Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - referat 22-06-2010

Mødedato:
22-06-2010 Kl. 15:35 - Kl. 17:00

Mødested:
Mødeværelse 4 i regionshuset

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Thyge Nielsen, Ingeborg Mortiz Hansen, Susanne Linnet, Jørgen Pless, John Lohff, Karsten Uno Petersen, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen

Afbud:
Karsten Uno Petersen

Pierre Topaz deltog ikke i punkterne 2-11
John Lohff deltog ikke i punkterne 2-11
Susanne Linnet deltog ikke i punkterne 9-11
Ingeborg Moritz Hansen deltog ikke i punkterne 10-11

 

 

Dagsorden

 1. Konstituering
 2. Fødeplan for Region Syddanmark
 3. Etablering af hospice-pladser på Sydfyn - udmøntning af midler til etableringsfasen
 4. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats
 5. Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene
 6. Ansøgning om merbevilling ved tre medicotekniske installationer på Odense Universitetshospital
 7. Status på mammografiscreening i Region Syddanmark
 8. Status vedr. regionens kvalitetsmål
 9. Økonomiaftale 2011
 10. Forslag til mødeplan 2010
 11. Eventuelt

 

 

1.      Konstituering

Sagsnr: 10/8576

Sagsfremstilling

Sundhedsudvalget skal på møde den 22. juni 2010 konstituere sig med formand og næstformand.


Bilag:

Udvalget
Poul-Erik Svendsen blev valgt som formand, og Krisitian Grønbæk Andersen blev valgt som næstformand.

 

 

2.      Fødeplan for Region Syddanmark

Sagsnr: 08/17804

Sagsfremstilling

I efteråret 2009 påbegyndte en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe vedr. regional Fødeplan et arbejde med henblik på udfærdigelse af forslag til en fælles regional og harmoniseret Fødeplan for Region Syddanmark. Fødeplanen er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen, der udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området. Den seneste specialevejledning fra Sundhedsstyrelsen er også indarbejdet i forslaget til Fødeplan.

Sundhedsvæsnet har forskellige tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder organiseret som et forebyggende sundhedsprogram. Alle tilbydes sundhedsfremme og forebyggelsestilbud, og en mindre del af kvinderne får - på baggrund af specielle behov - endvidere tilbud om behandling. Svangreomsorgen er karakteriseret ved, at den tilbydes på tværs af  primærsektor og sygehusvæsenet. Derfor er der i Fødeplanen også fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Med Fødeplanen foreslås indført en lang række tiltag til harmonisering og forbedring af kvaliteten i regionen. Der er i følgenotatet lagt særligt vægt på vurdering af nedenstående områder:

 • Ambulante fødsler for såvel første- som flergangsfødende,
 • Harmonisering af visitationsretningslinjer - medfører reduktion af fødselstallet på Svendborg Sygehus,
 • Lukning af 13 jordemoderkonsultations steder,
 • Hjemmefødselsordning/tilbud


For bedre overblik - anbefales det at læse afsnit 3 i udkastet til Fødeplan.

Til sagen hører følgende bilag:

 • Følgenotat til Fødeplanen
 • 3. udkast til Fødeplan
 • 3. udgave til visitation - lægges som link på nettet.
 • Bilag 4 modeller for varetagelse af hjemmefødsler


Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at

 • udkastet til Fødeplan og Visitationsretningslinjer danner grundlag for en høring.


Bilag:

Udvalget
Direktør Per Busk orienterede. Oplæg vedlægges.

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

3.      Etablering af hospice-pladser på Sydfyn - udmøntning af midler til etableringsfasen

Sagsnr: 09/14656

Resumé

Regionsrådet har i forbindelse med budget 2010 besluttet at afsætte midler til etablering af hospicepladser på Sydfyn, således at der "som tilskud til drift af nyt hospice med 12 pladser på Sydfyn afsættes en mio. kr. i 2010 og herefter 14 mio. kr. årligt. Sag forelægges Regionsrådet, når der efter drøftelse med Hospice Sydfyn og de sydfynske kommuner foreligger et konkret grundlag herfor." Der forelægges på nuværende tidspunkt en orientering om status på etableringen samt forslag til udmøntning af de reserverede midler i 2010 som tilskud til anvendelse i etableringsfasen af hospice-pladserne.


Sagsfremstilling

Region Syddanmark er i dag efter Sundhedsloven § 75 stk. 4 og Bekendtgørelse nr. 846 af 26. juli 2006 forpligtet til at indgå overenskomst om drift af 40 hospicesengepladser. På nuværende tidspunkt har regionen overenskomst om drift af 48 sengepladser fordelt på fire hospices.

Regionsrådet har i forbindelse med budget 2010 besluttet at afsætte midler til etablering af hospicepladser på Sydfyn, således at der "som tilskud til drift af nyt hospice med 12 pladser på Sydfyn afsættes en mio. kr. i 2010 og herefter 14 mio. kr. årligt. Sag forelægges regionsrådet, når der efter drøftelse med Hospice Sydfyn og de sydfynske kommuner foreligger et konkret grundlag herfor."

Der forelægges på nuværende tidspunkt en orientering om status på etableringen samt forslag til udmøntning af de reserverede midler i 2010 som tilskud til anvendelse i etableringsfasen af hospice-pladserne.

Status på etableringen

Initiativtagerne til hospice på Sydfyn har i januar 2010 dannet en selvejende institution, Hospice Sydfyn. Bestyrelsen for den selvejende institution er nu i de indledende forberedelser med at tilvejebringe et grundlag for etablering af hospice-pladser på Sydfyn.

Det drejer sig om afklaring af placering af hospice, hvor der er tre til fem placeringer i Svendborg-området i spil. Disse placeringer indebærer alle, at hospice etableres som nybyggeri.

Herudover er bestyrelsen i gang med at få klarhed om den organisatoriske konstruktion for hospice og arbejder desuden med etablering af ide- og værdigrundlag for hospice. Bestyrelsen for Hospice Sydfyn har indgået aftale med bygningsafdelingen Region Syddanmark om varetagelse af funktionen som bygherrerådgiver.

Som det ser ud nu, forventer bestyrelsen at der kan igangsættes byggeri i foråret 2011, og hospice kan sættes i drift i 1. halvår af 2012.

Det forventes, at der i andet halvår af 2010 kan forelægges en mere detaljeret sag for regionsrådet med henblik på stillingtagen til indgåelse af driftsoverenskomst med Hospice Sydfyn, som også vil indeholde en nærmere angivelse af placering af hospice, en fastlæggelse af den forventede byggeøkonomi, og en takstfastsættelse for driften.

Udmøntning af midler til anvendelse i etableringsfasen

Der er imidlertid knyttet en række udgifter til opstarts- og etableringsfasen af hospice, hvorfor det foreslås, at nogle af midlerne fra de afsatte en mio. kr. i 2010 finder anvendelse og udmøntes hertil. I 2010 drejer det sig primært om udgifter til bygherrerådgivning, juridisk rådgivning, administrationsudgifter mv. Det vurderes herudover, at det vil være hensigtsmæssigt, at noget af personalet, herunder en hospicechef, ansættes en vis periode, før hospice går i drift. Dette vil således forventeligt skulle ske i løbet af 2011/12.

På den baggrund foreslås, at der af de reserverede midler afsat i 2010, allokeres følgende til disposition for bestyrelsen for Hospice Sydfyn:

 

2010

2011/12

Bygherrerådgivning

300.000

 

Anden rådgivning

100.000

 

Administration/sekretærhjælp

65.000

 

Ansættelse af personale før driftsstart

 

535.000

I alt

465.000

535.000

Det forudsættes, at bestyrelsen for Hospice Sydfyn en gang i kvartalet fremlægger dokumentation for de afholdte udgifter i form af attesterede fakturaer og kopi af kontoudtog. Det forudsættes endvidere, at bestyrelsen for Hospice Sydfyn opretter en separat bankkonto til administration af tilskuddet.


Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at

 • der i 2010 udmøntes 465.000 kr. til den selvejende institution Hospice Sydfyn med henblik på anvendelse i opstartsfasen af etableringen af hospicepladser,
 • der i 2011 udmøntes 535.000 kr. med henblik på ansættelse af personale en periode før forventet driftsstart.


 

Udvalget
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

4.      Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Sagsnr: 09/14646

Resumé

Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 besluttet at prioritere en styrkelse af den palliative (lindrende) indsats i Region Syddanmark og afsat tre mio. kr. årligt til formålet.

Der forelægges forslag til udmøntning af midlerne, som indebærer en opgradering af de palliative teams i Sønderjylland og på Fyn, herunder også en forbedring af den lægelige betjening fra disse teams på henholdsvis Hospice Sønderjylland og Hospice Fyn, således at disse bringes op på niveau med øvrige hospice.


Sagsfremstilling

Regionsrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2010 besluttet at prioritere en styrkelse af den palliative (lindrende) indsats i Region Syddanmark og afsat tre mio. kr. årligt til formålet.

Der fremlægges forslag til udmøntning, jf. vedlagte notat, hvor det anbefales, at midlerne primært anvendes til at styrke de palliative teams fra det sønderjyske og fynske område, herunder til hospice i disse områder i form af forbedring af den lægelige betjening i dagstid.

De palliative teams i regionen er i dag karakteriseret ved til en vis grad at have forskellige normeringer og personalesammensætninger.

Især teamet i det sønderjyske område skiller sig ud med en beskeden normering og fravær af fast tilknyttede særlige fagpersoner som psykolog og fysioterapeut. Teamet lever derfor ikke fuldt ud op til Sundhedsstyrelsens krav om tværfaglighed i behandlingsteamet, hvorfor der primært er lagt op til en prioritering af udvidelse af dette team. Der lægges op til, at der udmøntes 1,65 mio. kr. til styrkelse af det palliative team i Sønderjylland.

Der opnås derved grundlag for at etablere et robust team, som også kan få betydning for rekruttering af det specialiserede personale. I forslaget indgår også en forbedring af den lægelige betjening af Hospice Sønderjylland, sådan at denne i dagtid bringes på niveau med de øvrige hospices i regionen. Det er her aftalt, at Hospice Sønderjylland er delvist medfinansierende på udvidelsen af lægebemandingen. 

Med afsæt i størrelsen af det optageområde, som det fynske team i dag betjener, vurderes der endvidere at være basis for en særlig styrkelse af dette team. Der foreslås derfor udmøntet 1,33 mio. kr. til forbedring af det fynske område, som anvendes til en opgradering af den læge- og sygeplejerskesiden. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der er planer om flere hospicepladser på Sydfyn, som derved også vil få behov for speciallægebetjening. Desuden indgår der i forslaget en forbedret lægelig betjening af Hospice Fyn i dagtiden. 

På den måde indgår der i oplægget også elementer, som fører i retning af en harmonisering af rammer og vilkår for eksisterende hospice i regionen. Der er dog ikke tale om en afsluttet proces, og der lægges således op til en fortsat dialog med de fire hospices herom i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Sagen forelægges Sundhedsudvalget, idet det bemærkes, at sagen parallelt bliver behandlet på Forretningsudvalgets møde den 16. juni og regionsrådets møde den 28. juni 2010.


Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at

 • der udmøntes 1,653 mio. kr. helårligt til forbedring af den palliative betjening i det sønderjyske område, fordelt med 1,151 mio. kr. til Sygehus Sønderjylland og 0,502 mio. kr. til Hospice Sønderjylland. Konsekvenserne indarbejdes i sengedøgnstaksten for hospice fra 2011.
 • der udmøntes 1,328 mio. kr. helårligt til forbedring af den palliative betjening i det fynske område af regionen. De præcise takstmæssige konsekvenser vedr. forbedringen af den lægelige betjening for Hospice Fyn afklares i forbindelse med en revision af den eksisterende samarbejdsaftale mellem OUH og Hospice Fyn og indarbejdes i sengedøgnstaksten fra 2011.
 • konsekvensen af beslutningen for 2010 indarbejdes i en kommende budgettilpasning, således der udmøntes midler til dækning af udgifterne til personale fra ansættelsestidspunktet. 
 • der i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger med hospice indgår en fortsat dialog om harmonisering af rammerne for drift.


Bilag:Udvalget
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

5.      Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

Sagsnr: 10/6874

Resumé

Region Syddanmark har modtaget et tilskud på 54 mio. kr. fra pulje på Finansloven for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. Tilskuddet er betinget af, at regionen selv bidrager med et tilsvarende beløb, hvorfor Region Syddanmark kan igangsætte projekter for 108 mio. kr. i 2010. Det foreslås, at tre mindre anlægsprojekter på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa finansieres af prioriteringspuljen. 


Sagsfremstilling

På møde den 22. marts 2010 behandlede regionsrådet sagen om udmøntning af pulje på Finansloven for 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene, jf. punkt nr. 16. Den statslige pulje er på  250 mio. kr., hvoraf Region Syddanmarks andel er 54 mio. kr. Det betinges, at regionerne selv bidrager med et tilsvarende beløb, hvorfor Region Syddanmark kan igangsætte projekter i 2010 for 108 mio. kr. Kriteriet for tilskud fra puljen er, at investeringerne overvejende har et højt indhold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af interne arbejdsgange. Regionerne skal forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de konkrete projekter til ministeriet, der påser, at forudsætningerne er overholdt.

Regionsrådet fik forelagt 27 projektforslag, hvoraf de 23 øverst prioriterede projekter faldt indenfor den samlede ramme på 108 mio. kr. De sidste fire projekter var anført på prioriteringslisten for det tilfælde, at ministeriet fandt, at et eller flere af projekterne nr. 1-23 ikke overholdt forudsætningerne for tilskud fra puljen. I så fald kunne prioriteterne 24-27 af tidsmæssige årsager indsendes til ministeriet i den anførte rækkefølge uden fornyet forelæggelse for regionsrådet. Regionsrådet afsatte på den baggrund rådighedsbeløb og meddelte anlægsbevilling til de 23 øverst prioriterede projekter på listen til en samlet sum på 108,550 mio. kr. under forbehold for godkendelse fra ministeriet.

Region Syddanmark har den 7. maj 2010 modtaget en tilbagemelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (vedlagt). Ministeriet vurderer, at alle projekter med undtagelse af projekt nr. 17, 18, 19 og 20 falder inden for puljens formål. På den baggrund har Sundheds- og Psykiatristaben meddelt ministeriet, at projekt nr. 24, 25 og 26 i stedet gennemføres, hvorefter den samlede sum for de godkendte og prioriterede projekter nr. 1-16 og 21-26 udgør 108,0 mio. kr. Projekt nr. 27 indgår sammen med projekt nr. 17- 20 ikke i den prioriterede ramme. 

Sundheds- og Psykiatristaben finder det hensigtsmæssigt at gennemføre de fire afslåede projekter. Det foreslås derfor, at disse projekter finansieres af dels den afsatte prioriteringspulje, dels de afsatte rådighedsbeløb til projekterne "Etablering af lokaler, børne- og ungepsykiatri" og "Renovering, voksenpsykiatri i Kolding", idet disse projekter er sat i bero. Det indstilles, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger konsekvensrettes.

Projekt nr. 24 og 26 er ikke omfattet af regionens byggeregulativ, idet udgifterne beløber sig til under to mio. kr. Projekt nr. 25 vedr. ombygning af tidligere modtageafsnit til kirurgisk ambulatorium, ortopædkirurgiske buffersenge og flytning af nyrestensknuser på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg beløber sig til 6,650 mio. kr. Resumé af byggeprogram vedlægges derfor til regionsrådets godkendelse.

Konsekvensrettelsen af rådighedsbeløbene medfører, at prioriteringspuljen tilføres netto 6,532 mio. kr. i 2010. Det foreslås, at der heraf finansieres tre mindre anlægssager på i alt 4,540 mio. kr. i 2010 på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Det drejer sig om:

 1. Renovering af operationsstue 2: 2,865 mio. kr.
 2. Ombygning af to 4-sengsstuer til fire 2-sengsstuer i A-bygningen: 0,905 mio. kr.
 3. Indretning af depot- og medicinrum på Anæstesiafdelingen: 0,770 mio. kr.


Projekt nr. 1.
I forlængelse af sammenlægningen af kirurgien på Aabenraa Sygehus er der behov for at renovere og nyindrette en operationsstue til det ortopædkirurgiske speciale. For at opnå det lavest mulige aktivitetstab under renoveringen ønsker sygehuset, at anlægsarbejdet foregår i sommerferien 2010. Ideoplæg er vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på meddelelse af anlægsbevilling.


Projekt nr. 2.
I forlængelse af omstruktureringen af kirurgien og lukningen af senge i Tønder er gennemstrømningen af patienter i Aabenraa forøget. Den medicinske afdeling i Aabenraa modtager et betydeligt øget antal patienter i samordnet pleje - alvorligt syge og døende patienter. Ligeledes modtages flere patienter, som skal isoleres pga. smitterisiko. 2-sengsstuer gør det mere fleksibelt med hensyn til placering af patienter. I afdelingen er der 13 sengestuer. Ved ændringen fra 4-sengsstue til to 2-sengsstuer bliver der 15 sengestuer til rådighed.


Projekt nr. 3.
Med henblik på konsolidering og den heraf affødte aktivitetsstigning i Aabenraa ønsker sygehuset, at der indrettes tilstrækkelig og tidssvarende medicin- og depotrum for at sikre patient- og personalesikkerheden. I øjeblikket er der pladsmangel i rummene, og afdelingen har depot fem forskellige steder. Det er hensigtsmæssigt at samle depoterne på et sted. 

Projekt nr. 2 og 3 er ikke omfattet af regionens byggeregulativ, hvorfor der ikke er vedlagt et ideoplæg/byggeprogram for disse to projekter.

Forretningsudvalget behandlede sagen på mødet den 16. juni 2010.


Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at

 • afsatte rådighedsbeløb i 2010 til projekterne 24-26 på i alt 9,032 mio. kr. (indeks 123,4) finansieres af puljen til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene i stedet for prioriteringspuljen. Sidstnævnte tilføres et tilsvarende rådighedsbeløb på 9,032 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4),
 • afsatte rådighedsbeløb i 2010 til projekterne 17-20 på i alt 9,550 mio. kr. (indeks 123,4) i stedet finansieres dels af prioriteringspuljen med 2,5 mio. kr., dels af "Etablering af lokaler, børne- og ungepsykiatri" og "Renovering, voksenpsykiatri i Kolding" med 7,050 mio. kr., idet det resterende rådighedsbeløb herfra på 0,516 mio. kr. tilføres psykiatriens anlægsramme til konsolideringsprojekter, 
 • puljen til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene reduceres med differencen svarende til 0,518 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4), som tilføres de likvide aktiver,
 • byggeprogram for projekt nr. 25 "Ombygning af tidligere modtageafsnit til kirurgisk ambulatorium, ortopædkirurgiske buffersenge og flytning af nyrestensknuser" godkendes, 
 • rådighedsbeløb til projekt nr. 25 på 6,650 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) frigives,
 • der meddeles en anlægsbevilling til projekt nr. 25 på 6,650 mio. kr. (indeks 123,4), 
 • sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultater for projekt nr. 24, 25 og 26 inden for de godkendte anlægsbevillinger,
 • ideoplæg for renovering af operationsstue 2 på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes,
 • der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 4,540 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til tre mindre anlægsprojekter på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, finansieret af prioriteringspuljen,
 • der meddeles anlægsbevilling på i alt 4,540 mio. kr. (indeks 123,4) fordelt på tre mindre anlægsprojekter på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa,
 • sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de tre mindre anlægssager på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.


Bilag:


Udvalget
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

6.      Ansøgning om merbevilling ved tre medicotekniske installationer på Odense Universitetshospital

Sagsnr: 10/7837

Resumé

Der søges om en omplacering af rådighedsbeløb samt om anlægsbevilling på 2,091 mio. kr. i forbindelse med installationer af scannere og røntgen og ultralydsudstyr i kæbekirurgisk afdeling K og i Røntgendiagnostisk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH).


Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2010 er oprindeligt afsat en pulje på 9,985 mio. kr.(indeks 123,4)  til anlægskonsekvenserne i forbindelse med medicotekniske installationer. Dette budget er afsat på baggrund af de opgørelser over forventede udgifter, som de enkelte sygehus har oplyst i forbindelse med ansøgningen om medicoteknisk apparatur. Denne pulje er nu udloddet..

Ved detailprojekteringen af installationerne på OUH har man konstateret, at udgifterne bliver 2,091 mio. kr. større end oprindeligt antaget. Der er således behov for en tilsvarende forhøjelse af nævnte pulje. Merudgifterne er opgjort i nedenstående tabel:

Mio. kr.

Oprindeligt ansøgt budget

Revideret budget

Difference

Røntgen og ultralydsudstyr til klinisk mammografi funktion

2.500

2,680

0,180

64 Slice CT-scanner til Røntgendiagnostisk afdeling

1,800

2,355

0,555

3D-Cone Beam-scanenr til kæbekirurgisk afdeling

0

1,356

1,356

I alt

4,300

6,391

2,091


Merudgiften foreslås finansieret af den afsatte pulje på 66 mio. kr. til indretning af ændrede funktioner på OUH, som blev afsat i forbindelse med vedtagelse af Gennemførelsesplanen, hvorefter der resterer et samlet beløb på 50,1 mio. kr. (indeks 123,4).

Regionsrådet har meddelt sundhedsdirektøren bemyndigelse til at overføre anlægsbevillinger fra puljen til anlægskonsekvenser af medico-investeringerne til de enkelte projekter på baggrund af en konkret ansøgning fra sygehusene.

Forretningsudvalget behandler sagen på mødet den 16. juni 2010.


Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet, at

 • der meddeles et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt kr. 2,091 mio. kr. i 2010 (indeks 123,4) til den afsatte pulje vedr. afledte anlægskonsekvenser af medico-investeringer,
 • udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. indretning af ændrede funktioner på OUH.


Udvalget
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

7.      Status på mammografiscreening i Region Syddanmark

Sagsnr: 10/2105

Resumé

Der gives en status på mammografiscreeningen i Region Syddanmark.

Der er i 2010 igangsat en række tiltag, som har medført en øget screeningsaktivitet, hvilket betyder, at en del af forsinkelsen af den indeværende screeningsrunde er blevet indhentet. Det forventes at den igangværende screeningsrunde kan være afsluttet juli 2010.


Sagsfremstilling

Den igangværende mammografiscreeningsrunde har vist sig vanskelig at gennemføre i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan, hvor screeningsrunden skulle have været afsluttet ved udgangen af 2009.

Årsagen til forsinkelsen har bl.a. været strejken blandt sundhedspersonalet i 2008 og vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde specialiseret sundhedspersonale til at foretage screeningen samt efterfølgende vurdere billederne.

Der blev forelagt en redegørelse for Forretningsudvalget og regionsrådet i februar/marts 2010, hvor der blev peget på en række initiativer, som skulle medvirke til en hurtigere afvikling af screeningsrunden. I det nedenstående gives der en kort status på screeningen siden den forelagte redegørelse.  


Kort om organisering af mammografiscreeningen
Mammografiscreeningen i Region Syddanmark foregår ved, at der dels screenes fra mammograficentret på Odense Universitetshospital (OUH) og via mobile enheder, der parkeres på strategiske steder rundt om i regionen. De mobile enheder sender screeningsbilleder til granskning til de regionale brystkræftenheder, der vurderer billederne første gang og herefter til mammograficentret på OUH, der vurderer billederne anden gang.

Organisatorisk er screeningen i Jylland dels koblet op på screeningsenheden på OUH, som har ansvar for at planlægge screeningen og indkalde kvinderne til screening, og dels på de lokale tre brystkræftenheder i Jylland, som har personaleansvaret for personalet i de mobile enheder. På Fyn har screeningsenheden på OUH det samlede ansvar for screeningen.


Iværksatte tiltag
Der er i første halvår af 2010 iværksat en række tiltag, som har haft som formål at forsøge at indhente en del af den konstaterede forsinkelse og således afslutte den nuværende screeningsrunde så hurtigt som muligt.


Det drejer sig i hovedpunkter om:

 • Aftaler om øget aktivitet i de mobile screeningsenheder via udvidet åbningstid/overarbejde hos eksisterende personale, således at der i gennemsnit kan indkaldes ca. 400 kvinder pr. uge i hver screeningsenhed mod en tidligere norm på ca. 330 indkaldelser pr. uge.
 • Som supplement til screeningsaktiviteten i de mobile enheder, er aktiviteten også øget ved, at nogle kvinder har fået tilbudt screening på sygehusenes radiologiske afdelinger i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense, hvor personale på afdelingerne har deltaget i screeningsaktiviteten.
 • Der er herudover indgået aftale om, at den fynske mobile enhed og personalet tilknyttet denne enhed indgår i screeningen af jyske kvinder i regionen, idet der har manglet flest indkaldelser fra dette område. Screeningsenheden har således fra medio april til ultimo maj været placeret i Middelfart og er herefter placeret i Kolding.


Inddragelse af den fynske mobile enhed i screeningen af kvinder fra den jyske del af regionen betyder, at der i en periode i april/maj 2010 har været kvinder fra Kolding-området, som er blevet indkaldt til screening i Middelfart.

Fra ultimo maj er der kvinder fra Haderslev-området og det nordlige Aabenraa, der har fået tilbudt screening i Kolding, hvor der fra dette tidspunkt har været placeret to screeningsenheder. Det betyder at der har været nogle kvinder, som midlertidigt har fået længere til screeningsstedet, også fordi der indkaldes til de radiologiske afdelinger.


Aktivitet og deltagerprocent
Deltagerprocenten i screeningen er dog samlet set fortsat relativt høj, og har således i perioden fra februar 2010 til maj 2010 ligget på totalt ca. 85 % af de indkaldte kvinder, dog med en mindre variation i de forskellige mobile enheder, således at deltagerprocenten er mindre for de screeningsenheder, hvortil der er indkaldt kvinder fra lidt længere afstande. I den periode, hvor kvinder fra Kolding-området har fået tilbud om screening i den mobile enhed i Middelfart, har der eksempelvis her været en deltagelsesprocent på knap 80 %. 

Målgruppen for screening, som er kvinder i alderen 50-69 år, udgør ca. 146.000 kvinder i Region Syddanmark. Primo 2010 manglede der at blive indkaldt samlet ca. 38.000 kvinder til screening i den nuværende screeningsrunde.

Siden ovenstående tiltag er blevet iværksat, er der samlet indkaldt ca. 35.000 kvinder til screening, således at der ultimo juni 2010 resterer at blive indkaldt ca. 3.000 kvinder til screening. Med den nuværende indkaldelsestakt forventes det derfor at screeningsrunden kan være afsluttet medio juli 2010.

Det kan afslutningsvist bemærkes, at der pågår overvejelser, om det er muligt at gøre organiseringen af screeningen mere robust i de fremadrettede screeningsrunder, således at risiko for forsinkelser kan reduceres.


Indstilling

Til orientering.Udvalget
Orienteredes.

 

 

8.      Status vedr. regionens kvalitetsmål

Sagsnr: 10/8445

Resumé

Sundhedsudvalget orienteres om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilke er godkendt af regionsrådet.


Sagsfremstilling

De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Kvalitetsmålene har det gode resultat for patienten som endeligt mål og indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark samt understøtter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Gennem monitorering evalueres, i hvor høj grad Sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.

Sundhedsstabens Afdeling for Kvalitet og Forskning har udarbejdet et overblik over den aktuelle status på regionens kvalitetsmål. Følgende kvalitetsmål præsenteres:

 • Tildelt kontaktperson (kvalitetsmål 4b)
 • Hurtig og klar besked (kvalitetsmål 5)
 • Ventetid på første kontakt (kvalitetsmål 6)
 • Udsendelse af lægebrev (kvalitetsmål 12)
 • Apopleksi: All or none, dvs. andelen af patienter, der modtager den fulde pakke af relevante behandlingstilbud og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
 • Mave-tarm kirurgi: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
 • Hoftebrud: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)
 • Hjertesvigt: All or none og Mortalitet (kvalitetsmål 11)

Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode og om muligt landsresultat for den seneste periode.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget
Orienteredes.

 

 

9.      Økonomiaftale 2011

Sagsnr: 10/8576

Sagsfremstilling

Sundhedsdirektionen orienterer på mødet.


Indstilling

Til orientering.


Bilag:


Udvalget
Afdelingschef Jan Funder orienterede. Oplæg vedlægges.

Orienteredes.


 

 

10.    Forslag til mødeplan 2010

Sagsnr: 10/8576

Sagsfremstilling

For 2010 foreslås følgende mødeplan:


31. august kl. 15.00 - Sygehus Lillebælt - Rygcentret

28. september kl. 15.00

26. oktober kl. 15.00 - OUH/Svendborg

23. november kl. 15.00

14. december kl. 15.00 - Sygehus Sønderjylland


Det foreslås, at møderne starter kl. 15.00.


Indstilling

Det indstilles, at 

 • mødeplan for 2010 godkendes.


Udvalget
Næste møde afholdes den 31. august 2010 kl. 15.00 på Sygehus Lillebælt -Rygcentret i  Middelfart.

 

 

11.    Eventuelt

Sagsnr: 10/8576

Udvalget
Intet.


Siden er sidst opdateret 17-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap