Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPræhospitaludvalgetpilDen præhospitale indsats - referat 08-06-2010

Den præhospitale indsats - referat 08-06-2010

 

Mødedato:  
08-06-2010 Kl. 12:30 - Kl. 14:30


Mødested:  
Direktionens mødelokale, Sygehus Lillebælt, Kolding, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding


Medlemmer:  
Thyge Nielsen, Claus Warming, Thies Mathiasen, Poul Sækmose, Andrea Terp, Jette Jensen, Mette B. Valentin

Afbud:  Jette Jensen

Dagsorden

 1. Paramedicinere
 2. Status på ambulanceresponstider
 3. Mulighed for redder-strejke ved Falck
 4. Status vedr. sundhedsfaglig disponering på vagtcentralen
 5. Hjertestartere, førstehjælp og andre nære tilbud på det præhospitale område
 6. Mødeplan 2010
 7. Eventuelt
 8. Orientering om FAM status 2010 samt rundvisning, kl. 14.00-15.00


 

Sagsnr:  10/1093

1.      Paramedicinere

Sagsfremstilling
Præhospital leder Torsten Lang-Jensen holder et oplæg omkring paramedicinere.

Indstilling
Til orientering.

Udvalget:
Orienteredes.

Oplæg vedlægges.

Sagsnr:  10/161
2.      Status på ambulanceresponstider

Sagsfremstilling
Den nye ambulancekontrakt har kørt siden 1. september 2009. I vedlagte notat "Status på ambulanceresponstider, maj 2010" gives en status på responstiderne for perioden september 2009 til april 2010.
 
Generelt viser notatet, at de opstillede servicemål overholdes. Derudover viser notatet, at responstiderne for ambulancekørsel med udrykning har været påvirket af snefald i regionen i perioden december 2009 til marts 2010. Snefaldet har dog ikke haft den store effekt på responstider for ambulancekørsel uden udrykning (kørsel 2). 

Indstilling
Til orientering. 

Bilag:

 

Udvalget:
Orienteredes og drøftedes.

 

Sagsnr:  10/172
3.      Mulighed for redder-strejke ved Falck

Resumé
Orientering omkring forberedelser til evt. redder strejke hos Falck.

Sagsfremstilling
I skrivende stund er status på den mulige redder-konflikt, at redderne den 18. maj stemte nej til oplæg fra 3F og DI/Falck til fornyet overenskomst. Efterfølgende har forligsmand  Asbjørn Jensen udsat konklikten i 14 dage med udgangspunkt i søndag den 23. maj 2010.
 
I pinsen har parterne forhandlet om en ny aftale. Samtidig med disse forhandlinger har parterne forhandlet om en nødberedskabsaftale, som har stor betydning for sygehusene. Indtil videre er der ikke kommet noget ud af forhandlingerne. Ledelsen i Falck har lovet at frem-sende nødberedskabsaftalen til regionen, så snart den er på plads.
 
Der vil foruden ovenstående være mulighed for yderligere en 14 dages udsættelse. Baseret på erfaringerne fra sidste strejke i 2008, vurderes det at være realistisk med en yderligere udsættelse. Hvis det ender med strejke, er det således forventningen, at den starter søndag den 20. juni 2010.
 
Når en evt. strejken starter, forventes Danske Regioner og diverse medier, at efterspørge en daglig rapportering på konsekvenserne for sygehusene. Med henblik på at kunne imødekomme en sådan efterspørgsel, vil der være behov for en ensartet indrapportering fra sygehusene til Sundhedsstaben, som med dette sigte har igangsat følgende forberedende initiativer/planlægning:

 • Hver sygehusenhed er blevet bedt om, at udpege en person, som i tilfælde af strejke bliver ansvarlig for at indsamle data fra alle de afdelinger, der påvirkes. 
 • Når sygehusene har udpeget ansvarlige for dataindsamling, vil Sundhedsstaben i samarbejde med disse personer, forud for strejken udarbejde ensartede skabeloner, til brug i forbindelse med indrapportering.
 • De oplysninger, der som udgangspunkt skal indsamles fra hver afdeling, er dels, hvor mange operationer/behandlinger der er aflyst, og dels ophobningen af patienter, som følge af strejken. Dette skal opgøres for hver enkelt afdeling. 
 • Derudover skal der udarbejdes en kortfattet hændelsesrapport for de hændelser, hvor strejken har haft sundhedsmæssige konsekvenser for patienter.


Foruden aftaler om daglige rapporteringer fra sygehusene, vurderes det at være hensigtsmæssigt med en kommunikationsplan. Denne skal indeholde en kortfattet beskrivelse, af hvem der kan henvises til i forhold udtalelser til medier men også en beskrivelse af, hvem der skal modtage løbende information omkring konsekvenserne af strejken. Sundhedsstaben vil i samarbejde med regionens kommunikationsafdeling, udarbejde et udkast til en kommunikationsplan, som sendes til godkendelse ved sygehusledelserne og psykiatriledelsen.

Indstilling
Til orientering.

Udvalget:
Orienteredes.

 

Sagsnr:  10/191
4.      Status vedr. sundhedsfaglig disponering på vagtcentralen.

Resumé
I vedlagte notat ”status vedr. sundhedsfaglig disponering på vagtcentralen” orienteres om arbejdet med indførelse af sundhedsfaglig disponering i de fem regioner. Der orienteres om det igangværende samarbejde mellem regionerne og Rigspolitiet og om erfaringerne fra Region Nordjylland. Endelig gives en kort status på arbejdet i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling
Udvalget vedr. den præhospitale indsats blev på møde den 29. april 2010 orienteret om den rapport, Sundhedsstyrelsen har udgivet omkring sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen. Derudover blev udvalget orienteret om, at Danske Regioner og Rigspolitiet har påbegyndt arbejdet omkring den praktiske håndtering af sundhedsfaglig visitation, samt at Region Nordjylland, i samarbejde med Nordjyllands politi, har igangsat en forsøgsordning.
 
Som opfølgning på ovenstående gives i vedlagte notat en status på dels det arbejde, der er igangsat med Rigspolitiet og dels de foreløbige erfaringer fra Region Nordjylland.
 

Indstilling
Til orientering.

Bilag:

 

Udvalget:
Orienteredes og drøftedes.Sagsnr:  10/185

5.      Hjertestartere, førstehjælp og andre nære tilbud på det præhospitale område

Sagsfremstilling
Hjertestartere, førstehjælp og andre nære tilbud på det præhospitale område.
 
Det særlige udvalg vedr. den præhospitale indsats drøftede på møde den 18. marts 2010 og 29. april 2010 regionens muligheder for initiativer vedr. hjertestartere, livreddende førstehjælp mv.
 
Udvalget anbefalede, at der blev arbejdet videre med de i notat af 19. april skitserede initiativer .
 
På den baggrund er forslagene uddybet i vedlagte bilag.
 
Finansiering
Da der forventes et betydeligt overlap mellem de beskrevne initiativer og udmøntningen af Regeringens pulje til styrkelse af initiativer på akut området i nærområderne foreslås Regio-nens initiativer koordineret hermed. Kataloget over mulige initiativer skal således ses som en forberedelse af drøftelserne, som vil følge efter regerings udspil vedr. puljen.

Indstilling
Til drøftelse.

Bilag:

Udvalget:
Drøftedes.

De videre initiativer søges koblet sammen med udmøntningen af den landsdækkende pulje. Sagen drøftes igen på næste møde.


 

Sagsnr:  10/1093
6.      Mødeplan 2010

Sagsfremstilling
Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt på udvalgets møde den 18-03-2010:

19. august kl. 12.30
23. september kl. 12.30
14. oktober kl. 12.30
18. november kl. 12.30
15. december kl. 12.30


Indstilling
Det indstilles,
• at næste møde afholdes den 19-08-2010 kl. 12.30 - 14.00 i mødelokale 3 i regionshuset.


Udvalget:
Næste møde afholdes den 19-08-2010 kl. 12.30 - 14.00 i regionshuset.

 

Sagsnr:  10/1093
7.      Eventuelt
 
 

Sagsnr:  10/6587
8.      Orientering om FAM status 2010 samt rundvisning, kl. 14.00-15.00

Resumé
Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har på møde den 29. maj 2010 bedt om en orientering vedr. Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark samt arbejdet med at gennemføre rapportens anbefalinger på udvalgsmøde den 8. juni 2010. På indeværende møde orienteres om FAM-rapportens centrale anbefalinger samt status på den lokale og regionale gennemførelse vedr. FAM. Endvidere er der en rundvisning i AMA på Kolding Sygehus.

Orientering og rundvisning sker i fællesskab mellem Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur og Udvalget vedr. den præhospitale indsats.

Nedenstående dagsordenspunkt relaterer sig primært til udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur

Sagsfremstilling
Rapporten udgør en fælles regional referenceramme for fælles akutmodtagelser i regionen. Den helt grundlæggende præmis er, at alle akutte patienter skal ind ad samme dør på sygehuset. I FAM vil patienterne blive mødt af en mangfoldighed af kompetencer, da de fælles akutmodtagelser, i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal være bemandet med et team af specialister døgnet rundt.

Indførelsen af FAM vil ske i form af både lokale og regionale processer. Størrelsesmæssigt, opgave-mæssigt og fysisk er sygehusene forskellige. Derfor skal FAM-konceptet nødvendigvis primært ud-møntes lokalt. Dette sikrer den nødvendige forankring i lokal ledelse og samarbejdsstruktur.

Der er endvidere identificeret nogle overordnede indsatsområder med et særligt regionalt perspektiv i forhold til gennemførelsen af FAM-rapportens anbefalinger. Dette er sket med henblik på at sikre regional synergi og effektiv ressourceudnyttelse. Indsatsområderne udvikles gennem en tæt dialog med sygehusene.

I Bilag 1 findes en sammenskrivning af FAM-rapportens centrale anbefalinger samt status på den lokale og regionale gennemførelse vedr. FAM.

Sundhedsstaben giver på udvalgsmødet en præsentation og introduktion til FAM. Ledende overlæge Christian Backer Mogensen, Akut Modtage Afdeling (AMA), Kolding Sygehus holder et kort oplæg om, hvor langt man i Kolding er kommet med at implementere FAM-rapportens anbefalinger. Ligeledes vil udvalget få en rundvisning i AMA på Kolding Sygehus.

Indstilling
Til orientering.

Bilag:

Udvalget:
Orienteredes.

Oplæg vedlægges.

 


Siden er sidst opdateret 01-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |