Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilSygehusstrukturudvalgetpilGennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 29-04-2010

Gennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 29-04-2010

Mødedato:
29-04-2010 Kl. 14:00 - Kl. 16:50

Mødested:
Mødeværelse 1

Aabenraa Sygehus
Egelund 10,
6200 Aabenraa

Medlemmer:
Stephanie Lose, Sonny Berthold, Ingeborg Moritz Hansen, Jørgen Pless, Thies Mathiasen, John Lohff, Poul-Erik Svendsen, Andrea Terp, William Jensen, Pia Tørving, Finn T. Hansen 

Afbud:
Thies Mathiasen, William Jensen deltog ikke i behandlingen af punkt 1, 2, 3, 13.

 

Dagsorden

 1. Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
 2. Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sygehus Sønderjylland Aabenraa
 3. Etablering af Fælles Akut Modtagelse på Kolding Sygehus
 4. Nyt Universitetshospital i Odense - Bedømmelsesprocedure ved projektkonkurrence
 5. Ekstern undersøgelse af hjertekirurgien på OUH
 6. Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)
 7. Orientering vedr. de 7 Faglige Fællesskaber på Det Nye Universitetshospital, Skejby
 8. Arbejdsplan
 9. Forslag til møde i januar 2011
 10. Forslag til mødeplan for 2010
 11. Meddelelser
 12. Eventuelt
 13. Rundvisning på Aabenraa Sygehus, kl. 14.00 - 15.00 33

 

 

1.      Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Sagsnr: 10/4281

Resumé

Udkast til ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer om en tilsagnsramme til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg forelægges til godkendelse.

Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, som blev godkendt af regionsrådet den 1. marts 2010.


Sagsfremstilling

I Region Syddanmarks "Gennemførelsesplan - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" fra september 2008 fastslår regionsrådet, at Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg skal være akutsygehus for 224.000 borgere i det sydvestjyske område. Materialet i gennemførselsplanen var udgangspunktet for, at Region Syddanmark ansøgte Ekspertpanelet vedr. sygehusbyggeri om midler til Sydvestjysk Sygehus i forbindelse med fase 1.

I screeningsrapporten fra november 2008 bad ekspertpanelet Region Syddanmark revurdere projektet for Sydvestjysk Sygehus. Ekspertpanelet mente, at udgifterne til efterlevelse af akutanbefalingerne i Esbjerg ville være begrænsede.

Efterfølgende besluttede regionsrådet at få udarbejdet en generalplan for Sydvestjysk Sygehus. Generalplanen skulle med udgangspunkt i ekspertpanelets beregningsmetoder revurdere projektet i Esbjerg.

Regionsrådet besluttet den 1. marts 2010, at der skulle arbejdes videre med generalplanens model B. Modellen nybygger og renoverer på Sydvestjysk Sygehus for 595 mio. kr. Der nybygges et laboratorium, en ekstra etage til dialysen og en sengebygning til 158 senge.

Processen for fase 2 vedr. udmøntning af kvalitetsfondsmidler blev aftalt mellem regeringen og Danske Regioner i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2009. Medio november 2010 afgiver Ekspertpanelet sin indstilling til regeringen. Regeringen meddeler efter drøftelse med Danske Regioner foreløbigt tilsagn om midler til konkrete investeringsprojekter. På baggrund heraf kvalificerer og detaljerer regionerne de konkrete projekter på baggrund af den udmeldte proces, tilsvarende projekter prioriteret i fase 1, hvor panelet indstiller til regeringen som grundlag for regeringens endelige tilsagn, der meddeles efter drøftelse med Danske Regioner. Når de sidste tilsagn er givet, ophører ekspertpanelets opgaver.

På indeværende dagsorden forelægges endvidere udkast til ansøgning til fase 2 vedr. akutsygehus i Aabenraa, jf. særskilt punkt på indeværende dagsorden. Endvidere medsendes en redegørelse for den præhospitale indsats i Region Syddanmark.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at udkastet til ansøgning om en tilsagnsramme til Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.


Bilag:


Udvalget:
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

2.      Ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer (fase 2); Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Sagsnr: 10/4281

Resumé

Udkast til ansøgning til Ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus forelægges til godkendelse. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af ekspertpanelets positive tilbagemelding den 6. oktober 2009 på Region Syddanmarks før-screeningsmateriale vedr. Aabenraa Sygehus, som blev godkendt af regionsrådet den 25. maj 2009.  


Sagsfremstilling

På baggrund af regionsrådets godkendelse den 25. maj 2009, sendte Region Syddanmark i juni 2009 et før-screeningsmateriale vedr. udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus til Ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer (ekspertpanelet). Region Syddanmark modtog den 6. oktober 2009 en positiv tilbagemelding fra ekspertpanelet, som vurderede, at Region Syddanmarks planer for udbygning af Aabenraa Sygehus er i overensstemmelse med en moderne sygehusstruktur og de fastlagte principper. På den baggrund forelægges regionsrådet vedlagte udkast til ansøgning om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til godkendelse. Ansøgningen skal være ekspertpanelet i hænde den 1. juni 2010 for at indgå i udmøntningen af de resterende 10 mia. kr. (fase 2) fra regeringens kvalitetsfond til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018.

Vedlagte udkast til ansøgning om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus tager udgangspunkt i før-screeningsmaterialet. Den ansøgte økonomiske tilsagnsramme er derfor fortsat 1.439 mio. kr. (2009-pl). Tilsagnsrammen bygger på de samme tekniske principper (såsom arealstandarder, udnyttelsesgrader, priser mv.) som før-screeningsmaterialet, og stemmer dermed overens med ekspertpanelets anbefalinger i rapporten fra november 2008. I forhold til før-screeningsmaterialet er ansøgningen opdateret med hensyn til regionsrådets seneste beslutninger omkring sygehusstrukturen i Sønderjylland: Udbygning af den præhospitale indsats, implementering af sammedagssygehus i Tønder og en skadestuefunktion i Sønderborg, flytning af den stationære geriatri- og apopleksibehandling fra Haderslev til Sønderborg, og antagelse af en totalrådgiver til planlægning af fase 1 i Aabenraa (nybyggeri af et mor/barn center, et kardiologisk sengeafsnit og en fælles akutmodtagelse).

Processen for fase 2 vedr. udmøntning af kvalitetsfondsmidler blev aftalt mellem regeringen og Danske Regioner i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2009. Medio november 2010 afgiver ekspertpanelet sin indstilling til regeringen. Regeringen meddeler efter drøftelse med Danske Regioner foreløbige tilsagn om midler til konkrete investeringsprojekter. På baggrund heraf kvalificerer og detaljerer regionerne de konkrete projekter på baggrund af den udmeldte investeringsramme. Projekterne forelægges herefter ekspertpanelet i en løbende proces, tilsvarende projekter prioriteret i fase 1, hvor panelet indstiller til regeringen som grundlag for regeringens endelige tilsagn, der meddeles efter drøftelse med Danske Regioner. Når de sidste endelige tilsagn er givet, ophører ekspertpanelets opgaver.

På indeværende dagsorden forelægges endvidere udkast til ansøgning til fase 2 vedr. akutsygehus i Esbjerg, jf. særskilt punkt på indeværende dagsorden.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at udkastet til ansøgning om en tilsagnsramme til udbygning af Aabenraa Sygehus til akutsygehus godkendes. 


Bilag:


Udvalget:
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

3.      Etablering af Fælles Akut Modtagelse på Kolding Sygehus

Sagsnr: 10/5706

Resumé

I forlængelse af arbejdet med gennemførelsesplaner for etablering af Fælles Akut Modtagelse (FAM) fremlægges der forslag til etablering af en midlertidig FAM på Kolding Sygehus, der vil give en række umiddelbare fordele for sygehusets akutte patienter. Ligesom regionen tidligt kan indhøste erfaringer til gavn for etableringen af de fælles akutmodtagelser på regionens øvrige sygehuse.


Sagsfremstilling

I forbindelse med rapporten om etablering Fælles Akut Modtagelser i Region Syddanmark, blev sygehusene anmodet om at fremsende lokale gennemførelsesplaner for FAM i januar 2010. Det er en opgave for regionens fire sygehusenheder at etablere FAM i overensstemmelse med anbefalingerne i FAM rapporten. I praksis vil indførelsen af FAM ske som en gradvis proces.

Via en rokade på Kolding Sygehus kan det lykkes at skabe en midlertidig FAM, som stort set modsvarer den FAM, som etableres i forbindelse med udbygningen af sygehuset. Samtidig etableres FAM mere hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende AMA (Akut Modtage Afsnit) i dag på Kolding Sygehus.

Dette giver en række umiddelbare fordele:

 • For akutte patienter og pårørende:

FAM placeres i centrum af sygehuset. Det giver korte transportafstande for patienter og pårørende. FAM rykker tæt på serviceafdelinger, operationsafdelinger mm. Læger, sygeplejersker og andre faggrupper kan reducere transporttid betragteligt, og får dermed mere tid til patienterne.

 • For Sygehus Lillebælt:

En gradvis etablering af FAM i forhold til at afvente nye fysiske rammer. Det giver mulighed for at tilpasse organisationen, afprøve og tilpasse løsninger løbende.

 • For Region Syddanmark:

Der etableres allerede i 2010 en FAM i næsten fuld størrelse og funktion i Region Syddanmark. Det giver regionen mulighed for tidligt at indhøste betydelige erfaringer til gavn for regionens bygge- og etableringsplaner for øvrige FAM.


Rokaden er drøftet og planlagt med de involverede afdelinger ligesom Fælles Medarbejder Udvalget har modtaget forslaget positivt. Uagtet sygehuset netop har afsluttet en større rokade, vurderes dette projekt så interessant og fremadrettet, at de fordele denne rokade giver sygehuset langt overstiger de ulemper en ny rokade medfører.

Rokaden betyder organisatorisk flytning af dele af personalet. Denne proces gennemføres ved hjælp fra sygehusets HR afdeling, og alle processer i den anledning respekteres.

Projektet vil bidrage til at den endelig realisering af FAM vil ske på et så bredt erfaringsgrundlag som muligt.

I rapporten om Fælles Akut Modtagelser i Region Syddanmark er der opstillet nogle målsætninger for realiseringen af FAM. Med etableringen af en midlertidig FAM opfyldes en række af disse målsætninger allerede nu:


Ankomst:

De akutte patienter møder ind ved eksisterende skadestue i triageområdet og derfra til modtageområdet. I modtageområdet etableres et antal modtagesenge, hvor patienterne observeres, udskrives eller indlægges i FAM. Derved opnås:

 • Én indgang til akutsygehuset via FAM
 • Visitations team ved indgangen, herunder triagering


Ophold:

 • Udvikling og implementering af Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb.


Afgang:

Fra FAM vurderes hvorvidt patienterne kan hjemsendes inden for 48 timer eller skal overføres til en stamafdeling for videre behandling. Dette betyder:

 • Optimering af overlevering af patienter til andre afdelinger.


Ledelse:

 • Sammensmeltning af skadestue, traumecenter og sengeafsnit til fælles FAM med en fælles ledelse.


Organisering og arbejdstilrettelæggelse:

 • Organisering af FAM i specialerettede teams.
 • Kortere afstande til serviceydelser fra andre afdelinger som røntgen, laboratorium, portør mm


Samspil:

 • FAM etableres med 51 senge (målet er 57 i det fuldt etablerede FAM) med deltagelse fra alle afdelinger på matriklen som skal indgå i den endelige FAM.


Kvalitet og forskning:

 • Registrering og opgørelse af nøglevariable for en næsten fullscale FAM.


Fysisk indretning:

 • Muliggør zoneopdeling af FAM, som kræver større sengeantal end der rådes over i dag.
 • Placering af FAM meget tæt på de afdelinger som FAM er meget afhængig af.
 • Vagtlægekonsultationen etableret i FAM.
 • Dimensionering som sigter mod en gennemsnitlig opholdstid på 18 timer.


Effektivisering:

 • Med baggrund i den reducerede transporttid vil rokaden medføre en betydelig effektiviseringsgevinst af arbejdsgange for såvel læger, sygeplejersker og servicepersonale.
 • Den opnåede gevinst vil umiddelbart kunne omsættes til øget patienttid.


Konkret vil rokaden omfatte:

 • Et skift mellem organkirurgisk afdeling og AMA
 • En flytning af 5 senge fra kardiologisk afsnit til øvrige medicinske afsnit
 • En flytning af 15 senge fra kardiologisk afsnit til AMA
 • En flytning af medicinsk ambulatorium til nuværende kardiologisk sengeafsnit/ ambulatorium
 • En flytning af kardiologisk ambulatorium til nuværende medicinsk ambulatorium
 • En flytning af modtagesenge på AMA til nuværende medicinsk ambulatorium.


Økonomi og finansiering.

Udgiften til rokaden er beregnet til 5,599 mio. kr. (indeks 123,4) og foreslås finansieret af prioriteringspulje 2010 på anlægsbudgettet.

I dette beløb er indregnet mindre ombygninger på afdelingerne, etablering af modtagesenge og flytning af telemetriudstyr. Beløbet indeholder ikke udgifter til etablering af Cetrea og til patientkald.


Tidsplan.

Projektet kan gennemføres i løbet af kort tid. Gennemførelsen af ovenstående rokade på Kolding Sygehus skønnes at kunne afsluttes efter 6 måneder fra modtagelsen af anlægsbevilling.

Projektet fremlægges på idéoplægsniveau og sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat.


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • At Idéoplæg vedrørende etablering af FAM på Kolding Sygehus godkendes.
 • At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,599 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til etablering af midlertidig FAM på Kolding Sygehus finansieret af prioriteringspulje 2010 på anlægsbudgettet.
 • At der meddeles anlægsbevilling på 5,599 mio. kr. (indeks 123,4)
 • At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultatet indenfor anlægsbevillingen.

 

Bilag:


Udvalget:
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

4.      Nyt Universitetshospital i Odense - Bedømmelsesprocedure ved projektkonkurrence

Sagsnr: 09/7062

Resumé

En totalrådgiver til programmering og projektering af det kommende nye universitetshospital i Odense skal udpeges på baggrund af en projektkonkurrence og et efterfølgende udbud efter forhandling. Af hensyn til planlægningen af bedømmelsesproceduren i forbindelse med projektkonkurrencen fremlægges en række forslag til mødedatoer primo 2011 for politiske udvalg og regionsrådet.


Sagsfremstilling

I forlængelse af regionsrådets behandling af konkurrencematerialet på mødet i juni 2010 forventes projektkonkurrencen vedrørende nyt universitetshospital i Odense (Nyt OUH) indledt primo august 2010.

Konkurrenceforslagene skal være modtaget senest mandag den 8. november 2010, hvorefter bedømmelsen af de indkomne forslag finder sted frem til 17. december 2010. Af vedlagte notat af 19. april 2010 fremgår en detaljeret beskrivelse af bedømmelsesproceduren. En dommerbetænkning med indstilling af en til tre vindere, der skal fortsætte til fasen med udbud efter forhandling, skal behandles politisk i henholdsvis det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur, det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri, forretningsudvalget og afslutningsvis regionsrådet. Af hensyn til planlægningen af bedømmelsesproceduren i forbindelse med projektkonkurrencen fremlægges flg. forslag til mødedatoer primo 2011 for politiske udvalg og regionsrådet:

 • møde den 3. december 2010 i Odense kl. 9.00 – 14.00 hvor regionsrådet får præsenteret de indkomne forslag i projektkonkurrencen vedrørende nyt universitetshospital i Odense
 • møde i det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af fremtidens psykiatri den 4. januar 2011
 • møde i det særlige udvalg vedrørende gennemførelse af ny sygehusstruktur den 10. januar 2011
 • møde i forretningsudvalget den 19. januar 2011
 • møde i regionsrådet den 31. januar 2011


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet, at:

 • Bedømmelsesproceduren ved projektkonkurrencen om nyt universitetshospital i Odense gennemføres som beskrevet i notat af 19. april 2010 samt i henhold til forelagte mødeplan.


Bilag:

Udvalget:
Indstillingen blev tiltrådt.

 

5.      Ekstern undersøgelse af hjertekirurgien på OUH

Sagsnr: 10/747

Resumé

I forlængelse af offentliggørelse af resultater fra klinisk kvalitetsdatabase på hjerteområdet, der viste en lettere forhøjet dødelighed for hjertepatienter på OUH, er der på sygehusledelsens foranledning gennemført en uvildig undersøgelse af hjertekirurgien på OUH. Undersøgelsen er gennemført af eksperter fra landets øvrige hjertecentre samt eksperter fra OUH, der ikke er ansat på hjertekirurgisk afdeling.

Undersøgelsens resultater viser, at der ikke er grundlag for at så tvivl om den faglige kvalitet af hjertekirurgien på OUH. Den primære årsag til resultaterne synes at være, at der i nogle tilfælde er opereret meget syge patienter med en deraf følgende meget ringe chance for at overleve.

Sygehuset og afdelingen vil nu arbejde videre med resultaterne med henblik på at justere praksis i forhold til visitation af hjertepatienter til de komplicerede operationer.


Sagsfremstilling

I forbindelse med at Vestdansk Hjertedatabase i februar 2010 offentliggjorde resultater for hjertebehandlingen i 2008, opstod der tvivl om kvaliteten af hjertekirurgien på Odense Universitetshospital, idet rapporten viste en lettere forhøjet dødelighed for hjertepatienter på OUH. For at afdække dette yderligere er der efterfølgende gennemført en uvildig undersøgelse af hjertekirurgien på OUH (en såkaldt ekstern klinisk audit). Undersøgelsen er iværksat på initiativ fra sygehusledelsen på OUH, og den er gennemført af eksperter fra landets øvrige hjertecentre samt eksperter fra OUH, der ikke er ansat på hjertekirurgisk afdeling. Undersøgelsen må således betragtes som uvildig.

Journaler på samtlige hjerteoperationer på OUH i 2008 og 2009, hvor patienten efterfølgende ikke overlevede de første 30 dage, blev fundet frem og gennemgået systematisk af undersøgelsesteamet. Det drejer sig om i alt 53 patientforløb fordelt omtrent ligeligt på de to år. Undersøgelsesteamet brugte to arbejdsdage på at gennemgå journalerne, og der er efterfølgende skrevet en kortfattet rapport, der opsummerer de væsentligste konklusioner. Rapporten er vedhæftet dagsordenen.

Undersøgelsens resultater viser, at der ikke er grundlag for at så tvivl om den faglige kvalitet af hjertekirurgien på OUH. Undersøgelsestemaet konkluderer således, at behandlingen (citat:) "er udført efter alment anerkendt praksis og af kompetente læger".

Teamet anfører en række mulige forklaringer på resultatet fra databasen:

 1. Der er i nogle tilfælde opereret meget syge patienter med en deraf følgende meget ringe chance for at overleve. I den forbindelse er det naturligvis altid en balance mellem at give patienten en chance for at overleve sin hjertesygdom på den ene side og hensynet til ikke at gennemføre unødigt risikable indgreb.
 2. Der er i nogle tilfælde valgt avancerede operationstyper, som kræver en længere operation, hvilket patienten har tålt dårligt.
 3. Endelig tyder nogle få patientforløb på, at kommunikationen mellem OUH og afdelinger uden for OUH kan forbedres.


Sygehuset og afdelingen vil nu arbejde videre med resultaterne med henblik på, at visitation og behandling af hjertepatienter på OUH fremover tager højde for ovenstående punkter.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget:
Orienteredes.

 

 

6.      Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Sagsnr: 10/747

Resumé

Regionsrådet godkendte den 25-05-2009 specialeplan for Region Syddanmark.

Som opfølgning på specialeplanen behandlede regionsrådet den 21-12-2009 anbefalinger fra en faglig arbejdsgruppe vedr. fremtidige organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi), hvorefter regionsrådet sendte rapporten i høring og tilbudsindhentning blev annonceret.

Høringssvar foreligger og tilbudsindhentningen er nu afsluttet. 


Sagsfremstilling

Siden regionsrådets behandling af forslag vedr. fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) er der sket følgende:

 1. rapporten har været sendt i høring hos relevante parter 
 2. der er gennemført tilbudsindhentning på hjerteområdet og
 3. Sundhedsstyrelsen har givet tilbagemeldinger på specialeansøgningerne.

Hovedelementerne i forslaget til fremtidig organisering af hjerteområdet er, at:

 • aktivitet i Region Midtjylland hjemtages til Region Syddanmark,
 • der etableres formaliseret samarbejde mellem Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Odense Universitetshospital; øvrige formaliserede samarbejdsaftaler opdateres,
 • der sker opgaveglidning fra Odense Universitetshospital vedr. invasiv kardiologi (på regionalt niveau) til regionens afdelinger med formaliseret samarbejde,
 • der oprettes en kapacitetsbørs for at optimere samarbejdet mellem de afdelinger, der har kapacitet og de, der mangler kapacitet, for aktivt at tilbyde hjertepatienter tidligere tider til udredning og behandling,
 • der gennemføres tilbudsindhentning/udbud for bl.a. PCI, bypass og hjerteklapoperationer, volumenmæssigt svarende til mindre end den hidtidige aftale med Hjertecenter Varde.


Rapporten er vedlagt som bilag.

Høring

Hovedelementerne i høringssvarene er:

 • at MED-udvalgene fremover ønskes inddraget tidligere,
 • at OUH ønsker, at den varslede tilbudsindhentning bør være tidsbegrænset,
 • at OUH ønsker, at det udbudte antal behandlinger nedsættes,
 • at sygehusene tilslutter sig forslaget om kapacitetsbørs så ledig kapacitet udnyttes og ventetider reduceres under hensyn til patienternes frie valg,
 • Region Nordjylland og Region Midtjylland finder, at hjemtagning af opgaver fra Region Midtjylland og udbud af hjerteområdet vil påvirke det vestdanske hjertesamarbejde idet, hjemtagning kan betyde, at Region Midtjylland også må hjemtage fra Region Nordjylland,
 • Region Midtjylland har forståelse for, at Region Syddanmark vil styrke Odense Universitetshospital, men hjemtagelse af aktivitet fra Region Midt vil føre til, at man fra Region Midtjyllands side fremover i større omfang selv vil varetage KAG og pacemakerpatienter, som på nuværende tidspunkt varetages på Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus,
 • Fælles MED på Sygehus Lillebælt udtrykker bekymring for, om Vejle Sygehus får tilstrækkelig aktivitet, hvis Region Midtjylland hjemtager patienter derfra. Patienter fra Vestfyn kan ikke alene kompensere for dette aktivitetstab.

De enkelte høringssvar med tilhørende bemærkninger er samlet i bilag. Et enkelt høringssvar giver anledning til faglig rettelse i rapporten, idet OUH har påpeget, at ICD-behandling er højtspecialiseret behandling, hvorfor det foreslås slettet på p. 5 og 13 i den endelige rapport.


Hjemtagning fra Region Midtjylland

Med henblik på at øge hjerteaktiviteten på OUH foreslås der hjemtagning af hjertebehandlinger fra Region Midtjylland til Odense Universitetshospital. 

Rapporten om fremtidig organisering af hjerteområdet, som blev færdiggjort i november og som derfor var baseret på aktivitetstal fra september 2009, lægger op til regionsrådets beslutning om hjemtagning af aktivitet fra Region Midtjylland på årligt 150 hjerteoperationer til Odense Universitetshospital. Omfanget af hjemtagningen må i praksis især i en opstartsperiode forventes at være lavere jf. forventning til patienternes frie valg af sygehus.

Skejby Sygehus lavede i 2009 i alt: 841 hjerteoperationer heraf 115 operationer på borgere fra Region Syddanmark. I januar 2010 er der for Region Syddanmark lavet 9 hjerteoperationer i Skejby.

På baggrund af denne udvikling må hjemtagning af aktivitet forventes at ligge noget lavere end de forventede 150, i hvert fald ikke over 100 hjerteoperationer.

Hjemtagningen vil også omfatte PCI og radiofrekvensablation. Det vurderes i rapporten, at hjemtagningen af 260 PCI procedurer kan ske indenfor afdelingens nuværende fysiske rammer og at rekruttering af yderligere personale vil skulle iværksættes efter beslutning om hjemtagning.

Hjemtagningen foreslås gennemført pr. 1. august 2010, og Region Midtjylland vil skulle varsles herom, såfremt der træffes en politisk beslutning om hjemtagning. Hjemtagningen betyder, at hjertepatienter fra Vejle Sygehus efter hjemtagning af opgaver fra Region Midtjylland viderehenvises til Odense Universitetshospital, under respekt for det frie sygehusvalg. Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus skal som følge heraf herefter indgå i et formaliseret samarbejde med Odense Universitetshospital til afløsning af det tidligere samarbejde mellem Vejle Sygehus og Skejby Sygehus.  

Vedr. økonomi kan hjemtagningen påbegyndes til Odense Universitetshospital indenfor det gældende afregningsparadigme, da der pt. er ledig operationskapacitet som følge af en generel nedgang i antallet af hjerteoperationer i de seneste måneder. Det er p.t. usikkert om trenden fortsætter, og udviklingen i aktiviteten foreslås derfor evalueret ultimo 2010 med henblik på evt. revurdering af de økonomiske konsekvenser af hjemtagningen.

En hjemtagning betyder, at nyhenviste patienter, hvis de vælger hjertebehandling på Skejby Sygehus, udnytter retten til frit sygehusvalg. Ved frit sygehusvalg udenfor regionen gives der, hvis betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelse er opfyldt, befordringsgodtgørelse svarende til billigste forsvarlige transportmiddel til det sygehus, hvor behandlingen ville have fundet sted efter regionsrådets visitationskriterier, som i Region Syddanmark er Odense Universitetshospital.


Tilbudsindhentning

Tilbudsindhentning vedr. udførelse af bypass og hjerteklapoperationer, elektive PCI samt radiofrekvensablationer ved atrieflagren/flimren inkl. lungeveneisolation blev annonceret 18. februar 2010, og fristen for at afgive bud var 16. marts 2010. I forbindelse med tilbudsindhentningen blev der på baggrund af fald i aktiviteten alene garanteret 170 hjerteoperationer i kontraktens 1. år.

Der er modtaget tilbud fra Hjertecenter Varde og fra Furesø Privathospital. Gennemgang af tilbuddene har imidlertid vist, at disse ikke er konditionsmæssige. Der kan derfor ikke indgås aftale med privat samarbejdssygehus om det udbudte og tilbudsindhentningen aflyses.

Såfremt der skal indgås aftale med private, vil det kræve fornyet udbud.


Specialeudmelding og volumen, OUH


Hjertekirurgi

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens tilbagemelding, at funktionen for kirurgi på OUH kan godkendes for bypass og hjerteklap under forudsætning af, at man overfor Sundhedsstyrelsen kan dokumentere og sandsynliggøre, at man vil kunne leve op til kravene, herunder volumenkravene jævnfør tallene fra Dansk Hjerteregister for 2009.

Kravene om volumen for kirurgi fremgår af Sundhedsstyrelsen notat: "Det fremtidige behov for revaskulariserende behandling af iskæmisk hjertesygdom herunder PCI-behandling" fra 2003. Det fremgår heraf (pkt.14) at der til et hjertecenter er krav om 750 hjerteoperationer heraf 500 bypass (CABG).

Det fremgår af tal fra e-sundhed, at OUH i 2009 i alt havde 562 operationer, heraf 264 "rene" bypass (herefter bypass), 216 klapoperationer og 82 kombinationsbehandlinger som, omfatter bypass og anden operation (herefter kombinationsbehandling). I januar 2010 er der lavet 28 bypass, 11 klapoperationer og 2 kombinationsbehandlinger. Aktiviteten i de følgende måneder er ikke færdigregistreret, og det er derfor ikke muligt at lave et estimat over aktivitet i 2010.


Kardiologi

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens tilbagemelding, at OUH er godkendt for så vidt angår kardiologi  (herunder PCI).


Specialeudmelding og volumen, Hjertecenter Varde

I lighed med specialeudmeldingen på kirurgi til OUH har Hjertecenter Varde fået godkendelse til kirurgi under forudsætning af at kunne dokumentere og sandsynliggøre, at man vil kunne leve op til kravene, herunder volumenkravene jf. tallene fra Dansk Hjerteregister for 2009.


Kirurgi

Hjertecenter Varde lavede i 2009 i alt 199 operationer for Region Syddanmark, heraf 100 bypass-operationer og 58 hjerteklapoperationer og 41 kombinationsbehandlinger. Hjertecenter Varde har til Region Syddanmark oplyst, at man i 2009 herudover havde 18 bypassoperationer og 12 hjerteklapoperationer. For 2010 forventer man at lave 155 bypassoperationer og 110 hjerteklapoperationer, dette er under forudsætning af at der indgås aftale med regionen efter tilbudsindhentning med garanteret antal. I januar 2010 er der registreret 3 bypass- og 3 hjerteklapoperationer på Hjertecenter Varde for borgere fra Region Syddanmark.

Det må på baggrund af oplysningerne fra Hjertecenter Varde konkluderes, at dette center ikke opfylder Sundhedsstyrelsens volumenkrav vedr. kirurgi. Der er sendt forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om denne formodning er korrekt og den foreløbige mundtlige tilbagemelding er, at Hjertecenter Varde ikke opfylder forudsætningerne og derfor ikke vil kunne opnå Sundhedsstyrelsens godkendelse til varetagelse af højt specialiseret behandling. Det forventes, at der foreligger skriftligt svar fra Sundhedsstyrelsen ved den politiske behandling i regionsrådet.


Kardiologi, PCI

For så vidt angår elektiv PCI behandling har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau, som skal opfylde kravene anført i Sundhedsstyrelsens notat vedr. PCI enhed uden hjertekirurgisk tilstedeværelse af 3. marts 2008. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Funktionen er på Hjertecenter Varde godkendt under forudsætning af, at Hjertecenter Varde overfor Sundhedsstyrelsen kan dokumentere og sandsynliggøre, at Hjertecenter Varde vil kunne leve op til kravene, herunder volumenkravene jævnfør tallene fra Dansk Hjertergister 2009.

Det fremgår bl.a. af Sundhedsstyrelsens krav, at PCI-enheden uden hjertekirurgisk tilstedeværelse skal udføre minimum 1.200 KAG-procedurer og 400 PCI årligt. Ud fra de foreliggende oplysninger fra 2008/09, hvorefter der årligt laves ca. 500 KAG og 228 PCI (heraf 214 for Region Syddanmark) på Hjertecenter Varde, vurderes det, at det er usandsynligt, at Hjertecenter Varde kan nå op på 1.200 KAG og stærkt tvivlsomt, om de kan nå niveauet med 400 PCI, uanset et garanteret volumen på 165 PCI i aftalens 1. år, hvis der kunne være indgået aftale med Region Syddanmark. Der er sendt forespørgsel til Sundhedsstyrelsen om denne formodning er korrekt og den foreløbige mundtlige tilbagemelding er, at Hjertecenter Varde ikke opfylder forudsætningerne og ikke vil kunne opnå godkendelse på det foreliggende niveau. Det forventes, at der foreligger skriftligt svar fra Sundhedsstyrelsen ved den politiske behandling i regionsrådet.


Kardiologi, radiofrekvensablation

For så vidt angår radiofrekvensablationer har Sundhedsstyrelsen i tilbagemeldingen til Hjertecenter Varde oplyst, at det evt. kan varetages på regionsfunktionsniveau i formaliseret samarbejde med højt specialiseret niveau. Samarbejdet skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Funktionen er på Hjertecenter Varde godkendt under forudsætning af opfyldelse af assistancekrav.

Det foreslås, at der laves en ny tilbudsindhentning alene for så vidt angår radiofrekvensablationer inkl. lungevene- og atrieflimrenablation, da ventetiden på OUH pt. er længere end 1 måned. For lungevene- og atrieflimrenablation er der 21 ugers ventetid.


Opsamling

En potentiel fortsat placering af regionens hjertekirurgi samt PCI på Hjertecenter Varde vil, med udsigt til et forventet afslag fra Sundhedsstyrelsen om varetagelse af specialiserede funktioner på Hjertecenter Varde, medføre en væsentlig usikkerhed i forhold til regionens forsyningssikkerhed. På den baggrund foreslås det, at der ikke foretages genudbud af hjertekirurgi samt PCI behandling, men at aktiviteten fra Hjertecenter Varde hjemtages til OUH pr. 1. januar 2011. Herudover foreslås det, at der laves ny tilbudsindhentning for radiofrekvensablationer, hvor et minimumskrav til tilbudsgiverne bl.a. vil være, at de opfylder Sundhedsstyrelsens krav om samarbejde med relevante funktioner.


Fremtidig aktivitet på OUH


Kirurgi

Ud fra den samlede aktivitet for 2009 blev der i alt lavet 556 bypass - inkl. bypass med kombination på borgere fra Region Syddanmark. Heraf 421 bypass operationer (264 på OUH, 100 på Hjertecenter Varde og 57 på Skejby) og 135 kombinationsbehandlinger med bypass (82 på OUH, 41 på Hjertecenter Varde og 12 på Skejby). Der er her udover i 2009 i alt lavet 320 hjerteklapoperationer på borgere fra Region Syddanmark (216 på OUH, 58 på Hjertecenter Varde og 46 på Skejby). Samlet hjertekirurgi for Region Syddanmarks borgere var således i alt 876 operationer.

Hjemtagning fra Region Midtjylland og Hjertecenter Varde vil - på trods af at nogle patienter fortsat vil benytte sig af det frie sygehusvalg til behandling på Skejby - betyde, at hjertecentret på OUH har tilstrækkeligt volumen til at opfylde Sundhedsstyrelsens krav (750 hjerteoperationer i alt, heraf 500 bypass) også selvom det samlede aktivitetsniveau for hjertekirurgi skulle blive lidt lavere i 2010 end i 2009.


Kardiologi (PCI)

Hjemtagning af i alt ca. 460 PCI-procedurer, heraf 260 fra Region Midtjylland og ca. 200 fra Hjertecenter Varde til OUH foreslås at ske ved, at der på OUH frigøres kapacitet ved opgaveglidning af invasiv kardiologer (f.eks. KAG)

 

Økonomi

I den udstrækning aktivitetsudvidelsen kan holdes indenfor regionens gældende afregningsparadigme, vurderes der at være en besparelse på over 20 mio.kr. årligt. Besparelsen vil delvist kompensere for det tab af indtægter, der er en konsekvens af Region Midtjyllands hjemtagning af aktivitet i Region Syddanmark.


Backup

Region Midtjylland har endvidere på forespørgsel oplyst, at man gerne vil fortsætte samarbejdet med Region Syddanmark og fungere som backup for hjertecentret på OUH for så vidt angår PCI, hjerteklap og bypass – indenfor ventetidsrettighederne. (se bilag)


Indstilling

Det indstilles, at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at rapport om fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) udgør det videre grundlag for organisering af specialet,
 • at der ikke foretages genudbud vedr. PCI samt hjertekirurgi (hjerteklap og bypass)
 • at hjemtagning af aktivitet fra Hjertecenter Varde sker pr. 1. januar 2011
 • at gennemføre fornyet tilbudsindhentning vedrørende radiofrekvensablation, hvor et minimumskrav til tilbudsgiverne bl.a. vil være at de opfylder Sundhedsstyrelsens krav om samarbejde med relevante funktioner
 • at hjemtagning af hjerteaktivitet fra Skejby Sygehus påbegyndes pr. 1. august 2010
 • at Region Syddanmark varsler Region Midtjylland om hjemtagning af aktiviteten på hjerteområdet,
 • at Sygehus Lillebælt og Vejle Sygehus indgår formaliseret samarbejde med Odense Universitetshospital til afløsning af det tidligere samarbejde mellem Vejle Sygehus og Skejby Sygehus, og
 • at Odense Universitetshospital som udgangspunkt påbegynder hjemtagning af hjerteoperationer og PCI indenfor det eksisterende afregningsparadigme


Bilag:


Udvalget:
Bilag: Brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. hjertekirurgi i Region Syddanmark blev udleveret på mødet.

Drøftedes.

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

7.      Orientering vedr. de 7 Faglige Fællesskaber på Det Nye Universitetshospital, Skejby

Sagsnr: 09/2010

Sagsfremstilling

Særligt udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har på møde den 18. marts 2010 bedt om en orientering om indholdet i samt processen op til fastlæggelsen af konceptet vedr. 7 faglige fællesskaber på Det Nye Universitetshospital Århus.

I planlægningen af Det Nye Universitetshospital Århus tages der i forlængelse heraf udgangspunkt i, at specialerne organiseres i 7 faglige fællesskaber.

De 7 faglige fællesskaber dækker over, at specialerne samles i 7 faglige fællesskaber og rent fysisk i 7 blokke. Konstellationen af specialerne er blevet endeligt til via høring af de kliniske specialer på sygehusene i Århus.

Således er det hensigten, at de faglige fællesskaber/blokke deler: 1) Fælles kapacitet, 2) Tværgående funktioner og 3) Forskning-/undervisningsfaciliteter. De faglige fællesskaber/blokke er hermed tænkt som mere end blot summen af afdelinger i et givent fællesskab/en blok.

Spørgsmålet vedr. ledelse i de faglige fællesskaber er endnu ikke fastlagt herunder, om det faglige fællesskab får en samlet overordnet ledelse, og hvilke ansvarsområder denne ledelse i givet fald vil få. I klyngekonceptet, som skitseres i Rapport om Sygehuse i Syddanmark - et fagligt og organisatorisk grundkoncept, er der til sammenligning hermed givet et konkret bud på ledelses- og vagtstruktur.

Vedlagt er uddybende notat vedr. de 7 faglige fællesskaber samt udvalgte bilag.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget:
Orienteredes.

 

 

8.      Arbejdsplan

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur besluttede i mødet den 8. februar 2010, at en ajourført arbejdsplan løbende er med som bilag.

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.


Bilag:


Udvalget:
Orienteredes.

 

 

9.      Forslag til møde i januar 2011

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Af hensyn til den politiske beslutningsproces omkring projektkonkurrencen for nyt OUH foreslås det, at der afholdes møde i det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur mandag den 10. januar 2011 kl. 14.30. 


Indstilling

Det indstilles,

 • at der afholdes møde mandag den 10. januar 2011 kl. 14.30.


Udvalget:
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

10.    Forslag til mødeplan for 2010

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 foreslås for det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur:

20. maj kl. 14.30

08. juni kl. 14. Mødet forventes afholdt i Kolding, og starter med rundvisning fra kl. 14-15.

19. august kl. 14.30

01. september kl. 15.30 - NB: Ekstra møde af hensyn til byggeproces mm.

23. september kl. 14.30

14. oktober kl. 14.30

18. november kl. 14.30

15. december kl. 14.30


Indstilling

Det indstilles,

 • at mødeplanen for 2010 godkendes.
 • at næste møde afholdes den 20. maj kl. 14.30


Udvalget:
Næste møde afholdes den 20. maj kl. 14.30. Udvalget ønsker et tema vedr. FAM.

 

 

11.    Meddelelser

Sagsnr: 10/1094


Udvalget:
-

 

12.    Eventuelt

Sagsnr: 10/1094


Udvalget:
-

 

 

13.    Rundvisning på Aabenraa Sygehus, kl. 14.00 - 15.00

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Sygehus Sønderjylland har i tidsrummet kl. 14.00 - 15.00 arrangeret en rundvisning på Aabenraa Sygehus. Rundvisningen sker i fællesskab mellem det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats samt det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur.

Rundvisningen vil have fokus på centerskadestuen samt kommende byggeri.

Administrerende sygehusdirektør Finn Jensen samt repræsentanter fra afdelingsledelsen for ortopædkirurgisk afdeling vil være til stede.

Mødested: Mødelokale 1, sygehuset i Aabenraa


Udvalget:

Orienteredes.


Siden er sidst opdateret 23-04-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |