Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedskoordinationsudv.- referat 20-04-2010

Dagsorden til mødet 20. april 2010 i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark

Mødedato:
20-04-2010 Kl. 14:00 - Kl. 17:00

Mødested:
Gæstekantinen
Faaborg-Midtfyn Kommune
Graabjergvej 3A
5856 Ryslinge

Medlemmer:
Bo Libergren, Jane Jegind, Lars Bønløkke, Iben Kromann, Margot Torp, Lene Brorson-Riis, Lars Erik Hornemann, Ivan Toftgaard, Jørgen Otto Jørgensen, Eva Fisker

Afbud:

 

 

Dagsorden

  1. Erfaringer med tværsektoriel hjerterehabilitering
  2. Visionsgrundlaget Fælles sundhed – tilrettet udgave
  3. Grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14. Høringsudkast
  4. Meddelelser
  5. Næste møde
  6. Eventuelt

 

 

 

1.      Erfaringer med tværsektoriel hjerterehabilitering

Sagsnr: 10/1096

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalgets møde afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune i Ryslinge.

Overlæge Claus Tveskov fra Medicinsk Afdeling MK på OUH, Svendborg Sygehus og forløbskoordinator Tove Sommer fra Faaborg-Midtfyn Kommune vil præsentere erfaringerne fra projektet "Gode rammer for hjerterehabilitering – et partnerskabsprojekt".

Projektet er gennemført i et partnerskab mellem OUH Svendborg, Faaborg-Midtfyn Kommune og Nyborg Kommune, almen praksis i kommunerne, Hjerteforeningen samt Sundhedsstaben i Region Syddanmark.

Formålet med projektet har været i et tværsektorielt samarbejde at udvikle et koncept for systematisk hjerterehabilitering på baggrund af strukturreformens ændrede opgavefordeling.

Der har i projektet været fokus på at sikre:

  • Systematisk tilbud om hjerterehabilitering til alle patienter med iskæmisk hjertesygdom.
  • Socialt differentieret – ekstra fokus på patienter med "lav egenomsorgsevne".
  • Sammenhæng imellem rehabiliteringens faser.
  • Fokus på at projektindsatser kan implementeres i fremtidig drift.

Indstilling

Til orientering

Udvalget:

Claus Tveskov og Tove Sommer orienterede.

Projektet blev drøftet og taget til orientering.

Slides udsendes til medlemmerne.

 

 

2.      Visionsgrundlaget Fælles sundhed – tilrettet udgave

Sagsnr: 08/19079

Resumé

På baggrund af Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse på møde den 17. marts 2010 er der sket en tilretning af visionsgrundlaget Fælles Sundhed. Visionsgrundlaget "Fælles Sundhed" forelægges i tilrettet udgave.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdede i 2009 debatoplægget ’Vision om fælles sundhed’, som blev godkendt i udvalgets møde den 5. maj 2009. Oplægget blev udsendt til kommuner, regionsråd, praksis, patientforeninger og politiske organisationer med opfordring til at komme med indlæg i debatten inden udgangen af 2009.

De indkomne høringssvar samt det reviderede visionsgrundlag blev forelagt Sundhedskoordinationsudvalget til indledende drøftelse på mødet den 17. marts 2010. På baggrund af Sundhedskoordinationsudvalgets drøftelse er der sket en tilretning af visionsgrundlaget.

Der sigtes mod, at det tilrettede visionsgrundlag lægges til grund for en fornyet debat, hvori der indgår et dialogmøde mellem kommunale sundhedsudvalgsformænd med flere og Sundhedskoordinationsudvalget. Det videre sigte er, at visionsgrundlaget skal udgøre en ’overligger’ til sundhedsaftalerne 2011-14.

Det tilrettede visionsgrundlag eftersendes.

Indstilling

At sundhedskoordinationsudvalget drøfter det tilrettede udkast til nyt visionsgrundlag

Udvalget:

På baggrund af drøftelserne i sundhedskoordinationsudvalget blev der aftalt konkrete ændringer i oplæget til visionsgrundlaget.

Det tilrettede oplæg sendes i høring sammen med grundaftalerne og behandles i den aftalte proces.

 

 

3.      Grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14. Høringsudkast

Sagsnr: 09/33

Resumé

Med henblik på udsendelse i høring til relevante parter i maj-juni 2010, forelægges udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i møde 17. marts 2010 tids- og procesplan for udarbejdelsen af sundhedsaftalerne 2011-14. Af denne tidsplan fremgår, at der er planlagt høringsfase for grundaftalen ultimo april – ultimo juni 2010.

Der forelægges forslag til høringsgrundlag i form af udkast til grundaftale, omfattende en række tværgående temaer og de obligatoriske indsatsområder. Indsatsområdet vedr. samarbejde om utilsigtede hændelser er endnu ikke udarbejdet, da der endnu ikke foreligger en vejledning fra Sundhedsstyrelsen herom. Dette samt et afsnit om samarbejde om sygehusbehandling i hjemmet vil blive indføjet i grundaftalen senere efter en kort administrativ høring.

Udkastet til grundaftale bygger i høj grad på den gældende grundaftale, men der er sket en række forenklinger som følge af reducerede formkrav fra Sundhedsstyrelsen. Der vedlægges en læsevejledning, der kort gennemgår hvordan det foreliggende udkast afviger fra gældende aftaler.

Til grundaftalen knytter sig en omfattende mængde bilag i form af samarbejdsaftaler, snitfladeoversigter mv. på de enkelte områder. En oversigt over bilagene fremgår af vedlagt oversigt.

Resultatet af høringsfasen vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget i september 2010, således at en godkendt grundaftale kan indgå i de politiske drøftelser om sundhedsaftaler med de enkelte kommuner i oktober-november 2010.

Et revideret udkast til visionsgrundlag for sundhedsaftalerne 2011-14 forelægges Sundhedskoordinationsudvalget under et særskilt punkt, idet visionsarbejdet indtil videre kører i sit eget spor.

Udkast til grundaftale vedlægges.

Indstilling

Det indstilles at Sundhedskoordinationsudvalget godkender det forelagte udkast til grundaftale som grundlag for en høring.


Udvalget:

På baggrund af drøftelserne i sundhedskoordinationsudvalget blev der suppleret en række tilføjelser til høringsudkastet.

Udkastet tilrettes og sendes i høring.

Bilag:

 

 

4.      Meddelelser

Sagsnr: 10/1096

Udvalget:

-

 

5.      Næste møde

Sagsnr: 10/1096

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på mødet den 17. marts 2010:

17. juni kl. 14.00

06. oktober kl. 10.00

11. november kl. 14.00

09. december kl. 16.00

Indstilling

Det indstilles, at næste møde afholdes torsdag den 17. juni kl. 14.00


Udvalget:

Det undersøges om der kan findes en dato til et ekstraordinært møde til høringsbehandlingen.

Mødet lægges i et lægehus.

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1096

Udvalget:

Til næste mødeoplæg:

· Oversigt over fællesprojekter mellem region og kommuner.

· Hvordan lærer vi af andres erfaringer i sundhedsvæsnet?


Invitation fra Gigtforeningen blev omdelt.


Siden er sidst opdateret 17-01-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |