Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPsykiatriudvalgetpilGennemførelse af fremtidens psykiatri - referat 20-04-2010

Gennemførelse af fremtidens psykiatri - referat 20-04-2010

Mødedato
20-04-2010, kl. 14.00 -16.00

Mødested
Konferencelokalet, B&U psykiatrien i Esbjerg, Gl. Vardevej 101, Esbjerg

Medlemmer
Bente Gertz (A), Pia Tørving (A), Claus Warming (V), Jens Møller (V), Bent Bechmann (C), Finn T. Hansen (F), Freddie H. Madsen (O) (midlertidigt medlem for Jytte G. Lauridsen)

 

 

Dagsorden

 1. Orientering
 2. Orientering om oprettelse af Klinisk Etisk Komite
 3. Orientering om status på sundhedsaftaler 2011-2014
 4. Puljemidler til pilotprojekt vedr. opkvalificering af jobcentermedarbejdere
 5. Rapport fra konsulentfirmaet Implement om udbygning af kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark
 6. Byggeprogram for ny- og ombygninger ved Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart
 7. Ny afdeling i Vejle - ansøgning til ekspertudvalget for sygehusbyggerier (Erik Juhl udvalget)
 8. Psykiatri og NytOUH
 9. Høring af psykiatritillægget til FAM-rapporten - opsamling
 10. Mødekalender 2010
 11. Eventuelt

 

 

 

 

1.      Orientering

Sagsnr:

10/1412

Udvalget

Der blev givet en orientering om omlægningerne på almenpsykiatrisk afdeling i Odense.

 

 

 

2.      Orientering om oprettelse af Klinisk Etisk Komite

Sagsnr:

08/19035

Resumé

Psykiatrien i Region Syddanmark har oprettet Klinisk Etisk Komite (KEK). Komiteen skal behandle sager med etiske dilemmaer og skal hjælpe med at definere og kvalificere dilemmaet og løsningen heraf.

Komiteen har til formål at skabe rum til etisk refleksion for at højne kvaliteten af vores behandling, til gavn for både patienter, pårørende og medarbejdere i psykiatrien. En ansøgningsproces om deltagelse i komiteen er pt. i gang og herefter vil der være forventet opstart af KEK i august 2010.

Sagsfremstilling

Psykiatridirektøren nedsatte i 2009 en arbejdsgruppe, der fik til opgave at danne rammerne for etableringen af en etisk instans i psykiatrien.

Psykiatriledelsen sendte i efteråret 2009 arbejdsgruppens udkast om rammerne for Klinisk Etisk Komite i høring hos de relevante parter i psykiatrien og tilbagemeldingerne var udelukkende positive.

Efter en informationsrunde på samtlige hovedfunktionsområder i psykiatrien fulgte en ansøgningsproces, hvor medarbejdere i psykiatrien har kunnet indstille sig selv eller blive indstillet af andre til at indgå i komiteen.

Der er i alt indkommet 30 ansøgninger. Psykiatriledelsen vil den 20. april 2010 udpege 8-10 kandidater, som herefter vil blive medlemmer af komiteen. Udover disse kandidater vil der i komiteen sidde formand Thorkil Sørensen, (professor i klinisk psykiatri), en jurist og en teolog.

Udover medlemmerne af komiteen, vil der blive udpeget en ambassadør for komiteen fra hver afdeling mhp. at sikre kendskabet til komiteen i hele psykiatrien.

For at sikre videndeling og løbende evaluering af komiteen, er der oprettet en hjemmeside, hvor sager i anonymiseret form vil blive lagt ud, og der vil årligt blive udarbejdet en rapport, der kortlægger komiteens sagsbehandling.

Efter et uddannelsesforløb i løbet af sommeren, vil komiteen påbegynde sagsbehandling i august 2010.

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Der blev givet en orientering. 

Bilag:

 

 

 

3.      Orientering om status på sundhedsaftaler 2011-2014

Sagsnr:

09/14938

Resumé

I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalerne 2011-2014 pågår der i øjeblikket i regi af Det Administrative Kontaktforum et arbejde med at udforme sundhedsaftalerne for den kommende periode.

Den del af sundhedsaftalerne, der er fælles for regionen og alle 22 kommuner er grundaftalen. Hertil kommer en række specifikke aftaler mellem regionen og en eller flere kommuner. Samlet udgør grundaftalen og de specifikke aftaler en sundhedsaftale.

Grundaftalen sendes i høring i region og kommuner i april-maj og deadline for indgivelse af specifikke aftaler er i september 2010.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftalerne 2011-2014 pågår der i øjeblikket i regi af Det Administrative Kontaktforum et arbejde med at udforme sundhedsaftalerne for den kommende periode.

Det administrative Kontaktforum (DAK) er et embedsmandsforum, der består af repræsentanter fra kommunerne og regionen. Det er DAK, der forestår det administrative arbejde vedrørende sundhedsaftaler, samt forbereder sager til Sundhedskoordinationsudvalget, der er det fælles forum for kommuner og region på politisk niveau.

Den del af sundhedsaftalerne, der er fælles for regionen og alle 22 kommuner er grundaftalen. Hertil kommer en række specifikke aftaler mellem regionen og en eller flere kommuner. Samlet udgør grundaftalen og de specifikke aftaler en sundhedsaftale.

Grundaftalen består af flere delelementer, bl.a. er der også et afsnit, der omhandler den fælles indsats over for mennesker med sindslidelser. Det afsnit beskriver opgavefordelingen mellem region og kommuner samt praksis. Endvidere er der som følge af Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedsaftalerne aftaler vedrørende mennesker med samtidig sindslidelse og misbrug samt børn i familier med sindslidende.

Regionsdækkende aftaler, som "den regionale samarbejdsaftale", "samarbejdsaftalen for demensområdet" samt "samarbejdsaftalen for det børne- og ungdomspsykiatriske område" gengives i hovedtræk og vedlægges som bilag. Grundaftalen behandler desuden fælles ønsker til nye regionsdækkende aftaler samt den fælles forebyggelsesindsats over for mennesker med sindslidelse og somatiske sygdomme.

Grundaftalerne er som nævnt gældende for alle regionens kommuner og Region Syddanmark. I forlængelse af grundaftalerne forhandles der specifikke aftaler mellem grupper af kommuner eller enkelte kommuner og regionen. I den forbindelse har psykiatristaben i løbet af marts-april måned afholdt møder med regionens 22 kommuner.

Den generelle tendens er, at der ikke ønskes mange nye specifikke aftaler, men derimod et fokus på at få allerede eksisterende aftaler til at fungere optimalt, samt at udbrede gode aftaler mellem enkelt kommuner og regionen til hele regionens område.

Grundaftalen sendes i høring i region og kommuner i april-maj og deadline for indgivelse af specifikke aftaler er i september 2010.

Den politiske forhandlingsrunde af sundhedsaftalerne finder sted i oktober, og der forventes godkendelse af de samlede aftaler i region og kommuner i december 2010. Det er udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde, der forestår de politiske forhandlinger med kommunerne.

Til orientering om sundhedsaftalernes opbygning og nuværende indhold er vedlagt "Sundhedsaftalerne 2008 - kort fortalt".

 

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Der blev givet en orientering. 

Bilag:

 

 

 

4.      Puljemidler til pilotprojekt vedr. opkvalificering af jobcentermedarbejdere

Sagsnr:

09/12701

Resumé

Region Syddanmark har netop modtaget tilsagn om projektmidler til et projekt, der skal udføres i samarbejde med to kommuner om opkvalificering af jobcentermedarbejdere ift. borgere med en psykisk lidelse.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har netop modtaget tilsagn om puljemidler fra Socialministeriet, som er afsat i forbindelse med EU’s fattigdomsår. Midlerne skal anvendes til et projekt, der skal udføres i samarbejde med to kommuner, om opkvalificering af jobcentermedarbejdere ift. borgere med en psykisk lidelse. Region Syddanmark modtager 184.145 kr. i tilskud, som skal finansiere halvdelen af projektets budget på i alt 368.290 kr.

Inspirationen til nærværende pilotprojekt kommer bl.a. fra Arbejdsmarkedskommissionens analyser, som er udgivet i deres slutrapport "Velfærd kræver arbejde" fra den 21. august 2009. Rapporten peger bl.a. på, at førtidspension i stigende grad tilkendes på baggrund af en psykisk lidelse. Andelen af førtidspensionstilkendelser, hvor hovedårsagen er en psykisk lidelse, er steget fra under 30 % i 1999 til knap 50 % i 2008.

En af de løsninger, som kommissionen peger på for at imødegå den ovennævnte udvikling, er målrettede individuelle udviklingsforløb for borgere, som ikke umiddelbart har en tilstrækkelig arbejdsevne, men som på sigt måske kan bestride et fleksjob eller et ordinært job. Udviklingsforløbet, som skal udvikle arbejdsevnen, koordineres af én kontaktperson, men består af et samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet samt social- og sundhedsområdet. Denne løsning er afhængig af, at medarbejderne i jobcentrene har tilstrækkelig viden om psykiske lidelser og mulighed for at anvende denne viden.

Pilotprojektets sigte er at opstille en målrettet model for specifik opkvalificering af de kommunale medarbejdere i jobcentrene, samt afprøve modellen, evaluere den og udbrede den til andre kommuner.

Pilotprojektet gennemføres i samarbejde mellem Esbjerg kommune og en mindre kommune samt Region Syddanmark.

Der vil efterfølgende blive forlagt en sag for forretningsudvalg og regionsråd med henblik på at få sagen bragt bevillingsmæssigt på plads.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Der blev givet en orientering

 

 

5.      Rapport fra konsulentfirmaet Implement om udbygning af kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/5402

Resumé

Implement-rapport påpeger, at kapaciteten i den ambulante børne- og ungdomspsykiatri bør øges, og at der bør indføres ensartede henvisnings-, visitations- og inklusionskriterier i hele Region Syddanmark. Der skal udarbejdes et høringsudkast bl.a. indeholdende forslag til antal sengeafdelinger og akutfunktioner samt beskrivelse af den fremtidige ledelsesstruktur inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Udvalget vil se høringsudkastet på et ekstraordinært møde i maj.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af psykiatriplanen i 2007 besluttede regionsrådet at arbejde for, at den ambulante kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien udbygges med 30-40%, og at det samlede antal sengepladser udvides med 6. Formålet hermed var at imødekomme et forventet pres i forbindelse med udredningsgaranti, samt over en 4-årig periode at øge kapaciteten til at kunne behandle 1,5% af populationen mod 1% i 2007.

I løbet af 2009 har psykiatrien bistået af konsulentfirmaet Implement gennemført et omfattende projekt- og procesforløb vedrørende børne- og ungdomspsykiatrien. Hovedformålet har været at udarbejde en konkret plan for videre udbygning af den børne- og ungdomspsykiatriske kapacitet med fokus på den ambulante del. Implement har sammenfattet processens resultater i en rapport.

Rapporten viser, at antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien næsten er fordoblet over en syv-årig periode. I 2004 var der 2.610 henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark. En fremskrivning foretaget af Sundhedsstyrelsen siger, at dette tal vil være steget til 5.002 henvisninger i 2010. Efterspørgslen forventes fortsat at stige i de kommende år, hvor også udrednings- og behandlingsgarantier sætter specialet under pres. Det er derfor nødvendigt med en systematisk og langsigtet tilrettelæggelse af organisering, kapacitet og ressourceforbrug. Det er på den baggrund, projekt- og procesforløbet er gennemført og rapporten udarbejdet.

Rapportens overordnede anbefalinger er, at:

 • der foretages en harmonisering af henvisnings-, visitations- og inklusionskriterier i regionen
 • psykiatriplanens aldersafgrænsning for børne- og ungdomspsykiatrien på til og med 19 år implementeres på alle afdelinger
 • der sættes fokus på udvikling og harmonisering af den ambulante behandling
 • den ambulante behandling fortsat foregår i hver af de fire hovedfunktionsområder
 • der bliver højst tre, optimalt to enheder med mulighed for indlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien

Psykiatriledelsen har drøftet rapporten i forhold til psykiatriplanen, og der arbejdes nu videre med at indføre ensartede henvisnings-, visitations- og inklusionskriterier i hele regionen. 

Derudover udarbejdes i foråret et høringsudkast bl.a. indeholdende forslag til antal sengeafdelinger og akutfunktioner samt beskrivelse af den fremtidige ledelsesstruktur inden for børne- og ungdomspsykiatrien.

Høringsudkastet forventes behandlet i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri på et ekstra møde, der afholdes i forlængelse af regionsrådets møde den 31. maj 2010 og efterfølgende i forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på, at udkastet kan sendes i høring til relevante parter efter regionsrådets møde i juni med høringsfrist ultimo august/primo september 2010.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Der blev givet en orientering.

Bilag:

 

 

 

6.      Byggeprogram for ny- og ombygninger ved Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart

Sagsnr:

09/6861

Resumé

Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2009 et idéoplæg til etablering af en samlet regional retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Dels skal alle retspsykiatriske sengepladser i Region Syddanmark samles i Middelfart, dels skal sengekapaciteten udbygges fra 30 til 70 pladser. Idet der også fortsat skal være almenpsykiatriske patienter i Middelfart, skal der ske en større ombygning og ikke mindst en omfattende tilbygning til afdelingen i Middelfart for at kunne rumme de fremtidigt væsentligt udvidede funktioner. Der er udarbejdet et byggeprogram for ny- og ombygningen til en samlet pris på 244.300.000 kr. Da regionen har modtaget 19.800.000 kr. fra statslige puljer, er det regionale finansieringsbehov på 224.500.000 kr.

Sagsfremstilling

Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2009 et idéoplæg til etablering af en samlet regional retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Dels skal alle retspsykiatriske sengepladser i Region Syddanmark samles i Middelfart, og dels skal sengekapaciteten udbygges fra 30 til 70 pladser. Idet der også fortsat skal være almenpsykiatriske patienter i Middelfart, skal der ske en større ombygning og ikke mindst en omfattende tilbygning til afdelingen i Middelfart for at kunne rumme de fremtidigt væsentligt udvidede funktioner.

Siden efteråret 2009 har der under ledelse af en projektgruppe for byggeriet i Middelfart været nedsat 5 brugergrupper mhp. at kvalificere grundlaget for udarbejdelsen af et byggeprogram i Middelfart. Brugergrupperne har været i arbejde fra ca. 1. december 2009 og indtil primo marts 2010.

De 5 brugergrupper, der har haft repræsentation fra blandt andet de 3 nuværende retspsykiatriske afdelinger, har især haft fokus på den retspsykiatriske del af byggeriet. Det omhandler de helt særlige rumlige og aktivitetsmæssige krav samt de sikkerhedsmæssige krav, der gælder for retspsykiatrien, hvor patienterne ofte er indlagt i adskillige år. Udgangspunktet for arbejdet har været standarder og principper i den politisk godkendte Generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien. De generelle standarder tager dog ikke højde for de særlige forhold, der gør sig gældende, når der skal bygges til den retspsykiatriske målgruppe. De områder, hvor den retspsykiatriske målgruppe afføder større arealer og/eller dyrere arealer i forhold til andre psykiatriprojekter er:

 • Sengeafsnittene - endnu større rummelighed i fællesområdet, 2 rum pr sengestue (på 1 af 5 afsnit)
 • Aktivitetsområdet - den væsentlige længere liggetid afføder et større behov for aktivitetsmuligheder
 • Udearealer - mere plads og dyrere arealer (mere udstyr)
 • Sikkerhed - både igennem ekstra plads på afsnittet, ekstra ydre fysisk sikkerhed og 12-04-2010 12-04-2010 sikkerhedssystemer.

Dette udmønter sig i nettoareal pr. sengestue i de 4 almindelige retspsykiatriske afsnit på ca. 55 kvm. Det svarer nærmest til den nuværende standard i Middelfart og ligger ca. 5 kvm. under den standard man fx. regner med i Region Hovedstaden.

Ved godkendelsen af idéoplægget blev det angivet, at den endelige anlægsbyggeriberegning ville blive forelagt sammen med byggeprogrammet i foråret 2010.

En gennemregning af projektet viser, at det samlede anlægsprojekt kan gennemføres for 244.300.000 kr.  inkluderet et tillæg på 8.500.000 kr. til energiklasse-1 byggeri, som er vurderet af en ekstern rådgiver.

Region Syddanmark har søgt og modtaget midler fra staten til udbygning og modernisering af psykiatriens bygninger, herunder opfyldelse af øgede sikkerhedsmæssige krav på i alt 19.800.000 kr.

Samlet set svarer det til et regionalt finansieringsbehov på 224.500.000 kr.

Tages der i den samlede økonomi højde for tillægget til energiklasse-1 byggeri og et fradrag på 17.000.000 kr. til et planlagt nyt byggeri til sygehusadministrationen, som ikke realiseres, idet administrationen forbliver i de nuværende lejede lokaler, svarer dette med en mindre afvigelse på 1,5 mio. kr. til det afsatte beløb på regionens investeringsoversigt for 2010.

Indstilling

Psykiatri- og socialdirektøren indstiller, at udvalget over for regionsrådet anbefaler,

at byggeprogrammet for ny- og ombygninger ved Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart godkendes.

Udvalget

Godkendt.

Bilag:

 

 

 

7.      Ny afdeling i Vejle - ansøgning til ekspertudvalget for sygehusbyggerier (Erik Juhl udvalget)

Sagsnr:

10/3205

Resumé

Det af regeringen nedsatte ekspertudvalg vedr. sygehusbyggerier (Erik Juhl udvalget) gennemfører 2. ansøgningsrunde vedr. midler fra statens Kvalitetsfond til fremtidige sygehusbyggerier. I første ansøgningsrunde i august 2008 fremsendte psykiatrien alle større anlægsprojekter i lyset af psykiatriplanen Fremtidens psykiatri. Ekspertudvalget anbefalede gennemførsel af projekterne, men henviste finansiering af disse til regionens egne investeringsmidler. Som følge af en ændrede beregninger på Vejle-projektet genfremsendes ansøgning til udvalget.

Sagsfremstilling

Det af regeringen nedsatte ekspertudvalg vedr. sygehusbyggerier (Erik Juhl udvalget) gennemfører 2. ansøgningsrunde vedr. midler fra statens Kvalitetsfond til fremtidige sygehusbyggerier. Der er ansøgningsfrist 1. juni 2010 og forventet anbefalinger fra udvalget ultimo november 2010.

I første ansøgningsrunde i august 2008 fremsendte psykiatrien alle større anlægsprojekter i lyset af psykiatriplanen Fremtidens psykiatri. Ekspertudvalget anbefalede gennemførsel af projekterne, men henviste finansiering af disse til regionens egne investeringsmidler.

I lyset af

 • at de store psykiatrianlægsprojekter i Middelfart og Esbjerg allerede er på regionens investeringsoversigt,
 • at ekspertudvalget allerede har godkendt den somatiske del anlægsprojektet NytOUH og forventes at godkende den somatiske plan for Aabenraa, samt anbefalet psykiatriprojekterne disse steder, men henvist dem til 100% regional egen finansiering,

genfremsendes kun psykiatriens Vejle-anlægsprojekt til 2. runde af udlodning af kvalitetsfondsmidler til sygehusbyggerier. 

Vedlagt forelægges forslag til ansøgning til regeringens ekspertudvalg om at afsætte kvalitetsfondsmidler til byggeri af et nyt psykiatrisk sygehus i Vejle.

I forhold til den tidligere fremsendte ansøgning i august 2008 er der sket følgende ændringer:

 • Areal og anlægsøkonomi er gennemregnet ud fra standarderne i generalplanen (som igen bygger på en del af de standarder Erik Juhl udvalget lagde til grund for udlodning af midlerne i 1. runde)
 • Der bliver indregnet udgifter til de 2 etagers kælder under nybyggeriet – oprindeligt var udgiften udeladt fra psykiatriens anlægsprojekt, da kælderen i første omgang var sat af til mulig p-kælder for somatikken. Somatikken har dog siden fundet hurtigere og billigere måder at løse p-plads problematikken på sygehusgrunden gennem etablering af p-huse. Udgiften er ikke indregnet i vedlagte udgave af ansøgning, da en nærmere beregning endnu mangler. Tallet forventes at foreligge til udvalgsmødet, men de første løse beregninger antyder en ekstraudgift i størrelsesorden 150-200 mio. kr.
 • Der er ved at blive gennemført en nærmere analyse og risikovurdering af jordbundsforhold og skråningsstabilitet i det område, som afdelingen er planlagt projekteret i. Det vil blive omsat til vurdering af øget anlægsudgift som følge af forholdene på grunden.

De økonomiske overslag i den nuværende udgave af ansøgningen til ekspertudvalget skal derfor tages med forbehold for den igangværende nærmere beregning af merudgift pga. kælder og forholdene på grunden.

 

Indstilling

Psykiatri- og socialdirektøren indstiller,

at udvalget over for regionsrådet anbefaler, at ansøgning vedrørende Vejle-projektet godkendes.

Udvalget

Godkendt.

Bilag:

 

 

 

8.      Psykiatri og NytOUH

Sagsnr:

09/14460

Resumé

I den oprindelige beslutning i regionsrådet om at bygge et nyt universitetshospital indgik, at psykiatrien også skulle være til stede i det nye hospital. I den forestående projektkonkurrence for NytOUH anbefales det, at psykiatrien indgår med 22.347 kvm beregnet på baggrund af de politisk vedtagne standarder i Generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien til en forventet samlet pris på 530 mio. kr.

Sagsfremstilling

I den oprindelige beslutning i regionsrådet om at bygge et nyt universitetshospital indgik, at psykiatrien også skulle være til stede i det nye hospital.

I forbindelse med 1. ansøgningsrunde til ekspertudvalget for sygehusinvesteringer blev der afsendt en ansøgning for dels den somatiske del af projektet og dels en ansøgning for den psykiatriske del af projektet. Hvor ekspertudvalget og regeringen efterfølgende valgte at støtte den somatiske del af projektet, blev psykiatriens del af projektet godkendt af udvalget, men der fulgte ingen penge med.

Ekspertudvalget pegede på, at projekter i den størrelsesorden, som fx psykiatriens del af NytOUH, skulle regionen selv kunne finansiere inden for nuværende investeringsramme. På nuværende tidspunkt er der endnu ikke afsat midler til psykiatridelen af NytOUH på investeringsoversigten.

Psykiatrien og forberedelse af NytOUH:

På baggrund af den oprindelige politiske beslutning omkring psykiatriens integration i det fremtidige NytOUH har psykiatrien indgået i hele arbejdet med forberedelse af NytOUH-projektet, herunder hvordan psykiatrien kunne integreres i de grundkoncepter, herunder bl.a. klyngedannelsen og FAM (Fælles Akut Modtagelse), der ligger til grund for projektkonkurrencen for NytOUH.

Konkret foreslås bl.a.

 • at psykiatrien integreres i FAM,
 • at voksenpsykiatrien udgør sin egen klynge,
 • at der skal arbejdes videre med hvordan børne- og ungdomspsykiatrien vil kunne integreres i børneklyngen.

Psykiatrien tilslutter sig de overordnede styrende principper og standarder for NytOUH projektet, men vil indenfor den del af NytOUH, der skal anvendes til den psykiatriske behandling, tage afsæt i de godkendte standarder i Generalplanen for fysiske rammer i psykiatrien.

Psykiatri og projektkonkurrence:

I forhold til den forestående projektkonkurrence vil psykiatrien i lyset af den tidligere politiske beslutning på området skulle indgå i det konkurrenceprogram regionsrådet bliver præsenteret for på det kommende juni-møde. De generelle oplysninger og konkret materiale om psykiatrien, der vil indgå i konkurrencematerialet for NytOUH vil stamme fra den vedtagne generalplan for psykiatrien. Det er dog væsentligt for udarbejdelse af konkurrencematerialet, at få en afklaring på, hvor mange kvadratmeter psykiatrien indgår med i projektet.

Regionsrådet godkendte i august 2009 Generalplan for de fysiske rammer i psykiatrien. Planen fastlægger de standarder og principper, der skal bygges efter i alle psykiatribyggerierne fremover. I den godkendte plan indgik konkrete konsekvensberegninger på baggrund af standarderne i generalplanen på antal kvm og anlægsudgift for de enkelte større anlægsprojekter, herunder psykiatriens del af NytOUH.

På baggrund af generalplanens standarder er det beregnet, at der skal bygges 21.807 kvm til at rumme psykiatriens funktioner på et fremtidigt NytOUH svarende til 125 senge fordelt på børne- og ungdomspsykiatrien (22), voksenpsykiatrien (82, incl. FAM) og gerontopsykiatrien (21) og ambulante funktioner på det børne- og ungdomspsykiatriske og gerontopsykiatriske område. Hertil kommer et areal på skønnet ca. 540 kvm til universitetsafdelingens forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Samlet set anbefales, at psykiatrien indgår i projektkonkurrencen med 22.347 kvm til en forventet samlet pris på 530 mio. kr. (indeks 120,5).

Indstilling

Psykiatri- og socialdirektøren indstiller, at udvalget over for regionsrådet anbefaler,

at psykiatrien indgår i projektkonkurrencen for NytOUH med 22.347 kvm, herunder 540 kvm til undervisning og forskning til en forventet samlet pris på 530 mio. kr. (indeks 120,5).

Udvalget

Der afholdes et ekstra møde i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 4. januar 2011, kl. 14.00. Indstillingerne blev godkendt.

 

 

 

 

9.      Høring af psykiatritillægget til FAM-rapporten - opsamling

Sagsnr:

09/5865

Resumé

Psykiatrien har udarbejdet et tillæg til den FAM-rapport, der blev godkendt af regionsrådet i juni 2009. Psykiatrien skulle afvente Sundhedstyrelsens anbefalinger på akutomtådet for psykiatrien. Psykiatritillægget blev i februar 2010 sendt i høring af regionsrådet. Høringsperioden udløb den 13. april 2010, og der er indkommet 14 høringssvar. Konsekvenser af høringssvarene drøftes på mødet.

Sagsfremstilling

"Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark" var i en bred høring i marts/april 2009 og blev godkendt af regionsrådet i juni 2009.

Rapporten indeholder en model for, hvordan de fælles akutmodtagelser skal organiseres på akutsygehusene. Regionsrådet har med akutplanen vedtaget, at der skal være akutsygehuse i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Aabenraa. På akutsygehusene skal alle akutte patienter modtages i den fælles akutmodtagelse (FAM).

Rapporten tog ikke stilling til psykiatriens indplacering i FAM, da det blev besluttet at afvente Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den akutte indsats i psykiatrien. Disse anbefalinger blev offentliggjort i august 2009.

På baggrund af anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og anbefalingerne i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" har Psykiatriens Ledelse i samarbejde med afdelingsledelserne udarbejdet et udkast til et psykiatritillæg til "Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark". 

Psykiatritillægget har været behandlet i Det særlige udvalg vedr. psykiatri- og socialområdet samt specialundervisning den 10. december 2009, i forretningsudvalget den 13. januar 2010 samt i regionsrådet den 25. januar 2010. Her besluttede regionsrådet, at psykiatritillægget til "Rapport vedr. Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark" skal sendes i høring.

Psykiatritillægget beskriver forslag og anbefalinger til integration af psykiatrien i FAM, hvor psykiatriens fremtidige døgnfunktioner er placeret på samme matrikel som somatikken. Det drejer sig om Aabenraa, Odense og Svendborg. Tillægget i sin oprindelige udgave er vedlagt.

Herudover fremgår det af psykiatriplanen, at der skal være psykiatriske døgnfunktioner i Esbjerg og Vejle, som ikke vil være placeret på samme matrikel som de fremtidige akutsygehuse. Her skal der etableres samarbejdsaftaler, der sikrer den somatiske udredning og behandling af den akutte psykiatriske patient samt den psykiatriske udredning og behandling af den akutte somatiske patient.

Ved høringsperiodens udløb er der modtaget 14 høringssvar. Sundhedsstyrelsen m.fl. har meddelt, at de ikke kan overholde fristen og først kan indsende høringssvar mandag den 19. april 2010. For at sikre fremdriften i sagen, og ikke vente til næste møde i udvalget i juni, fastholdes behandling af høringssvarene på udvalgsmødet den 20. april 2010. Psykiatristaben vil udarbejde en opsamling på hovedpointerne i høringssvarene og på mødet fremlægge forslag til hvilke konsekvenser, der skal drages af høringssvarene. Materiale vil blive udleveret og gennemgået på mødet.

Indstilling

Psykiatri- og socialdirektøren indstiller, at Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri reviderer psykiatritillægget på baggrund af høringssvarene.

Psykiatri- og socialdirektøren indstiller, at Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri over for regionsrådet anbefaler, at det reviderede psykiatritillæg godkendes.

Udvalget

Godkendt.

Bilag:

 

 

 

10.    Mødekalender 2010

Sagsnr:

10/1412

Sagsfremstilling

Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri:

 • Mandag den 31. maj 2010 i forlængelse af regionsrådsmødet,
 • tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14.00,
 • tirsdag den 21. september 2010, kl. 14.00 og
 • tirsdag den 16. november 2010, kl. 14.00.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Mødet den 31. maj 2010 blev flyttet frem til kl. 14.45.

 

 

 

 

11.    Eventuelt

Sagsnr:

10/1412

Udvalget

Ingen meddelelser. 

 


Siden er sidst opdateret 15-04-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap