Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPræhospitaludvalgetpilDen præhospitale indsats - referat 29-04-2010

Den præhospitale indsats - referat 29-04-2010

Mødedato:
29-04-2010 Kl. 12:30 - Kl. 15:00

Mødested:
Mødeværelse 1

Aabenraa Sygehus
Egelund 10
6200 Abbenraa

Medlemmer:
Thyge Nielsen, Claus Warming, Thies Mathiasen, Poul Sækmose, Andrea Terp, Jette Jensen, Mette B. Valentin

Afbud:
Thies Mathiasen.

 

Dagsorden

 1. Præhospital bidrag til ansøgninger til regeringens ekspertudvalg
 2. Kampagne om førstehjælp i Region Syddanmark
 3. Orientering vedr. regeringens udvalg om det præhospitale akutberedskab
 4. Den præhospitale dækning i Region Syddanmark
 5. Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen
 6. Vagtcentral IT økonomi
 7. Mødeplan 2010
 8. Eventuelt
 9. Rundvisning på Aabenraa Sygehus, kl. 14.00 - 15.00

 

1.      Præhospital bidrag til ansøgninger til regeringens ekspertudvalg

Sagsnr: 10/161

Sagsfremstilling

I forbindelse med de forestående ansøgninger til kvalitetsfonden skal Region Syddanmark sende ansøgninger for sygehusene OUH, Kolding, Esbjerg og Aabenraa til regeringens ekspertudvalg. Dette med henblik på at få frigivet midler til det planlagte byggeri. De samlede ansøgninger behandles i det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur.

Som en del af ansøgningen har ekspertudvalget efterspurgt et afsnit om den præhospitale dækning. Sundhedsstaben har til brug i ansøgningerne udarbejdet et fælles brev om den præhospitale dækning i Region Syddanmark. Denne fælles beskrivelse er suppleret med korte beskrivelser af de lokale præhospitale forhold omkring de fire sygehuse. Konkret er følgende materiale udarbejdet vedrørende det præhospitale område:

 • OUH: Fælles beskrivelse af præhospital indsats inkl. beskrivelse af Odense området (vedlagt i bilag 1)
 • Kolding: Fælles beskrivelse af præhospital indsats inkl. beskrivelse af Kolding området (vedlagt i bilag 2)
 • Aabenraa: Fælles beskrivelse af præhospital indsats inkl. beskrivelse af Aabenraa området (vedlagt i bilag 3)
 • Esbjerg: Fælles beskrivelse af præhospital indsats inkl. beskrivelse af Esbjerg området (vedlagt i bilag 4)

Disse fire vedlagte beskrivelser vil indgå i de endelige ansøgninger til regeringens ekspertudvalg. Enten vil de vedlagte beskrivelser indgå i deres fulde længde eller også vil de blive vedlagt som bilag til ansøgningerne.

Det samlede ansøgningsmateriale til regeringens ekspertudvalg fremlægges (efter planen) forretningsudvalget den 19. maj 2010 og herefter for Regionsrådet den 31. maj 2010.


Indstilling

Til drøftelse.

Bilag:


Udvalget:
Drøftedes. – Udvalget anbefaler, at beskrivelserne vedr. den præhospitale dækning indgår i de endelige ansøgninger til ekspertudvalget.

 

 

2.      Kampagne om førstehjælp i Region Syddanmark

Sagsnr: 10/185

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats drøftede på møde den 18. marts 2010 regionens muligheder for at sætte fokus på livreddende førstehjælp. På foranledning af udvalgets drøftelse er udarbejdet indeværende notat.

Notatet giver et kort rids af førstehjælpsområdet i Danmark, og mere specifikt omkring hjertestop og hjertestartere.

Endeligt er der præsenteret forskellige muligheder for at øge opmærksomheden samt kendskab til livreddende førstehjælp.


Indstilling

Til drøftelse


Bilag:


Udvalget:

Drøftedes. - Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med de skitserede initiativer vedr. hjertestarter. Parallelt hermed arbejdes med et initiativ omkring førstehjælpskurser, fx ved at samle kursusudbyderne for at drøfte en fælles kampagne, og regionen kan evt. støtte markedsføring.

 

 

3.      Orientering vedr. regeringens udvalg om det præhospitale akutberedskab

Sagsnr: 10/161

Sagsfremstilling

I regeringsgrundlaget fra november 2007 indgik det, at akutberedskabet skal indrettes, så hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inde for 15 minutter efter opkald til 112, og siden er det indgået i finanslovsaftalerne for 2008 og 2009, at der skal nedsættes et udvalg, som skal se nærmere på behovet for udvidelse og ændring af det præhospitale beredskab samt løsninger, som kan skabe tryghed i de områder af landet, hvor der fremover bliver langt til nærmeste akutmodtagelse. Dette udvalg blev nedsat i efteråret 2009 og udvalget har indtil nu afholdt tre møder.

Fra at udvalget i starten primært så ud til at skulle koncentrere sig om den præhospitale indsats i mere traditionel forstand, er udvalgets opgavefelt, blandt andet med finanslovsaftalen for 2009 blevet udvidet, idet udvalget ligeledes skal se på tilrettelæggelsen af de nære akuttilbud i især udkantsområder. Endvidere er spørgsmålet om lægevagtens opgaver og fremtidige tilrettelæggelse blevet en af de opgaver, udvalget skal se på.

Region Syddanmark er i forbindelse med ovenstående, blevet bedt om en fyldestgørende og ensartet beskrivelse af den nuværende og planlagte indsats på det præhospitale område. Til udvalgets orientering har sundhedsstaben den 14. april 2010 fremsendt vedlagte beskrivelse til Indenrigs- og sundhedsministeriet.

Der er ikke fastlagt et endeligt afslutningstidspunkt for udvalgets arbejde, idet udvalget – jfr. vedlagte kommissorium - først skal afgive endelig rapport, når der er tilstrækkelig klarhed over den fremtidige sygehusstruktur. Men udvalget kan afgive delrapporter undervejs, og således forventes det, at udvalget inden sommerferien afgiver delrapporter om hhv. styrkelse af det sundhedsfaglige indhold i håndteringen af alarmopkald (jfr. ovenstående) og om, hvordan vagtlægeordningen i højere grad kan indtænkes i den samlede akutindsats.

I relation til regeringens udvalg om den præhospitale akutindsats og regeringens målsætning om hjælp indenfor 15 min. har ministeren den 17. marts 2010 været i åbent samråd. Ud fra dette samråd som findes i sin fulde længde på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside, kan følgende citater fra ministeren uddrages:

 • Til en start vil jeg slå én ting helt fast: Målsætningen om at "hjælpen under normale omstændigheder skal være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112" indgår både i regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" og i "Danmark 2020". Derfor er det naturligvis et mål, regeringen vil leve op til. Og som regeringen har en fast køreplan for at realisere.

 • I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur skal der sikres et fintmasket net af hurtig hjælp og nære tilbud, så der i alle dele af landet skabes tryghed for, at befolkningen hurtigt kan komme i relevant behandling. Særligt i de dele af landet, hvor der bliver længere til nærmeste akutsygehus. Men præcis hvordan den fremtidige indsats på akutområdet skal se ud, og hvordan målsætningen om de 15 minutter bedst realiseres, kan først endelig fastlægges, når den nye sygehusstruktur er på plads. Og det er den som bekendt ikke endnu.

 • Udvalget afgiver sin endelige rapport, når der er tilstrækkelig klarhed over den fremtidige sygehusstruktur. Men udvalget vil løbende komme med delrapporter og anbefalinger på udvalgte områder:

I løbet af foråret vil udvalget komme med anbefalinger til, hvordan den sundhedsfaglige rådgivning i forbindelse med opkald til 112 kan styrkes. Det skal være sådan, at man bliver stillet videre til en sundhedsperson, når opkaldet til 112 har sundhedsfaglig karakter.

I løbet af efteråret vil udvalget give med en status for sit arbejde. Som en del af denne status vil udvalget præsentere et samlet overblik over, hvor der er "hvide pletter" på landkortet, som med den nye sygehusstruktur kan kræve særlige nye løsninger. Udvalget vil også se på, hvordan vagtlægeordningen i højere grad kan indtænkes i den samlede akutindsats.

I løbet af 2011 vil udvalget komme med anbefalinger til, hvordan en landsdækkende helikopterordning kan organiseres.  

 • Jeg vil også fremhæve, at regeringen sammen med DF har afsat 500 mio. kr. til løsninger i udkantsområder og 100 mio. til en helikopterordning. De 500 mio. kr. skal bruges til at etablere særlige løsninger i de dele af landet, hvor der måtte være "hvide pletter". Det kunne fx være til etablering af en skadeklinik eller et lægehus i eksisterende lokaler, som kan håndtere de mange mindre skader, som det ikke er nødvendigt at tage på et specialiseret sygehus med. Jeg forventer, at midlerne kan udmøntes fra 2011.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget:
Orienteredes.

 

 

4.      Den præhospitale dækning i Region Syddanmark

Sagsnr: 10/172

Sagsfremstilling

Udvalget vedr. den præhospitale indsats besluttede på mødet den 2. februar 2010, at der på det kommende møde skulle ske en indledende drøftelse af den præhospitale dækning i Region Syddanmark, med fokus på "hvide pletter", dvs. områder hvor det tager forholdsvis lang tid for ambulancerne at nå frem. 

Vedlagte notat " Den præhospitale dækning i Region Syddanmark - til møde i det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats den 29. april 2010" skal ses som et oplæg til en overordnet drøftelse af "hvide pletter" i Region Syddanmark.

I notatet fokuseres på følgende tre emner:

 • Status på præhospitale udbygning, herunder om de ny etablerede præhospitale enheder benyttes, hvilket område de dækker og hvad enhederne bruges til
 • Region Syddanmarks præhospitale dækning ift. regeringens målsætning om 15 min. responstid, herunder oplæg til indledende drøftelser vedrørende "hvide pletter" i regionen. 
 • Seneste ambulance responstidsopgørelser, relateret til identificerede "hvide pletter".


Fra notatet skal fremhæves, at responstiderne i Region Syddanmark overordnet set ligger på et lavt niveau, både når der sammenlignes med tal fra de gamle amter, men også når der sammenlignes med de øvrige regioner.

Hvis man alligevel går ind og analyserer på, hvor ambulancedækningen er mindre god, skiller følgende områder sig ud. Både i forhold til køretid til nærmeste ambulancestation men også i forhold til de realiserede responstider over 15 min:

 • Langeland (spidserne af Langeland)
 • Varde (Blåbjerg-Blåvandshuk-området)
 • Vejen (Nordlige del af Vejen kommune)
 • Sønderborg (Nordals)
 • Tønder (Særligt langs vestkysten og Rømø)

Som det også fremgår af notatet er det vigtigt, at pointerer, at ambulanceresponstiden skal ses i sammenhæng med øvrige præhospitale tiltag, som eksisterer i de områder, der har en mindre god ambulancebetjening.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget:
Orienteredes og drøftedes.

 

 

5.      Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen

Sagsnr: 10/191

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats blev på møde den 18. marts 2010 orienteret om, at man med udgangspunkt i de intentioner, der er beskrevet i regionens sundhedsberedskabs- og præhospitale plan vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man i Region Syddanmark vil håndtere og organisere den sundhedsfaglige visitation i forbindelse med 112-opkald.

Sundhedsstyrelsen har i rapporten vedrørende sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen anbefalet et øget samarbejde mellem sundhedsmyndighederne og alarmcentralerne om håndteringen af alarmopkald af sundhedsfaglig karakter, samt angivet en række anbefalinger i arbejdet med sundhedsfaglig visitation, herunder opridset 4 modeller for sundhedsfaglig rådgivning i alarmeringsfasen.

En af anbefalingerne var, at 112-opkald håndteres ens på tværs af landet, og i regi af Danske Regioner er der peget på en af modellerne opridset i rapporten for sundhedsfaglig visitering af 112-opkald, som den regionerne i samarbejde med Rigspolitiet arbejder videre med at få konkretiseret.

Modellen baseres på, at i de tilfælde, hvor alarmopkaldet vedrører sundhedsfaglige problemstillinger, kobles den regionale vagtcentral med ind på samtalen, således at vagtcentralen kan foretage relevant sundhedsfaglig rådgivning af indringer og sundhedsfaglig visitation af alarmopkaldet, mens politiets alarmcentral tager sig af stedfæstelse og identifikation af opkaldet og vurderingen af, om der er behov for at involvere andre beredskaber.

Danske Regioner og Rigspolitiet er gået i dialog om, hvordan det i praksis vil kunne foregå, samt udarbejde forslag til den nærmere tekniske og organisatoriske gennemførelse af samarbejds-/overleveringsmodellen (medhørsmodellen). Der er pt. ikke fastsat en slutdato for dette arbejde.

I mellemtiden er flere regioner gået i gang med at ansætte sundhedsfagligt personale. Hvilke sundhedsfaglige opgaver de udfører, indtil den endelige model kommer, er forskelligt.

I Region Nordjylland har man lavet en særaftale med det nordjyske politi og alarmcentralen i Aalborg om, at politiet viderestiller 112-opkald vedr. sundhedsfaglige hændelser. Dette sker efter vurdering af politiet, viderestillingen sker ved tvivl, hvis der er brug for førstehjælpskundskaber eller hvis indringeren ønsker det.

Viderestillingen sker ved brug af de eksisterende telefonsystemer og vedrører alene opkald fra 112 i Aalborg (hvilket svarer til 80% af alle opkaldene) og altså ikke overløbsopkald. I forhold til selve disponeringen kommer Politiet med et foreløbigt forslag til hastighedsgrad samt ressourcer, men alle opgaver bliver først endeligt disponeret ved den sundhedsfaglige medarbejder på vagtcentralen. Region Nordjylland gik i drift med deres vagtcentral og sundhedsfaglig disponering 7. april 2010.

Den lokale aftale er indgået mellem Rigspolitiet og Danske Regioner, ud fra en betragtning om, at der så kan indhentes erfaringer, som kan nyttiggøres i forbindelse med udformningen af den landsdækkende løsning. Betingelsen er endvidere, at Region Nordjylland går over på den landsdækkende løsning, når den er klar upåagtet, hvordan den endelige model kommer til at se ud..

I Region Midt er det fortsat politiets alarmcentral, som modtager opkaldene til 112, og politiets alarmoperatører, der taler med borgeren. Alle oplysningerne fra politiets alarmcentral bliver overført elektronisk til Region Midts AMK-Vagtcentral. De sundhedsfaglige disponenter har således via disponeringsværktøjet på vagtcentralen alle oplysninger til rådighed og kan, hvis der er uklarheder, og hvis der er tid (afhængig af kørselstype og køretid for ambulancen) ringe til indringer for yderligere oplysninger og evt. ændre kørselstypen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering af opgavens haste- og alvorlighedsgrad, endvidere kan der finde en sundhedsfaglig rådgivning sted.

Sundhedsstyrelsens rapport vedlægges udvalget til orientering.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget:
Drøftedes. - Udvalget anbefaler, at man indtil videre afventer, at der findes en fælles model på landsplan.

 

 

6.      Vagtcentral IT økonomi

Sagsnr: 09/5217

Resumé

Denne sag redegør for økonomien i vagtcentral IT projektet


Sagsfremstilling

I forlængelse af orienteringen på mødet den 18. marts 2010 vedrørende status på udbuddet af nyt vagtcentral IT system, bad det særlige udvalg vedrørende den præhospitale indsats om at økonomien i projektet blev tydeliggjort. Vedlagte notat redegør nærmere for økonomien i projektet, herunder de forventede udgifter til Termas vagtcentral IT løsning, udgifterne til den nuværende overgangsløsning med anvendelse af Falcks vagtcentral- radiokommunikationssystem samt de forventede udgifter til det nye vagtcentral IT system, som regionerne udbyder i et fælles udbud.

Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget:
Orienteredes.

 

 

7.      Mødeplan 2010

Sagsnr: 10/1093

Sagsfremstilling

Følgende mødepland for 2010 blev godkend af udvalget på mødet den 18. marts 2010:

20. maj kl. 12.30

08. juni kl. 12.30 (afholdes på Kolding Sh.)

19. august kl. 12.30

23. september kl. 12.30

14. oktober kl. 12.30

18. november kl. 12.30

15. december kl. 12.30


Indstilling

Det indstilles at,

 • næste møde afholdes torsdag en 20. maj 2010 kl. 12.30 - 14.00


Udvalget:
Næste møde afholdes den 20. maj. Udvalget ønsker, at Torsten Lang-Jensen orienterer om paramedicinere på mødet den 20. maj 2010.

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1093


Udvalget:
Thyge Nielsen orienterede om møde med Haderslev Kommune vedr. akutbilen i Haderslev.

Beslutning: Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at døgndækningen af akutbilen i Haderslev fremrykkes et halvt år til 1. oktober 2010.

 

 

9.      Rundvisning på Aabenraa Sygehus, kl. 14.00 - 15.00

Sagsnr: 10/1093

Sagsfremstilling

Sygehus Sønderjylland har i tidsrummet kl. 14.00 - 15.00 arrangeret en rundvisning på Aabenraa Sygehus. Rundvisningen sker i fællesskab mellem det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats samt det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur.

Rundvisningen vil have fokus på centerskadestuen samt kommende byggeri.

Administrerende sygehusdirektør Finn Jensen samt repræsentanter fra afdelingsledelsen for ortopædkirurgisk afdeling vil være til stede.

Mødested: Mødelokale 1, sygehuset i Aabenraa


Udvalget:

Orienteredes.


Siden er sidst opdateret 22-04-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |