafttrædelse af specialevejledningerne (der træder i kraft 1. januar 2011). 

Der er udarbejdet udkast til et brev til Sundhedsstyrelsen vedr. varetagelsen af specialfunktioner inden for psykiatri samt børne-og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark, hvor tildelingen accepteres.

Sundhedsstyrelsen straks informeres, hvis tidsplan eller forudsætninger for en specialfunktion ændres.

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte svarbrev afsendes til Sundhedsstyrelsen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

2. Varetagelse af specialfunktioner indenfor de psykiatriske specialer

Bilag:

 

 

 

 

3.      Revideret implementeringsplan for psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri"

Sagsnr:

07/22750

 

Resumé

I forlængelse af regionsrådets godkendelse af "Fremtidens Psykiatri" i december 2007 udarbejdede psykiatrien i foråret 2008 en implementeringsplan, der blev godkendt af regionsrådet i maj 2008. Planen er nu revideret i form af "Implementeringsplan 2010-2014". Den indeholder dels en række nye målsætninger, dels en fastholdelse af målsætninger fra den gamle implementeringsplan. Samlet set vurderes det muligt at finansiere målsætningerne i implementeringsplanen inden for det kendte økonomiske råderum. Der er fortsat langsigtede anbefalinger i psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri", der ikke er gennemført med implementeringsplanen.  

Sagsfremstilling

I forlængelse af regionsrådets godkendelse af "Fremtidens Psykiatri" i december 2007 udarbejdede psykiatrien i foråret 2008 en implementeringsplan, der blev godkendt af regionsrådet i maj 2008. Det er efter to år tid at gøre status på implementeringen og justere kursen, hvor det er nødvendigt.

Derfor har psykiatrien udarbejdet en revideret Implementeringsplan 2010-2014 på baggrund af status på de enkelte mål i den oprindelige implementeringsplan. Planen er opbygget således, at der for hvert punkt i den gamle implementeringsplan kortfattet gøres status over processen til nu, peges på næste skridt og opstilles nyt mål.

Herunder nævnes meget kort nogle af de vigtige punkter i den reviderede Implementeringsplan 2010-2014:

Etablering af lokalpsykiatriske centre. Det oprindelige mål var, at de fysiske rammer for alle centre i regionen skulle være på plads med udgangen af 2010, om end ikke fuldt udbygget aktivitetsmæssigt. Regionen er til stede i langt de fleste kommuner, men endnu ikke i det aktivitetsmæssige omfang, der anbefales i psykiatriplanen. Det nye mål er, at centrene er i fuld drift inden udgangen af 2015, primært begrundet i, at det anlægsmæssigt og driftsmæssigt ikke er muligt at være helt på plads inden da.

Retspsykiatri. Anlægsprojektet forløber som planlagt, og ny retspsykiatri forventes som hidtil antaget at fungere fuldt ud primo 2013. 

Børne- og ungdomspsykiatri. Planlægningsgrundlag er p.t. under behandling i psykiatriens ledelse, og fremlægges snarest politisk.

Oligofreni psykiatri (Udviklingshæmmede med psykiske lidelser). Målet i 2008 var, at der med udgangen af 2010 skulle være etableret team i alle hovedfunktioner. Der etableres oligofreniteam i hovedfunktion vest primo 2010, og det nye mål er, at hele regionen er dækket af oligofreni-team inden udgangen af 2011.

Almenpsykiatri. Målet fremrykkes således, at alle sengeafsnit fungerer som integrererede åbne/lukkede afsnit senest med udgangen af 2012.

Akuttilbud. Det nye mål er, at der med etablering af midlertidig akut-funktion i Sønderjylland vil være akut-dækning i hele regionen senest primo 2012.

Behandling af traumatiserede flygtninge og torturofre. Det oprindelige mål om, at udviklingsplan er implementeret inden udgangen af 2010 udvides med, at ventetiden på dette tidspunkt ikke overstiger 2 måneder ved RCT Fyn og CETT i Vejle.

Ensartet patient- og pårørende-politik. Målrettet implementering starter foråret 2010.

Forskning. Den grundlæggende organisation er på plads, så det oprindelige mål om fuld implementering inden udgangen af 2011 er stadig gældende.

PsykInfo. Der er etableret PsykInfo på alle sengeafsnit. For lokalpsykiatrien er det nye mål , at der er etableret PsykInfo på alle centre senest 2015, hvor det sidste center åbnes.

Kompetence-centre. Kompetencecenter for behandling af ADHD er under etablering.

De mål, der opstilles i den reviderede implementeringsplan, vurderes at kunne opfyldes indenfor det kendte økonomiske råderum frem til og med 2014. Det skal dog samtidig påpeges, at der stadig er en række anbefalinger med økonomiske konsekvenser i psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri", der ikke er gennemført med denne implementeringsplan.

Det drejer sig fx.om samling af døgnkapaciteten i Sønderjylland, yderligere udbygning af den ambulante kapacitet i almenpsykiatrien, gennemførsel af specialplanen og etablering af flere kompetencecentre.

Et statusnotat vedr. implementeringen af psykiatriplanen er drøftet i udvalget vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri på udvalgets møde d. 9. februar 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Implementeringsplan 2010-2014 godkendes.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

3. Revideret implementeringsplan for psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri"

Bilag:

 

 

 

4.      Vestbanen

Sagsnr:

08/10193

 

Resumé

Den nuværende kontrakt med Arriva om driften på Vestbanen udløber med udgangen af 2010. Den fremtidige drift skal derfor afklares. Det fordrer, at kontrakten med Arriva forlænges midlertidigt. Muligheder for og konsekvenser af en videreførelse af Vestbanen skal undersøges. Det tilstræbes, at regionsrådet kan tage en beslutning medio 2010

Sagsfremstilling

Der har været afholdt udbud om den fremtidige drift af Vestbanen, som også indeholdt udvidelse af kørslen helt til Esbjerg. Da udgifterne hertil langt oversteg de midler, som regionen har til rådighed, blev udbuddet aflyst. På den baggrund har styregruppen for udbud af Vestbanen arbejdet videre med to scenarier. Det første er hjemtagning af banedriften i det nuværende omfang, og det andet drejer sig om alternativ busbetjening.

Udvalget for kollektiv trafik og miljø behandlede sagen på sit møde 26. november 2009. Udvalget vurderede i udvalgs- og analysearbejdet, at en fremtidig busdrift vil være til størst fordel, såvel betjeningsmæssigt som driftsmæssigt. Inden en endelig anbefaling over for regionsrådet ønskede udvalget, at Varde Kommune skulle inddrages.

Varde Kommune behandlede sagen på møde i byrådet den 1. december 2009, hvor man besluttede sig for, at kommunen ensidigt skulle arbejde for en videreførelse og udvikling af Vestbanen.

Udvalget vedrørende ny regional udviklingsplan drøftede sagen den 3. februar 2010, og udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedr. den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel og Oksbøl, der i dag betjenes af Vestbanen, herunder drøftelse med Varde Kommune. Samtidig tilrettelægges tidsplanen således, at der kan træffes endelig politisk beslutning om Vestbanen i løbet af første halvår 2010.

Sydtrafik og Arriva Tog A/S og Vestbanen A/S mødtes den 24. februar 2010 om en midlertidig forlængelse af kontrakten. Referat af dette møde indgår i bilagsmaterialet.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedr. den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel og Oksbøl, der i dag betjenes af Vestbanen, herunder drøftelse med Varde Kommune. Samtidig tilrettelægges tidsplanen således, at der kan træffes endelig politisk beslutning om Vestbanen i løbet af første halvår 2010.
  • At kontrakten med den nuværende operatør forlænges i en periode på 1½ år.
 • At finansieringen af meromkostningerne ved kontraktforlængelse, udover de ekstra 10 mio. kr., som regionen har afsat fra 2011, sker over tilskudsrammen til Sydtrafik.
 • At udvalget vedr. udarbejdelse af ny regional udviklingsplan anmodes om at udarbejde forslag til proces for det videre arbejde, herunder dialog med Varde Kommune og vurdering af muligheder og konsekvenser af Varde Kommunes indstilling om fortsat togdrifts betydning for erhverv, uddannelse og miljø.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Karsten Uno Petersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Se beslutningen på video:

4. Vestbanen

Bilag:

 • 4a - LUKKET BILAG - Skrivelse af 2. marts fra Vestbanen
 • 4b - LUKKET BILAG - Skrivelse af 26. februar fra Sydtrafik
 • 4c - LUKKET BILAG - Mødereferat af 24. februar 2010
 • 4d - LUKKET BILAG - Arriva kontrakt udkast af 25. februar 2010

 

 

 

5.      Optagelseskapacitet til 1.g og 1.hf 2010-2011

Sagsnr:

10/1102

 

Resumé

De forpligtende samarbejder har indmeldt optagelseskapaciteten til 1.g og 1.hf på gymnasierne og VUC´erne i regionen til Undervisningsministeriet pr. 1. februar 2010. Normalkapaciteten og den optagelseskapacitet, der er indmeldt til Undervisningsministeriet, fremgår af bilagsmaterialet.

Rosborg Gymnasium har søgt om udvidelse af kapaciteten med en 1. hf klasse. Der er indkommet udtalelser fra Grindsted Gymnasium, Tørring Gymnasium og det forpligtende samarbejde i Trekantsområdet, som også indgår i bilagsmaterialet.

 

Sagsfremstilling

Optagelseskapaciteten (hvor mange nye klasser skolerne kan optage i skoleåret 2010/11) fastlægges af de forpligtende samarbejder, hvor de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser samt de VUC’er, der udbyder den to-årige hf, deltager. De forpligtende samarbejder skal orientere regionsrådet om dette senest 20. januar.

Regionsrådet skal herefter videresende oplysningerne til Undervisningsministeriet, hvilket er sket administrativt pr 1. februar 2010.

I bilaget er vist normalkapaciteten, dvs. den bygningsmæssige kapacitet, som er godkendt af Undervisningsministeriet (hvor mange klasser i alt er skolen indrettet til at kunne rumme). Der er ikke sket ændringer i normalkapaciteten mellem de to skoleår.

Desuden er vist den optagelseskapacitet, der er indmeldt til Undervisningsministeriet, dvs. det antal klasser, skolen vil have eller kan skaffe plads til gennem overbelægning. Der er generelt tale om planlagt overbelægning på Fyn (især i Odense og Svendborg), fordi klassebehovet her overstiger bygningskapaciteten (normalkapaciteten).

Rosborg Gymnasium har søgt om udvidelse af kapaciteten med en 1.hf. klasse. Der er indkommet udtalelser fra Grindsted Gymnasium og fra Tørring Gymnasium, som begge udtrykker bekymring for en udvidelse, samt fra det forpligtende samarbejde i Trekantsområdet. Alle udtalelser er vedlagt som bilag.

Den 3. marts 2010 er der afholdt et møde med de politikere, der deltager i Fordelingsudvalgene. Hér er anmodningen fra Rosborg Gymnasium blevet drøftet.

Politikerne i fordelingsudvalgene gør opmærksom på, at Region Syddanmarks vision for den regionale udvikling (Regional UdviklingsPlan) er at skabe en helhedsorienteret udvikling i Syddanmark. Geografisk nærhed til ungdomsuddannelserne er afgørende for de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Politikerne i fordelingsudvalgene ser derfor gerne, at regionsrådet over for Undervisningsministeriet tilkendegiver, at ledig kapacitet så vidt muligt bør udnyttes på nærliggende institutioner, herunder Tørring og Grindsted, før Rosborg udvider sin kapacitet. 

Politikerne i fordelingsudvalgene opfordrer desuden fordelingsudvalgene til at afholde et koordinerende møde på tværs af fordelingsudvalgene for at sikre samarbejdet mellem de geografisk opdelte udvalg.

  

Indstilling

Det indstilles:

 • At tage orienteringen fra de forpligtende samarbejder til efterretning med bemærkning om, at regionsrådet over for Undervisningsministeriet tilkendegiver, at ledig kapacitet så vidt muligt bør udnyttes på nærliggende institutioner, herunder Tørring og Grindsted, før Rosborg udvider sin kapacitet.

 

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Regionsrådet tog orienteringen fra de forpligtende samarbejder til efterretning, idet Regionsrådet dog besluttede at tilkendegive overfor Undervisningsministeriet, at ledig kapacitet så vidt muligt bør udnyttes på nærliggende institutioner, herunder Tørring og Grindsted før Rosborg udvider sin kapacitet.

Se beslutningen på video:

5. Optagelseskapacitet til 1.g og 1.hf 2010-2011

Bilag:

 

 

 

6.      Tillæg nr. 1 til Råstofplan for Region Syddanmark

Sagsnr:

10/2165

 

Resumé

Forslag til et råstofgraveområde ved Jerlev i Vejle Kommune fremsendes til fornyet behandling i Regionsrådet. Der er ingen ændringer i forhold til den råstofplan som Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009. Den nye behandling vedrører alene at tillægget til råstofplanen for råstofgraveområdet ved Jerlev, efter afgørelse fra Naturklagenævnet, skal sendes i offentlig høring og i partshøring.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020. Udlæg af et nyt graveområde ved Jerlev var en del af planen, og området har en væsentlig betydning for forsyningen med råstoffer i trekantområdet i de nærmeste 12 år. 

Den vedtagne råstofplan blev påklaget til Naturklagenævnet med opsættende virkning. Naturklagenævnet meddelte den 7. september 2009, at råstofplanen opretholdes som gyldig vedtaget, bortset fra udlæg af graveområdet ved Jerlev i Vejle kommune. Denne del af planen hjemvises med henblik på partshøring og fornyet realitetsbehandling. Naturklagenævnet tager således ikke stilling til råstofplanens indhold, men alene til klager over retlige forhold.

I dette tillæg til råstofplan genfremsættes forslaget til udlæg af et graveområde ved Jerlev, Vejle Kommune, som et tillæg nr.1 til råstofplan 2008 – 12 for Region Syddanmark. Der er ingen ændringer i det fremsendte forslag i forhold til den råstofplan, regionsrådet har vedtaget råstofplan. Tillægget indeholder desuden en miljørapport med en miljøvurdering af tillægget iht. lov om miljøvurdering.

Forslaget skal udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser i henhold til §6a, stk. 3. i råstofloven.

Samtidig med fremsættelsen udsendes forslaget til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde, og beboere i boliger beliggende indenfor 100 meter fra området.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 udsendes i offentlig høring i 8 uger og i partshøring.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

6. Tillæg nr. 1 til Råstofplan for Region Syddanmark

Bilag:

 

 

 

7.      Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark

Sagsnr:

09/10553

 

Resumé

To ansøgere har fremsendt ansøgning om, at der udarbejdes tillæg til den vedtagne "Råstofplan 2008 for Region Syddanmark" for to nye råstofindvindingsområder på Fyn. Regionsrådet har tilkendegivet, at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye graveområder på bl.a. Fyn.

Sagsfremstilling

Ejeren af Bramstrup Gods i Fåborg –Midtfyns Kommune har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde som et tillæg til den gældende råstofplan. Området ligger indenfor råstofplanens råstofinteresseområder.

Ejeren af et område ved Birkende i Kerteminde Kommune har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde som et tillæg til den gældende Råstofplan. Området ligger i direkte tilknytning til eksisterende råstofgraveområder ved Langeskov.

Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020.

Regionsrådet vedtog bl.a. en forsyningsstrategi, der indebærer, at det tilstræbes, at delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland bliver selvforsynende med kvalitetsmaterialer som sand, grus og sten.

Det forudses, at der først bliver mangel på kvalitetsmaterialer som sand, grus og sten på Fyn og i Sydvestjylland. På den baggrund tilkendegav regionsrådet (råstofplanens pkt. 4.5.2), at Region Syddanmark vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen for nye graveområder på Fyn og i Sydvestjylland i planperioden. 

Der vil bl.a. være behov for råstoffer til udvidelse af den vestfynske motorvej og OUH i Odense i de nærmeste år.

Før udarbejdelse af forslag til tillæg skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet iht. §6a, stk1 i råstofloven (foroffentlighedsfase).

Indstilling

Det indstilles:

 • At foroffentlighedsfasen igangsættes for de to ansøgte områder.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

7. Ansøgning om tillæg til Råtofplan 2008 for Region Syddanmark

 

 

8.      Gennemførelse af sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" i Region Syddanmark - tilrettelæggelse og budget

Sagsnr:

09/14372

 

Resumé

Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet har indgået aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner. Hver af de fem regioner skal gennemføre indsamlingen af sundhedsprofiler baseret på et obligatorisk standardspørgeskema med mulighed for at inkludere regionalspecifikke spørgsmål. Der forelægges forslag til budget for opgavens gennemførelse.

Sagsfremstilling

Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, samt Finansministeriet har den 23. januar 2009 indgået aftale om organisering og finansiering af sammenlignelige sundhedsprofiler for alle regioner og kommuner.

Opgaven blev placeret hos regionerne som den del af regionernes rådgivningsforpligtelse over for kommunerne på sundhedsområdet, som er fastlagt gennem sundhedsloven. Af samme grund blev der ikke aftalt DUT-kompensation til regionerne. Det bemærkes, at et par regioner i forvejen løser opgaven som del af deres drift.

Baggrunden for at etablere nationale sundhedsprofiler er, at der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer nationalt sammenlignelige oplysninger vedrørende folkesundheden i de enkelte kommuner, hvilket der på flere niveauer kan registreres et behov for. Aftalen om sundhedsprofiler vedlægges som bilag.

Hver af de fem regioner skal gennemføre indsamlingen af sundhedsprofiler baseret på et obligatorisk standardspørgeskema med 52 spørgsmål. Der er mulighed for at inkludere et begrænset antal specifikke tillægsspørgsmål i det omfang, der er behov for at sætte fokus på særlige lokalkommunale problemstillinger eller indsatsområder. Region Syddanmark har sammen med regionens kommuner indarbejdet nogle få yderligere spørgsmål i spørgeskemaet.

I Region Syddanmark inddrages Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i den konkrete gennemførelse af opgaven for at sikre fornødent know-how i denne første undersøgelsesrunde. SIF har i en årrække gennemført de tilsvarende sundheds- og sygelighedsundersøgelser på landsplan. Der indgås aftale med SIF om opgaven, bilagt detaljeret beskrivelse af de enkelte leverancer fra begge parter.

SIF varetager opgaverne vedrørende kvalitetssikring, analyse og afrapportering af det fælles regionale profilresultat. SIFs arbejde vil blive gennemført i henhold til de aftaler, der allerede er indgået mellem staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Regionens ansvar vil dermed omfatte styring af opgaven, involvering af og dialog med kommunerne, udformning af kommunikationsplan, den praktiske dataindsamling, tilrettelæggelse af formidling af resultater samt opfølgende rådgivning af kommunerne om at bringe data i anvendelse. Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" er påbegyndt over hele landet med udsendelse af spørgeskemaer den 1. februar 2010. I Region Syddanmark udsendes skemaet til 57.500 borgere.

Afrapportering tilrettelægges i samarbejde mellem regionen og SIF, og forventes at ske omkring årsskiftet 2010/2011.

Der lægges i første omgang op til i Region Syddanmark at gennemføre opgaven på projektbasis ved en bevilling for perioden 2009-11. Det er på landsplan aftalt, at næste undersøgelse skal gennemføres i 2013 og danne grundlag for revisionen af sundhedsaftalerne i 2014.

Den samlede udgift til udarbejdelsen forventes at andrage 5,2 mio. kr. i perioden 1. januar 2010 til 30. november 2011. Budget vedlægges. Størstedelen af udgiften falder i 2010 i forbindelse med gennemførelse af selve spørgeskemaundersøgelsen. Udgiften til ekstern konsulentbistand fra Statens Institut for Folkesundhed andrager i alt 1,7 mio. kr. fordelt over årene 2009-11.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udgifterne for 2010-11 afsættes som budgetramme under sundhedsstaben, afdelingen for kommunesamarbejde med 3,3 mio. kr. i 2010 og 1,9 mio. kr. i 2011.
 • At udgiften i 2010 og 2011 afholdes af prioriteringspuljen på sundhedsområdet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

8. Gennemførelse af sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" i Region Syddanmark - tilrettelæggelse og budget

Bilag:

 

 

 

9.      Status og visioner for sundhedsforskningen herunder permanentgørelse af ph.d.-pulje, oprettelse af pulje til post.doc- stillinger samt etablering af forskningsinitiativ for kvalitet i sundhedsvæsenet

Sagsnr:

10/3596

 

Resumé

Der er behov for en øget satsning på rekruttering og fastholdelse af sundhedspersoner, der kombinerer klinisk arbejde i en sygehusafdeling med dedikeret tid til forskning, hvis sundhedsforskningen fortsat skal udvikle sig positivt i Region Syddanmark. En permanentgørelse af ph.d. – puljen og etablering af en post. doc. – pulje vil løfte området betydeligt.

Permanentgørelsen af ph.d.- puljen og etablering af pulje til post. doc.-stillinger vil bl.a. understøtte et nyt og perspektivrigt forskningsinitiativ, idet Center for Kvalitet i Region Syddanmark og Syddansk Universitet har udarbejdet en samarbejdsaftale om forskning i kvalitet og patientsikkerhed. Et nytænkende forskningsprojekt på Sygehus Lillebælt skal vise, om en lydoptagelse af konsultationen mellem patient og læge, som patienten får adgang til, kan hjælpe patienten med at få et større udbytte af konsultationen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ekstraordinært afsat en pulje på 20 mio. kr. til ph.d.-stipendier i 2009 og et tilsvarende beløb i 2010 med henblik på at få flere unge sundhedspersoner til at prøve kræfter med forskningen.

Der har været behov for denne satsning på forskningsområdet, idet aktiviteten inden for sundhedsforskningen i Region Syddanmark på flere parametre (bl.a. antallet af ph.d.’er) ikke ligger på samme niveau som i de øvrige regioner med universitetshospital. Undersøgelser af sundhedsforskningen i regionen understøtter dette, idet de viser, at der er behov for en forøget satsning på rekruttering og fastholdelse af sundhedspersoner, der kombinerer klinisk arbejde i en sygehusafdeling med dedikeret tid til forskning, hvis sundhedsforskningen fortsat skal udvikle sig positivt i Region Syddanmark.

Ph.d.-puljen har i den forbindelse været med til at give området et betydeligt løft. Det er imidlertid nødvendigt at fastholde og udvide indsatsen, hvis effekten skal være af varig karakter.

Dette gælder dels i forhold til forsat at sikre nye forskertalenter en mulighed for at prøve kræfter med sundhedsforskningen via et ph.d.-forløb. Dels i forhold til at sikre en videre karrierevej for de færdiguddannede ph.d.’er, der har lyst og evner til at kombinere forskning på et højere niveau med klinisk ansættelse på et af regionens sygehuse (en såkaldt kombinationsstilling).

Kombinationsstillinger giver gode muligheder for at bygge bro mellem på den ene side forskning og udvikling og på den anden side dagligt klinisk arbejde med behandling og pleje af patienter i afdelingen.

I vedlagte notat er der en mere detaljeret beskrivelse af status, visioner og perspektiver for udviklingen i sundhedsforskningen i Region Syddanmark.

Det vil være særdeles perspektivrigt for den videre udvikling af sundhedsforskningen, at ph.d.-puljen videreføres som en permanent forskningspulje, samt at den suppleres med en mindre pulje til etablering af videregående forskningsstillinger, såkaldte post doc.-stillinger, hvor forskning og praktisk klinisk virke kombineres og integreres. Ud over at integrere forskningen i det kliniske arbejde giver post. doc.-stillinger også en række afledte fordele, bl.a.
• øgede muligheder for at rekruttere dygtige klinikere og internationale forskertalenter, hvor post. doc.-stillinger erfaringsmæssigt er attraktive
• etablering af den nødvendige vejleder- og undervisningskapacitet til det forøgede antal ph.d.-studerende,
• udvikling af talentmasse til seniorforskerstillinger (lektorater og professorater).

Hertil kommer, at post. doc.’ere erfaringsmæssigt er særdeles produktive forskningsmæssigt og kvalificerede til at varetage kliniske funktioner på højt specialiseret niveau.

Det indstilles derfor over for Regionsrådet, at den midlertidige pulje til støtte af ph.d.-stipendier på 20 mio. kr. årligt permanentgøres, og at der etableres en permanent post doc.-pulje på 5 mio. kr. årligt. Dette vil betyde, at Region Syddanmark hvert år kan medfinansiere 40 ph.d.-stipendier og 10 post. doc.-stillinger. Dette vil medføre et ganske betydeligt løft af forskningsaktiviteten i klinikken på sygehusene i Region Syddanmark – hvilket vil være med til at fremtidssikre sygehusene og behandlingstilbuddene til patienter og borgere.

Ovenstående permanentgørelse af ph.d.- puljen og etablering af pulje til post. doc.-stillinger vil bl.a. understøtte et nyt og perspektivrigt forskningsinitiativ, idet Center for Kvalitet i Region Syddanmark og Syddansk Universitet har udarbejdet en samarbejdsaftale om forskning i kvalitet og patientsikkerhed.

Region Syddanmark og Syddansk Universitet vil i et samarbejde kunne styrke en praksisnær og teoretisk forskning i kvalitet og patientsikkerhed. Perspektiverne for et sådant samarbejde er store.  Regionen Syddanmarks hospitaler kan i et sådant samarbejde få indflydelse på forskningsprojekter og en let adgang til forskningsresultater, der kommer fra kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet.

Der indstilles, at der etableres et forskningsinitiativ om kvalitet i sundhedsvæsenet som et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning og Region Syddanmark, Center for Kvalitet.

I vedlagte notat er der en mere uddybende beskrivelse af forskningsinitiativet om kvalitet i sundhedsvæsenet.

En hensigtsmæssig og entydig kommunikation mellem behandler og patient er en helt afgørende forudsætning for et godt patientforløb præget at patienttilfredshed, godt behandlingsresultat og effektiv udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet. Det er ofte vanskeligt for patienten at lytte, forstå og huske alt, hvad der bliver sagt under en konsultation på sygehuset. Derfor skal et nytænkende forskningsprojekt på Sygehus Lillebælt vise, om en lydoptagelse af konsultationen, som patienten får adgang til, kan hjælpe patienten med at få et større udbytte af konsultationen.

Det indstilles, at projektet støttes med 1 mio. kr. i alt over tre år til projektgennemførelse og forskning.

Det bemærkes, at udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen behandlede sagen den 2. marts 2009. Udvalget gav ved denne lejlighed regionsrådet en anbefaling svarende til den indstilling, som foreligger til forretningsudvalget.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At notat om status og visioner for sundhedsforskningen i Region Syddanmark tages til efterretning.
 • At den midlertidige pulje til støtte af ph.d.-stipendier på 20 mio. kr. årligt permanentgøres.
 • At der etableres en permanent post doc.-pulje på 5 mio. kr. årligt.
 • At et nyt forskningsprojekt om kommunikation mellem patient og læge støttes med 1. mio. kr.
 • At ovenstående indarbejdes i budget 2011.
 • At der etableres et forskningsinitiativ om kvalitet i sundhedsvæsenet som et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning og Region Syddanmark, Center for Kvalitet.
 •  
 • At projektet finansieres årligt i perioden 2010-2014 via egen finansiering fra Center for Kvalitet (600.000 kr.), den udvidede patientsikkerhedsordning (500.000 kr.), den regionale prioriteringspulje (790.000 kr.) og de resterende midler til ph.d. afsættes af midler for 2010 til formålet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

9. Status og visioner for sundhedsforskningen herunder permanentgørelse af ph.d.-pulje, oprettelse af pulje til post.doc-stillinger samt etablering af forskningsinitiativ for kvalitet i sundhedsvæsenet

Bilag:

 

 

 

 

10.    Regionernes Sundheds-IT organisation

Sagsnr:

10/3490

 

Resumé

Denne sag vedrører Region Syddanmarks deltagelse i Regionernes Sundheds-IT organisation. Formålet er at skabe en organisation, der kan håndtere sundheds-IT projekter, der med fordel kan løses i et tværregionalt samarbejde.

Sagsfremstilling

Med afsæt i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2008-2010 og med henblik på at omsætte denne strategi til handling, er der iværksat et arbejde med at skabe en organisatorisk ramme og forretningsmæssig model for et forpligtende, regionalt samarbejde på it-området. Konkret foreligger et forslag om at etablere en tværregional it-organisation, kaldet Regionernes Sundheds-It-organisation (RSI). Sagen har været behandlet i Danske Regioners bestyrelse den 25. februar 2010, som godkendte etableringen af RSI.

Sundheds-it er de soft- og hardwaresystemer, der anvendes til it-understøttelse af kliniske arbejdsprocesser, den præhospitale indsats samt logistik- og ressourcestyring på sygehusene.

Udgangspunktet for samarbejdet i RSI er regionernes behov for it-understøttelse på sundhedsområdet, primært i forhold til it-understøttelse af kliniske arbejdsgange. Formålet med RSI er således at udpege, hvilke af regionernes sundheds-it-opgaver/projekter, der med fordel kan løses i et tværregionalt samarbejde med henblik på besparelser til indkøb, besparelser på regionale it-ressourcer samt vidensdeling og erfaringsudveksling. Der vil stadig være områder, hvor det ikke vil være en fordel at indgå et tværregionalt samarbejde.  

Organisatorisk kan RSI beskrives som en bestillerorganisation, der udgøres af de fem regioner, hvor hver region påtager sig udførerrollen på vegne af de andre regioner i forhold til konkrete samarbejdsprojekter. RSI ledes af en styregruppe bestående af en direktør fra hver region, en direktør fra Danske Regioner og en direktør (formand) udpeget af regionsdirektørkredsen. For at sikre fremdrift og resultater i det tværregionale samarbejde etableres et sekretariat hos Danske Regioner med reference til RSIs styregruppeformand.

Udgifterne til sekretariatet udgør 3 mio. kr. årligt og forventes fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen. Region Syddanmarks forventede andel af udgifterne andrager ca. 700.000 kr. årligt. Herudover skal Region Syddanmark bidrage med midler til at gennemføre de samarbejdsprojekter, der igangsættes i regi af RSI. RSI-sekretariatet udarbejder en egentlig forretningsmodel, der nærmere vil beskrive finansieringsprincipperne omkring de tværregionale samarbejdsprojekter.

Vedlagte notat fra Danske Regioner redegør nærmere for RSI-samarbejdet. 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Region Syddanmark deltager i Regionernes Sundheds-It-organisation (RSI) som beskrevet.
 • At der afsættes midler fra prioriteringspuljen til at dække Region Syddanmarks andel af omkostningerne til driftsorganisationen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

10. Regionernes Sundheds-IT organisation

Bilag:

 

 

 

11.    Ekstra midler til medicoteknisk apparatur 2010

Sagsnr:

09/7956

 

Resumé

Denne sag vedrører overførsel af et driftsoverskud i 2009 på 50 mio. kr. til puljen til medicoteknisk apparatur 2010.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede den 26. oktober 2009 et forslag vedr. afsættelse af midler til medicoteknisk apparatur i 2010 samt de principper, hvorefter Region Syddanmark skal udmønte disse midler. 

Der blev i den forbindelse peget på, at økonomiaftalen for 2010 ville medføre en væsentlig indskrænkning af midlerne til indkøb af medicoteknisk apparatur i forhold til tidligere år. Regionsrådet godkendte, at der blev overført 55 mio. kr. fra prioriteringspuljen (drift) og 42 mio. kr. fra kræftpuljemidlerne (drift) til puljen vedr. medicotekniske anskaffelser i 2010 på anlægsbudgettet. Samtidig blev Regionsrådet orienteret om, at der for 2009 tegnede sig et økonomisk råderum på driften, som via konvertering fra drift til anlæg og overførsel til 2010 ville muliggøre at opretholde investeringerne i medicoteknisk apparatur på et rimeligt niveau i 2010.

Det har efterfølgende vist sig i forbindelse med de konkrete overførsler fra 2009 til 2010, at yderligere 50 mio. kr. kan overføres fra driften til rammen vedr. medicoteknisk apparatur i 2010.

Konkret har den efterfølgende proces med udmøntning af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet afsatte til fordeling mellem sygehusene i Region Syddanmark, vist et øget behov for medicoteknisk apparatur. Udover de investeringer, som er nødvendige for at kunne opretholde den daglige drift, har regionale handleplaner, såsom gennemførelsesplanen og specialeplanen samt især vestfløjsprojektet på OUH, lagt et øget pres på de medicotekniske investeringsmidler. Dette pres må forventes at fortsætte, så længe sygehusstrukturen i Region Syddanmark er under forandring.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At der overføres 50 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende investeringer i medicoteknisk apparatur i 2010.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 50 mio. kr. i 2010 til yderligere investeringer i medicoteknisk apparatur i 2010.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på 50 mio. kr. til investeringer i medicoteknisk apparatur 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

11. Ekstra midler til medicoteknisk apparatur 2010

 

 

12.    Omlægning af Praksisafdelingens betaling for visse analyser rekvireret af praktiserende læger

Sagsnr:

08/8284

 

Resumé

Praktiserende læger tager i stort omfang blod- og andre prøver til analyse på laboratorium. Prøverne sendes/afhentes i overvejende grad til analyse på det lokale sygehuslaboratorium. Sygehuslaboratorierne analyserer hovedparten af prøverne, og omkostningerne forbundet hermed er almindeligvis indeholdt i sygehusenes budgetter. I de fire amter, som indgik i Region Syddanmark,  var der imidlertid forskellige ordninger, hvorefter praksisafdelingerne helt eller delvist afholdt omkostningerne til de praktiserende lægers træk på laboratorier. Det foreslås, at disse ordninger bliver bragt til ophør.

Sagsfremstilling

Praktiserende læger tager i stort omfang blod- og andre prøver til analyse på laboratorium. Prøverne sendes/afhentes i overvejende grad til analyse på det lokale sygehuslaboratorium. Sygehuslaboratorierne analyserer hovedparten af prøverne, og omkostningerne forbundet hermed er almindeligvis indeholdt i sygehusenes budgetter.

I de fire amter, som indgik i Region Syddanmark, var der imidlertid forskellige ordninger, hvorefter praksisafdelingerne helt eller delvist afholdt omkostningerne til de praktiserende lægers træk på laboratorier.

Praksisafdelingen betaler således for visse analyser foretaget på Vejle Sygehus, men rekvireret af praktiserende læger i det tidligere Ribe Amt. Dette sker efter aftale indgået i Ribe Amt. Tilsvarende betales for analyser på visse laboratorier på OUH rekvireret af praktiserende læger primært med praksis på Fyn. Der er langt overvejende tale om analyser på Mikrobiologisk Laboratorium. Sygesikringens betaling heraf sker på basis af aftaler indgået i det tidligere Fyns Amt.

Kredsen af sygehusledelser har tilsluttet sig, at der sker en harmonisering på området, således at disse refusionsordninger afskaffes. Det vil have den konsekvens, at der skal overføres midler til de nævnte sygehuse, svarende til praksisafdelingens aktuelle udgift.

Sygehusene forpligter sig samtidig til fortsat at udføre analyser for praksissektoren på de respektive laboratorier i overensstemmelse med de hidtidige aftaler og hidtidig praksis. 

Prøver fra praksissektoren analyseres i et vist omfang også på private laboratorier og på sygehuslaboratorier uden for regionen. En del af omkostningerne forbundet hermed finansieres af Praksisafdelingen via en direkte afregning med disse laboratorier. Prøverne er sendt til laboratorierne enten direkte eller i mindre omfang via det lokale sygehuslaboratorium. Praksisafdelingens betaling heraf bygger på aftaler, som blev indgået i de tidligere amters tid, og der er stor forskel på, i hvilket omfang eksterne laboratorier benyttes.

Praksisafdelingen har ingen mulighed for at vurdere kvaliteten og relevansen af de analyser, der af praksis rekvireres fra de eksterne laboratorier. De enkelte sygehuslaboratorier vil bedre kunne vurdere, om prøverne mere hensigtsmæssigt analyseres på eget laboratorium eller på andet laboratorium ud fra en økonomisk og/eller faglig vurdering.

Regionen kan ifølge § 42.4 i landsoverenskomsten for almen praksis beslutte, at laboratorieundersøgelser skal finde sted i regionens sygehusvæsen, og at lægen ikke kan henvise til private laboratorier på regionens regning.

Sygehusledelseskredsen har tilsluttet sig, den hidtidige praksis ændres, således at det fremover er det lokale sygehuslaboratorium, der modtager alle prøver fra praktiserende læger og analyserer dem selv eller sender dem videre til andet laboratorium efter eget valg. Herefter afregner det enkelte sygehus med de pågældende laboratorier.

Det foreslås i konsekvens heraf, at sygehusene får overført budget svarende til Praksisafdelingens udgifter i 2009. En oversigt over økonomien i 2009 og fremover er vedlagt.

Omlægningerne foreslås at ske pr. 1. maj 2010.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At godkende princippet om, at prøver til analyse fra praksissektoren udelukkende sendes til det lokale sygehuslaboratorium, som enten selv analyserer prøven eller eventuelt videresender den til analyse på andet laboratorium.
 • At praksisafdelingens budget til afregning af praktiserende lægers træk på eksterne og interne laboratorier i 2009 tilføres sygehusenes budgetter i 2010 og fremover til finansiering af de afledte meromkostninger, jfr. vedlagte oversigt.
 • At for 2010 tilføres OUH 43,335 mio. kr., Sygehus Lillebælt tilføres 2,366 mio. kr., Sygehus Sønderjylland tilføres 0,286 mio. kr. og Sydvestjysk Sygehus tilføres 1,515 mio. kr.
 • At for 2011 og overslagsår tilføres OUH 43,644 mio. kr., Sygehus Lillebælt tilføres 2,594 mio. kr., Sygehus Sønderjylland tilføres 0,426 mio. kr. og Sydvestjysk Sygehus tilføres 2,251 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

12. Omlægning af Praksisafdelingens betaling for visse analyser rekvireret af praktiserende læger

Bilag:

 

 

 

13.    Godkendelse af tre byggeprojekter på Odense Universitetshospital med baggrund i myndighedskrav

Sagsnr:

10/3014

 

Resumé

Det foreslås, at tre anlægsprojekter med baggrund i krav fra Lægemiddelstyrelsen og Arbejdstilsynet iværksættes på Odense Universitetshospital.

Sagsfremstilling

Odense Universitetshospital har fremsendt ansøgning om godkendelse af iværksættelse af tre byggeprojekter, som alle har udgangspunkt i myndighedskrav: De tre projekter vedrører:

 1. ombygning af lokaler på fertilitetsklinikken, Afdeling D, med baggrund i Lægemiddelstyrelsens inspektionsrapport af 18. juni 2009, hvor det konstateres, at laboratorielokalerne er utilstrækkelige til fertilitetsklinikkens aktiviteter
 2. etablering af udsugning på syv bækkenkogere på hæmatologiske og pædiatriske afdelinger for at efterleve Arbejdstilsynets forskrifter om påvirkninger fra fordampning af cytostatika
 3. etablering af lukkede kabinetter på afdeling A, Z, O, F og T  til håndtering af leverancer af formalin fra eksterne leverandører med baggrund i Arbejdstilsynets krav herom.

Udgifterne for de 3 projekter udgør hhv. 4,854 mio. kr., 1,135 mio. kr. og 1,102 mio. kr., i alt 7,091 mio. kr.

Det foreslås, at udgifterne finansieres af den pulje på i alt 66 mio. kr., som regionsrådet afsatte til rokader og mindre ombygninger på den nuværende matrikel, indtil det nye universitetshospital er etableret. Der har tidligere været anvendt midler af denne pulje, således at der resterer i alt 59,3 mio. kr. (indeks 123,4).

Direktionen på OUH tilkendegiver i den forbindelse, at den i løbet af foråret 2010 vil udarbejde en rokade- og strukturplan, som redegør for den påtænkte anvendelse af midlerne i afsatte puljer på den eksisterende OUH-matrikel.

Der henvises til vedlagte resumé af byggeprogram for ombygning af fertilitetsklinikken og notater om håndtering af cytostatika og formalin. De to mindre projekter under 2 mio. kr. er ikke omfattet af regionens byggeregulativ, hvorfor der ikke foreligger byggeprogrammer for disse projekter til godkendelse.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogrammet for ombygning af Fertilitetsklinikken på Odense Universitetshospital godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,135 mio. kr. til udsugning på bækkenkogere, 4,854 mio. kr. til ombygning af fertilitetsklinikken, og 1,102 mio. kr. til etablering af lukkede kabinetter til formalinhåndtering i 2010 (indeks 123,4), finansieret af puljen til indretning af ændrede funktioner på Odense Universitetshospital.
 • At der meddeles anlægsbevilling på i alt 7,091 mio. kr. (indeks 123,4) til de tre projekter på Odense Universitetshospital.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne indenfor de godkendte anlægsbevillinger.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

13. Godkendelse af tre byggeprojekter på Odense Universitetshospital med baggrund i myndighedskrav

Bilag:

 

 

 

14.    Bygning af ekstra p-dæk på P-huset ved Vejle Sygehus

Sagsnr:

09/11667

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2009 opførelsen af et P-hus på vaskerigrunden ved Vejle Sygehus med en anlægsbevilling på 41,1 mio. kr. Efterfølgende blev projektet udbudt i licitation. Vinderen af licitationen har i kontrakten tilbudt en option på tilkøb af et ekstra p-dæk til en pris på 3,5 mio. kr., svarende til 67 pladser. Projektet indebærer oprindelig etableringen af 539 pladser. Et køb af 67 ekstra p-pladser vil således betyde 606 ekstra pladser i alt.

Dette vil være i overensstemmelse med gennemførelsesplanens bemærkninger om et stort behov for udvidelse af antallet af p-pladser som følge af det øgede antal patienter på Vejle Sygehus.

Tilkøbet af 67 ekstra p-pladser kan delfinansieres af overskydende midler på 1,5 mio. kr. fra projektet (1,3 mio. kr. fra beløbet afsat til uforudsete udgifter og 0,2 mio. kr. fra beløbet afsat til udvidelse af Lille Grunnet Hulvej). Restbeløbet på 2,0 mio. kr. kan finansieres af den afsatte prioriteringspulje på investeringsbudgettet i 2010.

Etableringen af det ekstra p-dæk vil have den afledte konsekvens, at afleveringsdatoen for P-huset rykkes med ca. 1 måned - fra 13. august 2010 til 22. september 2010.

Indstilling

Det indstilles:

 • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2010 (index 123,4) med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til etablering af ekstra p-dæk ved opførelsen af P-hus ved Vejle Sygehus.
 • At rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. finansieres af prioriteringspuljen 2010.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

14. Bygning af ekstra p-dæk på P-huset ved Vejle Sygehus

 

 

 

15.    Ombygning af fællesarealer på Brørup Sundhedscenter

Sagsnr:

09/1185

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte i marts 2009, at Brørup Sundhedscenter blev etableret som et samarbejde med Vejen Kommune i det tidligere Brørup Sygehus, hvor regionen opretholder en sygehusfunktion med Veneklinikken, som er en driftsenhed under Sydvestjysk Sygehus. Samtidig godkendtes udstykning af sygehuset i ejerlejligheder og det efterfølgende salg af en ejerlejlighed til Vejen Kommune. En ejerlejlighed, hvor der nu af kommunen etableres genoptræningsklinik, hjemmeplejeadministration mv.

Regionsrådet godkendte i juni 2009 en byggesag vedr. etablering af lokalpsykiatri i en del af det nedlagte sygehus. I juni 2009 godkendte Regionsrådet en byggesag vedr. etablering af en lægeklinik i regionens lokaler, som er udlejet til et klinikfællesskab med fire læger og ibrugtaget pr. 1. december 2009.

I det oprindeligt godkendte projekt til etablering af Brørup Sundhedscenter var der forudset en ombygning af lokaler til fælles mødefaciliteter og kantine mv. Der er udarbejdet et projektforslag herfor, som fremgår af vedlagte skitser.

Med baggrund i den godkendte model for Brørup Sundhedscenter er der udarbejdet et forslag til vedtægter for ejerlejlighedsforeningen.  Med baggrund heri er udarbejdet et forslag til budget for fordeling af udgifterne til ombygningen af fællesarealerne. Forslag til vedtægter og budgetforslag for ombygningsprojektet fremgår af vedlagte materiale

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At det fremlagte forslag til vedtægter for Brørup Sundhedscenter godkendes.
 • At forslaget til ombygning af fællesarealerne ved Brørup Sundhedscenter godkendes, herunder
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på ialt 3,512 mio. kr. (indeks 123,4) i 2010 til den skitserede ombygning og indretning af fællesarealer på Brørup Sundhedscenter.
 • At anlægsbevillingen finansieres ved forbrug af likvide aktiver.
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende frigivelse af anlægsbevillingen efter afholdelse af licitation.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

15. Ombygning af fællesarealer på Brørup Sundhedscenter

Bilag:

 

 

 

16.    Udmøntning af pulje på Finansloven for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Sagsnr:

09/8422

 

Resumé

På Finansloven for 2010 er afsat en pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene på 250 mio. kr., hvor Region Syddanmarks andel er 54 mio. kr. Det betinges, at regionerne selv bidrager med tilsvarende beløb til medfinansiering af projekterne. Region Syddanmark kan således igangsætte projekter i 2010 med et samlet omfang på 108 mio. kr.  

   

Sagsfremstilling

På Finansloven for 2010 er afsat en pulje på 250 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. Puljen fordeles efter bloktilskudsnøglen, hvor Region Syddanmarks andel er 54 mio. kr. Det er en forudsætning, at regionen selv bidrager med 50 procents egenfinansiering. Inklusiv egenfinansiering kan Region Syddanmark således igangsætte yderligere anlægsprojekter i 2010 for i alt 108 mio. kr.  

Støtte fra finanslovspuljen er betinget af:

 • at investeringerne har karakter af reel fremrykning og kan forudsættes gennemført i 2010
 • at investeringerne ikke må være budgetteret til afholdelse i enten 2009 eller 2010
 • at investeringerne overvejende har et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange
 • Tilskuddet fra den statslige pulje kan kræves tilbagebetalt, såfremt projekter ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist i forhold til det forudsatte omfang.
 • På den baggrund har sundheds- og psykiatriområderne anmodet sygehusene om at indsende prioriterede projektforslag til puljen. Der er indkommet i alt 27 projektforslag, der falder indenfor formålet i finanslovspuljen, til en samlet anlægssum på 122,4 mio. kr., heraf fire projekter fra psykiatrien til en samlet anlægssum på 7,5 mio. kr. Projekterne fremgår af vedlagte skema. Skemaet viser sundheds- og psykiatriområdernes prioritering af projekterne samt en kort beskrivelse af hvert projektforslag. 
 • Projekterne 1-23 beløber sig til i alt 108,6 mio. kr. og foreslås prioriteret til udmøntning fra puljen. Regionens egenfinansiering bliver således 54,6 mio. kr. Blandt de prioriterede projektforslag er der 15 projekter med primær fokus på energibesparelse til et samlet beløb på 69,2 mio. kr. og 8 projekter med primær fokus på understøttelse og forbedring af effektive interne arbejdsgange til et samlet beløb på 39,4 mio. kr. To projekter forventes først afsluttes i 2011.
 • De resterende projektforslag, som udgør prioritet 24-27, falder udenfor regionens andel af puljen, inklusiv egenfinansiering. Projekterne er dog anført på prioriteringslisten for det tilfælde, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder, at et eller flere af projekterne 1-23 ikke overholder forudsætningerne for tilskud fra puljen. I så fald foreslås det af tidsmæssige årsager, at prioritet 24-27 indsendes til ministeriet i den anførte rækkefølge uden fornyet forelæggelse for regionsrådet. Regionsrådet vil senere blive orienteret om sagens udfald, efter Region Syddanmark har modtaget tilsagn/godkendelse fra ministeriet. 
 • Af hensyn til tidsaspektet (for at få projekterne gennemført i 2010) foreslås, at der på baggrund af vedlagte skema, som kort beskriver hvert projekt, afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling til prioritet 1-23 på listen. Dog er idéoplæggene for de to projekter over 10 mio. kr. vedlagt til godkendelse: 
 • at regionen forud for igangsættelsen af investeringerne indsender de konkrete projekter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der påser, at forudsætningerne er overholdt.
 • Renovering og udvidelse af sterilcentral samt decentralisering af dampforsyningen på Sygehus Lillebælt i Vejle: 30,4 mio. kr.

  Endvidere foreslås det, at sundhedsdirektøren og psykiatridirektøren i denne konkrete sag bemyndiges til at godkende byggeprogrammer for projekterne samt licitationsresultater. Egenfinansieringen på 54,6 mio. kr. foreslås finansieret af likvide aktiver, og 54 mio. kr. foreslås finansieret af tilskud fra staten under forbehold for endeligt tilsagn/godkendelse fra ministeriet. 

  Gennemførelsen af de energibesparende projekter medfører en anslået årlig besparelse på 11,2 mio. kr. på driften. Besparelsen foreslås indarbejdet i sygehusenes driftsbudgetter for 2011 og frem. Psykiatriens andel af midlerne tilføres den centrale prioriteringspulje, og somatikkens andel af midlerne tilføres en central budgetramme til bl.a. dækning af merudgifter til bygningsdrift i forbindelse med arealudvidelser.     

 • Af hensyn til tidsaspektet (for at få realiseret projekterne i 2010) er vedlagte skema indsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse under forbehold for regionsrådets godkendelse.

Ombygning af Øjenafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg: 17,2 mio. kr. (Sygehusets driftsbudget reguleres ikke som følge af de ændrede funktioner, da der ikke er tale om arealudvidelser).

Indstilling

Det indstilles:

 • At vedlagte forslag til udmøntning af Region Syddanmarks andel af puljen til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene i 2010 godkendes.
 • At idéoplæggene for renovering og udvidelse af sterilcentral samt decentralisering af dampforsyningen på Vejle Sygehus og Ombygning af Øjenafdelingen på Sønderborg Sygehus godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 108,550 mio. kr., fordelt med 99,845 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) og 8,705 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4) til prioriteterne 1-23, jf. vedlagte skema, under forbehold for godkendelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
 • At rådighedsbeløbet på i alt 108,550 mio. kr. (indeks 123,4) finansieres dels af forventet tilskud fra statslig pulje på 54 mio. kr. under forbehold for godkendelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, dels af 54,550 mio. kr. fra likvide aktiver.
 • At der meddeles en anlægsbevilling på i alt 108,550 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på prioriteterne 1-23, jf. vedlagte skema, under forbehold for godkendelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
 • At sundhedsdirektøren og psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogrammer for projekterne.
 • At sundhedsdirektøren og psykiatridirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for de godkendte anlægsbevillinger.
 • At den årlige energibesparelse på i alt 11,177 mio. kr. indarbejdes i sygehusenes driftsbudgetter for 2011 og fremover, under forbehold for godkendelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
 • At overskuddet fra energibesparelsen tilføres de centrale rammer, som anført i sagsfremstillingen.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

16. Udmøntning af pulje på Finansloven for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Bilag:

 

 

 

 

17.    Holtegården, opfølgning på boligplanen -byggeprogram og anlægsbevilling

Sagsnr:

10/2370

 

Sagsfremstilling

Holtegården er et bo-, aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker med en psykisk sygdom og med behov for længerevarende døgnophold. De fleste af de 18 beboere har et livslangt behov for at bo på et døgndækket tilbud, men en del vil kunne bo i et mindre indgribende og midlertidigt bo-tilbud, hvor der målrettet kan arbejdes med sociale færdigheder og personlige kompetancer, som er nødvendige for at kunne klare sig i egen bolig på sigt.

Der foreslås derfor etableret tre udslusningsboliger på Holtegårdens grund. De vil kunne udformes som et selvstændigt rækkehus med tre lejligheder, hver med egen indgang, entré, bad, soveværelse og stue med køkkenafsnit. Placering i tilknytning til Holtegården skal sikre en mere tryg og mindre angstprovokerende overgang fra Holtegårdens botilbud til egen bolig i en boligforening eller lignende.

I bygningsgennemgangen, som lå til grund for den boligplan, regionsrådet godkendte den 23. november 2009, blev der konstateret behov for nogle mindre genopretningsarbejder, ombygninger, tilbygninger og forbedringer for ialt ca. 1,3 mio. kr. Disse arbejder foreslås gennemført sideløbende med etablering af udslusningsboligerne.

I det udarbejdede byggeprogram er det kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 5,0 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Beløbet vil blive tilbagebetalt via taksten, idet der indregnes en lineær afskrivning over 30 år.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At byggeprogram vedr. etablering af udslusningsboliger og øvrig opfølgning på boligplanen for Holtegården godkendes.
 • At der til formålet meddeles anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. (indeks 123,4).
 • At de i investeringsbudgettet afsatte 6 mio. kr. i 2010 reduceres til 5,000 mio. kr. og udskydes, således at der afsættes 2,000 mio. kr. i 2010 og 3,000 mio. kr. i 2011, og at disse beløb frigives.
 • At den ikke-forbrugte del af rådighedsbeløbet (1 mio. kr.) tilbageføres til kassen.
 • At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

17. Holtegården, opfølgning på boligplanen -byggeprogram og anlægsbevilling

Bilag:

 

 

 

18.    Udpegning af Syddansk Vækstforum 2010-2013

Sagsnr:

10/610

 

Resumé

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer. Syddansk Vækstforum udpeges for perioden 2010-13. Regionsrådet besluttede på sit møde den 25. januar 2010 hvilke organisationer, der skal være indstillingsberettigede, og hvor mange pladser de indstillingsberettigede tildeles. Regionsrådet skal på mødet den 22. marts 2010 udpege Syddansk Vækstforum.

Sagsfremstilling

Lov om erhvervsfremme fastlægger, at det regionale vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af regionsrådet. Vækstforum sammensættes således:

 • tre medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ
 • seks medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal repræsentere yderområderne
 • seks medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af regionsrådet, hvoraf fem skal findes blandt de indstillingsberettigede til Danmarks Vækstråd
 • tre medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets initiativ

Desuden skal det tyske mindretal i Danmark ifølge loven have en observatørpost.

Såfremt Vækstforum og det regionale beskæftigelsesråd finder det hensigtsmæssigt, kan det regionale beskæftigelsesråd udpege en observatør til Vækstforum, som til gengæld får en observatørpost i det regionale beskæftigelsesråd.

Derudover er der mulighed for at udvide kredsen af observatører.

På sit møde den 25. januar 2010 besluttede regionsrådet at udpege tre medlemmer – Carl Holst, Lasse Krull og Karsten Uno Petersen – på regionsrådets eget initiativ.

Derudover besluttede regionsrådet at sammensætte Vækstforum på følgende måde:

Erhvervsorganisationerne repræsenteres på følgende måde:

- Dansk Industri 2 medlemmer.
- Dansk Erhverv 2 medlemmer.
- Landbrug & Fødevarer 1 medlem.
- Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder i fællesskab 1 medlem.

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne repræsenteres på følgende måde:

- LO, AC, FTF og IDA i fællesskab 1 medlem

- Dansk Arbejdsgiverforening 1 medlem

Uddannelses- og videninstitutioner repræsenteres på følgende måde:

- De lange videregående uddannelser 1 medlem
- De mellemlange videregående uddannelser 1 medlem
- De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser 1 medlem

Kommunerne repræsenteres på følgende måde:

Kommunalbestyrelserne repræsenteres i Vækstforum af i alt 6 medlemmer - heraf ét fra yderområderne.

Det tyske mindretal og Finansrådet tildeles hver en observatørpost i Vækstforum.

Administrationen har som opfølgning på regionsrådets beslutning af 25. januar 2010 indhentet indstillinger blandt de organisationer, regionsrådet har besluttet skal repræsenteres i Syddansk Vækstforum.

Jævnfør ligestillingsloven skal der ved udpegningen tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder i Vækstforum. Derfor er organisationerne blevet anmodet om at indstille både en mand og en kvinde til hver medlemspost, så regionsrådet ved den endelige udpegning kan tilstræbe en ligelig fordeling af mænd og kvinder.

På den baggrund foreligger der følgende indstillinger fra organisationerne:

 

Organisation(er)

Indstillede personer

Antal pladser i Vækstforum

Dansk Industri

- Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding

(Administrationen afventer en ny indstilling fra Dansk Industri som følge af, at Charlotte Sahl-Madsen, der oprindeligt var indstillet, efterfølgende er blevet udnævnt til Videnskabsminister)

2 medlemmer

Dansk Erhverv

- Partneradvokat Anne Vilslev Petersen, Trolle Advokatfirma

- Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

- Direktør Peter Zinck, Inspiration Zinck

- Bestyrelsesformand Søren Skovbølling, Neoprocess

2 medlemmer

Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder

- Direktør Kurt Adamsen, ISOLERINGS-GRUPPEN A/S

- Mona Petersen, Danhaus Production A/S

1 medlem

Landbrug & Fødevarer

- Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

- Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk

1 medlem

 

De lange videregående uddannelser

 

- Rektor Jens Odddershede, Syddansk Universitet

- Rektor Elsebeth Gerner Nielsen, Designskolen Kolding

 

1 medlem

De mellemlange videregående uddannelser

- Rektor Søren Vang Rasmussen, University College Syddanmark

- Specialkonsulent Bettina Bystrup, University College Syddanmark

1 medlem

De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne

- Direktør Hans Skjerning, KoldCollege

- Vicedirektør Bente E. Jensen, Business College Syd

1 medlem

Dansk Arbejdsgiverforening

- Entreprenør Henrik Styrup,

Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma

- Afdelingschef Louise Pihl,

Dansk Byggeri

1 medlem

LO/AC/FTF/Ingeniørforeningen

- Afdelingsformand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest

- Afdelingsformand Jørn Kaspersen, Dansk El-Forbund Fyn

1 medlem

Kommunerne

- Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune

- Borgmester Tove Larsen, Aabenraa Kommune

- Borgmester Finn Brunse, Assens Kommune

- Borgmester Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune (yderområde kommune)

- Borgmester Aase Nygaard, Sønderborg Kommune

- Rådmand Jan Boye, Odense Kommune

6 medlemmer

Finansrådet

- Områdedirektør Peder Kjølhede, Nordea Kolding

- Privatdirektør Alice Bøgholm Wind, Danske Bank, Region Fyn

1 observatør

 

Det Tyske Mindretal

 

- Formand Hinrich Jürgensen

- Susanne Jagusch

 

1 observatør

to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Dansk Industri udpeger 2 medlemmer.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Dansk Erhverv udpeger 2 medlemmer.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Landbrug & Fødevarer udpeger 1 medlem.
 • At regionsrådet på baggrund af fællesindstillingerne fra Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder udpeger 1 medlem.
 • At regionsrådet på baggrund af fællesindstillingerne fra LO, AC, FTF og IDA udpeger 1 medlem.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Dansk Arbejdsgiverforening udpeger 1 medlem.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra de lange videregående uddannelser udpeger 1 medlem.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra de mellemlange videregående uddannelser udpeger 1 medlem.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra de korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser udpeger 1 medlem.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Kommunekontaktrådet udpeger 6 medlemmer.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra det tyske mindretal udpeger 1 observatør.
 • At regionsrådet på baggrund af indstillingerne fra Finansrådet udpeger 1 observatør.

Beslutning

Regionsrådet udpegede følgende til Syddansk Vækstforum:

Fra Dansk Industri:

 • Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding og seniordirector Kirsten Arndal Rotvel, Danfoss A/S.

 

Fra Dansk Erhverv:

 • Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise og direktør Peter Zinck, Inspiration Zinck.

 

Fra Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Danske Arkitektvirksomheder:

 • Direktør Kurt Adamsen, ISOLERINGS-GRUPPEN A/S.

 

Fra Landbrug og Fødevarer:

 • Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg.

 

Fra de lange videregående uddannelser:

 • Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet.

 

Fra de mellemlange videregående uddannelser: 

 • Rektor Søren Vang Rasmussen, University College Syddanmark.

 

Fra de korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne:

 • Direktør Hans Skjerning, KoldCollege.

 

Fra Dansk Arbejdsgiverforening:

 • Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma.

 

Fra LO/AC/FTF/Ingeniørforeningen:

 • Afdelingsformand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest.

 

Fra Kommunerne:

 • Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Borgmester Tove Larsen, Aabenraa Kommune
 • Borgmester Finn Brunse, Assens Kommune
 • Borgmester Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Borgmester Aase Nygaard, Sønderborg Kommune
 • Rådmand Jan Boye, Odense Kommune

 

Fra Finansrådet:

 

 • Områdedirektør Peder Kjølhede, Nordea Kolding, som observatør.

Fra Det Tyske Mindretal:

 

 • Formand Hinrich Jürgensen som observatør.

Se beslutningen på video:

18. Udpegning af Syddansk Vækstforum 2010-2013

 

Bilag:

 

 

 

19.    Psykiatrisk Dialogforum - Udpegning af foreningsmedlemmer

Sagsnr:

10/565

 

Resumé

9 patient- og pårørendeforeninger har fremsendt indstilling på medlemmer til Psykiatrisk Dialogforum. På baggrund af indstillingerne skal regionsrådet udpege 9 foreningsmedlemmer til dialogforum.

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede på sit møde d. 25. januar 2010 at nedsætte et Psykiatrisk Dialogforum med 7 medlemmer udpeget af og blandt regionsrådets medlemmer samt 9 medlemmer fra patient- og pårørendeforeninger.

På mødet d. 25. januar blev de 7 regionsrådsmedlemmer udpeget og det blev besluttet at anmode 9 udvalgte foreninger om (i medfør af reglerne i ligestillingsloven) at indstille to kandidater - et af hvert køn - til Psykiatrisk Dialogforum, hvorefter regionsrådet vil foretage den endelige udpegning. Enkelte foreninger har kun indstillet en person. Regionen kan fravige bestemmelsen i ligestillingsloven om, at der skal indstilles en person af hvert køn, hvis der foreligger særlige grunde herfor. Begrundelser fra organisationerne om, hvorfor de ikke har været i stand til at indstille en person af hvert køn fremgår af lukket bilag.

Psykiatrien har nu modtaget følgende indstillinger:

 • Angstforeningen; Claus Sersar Thomsen 
 • LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere); 1. Minna Holm Nielsen. 2. Jan Laursen 
 • Bedre Psykiatri; 1. Kirsten Hansen. 2. Ejvind Kennert   
 • Det skal bemærkes, at Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade ikke ser sig i stand til at indstille et medlem, der både er bosiddende i regionen og i stand til at varetage hvervet. Derfor har foreningen indstillet to personer fra foreningens sekretariat i København. Da kendskabet til sygdomsområdet har større betydning end bopæl i regionen, finder administrationen, at indstillingen fra foreningen bør imødekommes med én af de indstillede kandidater.
 • SIND; 1. Jeppe Bruun-Petersen. 2. Karen Thomsen
 • PTSD-foreningen; 1. Azra Hasanbegovic. 2. Jørgen Holstener Larsen
 • Autismeforeningen; 1. Henry Johannsen. 2. Hanne Schøn
 • Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade; 1. Steen Andersen. 2. Anne Minor Christensen
 • Alzheimerforeningen; 1. Lilian B. Thomsen. 2. Kim Augustensen
 • Depressionsforeningen; Karen Margrete Nielsen

Indstilling

Det indstilles:

 • At Claus Sersar Thomsen, Minna Holm Nielsen, Kirsten Hansen, Jeppe Bruun-Petersen, Azra Hasanbegovic, Henry Johannsen, Lilian B. Thomsen, Steen Andersen og Karen Margrete Nielsen udpeges som medlemmer af Psykiatrisk Dialogforum.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Se beslutningen på video:

19. Psykiatrisk Dialogforum - Udpegning af foreningsmedlemmer

Bilag:

 • 19a - LUKKET BILAG - Internt notat om indstillinger til psykiatrisk dialogforum

 

 

 

20.    Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsen

Sagsnr:

10/424

 

Sagsfremstilling

Regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsen har meddelt, at hun vil være fraværende på grund af sygdom i en forventet periode på mindst 1 måned.

Ifølge reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, indkaldes der stedfortræder, hvis et medlem er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af sin helbredstilstand. Det er regionsrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Indstilling

Det indstilles:

 • At regionsrådet godkender, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsen er til stede.
 • At 1. stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste, Bjarne Juel Møller, indkaldes som stedfortræder for Jytte G. Lauridsen, så længe hun er forhindret i at varetage sit regionale hverv på grund af sygdom.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Regionsrådet blev orienteret om, at gruppeformand for Dansk Folkeparti, Freddie H. Madsen, har meddelt hvem der midlertidigt afløser Jytte Lauridsen i de udvalg, hun er udpeget til:

Freddie H. Madsen:
Udvalget vedr. socialområdets fremtidige profil
Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri

Lars Aarup:
Miljø-udvalget

Thies Mathiasen:
Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks Sundhedsvæsen
Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde

Bjarne Juel Møller:
Psykiatrisk Dialogforum
Kontaktforum for handicap

Se beslutningen på video:

20. Indkaldelse af stedfortræder for regionsrådsmedlem Jytte G. Lauridsen

 

Punkter fra den lukkede dagsorden

 

 

21.      Besættelse af stillingen som psykiatri/socialdirektør

Sagsnr:

10/3638

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i 2007, at der efter første valgperiode skulle ses på, om organiseringen af socialområdet fortsat var den rette. Det skete i lyset af de ændrede rammer for at drive sociale tilbud på regionalt niveau, som kommunalreformen indebar.

En styregruppe har denne baggrund udarbejdet en rapport med forskellige modeller for den fremtidige organisering af socialområdet. Rapporten har været sendt til høring i de dele af Region Syddanmarks organisation, som indgår i modellerne. Efter høringsprocessen anbefaler den administrerende direktør, at socialområdet bevares som et selvstændigt driftsområde, men med samme direktør som psykiatriområdet, svarende til rapportens model 2 (jf. særskilt punkt på den åbne dagsorden).

Agnete Philipsen har siden 1. september 2007 været ansat i en tjenestemandsstilling som psykiatridirektør og har fra 1. oktober 2009 også fungeret som direktør for Socialområdet.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Agnete Philipsen indtræder i stillingen som psykiatri- og socialdirektør.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

 

22.      Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem Bent Bechmann

Sagsnr:

09/18069

 

Resumé

Regionsrådet skal godkende dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for de regionsrådsmedlemmer, der har valgt denne ordning, og som er selvstændigt erhvervsdrivende.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af regionsrådet kan mod reduktion af det faste vederlag vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jfr. reglerne herom i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5.


For lønmodtagere vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver om den tabte arbejdsfortjeneste være tilstrækkelig dokumentation.

For selvstændigt erhvervsdrivende skal regionsrådet afgøre, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb udgør således 1.900 kr. pr. døgn.

Som dokumentation for hvilken standardtimesats, der kan anvendes, når den pågældende har tabt arbejdsfortjeneste som selvstændigt erhvervsdrivende, er vedlagt erklæring fra den pågældendes revisor.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At den timesats, der fremgår af den vedlagte revisorerklæring, godkendes med henblik på, at det pågældende regionsrådsmedlem kan anvende denne timesats, når vedkommende har tabt arbejdsfortjeneste som selvstændigt erhvervsdrivende.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bent Bechmann deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 

 

 

 

 

23.      Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem John Lohff

Sagsnr:

09/18069

 

Resumé

Regionsrådet skal godkende dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste for de regionsrådsmedlemmer, der har valgt denne ordning, og som er selvstændigt erhvervsdrivende.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af regionsrådet kan mod reduktion af det faste vederlag vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jfr. reglerne herom i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5.


For lønmodtagere vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver om den tabte arbejdsfortjeneste være tilstrækkelig dokumentation.

For selvstændigt erhvervsdrivende skal regionsrådet afgøre, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret.

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb udgør således 1.900 kr. pr. døgn.

Som dokumentation for hvilken standardtimesats, der kan anvendes, når den pågældende har tabt arbejdsfortjeneste som selvstændigt erhvervsdrivende, er vedlagt erklæring fra den pågældendes revisor.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At den timesats, der fremgår af den vedlagte revisorerklæring, godkendes med henblik på, at det pågældende regionsrådsmedlem kan anvende denne timesats, når vedkommende har tabt arbejdsfortjeneste som selvstændigt erhvervsdrivende.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

John Lohff deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

 

 

 

 

24.      Svendborg - indgåelse af lejemål til lokalpsykiatrisk center

Sagsnr:

10/3230

 

Resumé

Etablering af lokalpsykiatriske centre, der skal rumme alle ambulante behandlingsaktiviteter i almenpsykiatrien, er en af hovedhjørnestenene i regionens psykiatriplan "Fremtidens psykiatri". Der har vist sig en mulighed i Svendborg for at samle de ambulante behandlingsaktiviteter på sygehusmatriklen og et eksisterende, mindre distriktspsykiatrisk center i Svendborg by i et centralt beliggende og velegnet lejemål. Et udkast til lejekontrakt forelægges til godkendelse. Det indstilles, at Sygehuset Psykiatrien i Region Syddanmark tilføres midler til dækning af merudgifter til husleje, finansieret af en central ramme på psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

En af hovedhjørnestenene i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" er samling af alle ambulante aktiviteter i almenpsykiatrien i lokalpsykiatriske centre placeret i de fleste af kommunerne i regionen. På nuværende tidspunkt er de ambulante behandlingsaktiviteter placeret dels på samme matrikel som regionens psykiatriske sengeafdelinger, dels på andre matrikler som distriktspsykiatriske centre.

Psykiatrien arbejder på nuværende tidspunkt med konkrete planer for etablering af lokalpsykiatriske centre i Tønder, Brørup, Aabenraa og Fredericia. Herudover sonderes løbende muligheder for etablering af de øvrige lokalpsykiatriske centre. Der har nu vist sig en mulighed for at etablere et lokalpsykiatrisk center, der skal dække Svendborg, Langeland og Ærø kommuner, i et meget velegnet lejemål, centralt beliggende i Svendborg by.

Lejemålet er beliggende på Vilhelmskildevej 1 og rummer p.t. den lokale administration og ledelse for det tidl. Sygehus Fyn, nu OUH-Svendborg. Lejemålet er på ca. 2.100 kvm i 3 plan og vurderes at kunne rumme et fremtidigt fuldt udbygget lokalpsykiatrisk center i Svendborg. Samtidig vurderes lejemålet at leve op til de krav om tilgængelighed, patientfaciliteter, behandlingsfaciliteter mv., der stilles til lokalpsykiatriske centre i den politisk godkendte "Generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien".

I første omgang samles de ambulante behandlingsaktiviteter, der i dag dels foregår på psykiatrisk afdeling på Svendborg Sygehus og dels foregår på eller udgår fra et distriktspsykiatrisk center i Vestergade i Svendborg. Der ændres ikke i denne forbindelse på den distriktspsykiatriske betjening af borgerne på Langeland og Ærø. Senere vil den ambulante behandlingstilbudsvifte, der skal være i det lokalpsykiatriske center på Vilhelmskildevej, blive udvidet i overensstemmelse med anbefalingerne i psykiatriplanen "Fremtidens psykiatri".

Der er forhandlet et udkast til lejekontrakt, der forelægges til politisk godkendelse. Bilag til lejekontrakten ligger på sagen.

Overtagelse af lejemål vil være pr. 1.april 2010 til en årlig lejeudgift på 1,601 mio. kr. Hertil kommer merudgifter til bygningsdrift. I forhold til de nuværende udgifter til lejemålet i Vestergade er der merudgifter på i alt 2,042 mio. kr., der indstilles tilført sygehuset Psykiatrien i Region Syddanmark. Merudgifter til husleje og bygningsdrift indstilles finansieret af psykiatriområdets ramme vedr. udbygning af voksenpsykiatrien.

Regionen skal i forbindelse med eventuel indgåelse af lejekontrakt på Vilhelmskildevej netto deponere 20,827 mio. kr. Samtidig bliver der i forbindelse med fraflytning af mindre lejemål i Vestergade i Svendborg frigjort 2,476 mio. kr. Netto skal der altså for regionen yderligere deponeres 18,351 mio. kr.

Lokalpsykiatrisk center i Svendborg forventes at kunne åbne primo maj.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udkast til lejekontrakt godkendes.
 • At der tilføres sygehuset Psykiatrien i Region Syddanmark 2,042 mio.kr til dækning af merudgifter til husleje og bygningsdrift.
 • At merudgiften på 2,042 mio. kr. finansieres af rammen vedr. udbygning af voksenpsykiatrien.
 • At der deponeres yderligere 18,351 mio. kr.

Beslutning i Forretningsudvalget den 10-03-2010

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 


Siden er sidst opdateret 23-12-2011
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring