Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilRUP-udvalgetpilNy Regional Udviklingsplan - referat 07-06-2010

Ny Regional Udviklingsplan - referat 07-06-2010

 


Mødedato
07-06-2010 Kl. 15:05 - 17:40 

Mødested
VUC - Lokale 232
Boulevarden 25
7100 Vejle

Medlemmer
Lasse Krull, C, Preben Jensen, V, Carsten Abild, V, Preben Friis-Hauge, V, Hans Philip Tietje, V, Karsten Uno Petersen, A, Willy Sahl, A, Margot Torp, A, Frede Skaaning, A, Kristian Grønbæk Andersen, B, Torben W. Smith, F

 

 

Dagsorden

 1. Vestbanen
 2. Orientering om Rejsekortet
 3. Orientering om transportministerens redegørelse om kollektiv trafik
 4. Planlægning og revision af den Regionale UdviklingsPlan
 5. Handlingsplan for det internationale samarbejde i perioden 2010-2013
 6. Orientering om INTERREG-projektet SUCCESS
 7. Status for den velfærdsteknologiske satsning
 8. Orientering om energisatsninger i Region Syddanmark - Lean Energy
 9. Orientering om energisatsning - Alliancen for Grøn Offshore
 10. Orientering om Syddansk Uddannelsesaftale
 11. Fordelingsudvalg og kapacitet
 12. Meddelelser
 13. Eventuelt
 14. Næste møde

 

 

 

 

1.      Vestbanen

Sagsnr:

08/10193

Resumé

Regionsrådet besluttede på mødet den 22. marts 2010, at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedrørende den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel / Oksbøl – Varde.

Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan vedtog på mødet 21. april 2010

en procesplan for den videre proces frem til beslutning i Regionsrådet den 28. juni 2010. Forretningsudvalget og Regionsrådet blev efterfølgende orienteret herom.

Ifølge procesplanen skal der på mødet den 7. juni 2010 i det særlige udvalg vedrørende ny regional udviklingsplan ske en drøftelse af hvilken løsning, der bør vælges, med henblik på en anbefaling til Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat er sammenfattet de temaer, som er ønsket belyst som grundlag for en endelig beslutning vedrørende Vestbanen.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter den endelige beslutning vedr. Vestbanen med henblik på en anbefaling til Forretningsudvalg og Regionsråd.
Udvalget

Et flertal i udvalget bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre anbefaler:

 • At Vestbanen ophører, og at der i stedet etableres en regional busbetjening. Den regionale busbetjening anbefales etableret som den beskrevne Y-løsning med målrettet pendlerbetjening i morgen og eftermiddagstimer samt 2 timers drift i aften og weekender.
 • At betjeningen af Vrøgum indgår i den regionale løsning, og at de kommunale ønsker til samdrift i videst mulige omfang imødekommes, og at der sker en nærmere koordinering af de regionale og lokale ruter og køreplaner. Endvidere anbefales, at regionsrådet fastholder betjeningen på rute 40, Blåvand-Oksbøl-Esbjerg.
 • Flertallet i udvalget finder, at den anbefalede løsning samfundsøkonomisk er en bedre løsning end Vestbanealternativet. Den anbefalede løsning vil indebære en betydeligt mindre driftsrisiko, fordrer ikke store langsigtede investeringer, men vil i stedet frigøre finansiering til udbygning af den regionale kollektive trafik i Sydtrafiks område. Udvalget lægger ligeledes vægt på, at de miljømæssige konsekvenser ved busløsningen er positive i forhold til togløsningen.
 • Hvis revisionen af bloktilskudskriterierne mod forventning ikke ændres og dermed fastlåser regionernes finansiering til valg af bestemte transportløsninger, anbefaler udvalget, at beslutningen revurderes. Regionsrådet anbefales at anmode regeringens finansieringsudvalg om en hurtig revision af kriterierne.

    

Socialdemokratiet tog forbehold.

Socialistisk Folkeparti anbefalede togløsningen.

Karsten Uno Petersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

 

 

 

2.      Orientering om Rejsekortet

Sagsnr:

09/10237

Resumé

Rejsekortet skal blive et fælles betalingskort for kunder til hele landets offentlige servicetrafik. Kortet, som er en elektronisk billet, vil kunne bruges i hele landet og på tværs af transportformerne tog, bus og metro.

Gennemførelsen har været præget af forsinkelser og økonomiske problemer. I Region Syddanmark har Sydtrafik tilsluttet sig Rejsekortet.

 

Sagsfremstilling

Rejsekort A/S blev stiftet i 2003. Hovedaktionærer er p.t. DSB, Metroselskabet, MOVIA, Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik og Midttrafik for så vidt angår det tidligere busselskab i Vejle Amt. Fynbus er ikke aktionær og har p.t. ikke planer om at tilslutte sig rejsekortet, da Fynbus har et relativt nyt, elektronisk billetsystem.

Udviklingen og implementeringen af rejsekortet har været præget af forsinkelser, bl.a. på grund af problemer med udvikling af IT-infrastrukturen og betydelige likviditetsmæssige og økonomiske problemer.

Implementeringen af rejsekortet i hele landet forventes at være gennemført i 2012 – 3 år forsinket.

I vedlagte notat af 18. maj 2010 "Status for Rejsekortet" beskrives, hvad rejsekortet er og dets historie, udrulning og økonomi – på landsplan og for Sydtrafik.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget
Til orientering.

Bilag:

 

 

 

3.      Orientering om transportministerens redegørelse om kollektiv trafik

Sagsnr:

10/7615

Resumé

Den 28. april 2010 offentliggjorde transportministeren "Redegørelse om den kollektive trafik". Samtidig udgav Trafikstyrelsen bogen: Med tog, bus & færge - beskrivelse af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag.

Endvidere har ministeriet fået udarbejdet en konsulentrapport, som munder ud i en række forslag til, hvordan samarbejdet mellem aktørerne i den kollektive trafik kan forbedres. Især i Hovedstadsområdet er adskillige eksempler på, at samarbejdet ikke fungerer optimalt.

Der varsles i redegørelsen om en justering af Lov om Trafikselskaber, således at det

(i Vestdanmark) bliver klarere, hvilke buslinjer som kommuner henholdsvis regioner er ansvarlige for.

Sagsfremstilling

Redegørelse om kollektiv trafik er vedlagt som bilag.

Et resumé af redegørelsen fremgår af vedlagte bilag.

Redegørelsen vil på udvalgets møde blive gennemgået.

Indstilling

 • Til udvalgets orientering.
Udvalget

Udsat til næste møde.

Bilag:

 

 

 

4.      Planlægning og revision af den Regionale UdviklingsPlan

Sagsnr:

10/1155

Resumé

Efter Planloven skal Regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, offentliggøre et forslag til Regional UdviklingsPlan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. Regionsrådet skal tage stilling til rammer, proces, organisering samt hovedplanen for revisionen.

Sagen har tidligere været behandlet i det særlige udvalg vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan den 21. april 2010, men på møde i Forretningsudvalget den 19. maj 2010 besluttede man, at kommunernes inddragelse i RUPprocessen skulle drøftes yderligere i det særlige udvalg vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan.

Sagsfremstilling

Efter Planloven skal Regionsrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, offentliggøre et forslag til Regional UdviklingsPlan. Forslaget til den næste udviklingsplan skal således offentliggøres inden udgangen af 2011. Til udviklingsplanen knytter sig en handlingsdel med de initiativer, som Regionsrådet vil sætte i gang til at følge op på planen. Endelig knytter der sig til planen tre mere tekniske redegørelser: Infrastruktur, grænseoverskridende plansamarbejder samt en miljøvurdering.

Den Regionale UdviklingsPlan er ikke kun en plan for Region Syddanmarks egen indsats, men en plan, der skal medvirke til sammenhæng og fælles retning for mange aktørers aktiviteter. For at den skal virke efter hensigten, er der derfor behov for, at disse mange parter alle tager ejerskab til planen og hver for sig virker for den. Derfor er der behov for en involverende og omfattende proces.

Den nye Regionale UdviklingsPlan sigter fortsat mod visionen Det Gode Liv på grundlag af nye trends i udviklingen, og på baggrund af ny viden og nye indsigter om den regionale udvikling og de udfordringer, der knytter sig hertil. I notat om rammer for RUP-arbejdet, opridses udgangspunkt og rammer for arbejdet med den nye udviklingsplan.

Regionsrådet har nedsat et særligt udvalg for planlægning af Regional UdviklingsPlan, og det forekommer i forlængelse heraf naturligt, at dette udvalg fungerer som styregruppe for det omfattende projekt, som udarbejdelsen af den ny udviklingsplan er.

Inddragelse af kommunerne er væsentlig, og foreslås varetaget gennem bilaterale møder med kommunerne i efteråret 2010, løbende orientering og drøftelse i Kommunekontaktudvalget, samt gennem etablering af en teknisk følgegruppe med kommunale repræsentanter. Inddragelse af andre nøgleaktører foreslås ligeledes varetaget gennem bilaterale møder i efteråret 2010.

Regionsrådet vedtager først forslaget til ny Regional UdviklingsPlan, der udsendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter høringen vedtager Regionsrådet den nye udviklingsplan endeligt. Regionsrådet foreslås endvidere inddraget gennem regionsrådsseminarer på strategiske tidspunkter i forløbet.

Selve hovedplanen for revisionsforløbet foreslås opdelt i fire hovedfaser: En forberedelsesfase i 1. halvår 2010, en inputfase i 2. halvår 2010, en udarbejdelsesfase i 1. halvår 2011 samt en beslutnings- og høringsfase i 2. halvår 2011. I Bilaget "Hovedplan" er der nøjere redegjort for de enkelte faser og deres hovedindhold og aktiviteter. Der kan vise sig behov for tidsforskydning af enkeltaktiviteter.

Det særlige udvalg vedr. planlægning af ny Regional UdviklingsPlan drøftede på mødet den 21. april 2010 rammerne og indholdet for udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan og anbefalede over for Regionsrådet:

- At det særlige udvalg vedr. planlægning af Regional UdviklingsPlan bemyndiges til at fungere som styregruppe for revisionsarbejdet.

- At inddragelsen af kommuner og andre nøgleaktører varetages som beskrevet i sagsredegørelsen.

- At de i Bilag 1 (rammer for RUP-arbejdet) anførte rammer mv. danner udgangspunkt for den nye udviklingsplan og

- at faserne i hovedplanen for processen, som beskrevet i Bilag 2 (Hovedplan), tiltrædes.

Udvalget fandt, at beskæftigelseshensyn skal indgå, og at nationale parter skal inddrages i udarbejdelsen. Dette er indarbejdet i bilag 1 "Arbejdet med en ny Regional UdviklingsPlan - Rammer for RUP-arbejdet i 2010 og 2011".

Efter udvalgsmødet den 21. april 2010 er det opgjort, at udarbejdelse af ny Regional UdviklingsPlan andrager 1,0 mio. kr. i 2010.

 

Nyt siden Udvalgets sidste møde

På møde i Forretningsudvalget den 19. maj 2010 blev sagen drøftet. Kommunekontaktudvalget havde drøftet processen omkring udarbejdelsen af den Regionale UdviklingsPlan på sit møde den 10. maj 2010, og havde fremsat et ønske om yderligere kommunal inddragelse i RUP-processen. På baggrund af Kommunekontaktudvalgets ønske besluttede Forretningsudvalget at sende sagen til fornyet drøftelse i Udvalget vedr. forberedelse af Regional UdviklingPlan.

Indstilling

Sagen forelægges til fornyet drøftelse, herunder inddragelse af kommunerne i RUP-processen.

Udvalget

Udvalget anbefaler overfor forretningsudvalget og regionsrådet, at

·     der etableres et koordinationsudvalg i forbindelse med inddragelsen af kommunerne i RUP-arbejdet med 5 medlemmer fra RUP-udvalget og 5 personer udpeget af kommunerne.

·      RUP-udvalgets formand er formand for koordinationsudvalget.

Bilag:

 

 

 

5.      Første drøftelse af handlingsplan for det internationale samarbejde i perioden 2010-2013

Sagsnr:

10/551

Resumé

Region Syddanmarks internationale samarbejde finder sted på to områder: det grænseoverskridende samarbejde med Slesvig-Holsten og det øvrige internationale samarbejde. Denne handlingsplan udmønter det øvrige internationale samarbejde, som er overordnet defineret af Region Syddanmarks Internationale strategi. Fokus i handlingsplanen er rettet mod, at der etableres enkelte nye samarbejdsrelationer med nye regioner. Handlingsplan for regionens deltagelse i europæiske netværk og organisationer vil blive fremlagt særskilt på et kommende udvalgsmøde.

Som opfølgning på handlingsplanen udarbejdes en årlig status på resultater og effekter af det internatonale samarbejde med det formål, at der sikres en løbende evaluering og justering af de internationale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Formålet med Region Syddanmarks internationale arbejde er at fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi.

Det internationale samarbejde skal ruste Region Syddanmark til at imødegå globaliseringens udfordringer ved at opsamle viden om de nyeste internationale trends, synliggøre Region Syddanmark som en kvalificeret samarbejdspartner i de rigtige internationale fora og udenlandske regioner samt sikre indflydelse på de europæiske politikker.

Samtidig skal det internationale samarbejde målrettet fokuseres på at understøtte de temaer og forretningsområder, der er fastlagt i Region Syddanmarks vedtagne strategier for regional udvikling: Den Regionale Udviklingsplan, Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, Uddannelses- og læringsstrategien samt Kulturstrategien.

Administrationen har udarbejdet forslag til handlingsplan for de internationale aktiviteter og samarbejde i perioden 2010-2013. Handlingsplanen tager udgangspunkt i Region Syddanmarks Internationale strategi, som blev vedtaget i Regionsrådet i marts 2007, en vurdering af resultaterne af de hidtidige internationale aktiviteter samt de aktuelle udfordringer på det nationale og internationale område.

Fokus i handlingsplanen er rettet mod, at der etableres enkelte nye samarbejdsrelationer med nye regioner. Samtidig foreslås eksisterende samarbejdsaftaler med østeuropæiske regioner videreført på lavest mulige aktivitetsniveau, mens aftalen med Guangdong, Kina foreslås udnyttet til fordel for syddanske virksomheder på energi- og miljøområdet. Handlingsplan for regionens deltagelse i europæiske netværk og organisationer vil blive fremlagt særskilt på et kommende udvalgsmøde.


Det foreslås, at der årligt udarbejdes en opfølgning på handlingsplanen i form af en status på aktiviteterne samt en fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år til orientering og drøftelse i det relevante udvalg. Dette har blandt andet til formål at sikre en løbende evaluering og justering af de internationale aktiviteter på baggrund af indhentede erfaringer og effekter.

Indstilling

Det indstilles:

 • At udvalget drøfter handlingsplanen og aktivitetsplanen med henblik på anbefaling til Regionsrådet. 

 

Udvalget

Sagen forelægges til videre drøftelser på næste møde.  

Mikkel Hemmingsen orienterede om arbejdet.

Plancher gennemgået på mødet

Bilag:

 

 

 

6.      Orientering om INTERREG-projektet SUCCESS

Sagsnr:

10/2576

Resumé

Region Syddanmark (Kommunikation) har sammen med projektpartnerne EANord i Flensborg og Wiföe i Kiel udarbejdet en ansøgning om tilskud fra Interreg 4A-programmet til et projekt med arbejdstitlen "SUCCESS". Projektet skal bidrage til, at den dansk-tyske region udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion. INTERREG-udvalget besluttede på mødet den 18. maj 2010 at støtte projektet med 1.326.509 euro. Det samlede budget udgør 2.040.782 euro i projektperioden 1. juni 2010 til 31. december 2013.

Sagsfremstilling

For første gang er det lykkedes at forene alle vigtige aktører fra hele INTERREG 4A-regionen om et fyrtårnsprojekt omkring profilering og synliggørelse af regionens grænseoverskridende styrker.

Formålet med projektet er bl.a. at sikre, at alle regionale aktører, dvs. kommuner, delstaten Schleswig-Holstein, Region Syddanmark og relevante institutioner/foreninger i fællesskab trækker på samme hammel i arbejdet med at udvikle regionen til en vækstregion. Projektet bliver dermed et vigtigt initiativ i forhold til at håndtere nogle af de aktuelle erhvervsmæssige og infrastrukturelle udfordringer, som regionen Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. står overfor.

Projektet skal have den effekt, at regionen udvikler sig fra en grænseregion til en vækstregion, idet der via en øget synliggørelse og profilering af regionens styrker forventes bedre muligheder for at skabe nye arbejdspladser og i det hele taget udnytte regionens samlede potentiale med hensyn til fremtidige erhvervsmuligheder. Samtidig skal projektet understøtte og intensivere udviklingen af nye innovative og fremtidsorienterede projektideer.

Gennem projektet opbygges et systematisk samarbejde mellem de forskellige beslutningstagere på begge sider af grænsen om, at gøre den dansk-tyske regions grænseoverskridende styrker synlige og forøge støtten til udviklingen af nye innovative og fremtidsorienterede projektideer. For at nå dette mål leverer projektet et bredt spektrum af forskellige tiltag og initiativer, herunder analyser, regionale konferencer og informations- og markedsføringsaktiviteter.

I forhold til organiseringen af projektet, vil der blive oprettet et selvstændigt sekretariat bestående af 4 personer, som vil varetage den praktiske gennemførelse af projektet. Til at forestå ledelsen af projektet, etableres der en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe – begge grupper kommer til at bestå af repræsentanter fra højeste niveau. Udpegningen af deltagere fra Region Syddanmark vil blive foretaget af Regionsrådet.

Som en del af projektet etableres desuden et "Advisory Board", der bliver et rådgivende organ i forhold til at følge projektets aktiviteter. Dette "Advisory Board" vil blive bredt sammensat af repræsentanter fra bl.a. kommuner, uddannelsesinstitutioner, foreninger og organisationer. 

INTERREG-udvalget besluttede på mødet den 18. maj 2010 at bevilge 1.326.509 euro fra INTERREG 4 A-programmet til projektet. Det samlede budget udgør 2.040.782 euro i projektperioden, som løber fra 1. juni 2010 til 31. december 2013.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Til orientering.  

Mikkel Hemmingsen orienterede om arbejdet.

Plancher gennemgået på mødet

 

 

 

7.      Status for den velfærdsteknologiske satsning

Sagsnr:

10/646

Resumé

´Velfærdsteknologier- og services´ er et af fire prioriterede forretningsområder i Vækstforums handlingsplan for 2009-10. Målet er at skabe arbejdspladser og vækst ved at stimulere udviklingen af et velfærdsteknologisk marked. Sideløbende har Region Syddanmark igangsat en række initiativer, der skal styrke værdikæden fra idé til marked og styrke både udbud og efterspørgsel.

På mødet vil Mikkel Hemmingsen indlede med et oplæg om den velfærdsteknologiske satsning.

Sagsfremstilling

Status for den velfærdsteknologiske satsning
Syddansk Vækstforum har valgt at fokusere på "Velfærdsteknologier- og services" som ét af fire prioriterede forretningsområder i Vækstforums handlingsplan for 2009-10. Målet er at skabe flere vækstvirksomheder, flere jobs og frigøre arbejdskraftressourcer i de offentlige institutioner.

Det indebærer, at Vækstforum og Regionsrådet prioriterer regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler til igangsætning af udviklingsprojekter inden for området. Alene i 2009 er der bevilget ca. 131 mio. kr. til demonstrations- og produktudviklingsprojekter.

 

Welfare Tech Region – nye virksomheder og arbejdspladser
Welfare Tech Region er Syddansk Vækstforum og Regionsrådets største bevilling inden for området. Den går til etablering af erhvervsklyngen Welfare Tech Region, som samler regionens virksomheder inden for robotteknologi, telemedicin, intelligente hjælpemidler og IKT. Klyngen understøttes af forsknings- og udviklingsmiljøer og skaber bro til de offentlige aktører med henblik på at udvikle produkter inden for velfærdsteknologi. Gennem samarbejde, videndeling og konkrete udviklingsprojekter, er hovedmålet at skabe flere virksomheder og arbejdspladser inden for udvikling, produktion og salg af velfærdsteknologiske produkter og løsninger.

 

Behovsstyret udvikling – udgangspunkt i brugernes behov
Enheden for Velfærdsinnovation og Innovationscenteret for brugerinddragelse, er Region Syddanmarks eget bidrag til den velfærdsteknologiske satsning. Begge initiativer skal sikre, at brugerne – medarbejderne, personalet og de pårørende – bliver inddraget i produktudviklingen, således at udbuddet af velfærdsteknologiske løsninger afspejler konkrete behov. Enheden for Velfærdsinnovation står bag den digitale behovsbørs, INVIA, som åbner for regionens medarbejdere den 7. juni 2010. Innovationscenteret forventes at åbne medio juni 2010, hvor brugere er med til at afprøve teknologier til fremtidens hospital.

 

Viden – nationalt center for offentlig-privat innovation
Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI), som skal bistå med viden og rådgivning om, hvordan det offentlige og det private bedst kan arbejde sammen i praksis - med fokus på nye teknologier og løsninger på velfærdsområdet. Der er samlet et konsortium bestående af parter fra hele landet.

OPI Laboratoriet vil gennem fem demonstrationsprojekter stille skarpt på overvindelsen af barrierer for succesrige samarbejder mellem det offentlige og private. En OPI pris og en OPI task-force skal desuden skabe opmærksomhed om potentialet i offentlig-privat innovation, og gøre det nemmere at komme i gang med det i praksis. OPI Laboratoriet forankres ved Innovationscenter for brugerinddragelse i forskerparken i Odense, og søges finansieret gennem Den konkurrenceudsatte pulje under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

 

Tiltrækning af kapital – risikovillig kapital til virksomhederne
Syddansk Vækstforum og Regionsrådet har besluttet at afsætte midler til etablering af en kapitalfond på 100 mio. kr., hvoraf halvdelen forventes tilvejebragt af staten i løbet af 2010. Fonden skal formidle risikovillig kapital - både som indskud af egenkapital og som lån - til iværksættere og nye virksomheder inden for velfærdsteknologier. Etableringen af kapitalfonden vil være et initiativ, der vil understøtte udvikling af virksomheder med stort potentiale i hele regionen.

Endvidere arbejdes der på at etablere et forretningsudviklingsforløb, så virksomheder kan løftes til det niveau, hvor de er modne til investering. En ansøgning fra Væksthus Syddanmark herom bliver i øjeblikket behandlet af Syddansk Vækstforum.

 

UNIK – velfærdsteknologier til kroniske syge
Der er med støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation, Vækstforum og Regionsrådet etableret et nationalt partnerskab med fokus på kronisk syge: UNIK. Partnerskabet skal udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger til kronisk syge og øge anvendelsen af teknologiske løsninger, som understøtter et sammenhængende forløb for borgerne med fokus på at støtte borgerne i eget hjem.

Samtidig er målet at skabe erhvervsmæssig vækst og markant stigning i salg og eksport af velfærdsteknologiske løsninger. Partnerskabets sekretariat er forankret ved Syddansk Universitet.

 

Velfærdsteknologi.nu – samarbejde på tværs
For at understøtte samarbejde, koordinering og synlighed i relation til den syddanske satsning på velfærdsteknologi er der etableret et samarbejde på tværs af forskning, erhverv, uddannelse, kommuner og region. Formålet er at styrke udvikling, anvendelse og implementering af velfærdsteknologier inden for og på tværs af social- og sundhedssektoren.

Samarbejdet benævnes Velfærdsteknologi.nu og henviser samtidig til en hjemmeside med samme navn.

Indstilling

 • Til drøftelse
Udvalget
Sagen blev ikke behandlet, da Regionsrådet er inviteret til et seminar om den velfærdsteknologiske satsning.

 

 

 

8.      Orientering om energisatsninger i Region Syddanmark - Lean Energy

Sagsnr:

09/15717

Resumé

Orientering om energisatsningen Lean Energy, der har til formål at styrke væksten i eksisterende virksomheder og øge antallet af nye virksomheder, der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Sagsfremstilling

1. Lean Energy
Syddansk Vækstforum besluttede på mødet i september 2009 at igangsætte en proces, som skal skabe grundlaget for at etablere en samlet klynge for energieffektiviseringer – Lean Energy Cluster, idet det vurderes, at der her ligger et betydeligt erhvervsmæssig potentiale.

Det overordnede formål med Lean Energy er at styrke væksten i eksisterende virksomheder og øge antallet af nye virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Lean Energy er en samlet satsning som består af 3 separate, men stærkt forbundne delelementer, alle under opbygning:

 • Lean Energy Cluster (erhvervsklynge)
 • Lean Energy Laboratory (test og akkreditering)
 • Lean Energy Research (erhvervsforskning).

 

Samlet set er der tale om en betydelig økonomisk og ressourcemæssig satsning med en meget bred finansiel sammensætning. Det forventes, at Vækstforum / Regionsrådet i løbet af 2010 vil blive ansøgt om at medfinansiere i takt med, at de enkelte dele i satsningen udvikles, og eksterne finansieringskilder kan bringes i spil.

Det forventes dog, at hovedparten af de aktiviteter, der vil blive søgt om, indsendes i juni til behandling i Vækstforum til september 2010 og derefter i Regionsrådet. Her vil der primært blive ansøgt om medfinansiering af en række konkrete produkt- og/eller procesudviklingsprojekter, ligesom der vil blive søgt fra statslige puljer og programmer.

Arbejdet med at udvikle Lean Energy satsningen ledes af en styregruppe, hvor formand for UdviklingsRåd Sønderjylland Executive Advisor Hans Kirk, Danfoss A/S, er formand. Derudover deltager repræsentanter fra Region Syddanmark, SYDENERGI, Vejle Kommune, KølevirksomhedsCenter Alsion, Mechatronics Cluster Denmark, Udviklingsforum Odense, Syddansk Universitet, Trekantområdet Danmark.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget

Til orientering.

 

 

9.      Orientering om energisatsning - Alliancen for Grøn Offshore

Sagsnr:

10/476

Resumé

Energisatsningen Alliancen for Grøn Offshore Energi har som hovedformål at skabe et samlet, nationalt forum, hvor der udveksles synspunkter og opdateres viden på højeste faglige niveau med henblik på at sikre Danmarks position som førende nation indenfor grøn offshore energi.

Sagsfremstilling

Alliancen for Grøn Offshore Energi
Region Syddanmark har taget initiativ til, sammen med Offshore Center Danmark og LORC (Lindø Offshore Renewable Center), at danne Alliancen for Grøn Offshore Energi. Alliancen blev stiftet den 8. februar 2010 med det hovedformål at skabe et samlet, nationalt forum, hvor der udveksles synspunkter og opdateres viden på højeste faglige niveau med henblik på at sikre Danmarks position som førende nation indenfor grøn offshore energi.

Grøn offshore energi er en fælles betegnelse for vindenergi, bølgeenergi, tidevandsenergi og solenergi produceret på havet.

Yderligere skal Alliancen sikre en sammentænkning og videreudvikling af medlemmernes projekter med henblik på at fremme muligheden for relevant medfinansiering fra EU-fonde samt medfinansiering fra relevante danske fonde.

Alliancen skal derudover bidrage til en national investeringsstrategi for udvikling og udbygning af den grønne offshore energi i Danmark. Dette arbejde skal sammen med Alliancens øvrige kerneopgaver sikre de bedst mulige fremadrettede rammebetingelser for den danske grønne offshore branche, særligt i forhold til vækst, beskæftigelse og eksport. Region Syddanmark finansierer Alliancens sekretariat i en 2-årig periode som del af arbejdet med bæredygtighed og den regionale udvikling. Sekretariatet bliver lokaliseret dels i Regionshuset og dels ved SDEO i Bruxelles.

I Alliancens handlingsplan for 2010 indgår bl.a. udarbejdelse af:

 •  National investeringsstrategi og fundraisingstrategi.
 •  Strategimateriale til Alliancens politiske arbejde.
 •  Ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen netværksmidler til  styrkelse   af          dansk deltagelse i større EU-satsninger inden for forskning og udvikling.
 •  Information og kommunikation af muligheder for EU-finansiering af forskning &  udvikling.
 •  Afholdelse af møder og konferencer – den første konference afholdes den 29.10.2010.

Medstiftere af Alliancen er:

Region Syddanmark

Aarhus Universitet

Offshore Center Danmark

DTU, Myndighedsbetjening og Sektorudvikling

LORC

DTU, Risø

Vindmølleindustrien

SDU

Dansk Industri

Dansk Metal

Dansk Industri: Danish Offshore Industry

ISC

DS Håndværk og Industri

DS Håndværk og Industri

Hanstholm Havn

Region Midtjylland

Hanstholm Havneforum, DanWEC

Region Nordjylland

Bølgekraftforeningen

Ingeniørforeningen i Danmark

Aalborg Universitet

 

På mødet vil der blive orienteret uddybende om satsningen.

Indstilling

 • Til orientering.
Udvalget
Til orientering.

 

 

10.    Orientering om Syddansk Uddannelsesaftale

Sagsnr:

09/3034

Resumé

Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmarks ambitiøse initiativ, der skal sikre, at flere unge i Syddanmark gennemfører en ungdomsuddannelse. Initiativet blev formelt igangsat den 30. september 2009. Efterfølgende er der nedsat en styregruppe, der har taget initiativ til en række konkrete aktiviteter for at sikre implementeringen af Syddansk Uddannelsesaftale.

 

Sagsfremstilling

Syddansk Uddannelsesaftale er Region Syddanmarks samlede satsning, der skal sikre, at flere unge i Syddanmark gennemfører en ungdomsuddannelse. Syddansk Uddannelsesaftale er et samarbejde mellem undervisningsministeriet, region, kommuner, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervslivet, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Studievalg og en række andre aktører, der i kraft af deres arbejde og kontakt med unge syddanskere har relevans i forhold til at indfri målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Regionalt UngdomsuddannelsesRåd (RUR) og Syddansk Vækstforum har taget initiativ til etablering af Syddansk Uddannelsesaftale.

Syddansk Uddannelsesaftale bakkes op af Syddansk Vækstforum, idet aftalen er en del af Syddansk Vækstforums Vækstpakke. Syddansk Uddannelsesaftale er tillige en del af tillægget til partnerskabsaftalen for 2009 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Det er hensigten, at Syddansk Uddannelsesaftale ligeledes bliver en del af den kommende partnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum.

Aftalen består dels af en hovedaftale, hvor de enkelte aktører tilkendegiver viljen til, i fællesskab, at arbejde for, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, dels af delaftaler med beskrivelser af initiativer indenfor de enkelte skoletyper.

Aftalen blev underskrevet den 30. september 2009 og er efterfølgende blevet forankret i en administrativ styregruppe, hvor alle aftalepartnerne er repræsenteret. Styregruppen skal tage initiativ til at igangsætte og koordinere aktiviteter og projekter beskrevet i delaftalerne samt skal overvåge og sikre fremdriften.

tyregruppen har som led i implementeringen af Syddansk Uddannelsesaftale besluttet følgende:

 • Nedsættelse af to projektgrupper der med udgangspunkt i delaftalerne skal udvik le projekter, der kan søge Region Syddanmarks Uddannelsespulje.
 • Udarbejde en kortlægning af allerede igangsatte initiativer, så det sikres at nye aktiviteter bygger på eksisterende viden.
 • Udarbejdelse af en effektmodel, så projekter og aktiviteter målrettes og fokuseres.
 • Udsendelse af 3 årlige nyhedsbreve.

Desuden er der etableret en hjemmeside: syddanskuddannelsesaftale.dk

Regionsrådet har på mødet den 21. december 2009 besluttet, at øremærke uddannelsespuljen i årene 2010-2013 til projekter og aktiviteter, der udspringer af Syddansk Uddannelsesaftale.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget
Til orientering.

Bilag:

 

 

 

11.    Fordelingsudvalg og kapacitet

Sagsnr:

10/1102

Resumé

Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til at sikre fordeling af udbuddet af ungdomsuddannelser, særligt almen stx, og høringsret i forbindelse med fastsættelse af kapaciteten på uddannelsesinstitutioner der udbyder stx og hf-uddannelser.

Den tidligere undervisningsminister Bertel Haarder ønskede at nedlægge fordelingsudvalgene, mens den nye minister Tina Nedergaard skriver, de kan holde lidt endnu. Såvel Gymnasieskolernes Lærerforening som Gymnasieskolernes Rektorforening ønsker at bibeholde regionens rolle samt fordelingsudvalgene og de forpligtende samarbejder.

I forbindelse med Rosborg Gymnasiums ønske om at udvide deres kapacitet med en ekstra klasse, som Regionsrådet behandlede på møde 22. marts 2010, har Undervisningsministeriet imødekommet Rosborg Gymnasiums ønske, uden at tage hensyn til Regionsrådets ønske om, at der først fyldes op på de omkringliggende gymnasier.

Sagsfremstilling

I regionen er der 4 geografisk fordelte fordelingsudvalg. I hvert af disse sidder rektorer for de almene gymnasier i området samt to Regionsrådspolitikere.

Fordelingsudvalgenes opgave er at træffe alle afgørelse om fordeling af de optagne ansøgere til den treårige stx-uddannelse og den toårige hf-uddannelse.

Det forpligtende samarbejde består af institutioner, der udbyder stx eller hf-uddannelserne. Heri sidder udelukkende rektorer fra institutionerne, Regionsrådet er således ikke repræsenteret i de forpligtende samarbejder. De forpligtende samarbejder følger de samme geografiske opdelinger som fordelingsudvalgene.

De forpligtende udvalgs opgave er at koordinere institutionernes kapacitet, udbuddet af studieretninger og valgfag.

Kapacitet
I forbindelse med en institutions ønske om at udvide kapaciteten bliver Regionsrådet hørt, og indgiver høringssvar til Undervisningsministeriet.

I forbindelse med Rosborg Gymnasiums ønske om at udvide deres kapacitet med en ekstra klasse, som Regionsrådet behandlede på møde 22. marts 2010, har Undervisningsministeriet truffet en afgørelse, der imødekommer Rosborg Gymnasium, uden hensyntagen til Regionsrådets ønske om først at udnytte kapaciteten på de omkringliggende gymnasier, herunder Grindsted og Tørring gymnasier. Brev fra undervisningsministeriet til Region Midtjylland, der ønskede at Rosborg Gymnasium blev pålagt et kapacitetsloft, er vedlagt.

 

Fordelingsudvalgene
Gymnasieskolernes Rektorforening har skrevet til Undervisningsministeren, at de fortsat mener at elevfordeling og kapacitetsfastsættelse bør ske centralt i et samarbejde mellem alle institutionerne og de ser gerne, at Regionerne fortsat har en rolle at spille.

Seks rektorer fra de store populære gymnasier, bl.a. Rosborg Gymnasium, Esbjerg Gymnasium og Ørestaden, og deres bestyrelsesformænd ser modsat Gymnasieskolernes Rektorforening gerne, at gymnasierne selv får mulighed for at bestemme hvilke elever de optager og hvor mange.  De seks rektorer har skrevet til Undervisningsministeren med deres holdning.

Undervisningsminister Tina Nedergaards svar til de seks gymnasierektorer er vedlagt som bilag. Det ses, at hun bl.a. skriver "Det er samtidig min opfattelse, at den eksisterende ordning godt kan holde lidt endnu, om end den næppe er langtidsholdbar, eftersom den stammer fra tiden før det nye selveje."

Gymnasieskolernes Lærerforening har i breve til både Undervisningsminister Tina Nedergaard, Danske Regioner og Carl Holst bedt om at opgaven med koordinering af det samlede udbud af ungdomsuddannelser og elevfordeling på stx bliver taget alvorligt. Brevet til Carl Holst samt svarbrevet fra Carl Holst er vedlagt som bilag.

Indstilling

 • Til orientering
Udvalget

Til orientering.

Bilag:

 

 

 

 

12.    Meddelelser

Sagsnr:

10/1380

Udvalget

Formanden orienterede om, at

 • der er sendt et svar til KKR vedr. fordelingen af det regionale tilskud til kollektiv trafik til Fynbus og Sydtrafik.
 • Region Syddanmark vil få en henvendelse om at rejse problemstillingen vedr. forskellige tilskudsformer til designskolerne i hhv. Kolding og København.
 • et af udvalgets kommende møder afholdes på Alsion i Sønderborg, hvor Sønderborg som kulturby 2017 drøftes.

 

 

 

13.    Eventuelt

Sagsnr:

10/1380

Udvalget

Intet.

 

 

 

14.    Næste møde

Sagsnr:

10/1380

Udvalget

Næste er den 9. august 2010 kl. 15.00 med efterfølgende møde i Udvalget for Regional Udvikling.

 


Siden er sidst opdateret 02-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |