Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kommunekontaktudvalget - referat 10-05-2010

 

Mødedato
10-05-2010 kl. 10:00 - kl. 12:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst (Region Syddanmark), Finn Brunse (Assens Kommune), Ib Kristensen (Billund Kommune), Morten Andersen (Nordfyns Kommune), Johnny Søtrup (Esbjerg Kommune), Thomas Banke (Fredericia Kommune), Hans Jørgensen (Faaborg-Midtfyn Kommune), Jens Chr. Gjesing (Haderslev Kommune), Sonja Rasmussen (Kerteminde Kommune), Jørn Pedersen (Kolding Kommune), Bjarne Nielsen (Langeland Kommune), Steen Dahlstrøm (Middelfart Kommune), Erik Skov Christensen (Nyborg Kommune), Anker Boye (Odense Kommune), Curt Sørensen (Svendborg Kommune), Aase Nygaard (Sønderborg Kommune), Laurids Rudebeck (Tønder Kommune), Gylling Haahr (Varde Kommune), Egon Fræhr (Vejen Kommune), Arne Sigtenbjerggaard (Vejle Kommune), Karsten Landro (Ærø Kommune), Tove Larsen (Aabenraa Kommune), Erik Nørreby (Fanø Kommune).

Afbud
Jens Chr. Gjesing, Anker Boye, Thomas Banke, Erik Nørreby, Hans Jørgensen, Morten Andersen (Jytte Madsen deltog som stedfortræder), Johnny Søtrup (Jakob Lose deltog som stedfortræder), Erik Skov Christensen og Finn Brunse.

 

 

Dagsorden

 1. Samarbejdet i Kommunekontaktudvalget
 2. Revision af Regional UdviklingsPlan
 3. Transportministeriets strategiske analyse for Østjylland
 4. Forslag til takstprincipper for rammeaftale 2011 for tilbud på det sociale område
 5. Etablering af 10 nye sikrede pladser til børn og unge i forbindelse med nedsættelse
  af den kriminelle lavalder
 6. Eventuelt

 

 

1.      Samarbejdet i Kommunekontaktudvalget

Sagsnr:

10/2585

Sagsfremstilling

Dagens møde i Kommunekontaktudvalget er det første i indeværende valgperiode. På denne baggrund drøftes det videre arbejde i udvalget, herunder:

 • emner for møderne
 • samarbejdsformer
 • mødefrekvens (der er på nuværende tidspunkt planlagt møder den 1. september 2010 og den 29. november 2010).

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Under drøftelsen af det fremtidige samarbejde i Kommunekontaktudvalget blev det anført, at udvalget - ud over de funktioner, det formelt er tillagt – også vil kunne bruges som et fælles talerør for Syddanmark og som et forum til afklaring af faktuelle forhold i sager af fælles interesse.

På kommende møder i Kommunekontaktudvalget vil drøftelse af udvalgte temaer blive dagsordenssat. Blandt de mulige temaer blev kollektiv trafik, turisme, infrastruktur, uddannelse og forskning nævnt.

Det blev aftalt, at Uffe Steiner fremover deltager i Kommunekontaktudvalgets møder som næstformand for Kommunekontaktrådet, ligesom det kan være relevant, at formænd for politiske udvalg under regionrådet deltager under punkter, som vedrører deres sagsområder.

Tidspunkterne for de planlagte møder i Kommunekontaktudvalget (den 1. september 2010 kl. 15.00-17.00 og den 29. november 2010 kl. 10.00-12.00) blev fastholdt.

 

 

 

2.      Revision af Regional UdviklingsPlan

Sagsnr:

10/1155

Sagsfremstilling

Efter planloven skal regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre et forslag til en regional udviklingsplan. Det betyder, at forslaget til den næste udviklingsplan skal offentliggøres inden udgangen af 2011. Til udviklingsplanen knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som regionsrådet vil sætte i gang for at følge op på planen. Endelig knytter der sig til planen tre mere tekniske redegørelser vedrørende infrastruktur, grænseoverskridende plansamarbejder samt en miljøvurdering.

Den regionale udviklingsplan er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan, der skal bidrage til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. For at opfylde dette formål er der behov for en omfattende og bred proces, hvor alle aktører får mulighed for at komme med input og drøfte planen.

Den nye regionale udviklingsplan sigter fortsat mod visionen Det Gode Liv på grundlag af nye trends i udviklingen og på baggrund af ny viden og nye indsigter om den regionale udvikling og de udfordringer, der knytter sig hertil.

Den nye plan skal dermed også bygge på initiativer, der tager afsæt i de fem strategiområder for Det Gode Liv:

Bo og leve

 • Viden og læring
 • Vækst og velstand
 • Oplevelser og fritid
 • Sammenhæng og tilgængelighed

På alle fem områder er der under den nuværende udviklingsplan iværksat initiativer og handlingsplaner, bl.a. på erhvervsområdet, uddannelsesområdet og på bæredygtighedsområdet.

Der er også iværksat mere videnspecifikke initiativer som f.eks. Kontur – kommunale nøgletal til alle kommuner, den netop afsluttede byanalyse af de større byer og udviklingsaktiviteter for kriseramte områder i forbindelse med Lindø, Danfoss og L.M. Glasfiber. Hele paletten af resultater og erfaringer skal inddrages i arbejdet.

Den regionale udviklingsplans særkende og styrke er bestræbelsen på at bidrage til helhed og sammenhæng på tværs af aktører og sektorstrategier. Regionsrådet har nedsat et særligt udvalg for udarbejdelsen af den regionale udviklingsplan. Regionsrådet behandler proces og tidsplan for arbejdet  den 31. maj 2010. Kommunerne spiller en stor rolle, og der planlægges derfor en møderunde med politisk deltagelse til de enkelte kommuner i efteråret 2010 for at høre og drøfte synspunkter, udfordringer, ideer og sammenhænge til det parallelle arbejde med de kommunale planstrategier.

Hertil kommer den løbende orientering og drøftelse i Kommunekontaktudvalget og etablering af en bred teknisk-administrativ følgegruppe med deltagelse fra alle kommuner og enkelte andre aktører efter en model, der ligner den netop gennemførte byanalyse. Inddragelse af andre nøgleaktører i regionen vil ligeledes blive varetaget gennem bilaterale møder i efteråret 2010.

Efter behandling i regionsrådet bliver forslaget til ny regional udviklingsplan sendt i offentlig høring i minimum 8 uger. Når høringssvarene foreligger, træffer regionsrådet den endelige beslutning om udviklingsplanen.

Selve hovedplanen for revisionsforløbet opdeles i fire hovedfaser: en forberedelsesfase i resten af 1. halvår 2010, en inputfase med kommuner og andre aktører i 2. halvår 2010, en udarbejdelsesfase i 1. halvår 2011 samt en beslutnings- og høringsfase i 2. halvår 2011. I bilagsmaterialet er der redegjort nøjere for de enkelte faser og deres hovedindhold og aktiviteter. Der kan vise sig behov for tidsforskydning af enkeltaktiviteter. Inputfasen igangsættes den 24. august 2010 med et kick-off arrangement for alle interessenter.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Beslutning

Det blev besluttet, at der i relation til det videre arbejde med revision af Regional UdviklingsPlan skulle nedsættes en politisk styregruppe med kommunal og regional repræsentation. De kommunale repræsentanter forventes udpeget på næste møde i Kommunekontaktrådet den 2. juni 2010, mens de regionale repræsentanter forventes udpeget på regionsrådsmødet den 28. juni 2010.

Det blev aftalt, at Lasse Krull som formand for udvalget vedr. ny Regional Udviklingsplan fremover afrapporterer til Kommunekontaktudvalget om arbejdet med planen.

Der blev udtrykt stor anerkendelse af det materiale, som blev udarbejdet i relation til den nuværende regionale udviklingsplan, ligesom der var stor tilfredshed med en række møder, hvor dette materiale var blevet præsenteret for kommunerne.

I forhold til formidlingen af arbejdet med den regionale udviklingsplan blev det understreget, at det var vigtigt at kommunikere det konkrete indhold i arbejdet meget direkte.

Bilag:

 

 

 

3.      Transportministeriets strategiske analyse for Østjylland

Sagsnr:

10/5466

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i Østjylland. Analysen skal behandle en række overordnede, langsigtede muligheder og problemstillinger, som skal ses i sammenhæng. Herunder en samlet baneplan for Østjylland, kapacitetsbehovet for trafikken mellem Øst- og Vestdanmark og kapacitetsbehov for den nord/sydgående trafik i Jylland.

Transportministeren afholdt den 12. marts 2010 en konference om behovet for langsigtede investeringer i infrastrukturen i Syddanmark. En række borgmestre deltog i konferencen. Bl.a. KKR Syddanmarks formand Egon Fræhr, der fremførte de overordnede ønsker, som kommunerne og regionen i Syddanmark tidligere er blevet enige om: hurtigere og bedre tog samt en ny nord-syd motorvej i det midtjyske.

Medlemmer af Kattegatkomitéen fremførte endvidere ønskerne om en fast forbindelse over Kattegat.

På konferencen fremlagde vejdirektør Per Jacobsen og Trafikstyrelsens direktør Carsten Falk Hansen desuden det, der blev kaldt "De strategiske Valg" for udbygningsmuligheder for henholdsvis vej og bane.

Niras Konsulenterne har udarbejdet en indledende screening af mulige linjeføringer for en evt. ny motorvejskorridor.   Med screeningen tages ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der skal etableres en midtjysk motorvej. Screeningen skal udgøre et afsæt for det videre analysearbejde.

Tilsvarende har Trafikstyrelsen fået udarbejdet en screeningsanalyse for forskellige scenarier for etableringen af Timemodellens midterste etape fra Odense til Århus.

Transportministerens konference samt screeningerne vedr. en ny midtjysk motorvejskorridor og udbygning af jernbanedelen har aktualiseret spørgsmålet om statslige investeringer i infrastrukturen i bl.a. Syddanmark

Region Syddanmark og de 22 kommuner besluttede på et Kommunekontaktudvalgsmøde i 2008 at sætte fokus på tre overordnede ønsker til statslige investeringer i infrastrukturen i Syddanmark:

 • Allerede besluttede projekter skal gennemføres
 • Hurtigere og bedre tog
 • En ny nord-syd motorvej med tilhørende ny Lillebæltsforbindelse.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Kommunekontaktudvalget drøfter den aktuelle situation, samt eventuelle initiativer på baggrund heraf.

Beslutning

Det blev under dette punkt bemærket, at der stadig i nogle sammenhænge pågik overvejelser om etablering af en fast forbindelse over Kattegat; at det i et syddansk perspektiv var væsentligt at fokusere på en hærvejsløsning i henseende til en ny midtjysk motorvej; og at forbedringer af den kollektive trafik var et væsentligt element i afhjælpningen af de syddanske trængselsproblemer i trafikken.

Det blev understreget, at der fortsat var behov for at udtrykke fælles syddanske holdninger på trafikområdet.

Der blev desuden af medlemmer af Kommunekontaktudvalget peget på en række konkrete problemstillinger, som det var vigtigt at have opmærksomheden henledt på i den videre opfølgning på aftalen om en grøn transportpolitik, herunder:

 • borgernes muligheder for at benytte tog vanskeliggøres af, at tog ikke stopper på visse stationer ;
 • øget pendling over den dansk-tyske grænse – og grænseoverskridende transportproblemstillinger generelt
 • sikring af en tilstrækkelig kapacitet over Lillebælt
 • timemodellen for togdriften mellem de større danske byer skal også omfatte Esbjerg.

Det blev aftalt, at der efter sommerferien skulle afholdes en syddansk transportkonference med deltagelse af folketingets trafikordførere, trafikministeren og erhvervet med henblik på at præsentere fælles syddanske holdninger til trafikpolitiske spørgsmål. Forud for konferencen skulle der udarbejdes et papir, hvoraf disse fælles syddanske holdninger fremgik. Behovet for en fælles forberedelse af konferencen mellem region, kommuner og erhvervsliv blev understreget, og det blev i den forbindelse nævnt, at Mobilitetsrådets næste møde skulle indgå i forberedelsen af konferencen for at afstemme en fælles syddansk position. Der var enighed om, at den syddanske holdning skulle underbygges med konkrete eksempler og analyser.

Det blev desuden aftalt, at på næste møde i Kommunekontaktudvalget den 1. september 2010 dagsordenssættes opfølgningen på aftalen om en grøn transportpolitik, herunder også hvordan denne opfølgning er organiseret i Syddanmark. Det blev konkret aftalt at se på fordelingen af de hidtidige midler til kollektiv trafik, udmøntningen af investeringspuljen samt at belyse finansieringsmodellen

Bilag:

 

 

 

4.      Forslag til takstprincipper for rammeaftale 2011 for tilbud på det sociale område

Sagsnr:

10/5643

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til takstprincipper for rammeaftale 2011 vedr. tilbud på det sociale område i Syddanmark. Takstprincipperne er et sæt fælles regler for, hvordan der beregnes takster, hvordan betalingsregler håndteres m.v. på rammeaftalens socialområde.

Forslaget er generelt en videreførelse af gældende principper, idet der dog er foretaget enkelte justeringer og præciseringer. Blandt andet af reglerne om reguleringer af over-/underskud i forhold til tidligere år samt om ændringer af takster og antal pladser i løbet af året.

Der er desuden foreslået en ændret takstproces, så taksterne for 2011 ikke længere behandles som led i den fælles rammeaftaleproces i Syddanmark, men alene godkendes af den enkelte udbyder i forbindelse med dennes budgetproces. Herefter indmeldes taksterne senest den 25. oktober 2010. Taksterne er fortsat faste for års-perioden og kan kun ændres som beskrevet i rammeaftalen. Baggrunden for ændringen er en vurdering af, at den ønskede drøftelse af takster og takstudvikling mere hensigtsmæssigt kan ske via dialog i tilknytning til en takstanalyse.

Udbyderne vil fortsat den 1. maj skulle indmelde kendte, forventede takstændringer for det kommende år.

Takstprincipperne og den ændrede takstproces er behandlet og anbefalet af Det Administrative Samarbejdsforum den 22. februar 2010 samt af kommunaldirektørkredsen den 2. marts 2010. Takstprincipperne og den ændrede takstproces blev godkendt i Kommunekontaktrådet den 10. marts 2010.

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Kommunekontaktudvalget tiltræder takstprincipperne og den ændrede takstproces.

Beslutning

Kommunekontaktudvalget tiltrådte takstprincipperne og den ændrede takstproces.

Under dette punkt drøftede Kommunekontaktudvalget også en række problemstillinger vedr. hjemtagning af brugere fra relativt dyre, specialiserede tilbud: bliver nogle af de svageste medborgere svigtet i denne sammenhæng? Det blev aftalt, at et tema om brugernes situation skulle dagsordenssættes i Kommunekontaktudvalget.

Bilag:

 

 

 

 

5.      Etablering af 10 nye sikrede pladser til børn og unge i forbindelse med nedsættelse af den kriminelle lavalder

Sagsnr:

10/6168

Sagsfremstilling

Der er i 2009 fremsat lovforslag om nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, hvor lempelse af kriteriet for anbringelse på sikrede institutioner indgår. Lovforslaget forventes vedtaget i sommeren 2010 med ikrafttræden den 1. juli 2010 og vil yderligere hæve efterspørgslen efter sikrede pladser. Socialministeriet vurderer, at en nedsættelse af den kriminelle lavalder vil betyde, at der bør oprettes 26 ekstra pladser på landsplan.

Regionerne har ifølge serviceloven koordineringsforpligtigelsen for lands- og landsdelsdækkende tilbud, herunder de sikrede institutioner til børn og unge. Udbuddet af sikrede pladser til unge koordineres løbende mellem regionerne gennem Danske Regioner samt de lokale rammeaftaler. Lands- og landsdelsdækkende tilbud finansieres objektivt af kommunerne med kompensation via DUT-midlerne.

Danske Regioner har udarbejdet oplæg til fordeling af de 26 ekstra pladser på landsplan på baggrund af et udredningsarbejde, der blev gennemført i 2008 og 2009. I analyserne indgår demografisk udvikling, antal afvisninger af unge på de sikrede institutioner og stigningen i anvendelse af ungdomssanktion fra domstolenes side.

Antallet af afvisninger har bl.a. været støt stigende fra 101 i 2005 til 283 i 2008. Af udredningsarbejdet fremgår, at såfremt behovet på landsplan på sigt overstiger de i 2008 og 2009 aftalte ekstra 30 pladser, anbefales det, at der søges etableret en ny institution i Sydvestjylland af hensyn til den geografiske dækning. Det er på denne baggrund besluttet at etablere 10 ekstra sikrede pladser til børn og unge i Syddanmark. Der er indledt et samarbejde med Esbjerg Kommune om etablering af disse pladser i kommunen.

I den syddanske Rammeaftale 2010 på socialområdet udtrykker flere store kommuner, at der er mangel på sikrede pladser, og det foreslås i rammeaftalen, at der etableres en enhed med denne type pladser i den jyske del af Syddanmark i det omfang, det på landsplan vurderes, at der skal tilvejebringes flere pladser i det syddanske område. En placering i Esbjerg Kommune vil således tilgodese den geografiske spredning.

Etableringen af de 10 nye sikrede pladser er behandlet den 12. april 2010 i Det Administrative Samarbejdsforum, der tilsluttede sig, at regionen etablerer de 10 nye pladser.

Der er allerede iværksat en proces for at etablere fem midlertidige sikrede pladser i tilknytning til den sikrede institution Egely med henblik på at tilvejebringe de efterspurgte sikrede pladser hurtigst muligt. Disse pladser forventes at kunne tages i brug i løbet af sommeren 2010.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev i den forbindelse aftalt, at Det Administrative Samarbejdsforum skulle afklare argumentationen for den geografiske placering af pladserne nærmere.

 

 

6.      Eventuelt

Sagsnr:

10/2585

Beslutning

Der blev orienteret om status vedr. de kommende forhandlinger med regeringen om henholdsvis regionernes og kommunernes økonomi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 19-05-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |