Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Forretningsudvalget - referat 14-04-2010

 

 

Mødedato
14-04-2010 Kl. 15:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Carl Holst, V, Poul-Erik Svendsen, A, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Bente Gertz, A, Mette Valentin, F, Henrik J. Møller, F, Iben Kromann, F, Lasse Krull, C, John Lohff, C, Stephanie Lose, V, Sonny Berthold, V, Thyge Nielsen, V, Preben Jensen, V, Bo Libergren, V, Kristian Grønbæk Andersen, B, Freddie H. Madsen, O

Afbud
Karsten Uno Petersen, A

John Lohff, C, Lasse Krull, C, Henrik J. Møller, F,  og Kristian Grønbæk Andersen, B, deltog ikke i beslutningen af punkt 2 og behandlingen af punkt 3-22.

Bente Gertz, A,  deltog ikke i behandlingen af punkt 12-22.

Preben Jensen, V, deltog ikke i behandlingen af punkt 15-22.

 

 

Dagsorden  Dagsorden som PDF

 

 

 

1.      Høring af Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept

Sagsnr:

09/2010

 

Resumé

I maj og juni 2009 udarbejdede en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra sygehusenhederne rapporten "Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept". 

Rapporten har været i høring på sygehusene, i specialerådene m.v. i perioden den 23. november 2009 - 19. januar 2010.

På baggrund af de indkomne høringssvar skal regionsrådet nu tage endeligt stilling til rapporten.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 22. juni 2009 "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark".

I FAM-rapporten fremgår det, at etableringen af FAM får store konsekvenser for det øvrige sygehus. FAM vil i fremtiden blive sygehusenes omdrejningspunkt, og den nye organisering vil få stor indvirkning på de øvrige afdelinger og balancen i sygehusene, ligesom udviklingen mod mere ambulant behandling også vil få stor betydning.

Det blev derfor anbefalet i rapporten at planlægge en proces for afdækningen af den mest hensigtsmæssige indretning af akutsygehusene efter implementeringen af anbefalingerne vedr. FAM. Som opfølgning på FAM-rapporten blev der derfor i foråret og sommeren 2009 tilrettelagt en sådan arbejdsproces.

Begyndelsen på processen var en temadag, som blev afholdt på Hotel Comwell Middelfart den 15. april 2009. I maj og juni 2009 udarbejdede en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra sygehusenhederne rapporten "Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept". 

Formålet med rapporten er at sætte rammen for en generisk model, som beskriver, hvordan sygehusene i Region Syddanmark bør indrettes og fungere, således at fremtidens udfordringer imødekommes, og patienterne i regionen fortsat modtager behandling af høj kvalitet.

Arbejdsgruppens forslag er, at der i vid udstrækning sker et brud med den traditionelle specialerettede afdelingsstruktur. Organisationen bør i fremtiden tilpasses patientforløbene og ikke omvendt. I nærværende rapport lanceres begrebet "kompetenceklynger", der er tænkt som ét af de mulige svar herpå.

Der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene.

Der er afgivet 90 høringssvar til rapporten, og der er i afgivelsen af disse udvist stor interesse i og stort engagement for, hvordan sygehusene bedst organiseres i fremtiden.

Hovedsynspunkterne vedr. rapporten er:

 • Der er generel opbakning til tankegangen om sammenhængende patientforløb samt, at patienten skal være hædersgæsten på sygehuset.
  • Der er mange bemærkninger til klyngekonceptet. Der udtrykkes bl.a. bekymring for, om en organisering med udgangspunkt i patientforløb kan rumme også de mere komplekse patientforløb, således denne type patienter i en ny organisering ikke havner mellem to stole. Hertil kan bemærkes, at der samtidigt fra mange sider udtrykkes begejstring over, at klyngeorganiseringen lægger op til en mere tværfaglig organisering og således også et organiseret samarbejde mellem specialer og faggrupper, som det ses i pakkeforløbene på bl.a. kræftområdet.
   • Det efterlyses flere steder, at det fremgår mere tydeligt i rapporten, hvordan uddannelse generelt tænkes integreret i sygehusenes drift. Rapporten udgør i forlængelse heraf en overordnet beskrivelse af et nyt sygehuskoncept for sygehusene i Region Syddanmark. Den videre proces vil involvere et grundigt forarbejde vedr. konkrete emner.
    • Fra flere sider hævdes det, at rapportens beskrivelser ikke er tilstrækkeligt detaljerede. Hertil skal bemærkes, at hensigten med rapporten, på et overordnet niveau, var at beskrive et nyt sygehuskoncept for sygehusene i Region Syddanmark. Rapport om Sygehuse i Syddanmark – et fagligt og organisatorisk grundkoncept udgør en vision for et nyt sygehuskoncept og er således kun et første skridt på vejen mod en ny organisering. Vejen dertil vil kræve grundige forberedelser i form af såvel regionale som lokale delprocesser vedr. konkrete emner.
     • Det fremgår endvidere af høringssvarene, at der er skepsis i forhold til at gennemføre et sygehuskoncept, som der ikke foreligger evidens for. Hertil skal bemærkes, at der forud for gennemførelsen af et nyt sygehuskoncept i regionen skal ske en videre bearbejdning af konceptet, hvilket også indebærer afprøvning i en mindre skala. Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at der skal ske forandringer. Spørgsmålet er ikke om, men hvordan.

     Efter høringsprocessen er det hensigten, at der i første omgang regionalt skal arbejdes med en kvalificering af det nye sygehuskoncept. Dette vil ganske givet involvere flere forskellige processer, og i den sammenhæng skal det bl.a. konkret vurderes, hvordan klyngen som organisatorisk enhed kan bidrage til kvalitet i patientforløbene. Forslag til videre proces forelægges regionsrådet i løbet af 2010.

     På baggrund af de indkomne høringssvar skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.

     Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har drøftet sagen på møde den 18. marts 2010. Udvalget anbefaler regionsrådet, at rapport om Sygehus i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept godkendes som grundlag for videre kvalificering af det nye sygehuskoncept, herunder især klyngekonceptet. Forslag til videre proces forelægges regionsrådet i løbet af 2010.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept inkl. rettelser, godkendes.
Udvalget

Forretningsudvalget indstiller over for regionsrådet, at rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept godkendes som grundlag for videre kvalificering af det nye sygehuskoncept, herunder især klyngekonceptet.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

2.      Tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen om placering af specialfunktioner

Sagsnr:

10/3597

 

Resumé

Sundhedsstyrelsen har den 1. marts 2010 udmeldt placering af specialfunktioner. Region Syddanmark har indtil den 15. april 2010 frist for at tilkendegive, om regionen ønsker og kan varetage de enkelte specialfunktioner på det grundlag, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt ved tildeling af funktionerne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009 specialeplan for Region Syddanmark. Planen er udarbejdet med afsæt i regionsrådets fastlagte præmisser, Sundhedsstyrelsens vejledninger og med faglig rådgivning fra regionens specialeråd.

Som hovedregel består hvert specialområde i specialeplanen af tre hovedelementer:

 • Hovedfunktioner, som regionsrådet alene træffer beslutning om.
  • Regionsfunktioner som udover på universitetshospitalet i den respektive region - I Region Syddanmark: Odense Universitetshospital (OUH) - kan placeres 1-2 steder i hver enkelt region. Antal og placering godkendes af Sundhedsstyrelsen.
   • Højtspecialiseret funktion, der kan placeres 1-3 steder i landet, eventuelt 4, hvis særlige forhold gør sig gældende. Antal og placering godkendes af Sundhedsstyrelsen.

   Der var ansøgningsfrist for placering af specialfunktioner den 1. juni 2009 til Sundhedsstyrelsen. For hovedparten af specialerne omfatter specialfunktionerne ca. 10 pct. af et speciales funktioner.

   I perioden oktober - december 2009 og januar 2010 har der været en dialog mellem Sundhedsstyrelsen og regionen om placering af specialfunktionerne. I denne dialog har regionen søgt og argumenteret yderligere for at fastholde de specialfunktioner, som regionen ud fra en samlet strategisk og kvalitetsmæssig prioritering har vurderet væsentlig for at kunne fremtidssikre det syddanske sygehusvæsen. For andre funktioner har regionen - efter at have hørt Sundhedsstyrelsens begrundelser for forventet afslag - ikke fundet anledning til at argumentere yderligere for funktionen, men har i stedet accepteret at frafalde funktionen.

    

   For regionsfunktioners vedkommende er der mange funktioner, som det ville have været naturligt at placere på regionens fire sygehusenheder. Men det vil ikke harmonere med Sundhedsstyrelsens ønske om i højere grad at samle visse funktioner på færre matrikler. Derfor har regionen frafaldet ønsket om funktioner på enkelte sygehusmatrikler, dette for at få indflydelse på hvor de enkelte funktioner bliver placeret. Hvis regionen f.eks. havde fastholdt ønsket om placering på 4 matrikler, ville det være Sundhedsstyrelsens suveræne afgørelse, hvilke 2 matrikler som ville ende med at få funktionen.

   Sundhedsstyrelsen har den 1. marts 2010 udmeldt placering af specialfunktioner. Region Syddanmark  har indtil den 15. april 2010 frist for at tilkendegive, om regionen ønsker og kan at varetage de enkelte specialfunktioner på det grundlag, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt ved tildeling af funktionerne. Det skal nævnes, at Sundhedsstyrelsen har udskudt offentliggørelsen af det ortopædkirurgiske speciale, da styrelsen vurderer, at der er behov for at gennemgå forslag til placeringer endnu engang.

   Sundhedsstyrelsens udmelding af specialfunktioner for de enkelte somatiske specialer er skematisk vist i notat: "Sundhedsstyrelsens udmelding: placering af specialfunktioner på sygehuse i Region Syddanmark for de somatiske specialer", som er vedlagt som bilag. Heraf fremgår dels hvilke specialfunktioner, regionen har søgt dels hvilke specialfunktioner, Styrelsen har godkendt.

   Samlet set kan det konstateres, at Region Syddanmark ikke har fået alt, hvad regionen har søgt. Regionen fastholder og vil også fremover have et bredfunderet og højtspecialiseret universitetshospital i OUH, inkl. Svendborg og så tre levedygtige akutmodtagende enheder, som alle vil have regionsfunktioner. Specialeplanen betyder, at regionen i den kommende tid vil skulle samle aktiviteter, hvilket på langt sigt vil styrke fagligheden.

   I alt søgte Region Syddanmark i maj 2009 om 851 regionsfunktioner og 545 højt specialiserede funktioner. Heraf har Sundhedsstyrelsen godkendt placering af ca. 550 regionsfunktioner og ca. 320 højt specialiserede funktioner på de syddanske sygehuse, mens placeringen af ca. 25 højtspecialiserede funktioner og ca. 20 regionsfunktioner afventer en nærmere vurdering i Sundhedsstyrelsen. 
   For de enkelte sygehusenheder betyder det, at:

   • Odense Universitetshospital (OUH) /Svendborg får ca. 334 regionsfunktioner og 316 højt specialiserede funktioner
    • Sygehus Lillebælt (SLB) får ca. 102 regionsfunktioner og 7 højt specialiserede funktioner
     • Sydvestjysk Sygehus (SVS) får ca. 63 regionsfunktioner og 1 højt specialiseret funktion, og
      • Sygehus Sønderjylland (SHS) får ca. 47 regionsfunktioner og ingen højt specialiseret funktion.

      I opgørelsen er ikke medregnet det ortopædkirurgiske speciale.

      Overordnet medfører Sundhedsstyrelsens specialeplan, at der er sket en større samling af specialfunktioner end oprindeligt ønsket, og samlingen er blevet koncentreret omkring akutsygehuse.

      Det kan bemærkes, at nyretransplantationer af voksne forsat vil være på OUH, mens OUH ikke længere skal varetage nyretransplantation på børn. Sundhedsstyrelsen anfører i sin tilbagemelding, at Sundhedsstyrelsen i den kommende periode vil forestå en udredning af hele transplantationsområdet mhp. at identificere den organisering af området, der bedst sikrer højt volumen, kvalitet, robusthed og udvikling.

      Det er ligeledes positivt, at der forsat vil være børneonkologi på Odense Universitetshospital om end i samarbejde med et af de to øvrige Universitetshospitaler.


      Derudover henledes opmærksomheden på, at der for:

      • specialet thoraxkirurgi har Sundhedsstyrelsen givet betinget godkendelse inden for hjertekirurgi på OUH. Det skal først kunne dokumenteres og sandsynliggøres, at sygehuset kan leve op til kravene i specialevejledning, herunder volumenkrav.
       • specialet klinisk onkologi har sygehuset i Sønderborg fået afslag på visitation til strålebehandling i udlandet af brystkræft samt palliativ stråling. Sundhedsstyrelsen anfører, at visitationen bør foretages fra et af regionens centre, som er på OUH og sygehuset i Vejle.

       Udkast til svar til Sundhedsstyrelsen om placering af specialfunktioner vedlægges. Heraf fremgår det blandt andet, at regionen anbefaler, at nyretransplantation af børn på OUH indgår i Sundhedsstyrelsens udredning af hele transplantationsområdet.

       Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 18. marts 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

       For at imødekomme fristen over for Sundhedsstyrelsen, som er den 15. april 2010, foreslås det, at såfremt forretningsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet, afsendes brevet til Sundhedsstyrelsen efter mødet i forretningsudvalget - med forbehold for regionsrådets godkendelse af brevet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At udkast til brev til Sundhedsstyrelsen godkendes. Brevet vil i givet fald blive afsendt senest den 15. april 2010 med forbehold for regionsrådets godkendelse den 26. april 2010.
Udvalget

På baggrund af drøftelserne i forretningsudvalget blev det besluttet at foretage visse konkrete ændringer i brevet til Sundhedsstyrelsen, hvorefter brevet afsendes til Sundhedsstyrelsen med forbehold for regionsrådets godkendelse. 

 

Bilag:

 

 

 

 

 

 

3.      Nyt universitetshospital i Odense - rammerne for udbudsmaterialet til projektkonkurrencen

Sagsnr:

09/7062

 

Resumé

En totalrådgiver til programmering og projektering af det kommende nye universitetshospital i Odense skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud efter forhandling. Med indeværende sag skitseres i en række hovedtemaer rammerne for arbejdet med og indholdet af udbudsmaterialet til projektkonkurrencen.

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på mødet den 26. oktober 2009 sagen "Nyt universitetshospital i Odense – udbudsform og proces vedrørende totalrådgivning" og tiltrådte blandt andet, at udbuddet af totalrådgivningsopgaven vedrørende det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) sker som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud efter forhandling og efter EU udbudsdirektivets bestemmelser herom. Udbuddet sker i fællesskab mellem Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), der opfører et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på vegne af Syddansk Universitet umiddelbart nord for Nyt OUH.

I det første trin af udbudsprocessen udvælges konkurrencedeltagerne, hvor målet er at prækvalificere fem til seks konsortier, som opfylder kravene til teknisk kompetence og økonomisk formåen. Der henvises i den forbindelse til punkt på lukket dagsorden vedrørende prækvalifikation.

Næste trin i udbudsprocessen omhandler selve projektkonkurrencen, hvor der forventes udpeget én til tre vindere. Med indeværende sag skitseres rammerne for udbudsmaterialet og arbejdet i regi af Projektorganisationen for Nyt OUH med forberedelse af konkurrencematerialet. På regionsrådets møde den 28. juni 2010 fremlægges et endeligt byggeprogram/konkurrencemateriale til brug for projektkonkurrencen, der indledes primo august 2010 med afleveringsfrist ca. tre måneder senere. Når op til tre vindere er udpeget, indledes primo 2011 det såkaldte udbud efter forhandling frem mod udpegning af den endelige vinder.

Vedlagte rammenotat beskriver temaerne:

 • Bedømmelseskriterier i projektkonkurrencen.
  • Fysisk planlægning (helt overordnet vedrørende eksempelvis forsyning, infrastruktur og forhold vedrørende byggegrunden).
   • Sygehusfaglige forhold og herunder den kliniske hovedstruktur på Nyt OUH og den foreløbige arbejdsvision "mennesket først".
    • Overvejelser vedrørende et Ronald McDonald Børnehus ved Nyt OUH.
     • Samarbejdet med Syddansk Universitet (sammenbygningen og overvejelser vedrørende principper for byggeri og drift af bygninger).
      • Bæredygtighed.

      Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 18. marts 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget på baggrund af redegørelse i bilaget af 10. marts 2010 anbefaler regionsrådet:  

 • At der i forberedelsen af materiale til projektkonkurrencen for Nyt OUH arbejdes videre med den beskrevne kliniske hovedstruktur, som er vedtaget på Odense Universitetshospital og tiltrådt i styregruppen for Nyt OUH.
  • At muligheden for et Ronald McDonald Børnehus belyses i projektkonkurrencen for Nyt OUH.
   • At temaet bæredygtighed indgår i projektkonkurrencen for Nyt OUH med angivelse af fokusområder og metodik, men så endeligt ambitionsniveau kan fastlægges, når de seks konkurrenceforslag er bedømt, og totalrådgiver er valgt.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

4.      Nyt universitetshospital i Odense – økonomi 2010

Sagsnr:

10/3927

 

Resumé

I samarbejde med bygherrerådgiver har Projektorganisationen for Nyt OUH vurderet de planlagte aktiviteter i 2010 med dertilhørende økonomi i relation til forberedelsen af nyt universitetshospital i Odense. På baggrund af denne vurdering indstilles det, at der frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling i størrelsesordenen 29,250 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4).

Sagsfremstilling

Regionsrådet tiltrådte på sit møde den 29. september 2008 igangsættelsen af byggesagen vedrørende et nyt universitetshospital i Odense.

De planlagte aktiviteter i 2010 har projektorganisationen for Nyt OUH vurderet i samarbejde med bygherrerådgiver og på baggrund heraf estimeret den dertilhørende økonomi. Posterne for økonomien, der knytter sig til Nyt OUH i 2010, kan ses i tabel 1 (vedlagt som bilag). Indholdet af posterne er i hovedtræk beskrevet i notat af 2. marts 2010.

Der er et mindreforbrug i 2009 på 2,382 mio. kr. (indeks 121,4) som forventes overført i forbindelse med regionsrådets behandling af saldooverførslen på mødet i maj. Finansieringsbehovet kan herefter opgøres til 29,250 mio. kr. i 2010.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 18. marts 2010 og anbefaler indstillingen over for regionsrådet. 

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb på 29,250 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4).
  • At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 29,250 mio. kr. (indeks 123,4).
   • At finansiering heraf sker af de likvide midler.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

5.      Styringsmanual for gennemførelsen af byggeriet af Nyt OUH

Sagsnr:

10/4091

 

Resumé

Til gennemførelse af projekt Nyt OUH bliver regionens byggestyringsregler suppleret med en styringsmanual for Nyt OUH. Styringsmanualen har bl.a. fokus på opbygning af en systematisk risikostyring og en uafhængig projektcontrolling.

Sagsfremstilling

Formålet med styringsmanualen er at skabe det administrative grundlag for gennemførelsen af Region Syddanmarks kommende meget store byggeprojekter, som udspringer af den vedtagne gennemførelsesplan "Fremtidens Sygehus – fra plan til virkelighed", som vedtaget af Regionsrådet i sommeren og efteråret 2008.

Projekt Nyt OUH er et så stort projekt, at regionens byggestyringsregler bliver suppleret med en styringsmanual specifikt for Nyt OUH.

Styringsmanualen redegør for, hvordan projekt Nyt OUH tænkes gennemført med særlig fokus på den politiske inddragelse, projektorganisation Nyt OUH’s udvikling igennem projektperioden, opbygning af en systematisk risikostyring samt afrapportering og sikring af en uafhængig projektcontrolling.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 18. marts 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At Styringsmanualen for projekt Nyt OUH godkendes.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

6.      Afhændelse af Region Syddanmarks overskydende sygehuse

Sagsnr:

07/9181

 

Resumé

Den bygningsmasse, der bliver ledig i forbindelse med gennemførelse af sygehus- og psykiatriplanen, skal afhændes. I denne sagsfremstilling fremlægges en plan for arbejdet og en status for den hidtidige proces.

Sagsfremstilling

Som følge af regionsrådets vedtagelse af den fremtidige struktur for regionens sygehuse inkl. de psykiatriske sygehuse, skal den overskydende bygningsmasse afhændes til andet formål end regional sygehusdrift.

Formålet er dels at få så stort et provenu som muligt, men også at skabe ny aktivitet og lys i vinduerne i de bygninger, som Region Syddanmark ikke længere har brug for.

Det konkrete arbejde påbegyndes i det øjeblik, der er vedtaget en konkret plan for lukning af de enkelte sygehuse. Der kan ikke laves en generel model, da situationen omkring de enkelte sygehuse er unik.

Men det vil i første omgang blive afklaret, om sygehuset kan anvendes til aktiviteter med andre offentlige formål. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der blive igangsat en proces, der sikrer inddragelse af borgere og erhvervsliv i salgsprocessen. Ligesom der tages hensyn til lokalplan, kulturarv og lokale interesser.

Såfremt det er nødvendigt, vil der også blive inddraget professionelle ejendomsudviklere, for at udarbejde konkrete løsningsforslag, der skal gøre det lettere for evt. investorer at vurdere en evt. investering.

Status på Tønder Sygehus
Det forventes, at de resterende ledige lokaler overtages af Tønder Kommune til kommunale opgaver. Der foreligger dog ikke en skriftlig aftale om dette endnu.

Status Augustenborg Sygehus
Der er nedsat en administrativ styregruppe, og en politisk styregruppe er ved at blive nedsat. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en procesplan i samarbejde med Sønderborg Kommune, Museum Sønderjylland, Kulturarvstyrelsen, Invest In Denmark og Haderslev Stift.

Status Sygehus Sønderjylland, Haderslev
Der er nedsat administrativ og politisk styregruppe. Den politiske styregruppe er i øjeblikket ved at blive sammensat igen efter kommunalvalget.

Status på øvrige sygehuse
Vedr. sygehusene i Odense, Fåborg og Hviding er der endnu ikke igangsat en salgsproces. Varde Sygehus er i stort omfang frasolgt eller planlagt anvendt til fremtidige regionale funktioner.

Opgaver og omkostninger i forbindelse med salgsprocessen:

 • Udarbejdelse af tilstandsrapport
  • afholdelse af to borgermøder
   • annoncer, pr, IT-debatforum
    • afholdelse af projektudviklingskonkurrence incl. præmier
     • Honorar til erhvervsmægler
      • Lønomkostninger til projektleder

      Samlede omkostninger: 5 mio. kr. for henholdsvis Augustenborg Sygehus og Sygehus Sønderjylland, Haderslev. I alt 10 mio. kr. Finansieringen kan dækkes af saldooverførsler fra 2009 i Regional Udvikling.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At godkende planen for afhændelse af overskydende bygninger.
  • At projektet finansieres fra rammen til Regional Udvikling, øvrige udgifter og indtægter.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

 

7.      Forslag til fremtidig organisering af specialet Tand-, mund- og kæbekirurgi

Sagsnr:

09/13639

 

Resumé

Regionsrådet har tidligere godkendt Specialeplan for Region Syddanmark. Som opfølgning på specialeplan 2009 for specialet tand-, mund- og kæbekirurgi har regionsrådet drøftet anbefalinger for den fremtidige organisering af specialet. Specialerapporten blev udsendt i høring, og på baggrund af denne høringsrunde skal regionsrådet nu tage endelig stilling til rapporten.

Sagsfremstilling

Regionsrådet drøftede på møde den 21.december 2009 anbefalinger for tand-, mund- og kæbekirurgi -specialet, hvoraf fremgår dels en redegørelse for specialet i det syddanske sygehusvæsen, dels forslag til den fremtidige organisering af specialet. Regionsrådet besluttede at sende rapporten i høring.

Hovedelementerne i rapporten er:

 • Arbejdsgruppen for tand-, mund- og kæbekirurgi anbefaler, at patienter, som kommer fra Vejle-området, fortsat betjenes primært på OUH, og arbejdsgruppen finder derfor ikke anledning til at anbefale, at der etableres en udefunktion på Vejle Sygehus. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med den forventede hjemtagning af kardiologiske patienter fra Region Midtjylland etableres en fast aftale mellem Vejle Sygehus og OUH om hurtig behandling på OUH for kardiologiske patienter forud for operation i Odense.
  • Arbejdsgruppen anbefaler, at principperne for formaliseret samarbejde mellem Sønderborg Sygehus og Esbjerg Sygehus, skitseret i rapportens afsnit 5.0 bliver retningsgivende for visitationen af patienterne i det sønderjyske område.
   • Arbejdsgruppen anbefaler, at forslag til fremtidige visitationsretningslinjer vedr. samarbejdet mellem de kæbekirurgiske afdelinger skitseret i rapportens afsnit 6 bliver retningsgivende for visitationen af kæbekirurgiske patienter i Region Syddanmark.

   Forslaget til en fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark foreslås implementeret i første halvdel af 2010.

   Rapporten har i perioden den 22. december 2009 – den 22. januar 2010 været i høring, og der foreligger nu en samlet vurdering af høringssvarene.

   Hovedsynspunkterne er:

   • Der er generel opbakning til forslaget fra høringsparterne.
    • Hovedudvalget i Region Syddanmark og FMU på Sydvestjysk Sygehus anbefaler tidligere inddragelse af MED-udvalgene i fremtidige processer.
     • Vejle Kommune beklager, at den tand-, mund- og kæbekirurgiske funktion på Sygehus Lillebælt foreslås lukket.
      • Øre-næse-hals-afdelingen på Odense Universitetshospital (OUH) stiller spørgsmålstegn ved, om patienter på Vejle Sygehus kan opnå samme hurtige forløb, som patienter på OUH, når det foreslås i Rapport om fremtidig organisering af specialet Tand-, mund og kæbekirurgi, at der ikke i fremtiden skal være en kæbekirurgisk funktion på Vejle Sygehus.  

      På udvalgsmøde i særligt udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur den 10. februar 2010 blev det besluttet, at udvalget udsatte behandlingen af Rapport om fremtidig organisering af specialet Tand-, mund og kæbekirurgi til mødet den 18. marts 2010 med henblik på at få en redegørelse for patientforløbet for hoved-halskræft patienter fra Vejle Sygehus til fokussanering forud for strålebehandling (patienten skal undersøges for og evt. have fjernet alle betændelsestilstande i tænder og tandkød). 

      Udsættelsen skete på baggrund af høringssvar fra Øre-næse-hals-afdelingen på Odense Universitetshospital (OUH). 

      I vedlagte bilag 4 redegøres for patientforløbet for hoved-halskræft patienter fra Vejle Sygehus og dernæst OUH i forbindelse med fokussanering forud for strålebehandling. Nuværende praksis på Vejle Sygehus set i forhold til praksis på OUH vurderes i forlængelse heraf ikke at resultere i en dokumenteret klinisk forskel i hoved-halskræft patienternes helbredelse og overlevelse på henholdsvis Vejle Sygehus og OUH.  

      På den baggrund har udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur den 18. marts 2010 behandlet sagen på ny. Udvalget  besluttede at anbefale indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rapporten vedr. fremtidig organisering af tand-, mund- og kæbekirurgi i Region Syddanmark udgør det videre grundlag for organiseringen af specialet tand-, mund- og kæbekirurgi.
  • At ændringerne gennemføres i første halvdel af 2010.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

            Region Syddanmark

 

 

 

 

 

8.      Flytning af børneambulatoriet samt etablering af erstatningslokaler, Kolding Sygehus

Sagsnr:

08/14270

 

Resumé

Regionsrådet skal tage stilling til et byggeprogram på Kolding Sygehus vedr. flytning af børneambulatoriet og etablering af nye kontorlokaler. Projektet er en udvidelse af det igangværende projekt vedr. etablering af mor/barn center og behovet for kontorlokaler, og er i overensstemmelse med forudsætningerne i generalplanen for Kolding Sygehus.

Sagsfremstilling

Der forelægges byggeprogram vedr. Kolding Sygehus omfattende ombygning/tilretning af blok 12 til kombineret børneambulatorium og modtagelse samt opførelse af en let bygning i 2 etager over den nuværende forbindelsesgang til pædiatrisk sengeafdeling i blok 10 samt over den nye pædiatriske sengeafdeling i tilbygningen til blok 10.

Byggeprogrammet er en udvidelse af det igangværende projekt vedrørende etablering af mor/barn center på Kolding Sygehus samt etablering af nye kontorlokaler. Det samlede projekt er i overensstemmelse med generalplanen.

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har behandlet sagen på møde den 18. marts 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At byggeprogrammet for ombygning/tilretning af pædiatrisk kontor/modtageområde i blok 12 til kombineret børneambulatorium og modtagelse samt opførelse af kontorbygning i 2 etager over pædiatrisk afdeling godkendes.
  • At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) og 19,665 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4) til projektet til etablering af mor/barn center på Kolding Sygehus, finansieret af likvide midler.
   • At der meddeles tillæg på 29,665 mio.kr. (indeks 123,4) til anlægsbevillingen for projektet til etablering af mor/barn center på Kolding Sygehus med tilhørende rådighedsbeløb, som frigives.
    • At Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 

 

 

 

 

9.      Ansøgning om teletrombolyse i Region Syddanmark

Sagsnr:

08/17326

 

Resumé

Der foreligger ansøgning fra Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt om etablering af teletrombolyse med centerfunktion på Odense Universitets Hospital (OUH). Teletrombolyse er en behandling mod blodpropper i hjernen, som skal sættes i værk kort tid efter blodproppens opståen.

Regionsrådet skal tage stilling til ansøgningen. Før aktiviteten kan iværksættes, skal Sundhedsstyrelsen endeligt godkende behandlingstilbuddene.

Sagsfremstilling

Med notat af den 20. januar 2009 angiver Sundhedsstyrelsen krav til teletrombolyse ved behandling med intravenøst tromblyse af iskæmisk apopleksi. Der er tale om en udviklingsfunktion, som varetages på regionsfunktionsniveau.

Apopleksi skyldes primært blodprop i hjernen. Behandlingen er her at få blodproppen opløst.  En måde hertil kaldes trombolysebehandling. Hvis behandlingen udføres uden for et center  kaldes det teletrombolyse, da indsatsen på satellitsygehuset udføres efter centrets faglige retningslinjer og direkte supervision. I Region Syddanmark er centret placeret på OUH.

Behandlingen medvirker til at genetablere blodforsyningen til det område af hjernen, som er afskåret som følge af blodproppen. Behandlingen afhænger af en korrekt visitation af patienter, hvor tidsfaktoren er af afgørende betydning for behandlingens effekt.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er grundlag for 1-2 trombolysecentre i hver region, afhængigt af geografiske og lokale forhold. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at befolkningsunderlaget for et center bør være så stort som muligt svarende til min. 0,4 mio. indbyggere, mens befolkningsunderlaget for decentrale enheder bør være min. 0,2 mio. indbyggere. Derudover vurderer styrelsen, at trombolysebehandlingen bedst varetages i neurologisk regi.

Hvis der ønskes etableret teletrombolyse skal Sundhedsstyrelsen godkende en samarbejdsaftale mellem center og enhed. Af aftalen skal fremgå en præcis beskrivelse af arbejdsdelingen mellem center og enhed af de enkelte patientgrupper herunder klare visitationsretningslinjer for hvilke patienter der skal henvises direkte til centret.

Der tilbydes i dag trombolysebehandling på OUH og sygehuset i Esbjerg, hvor der foreligger en af Sundhedsstyrelsens godkendt aftale. Regionsrådet godkendte den 25. maj 2009, i forbindelse med specialeplanlægningen, udbygning af behandlingstilbuddet til at omfatte yderligere to satellitfunktioner i henholdsvis Vejle og Sønderborg, begge med reference til OUH, således der kan gives et ensartet tilbud i regionen. Det er planen, at når de fælles akutmodtagelser på sygehusene i Kolding og Aabenraa er etableret, vil teletrombolysen blive udført herfra som et ordinært tilbud.

Det skal nævnes, at fra den 1. januar 2010 er tidsvinduet for behandling med intravenøst trombolyse udvidet til 4,5 timer fra 3 timer ligesom aldersgrænsen er ophævet og erstattet af en individuel klinisk vurdering. Det vil sige, at behandlingen kan iværksættes op til 4,5 timer efter apopleksiens opståen mod tidligere 3 timer. Det betyder, at flere borgere i primært udkantsområderne kan tilbydes hjælp.

Af ansøgningerne fremgår følgende:

 

 • Der forventes årligt at være:

  150 kandidater til trombolysebehandling i Sønderborg, og 225 patienter i Vejle

  heraf  vil der være 40 trombolyserede patienter i Sønderborg, og 60 trombolyserede patienter i Vejle - dvs. patienter, som vil kunne hjælpes af behandlingen.

 • Indsatsen forankres på de neurologiske afdelinger på sygehusene i Sønderborg og i Vejle.
  • Der etableres et telemedicinsk samarbejde med trombolysecentret på OUH.
   • Der etableres vagtberedskab i form af døgndækkende forvagt med speciallæge i bagvagt samt styrkelse af sygeplejedækningen.

    

   Der foreligger nærmere redegørelse fra de to sygehuse om den kliniske behandlingsindsats herunder samarbejdet med trombolysecenteret på OUH.

   Der er i notat af den 23. februar 2010 redegjort nærmere for planlægningsgrundlaget med tilhørende økonomi. Notatet er vedlagt som bilag.

   Økonomi
   Teletrombolysen kan gennemføres på baggrund af det beskrevne budget, som er vedlagt som bilag. Bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.

   Det bemærkes, at succesrig trombolysebehandling medfører, at den efterfølgende behandlingsmæssige indsats kan reduceres og at dette alt andet lige indebærer en økonomisk aflastning af sygehusene og ikke mindst kommunerne. I de ansøgte bevillinger er der ikke taget højde for disse besparelser.

   Der skal gøres opmærksomt på, at før aktiviteten kan iværksættes, skal behandlingstilbuddene godkendes i Sundhedsstyrelsen. Derudover gøres opmærksomt på, at etableringstilbuddet ligeledes skal tage højde for en varslingsperiode på tre måneder på OUH.

   Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har drøftet sagen på møde den 18. marts 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

 • At der sendes ansøgning til Sundhedsstyrelsen om etablering af teletrombolyse på sygehusene i Sønderborg og Vejle, jf. vedlagte beskrivelser.

 

Under forudsætning af Sundhedsstyrelsens godkendelse indstilles det:

 

 • At der etableres teletrombolyse som behandlingstilbud på sygehusene i Sønderborg og Vejle umiddelbart efter Sundhedsstyrelsens godkendelse.
  • At der til dækning af merudgifter gives bevilling således

  Til Sygehus Sønderjylland:

  2010: 0,536 mio. kr.

  2011 og frem: 0,804 mio. kr.

   

  Til Sygehus Lillebælt:

  2010: 1,444 mio. kr.

  2010: 0,270 mio. kr. til opbygning af A110

  2011 og frem: 2,165 mio. kr.

   

  Til OUH gives bevilling i:

  2010 på 20.420 kr. pr trombolysebehandling ud over 90 patienter

  2011 og frem: 0,560 mio. kr. til teletrombolysevurdering af patienter fra Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. Reguleres efter faktisk aktivitet.

   

  • At der sker justering af baseline for de to sygehuse således at

  Sygehus Sønderjylland opjusteres som følger:

  2010: 0,919 mio.kr.

  2011 og frem: 1,838 mio. kr.

   

  Sygehus Lillebælt opjusteres som følger:

  2010: 1,378 mio.kr.

  2011 og frem: 2,757 mio. kr.

   

  • At OUH´s baseline i 2010 justeres  med 25.944 kr. pr trombolysebehandling ud over 90 patienter.

   

  • At bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Bilag:

 • 9a - Økonomibilag til teletrombolyse
  • 9b - Planlægningsgrundlaget for trombolyse i Region Syddanmark 2010
   • 9c - Ansøgning fra SHS om teletrombolyse
    • 9d - Ansøgning fra SLB om teletrombolyse

 

 

 

 

 

10.    Anlægsprioritering på sundhedsområdet, somatik, 2010

Sagsnr:

09/8422

 

Resumé

På sundhedsområdets anlægsbudget under somatikken er der i 2010 afsat en prioriteringspulje, som foreslås udmøntet. Der er 18 projektforslag, som er indsendt af sygehusene. Med gennemførelsen af projekterne opnår sygehusene de nødvendige løbende tilpasninger af de indvendige fysiske rammer.

Sagsfremstilling

På regionsrådsmøde den 21. december 2009 blev der i forbindelse med sagen om overførsler fra 2009 til 2010 afsat en pulje i 2010 til særskilt prioritering af anlægsinvesteringer på sundhedsområdet, somatik. Prioriteringspuljen fremkom på baggrund af reduktioner af rådighedsbeløb på projekter, som var blevet billigere end budgetteret pga. gode licitationsresultater i 2009. 

Sundhedsområdet har modtaget en række mindre anlægsønsker, som ikke kunne finansieres af Finanslovspuljen for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene, jf. særskilt sag på regionsrådsmøde den 22. marts 2010. Derfor foreslås en del af anlægsønskerne finansieret af prioriteringspuljen i 2010.    


Der resterer 19,551 mio. kr. i prioriteringspuljen i 2010. Puljen foreslås forøget med i alt 33,055 mio. kr. i 2010, som fremgår af nedenstående tabel. 

Forslag til reduktion af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger i 2010 (indeks 123,4) 

 

Sygehus

Projekt

Rådighedsbeløb

Anlægsbevilling

Bemærkning

OUH, Odense

Ny affaldsterminal

-6,655 mio. kr.

-6,655 mio. kr.

Udgår pga. Nyt OUH

SVS, Esbjerg

Parkeringshus

-20,000 mio. kr.

-20,000 mio. kr.

Forventet godt licitationsresultat

SLB, Vejle

5. og 6. acceleratorrum (A8)

-6,400 mio. kr.

-6,400 mio. kr.

Overskud pga. gode licitationsresultater

I alt

 

-33,055 mio. kr.

-33,055 mio. kr.

Tilføres prioriteringspuljen

 

På den baggrund er der i alt 52,606 mio. kr. i puljen til særskilt prioritering. Forslag til udmøntning af puljen fremgår af vedlagte bilag. Det fremgår af bilaget, at i alt 18 mindre projekter foreslås finansieret i 2010 til et samlet beløb på 46,917 mio. kr. (indeks 123,4). Det vil sige, at der herefter resterer 5,689 mio. kr. i puljen til senere prioritering. 

Fem af projektforslagene er tillæg til eksisterende projekter, og beløber sig til i alt 19,427 mio. kr. Det største tillæg er på 9,060 mio. kr. og tilfalder puljen til afledte anlægskonsekvenser af indkøb af medicoteknisk udstyr, som sundhedsdirektøren er bemyndiget til at udmønte. Puljen til indkøb af medicoteknisk udstyr blev på regionsrådsmøde den 26. oktober 2009 forøget betragteligt, hvorfor de afledte anlægskonsekvenser af installering af udstyret også forøges. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevillinger på i alt 17,751 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på fire af tillæggene, idet disse fire projekter allerede er igangsat. Det femte tillæg tilfalder projektet "Fase 1" i Sønderborg, som forelægges regionsrådet i en særskilt sag senere.   

De resterende 13 projektforslag er mindre projekter under 5 mio. kr. undtaget et projekt, "Istandsættelse af forhal, hoved- og operationsgange" på Sygehus Lillebælt i Kolding, som beløber sig til 7 mio. kr. De 13 projektforslag beløber sig til i alt 27,490 mio. kr. i 2010. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevillinger til de 13 projektforslag.    

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har drøftet sagen på møde den 18. marts 2010, og anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At rådighedsbeløbene og anlægsbevillingerne på tre projekter, jf. tabel 1 i sagsfremstilling, reduceres med i alt 33,055 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4).
  • At rådighedsbeløb vedr. prioriteringspuljen tilsvarende forøges med 33,055 mio. kr. i 2010.
   • At vedlagte forslag til anlægsprioritering godkendes.
    • At der meddeles tillæg til og frigives rådighedsbeløb på i alt 17,751 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) fordelt på 4 projekter, jf. vedlagte forslag til anlægsprioritering, finansieret af prioriteringspuljen.
     • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 27,490 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) fordelt på 13 projekter, jf. vedlagte forslag til anlægsprioritering, finansieret af prioriteringspuljen.
      • At der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 1,676 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til "Fase 1" på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, finansieret af prioriteringspuljen.
       • At der meddeles anlægsbevillinger på 45,241 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på 17 projekter, jf. vedlagte forslag til anlægsprioritering.
        • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for projekterne indenfor de godkendte anlægsbevillinger.  
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

 

11.    Fusion af høreområdet

Sagsnr:

10/4328

 

Resumé

Regionsrådet skal tage stilling til et forslag om sammenlægning af Center for Høretab (Fredericia) og Nyborgskolen. Forslaget tager sit udgangspunkt i ønsket om fremover at sikre børn og unge med svære høretab den optimale kompenserende specialundervisning og behandling.

Sagsfremstilling

Antallet af børn og unge med svære høretab er en gruppe som i fremtiden vil blive mindre men samtidig mere kompleks. Der vil være en gruppe børn og unge i Danmark med helt specielle behov for specifikke faglige kompetencer inden for høreområdet, for at de kan udvikle sig optimalt og få et liv på så gode vilkår som muligt. Der er behov for et koordineret samarbejde mellem kommunerne, de audiologiske afdelinger på sygehusene og den pædagogiske, psykologiske og tekniske opfølgning på et center for børn og unge med høretab.


Den konstituerede leder på Nyborgskolen og den nuværende leder på Center for Høretab har begge varslet deres snarlige ophør p.g.a. pensionering.

En evt. fusion af de to tilbud er blevet præsenteret for det samlede personale på Center for høretab og Nyborgskolen den 10. februar 2010

Notatet vedr. oplæg om fusion af Center for høretab og Nyborgskolen har været i høring i de to respektive bestyrelser, de to MED-udvalg, hvorfra der er indkommet høringssvar. Bemærkningerne fra høringssvarene vil indgå i det videre arbejde.

 

Argumenterne for en fusion kan sammenfattes således:


• Et sammenlagt kompetencecenter på høreområdet vil fremover kunne sikre kvaliteten af de specialiserede tilbud til børn og unge med svære høretab.
• Ved en sammenlægning kan det sikres, at elevgrundlaget et tilstrækkeligt stort til at bevare, udvikle og sikre den specifikke viden, der er behov for i forhold til denne målgruppe.
• De specielle behov for bevarelse og udvikling af kommunikationskoder eks. tegnsprog for børn og unge med svære høretab, adskiller sig i væsentlig grad fra andre typer handicap og kræver specialuddannet personale.
• Et kompetencecenter vil kunne optimere ressourceudnyttelsen på en række områder som ledelse, psykologbetjening, audiologi, teknik, rådgivning, vejledning, kursus- og uddannelsesaktiviteter, information og kommunikation.
• Som en del af fusionsprocessen vil der blive arbejdet med at skabe synergieffekter i forhold til økonomi, personale og bygningsanvendelse.
• På grund af usikkerhed om elevtilgangen de kommende år, er det håbet, at en fusion kan skabe en større robusthed samt større organisatorisk fleksibilitet.
• På grund af de nuværende lederes kommende pensionering er det et optimalt tidspunkt at gennemføre en fusion, herunder snarest at få ansat en fælles leder der kan stå i spidsen for fusionsprocessen.
• Stillingen som fælles forstander vil blive søgt besat til den 1. juli 2010, under forudsætning for Regionsrådets godkendelse af fusionen.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

 • At der gennemføres en fusion mellem Center for høretab og Nyborgskolen med virkning fra den 1. august 2010.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

12.    Kulturpuljen februar 2010 - mindre projekter

Sagsnr:

10/2842

 

Resumé

Til Region Syddanmarks kulturpuljes februar uddeling er der modtaget 72 ansøgninger. Der er samlet søgt om 11.313.865 kr. i tilskud.

Kulturbudgettet for 2010 er på 7,3 mio. kr.. Heraf er der indtil nu bevilget 3 mio. kr. til projektet "Alt Om Syddanmark, version 2". Det betyder, at der p.t. er 4,3 mio. kr. til projekter i 2010.

Kulturpuljens februar-uddeling har været annonceret til at udgøre 1 mio. kr. til mindre kulturprojekter, der kan medvirke til at styrke kulturlivet.

Der indstilles 9 projekter til bevilling af tilskud på i alt 1.581.000 kr., heraf indstilles et projekt med anbefaling om bevilling af tilskud på 500.000 kr. fra kulturpuljen, regionale fyrtårne.

 

Sagsfremstilling

Kulturlivet i Region Syddanmark har stor betydning for at skabe image og identitet i regionen, og kulturtilbuddene udgør et vigtigt konkurrenceparameter, når det gælder om at tiltrække arbejdskraft, investeringer og turister til regionen. Kulturaktiviteterne kan understøtte andre tiltag, eksempelvis uddannelse, turismesatsninger eller bosætning.

Kulturprojekterne kan være med til at skabe samarbejde på tværs af kommune- og landegrænse, og projekterne skal have faglig kvalitet, gennemslagskraft og bred interesse i hele regionen. Projekterne skal komme så mange som muligt til gode.

Administrationen har vurderet de indkomne ansøgninger og indstiller på den baggrund 9 projekter til tilskud for i alt 1.581.000 kr.

Ansøgningerne, der indstilles til bevilling af tilskud er følgende:

 • A 10 - Naturvidenskabelig teaterforestilling for børn og barnlige sjæle.
  • A 11 - Connecting - en international udstilling
   • A 13 - Kunstens Fyn
    • A 17 - Tre forfattere, tre sprog og tre kulturinstitutioner
     • A 21 - Syddansk Orkesterfestival 2011 - Et regionalt fyrtårn
      • A 35 - Bramstrup Conducting Masterclass
       • A 48 - Workshop og Masterclass med internationale topmusikere
        • A 57 - Den Store Ridderfest på Koldinghus
         • A 61 - Skulpturudveksling i landdistrikterne.

         Det bemærkes, at projekt A 21 i oversigten indstilles til bevilling fra kulturpuljen til regionale fyrtårne. Projektet er tidligere behandlet i regionsrådet (28.09.09 - tilskud til regionale fyrtårne og mindre kulturprojekter, pkt. 1 i tillægsdagsorden) med bemærkning om, at hvis ansøgningen med titlen "Syddansk Orkesterfestival 2011" blev udvidet til at omfatte alle musikskoler i Region Syddanmark ville den blive behandlet igen i puljen for regionale fyrtårne.

         Anbefalinger til afslag - markeret med C i oversigten - udgør kr. 9.632.865.

Indstilling

Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler overfor regionsrådet:

 • At følgende 9 projekter modtager tilskud fra Kulturpuljens februar-uddeling:

A 10 - Naturvidenskabelig Teaterforestilling: 264.000 kr.

A 11 - Connecting - en international udstilling: 250.000 kr.

A 13 - Kunstens Fyn: 127.000 kr.

A 17 - Tre forfattere, tre sprog og tre kulturinstitutioner:  20.000 kr.

A 21 - Syddansk Orkesterfestival 2011(et regionalt fyrtårn): 500.000 kr.

A35 -  Bramstrup Conducting Maserclass: 80.000 kr.

A 48 - Workshop og Masterclass med internationale topmusikere: 50.000 kr.

A 57 - Den Store Ridderfest på Koldinghus: 200.000 kr.

A 61 - Skulpturudveksling i landdistrikterne: 90.000 kr.

 

 • At projekter markeret med C i oversigten modtager afslag på ansøgningerne.

Projekterne nr. 10, 11, 13, 17, 35, 48, 57 og 61 markeret med bogstav A på vedlagte oversigt indstilles til bevilling om tilskud på 1.081.000 kr. fra kulturpuljen til mindre regionale projekter.

 

 • At projekt nr. 21, markeret med bogstav A på vedlagte oversigt indstilles til bevilling om tilskud på 500.000 kr. fra kulturpuljen til regionale fyrtårne.
Udvalget

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

 

Bilag:

 

 

 

 

 

13.    Indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Sagsnr:

09/11543

 

Resumé

Regionsrådets forslag til, hvor i regionen der skal startes nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 har været i høring i 4 uger frem til den 2. februar 2010. De indkomne høringssvar fremlægges, og der gives forslag til behandlingen af dem. Der foreslås ingen ændringer eller tilføjelser på baggrund af de indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Forslag for 2010

Forslaget "Jordforurening - Offentlig høring. Høring af forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010" omfatter igangsætning af nye undersøgelser og oprensninger for ca. 2,6 mio. kr. Det er udarbejdet på grundlag af de principper, som regionsrådet har vedtaget i regionens strategi (2008).

Indsatsen sker primært inden for grundvandsindsatsområderne, men også konkret viden om indeklimaproblemer i boliger følges op med videregående indsats. Kun i begrænset omfang sættes der ind over for jordforureninger, der alene udgør en risiko ved kontakt med jorden.

Hvis der bliver mulighed for det, foreslås det, at der igangsættes yderligere undersøgelser i områder med særlige drikkevandsinteresser og/eller indvindingsoplande til almene vandværker, hvor grundvandskortlægningen er i gang.    

Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2010 til at gennemføre de mange aktiviteter, der allerede er i gang, samt til nye aktiviteter, der er fastlagt i regionens overordnede strategi, i planen for indsatsen i 2009 eller er lovbundne opgaver. Disse aktiviteter udgør sammen med de foreslåede nye undersøgelser og oprensninger regionens samlede plan for indsatsen over for jordforurening i 2010.

De foreslåede nye undersøgelser og oprensninger fremgår af lokalitetslister og kort i det vedlagte bilag. Listerne medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne. Det kan være nødvendigt at ændre prioriteringen for eksempel, hvis vi får ny viden om alvorlige forureninger, som nødvendiggør en akut indsats. 

 

Høring og høringssvar
I høringsperioden har forslaget været sendt i høring hos de berørte grundejere, kommunerne, de to miljøcentre, embedslægeinstitutionen, de to landsdækkende vandværksforeninger og Vandcenter Syd (tidl. Odense Vandselskab). Den offentlige høring er desuden annonceret i dagspressen den 4. januar 2010 mv.

Høringsperioden er nu slut, og der er indkommet høringssvar fra fire kommuner: Nyborg, Svendborg, Sønderborg og Haderslev, hvoraf sidstnævnte ingen bemærkninger har.

 

 • Synspunkt 1 – Nyborg Kommune anmoder regionen om i 2010 at gennemføre en konkret overvågningsindsats af hensyn til eksisterende vandindvinding.
  • Synspunkt 2 – Svendborg kommune har vedtaget en ny indsatsplan og ønsker regionens indsats ændret i overensstemmelse hermed.
   • Synspunkt 3 – Sønderborg Kommune anmoder regionen om at overveje supplerende undersøgelser på en konkret lokalitet. Nye oplysninger fra Miljøcenter Ribe indikerer, at lokaliteten kan true eksisterende drikkevandsindvinding. Desuden ønsker kommunen en række ældre affaldsdepoter, især i den tidligere Augustenborg Kommune, tænkt ind i regionens kommende prioriteringer.

     

 • I det medfølgende notat gengives de indkomne synspunkter fordelt efter kommune og for hvert synspunkt er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne. 

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  • At den foreslåede behandling af høringssvar videresendes til behandling i regionsrådet med henblik på godkendelse.
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Bilag:

   

   

   

   

   

  14.    Godkendelse af ansøgninger om råstoftilladelse udenfor grave-områder

  Sagsnr:

  10/4245

   

  Resumé

  Vejen og Varde Kommuner har fremsendt ansøgninger om råstoftilladelser udenfor råstofplanens graveområder. Ifølge råstofplanens retningslinjer kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelser udenfor graveområder.

  Sagsfremstilling

  Vejen kommune har fremsendt ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 319 Hjerting. Det drejer sig om en lille lokal indvinding og kommunen har ikke konstateret andre forhold der er til hinder for indvinding i området.  Ansøgeren kan ikke henvises til ledige råstofgraveområder indenfor 20 km fra det ansøgte som derfor kan godkendes med henvisning til pkt. 4.3.4 i retningslinjerne for Råstofplan 2008. Vejen kommune anbefaler at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

  Varde kommune har fremsendt ansøgning fra Billund Vognmandsforretning om råstofindvinding på matr. nr. 22a, Dyreby, Henne. Det drejer sig om en lokal indvinding på ca.12.000 m3 pr år i forlængelse af en eksisterende råstofgrav. Varde kommune har ikke konstateret andre forhold der er til hinder for indvinding i området.  Den ansøgte indvinding er derfor omfattet af undtagelsesbestemmelsen i regionplanens retningslinje 4.3.3 om tilladelser til udvidelse af eksisterende grusgrave - dvs. at regionen kan give samtykke til indvinding. Varde kommune anbefaler at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

  I henhold til råstofplan 2008 og "Vejledning i administration af råstofloven"  kan tilladelser til råstofindvinding uden for graveområder kun meddeles med regionens samtykke.

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At der meddeles samtykke til det ansøgte.
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

   

   

  15.    Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark

  Sagsnr:

  10/3504

   

  Resumé

  To ansøgere har fremsendt ansøgning om nye råstofindvindingsområder i Vejen kommune.  Regionsrådet har tilkendegivet at der kan udarbejdes tillæg til råstofplanen for nye graveområder i bl.a. Vejen Kommune hvor der mangler råstofgraveområder.

  Sagsfremstilling

  Lunderskov Entreprenørforretning Aps  har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde på ejendommene Egholtvej 12 og Gejsingvej 62. Området ligger indenfor råstofplanens råstofinteresseområder.

  Tirslund Grusgrav I/S  har søgt om udlæg af et nyt råstofgraveområde ca. 2 km. vest for Brørup. Området ligger delvis indenfor råstofplanens interesseområder.

  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2009 en råstofplan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen for perioden 2008 til 2020.

  Regionsrådet vedtog bl.a. en forsyningsstrategi der indebærer at det tilstræbes at delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland bliver selvforsynende med kvalitetsmaterialer for sand, grus og sten.

  Det forudses at der først bliver mangel på kvalitetsmaterialer af sand, grus og sten på Fyn og i Sydvestjylland. På den baggrund tilkendegav regionsrådet  (råstofplanens pkt. 4.5.2) at Region Syddanmark vil være indstillet på at udarbejde tillæg til råstofplanen for nye graveområder inden for disse to områder i planperioden. 

  Før udarbejdelse af forslag til tillæg skal regionsrådet indkalde ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. §6a Stk1 i råstofloven (foroffentlighedsfase).

  Indstilling

  Det indstilles at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  • At sætte foroffentlighedsfasen i gang for disse to ansøgte områder.
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

   

   

   

   

   

  16.    Fremtidig struktur for regionens administrative ledelse

  Sagsnr:

  10/4978

   

  Resumé

  Regionsrådet skal tage stilling til et oplæg til en ændret ledelsesstuktur på direktørniveauet i Region Syddanmarks centrale administration.

  Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks nuværende ledelsesstruktur blev skabt i overgangsfasen fra amter til region, og ved udgangen af den første valgperiode er det direktionens opfattelse, at den valgte struktur har haft succes med at løse opgaverne, såvel indenfor de enkelte områder som på tværs. Der har dels været ledelseskraft til at sikre drift og udvikling af opgaverne, dels til at sikre overgangen fra amter til region.

  Det er direktionens opfattelse, at de gode drifts- og servicemæssige resultater, der er opnået i regionen, har sammenhæng med dette. Samtidig er det åbenbart, at grundlaget for organisering af ledelsen har ændret sig betydeligt i den forgangne valgperiode. Det er vurderingen, at der er et øget behov for tværgående koordinering af en række opgaver, ligesom der kan være behov for en øget fokusering på de strategiske initiativer.

  Forslaget til den fremtidige ledelsesstruktur er følgende:

  Den overordnede ledelse består af tre direktører for hhv. sundhed/somatik, psykiatri/social og regional udvikling, samt den administrerende direktør. Herudover indlejres de fire nuværende stabsområder i de fire direktørers portefølje. Hver af de 4 direktører får således ansvar for stabsområder, hvilket betyder, at hver direktør har såvel ansvar for eget område som for et område, der servicerer fællesskabet. Dette sikrer, at ansvaret for koordinering entydigt placeres i direktionen fremover:

  • Økonomidirektøren refererer til direktionen via sundhedsdirektøren
   • HR-direktøren refererer til direktionen via psykiatri- og socialdirektøren
    • IT-direktøren refererer til direktionen via direktøren for Regional Udvikling
     • Kommunikationsdirektøren refererer til direktionen via den administrerende direktør

     Stabsdirektørerne vil også fremover i dagligdagen have det fulde faglige og ledelsesmæssige ansvar for eget område. Den væsentlige ændring er stabsdirektørernes referenceforhold, der fremover vil gå til direktionen gennem et direktionsmedlem.

     Medarbejdersiden i regionshusets MED-udvalg har drøftet oplæg til ændret ledelsesstruktur. Medarbejdersiden ser helt generelt meget positivt på forslaget til ændret ledelsesstruktur, og kan fuldt ud bakke op om forslaget, idet man er enig i, at der er behov for i højere grad at fokusere på den tværgående koordinering for at optimere medarbejdertilfredsheden og kvaliteten i medarbejdernes opgaveudførelse.

     Region Syddanmarks Hovedudvalg har drøftet oplæg til ændret ledelsesstruktur. Medarbejdersiden bakker op om den ændrede ledelsesstruktur. Dog nævnes det, at man kan overveje om en ændret ledelsesstruktur bør have konsekvenser i forhold til MED-organisationen i Regionshuset.

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At forslaget til ændret ledelsesstruktur godkendes.
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Bilag:

   

   

   

   

   

  17.    Deltagelse i IUHPE konference om sundhedsfremme

  Sagsnr:

  10/5162

   

  Sagsfremstilling

  International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) er en international organisation med fokus på samspillet mellem det politiske, administrative niveau, praksis og forskning.

  IUHPE afholder "20th IUHPE World Conference on Health Promotion - Health, Equity and Sustainable Development" den 11. - 15. juli 2010 i Geneve, Schweitz.

  I en globaliseret verden, udgør dynamikken i modernisering og urbanisering store udfordringer for både sundhedsfremme og den samfundsmæssige udvikling. Derfor fokuserer Genève 2010 World-konference på at bygge bro mellem sundhedsfremme og bæredygtig udvikling ved at:

  • præsentere og diskutere state-of-the-art viden og tværgående emner i sundhedsfremme og bæredygtig udvikling,
   • fremvisning og udfordrende best practise i sundhedsfremme med fokus på bæredygtighed, og
    • iværksættelse af stærke alliancer og partnerskaber til at fremme sund politik og praksis, positiv indvirkning på menneskers sundhed, samfund og verden.

      

    Da konferencen foregår i udlandet, skal deltagelse godkendes i regionsrådet, jfr. regionens kursusregulativ. Godkender regionsrådet deltagelse i denne konference, vil denne være omfattet at lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra c, om kurser mv., der af regionsrådet anses for at have betydning for varetagelse af hvervet som regionsrådsmedlem.

    Deltagergebyr for konferencen er 7.120 kr. Hertil kommer udgifter til hotel og rejseomkostninger.

     

  Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  • At regionsrådet vurderer, at konferencen er relevant for rådets medlemmer.
  Udvalget

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Bilag:

   

   

   

   

   

  18.    Meddelelser

  Sagsnr:

  10/6

  Udvalget

  Der blev orienteret om:

  - renovering af regionshuset

  - en formandsbeslutning om, at de tilmeldte til NTN-studieturen blev anmodet om at varetage opgaven for Region Syddanmark

  - formandens besøg på OUH

  - formandens møde med forskellige ministre efter regeringsrokaden

   

   

   

   

   

   

  19.    LUKKET PUNKT. Nyt universitetshospital i Odense - prækvalifikation projektkonkurrence

  Sagsnr:

   
  Udvalget

  Sagen overgår til regionsrådsmødet den 26. april 2010.

   

   

   

   

   

  20.    LUKKET PUNKT. Nyt patientadministratvit system (PAS) - accept af tilbud på anskaffelse og aftale om implementering

  Sagsnr:

   

  Udvalget

  Sagen overgår til regionsrådsmødet den 26. april 2010.

   

   

   

   

  21.    LUKKET PUNKT. Køb af partialobligation i Toftebo

  Sagsnr:

   
  Udvalget

   

  Sagen overgår til regionsrådsmødet den 26. april 2010.

   

   

   

   

  22.    LUKKET PUNKT. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

  Sagsnr:

   
  Udvalget

   

  Sagen overgår til regionsrådsmødet den 26. april 2010.

   


  Siden er sidst opdateret 12-06-2015.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |