Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrisk Dialogforum - referat 21-06-2010

Mødedato
21-06-2010 Kl. 13:00

Mødested
Mødelokale 4
Damhaven 12
7100 Vejle

Medlemmer
Bente Gertz (A), Pia Tørving (A), Claus Warming (V), Jens Møller (V), Bent Bechmann (C), Finn T. Hansen (F), Bjarne Juel Møller (O), Lilian B. Thomsen, Claus Sersar Thomsen, Kirsten Hansen, Henry Johannsen, Minna Holm Nielsen, Azra Hasanbegovic, Jeppe Bruun-Petersen, Steen Andersen, Karen Margrete Nielsen

Afbud
Pia Tørving, Claus S. Thomsen

 

Dagsorden

 1. Valg af formand og næstformand
 2. Byggeri og renoveringer i psykiatrien
 3. Orientering om PSP-samarbejde
 4. Status på klinisk etisk komité i psykiatrien
 5. Status på implementering af patient- og pårørendepolitik for psykiatrien i Region Syddanmark
 6. Regeringens handlingsplan for psykiatri
 7. Deltagelse af andre foreninger
 8. Mødekalender 2010
 9. Eventuelt

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

10/565

Resumé

Der skal vælges formand for perioden 2010-13 af og blandt dialogforums regionsrådsmedlemmer.

Der skal vælges næstformand af og blandt dialogforums foreningsmedlemmer.

Sagsfremstilling

Mødet indledes af formanden for dialogforum frem til 2010.

Første punkt på dagsordenen er valg af formand og næstformand for perioden 2010-13.

I henhold til kommissoriet vælges formanden af og blandt dialogforums regionsrådsmedlemmer.

Næstformand vælges af og blandt dialogforums foreningsrepræsentanter.

Indstilling

Til drøftelse

 

Beslutning

Bente Gertz blev valgt som formand.

Steen Andersen blev valgt som næstformand.

Bilag:

 

 

 

2.      Byggeri og renoveringer i psykiatrien

Sagsnr:

10/565

Resumé

Psykiatriens anlægssekretariat retter i byggeprojekter direkte henvendelse til bruger- og pårørendeorganisationer med henblik på at udpege en brugerrepræsentant og en pårørenderepræsentant til at indgå i projektgrupperne for hver af de store sygehusbyggerier.

Sagsfremstilling

I december 2007 godkendte regionsrådet en overordnet plan for Fremtidens Psykiatri, der satte målene og rammerne for behandlingsindsatsen i regionen i fremtiden.

Som opfølgning herpå vedtog regionsrådet i august 2009 en plan for psykiatriens fremtidige anlægsbyggerier kaldet: Psykiatriens Generalplan.

Heri er angivet hvor de nye psykiatriske sygehuse skal opføres og udbygges, og endvidere hvorledes sygehusene og de fremtidigt udbyggede lokalpsykiatriske centre skal indrettes.

Der skal bygges nye sygehuse i Aabenraa og Vejle og ske udvidelser i Esbjerg og Middelfart.

Samtidig er en række lokalpsykiatriske centre aktuelt under udbygning eller inde i planlægningsfasen herfor.

Idet den indledende projektfase med inddragelse af brugergrupper m.v. på nuværende tidspunkt er afsluttet for byggeriet i Middelfart, blev det på Dialogforums møde den 16. juni 2009 aftalt, at psykiatriens anlægssekretariat også i de fremtidige byggeprojekter sørger for at tage initiativ til at henvende sig til bruger- og pårørende organisationerne med henblik at udpege en brugerrepræsentant og en pårørenderepræsentant til at indgå i projektgrupperne for hver af de store sygehusbyggerier. Anlægssekretariatet vil således efter sommerferien tage initiativ hertil for så vidt angår den forestående byggeopgave i Esbjerg, hvor der skal bygges 3 nye sengeafsnit til erstatning for afsnittene i Hviding. Denne planlægningsproces går i gang i eftersommeren 2010.     

Ligeledes gælder det for udvidelserne af de lokalpsykiatriske centre rundt i regionen, at anlægssekretariatet her anmoder den lokale ledelse om at udpege en patient- og en pårørenderepræsentant med lokal berøring og erfaring til projektgrupperne.

På mødet gives en orientering om den aktuelle status for psykiatriens byggeprojekter af Torben Kyed Andersen.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Torben Kyed Andersen gav på mødet en status for psykiatriens byggeprojekter. Der henvises til, at status findes skriftligt på side 14-15 i nr. 4, juni 2010 af PS! (Medarbejderblad for psykiatrien i Region Syddanmark).

Torben Kyed Andersen orienterede endvidere om, at der sker en fremrykning af nybyggeri af psykiatrisk afdeling i Aabenraa til erstatning for de eksisterende afdelinger i Augustenborg og Haderslev. Denne fremrykning betyder, at der allerede i august vil blive nedsat de første byggegrupper, og at byggeriet forventes at kunne tages i brug i 2013 i stedet for som tidligere planlagt først i 2018.

Under drøftelsen fremkom følgende:

Med nybyggerierne i Aabenraa og Odense bliver psykiatrien en del af FAM (fælles akut modtagelse) på disse matrikler.

Fra flere sider påpeges vigtigheden af, at lokalpsykiatrien etableres i tæt samarbejde med kommunal socialpsykiatri. Det vil give en meget bedre sammenhængende hverdag for psykiatribrugerne.

 

 

3.      Orientering om PSP-samarbejde

Sagsnr:

10/565

Resumé

PSP-samarbejdet er nu fuldt etableret i Region Syddanmark.

Ulla Wernberg-Møller vil på mødet give en mundtlig status.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2009 trådte en ændring af retsplejeloven i kraft. Ændringen muliggør udveksling af oplysninger mellem politi, sociale myndigheder og psykiatrien i et såkaldt PSP-samarbejde uden samtykke.

Formålet med lovændringen er at skabe udtrykkelig hjemmel til, at oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold kan videregives uden samtykke hvis det er nødvendigt for PSP-samarbejdet. Dette muliggør en koordinerende indsats overfor en gruppe borgere, som er brugere/patienter ved flere myndigheder. Brugere/patienter, som måske er faldet mellem flere stole, og som derfor ikke har modtaget den rette hjælp, og måske derfor kan reagere desperat. 

Psykiatrien har i samarbejde med de 3 politikredse og 22 kommuner i regionen deltaget aktivt i organisering og opstart af PSP-samarbejdet i Region Syddanmark. Som noget nyt er det besluttet at inddrage kriminalforsorgen som fast samarbejdspart PSP-samarbejdet i Region Syddanmark.

Den endelige model for PSP-samarbejdet indebærer nedsættelse af 1-2 styregrupper i hver politikreds med et antal tilhørende operativgrupper.

Styregruppen er det strategiske niveau, bestående af ledelsesrepræsentanter fra hver deltagende myndighed. Operativgrupperne er det operationelle niveau, hvor den konkrete behandling af sager varetages. Operativgrupperne består af frontmedarbejdere fra hver myndighed som i videst muligt omfang har et kendskab til de borgere, der drøftes på møderne.

De første operativgrupper påbegyndte sagsbehandlingen i slutningen af 2009 og i første kvartal 2010 var alle operativgrupper sammensat og startet op.

Psykiatrien i Region Syddanmark assisterer fortsat med hjælp til opstart og koordinering af samarbejdet på tværs af de 3 politikredse for at sikre kontinuitet og videndeling på tværs af regionen. Bl.a. afholdt psykiatrien, i samarbejde med de 3 politikredse, den 5. maj i år en temadag for samtlige styre- og operativgruppemedlemmer. Formålet med temadagen var at informere om de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for samarbejdet, dele erfaringerne fra de etablerede PSP-samarbejdsfora og at sikre netværksdannelse.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning

Ulla Wernberg-Møller orienterede om status på PSP-samarbejdet.

I PSP samarbejdes om en særlig gruppe af meget udsatte borgere, som er i fare for ikke at modtage tilstrækkelig bistand på grund af manglende koordinering mellem de handlepligtige myndigheder. Der handles kun, hvor det er absolut påkrævet. Hovedsigtet med samarbejdet er en koordinering mellem de omfattede myndigheder, så man ikke taber en borger på gulvet, som har brug for hjælp på flere fronter. Indsatsen iværksættes ikke, med mindre det er nødvendigt.

Jeppe Bruun-Petersen takkede for regionens imødekommenhed og åbenhed omkring temadagen d. 5. maj, hvor SIND fik lov at deltage med de medlemmer, foreningen ønskede.

Drøftelsen kom særligt til at dreje sig om tre emner:

Betydningen af en koordineret indsats

Etiske problemstillinger knyttet til samarbejdet

Vigtigheden af evaluering og afdækning af indsatsens effekt

Der er i dialogforum enighed om, at en koordineret indsats med fælles handlingsplan på tværs af instanserne er værdifuld overfor de borgere, der har det sværest.

En sådan indsats kan ikke udføres uden etiske udfordringer, og følgende fremkom under debatten:

PSP-samarbejdet kan virke skræmmende, hvis man glemmer den person, det handler om

Samarbejdet gør, at personlige oplysninger kan ses af flere og bruges mange steder. Vi må være agtpågivende, så det ikke medfører, at borgere får etiket på!

Private oplysninger kan videregives uden samtykke. Hvordan opretholdes retssikkerheden?

Er der borgere med behov for koordineret indsats som svigtes, fordi systemerne ikke har kendskab til eller kontakt med dem?

Såvel CETT som PsykInfo oplever henvendelser fra personer og pårørende, som føler sig svigtet og savner koordineret indsats.

Børne- og ungdomspsykiatrien oplever børn som symptombærere for ubehandlede forældre, der burde være i koordineret behandling.

Der fremkom under debatten nogle løsningsforslag til ovenstående:

Kan man forestille sig, at patient- og pårørendeforeninger inddrages aktivt i forløb under PSP-samarbejdet?

Kan man have procedurer for information til de borgere, der efter en psykose igen "får kontakt til virkeligheden"?

Sammenfattende er budskabet fra dialogforum, at den koordinerede indsats er vigtig og fornuftig set gennem behandlingssystemets briller, men at vi mangler viden om, hvordan indsatsen opleves og virker for den enkelte bruger og dennes eventuelle pårørende. Derfor bør evalueringen i særlig grad fokusere på den person, det handler om, og dennes pårørende. Herunder også på brugerens oplevelse af, at personlige oplysninger gøres tilgængelig mellem forskellige parter.

Bilag:

 

 

 

4.      Status på klinisk etisk komité i psykiatrien

Sagsnr:

10/565

Resumé

Mundtlig orientering om status på klinisk etisk komité.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen vil på mødet mundtligt orientere om status på etablering af klinisk etisk komité i psykiatrien.

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning

Agnete Philipsen orienterede om, at psykiatrien i RSD har etableret en Klinisk Etisk Komite (KEK) som den første i Danmark. Idéen kom fra en medarbejder i psykiatrien. Med etableringen af KEK er der skabt et tværfagligt forum, hvor de etiske dilemmaer kan drøftes systematisk og med henblik på læring.

Komiteen bidrager til, at patienters og pårørendes møde med psykiatrien bliver så vellykket som mulig og klæder personalet godt på til de svære situationer, de ofte står i. Komiteen er rådgivende instans i forhold til etiske problemstillinger – ikke dømmende, konkluderende. Det handler ikke om kan og skal, men om bør.

En arbejdsgruppe blev nedsat i 2009 mhp. at skabe rammerne for komiteens etablering og virke. Arbejdsgruppen sendte udkast til forretningsorden, kommissorium og en rapport om komiteens grundlag i høring i efteråret 2009. I april 2010 udnævnte psykiatriledelsen 14 medlemmer til komiteen udpeget blandt i alt 30 ansøgninger.

KEK er sammensat således, at der er tilstræbt så bred en faglighed som muligt og således at alle psykiatriske arbejdsfelter i videst muligt omfang er repræsenteret. Komiteen består nu af 4 sygeplejersker, 2 læger, 1 ergoterapeut, 1 socialpædagog, 1 socialrådgiver, 1 SOSU-assistent, 1 jurist, 1 præst, 1 lærer og 1 psykolog.

Formand er professor i klinisk psykiatri: overlæge Thorkil Sørensen og næstformand er: cand. Mag i idéhistorie: Sygeplejerske Anne Marie Enderlein.

I maj 2010 mødtes komiteen for første gang til et introduktionsseminar med undervisning i etisk analyse og lovgivning mv. I sidste uge afholdt komiteen sit første regulære møde, hvor komiteen konstituerede sig og behandlede 2 prøvesager.

Komiteen har sit første officielle møde i august og mødes fremover 10 gange om året. Ansatte i psykiatrien kan bringe sager for komiteen og de kan deltage på møderne efter ønske. Komiteen arbejder ud fra en etisk refleksionsmodel, som er inspireret af kliniske etiske komiteer i især Norge, hvor samtlige sygehuse, somatiske som psykiatriske og alle kommuner nu er pålagt at have en klinisk etisk komite.

I løbet af sommeren vil komiteen etablere en ambassadørfunktion. Der skal udpeges en ambassadør for komiteen fra hver afdeling i psykiatrien (17 ambassadører). Ambassadørerne skal sikre komiteens synlighed. De vil løbende være i kontakt med komiteen og vil blive inviteret på årlige uddannelsesdage.

Under drøftelsen i psykiatrisk dialogforum efterspurgtes eksempler på sager, der kunne behandles i etisk komité.

Det kunne være pårørende der gerne vil involveres og patienten siger nej. Eksempelvis børn til delvist demente. Hvor går evnen/retten til at træffe egne beslutninger?

Det kunne være hvornår man må presse unge med spiseforstyrrelser til at spise.

Det vigtige er at kunne holde medarbejdere levende og følsomme for problemstillinger og dilemmaer, der er vanskelige at løse. Det er håbet at komiteen kan fastholde medarbejderne i disse refleksioner.

Det foreslås at invitere psykiatrisk patientklagenævns formand med i etisk komité.

Agnete Philipsen påpeger vigtigheden af, ikke af blande myndigheder formelt sammen, men vil forfølge ideen med at mødes. Man kunne også forestille sig, at patientklagenævnet inviteres til at fremsende eksempler på etiske problemstillinger med henblik på drøftelse i komitéen.

Det foreslås at invitere foreningsrepræsentanter med faglig baggrund med i etisk komité.

Agnete Philipsen svarer, at det har været drøftet i komitéen og at beslutningen er, at man ønsker at finde sit fodfæste inden man tager skridtet videre og udvider kredsen.

Bilag:

 

 

 

5.      Status på implementering af patient- og pårørendepolitik for psykiatrien i Region Syddanmark.

Sagsnr:

10/565

Resumé

Som opfølgning på patient- og pårørendepolitikken er folder distribueret til alle afdelinger, ínternetbaseret projektrum er under etablering og PsykInfo-styregrupper er under etablering mange steder i regionen.

Sagsfremstilling

På sit møde d. 16. juni 2009 nedsatte dialogforum en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til virkeliggørelse af intentionerne i psykiatriens patient- og pårørende-politik.

Arbejdsgruppens afrapportering blev drøftet af dialogform d. 15. december 2009 og her blev det anbefalet:

 • at gøre styregrupper til lokale PsykInfo´er til omdrejningspunkt for det lokale arbejde
 • at pjece om, hvad man kan forvente af psykiatrien hurtigst muligt distribueres til alle afdelinger
 • at der etableres et internetbaseret projektrum for foreningsmedlemmer af styregrupper m.fl.
 • at arbejdsgruppen fortsætter som implementeringsgruppe.

Styregruppen ved PsykInfo i Svendborg har eksisteret siden 2008 og har fungeret som inspiration for planerne om etablering af styregruppe ved øvrige lokale PsykInfo´er. Der er i foråret gennemført et fokusgruppe-interview med styregruppen i Svendborg med fokus på at drage nytte af styregruppens erfaringer på godt og ondt. Resultatet af dette interview vil indgå i den centrale PsykInfos arbejde på at etablere og kvalificere styregrupper i hele regionen.

Pjecen er trykt i 30.000 eksemplarer og distribueret til samtlige afdelinger primo april 2010. Forud herfor blev pjecen, sammen med brev fra sygehusledelsen, omdelt til samtlige medarbejdere i psykiatrien. I brevet er medarbejderne blevet informeret om baggrunden for og tanken med pjecen. Samtidig fortalte brevet, at pjecen, på baggrund af det første halve års erfaringer, vil blive taget op til revision i slutningen af 2010, og at alle medarbejdere derfor er velkomne til at indsende kommentarer og forslag til ændringer. Pjecen er blevet godt modtaget og uddeles nu til patienter og pårørende i psykiatrien.

Det internetbaserede projektrum er af tekniske årsager blevet forsinket i forhold til den tidsplan, implementeringsgruppen har lagt. Efter planen skulle de første brugere være koblet på projektrummet i april 2010. Det forventes, at dette kan ske i sensommeren 2010.

Implementeringsgruppen har afholdt sit første møde og forventer at mødes 2-3 gange årligt med psykiatrien som udførende og koordinerende kraft mellem møderne.

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning

Ole Ryttov orienterede mundtligt om status.

Isabel Gindeberg og Bodil Espensen orienterede om, hvordan folderen er modtaget og anvendes på almenpsykiatrisk afdeling i Middelfart og børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Esbjerg.

Ulla Lindgren informerede om, at der nu er etableret styregruppe for halvdelen af regionens PsykInfo’er.

Det blev fra foreningsside pointeret, at man finder det meget vigtigt, at folderen udleveres ved første kontakt som tilsigtet, og at der ikke lokalt etableres procedurer, hvor personale vurderer, hvorvidt en pårørende eller patient kan rumme at modtage folderen.

Under drøftelsen blev der spurgt til brug af navneskilte. Svaret er, at det nu er fast procedure at al personale bærer synligt navneskilt.

 

 

6.      Regeringens handlingsplan for psykiatri

Sagsnr:

10/565

Resumé

I notat gøres status over psykiatriens arbejde med de 29 initiativer i Regeringens handlingsplan for psykiatri fra november 2009.

Sagsfremstilling

På møde i dialogforum den 15. december 2009 anmodede Steen Andersen fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade om, at det på et kommende møde i dialogforum dagsordenssættes, hvad Region Syddanmark har gjort i forhold til regeringens handlingsplan.

I vedlagte notat gennemgås handlingsplanens 29 initiativer et for et.

Indstilling

Til drøftelse.

 

Beslutning

Steen Andersen spørger, hvordan man i Region Syddanmark forholder sig til tvangsanvendelse overfor børn. Spørgsmålet er blandt andet baseret på erfaringer fra andre regioner hvor der findes eksempler på, at tvangsmadning af anorexi-patienter ikke er registreret som tvangsanvendelse.

Bodil Espensen svarer, at hun ikke kan svare på hele regionens vegne, men at man på afdelingen i Esbjerg konsekvent følger psykiatriloven, hvis der er brug for at anvende magt overfor et barn under 15 år.

(Bodil Espensen har efterfølgende spurgt sine kolleger på regionens øvrige afdelinger om deres praksis og alle oplyser, at det er psykiatriloven, der bringes i anvendelse og ikke forældremyndighedsloven eller sundhedsloven).

Steen Andersen fortæller, at undersøgelsen fra en anden region viser, at anvendelsen af tvang er større i almenpsykiatrien end i specialenheder og opfordrer derfor til, at patienter, der har behov for specialiseret behandling også behandles på specialiserede enheder.

Karen Margrete Nielsen påpeger, at risikoen for selvmord er øget 200-300% i den første uge efter udskrivning for depressive. Der er ofte ikke udarbejdet plan. Der er behov for samarbejde på tværs. Hvad gøres i regionen?

Agnete Philipsen svarer, at vi ihærdigt arbejder på at etablere shared care.

Ole Ryttov supplerer med, at det også handler om at få etableret behandlingskæder ud i det kommunale system og få dem inddraget i opfølgningen efter udskrivning.

Minna Holm-Nielsen finder regionernes ambition om at nedsætte tvang med 20% for uambitiøs. Hvorfor ikke nedsætte med 99%. Endvidere bør der sættes øget fokus på, hvad personalet oplever som tvang og hvad patienten oplever som tvang. Eksempelvis kan det opleves som tvang af patienten at få besked på at blive på værelset, hvorimod personalet ikke oplever det som tvang fordi døren ikke er låst.

Bente Gertz svarer, at det er godt, at der er kommet øget fokus på brugen af tvang, og om det hedder 20%, 50% eller mere, betyder mindre i den sammenhæng. Samtidig er det vigtig med ensartet registrering på landsplan.

Steen Andersen fremhæver vision 2 om øget specialisering i Regeringens handlingsplan og peger på, at voksne med spiseforstyrrelser bør behandles på specialenheden herfor i Odense.

Agnete Philipsen svarer, at kapacitet og ekspertise søges anvendt bedst muligt under hensyntagen til forhold som patientens tilstand, nærhedsprincip etc.:

Minna Holm-Nielsen tilføjer, at personlighedsforstyrrede ikke bør være indlagt, men skal behandles ambulant, og at spiseforstyrrede ikke bør være indlagt sammen, da patienterne lærer uhensigtsmæssig adfærd af hinanden.

Jeppe Bruun-Petersen påpeger, at der godt kan være problemer omkring kontaktperson selv om lovgivningskrav er opfyldt. Han nævner eksempel på én patient, der har skiftet kontaktperson 3-4 gange over en 9 måneders periode. Skift kan ikke undgås ved barsel, stillingsskift etc., men Jeppe opfordrer til, at man bliver mere opmærksom på, at stafetten gives ordentligt videre fra gammel til ny kontaktperson.

Steen Andersen spørger, hvad Region Syddanmark gør for at udvikle samarbejdet mellem region og kommuner?

Agnete Philipsen svarer, at samarbejdet er ikke etableret i regionens tid. Det fandtes også i amterne. Der er det overordnede samarbejde omkring sundhedsaftaler. Der er samordningsfora på ledelsesniveau. Og så er der det daglige samarbejde på udøvende plan. Det personlige kendskab skal bære det hele.

Bodil Espensen tilføjer, at der er lavet en velfungerende fælles samarbejdsaftale mellem B&U og kommunerne for at bedre overgangene.

Bente Gertz spørger, hvordan man sikrer overgangen fra B&U til voksenpsykiatrien?

Bodil Espensen svarer, at der ved direkte overgang samarbejdes med almenpsykiatrien, så der er kontinuitet. Der er et spring imellem, hvad B&U og almen tager sig af diagnostisk. Det er en udfordring. B&U er nok mere "forebyggende" hvor almenpsykiatris klientel er tungere.

Bilag:

 

 

 

7.      Deltagelse af andre foreninger

Sagsnr:

10/565

Resumé

Det foreslås, at kommissorium for dialogforum ændres, så nye foreninger kan optages som medlemmer i dialogforums funktionsperiode.

Sagsfremstilling

Psykiatrien modtager fra tid til anden i forskellige sammenhænge henvendelse fra foreninger og organisationer, der er aktive i Region Syddanmark, men ikke repræsenteret i psykiatrisk dialogforum. Eksempelvis har psykiatrien siden april 2010 været i dialog med Borderline-foreningen om muligt medlemskab af dialogforum.

Derudover har PS Landesforening (pårørende og spiseforstyrrede) og OCD-foreningen tidligere vist interesse for deltagelse i Psykiatrisk Dialogforum.

Som kommissoriet for dialogforum er udformet giver det ikke mulighed for at inddrage nye foreninger som medlemmer af dialogforum. Derfor vil inddragelse af nye medlemmer forudsætte en ændring af kommissoriet, hvilket kræver behandling i først forretningsudvalget og derefter regionsrådet.

Psykiatrien har med henblik på behandling i forretningsudvalg og regionsråd udarbejdet udkast til nyt kommissorium der muliggør optagelse af nye medlemmer i en funktionsperiode for udvalget. Løbende optagelse af nye medlemmer vil herefter kunne godkendes af regionsrådet uden forudgående ændring af kommissorium og behandling i forretningsudvalget. 

Indstilling

Til drøftelse.

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag:

 

 

 

8.      Mødekalender 2010

Sagsnr:

10/5396

Resumé

Mødekalender 2. halvår 2010.

Sagsfremstilling

Psykiatrisk Dialogforum skal tage stilling til, hvor mange møder der skal være i sidste halvår 2010.

Indstilling

Til drøftelse.

 

Beslutning

Næste møde: 12. oktober kl. 13.00.

Psykiatrisk Dialogforum ønsker at mødes kvartalsvis.

Staben kommer på næste møde med forslag til 3-4 mødedatoer i 2011.

 

 

9.      Eventuelt

Sagsnr:

10/5396

Beslutning

Bente Gertz orienterer om høringsmateriale udsendt af regionsrådet hvor der anbefales en struktur med 3 sengeafdelinger i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Ulla Lindgren orienterer om, at PsykInfo’s efterårsprogram nu ligger på hjemmesiden, og er sendt til tryk.

Minna Holm-Nielsen orienterer om, at LAP holder landskampagne i september og oktober. Yderligere information findes på LAP’s hjemmeside.

Steen Andersen oplyser om problemer med at finde oplysninger om regionens tilbud.

Agnete Philipsen anbefaler, at man kontakter Karen Andreasen i psykiatri- og socialstaben ved sådanne spørgsmål.

Steen Andersen orienterede om Det Sociale Netværk og topmødet i efteråret 2009.

Ser netværket som koordinerende sted, hvor foreninger også kan "binde" det regionale, kommunale og nationale led sammen.

Følgende praktiske spørgsmål blev afklaret under eventuelt:

Burde personalebladet ud til andre foreningsmedlemmer? / kredsformænd?

Personalebladet lægges fremadrettet på hjemmesiden. Abonnement på bladet kan bestilles ved henvendelse til Karen Andreasen i psykiatri- og socialstaben.

Kan man sende suppleant til møderne?

Nej, der er ikke udpeget suppleant for medlemmerne.

Hvad er fristen for dagsordenspunkter?

Forslag til dagsorden kan sendes eller meddeles til Finn Sørensen i psykiatri- og socialstaben senest 14 dage før mødedagen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 28-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |