Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksisområdet og kommunesamarbejde - referat 05-05-2010

Praksisområdet og kommunesamarbejde - referat 05-05-2010

Mødedato:
05-05-2010 Kl. 15:00 - Kl. 17:00

Mødested:
Undervisningslokalet
Svendborg Sygehus
Valdemarsgade 51 D, 1. sal.

Medlemmer:
Bo Libergren, Poul Sækmose, Thies Mathiasen, Ole Finnerup Larsen, Margot Torp, Frede Skaaning, Iben Kromann Madsen

Afbud:
Thies Mathiasen

 

 

Dagsorden

 1. Sam:Bo og elektronisk kommunikation i drift
 2. Grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14. Høringsudkast
 3. Udviklingsplan på psykologområdet
 4. Sundhedskoordinationsudvalgets visionsgrundlag "Fælles Sundhed"
 5. LUKKET punkt - Krav til overenskomstforhandlinger med Danske Psykolog Forening
 6. Næste mødeEventuelt

 

 

1.      Sam:Bo og elektronisk kommunikation i drift

Sagsnr: 10/1090

Sagsfremstilling

Den regionale samarbejdsaftale vedr. indlæggelses- og udskrivelsesforløb – Sam:Bo – samt IT-strategien for tværsektoriel sundhedskommunikation – fase 2 – har været i drift siden juni 2009 i Region Syddanmark. Svendborg Kommunes hjemmepleje og OUH Svendborg Sygehus udveksler i henhold til aftalerne elektroniske meddelelser via deres respektive IT-systemer. Desuden udveksles elektroniske korrespondancemeddelelser og elektroniske receptfornyelser mellem praktiserende læger og hjemmeplejen.

Annette Brøgger Svane, OUH Svendborg Sygehus, Lisbeth Dalhoff Madsen og Vivienne Ottosen, Svendborg Kommune, demonstrerer hvilke meddelelser, der udveksles mellem sygehus og hjemmepleje under et indlæggelses- og udskrivelsesforløb samt viser eksempler på kommunikationen mellem almen praksis og hjemmeplejen.

Visning af systemerne foregår i undervisningslokalet, Valdemarsgade 51 D, 1. sal, Svendborg. Det øvrige møde i mødelokale 3, Valdemarsgade 51 B, 3. sal, Svendborg.

Indstilling

Til orientering

Udvalget

Til orientering

 

 

2.      Grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14. Høringsudkast

Sagsnr: 09/33

Resumé

Til orientering og drøftelse forelægges udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, som Sundhedskoordinationsudvalget i møde den 20. april 2010 har godkendt som grundlag for en høring af aftaleparterne.


Sagsfremstilling

Det særlige udvalg fik i mødet den 24. marts 2010 en foreløbig orientering om indhold og opbygning af udkastet til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, som på daværende tidspunkt var under udarbejdelse. Af denne tidsplan fremgår, at der er planlagt høringsfase for grundaftalen ultimo april – ultimo juni 2010.

Sundhedskoordinationsudvalget har i møde 20. april 2010 godkendt vedlagte høringsgrundlag i form af udkast til grundaftale, som udsendes til parternes bemærkninger i en høringsperioden, der varer frem til udgangen af juni 2010.

Udkastet omfatter en række tværgående temaer og de obligatoriske indsatsområder. Indsatsområdet vedr. samarbejde om utilsigtede hændelser er endnu ikke udarbejdet, da der endnu ikke foreligger en vejledning fra Sundhedsstyrelsen herom. Dette samt et afsnit om samarbejde om sygehusbehandling i hjemmet vil blive indføjet i grundaftalen senere efter en kort administrativ høring.

Udkastet til grundaftale bygger i høj grad på den gældende grundaftale, men der er sket en række forenklinger som følge af reducerede formkrav fra Sundhedsstyrelsen. Der vedlægges en læsevejledning, der kort gennemgår, hvordan det foreliggende udkast afviger fra gældende aftaler.

Til grundaftalen knytter sig en omfattende mængde bilag i form af samarbejdsaftaler, snitfladeoversigter mv. på de enkelte områder. En oversigt over bilagene fremgår af vedlagte oversigt.

Af hensyn til regionsrådets afgivelse af høringssvar vil det særlige udvalg i næstkommende møde få forelagt et udkast til overordnet høringssvar med en række principielle bemærkninger. Efterfølgende vil bemærkninger fra sygehusene blive indarbejdet, inden regionens svar afgives.

Resultatet af høringsfasen vil blive forelagt Sundhedskoordinationsudvalget i september 2010, således at en godkendt grundaftale kan indgå i de politiske drøftelser om sundhedsaftaler med de enkelte kommuner i oktober-november 2010.

Sundhedskoordinationsudvalget har tillige godkendt visionsgrundlaget "Fælles Sundhed", som udsendes i høring sammen med grundaftalen og derefter tænkes at indgå som en fælles overligger til sundhedsaftalerne. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt.


Indstilling

Det indstilles:

 • at det særlige udvalg drøfter udkastet til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14 og
 • at udvalgets bemærkninger indarbejdes i et udkast til regionsrådets høringssvar, som forelægges udvalget i næstkommende møde.


Udvalget

Drøftet.

På baggrund af de fældes bemærkninger anmodes administrationen om at udarbejde forslag til høringssvar.


Bilag:

 

 

3.      Udviklingsplan på psykologområdet

Sagsnr: 10/3062

Resumé

I henhold til landsoverenskomsten om psykologhjælp skal samarbejdsudvalget udarbejde en samlet regional udviklingsplan for psykologpraksis i regionen, som skal godkendes i Regionsrådet. I forbindelse med udarbejdelsen af denne udviklingsplan på psykologområdet, er der udarbejdet et oplæg til de principper, der skal ligge til grund for planens indhold.


Sagsfremstilling

I henhold til landsoverenskomsten om psykologhjælp § 5A, stk. 3 udarbejder Samarbejdsudvalget en samlet regional udviklingsplan for psykologpraksis i regionen, som skal godkendes i Regionsrådet. Samarbejdsudvalget vedrørende psykologhjælp i Region Syddanmark har derfor iværksat arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan gældende i perioden 2010 til 2013.

Planen skal indgå i Region Syddanmarks samlede sundhedsplanlægning og danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold blandt andet med henblik på at sikre samordning af den psykologiske betjening i alle områder i regionen.

Med det formål at udarbejde en udviklingsplan for psykologpraksis i Region Syddanmark, har samarbejdsudvalget nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de praktiserende psykologer i regionen, psykiatriforvaltningen i regionen og sekretariatet i Praksisafdelingen.

De overordnede mål for en udviklingsplan kan opstilles i følgende punkter:

 • Der skal sikres borgerne i Region Syddanmark en rimelig nem adgang til psykologbehandling. Det vil sige, at der skal være en rimelig ventetid og en rimelig nærhed.
 • Det skal sikres, at patienterne får en effektiv behandling med god faglig kvalitet og med en god service.
 • Det skal sikres, at patienterne får en psykologhjælp, der er samordnet med øvrige tilbud i sundhedsvæsenet, således at der opnås et sammenhængende patientforløb.

Den videre proces:
Det er planen, at nærværende notat danner grundlag for regionens input til udviklingsplanen. Den nedsatte arbejdsgruppe vil udarbejde et udkast til udviklingsplanen, som vil blive forelagt samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp. Det forventes, at samarbejdsudvalget vil sende udviklingsplanen i høring. Efter afsluttet høringsrunde indarbejdes eventuelle bemærkninger, og udviklingsplanen vil efter en godkendelse i samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp blive forelagt Regionsrådet til endelig godkendelse.


Indstilling

Til drøftelse

Udvalget

Drøftet.


Bilag:

 

 

4.      Sundhedskoordinationsudvalgets visionsgrundlag "Fælles Sundhed"

Sagsnr: 08/19079

Resumé

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt visionsgrundlaget "Fælles Sundhed", som udsendes i høring sammen med udkast til grundaftalen 2011-14. Visionsgrundlaget forelægges til en foreløbig drøftelse.


Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdede i 2009 debatoplægget ’Vision om fælles sundhed’, som blev godkendt i udvalgets møde den 5. maj 2009. Oplægget blev udsendt til kommuner, regionsråd, praksis, patientforeninger og politiske organisationer med opfordring til at komme med indlæg i debatten inden udgangen af 2009.

De indkomne høringssvar har givet anledning til en gennemgribende bearbejdning af debatoplægget. Sundhedskoordinationsudvalget har i mødet den 20. april 2010 godkendt vedlagte udkast til visionsgrundlaget "Fælles Sundhed", der udsendes til høring sammen med udkast til grundaftaler for sundhedsaftalerne 2011-14.

Endvidere lægges udkastet til grund for en fornyet debat, hvori der indgår et dialogmøde mellem kommunale sundhedsudvalgsformænd med flere og Sundhedskoordinationsudvalget. Det videre sigte er, at visionsgrundlaget skal udgøre en ’overligger’ til sundhedsaftalerne 2011-14.

Sagen forelægges til drøftelse i det særlige udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen samt i det særlige udvalg vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde. På baggrund af drøftelserne i begge udvalg indarbejdes bemærkningerne i regionsrådets høringssvar


Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget

Drøftet.


Bilag:

 

 

5.      LUKKET punkt - Krav til overenskomstforhandlinger med Danske Psykolog Forening

Sagsnr:

Udvalget

-

 

 

6.      Næste møde

Sagsnr: 10/1090

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

25. maj kl. 13-15 - Lægevagt

21. juni kl. 15-17 - Sygehus Sønderjylland

30. august kl. 15-17 - En dermatologipraksis

04. oktober kl. 15-17 - Esbjerg Kommune

29. oktober kl. 13.30-15.30 - Fysioterapiklinik med store træningsfaciliteter

26. november kl. 13.30-15.30 - Fredericia Kommune

15. december kl. 16.30-18.30 - Regionshuset


Indstilling

Det indstilles, at næste møde afholdes den 25. maj kl. 13 i en lægevagt.

Udvalget

Næste møde afholdes den 25. maj kl. 13 i en fysioterapiklinik.

 

 

7.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1090

Udvalget

Frank Ingemann Jensen orienterede om forhandlingssituationen på fodterapi området.


Siden er sidst opdateret 28-04-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |