Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - referat 15-06-2010

Mødedato
15-06-2010 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Retspsykiatrien i Middelfart, Østre Hougvej 70, Mi
 
Deltagere
 
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)
 • Freddie H. Madsen (O) (midlertidigt medlem for Jytte L., O)

 • Afbud
   
 • Pia Tørving (A)
 • Finn T. Hansen (F)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning
  2. Orientering
  3. Fremtidens psykiatri 2010
  4. Orientering om udkast til regionsrådets høringssvar på visionen "fælles sundhed" og udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-2014
  5. Orientering om PSP-samarbejdet i Region Syddanmark
  6. Mindre tvang i psykiatrien
  7. Status på udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne
  8. Svar på ansøgninger til SATS-puljen 2010-2013
  9. Mødekalender 2010
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1412
  1. Rundvisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rundvisning i retspsykiatrien i Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgsmødet indledes med rundvisning kl. 14.00-14.30 i retspsykiatrisk afdeling i Middelfart, Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Rundvisning og orientering i afdelingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Der blev givet en orientering og rundvisning.


  Sagsnr. 10/1412
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  1. Organisationsændring vedr. socialområdet er på plads pr. 1. juni 2010.

  2. Orientering om aftale om regionernes økonomi for 2011.

  3. Status for byggeprojekter.


  Sagsnr. 10/1412
  3. Fremtidens psykiatri 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet en økonomisk vurdering af forskelle i anlægs- og driftsøkonomien mellem de 3 modeller for den fremtidige organisering af børn og unge psykiatrien i Region Syddanmark

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 31. maj 2010 blev 3 modeller for den fremtidige organisering af børn og unge psykiatrien i Region Syddanmark anbefalet sendt i høring med anbefaling af model 3. Punktet behandles på forretningsudvalgets møde den 16. juni 2010 og i regionsrådet den 28. juni 2010.

  På mødet den 31. maj 2010 var der et ønske om en nærmere økonomisk vurdering af forskelle i anlægs- og driftsøkonomien mellem de 3 modeller. I et notat, der eftersendes, er der udarbejdet et estimat på disse parametre samt en nærmere analyse af sengetallet i de 3 modeller. Dette notat indgår også i forretningsudvalgets dagsorden. På mødet vil der blive givet en nærmere redegørelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/6189
  4. Orientering om udkast til regionsrådets høringssvar på visionen "fælles sundhed" og udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-2014
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges udkast til regionsrådets høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalgets høringsmateriale vedr. visionen "Fælles Sundhed" samt udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har i brev af 26. april 2010 udsendt visionen "Fælles Sundhed" samt udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14 i høring.

  Der er høringsfrist den 30. juni 2010.

  Udkastet til høringssvar fra regionsrådet giver i sin nuværende form udtryk for overordnet tilslutning til det udsendte materiale og fremsætter bemærkninger med særlig fokus på blandt andet:

  • patienten og borgeren i centrum
  • dialogen mellem samarbejdsparterne om opgaveændringer
  • ønsket om gode opfølgende tilbud til alle patienter

  Særligt for psykiatrien fremhæves et ønske om at overgå til den dialogbaserede udskrivning tilsvarende den ordning, der er på det somatiske område. Dette har der i processen med grundaftalen ikke været fuld opbakning til hos kommunerne, hvorfor det ikke har kunnet indgå som aftalestof.

  Sideløbende med regionsrådets høringssvar vil der fra sygehusene og fra stabene blive indhentet fagligt-administrative bemærkninger.

  Udkastet til regionsrådets høringssvar er behandlet i det særlige udvalg vedr. praksissektor og kommunesamarbejde den 25. maj 2010 og forelægges forretningsudvalget den 16. juni og regionsrådet den 28. juni 2010 til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Taget til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/875
  5. Orientering om PSP-samarbejdet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Fra 1. april 2009 medførte en ændring i retsplejeloven, at alle politikredse skulle etablere et såkaldt PSP-samarbejde mellem Politiet, de Sociale myndigheder og Psykiatrien, hvor det fremover er lovligt at udveksle oplysninger om borgere uden disses samtykke mellem de involverede myndigheder.

  Formålet med samarbejdet er at koordinere indsatsen overfor socialt udsatte.

  Etableringen af samarbejdet er nu på plads og behandlingen af sager er påbegyndt i samtlige operativgrupper i hele regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 1. april 2009 blev det lovpligtigt for politidirektøren i hver politikreds at etablere et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder og psykiatrien, PSP-samarbejde. Det blev samtidig lovligt at udveksle oplysninger mellem disse myndigheder.

  Lovændringen sikrer en koordinerende indsats over for socialt udsatte personer, som hidtil er faldet mellem flere myndigheders stole og derfor ikke har modtaget den optimale hjælp. Målgruppen for PSP-samarbejdet er mennesker, der falder ind under flere eller alle af de medvirkende myndigheders ansvar og som samtidig er "tikkende bomber". Samarbejdet er kendt fra Frederiksberg og Odense, hvor man allerede i hhv. 2005 og 2007 startede på forsøgsbasis.

  Psykiatrien i Region Syddanmark tog i januar 2009 kontakt til de 3 politikredse og repræsentanter for de 22 kommuner i regionen med henblik på at indlede en dialog om organisering af samarbejdet på tværs af regionen.

  På baggrund heraf udarbejdedes et oplæg til organisering for sammensætning og placering af styre- og operativgrupper. Organiseringen er i høj grad udarbejdet under hensyntagen til de psykiatriske optageområder. Oplægget blev forelagt Kredsrådet i hver politikreds og blev godkendt ultimo 2009.

  Som noget nyt i forhold til allerede eksisterende PSP-samarbejdsfora, blev det besluttet at medtage Kriminalforsorgen som fast samarbejdspart i hele Region Syddanmark.

  I første kvartal 2010 var alle styre- og operativgrupper sammensat endeligt og påbegyndt arbejdet.

  Psykiatrien i Region Syddanmark assisterer fortsat med hjælp til koordinering af samarbejdet på tværs af de 3 politikredse for at sikre kontinuitet og videndeling på tværs af regionen.

  Den 5. maj 2010 afholdt Psykiatrien i Region Syddanmark, i samarbejde med de 3 politikredse, en temadag for samtlige styre- og operativgrupper med det formål at informere om de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for PSP samarbejdet og at dele erfaringerne fra de eksisterende PSP-samarbejdsfora, samt at sikre netværksdannelse.

  Det Sociale Forskningsinstitut foretager aktuelt en gennemgribende evaluering af opstarten på udvalgte operativgrupper i hele landet, herunder 2 i Region Syddanmark.

  De første tilbagemeldinger fra operativgrupperne er, at samarbejdet giver mening og at der allerede nu ses en forskel i indsatsen overfor målgruppen i PSP-samarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8105
  6. Mindre tvang i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har på sit bestyrelsesmøde den 4. juni 2010 godkendt en række nye målsætninger, der er samlet under overskriften ”Mindre tvang i psykiatrien. En regional holdning og en regional målsætning”. Region Syddanmark nedsætter i den forbindelse en projektgruppe, der vil få til opgave at implementere anbefalingerne i oplægget for at sikre et stort fokus på nedbringelse af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Anvendelsen af tvang i psykiatrien er løbende i fokus i medierne og den offentlige debat. Hertil er flere årsager.

  For det første i kraft af regionernes systematiske og detaljerede registreringer af tvang jf. psykiatrilovens bestemmelser samt Sundhedsstyrelsens årlige offentliggørelse af de indberettede registreringer.

  For det andet er anvendelsen af tvang i fokus, fordi Europarådets Torturkomité i 2008 rettede en betydelig kritik mod omfanget af tvang i psykiatrien i Danmark. Kritikken omhandler primært omfanget af tvangsfiksering, herunder udstrækningen af de perioder, hvor patienter tvangsfikseres.

  For det tredje peger Sundhedsstyrelsen i sin Nationale Strategi for Psykiatri fra 2009 på, at behovet for tvang skal mindskes. Denne udmelding samt Europarådets Torturkomités kritik skal ses i lyset af, at Sundhedsstyrelsen netop har gennemført en sammenlignelig analyse af anvendelsen af tvang i en række europæiske lande. Udredningen viser, at Danmark anvender relativt lidt tvang i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med. Udgangspunktet for at reducere tvang er altså i forvejen lavt.

  For det fjerde er tvang i fokus i kraft af de landsdækkende kvalitetstiltag, som regionerne har gennemført. Kvalitetsprojektet er gennemført efter ”Gennembrudsmetoden”, også kendt som gennembrudsprojekterne om tvang. Gennembrudsprojekterne, der er gennemført på en lang række afdelinger over to projektforløb i perioden 2004-2007, har vist gode resultater med hensyn til at reducere tvang. I Region Syddanmark deltog 5 afdelinger geografisk fordelt på hele regionen. Gennembrudsprojekterne viser således, at anvendelsen af tvang kan reduceres. 45 pct. af de deltagende sengeafsnit har opnået et fald på minimum 20 pct. i antallet af tvangsepisoder.

  Regionerne opstiller i det nye oplæg om mindre tvang i psykiatrien en målsætning om at:

  • Reducere det nuværende niveau for anvendelsen af fiksering og fastholdelse i psykiatrien med 20 pct. over 3 år.
  • Forbedre patientoplevelsen i forbindelse med tvang
  • Styrke forskningen med fokus på tvang med 2 mio. kr. årligt.

  Der lægges i udspillet vægt på, at målet om at reducere tvang må bygge på en bredspektret indsats, der samlet set afspejler ønsket om at løfte kvaliteten i psykiatrien. Det gøres samtidig klart, at et kvalitetsløft er en forudsætning for at indfri målsætningen.

  I Region Syddanmark nedsættes en projektgruppe, der vil få til opgave at implementere anbefalingerne i oplægget for at sikre et stort fokus her i regionen på nedbringelse af tvang.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Der blev givet en orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1412
  7. Status på udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 1. januar 2010 trådte en udvidet behandlingsret i kraft for psykisk syge voksne. Nedenstående er en status på området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Loven om udvidet behandlingsret for psykisk syge voksne omfatter personer, som er fyldt 19 år på henvisningstidspunktet, og som er henvist til psykiatrisk behandling på et offentligt sygehus.

  Den udvidede behandlingsret betyder, at psykiatriske patienter har ret til behandling inden for 2 måneder efter at henvisningen er modtaget. Retten gælder primært patienter henvist til ambulant behandling. Akutte og subakutte patienter får behandling med det samme.

  Hvis Region Syddanmark ikke kan tilbyde behandling inden for 2 måneder på den afdeling, der er henvist til eller på en af de øvrige afdelinger i regionen, kan patienten vælge at blive behandlet på et af de private behandlingstilbud, som Danske Regioner har indgået aftale med. Det gælder dog kun, hvis ventetiden på de private behandlingstilbud er kortere end ventetiden på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Der er i øjeblikket 10 private behandlingstilbud, hvoraf de 9 er placeret på Sjælland og et i Odense.

  I Region Syddanmark er der generelt ikke ventetider over 2 måneder, og der er endnu ikke visiteret patienter fra Region Syddanmark til de private tilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Bilag blev udleveret. Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 09/18029
  8. Svar på ansøgninger til SATS-puljen 2010-2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har den 4. juni 2010 modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende ansøgninger til SATS-puljen 2010-2013.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatrien i Region Syddanmark har den 1. februar 2010 fremsendt ansøgninger til 3 puljer under SATS-puljeaftalen 2010-2013. Regionen har den 4. juni 2010 modtaget svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der er bevilget penge til alle de ansøgte projekter, men ikke det fuldt ansøgte beløb.

  Af nedenstående oversigt fremgår hvad der er modtaget i støtte, og hvad der er ansøgt om:

   

  Projekt:                               Bevilget i alt for 2010-2013:        Ansøgt om i alt for 2010-2013:

  Akut visitationsfunktion                   16.369.047                                   22.400.000

  i Sønderjylland

  Etablering af 3 opsøgende              52.272.000                                  61.600.000

  psykoseteams

  Styrket behandlingsindsats               7.146.208                                  18.391.000

  over for selvmordstruede

  voksne, børn og unge

  Regionen har 8 uger til at genfremsende en revideret projektbeskrivelse, der er afstemt støttebeløbet fra ministeriet. Dette arbejde er igangsat.

  Det skal bemærkes, at ved projektperiodens udløb (dvs. fra 2014) vil regionen få overført midler svarende til regionens bloktilskudsandel af de 3 puljer til videreførelse af projektaktiviteterne. Dette bloktilskud svarer tilnærmelsesvis til det årlige støttebeløb regionen har fået bevilget på baggrund af projektansøgningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Der blev givet en orientering.


  Sagsnr. 10/1412
  9. Mødekalender 2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2010 for Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri:

  Tirsdag den 21. september 2010, kl. 14.00, Almenpsykiatrisk afdeling, J.B. Winsløwsvej 20, indgang 220, Odense, og

  tirsdag den 16. november 2010, kl. 14.00, Gerontopsykiatrisk afdeling, Skallebækvej 5, Haderslev.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Taget til orientering.


  Sagsnr. 10/1412
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget vedr. gennemførelse af fremtidens psykiatri den 15-06-2010
   

  Der var ikke nogen punkter.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap