Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilVisionsudvalgetpilUdarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 22-06-2010

Udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen - referat 22-06-2010

 

Mødedato:
22-06-2010 Kl. 14:00 - Kl. 15:35

Mødested:
Mødeværelse 4 i regionshuset

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Thyge Nielsen, Ingeborg Moritz Hansen, Susanne Linnet, Jørgen Pless, John Lohff, Thies Mathiasen, Karsten Uno Petersen, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen

Afbud:
Karsten Uno Petersen 

 

Dagsorden

 1. Beskrivelse af rammevilkår
 2. Begrebsafklaring
 3. Forslag til procesplan
 4. Borgerinvolvering
 5. Temaer til drøftelse i visionsudvalget
 6. Servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark
 7. Næste Møde
 8. Eventuelt 

 

 

1.      Beskrivelse af rammevilkår

Sagsnr: 09/12489

Sagsfremstilling

Som opfølgning på udvalgets drøftelser vedr. rammevilkår og overlap til andre visioner/planer er der udarbejdet et notat, som beskriver de overordnede rammevilkår for regionen samt det regionale fundament som sundhedsvæsenet er underlagt.

Indstilling

Det indstilles, at

 • udvalget godkender notatet som grundlag for det videre arbejde.

Bilag:

Udvalget
Ajourført notat af 22. juni 2010 vedr. overordnede rammevilkår og overlap til andre planer/visioner, blev udleveret på mødet. Vedlægges.

Udvalget: Indstillingen blev godkendt.

 

 

2.      Begrebsafklaring

Sagsnr: 09/12489

Sagsfremstilling

På mødet præsenteres udvalget for et oplæg, som beskriver en afklaring af forståelsesrammen i forhold til begreberne vision og mission.

Indstilling

Til orientering og evt. drøftelse.

Udvalget
Jens Elkjær orienterede. Oplæg vedlægges.

Drøftedes. Oplægget danner baggrund for en fælles referenceramme for det videre arbejde.

 

 

3.      Forslag til procesplan

Sagsnr: 09/12489

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets møde den 25. maj 2010 er der arbejdet videre med et forslag til procesplan for udarbejdelsen af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen (se bilag).

Der gøres opmærksom på, at detaljer vedr. proces for borgerinvolvering afventer udvalgets drøftelse af mulige strategier herfor (se særskilt punkt vedr. borgerinvolvering).

Forslaget til procesplan forelægges for udvalget med henblik på en drøftelse, så det afstemmes, at administrationen arbejder i den ønskede retning.

Indstilling

Det indstilles, at

 • udvalget godkender procesplanen som grundlag for det videre arbejde.


 Bilag:

 

Udvalget
Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

4.      Borgerinvolvering

Sagsnr: 09/12489

Sagsfremstilling

Kommunikationsafdelingen vil på mødet præsentere forskellige strategier for borgerinvolvering med henblik på en drøftelse af udvalgets ønsker i forbindelse med involvering af borgerne.

Indstilling

Det indstilles, at

 • udvalget drøfter og kommer med bemærkninger til mulige strategier for borgerinvolvering, så det afstemmes, at administrationen arbejder i den ønskede retning.

Udvalget
Kommunikationsdirektør Søren Braun præsenterede 2 modeller. Oplæg vedlægges.

Drøftedes. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med model 2, samt der afholdes borgermøder 5 steder i regionen (Svendborg, Odense, Aabenraa, Kolding og Esbjerg)

 

5.      Temaer til drøftelse i visionsudvalget

Sagsnr: 09/12489

Resumé

Til brug for de videre drøftelser i udvalget er der oplistet en række temaer.

På mødet vil der blive givet et oplæg om en række karakteristika, udfordringer og dilemmaer.

Sagsfremstilling

Arbejdet med en vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark sker inden for rammerne af en lang række love, aftaler og strukturer. Inden for disse rammer skal regionsrådet og Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for sundhedsområdet i Region Syddanmark formulere en ny vision for sundhedsvæsenet, som fortsat skal støtte og udvikle et sundhedsvæsen i Region Syddanmark, der leverer sundhedsydelser til borgerne, der matcher befolkningens behov og er præget af høj kvalitet og effektivitet.

De hidtidige politiske drøftelser af en ny vision for sundhedsområdet viser, at det er patienterne der er det centrale for arbejdet i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark, og patientforløb er det vigtigste omdrejningspunkt, for at sikre at kvaliteten er i top for patienten.

På regionsrådsmødet den 26. april 2010 blev der bl.a. afstukket følgende temaer for de videre drøftelser af indholdet i den kommende vision:

 • Patienten. Det gode patientforløb er det centrale for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Patienten skal føle sig tryg, og patienten skal føle sig betragtet og respekteret som et helt menneske. Det er vigtigt, at der sker en afstemning mellem patientens forventninger og de sundhedsprofessionelles forventninger til patientforløbet.
 • Det sammenhængende sundhedsvæsen. Det er vigtigt, at der er så stor sammenhæng i patientforløbet som muligt. Det kræver et godt samarbejde med almen praksis og kommuner, men også godt samarbejde internt i sundhedsvæsenet, både mellem sygehuse, afdelinger og specialer.
 • Kvalitet. Kvalitet indgår i alle ydelser i sundhedsvæsenet og også i samarbejdet med almen praksis og kommuner. Det er vigtigt, at der skabes overensstemmelse mellem den sundhedsfaglige, den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet, for at opnå det bedst mulige patientforløb.
 • Forskning, udvikling og uddannelse. Nye behandlingsmetoder skal hurtigt implementeres til fordel for patienterne, og der skal forskes i, hvilke metoder i kvalitetsarbejdet der giver de bedste resultater. Det skal ligge til grund for uddannelsen af personalet og den fortsatte udvikling af området.
 • Ledelse, personale og rekruttering. Ledelsesmæssig fokusering på kvalitetsområdet er afgørende for at kunne opnå resultater, som patienterne vil kunne nyde godt af. Det er vigtigt at skabe en god kvalitetskultur, som kan både fastholde og rekruttere personale med de bedste kompetencer.
 • Teknologi. Mulighederne for at bruge de nye fremskridt inden for den teknologiske udvikling skal fremmes. Det drejer sig både om behandlingsteknologi, it og velfærdsteknologi.
 • Struktur. Det er vigtigt, at der sker en løbende tilpasning af strukturen, og at udviklingen af de Fælles Akut Modtagelser (FAM’erne) følges nøje. Odense Universitetshospital (OUH) har en vigtig opgave som regionens universitetshospital ved at være med helt fremme, samtidig med at samarbejdet med de øvrige sygehuse fastholdes og udbygges.
 • Proces. Det er vigtigt, at de politiske og faglige processer styrkes, og at de sikrer ejerskab til, at patienterne oplever de bedst mulige forløb. Repræsentanter for patienterne skal inddrages i de dele af det løbende arbejde, hvor de kan bidrage til at sikre, at kvaliteten udvikles til glæde for alle parter.

På mødet bliver der givet et oplæg om en række karakteristika, udfordringer og dilemmaer.

Indstilling

Til drøftelse.

Udvalget
Sundhedsdirektør Jens Elkjær præsenterede oplæg. Vedlægges.
Drøftedes. Der arbejdes videre med diskussionsoplæg vedr. dilemmaer til udvalgets næste møde.

 

 

6.      Servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark

Sagsnr: 09/14647

Sagsfremstilling

Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen besluttede under punkt 3 på mødet den 2. marts 2010, at der skal udarbejdes et oplæg om servicemål i regionen ud fra et politisk ønske om:

 1. Ensartet servicetilbud med mindst mulig ventetid.
 2. Harmonisering af skadestuemonitoreringen, gerne med mulighed for at borgere kan orientere sig om aktuelle ventetider.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle sygehusenheder/skadestuer. Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport om servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark. Rapporten indeholder en beskrivelse af ventetid og ventetidssystemer i regionen. I rapporten anbefales servicemål for ventetid på skadeklinikker og skadestuer.

Servicemål for skadeklinikker

95 % af alle skadeklinikpatienter bliver sat i behandling indenfor én time.

Servicemål for skadestuer

75 % af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for én time.

95 % af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for tre timer.

Der er det samme servicemål for skadestuefunktionen som for skadeklinikkerne.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der fra og med januar 2011

 • sker en registrering af ventetid på skadebehandling ud fra de samme principper på alle skadestuer og skadeklinikker,
 • sker en løbende monitorering i SydLIS på månedsbasis,
 • sker en kvartalsvis tilbagemelding til det politiske niveau,
 • foretages en evaluering af servicemålene sidst i 2011.

Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at afdække, om der kan etableres et regionalt informationssystem om ventetid på skadebehandling.

Repporten sendes i høring efter regionsrådets møde.

Indstilling

Det indstilles, at 

 • udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen sender rapport om servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark i intern høring hos sygehusenhederne og Sundhedsbrugerrådet.

Bilag:


Udvalget
Afdelingschef Helene Vestergaard præsenterede oplæg. Vedlægges.

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet, at rapport om servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark sendes i høring hos sygehusledelserne og sundhedsbrugerrådet.

 

7.      Næste Møde

Sagsnr: 10/1091

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på møde den 2. marts:

31. august kl. 14.00 - Sygehus Lillebælt - Rygcentret

28. september kl. 14.00

26. oktober kl. 14.00 - OUH/Svendborg

23. november kl. 14.00

14. december. kl. 14.00 - Sygehus Sønderjylland


Indstilling

Det indstilles,

 • at næste møde afholdes den 31. august 2010 kl. 14.00.

 

Udvalget
Næste møde afholdes den 31. august 2010 på Sygehus Lillebælt - Rygcentret i Middelfart.

 

 

8.      Eventuelt

Sagsnr: 10/1091

Udvalget
Intet.


Siden er sidst opdateret 23-06-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |