Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilVisionsudvalgetpilUdarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 06-04-2010

Udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 06-04-2010

Mødedato:
06-04-2010 Kl. 14:00 - Kl. 16:45

Mødested:
Mødeværelse 4, Damhaven 12, 7100 Vejle

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Susanne Linnet, Jørgen Pless, John Lohff, Thies Mathiasen, Karsten Uno Petersen, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen

Afbud:

Pierre Topaz, Thies Mathiasen.
Karsten Uno Petersen deltog ikke i punkterne 8-11.

 

 

Dagsorden

 1. Forberedelse til regionrådets temadrøftelse vedr. ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (somatik)
 2. Status vedr. regionens kvalitetsmål
 3. Ny kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
 4. Vision for akutsygehuse og specialsygehuse, herunder placering af specialer
 5. Orientering - fødsels- og forældreforberedelse
 6. Orientering om langvarig diagnoseudredning
 7. Orientering om lægers bi-job
 8. Orientering om uddannelseskrav til personale i FAM
 9. Siden sidst
 10. Mødeplan 2010
 11. Eventuelt

 

 

1.      Forberedelse til regionrådets temadrøftelse vedr. ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (somatik)

Sagsnr: 09/12489

Resumé

Som forberedelse til regionrådets temadrøftelse den 26. april 2010 vil udvalgets formand på mødet præsentere sine foreløbige overvejelser vedr. introduktion til selve temadrøftelsen på regionrådsmødet.

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks havde på møderne den 10. februar og 2. marts 2010 en indledende drøftelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (somatik), som forberedelse til regionrådets forventede temadrøftelse den 26. april 2010.

Som forberedelse til regionrådets temadrøftelse vil udvalgets formand Poul-Erik Svendsen på indeværende møde præsenterer sine foreløbige overvejelser vedr. introduktion til selve temadrøftelsen den 26. april 2010.

Når regionsrådet har haft sin temadrøftelse, skal det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen følge op på regionrådets temadrøftelse, herunder tilrettelæggelse af den videre proces.

Til udvalgets orientering er nedenfor baggrund mv. kort beskrevet:

I 2006 havde forberedelsesudvalgets arbejdsgruppe vedr. organiseringen af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark en drøftelse af de krav og udfordringer, som er gældende for drift og udvikling i sygehusvæsenet, og af de overordnede værdier, der skal være bærende for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

I forlængelse af møderne blev der udarbejdet forslag til en foreløbig vision for etablering af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark (somatik) (bilag vedlagt). Forberedelsesudvalget godkendte på mødet den 11. maj 2006, at den foreløbige vision indgik i arbejdet med budgetlægningen for 2007.

Den foreløbige vision for sundhedsvæsenet blev videreført indtil videre af regionsrådet den 20. august 2007. Dette skyldes, at Region Syddanmark på daværende tidspunkt var i gang med to større processer, dels vedrørende planlægning af akutbetjeningen, dels vedrørende udarbejdelse af et overordnet værdigrundlag for regionens virksomhed. Som konsekvens af ovenstående besluttedes det således at udskyde igangsættelse af processen, der skal udforme en ny og endelig vision for regionens sundhedsvæsen.

Det vurderes nu at være et mere passende tidspunkt for at igangsætte

en selvstændig proces omkring visionsarbejdet.

Sundhedsstabens notat af 12. februar 2010 med foreløbig skitse til procesplan er vedlagt til inspiration.

Den kommende proces for udarbejdelse af ny og endelig vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark skal bl.a. understøtte en række formål:

 • Processen skal især sikre bred forankring og ejerskab, både blandt politikere, ledelser, medarbejdere, borgere/patienter. Afdelingsniveauet bør løbende involveres, dels i høring, dels i implementering med henblik på refleksion, forankring og ejerskab i forhold til den lokale drift: "Hvad betyder det for os?"
 • Processen skal sikre, at visionen reflekterer de regionspolitiske mål. Visionen kan således efterfølgende bruges som et ledelsesmæssigt sigtemærke, der understøtter de politiske valg og dermed er med til at omsætte de politiske beslutninger til handlinger.
 • Processen skal sikre, at visionen for regionens sundhedsvæsen er et pejlemærke for borgere i regionen og derfor være skabt gennem medinddragelse. Medinddragelse betyder, at det er et ønske, at regionens borgere inddrages i processen om at skabe visionen, hvor så mange interesser som muligt er repræsenteret.
 • Processen skal koordineres med igangværende proces i forhold til vision om fælles sundhed, som Sundhedskoordinationsudvalget og kommunerne arbejder med.
 • Processen skal sikre, at de værdier, der kendetegner Region Syddanmark ligeledes kan ses spejlet i visionen, således at visionen og værdierne understøtter medarbejderne i regionen i deres daglige arbejde.
 • Lokale initiativer om vision på sygehusene skal koordineres med og ske inden for rammerne af den regionale vision og proces.

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.

Udvalget

Drøftedes.
Formanden arbejder videre med overvejelser vedr. introduktion til selve temadrøftelsen på regionsrådsmødet.

Bilag:

 

 

2.      Status vedr. regionens kvalitetsmål

Sagsnr: 10/4594

Sagsfremstilling

De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

Afdelingen for Kvalitet og Forskning har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres:

 • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b)
 • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5)
 • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6)
 • Udsendelse af epikriser (kvalitetsmål 12)
 • Apopleksi: All or none, dvs. andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
 • Mave-tarm kirurgi: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
 • Hoftebrud: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
 • Hjertesvigt: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)

Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem sygehusene for den seneste periode.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Mads Haugaard orienterede om status.
Drøftedes.

Bilag:

 

 

3.      Ny kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Sagsnr: 10/4687

Sagsfremstilling

Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog i juni 2007 "Strategi- og handlingsplan for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet 2007 – 2010". Strategi- og handlingsplanen udløber i år og der er derfor behov for en ny plan for de kommende år.

Det nye regionsråd har igangsat udviklingen af en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark og udløbet af den nugældende strategi- og handlingsplan på kvalitetsområdet falder tidsmæssigt sammen med arbejdet med at udvikle en ny vision. Arbejdet med kvalitetsstrategien vil derfor blive løbende afstemt i forhold til visionsarbejdet.

Formålet med en strategi for kvalitetsarbejdet er at fastlægge den overordnede ramme for realiseringen af regionens vision på kvalitetsområdet inden for en fastlagt årrække.

Kvalitetsstrategien skal suppleres af en eller flere konkrete handlingsplaner.

Sundhedsvæsenet har udviklet sig meget siden 2006, hvor den gældende strategi- og handlingsplan for kvalitetsarbejdet blev udarbejdet. En ny strategi på området vil derfor have et andet afsæt end den nugældende, idet den blev til i en brydningstid. Hvorimod en ny strategi skal afstemmes i forhold til den nye regionale virkelighed efter strukturreformen. Hertil kommer, at Danske Regioner har udarbejdet et udspil til nyt kvalitetsparadigme for sundhedsvæsenet som en regional kvalitetsstrategi også skal forholde sig til.

Processen med at udarbejde en ny strategi for kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet er planlagt til at løbe hen over 2010 med henblik på vedtagelse i regionsrådet omkring årsskiftet 2010-2011.

Det er hensigten, at udarbejdelsen af forslaget til en ny kvalitetsstrategi sker med inddragelse af et bredt udsnit af interessenter på området herunder klinikere, sygehusledelser, praktiserende læger, repræsentanter fra kommuner og patientorganisationer. Inddragelsen vil ske dels gennem afholdelse af interviewrunder samt afholdelse af temaseminar med deltagelse af de centrale aktører på området. Desuden vil der blive gennemført en bred høring.

Regionsrådet og visionsudvalget vil løbende blive orienteret om og inddraget i arbejdet med udarbejdelse af et forslag til en ny kvalitetsstrategi, således at der sikres sammenhæng mellem regionens samlede vision for sundhedsvæsenet og kvalitetsstrategien.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Orienteredes.

 

 

4.      Vision for akutsygehuse og specialsygehuse, herunder placering af specialer

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsdirektionen vil orientere på mødet.

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.

Udvalget

Helene Vestergaard orienterede, herunder om specialeplan som vedlægges i referatet.
Drøftedes.

 

 

5.      Orientering - fødsels- og forældreforberedelse

Sagsnr: 08/17804

Resumé

Oreintering om tidligere status på fødsels- og forældre forberedelsen samt forslag til det fremtidige tilbud om fødsels- og forædre forberedelse (som det fremgår af udkast til Fødeplan for Region Syddanmark).

Sagsfremstilling

Til brug for en drøftelse af forældre- og fødselsforberedelse har formanden for udvalget, Poul Erik Svendsen, anmodet om at få fødsel og forældreforberedelse belyst.

Som en naturlig konsekvens af etablering af regionerne, skal der udarbejdes en fælles regional fødeplan for Region Syddanmark. Der foreligger nu et udkast til planen. Fødeplanen er blandt andet udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorg, som udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området. Betegnelsen "Svangreomsorg" anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsnets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperioden.

Som baggrund for den fælles regionale fødeplan, er der tidligere udarbejdet følgende statusredegørelse:

 • Et notat vedr. fødsels- og forældreforberedelse, 6. februar 2008
 • Notat vedr. Fødeplan - statusbeskrivelse 19. februar 2008

Notatet vedr. fødsel- og forældreforberedelse blev drøftet på regionsrådetsmøde 31. marts 2008, og notatet beskriver forholdene vedr. tilbuddene på området på daværende tidspunkt.

I udkast til Fødeplan for Region Syddanmark indgår der forslag til tilbud om fødsel og forældreforberedelse. De forskellige tilbud, såvel grundtilbuddene såvel tilbuddene til særlige gruppe er beskrevet.

Der vedlægges:

 • Notat Fødsel- og forældreforberedelse af 6. februar 2008
 • Afsnit om Fødsels- og forældre forberedelse, marts 2010, fra udkastet til fremtidige fødeplan i region Syddanmark

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Orienteredes.

Bilag:

 

 

6.      Orientering om langvarig diagnoseudredning

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsdirektionen vil orientere på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Thomas Skjødt, ledende overlæge på Sygehus Lillebælt, orienterede om lungepakken. Oplægget vedlægges referatet.
Drøftedes.

 

 

7.      Orientering om lægers bi-job

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsdirektionen vil orientere på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Sundhedsdirektør Per Busk orienterede om lægelig bibeskæftigelse i Region Syddanmark. Oplæg vedlægges referatet. Opgørelse af lægelig bibeskæftigelse på somatiske sygehuse i Region Syddanmark blev uddelt på mødet. Opgørelsen vedlægges desuden i referatet.
Orienteredes.

 

 

8.      Orientering om uddannelseskrav til personale i FAM

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsdirektionen vil orientere på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Helene Vestergaard orienterede om uddannelse i FAM. Oplæg vedlægges referatet.
Drøftedes.

 

 

9.      Siden sidst

Sagsnr: 10/1091

Udvalget

Intet.

 

 

10.    Mødeplan 2010

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

06. april

04. maj

25. maj

22. juni

31. august

28. september

26. oktober

23. november

14. december.

Indstilling

Det indstilles, at næste møde afholdes den 4. maj 2010 kl. 14.

Udvalget

Indstillingen tiltrådt.

 

 

11.    Eventuelt

Sagsnr: 10/1091

Udvalget

Intet.


Siden er sidst opdateret 07-04-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |