Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilVisionsudvalgetpilUdarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 25-05-2010

Udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 25-05-2010

Mødedato:
25-05-2010 Kl. 15:30 - Kl. 17:30

Mødested:
Mødeværelse 4

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Susanne Linnet, Jørgen Pless, John Lohff, Thies Mathiasen, Karsten Uno Petersen, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen.

Afbud:
Kristian Grønbæk Andersen, Thies Mathiasen, John Lohff, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen.

 

 

Dagsorden

 1. Det videre arbejde vedr. udarbejdelse af ny vision
 2. Hjemtagning af fødsler og gynækologisk aktivitet fra Region Midtjylland
 3. Orientering om arbejdstilsyn
 4. Sammenhæng mellem anbefalede lægemidler i almen praksis og på sygehusene
 5. Siden sidst
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

 

 

1.      Det videre arbejde vedr. udarbejdelse af ny vision

Sagsnr: 09/12489

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalgets drøftelser forelægges hermed forslag omkring det videre arbejde.

Nedenfor er de foreløbige overvejelser beskrevet. Det foreslås, at udvalget drøfter og kommer med bemærkninger, så det løbende afstemmes, at administrationen arbejder i den ønskede retning.

Det foreslås, at nærværende dagsordenspunkt, i opdateret version, er fast punkt på dagsordenen for udvalgets møder.

Udvalget præsenteres løbende successivt for relevante problemstillinger. Mulige foreløbige emner kan være:

 • Rammevilkårene: Der udarbejdes et notat til udvalget, som beskriver de overordnede rammevilkår for regionen samt det regionale fundament, som sundhedsvæsenet er underlagt, fx. staten, ekspertpanel, sygehusstruktur,  evt. styringsparadigmer
 • Begrebsafklaring/ forståelsesrammen: Der udarbejdes et notat til udvalget, som beskriver en afklaring af forståelsesrammen/begrebsafklaring ift. vision, mission og målsætning mv.
 • Overlap til andre planer/visioner: Der udarbejdes et notat, - gerne illustreret ved grafisk oversigt over aktører, som beskriver relation og evt. overlap til andre planer/visioner på hhv. nationalt og regionalt niveau, fx regeringsprogram, Danske Regioner, sundhedskoordinationsudvalgets "fælles sundhed" , kvalitetsstrategi 
 • Kvalitetsovervejelser
 • Borgerinvolvering - Borgertopmøde: - Intern/ekstern kommunikation
 • Involvering af personale m. fl.- MED-system, Hovedudvalg.

På indeværende møde præsenterer sundhedsdirektionen følgende foreløbige overvejelser:

 • Rammevilkår,
 • overlap til andre planer/visioner,
 • involvering af personale, ledelser m.fl.


Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter og kommer med bemærkninger, så det løbende afstemmes, at administrationen arbejder i den ønskede retning.


Udvalget

Jens Elkjær orienterede om rammevilkår, overlap til andre planer/visioner samt involvering. Oplæg vedlægges.

Anita Bisgaard orienterede om forslag til MED-proces. Oplæg vedlægges.

Udvalget:
Drøftedes. Indstillingen blev tiltrådt. Arbejdet med sygdomsprofiler forelægges for udvalget på et kommende møde.

 

 

2.      Hjemtagning af fødsler og gynækologisk aktivitet fra Region Midtjylland

Sagsnr: 10/6851

Resumé

Region Syddanmark har med baggrund i udviklingen i det mellemregionale benyttelsesmønster bedt sygehusene gennemgå alle specialer med henblik på at identificere områder, hvor der er faglige eller driftsmæssige fordele ved hjemtagning.

På denne baggrund foreslås det, at Region Syddanmark påbegynder hjemtagning af fødsler og gynækologisk aktivitet fra Regionshospitalet Horsens til Kolding Sygehus pr. 1. oktober 2010.


Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i forbindelse med budget 2009 og 2010 givet adgang til, at regionens sygehuse kan gennemføre besparelser ved at hjemtage aktivitet fra andre regioner, herunder primært Region Syddanmark, hvor Region Midtjylland har væsentlige udgifter til behandling og diagnostik.

Som følge heraf er Region Midtjyllands forbrug af ydelser i Region Syddanmark væsentlig reduceret, og sundhedsdirektionen har på denne baggrund tidligere bedt sygehusledelserne på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt om at gennemgå alle specialer med henblik på mulige hjemtagningsinitiativer, hvor Region Syddanmark ser en faglig eller driftsmæssig fordel.

Sygehus Lillebælt har i den forbindelse udarbejdet et hjemtagningsprojekt vedr. fødsler og gynækologi for den nordlige del af Vejle Kommune, som ønskes hjemtaget fra Regionshospitalet Horsens til Kolding Sygehus.

Fødslerne blev oprindelig placeret på Horsens Sygehus som led i en omorganisering af fødselsbetjeningen i det daværende Vejle Amt, hvor man nedlagde fødeafdelingen i Vejle. Den sydlige del af amtet skulle herefter betjenes af Kolding Sygehus, og den nordlige del af amtet af Horsens Sygehus. Efter regionsdannelsen er arbejdsdelingen i betydeligt omfang videreført, idet de praktiserende læger fra den nordlige del af Vejle Kommune som udgangspunkt fortsat tilbyder fødselsforløb ved Regionshospitalet Horsens.

Med baggrund i udviklingen i det mellemregionale samarbejde og benyttelsesmønster forslås det nu at den hidtidige ordning afvikles, og Sygehus Lillebælt hjemtager størstedelen af de fødsler og den gynækologiske aktivitet der p.t. varetages i Horsens.

Hjemtagningen vil medvirke til at sikre et ensartet tilbud til de gravide/fødende i hele trekantsområdet, hvilket bl.a. medfører at fødselsbetjeningen lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om tilstedeværelse af pædiatrisk assistance med kompetence i neonatalogi på fødesteder, og samtidig giver den også mulighed for delvis udnyttelse af den ledige kapacitet på Kolding Sygehus, som hjemtagningerne fra Region Midtjyllands har skabt.

En stor del af den ambulante aktivitet vedr. Horsens-forløbene, eksempelvis jordemoderkonsultationer og scanninger, foregår i dag på Vestbygården i Vejle, hvor Regionshospitalet Horsens låner lokaler uden beregning, men har fælles sekretariatsbetjening med Sygehus Lillebælt. Aftalen om udlån af lokaler er indgået i Vejle Amts tid, og der foreligger ingen skriftlige aftaler om opsigelsesvilkår mv. Det er en forudsætning for hjemtagningen at aftalen om Vestbygården opsiges og Sygehus Lillebælt får fuld råderet over lokalerne.

Det forventes at Sygehus Lillebælt kan hjemtage 90 pct. af fødslerne og 2/3 af de gynækologiske patienter, svarende til en obstetrisk aktivitet på ca. 235 fødsler med tilknyttede undersøgelser og konsultationer, herunder bl.a. 675 scanninger, samt ca. 600 ambulante besøg og 150 operationer vedr. gynækologien.

Både den obstetriske og den gynækologiske aktivitet kan rummes inden for sygehusets eksisterende fysiske kapacitet, og hjemtagningen har således ingen anlægsmæssige konsekvenser. 

Aktiviteten på det gynækologiske område vurderes at have et casemix svarende til den øvrige aktivitet på Sygehus Lillebælts gynækologiske afdeling, og er samtidig af så begrænset omfang, at den kan hjemtages indenfor det gældende afregningsparadigme.

På det obstetriske område er aktiviteten væsentlig større og omfatter for størstedelens vedkommende akut aktivitet, som ikke udløser merindtægter i den eksisterende afregningsmodel. De bevillingsmæssige konsekvenser af det øgede antal fødsler skal ses i sammenhæng med den modsatrettede tendens, hvor Sygehus Lillebælts akutaktivitet er faldende, bl.a. som følge af Region Midtjyllands hjemtagning. Der pågår p.t. en udredning heraf med henblik på efterfølgende forelæggelse af de samlede økonomiske konsekvenser vedr. hjemtagning/akut aktivitet på Sygehus Lillebælt. Det forventes samlet set at hjemtagningen vil medføre en væsentlig besparelse for Region Syddanmark.

Det foreslås derfor, at hjemtagningen igangsættes i efteråret 2010 og at Region Midtjylland varsles herom 3 mdr. inden ændringen.

Forslaget indebærer at alle nye gravide i Vejle Kommune fra 1. oktober 2010 som udgangspunkt tilbydes at føde på Kolding Sygehus under hensyn til det frie sygehusvalg, samt at alle gravide som allerede er i forløb med henblik på senere fødsel på Regionshospitalet Horsens tilbydes at skifte forløb og fødested til Kolding Sygehus. Den ambulante del af graviditetsfødselsforløbet vil således fortsat skulle foregå lokalt på Vestbygården.

Herudover omfatter forslaget, at Region Syddanmark opsiger den uformelle aftale om Regionshospitalet Horsens’ benyttelse af lokaler på Vestbygården pr. 1. januar 2011. I den mellemliggende periode kan Regionshospitalet Horsens efter nærmere aftale med Sygehus Lillebælt fortsat benytte lokalerne til konsultationer mv. vedr. gravide med igangværende forløb som ikke har ønsket at skifte fødested.


Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler overfor Regionsrådet,

 • at Region Syddanmark igangsætter hjemtagningen af fødsler og gynækologi fra Regionshospitalet Horsens som beskrevet.
 • at hjemtagning af gynækologisk aktivitet finansieres inden for det eksisterende afregningsparadigme.
 • at de økonomiske konsekvenser vedr. hjemtagning af fødsler afdækkes med henblik på senere forelæggelse.
 • at Region Midtjylland varsles om ændringerne.


Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

3.      Orientering om arbejdstilsyn

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsdirektionen vil orientere på mødet.


Indstilling

Til orientering.


Udvalget

Anita Bisgaard orienterede. Oplæg vedlægges.

Udvalget: Orienteredes.

 

 

4.      Sammenhæng mellem anbefalede lægemidler i almen praksis og på sygehusene

Sagsnr: 10/6735

Resumé

I det regionale lægemiddelråd arbejdes der på at skabe sammenhæng mellem valg af lægemidler i almen praksis og de lægemidler der anvendes på sygehusene. Der forventes at ske en harmonisering af anbefalingerne for lægemidler til basisbehandling i de to sektorer i løbet af 2010.


Sagsfremstilling

På baggrund af den debat der har været omkring sammenhæng mellem valg af lægemidler i de to sektorer, har Poul-Erik Svendsen bedt om en orientering om emnet.

På regionens sygehuse udarbejdes såkaldte rekommandationslister, som er oversigter over de lægemidler som sygehuset anbefaler at lægerne ordinerer. Rekommandationslisterne udarbejdes ud fra faglige kriterier samt de priser der kan opnås på lægemidlerne gennem sygehuses fælles indkøb (Amgros).

I primærsektoren er der udarbejdet en såkaldt basisliste (se bilag), som angiver forslag til førstevalg af lægemidler hos ukomplicerede patienter inden for de mest almindelige indikationsområder i primærsektoren. Præparaterne på listen er udvalgt ud fra faglige kriterier og pris - i den nævnte rækkefølge. Anbefalingerne baserer sig bl.a. på Den Nationale Rekommandationsliste fra Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF).

Prissætningen på lægemidler i de to sektorer er helt separate systemer. Dette bevirker, at et lægemiddel kan være et rationelt valg rent prismæssigt i den ene sektor, mens det kan være et dyrt valg af lægemiddel i den anden sektor.

Indenfor visse grupper af lægemidler findes der såkaldte analoge præparater, som er lægemidler med forskelligt indholdsstof og ensartet klinisk virkning. De er ofte klinisk ligeværdige. Der kan dog være store prisforskelle på lægemidlerne i en sådan gruppe.

Et eksempel herpå er gruppen af protonpumpehæmmere (PPI), som består af fem ligeværdige lægemidler der bl.a. anvendes mod mavesår. I primærsektoren gav regionen i 2009 i gennemsnit 4,90 kr. i tilskud pr. døgndosis (20 mg) af det dyreste lægemiddel i gruppen (Nexium), mens gennemsnitstilskuddet for det billigste lægemiddel (Lansoprazol) var 0,45 kr. pr. døgndosis (30 mg). Regionen udbetalte 42 millioner kr. i tilskud til Nexium i 2009.

Nexium findes på flere af sygehusenes rekommandationslister og er hyppigt anvendt på flere sygehuse og ved udskrivelse af patienter. Dette giver en afsmittende effekt på forbruget og ordinationsmønsteret i primærsektoren.

Lægemiddelrådet er ved at gennemføre en proces for at harmonisere basislisten og sygehusenes rekommandationslister. Det indebærer, at præparaterne fra basislisten skal indarbejdes i sygehusenes rekommandationslister.

Der er bred opbakning til processen fra primærsektorens og sygehusenes repræsentanter i lægemiddelrådet. Aktuelt arbejder lægemiddelkomiteerne på sygehusene med at indarbejde basislisten i rekommandationslisterne. Lægemiddelkomiteernes tilbagemeldinger skal drøftes på lægemiddelrådets møde i juni.


Indstilling

Til orientering.


Udvalget

Orienteredes.


Bilag:

 

 

5.      Siden sidst

Sagsnr: 10/1091

Udvalget

-

 

 

7.      Næste møde

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

22. juni kl. 14.00

31. august kl. 14.00 

28. september kl. 14.00

26. oktober kl. 14.00

23. november kl. 14.00

14. december. kl. 14.00


Indstilling

Det indstilles,

 • at næste møde afholdes den 22. juni 2010 kl. 14.00


Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt. 

Udvalget ønsker, at hvert andet møde efter sommerferien afholdes uden for regionshuset.

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1091


Udvalget

Drøftelse vedr. patientforløb på ortopædkirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland.

Drøftelse vedr. DAMP på Tønder Sygehus.


Siden er sidst opdateret 19-05-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |