Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilSygehusstrukturudvalgetpilGennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 08-06-2010

Gennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 08-06-2010

Mødedato:
08-06-2010 Kl. 14:00 - Kl. 18:00

Mødested:
Sygehus Lillebælt Kolding
Direktionens mødelokale

Medlemmer:
Stephanie Lose, Sonny Berthold, Ingeborg Moritz Hansen, Jørgen Pless, Thies Mathiasen, John Lohff, Poul-Erik Svendsen, Andrea Terp, Willy Sahl, Pia Tørving, Finn T. Hansen

Afbud:

 

Dagsorden

 1. Orientering om FAM status 2010 samt rundvisning, kl. 14.00-15.00
 2. Rapport vedr. specialeplanens konsekvenser for fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)
 3. Finansiering af projektafdeling ved Sygehus Lillebælt
 4. Ansøgning til Ekspertpanelet for endeligt tilsagn vedr. udbygning af Kolding Sygehus
 5. Samling af multitraumer på Sygehus Lillebælt.
 6. Idéoplæg for etablering af P-hus på den eksisterende OUH-matrikel
 7. Endelig ansøgning til regeringens Ekspertpanel for projekt Nyt OUH
 8. Generalplan Sydvestjysk Sygehus - opstart af realisering af generalplanen
 9. Sygehus Sønderjylland, byggeprogram for Fase 1 i Aabenraa
 10. Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Fase 1: Dialyseafdelingen
 11. Studietur for regionsrådsmedlemmer om sygehusbyggeri
 12. Lukket punkt - Nyt universitetshospital i Odense - konkurrenceprogram til projektkonkurrencen
 13. Næste møde
 14. Eventuelt
 15. Meddelelser

 

 

1.      Orientering om FAM status 2010 samt rundvisning, kl. 14.00-15.00

Sagsnr: 10/6587

Resumé

Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur har på møde den 29. maj 2010 bedt om en orientering vedr. Rapport om Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark samt arbejdet med at gennemføre rapportens anbefalinger på udvalgsmøde den 8. juni 2010. På indeværende møde orienteres om FAM-rapportens centrale anbefalinger samt status på den lokale og regionale gennemførelse vedr. FAM. Endvidere er der en rundvisning i AMA på Kolding Sygehus

Orientering og rundvisning sker i fællesskab mellem udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur og udvalget vedr. den præhospitale indsats.

Nedenstående dagsordenspunkt relaterer sig primært til udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur


Sagsfremstilling

Rapporten udgør en fælles regional referenceramme for fælles akutmodtagelser i regionen. Den helt grundlæggende præmis er, at alle akutte patienter skal ind ad samme dør på sygehuset. I FAM vil patienterne blive mødt af en mangfoldighed af kompetencer, da de fælles akutmodtagelser, i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, skal være bemandet med et team af specialister døgnet rundt.

Indførelsen af FAM vil ske i form af både lokale og regionale processer. Størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og fysisk er sygehusene forskellige. Derfor skal FAM-konceptet nødvendigvis primært udmøntes lokalt. Dette sikrer den nødvendige forankring i lokal ledelse og samarbejdsstruktur.

Der er endvidere identificeret nogle overordnede indsatsområder med et særligt regionalt perspektiv i forhold til gennemførelsen af FAM-rapportens anbefalinger. Dette er sket med henblik på at sikre regional synergi og effektiv ressourceudnyttelse. Indsatsområderne udvikles gennem en tæt dialog med sygehusene.

I Bilag 1 findes en sammenskrivning af FAM-rapportens centrale anbefalinger samt status på den lokale og regionale gennemførelse vedr. FAM.

Sundhedsstaben giver på udvalgsmødet en præsentation og introduktion til FAM. Ledende overlæge Christian Backer Mogensen, Akut Modtage Afdeling (AMA), Kolding Sygehus holder et kort oplæg om, hvor langt man i Kolding er kommet med at implementere FAM-rapportens anbefalinger. Ligeledes vil udvalget få en rundvisning i AMA på Kolding Sygehus.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Orienteredes. Oplæg vedlægges:


Bilag:

 

 

2.      Rapport vedr. specialeplanens konsekvenser for fremtidig organisering af kræftbehandlingen i Region Syddanmark (onkologi og plastikkirurgi)

Sagsnr: 09/10729

Resumé

Med afsæt i Region Syddanmarks specialeplan har der været nedsat en arbejdsgruppe for det onkologiske og plastikkirurgiske område, som har udarbejdet et forslag til specialets fremtidige organisering.

Sagsfremstilling

Regionsrådet vedtog med specialeplanen af 1. juni 2009 at det plastikkirurgiske speciale fremadrettet skal placeres i Odense og Esbjerg. For at sikre den faglige sammenhæng til brystkræftkirurgi, skal de plastikkirurgiske afdelinger samarbejde med de tre jyske mamma centre om brystkræftkirurgien. SVS Esbjerg skal understøtte brystkræftkirurgien i Sygehus Sønderjylland, Aabenraa og Odense Universitetshospital indsatsen i Sygehus Lillebælt Vejle.

Nærværende rapport skal ses som et led i at understøtte og gennemføre beslutningerne truffet i akutplanen og specialeplanen angående onkologi og plastikkirurgi. Rapporten er udarbejdet af en tværregional arbejdsgruppe.


Arbejdsgruppen har haft fokus på følgende:

 • Regionens nuværende aktivitet og service indenfor brystkræftbehandling.
 • Gode patientforløb for kræftpatienter i forbindelse med nyorganisering af de plastikkirurgiske specialer.
 • Ensartet registreringspraksis med henblik på optimal monitorering.
 • Hvordan kapaciteten indenfor strålebehandling anvendes bedst mulig.
 • Den plastikkirurgiske arbejdsdeling mellem Odense/ Vejle og Esbjeerg/Aabenraa.
 • Informationsmateriale til patienter/praksis.


Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til klinisk onkologi at:

 1. Der igangsættes en vurdering af behandlingsbehov og strålekapacitet i Region Syddanmark
 2. Der laves en kommunikationsstrategi for at tiltrække nogle af de brystkræftpatienter, som i dag vælger at få strålebehandling i Flensborg. Patienterne har dog stadig mulighed for at benytte tilbuddet i Flensborg, hvis de ønsker det.
 3. Sygehusledelsen på OUH tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser, samt udarbejder een tidsplan.
 4. Samarbejdsrelationer og arbejdsdeling mellem Odense og Vejle gennemgås med baggrund i Sundhedsstyrelsens godkendelse af placeringen af de specialiserede funktioner.
 5. I efteråret 2010 tages der stilling til, hvem der skal varetage visitationen til strålebehandling i Flensborg.


Arbejdsgruppen anbefaler i forhold til plastikkirurgi at:

 1. OUH og Sygehus Lillebælt, Vejles plastikkirurgiske afdelinger bliver til én plastikkirurgisk afdeling - en fælles faglig enhed med distribueret service to steder - hvor den ledende overlæge ved plastikkirurgisk afdeling ved OUH får ansvaret for den faglige ledelse af afdelingen.
 2. Sygehusledelsen på OUH tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.
 3. Sydvestjysk Sygehus varetager plastikkirurgi i Aabenraa i form af en udefunktion.
 4. Sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus tager initiativ til at iværksætte en proces med henblik på en konkretisering af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser.
 5. De to plastikkirurgiske afdelinger i fællesskab tager initiativ til at udarbejde ensartede retningslinjer for information og informationsmateriale. Så kvinder med brystkræft i regionen får et ensartet grundlag, hvorpå der kan tages stilling til plastikkirurgiske indgreb.
 6. De to plastikkirurgiske afdelinger tager initiativ til at udarbejde fælles retningslinjer for registreringspraksis, således at der etableres bedre mulighed for at monitorer aktivitet og udviklingen inden for området.


Indstilling

Det indstilles, at Udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehus struktur anbefaler regionsrådet,

 • at rapport om fremtidig organisering af kræftbehandlingen(onkologi og plastikkirurgi) i Region Syddanmark sendes i høring hos specialets samarbejdspartnere med henblik på endelig stillingtagen til organisering i regionsrådet den 25. oktober 2010.


Udvalget

Orienteredes. Oplæg vedlægges.

Indstillingen blev tiltrådt.


Bilag:

 

 

3.      Finansiering af projektafdeling ved Sygehus Lillebælt

Sagsnr: 09/10715

Resumé

I forbindelse med udbygningen Kolding Sygehus, søger Sygehus Lillebælt om finansiering af nyetableret projektafdeling.


Sagsfremstilling

I forbindelse med udbygningen Kolding Sygehus, søger Sygehus Lillebælt hermed om finansiering af nyetableret projektafdeling. Afdelingens opgave er at være det centrale omdrejningspunkt i forbindelse med udbygningen af Kolding Sygehus samt sikre koordination af større byggesager på Sygehus Lillebælt, med udgangspunkt i gennemførelsesplanen. Afdelingen bliver skabt dels gennem omstrukturering og ved hjælp af eksisterende kompetencer dels via ekstern rekruttering.


Projektafdelingen

Projektafdelingen skal varetage følgende opgaver (vilkårlig rækkefølge):

 • Planlægningsopgaver og generel projekthåndtering herunder projektering, prisindhentning, projektopfølgning
 • Projektstyring:

-   styregruppemøder, administration af byggesager

-   brugerinvolvering

-   koordinering med arbejdsmiljø, hygiejne og MED

-   myndigheder - dialog med kommune/tilladelser (lokalplan)

-   byggemøder – deltage som bygherrerepræsentant

-   rådgiver – sparring og dialog med ekstern rådgiver

 

 • Kommunikation – intern og ekstern information, presse
 • Optimering af arbejdsgange og logistik
 • Dokumenthåndtering
 • Styring af risici, kvalitet, tid
 • Økonomi – budget, regnskab
 • Kontrakt- og aftalestyring
 • Håndtering af entreprisekontrakter, garantier, afleveringsdokumenter
 • Tilpasning af standarder – materialer, farver, inventar, indretning m.m.
 • Ad hoc opgaver.


Målet er at skabe en robust og beslutningsdygtig afdeling som kan matche interne og eksterne samarbejdspartnere, og som både på den korte og den lange bane kan løfte opgaven med udbygningen af Kolding Sygehus.

Der søges om finansiering af 5 medarbejdere med virkning fra 1. juli 2010. Projektafdelingen indgår som en del af det samlede kvalitetsfondsprojekt vedrørende udbygning af Kolding Sygehus.

Stillingsbetegnelse

2010

2011

2012

Projektchef

X

X

X

Souschef, konstruktør

X

X

x

2 AC fuldmægtige, byggeteknik

X

X

x

1 sekretær

X

X

x

Overhead

365.520

731.040

731.040

I alt kroner

1.827.600

3.655.200

3.655.200


Indstilling

Det indstilles, at Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,828 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4), 3,655 mio. kr. i 2011 (indeks 123,4) og 3,655 mio. kr. i 2012 (indeks 123,4) til projektafdelingen for Sygehus Lillebælt, finansieret af likvide aktiver, indtil endeligt tilsagn og finansiering vedr. kvalitetsfondsprojektet foreligger,
 • at der meddeles anlægsbevilling på 9,138 mio. kr. (indeks 123,4) til projektafdelingen for Sygehus Lillebælt.

Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

4.      Ansøgning til Ekspertpanelet for endeligt tilsagn vedr. udbygning af Kolding Sygehus

Sagsnr: 10/6433

Resumé

Regeringens Ekspertpanel vurderede i november 2008, at udbygningen af Kolding Sygehus burde prioriteres. Regeringen meddelte herefter Region Syddanmark i januar 2009 et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 900 mio. kr. til udbygningen af Kolding Sygehus, med en samtidig anmodning om udarbejdelse af en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Region Syddanmark har i 2009 og 2010 arbejdet med en yderligere detailbeskrivelse af udbygningen af Kolding Sygehus og tilpasset dette til de af Ekspertpanelet udmeldte standarder hvilket betyder, at ansøgnings samlede sum er på 900 mio. kr.

Sideløbende hermed er der igangsat en projektkonkurrence som afsluttes omtrent samtidig med Ekspertpanelets endelige stillingtagen.


Sagsfremstilling

I 2008 ansøgte Region Syddanmark om midler fra den statslige kvalitetsfond til udbygningen af Kolding Sygehus som ét af Region Syddanmark´s 5 akutsygehuse. I november 2008 offentliggjorde regeringens ekspertpanel sin screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner, herunder en vurdering af en udbygning af Kolding Sygehus. Ekspertpanelet fandt, at udbygningen af Kolding Sygehus burde prioriteres med en samlet investeringsramme på 900 mio. kr. Således blev regionen i januar 2009 af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddelt et foreløbigt tilsagn med en samlet investeringsramme på 900 mio. kr. Det blev endvidere meddelt, at region Syddanmark skulle vende tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Nærværende projektansøgning for udbygningen af Kolding Sygehus er Region Syddanmarks svar på anmodningen om en mere detaljeret projektbeskrivelse. Ansøgningens samlede sum er på 900 mio. kr.


Baggrund.

På baggrund af regeringens meddelelse om foreløbigt tilsagn til udbygningen af Kolding Sygehus, iværksatte regionsrådet i 2009 udarbejdelsen af en generalplan for Kolding Sygehus. Generalplanen blev godkendt af regionsrådet på møde den 28. september 2009.

Generalplanen skitserer den forventede bygningsmæssige udvikling for sygehuset med udgangspunkt i de opgaver, der fremover skal varetages af Kolding Sygehus, som et af fem akutsygehuse i regionen.

Formålet med Generalplanen har været at udarbejde grundlaget for de bygningsmæssige ændringer, der på bedste måde skaber optimale og fremtidssikrede fysiske forhold for en tidssvarende sygehusbehandling og –drift, og samtidig indpasse en udbygningsløsning i overensstemmelse med ekspertpanelets forudsætninger for den foreløbige investeringsramme.

Realiseringen af den nye fysiske struktur for Kolding Sygehus forudsætter, at hovedkomplekset udvides med nybyggeri, og at en stor del af det eksisterende hovedkompleks renoveres og ombygges med henblik på funktionsændringer og eventuelt indflytning af nye funktioner.

Som en del af den detaljerede ansøgning til Ekspertpanelet er der udarbejdet et byggeprogram der nærmere redegør for hovedstruktur og arealdisponering.

Sideløbende med udarbejdelsen af den endelige ansøgning til Ekspertpanelet er der igangsat en projektkonkurrence for den konkrete udbygning af sygehuset. Projektkonkurrencen afsluttes omtrent samtidig med Ekspertpanelets stillingtagen til udbygningen af Kolding Sygehus.


Standarder.

I planlægningen af udbygningen af Kolding Sygehus er fulgt de af ekspertpanelet udmeldte standarder for aktivitet, arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid mv. Det betyder, at den foreliggende ansøgning for udbygningen af Kolding Sygehus opfylder de forudsætninger, som ekspertpanelet har udmeldt.


Ansøgningens opbygning.

Ansøgningen om endeligt tilsagn til udbygningen af Kolding Sygehus består af en række elementer, som anmodet af ekspertpanelet. I ansøgningen er indeholdt en detaljeret projektbeskrivelse, der giver en beskrivelse af organiseringen af de kliniske afdelinger, logistik, drifts- og servicefunktioner mv. Herefter følger en redegørelse for den arealmæssige dimensionering af projektet samt økonomi.

I ansøgningen er der videre redegjort for patientsikkerhed og for bedre opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Der er endvidere redegjort for hvordan projekt udbygningen af Kolding Sygehus tænkes gennemført.

Der er redegjort for den præhospitale indsats i regionen med ambulanceberedskabet, læge- og akutbiler, responstider mv. Endelig er der redegjort for finansiering og hovedtidsplan samt for de forudsætninger for tilsagnet, der er udmeldt af ekspertpanelet.

Der er til ansøgningen vedlagt bilag, til en del af de ovenstående emner, med uddybende tekst.

Det skal endvidere bemærkes, at bilagene Styringsmanual for udbygningen af Kolding Sygehus samt Risikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus for øjeblikket afklares i en dialog med revisionen med henblik på endelig færdiggørelse. Derfor er disse afsnit ikke beskrevet i ansøgningen og foreligger heller ikke i en endelig version som bilag. Dette materiale afsluttes således, at det vil medgå den endelige ansøgning der fremsendes til Ekspertpanelet efter Regionsrådsmødet den 28. juni 2010. Regionsrådet vil samtidig få forelagt bilagene.

Ansøgningen forventes fremsendt til Ekspertpanelet senest medio juli 2010 med henblik på ekspertpanelets stillingtagen på møde den 2. september 2010.


Indstilling

Det indstilles, at Udvalget vedr. gennemførelsen af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at den foreliggende ansøgning for udbygningen af Kolding Sygehus godkendes og 
 • at den foreliggende ansøgning fremsendes til ekspertpanelet medio juli 2010.


Udvalget

Orienteredes. Oplæg vedlægges.

Indstillingen blev tiltrådt.


Bilag:

 

 

5.      Samling af multitraumer på Sygehus Lillebælt.

Sagsnr: 08/17267

Resumé

I regionsrådets vedtagne gennemførelsesplan fremgår det, at Kolding Sygehus bliver akutsygehus, mens Vejle Sygehus skal være specialsygehus med kræftbehandling som hovedopgave.

Det fremgår endvidere i gennemførelsesplanen, at skadestuen på Vejle Sygehus skal omdannes fra level 2 til level 3 traumemodtagelse. Sygehus Lillebælt har som opfølgning på regionsrådets vedtagne gennemførelsesplan arbejdet på en rokadeplan, hvor modtagelsen og behandlingen af multitraumatiserede patienter i Sygehus Lillebælts område samles på Kolding Sygehus.

Herudover indebærer rokadeforslaget flytning af planlagt ortopædkirurgisk aktivitet i form af hofte- og knæalloplastikker, knænære osteotomier samt yngre patienter med hofteartrose fra Kolding til Vejle.

Rokadeplanen foreslås gennemført fr. 1. september 2010.


Sagsfremstilling

I regionsrådets vedtagne gennemførelsesplan fremgår det, at skadestuen på Vejle Sygehus skal omdannes fra level 2 til level 3 traumemodtagelse, hvilket vil sige, at der ikke modtages patienter med større traumer. Skadestuen på Vejle Sygehus vil i en længere årrække fortsat være døgnåben og lægebetjent, men patienter med alvorlige traumer – for eksempel trafikofre- vil fremadrettet blive kørt på Kolding Sygehus.

Et level 3 traumecenter kan forestå hurtig vurdering af de(n) tilskadekomne, eventuelle behov for genoplivning, nødoperationer og stabilisering af patienter før overflytning til traumecenter med flere ressourcer, subsidiært færdigbehandle patienter med mindre multitraumer eller monotraumer.

Forslaget indebærer, at ca. 200-250 traumepatienter årligt vil skulle køres til Kolding, og ikke som nu til Vejle Sygehus. Det samlede antal traumepatienter, der herefter vil skulle modtages på Kolding Sygehus er ca. 400-500 på årsbasis. Som konsekvens af denne rokade vil det faglige set-up omkring traumemodtagelse på Kolding Sygehus ikke umiddelbart blive væsentligt ændret. Kolding Sygehus vil fortsat have karakter af "niveau 2 traumecenter" og skal dermed kunne modtage og behandle svært tilskadekomne.

Traumeflytningen modsvares af at 5 elektive ortopædkirurgiske patientgrupper rykkes fra Kolding til Vejle. En rokade, som optimerer og opkvalificerer varetagelsen af såvel de specialiserede som de svært tilskadekomne patienter. Denne manøvre udligner den overordnede belastning på sengeafsnittene samt på operationsgangene på de to matrikler.


Personalemæssige konsekvenser

Der forekommer ingen personalemæssige konsekvenser i form af personale der skal varsles/flyttes. Traumeflytningen og den modsatrettede flytning af aktivitet fra Kolding til Vejle søges gennemført således, at det er personalemæssigt neutralt. Dette gælder i forhold til sengeafsnit, opgang samt skadestue. Sygehusledelsen planlægger at drøfte omstruktureringen med MED udvalget, og der vil foreligge en udtalelse herfra til Regionsrådsmødet den 28. juni 2010.

Der arbejdes på, at speciallæge tilstedeværelsen på sigt øges i overensstemmelse med anbefalingerne i FAM rapporten med henblik på at sikre en høj kvalitet generelt i modtagelsen af akutte patienter. Den ortopædkirurgiske bagvagt på Kolding Sygehus vil dog allerede være i vagt fra tjenestested, når samlingen af traumemodtagelse effektueres. Finansieringen af den øgede ortopædkirurgiske speciallægetilstedeværelse, vil dog først skulle beskrives i sammenhæng med den øvrige del af FAM-konceptet for Kolding Sygehus, uanset at den etableres allerede i forbindelse med samlingen af traumerne.

Anæstesiberedskabet på Kolding Sygehus styrkes også i forbindelse med samlingen af traumemodtagelsen. Sygehuset valgt at omlægge en anæstesisygeplejerskevagt fra boligvagt til vagt på tjenestested samt etablere aftenvagt på hverdage samt dagvagt i weekenden. Omlægningen sker som del af processen med at afbalancere intensiv/anæstesikapaciteten internt Sygehus Lillebælt, hvor der allerede er flyttet en intensivseng og der i samarbejde med Regionen i øjeblikket pågår et udredningsarbejde i forhold til den lægelige belastning i relation til CRRT-behandling. Omlægningen, som koster i alt 3,2 stilling svarende til ca. 1,2 mio. kr., skal ses i sammenhæng med denne udredning, men finansieres i første omgang indenfor sygehusets ramme. Det vurderes at ovennævnte tiltag vil sikre den nødvendige faglige kvalitet i modtagelsen af de ca. 200-250 ekstra traumepatienter på Kolding Sygehus.


Konsekvenser for baseline og økonomi.

Baselinejusteringer afklares efterfølgende, men der er tale om en intern flytning inden for Sygehus Lillebælts samlede baseline.


Anskaffelser

I forbindelse med etablering af ekstra kapacitet til modtagelse af traumer i Kolding investeres ca. 1,02 mio. kr. i Medicoteknisk udstyr. Udstyret finansieres enten via den medicotekniske ramme for 2011 eller af Sygehus Lillebælts lokale investeringsramme. Apparaturet omfatter etableringen af to traumelejer i Skadestuen samt anæstesiologisk udstyr til transport af patienter fra Skadestuen til røntgen, operationsstue eller niveau 1 traumecenter.


Tidshorisont

Idet der ikke er nogle personalemæssige konsekvenser ved rokadeforslaget søges dette effektueret pr 1. september 2010.


Indstilling

Det indstilles at det særlige udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler overfor regionsrådet at:

 • Modtagelsen og behandlingen af multitraumatiserede patienter i Sygehus Lillebælts område pr. 1. september 2010 samles på Kolding Sygehus.
 • Skadestuen på Vejle Sygehus omdannes til en level 3 skadestue.
 • Traumeflytningen modsvares af at 5 elektive ortopædkirurgiske patientgrupper rykkes fra Kolding til Vejle.


Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.


Bilag:

 

 

6.      Idéoplæg for etablering af P-hus på den eksisterende OUH-matrikel

Sagsnr: 10/6539

Resumé

Der fremlægges idéoplæg på etablering af et p-hus på den eksisterende matrikel ved OUH.


Sagsfremstilling

Parkeringsforholdende på Odense Universitetshospitals nuværende matrikel har i de senere år været kritiseret af både patienter, pårørende og af ansatte på sygehuset. Der har ikke været en tilvækst i antallet af parkeringspladser, som har modsvaret det behov som har kunnet konstateres.

I 2008 etablerede OUH en stiforbindelse som muliggjorde, at ca. 400 permanente parkeringspladser i forbindelse med dyrskuepladsen og Odense Zoo kunne anvendes af besøgende til OUH . Disse pladser anvendes i dag hovedsageligt af personalet på OUH, men det må konstateres, at disse pladser ikke er hensigtsmæssige for patienter og pårørende, dels på grund af afstanden til OUH-matriklen, dels på grund af vanskelige udkørselsforhold.

Der er således et uopfyldt behov for nær-parkeringspladser. Det er vanskeligt at skønne over behovet, fordi de kendte parkeringsproblemer i dag medfører at der foretages parkering i de nærliggende villakvarterer mv., således at fremkomsten af flere pladser ikke nødvendigvis på kort sigt lader sig registrere. Det vurderes dog, at etableringen af 4-600 ekstra pladser ikke vil betyde en overopfyldelse af parkeringsbehovet. Der er i dag ca. 1.800 p-pladser til rådighed på OUH-matriklen. Hertil kommer ca. 400 pladser på arealet ved dyrskuepladsen. Fordelingen af disse pladser er vist nedenstående. Der er således samlet ca. 2.200 pladser til rådighed på Odense Universitetshospital. Til sammenligning er der ved Nyt OUH påregnet etableret i alt 3.000 pladser

antal p-pladser

Betaling/ patient

Handicap

Gratis/ langtids

Delsum

Personale

Reser-verede

Private

 Sum 

marts 2010

604

34

468

1.106

602

55

21

1.784

Der har været sat spørgsmålstegn ved fornuften i at etablere et p-hus på OUH-matriklen, hvor der er udsigt til, at sygehusdriften i løbet af en 8-10-årig periode flytter fra grunden. Som argumenter for at etablere et p-hus er fremført,

 • at parkeringssituationen i dag for patienter og pårørende er meget utilfredsstillende og at der kun er udsigt til en forværring
 • at muligheden for at skabe ekstra pladser kun kan ske længere og længere væk fra behandlingsbygninger
 • at der også for den kommende anvendelse af bygningerne på OUH-matrikelen må forventes et behov for et p-hus, således at anlægsudgiften vil skabe en blivende værdi.

For at imødekomme behovet for parkeringspladser er der opstået en idé om at etablere et parkeringshus på den nuværende OUH-matrikel. Der er lavet en forundersøgelse som peger på en placering heraf overfor den kommende midlertidige akutmodtagelse på den nuværende gartnerplads. Fordelene ved denne placering er dels nærheden til behandlingsbygninger, fælles indkørselsmuligheder med nuværende p-plads og at placeringen ikke medfører at eksisterende p-pladser nedlægges. Der henvises til vedlagte idéoplæg.

Ideoplægget foreslår, at entreprisen med etablering af p-hus udbydes som en totalentreprise efter prækvalifikation med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud. På baggrund af den senest gennemførte licitation for p-huse i ved Vejle Sygehus foreslås, at der udbydes et projekt med 500-550 p-pladser til udførelse i 5-7 etager, og hvor der samtidig som et targetbeløb for tilbudssummen anføres en samlet entreprisesum på 36 mio. kr.

Det nyetablerede p-hus forudsættes primært anvendt til parkering for patienter og pårørende, således at de ekstra p-pladser vil blive omfattet af det eksisterende parkeringssystem på OUH.

Med baggrund i den anførte håndværkerudgift anslås den samlede anskaffelsessum for p-huset at udgøre 43,0 mio. kr., idet omkostninger til rådgiver, jordbundsundersøgelser, byggetilladelser, tilslutningsudgifter og uforudsete udgifter mv. anslås at udgøre 7,0 mio. kr., svarende til ca. 20% af håndværkerudgifterne


Indstilling

Det indstilles, at Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at vedlagte idéoplæg godkendes som udgangspunkt for igangsætning af det videre planlægningsarbejde med etablering af p-hus på OUH-matriklen,
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling med i alt 43,0 mio. kr. (indeks 123,4) med hhv. 15,0 mio. kr. i 2010 og 28,0 mio. kr. i 2011,
 • at bevillingen finansieres af de likvide midler og
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling.


Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

 

 

7.      Endelig ansøgning til regeringens Ekspertpanel for projekt Nyt OUH

Sagsnr: 10/7675

Resumé

Regeringens ekspertpanel vurderede i november 2008, at et nyt universitetshospital i Odense burde prioriteres. Regeringen meddelte herefter regionen i januar 2009 et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. til projekt Nyt OUH, med en anmodning om at udarbejde en mere detaljeret projektbeskrivelse. Region Syddanmark har i 2009 og 2010, med bistand af bygherrerådgivere, arbejdet med planlægningen af Nyt OUH. I ansøgningen for projekt Nyt OUH er indarbejdet de af ekspertpanelet udmeldte standarder for arealer, priser mv., hvilket betyder at ansøgningens samlede sum er på 6,3 mia. kr. til Nyt OUH.


Sagsfremstilling

I 2008 ansøgte region Syddanmark om midler fra den statslige Kvalitetsfond til opførelse af et nyt universitetshospital i Odense. I november 2008 offentliggjorde regeringens ekspertpanel sin screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner, herunder en vurdering af et nyt universitetshospital i Odense. Ekspertpanelet fandt, at projekt Nyt OUH burde prioriteres med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Således blev regionen i januar 2009 af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse meddelt et foreløbigt tilsagn med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Det foreløbige tilsagn blev givet med en forudsætning om, at regionen skulle opgive planerne om fortsat akutfunktion på Svendborg Sygehus. Det blev endvidere meddelt, at region Syddanmark skulle vende tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse.

Nærværende projektansøgning for et nyt universitetshospital i Odense er region Syddanmarks svar på anmodningen om en mere detaljeret projektbeskrivelse.


Baggrund

Igangsætning af byggesagen vedrørende et nyt universitetshospital i Odense blev tiltrådt af regionsrådet den 29. september 2008, mens tildeling af bygherrerådgivning til projektet blev behandlet på forretningsudvalgets møde den 11. marts 2009.

Planlægning af Nyt OUH

Igennem 2009 og 2010 har projektorganisationen bistået af bygherrerådgiveren arbejdet med sundhedsplanlægning og teknisk planlægning for projektet. Arbejdet med sundhedsplanlægningen har bl.a. bestået i at afdække det fremtidige arealbehov på Nyt OUH. Dette er gjort igennem møder i perioden fra december 2009 til april 2010 med alle afdelinger på det eksisterende OUH.

Udgangspunktet for planlægningen af Nyt OUH er den stationære og ambulante aktivitet, der fandt sted i 2007. I dette udgangspunkt er indeholdt en forudsætning om, at opretholde akutfunktionen på Svendborg Sygehus. Forudsætningen om, at akutfunktionen på Svendborg Sygehus opretholdes, er medtaget af to årsager.

For det første af hensyn til de geografiske forhold. Sundhedsstyrelsen anbefaler et befolkningsunderlag for fælles akutmodtagelser på mellem 200.000 og 400.000 indbyggere. På Fyn ligger Svendborg Sygehus’ naturlige befolkningsunderlag under Sundhedsstyrelsens anbefaling, men ved at udveksle patienter på hovedfunktionsniveau mellem Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus sikres det, at akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus får et befolkningsunderlag på 200.000 indbyggere.

For det andet af hensyn til at undgå ulemperne ved en meget stor akutfunktion i Odense. Befolkningsunderlaget for akutsygehusene i Odense og Svendborg er samlet set på 430.000 indbyggere og ligger dermed over Sundhedsstyrelsens anbefaling for en akutmodtagelse. Og for samtidig at sikre en rimelig balance mellem højt specialiseret behandling og de mere basale funktioner i Odense opretholdes akutfunktionen på Svendborg Sygehus med et befolkningsunderlag på 200.000 indbyggere.

Nyt OUH kan opføres inden for en anlægsramme på 6,3 mia.kr., når det samtidig forudsættes, at en stor del af den fynske befolkning modtager deres sygehusbetjening uden for Odense. Hvis omvendt hele Fyn - bortset fra den vestligste del, som naturligt kan betjenes fra Sygehus Lillebælt, - skal betjenes af sygehuset i Odense, vil der være behov en større anlægsramme. I projektansøgningen er der lagt vægt på at overholde den udmeldte anlægsramme for Nyt OUH og i konsekvens heraf bevare en akutfunktion i Svendborg.

Standarder

I planlægningen af Nyt OUH er fulgt de af ekspertpanelet udmeldte standarder for aktivitet, arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid mv. Det betyder, at den foreliggende ansøgning for Nyt OUH opfylder de forudsætninger, som ekspertpanelet har udmeldt.

Ansøgningens opbygning

Ansøgningen om endeligt tilsagn til projekt Nyt OUH består af en række elementer, som anmodet af ekspertpanelet. I ansøgningen er indeholdt en detaljeret projektbeskrivelse, der giver en beskrivelse af organiseringen af de kliniske afdelinger, logistik, drifts- og servicefunktioner mv. Herefter følger en redegørelse for den arealmæssige dimensionering af projektet samt økonomi. I ansøgningen er der videre redegjort for patientsikkerhed og for bedre opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Der er endvidere redegjort for hvordan projekt Nyt OUH tænkes gennemført, herunder hvordan der løbende vil ske opfølgning i de kommende planlægnings- og byggeperioder. Med hensyn til en vurdering af projektets risici er der redegjort for hvordan identifikation af risici er foretaget og for den videre risikostyringsproces. Der er redegjort for den præhospitale indsats i regionen med ambulanceberedskabet, læge- og akutbiler, responstider mv. Endelig er der redegjort for finansiering og hovedtidsplan samt for de forudsætninger for tilsagnet, der er udmeldt af ekspertpanelet.

Der er til ansøgningen vedlagt bilag, til en del af de ovenstående emner, med uddybende tekst. Det skal bemærkes, at konkurrenceprogram fremsendes til ekspertpanelet som bilag til ansøgningen. Konkurrenceprogrammet er dog ikke vedlagt dette dagsordenspunkt, idet det indgår som bilag på lukket dagsordenspunkt.

Det skal endvidere bemærkes, at styringsmanualen ikke er bilagt nærværende sagsfremstilling, selvom den indgår som bilag til projektansøgningen. Styringsmanualen blev i sin nuværende udformning godkendt af regionsrådet den 26. april 2010. Herefter blev styringsmanualen fremsendt til revisionen med henblik på ekstern vurdering. I forlængelse af drøftelserne med revisionen forventes et behov for korrektioner af styringsmanualen. Den korrigerede styringsmanual vil blive bilagt projektansøgningen ved fremsendelsen af denne til Ekspertpanelet primo august. Herudover forventes et behov for at udarbejde et bilag til afsnit 7. Der vil ved fremsendelsen af projektansøgningen blive taget forbehold for regionsrådets behandling af styringsmanualen og eventuelt bilag til afsnit 7 samt eventuelle konsekvensrettelser i de to afsnit i projektansøgningen. Den korrigerede styringsmanual m.m. vil blive forelagt forretningsudvalget og regionsrådet i august 2010.

Ansøgningen forventes fremsendt til ekspertpanelet primo august 2010, hvor konkurrenceprogrammet offentliggøres ved fremsendelse til projektkonkurrencens deltagere. Indtil da er konkurrenceprogrammet fortroligt.


Indstilling

Det indstilles, at Udvalget vedr. gennemførelsen af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at godkende den foreliggende ansøgning for projekt Nyt OUH og 
 • at fremsende den foreliggende ansøgning til ekspertpanelet primo august 2010.


Udvalget

Projektdirektør Niels Mortensen orienterede.

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

 

 

8.      Generalplan Sydvestjysk Sygehus - opstart af realisering af generalplanen

Sagsnr: 10/7549

Resumé

Den 1. marts 2010 godkendte regionsrådet generalplanen for Sydvestjysk Sygehus. På baggrund af generalplanen blev der på regionsrådsmødet den 31. maj 2010 godkendt en ansøgning til regeringens Ekspertpanel vedr. Sygehusinvesteringer om midler fra kvalitetsfonden.

Mens ekspertpanelet behandler ansøgningen for Sydvestjysk Sygehus bør projektet sikres fremdrift ved at den mere konkrete planlægning af byggeprocesserne i Esbjerg igangsættes. Det anbefales derfor at vælge den samme fremgangsmåde som i Aabenraa, hvor regionen inden for sin egen anlægsramme frigiver penge til rådgivning af den første del af projektet.


Sagsfremstilling

Første del af projektet har til formål at få den akutte del af sygehuset moderniseret og udbygget således, at der etableres en Fælles Akut Modtagelse (FAM) på stueetagen af den gamle sengebygning, og hvor den intensive og intermediære del placeres på etagen over FAM.

Før de to etager kan indrettes skal der skaffes nye lokaler til dialysen og laboratoriet, der i dag er placeret i denne del af sygehuset. Dette skal ifølge generalplanen ske ved at nybygge laboratoriet på parkeringspladsen ved Lunde Allé og dialysen ovenpå den flade del af bygning 10, der i dag huser sygehusapoteket.

Endelig medtages en del af delprojektet, der skal flytte nuklearmedicin ned til området, hvor fys/ergo i dag er placeret. Det sidste delprojekt medtages, idet der ellers skulle bruges over en mio. kr. på en midlertidig løsning, hvor den nuværende afdeling blev funderet så den kunne rumme et nyt tredje gammakamera. Dette kamera er allerede indkøbt, og der søges derfor ud over midler til rådgivning også midler til at installere gammakameraet.

Generalplanen er anslået til at koste 595 mio. kr. at realisere. De ovennævnte elementer med nybygning til laboratoriet og dialysen samt renovering til FAM mv. i to etager er anslået til at koste ca. 150 mio. kr. I investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på ca. 61 mio. kr. til laboratoriebyggeri. Beløbet stammer fra den tidligere konsolideringsplan. Udgiften til laboratoriebyggeriet er nu blevet opdateret med generalplanen og en del af rådighedsbeløbet kan anvendes til at finansiere rådgivningsdelen på det nye projekt.   

Rådgivningsdelen af de 4 underpunkter inkl. ombygnings- og installationsudgift på 6 mio. kr. til et gammakamera på Nuklearmedicinsk Afdeling forventes i alt at udgøre 23,9 mio. kr. fordelt med

Laboratorium 4,9 mio. kr.
Dialyse og bygning 10 5,0 mio. kr.
FAM og intensiv 8,0 mio. kr.
Nuklearmedicin 6,0 mio. kr.
I alt 23,9 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling til rådgivningsdelen inkl. installation af gammakamera, til første fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg på i alt 23,9 mio. kr. Endvidere søges der afsat og frigivet rådighedsbeløb på 23,9 mio. kr. Beløbet fordeles med 15,0 mio. kr. i 2010 og 8,9 mio. kr. i 2011, finansieret af reduktion af det allerede afsatte rådighedsbeløb til laboratoriebygning på SVS.


Indstilling

Det indstilles, at Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at der meddeles anlægsbevilling til første fase af generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg på 23,9 mio. kr. (indeks 123,4),
 • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 23,9 mio. kr. fordelt med 15,0 mio. kr. i 2010 og 8,9 i 2011, finansieret af rådighedsbeløbet afsat til laboratoriebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, og
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultat for ombygningen vedr. installation af et gammakamera på  Nuklearmedicinsk Afdeling.


Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

9.      Sygehus Sønderjylland, byggeprogram for Fase 1 i Aabenraa

Sagsnr: 09/8008

Resumé

Udbygningen af sygehuset i Aabenraa til akutsygehus er planlagt til at foregå i to faser. Byggeprogram for Fase 1 forelægges hermed til regionsrådets godkendelse. Etableringen af Fase 1 medfører primært en udvidelse og styrkelse af den akutte behandling på sygehuset. Projektet forventes finansieret med tilskud fra regeringens Kvalitetsfond, idet Region Syddanmark har modtaget en positiv tilbagemelding på førscreeningen fra regeringens Ekspertpanel vedr. Sygehusinvesteringer.  


Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af byggeriet af det nye akutsygehus i Aabenraa, godkendte regionsrådet den 22. juni 2009 en generalplan for sygehuset i Aabenraa og Sønderborg. Samtidig besluttede regionsrådet at igangsætte planlægningen af Fase 1 i Aabenraa, som omfatter en fælles akutmodtagelse (FAM), et mor/barn-center (familiehus) og et kardiologisk sengeafsnit. Model 2 blev valgt for omfanget af Fase 1 til en samlet økonomi på 376 mio. kr. (indeks 125,3). Model 2 indeholdt en fuldt udbygget FAM på 50 senge.

På møde den 21. december 2009 godkendte regionsrådet valg af totalrådgiver for Fase 1, og der blev oprettet en projektorganisation på Sygehus Sønderjylland til at styre processen for byggeriet af det nye akutsygehus. Der er på investeringsoversigten afsat 354,7 mio. kr. (indeks 123,4) til Fase 1. Det forventes, at projektet finansieres med tilskud fra regeringens Kvalitetsfond, jf. ansøgning til ekspertpanelet, som regionsrådet behandlede på mødet den 31. maj 2010.

Sygehus Sønderjylland har i samarbejde med totalrådgiverne lavet et byggeprogram for Fase 1, som er godkendt af styregruppen for projektet. På den baggrund forelægges byggeprogrammet til regionsrådets godkendelse. Byggeprogrammet indeholder en beskrivelse af etableringen af:

 • et familiehus (pædiatri, neonatalogi, gynækologi, obstetrik og fødegang) ved nybyggeri
 • to operationsstuer til gynækologi/obstetrik ved nybyggeri 
 • en FAM dels ved nybyggeri og dels ved ombygning af eksisterende centerskadestue, så den fremover kan indgå som en del af FAM
 • et kardiologisk sengeafsnit, som placeres i den nye FAM
 • et kardiologisk ambulatorium ved ombygning af nuværende uudnyttet patologisk afdeling
 • et kardiologisk laboratorium ved nybyggeri
 • en psykiatrisk skadestue og 3 senge til akutte psykiatriske patienter, som placeres i FAM ved en udvidelse af den nye FAM 
 • et modtagekøkken ved nybyggeri, som er dimensioneret til såvel akutsygehuset som den kommende psykiatriske afdeling  
 • en sterilcentral ved nybyggeri 


Herudover etableres ved nybyggeri kontor og forsknings-/undervisningsfaciliteter, forbindelsesgange og kælder/råhus. Der er lavet et uddybende arbejde i forhold til en række koncepter vedr. pleje, bespisning og kontor, jf. bilag til byggeprogrammet.   

Projektet Fase 1 følger som udgangspunkt generalplanen og de fastlagte rammer for projektet. Under planlægningsprocessen har det dog vist sig hensigtsmæssigt at ændre på nogle dispositioner i forhold til generalplanen og Fase 1. Styregruppen har derfor besluttet at ændre på følgende forhold: 

 • De 5 akutte pædiatriske senge, som var planlagt placeret i FAM, flyttes til det nye familiehus, hvor der oprettes en pædiatrisk modtageenhed (FAM). Liggende transporter til den pædiatriske modtageenhed benytter dog adgangsfaciliteterne i ambulancehallen ved FAM.
 • Det kardiologiske sengeafsnit placeres midlertidigt i FAM i Fase 1 i stedet for, som planlagt, i nybyggeri. FAM udvides med en psykiatrisk skadestue og 3 senge til akutte psykiatriske patienter således, at den akutte psykiatri kan indgå i et samarbejde med akutbehandlingen i somatikken. Det betyder, at der etableres i alt 48 pladser i FAM. 
 • Som et nødvendigt led i hele det kommende bespisningskoncept, der skal være klar til at betjene patienterne m.fl. fra ibrugtagningen af familiehuset og FAM, nybygges et modtagekøkken. Modtagekøkkenet er dimensioneret til at kunne modtage mad fra køkkenet i Sønderborg og færdiganrette/servere maden svarende til sygehusets fulde udbygning i fase 2. Endvidere er køkkenet dimensioneret til at kunne distribuere mad til den fremtidige psykiatriske afdeling, som er planlagt placeret på sygehusgrunden. 
 • Herudover nybygges en sterilcentral, idet den eksisterende sterilcentral er nedslidt, og sterilisering af sygehusets instrumenter foregår i øjeblikket i sterilcentralen i Haderslev med store ekstraudgifter til følge. Det er vurderet, at med den kommende udbygning er en velfungerende sterilcentral en væsentlig forudsætning, ligesom det byggeteknisk er hensigtsmæssigt, at sterilcentralen etableres i Fase 1.  


Udgifterne til gennemførelsen af byggeprogrammet for Fase 1 er beregnet til i alt 354,7 mio. kr. svarende til det afsatte budget. Hertil kommer udgifterne til psykiatriens andel af FAM og modtagekøkkenet. Psykiatrien er ikke en del af økonomien til det nye akutsygehus i Aabenraa, som er beregnet til 1,439 mia. kr. for det samlede somatiske sygehus (Fase 1 og 2). Sundheds- og psykiatriområdet finder det dog hensigtsmæssigt at lave samdrift på en række områder, idet den psykiatriske afdeling kommer til at ligge tæt på akutsygehuset. Udgifterne til psykiatriens andel af Fase 1 er beregnet til 11,9 mio. kr. fordelt med 8 mio. kr. for FAM og 3,9 mio. kr. for modtagekøkkenet. Beløbet foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 21,3 mio. kr. i 2010 til projektet Bedre patientfaciliteter på Psykiatrien i Esbjerg, idet dette projekt er sat i bero.  

Etableringen af en sterilcentral er en del af generalplanen og den samlede økonomi til det kommende akutsygehus i Aabenraa. Sterilcentral var dog oprindelig ikke en del af  Fase 1 projektet, idet sterilcentralen først skulle have været etableret i Fase 2. Udgiften til sterilcentralen, som er beregnet til 52 mio. kr., kan derfor ikke rummes indenfor det afsatte budget til Fase 1 på 354,7 mio. kr. Det foreslås, at budgettet til Fase 1 forøges med 52 mio. kr. for at fremrykke sterilcentralen fra Fase 2 til Fase1. Det samlede beløb for Fase 1 bliver således 406,7 mio. kr. Hertil kommer udgifterne vedr. Psykiatriens andel af Fase 1 på 11,9 mio. kr. Dvs. i alt 418,6 mio. kr. Håndteringen af de afledte driftsudgifter i forbindelse med byggeriet vil indgå i forbindelse med de kommende års budgetlægning. Anlægsudgifterne fordeler sig som vist i tabellen.


Fordeling af rådighedsbeløb til Fase 1 i Aabenraa.
(Beløb i 1.000 kr. ved indeks 123,4)

År

Fase 1 inkl. sterilcentral

Psykiatrien

2010

21.496

 

2011

145.331

9.520

2012

239.249

2.380

2013

416

 

2014

209

 

I alt

406.701

11.900


Efter regionsrådets godkendelse af byggeprogrammet fortsætter planlægningen af Fase 1 hen imod et entrepriseudbud, som ifølge planen skal igangsættes i december 2010. Da Fase 1 forudsættes finansieret med tilskud fra Kvalitetsfonden igangsættes enterpriseudbuddet dog ikke før, at Region Syddanmark har fået en tilbagemelding fra regeringen om en tilsagnsramme til projektet. Det forventes, at ekspertpanelet afgiver sin indstilling til regeringen i november 2010, hvorefter regeringen udmelder tilsagnsrammer til konkrete projekter. Såfremt tidsplanen holdes kan Fase 1 - herunder familiehuset, FAM mm. - ibrugtages primo 2013.  


Indstilling

Det indstilles, at Udvalg vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at byggeprogrammet for Fase 1 i Aabenraa godkendes,
 • at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 52 mio. kr. i 2012 (indeks 123,4) til Fase 1 i Aabenraa finansieret af likvide aktiver,
 • at fordelingen af rådighedsbeløbene mellem år til Fase 1 i Aabenraa justeres jf. tabel i sagsfremstilling,
 • at der afsættes 11,9 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt i 2011 og 2012 til psykiatriens andel af Fase 1 i Aabenraa, jf. tabel i sagsfremstilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 til Bedre patientfaciliteter på Psykiatrien i Esbjerg og   
 • at planlægningen af Fase 1 i Aabenraa forsætter med henblik på entrepriseudbud efter tilbagemelding fra regeringen om tilsagnsramme fra Kvalitetsfonden. 


Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.


Bilag:

 

 

10.    Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, Fase 1: Dialyseafdelingen

Sagsnr: 09/3084

Resumé

Dialyseafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg har pladsmangel, hvorfor det indstilles, at afdelingen udvides med 10 pladser ved at inddrage etagen under eksisterende dialyseafdeling. Projektet er en del af Fase 1 i Sønderborg, som regionsrådet godkendte i forbindelse med tillæg til gennemførelsesplanen vedr. Sønderjylland. Der er afsat rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg. 


Sagsfremstilling

Tillæg til gennemførelsesplanen vedr. Sønderjylland beskriver, at der på kort sigt er behov for renoveringer og ombygninger på sygehuset i Sønderborg inden sygehuset på lang sigt ombygges til specialsygehus. På den baggrund afsatte regionsrådet i forbindelse med anlægsprioritering for 2009 rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg. Regionsrådet godkendte den 23. marts 2009 byggeprogrammer for udskiftning af CTS-anlæg og gennemførelse af arbejdsmiljøombygninger, som blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg. Yderligere to projekter skulle finansieres af Fase 1 i Sønderborg - flytning af medicinsk modtagelse og dialyseafdelingen. Førstnævnte projekt er udgået og dermed udgået af økonomien til Fase 1. Der resterer dermed 6,557 mio. kr. til Fase 1 i Sønderborg, hvortil der endnu ikke er meddelt anlægsbevilling.

På den baggrund har Sygehus Sønderjylland indsendt resumé af byggeprogram for dialyseafdelingen med henblik på regionsrådets godkendelse og meddelelse af anlægsbevilling. Der er arbejdsmiljøproblemer på dialyseafdelingen pga. pladsmangel, hvorfor det er nødvendigt at udvide rammerne for afdelingen. Dialyseafdelingen er placeret i en ældre bygning, som ikke indgår i det fremtidige specialsygehus, jf. generalplanen. Det har dog ikke vist sig muligt at flytte afdelingen nu til den del af sygehuset, som fremover skal være specialsygehus. Som det fremgår af byggeprogrammet, udvides afdelingen ved at inddrage etagen under nuværende dialyseafdeling. Herved kan afdelingen udvides med 10 dialysepladser med fuldt disponibelt sengepanel, isolationsstue med to sengepladser, patient- og personalefaciliteter mm. Der er direkte elevatorforbindelse mellem etagerne, så personalet kan bevare afdelingen som en helhed. I underetagen er der i øjeblikket lægekontorer, som flyttes til 1. sal i bygning F. Denne løsning er således en midlertidig løsning for at løse et arbejdsmiljøproblem.  

Ombygningen er beregnet til 6,520 mio. kr. (indeks 123,4), som fordeler sig med 3 mio. kr. i 2010 og 3,520 mio. kr. i 2011. Da der er afsat rådighedsbeløb til Fase 1 i Sønderborg, indstilles blot, at der meddeles anlægsbevilling til projektet. Hermed er alle projekter omfattet af Fase 1 i Sønderborg igangsat. Sygehusets driftsbudget reguleres ikke som følge af ombygningen.


Indstilling

Det indstilles, at Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur anbefaler regionsrådet,

 • at byggeprogram for dialyseafdelingen på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes,
 • at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 6,520 mio. kr. (indeks 123,4) til Fase 1 i Sønderborg og 
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.


Udvalget

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

 

 

11.    Studietur for regionsrådsmedlemmer om sygehusbyggeri

Sagsnr: 10/7645

Resumé

På mødet gives et oplæg til, hvilke emner, der kan være målet for en studietur og forslag til, hvilke hospitalsbyggerier, der vil være relevante.


Sagsfremstilling

Gennemførelsesplanen for fremtidens sygehuse i Region Syddanmark indebærer, at der skal ske en væsentlig udbygning og ombygning af de sygehuse, der skal modtage de akutte patienter i den fremtidige struktur. Det dagsordenssætter en række temaer, der kan belyses ved studier af nye sygehusbyggerier i ind- og udland.

Temaerne omfatter:

 • samspil mellem universitetssygehus og universitet
 • modtagelse af den akutte patient
 • børnehospital
 • byggeriers generalitet, fleksibilitet og elasticitet
 • bygningsindretning med sengestuer, ambulatorier mv.
 • logistiksystemer


På udvalgsmødet gives et oplæg til disse temaer og hvilke muligheder, der er for at få dem belyst gennem studiebesøg.


Indstilling

Til orientering.

Udvalget

Drøftedes.

 

 

12.    Lukket punkt - Nyt universitetshospital i Odense - konkurrenceprogram til projektkonkurrencen

Sagsnr: 10/1094

Udvalget

Punktet videresendes til regionsrådsmødet den 28. juni 2010 

 

 

13.    Næste møde

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkend på udvalgets møde den 29. april 2010:

19. august kl. 14.30

01. september kl. 15.30 - NB: Ekstra møde af hensyn til byggeproces mm.

23. september kl. 14.30

14. oktober kl. 14.30

18. november kl. 14.30

15. december kl. 14.30


Indstilling

Det indstilles,

 • at næste møde afholdes den 19. august kl. 14.30 i regionshuset i mødelokale 2.

Udvalget

Næste møde afholdes den 19. august. Det foreslås, at møderne den 23. september og 18. november afholdes ude af huset.

 

 

14.    Eventuelt

Sagsnr: 10/1094

Udvalget

-

 

 

15.    Meddelelser

Sagsnr: 10/1094

Formanden orienterede om henvendelse fra Nyreforeningen.

Udvalget ønsker en orientering om specialeplan på et senere møde.

Orientering om hjerteområdet.


Siden er sidst opdateret 01-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |