Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilSygehusstrukturudvalgetpilGennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 19-08-2010

Gennemførelse af ny sygehusstruktur - referat 19-08-2010

 

Mødedato:
19-08-2010 Kl. 14:30 - Kl. 16:30

Mødested:
Mødeværelse 2

Medlemmer:
Stephanie Lose, Sonny Berthold, Ingeborg Moritz Hansen, Jørgen Pless, Thies Mathiasen, John Lohff, Poul-Erik Svendsen, Andrea Terp, Willy Sahl, Pia Tørving, Finn T. Hansen

Afbud:
Thies Mathiasen, Finn T. Hansen. 

 

Dagsorden

 1. Studietur om sygehusbyggeri
 2. Orientering om Sundhedsstyrelsens endelige udmelding vedrørende specialer
 3. Forslag til mødeplan for 2011
 4. Accept af godkendelser og forudsætninger vedrørende specialet ortopædisk kirurgi
 5. Styringsmanualer og risikovurderinger i forbindelse med kvalitetsfondsprojekter vedr. udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH
 6. Hjerteområdet: forudsætninger for formaliseret samarbejde med Hjertecenter Varde
 7. Næste møde
 8. Eventuelt
 9. Meddelelser

 

 

1.      Studietur om sygehusbyggeri

Sagsnr: 10/7645

Resumé

På udvalgsmødet orienteres om forslag til indhold i studieturen i oktober 2010 for udvalget.

Sagsfremstilling

Der er nu truffet aftaler med de hospitaler i Birmingham og London, der indgår i studieturen. Tidspunkter og emner samt andre praktiske forhold vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:
Orienteredes.
Ændringer i forhold til hjemrejse mv. bedes være meddelt senest 10. september 2010. Hjemrejsen foregår fra London City Airport”

 

2.      Orientering om Sundhedsstyrelsens endelige udmelding vedrørende specialer

Sagsnr: 10/5678

Resumé

Sundhedsstyrelsen har den 22. juni 2010 sendt breve til regionerne vedrørende den endelige placering af specialfunktioner samt givet svar på regionernes indsigelser vedrørende specialeplanlægning.

På baggrund heraf er der i Region Syddanmark nu iværksat en implementeringsproces i nært samarbejde med sygehusledelser og specialeråd. Processen er igangsat med henblik på at sikre, at specialeplanerne kan være implementeret inden 1. januar 2011 i henhold til den tidsfrist Sundhedsstyrelsen har fastlagt. 

Sagsfremstilling

Det vedhæftede dokument "Region Syddanmark – svar på indsigelse" indeholder Sundhedsstyrelsens svar på de indsigelser Region Syddanmark tidligere har fremført.

Region Syddanmarks indsigelser og argumenter har givet anledning til, at Sundhedsstyrelsen har ændret deres afgørelser og godkendt nogle funktioner. Som eksempel kan nævnes:

 • at lungekirurgi på børn kan varetages på Odense Universitetshospital (OUH)
 • at behandling af børn og unge med rygmarvsbrok kan varetages på OUH
 • at stereotaktisk strålebehandling af tumorer kan ske på OUH
 • at endokrine tumorer i mave-tarmkanalen kan behandles på OUH
 • at nyretransplantationer på børn kan varetages på OUH, i det mindste indtil vurdering i en kommende udredning af transplantationsområdet.

OUH har således i denne sidste fase efter indsigelse fra Region Syddanmark fået godkendt ekstra ti højtspecialiserede funktioner. Herudover er der en række regionsfunktioner, som Sundhedsstyrelsen har godkendt, at regionen placerer på flere af regionens sygehusmatrikler end der i første omgang var lagt op til. Som eksempel kan nævnes, at en række nefrologiske regionsfunktioner både kan placeres i Fredericia og Esbjerg, mens eksempelvis Aabenraa er godkendt til at varetage anæstesi til større kirurgi (i et formaliseret samarbejde med et andet sygehus).

Sundhedsstyrelsen har også på enkelte punkter fastholdt deres afslag. Som eksempler herpå kan nævnes, at OUH fortsat kan varetage behandlingen af børn med kræft, dog ikke som en selvstændig funktion som ønsket fra regional side, men i et formaliseret samarbejde med en anden pædiatrisk afdeling i landet med denne højtspecialiserede funktion.

Behandlingen af patienter med medfødte hjertemisdannelser er en funktion, som ikke længere skal varetages på OUH. Med Sundhedsstyrelsens endelige specialeplan af 22. juni 2010 vurderes mulighederne for at påvirke Sundhedsstyrelsens beslutning udtømt for denne planperiode. Opgaven består nu i at implementere specialeplanen.

 

Den videre proces

Der skal nu gennemføres en detaljeret gennemgang af Sundhedsstyrelsens tilbagemeldinger med henblik på at sikre, at Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af funktionerne kan opfyldes. Sundhedsstyrelsen har eksempelvis stillet krav om, at der laves formaliserede samarbejdsaftaler indenfor flere områder.

Region Syddanmark har nu frem til 1. januar 2011 til at sikre, at regionen opfylder de krav og forudsætninger, der er stillet til varetagelse af en specialfunktion, og til at afvikle de funktioner, som regionen ikke længere skal varetage.

Regionen har desuden mulighed for at fremsende implementeringsplaner til Sundhedsstyrelsen med anmodning om en længere implementeringsfrist på områder, hvor det ikke er muligt at sikre implementeringen pr. 1. januar 2011. Dette skal ske senest 1. november 2010. På enkelte områder anmoder Sundhedsstyrelsen desuden om at få fremsendt specifikke oplysninger senest 1. november 2010.

Med henblik på at sikre, at Region Syddanmark kan gennemføre den nødvendige implementering, skal der udarbejdes en implementeringsplan for hvert enkelt speciale. Det vil herefter være sygehusledelserne og de respektive specialeråd der i den kommende tid står for den konkrete implementering. Processen for implementering er tilrettelagt i tæt dialog med sygehusledelserne i Region Syddanmark.

Grundprincipperne for det videre implementeringsarbejde er, at implementeringen skal:

 • Sikre forsyningsforpligtelsen overfor patienterne for funktioner som regionen skal varetage.
 • Sikre, at krav og forudsætninger for varetagelse af funktioner opfyldes.
 • Sikre visitation af patienter til funktioner, som ikke længere skal varetages her i regionen men et andet sted i landet.
 • Sikre dialog med personale, som bliver berørt at ændringerne.
 • Sikre, at patienter, personale og relevante samarbejdsparter bliver informeret om ændringer og rammer for fremtidigt samarbejde.

Regionsrådet bliver i efteråret 2010 orienteret om regionens implementeringsplaner, herunder de implementeringsplaner som skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen senest 1. november 2010.

Regionen har desuden frem til 27. august 2010 til at fremsende høringssvar vedr. det ortopædkirurgiske speciale, som ikke tidligere har været i høring. (se særskilt punkt på dagsordenen).

Indstilling

Til orientering.

Udvalget:
Orienteredes.

Bilag:

Brev fra Sundhedsstyrelsen vedrørende indsigelser

 

3.      Forslag til mødeplan for 2011

Sagsnr: 10/1094

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan foreslås for udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur for 2011:

10. januar

1. februar

1. marts

22. marts

28. april

31. maj

21. juni

23. august

20. september

11. oktober

8. november

6. december

 

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00 på nær første møde den 10. januar, som på mødet den 29. april 2010 blev berammet til at starte kl. 14.30.

 

Indstilling

Det indstilles, at

 • mødeplan for 2011 godkendes.

Udvalget:
Udvalget godkendte mødeplan for 2011.

 

 

4.      Accept af godkendelser og forudsætninger vedrørende specialet ortopædisk kirurgi

Sagsnr: 10/10256

Resumé

Sundhedsstyrelsen har den 22.juni 2010 udmeldt placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi. Region Syddanmark har indtil den 27. august 2010 frist til at tilkendegive, om regionen ønsker og kan varetage de enkelte specialfunktioner på det grundlag, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt ved tildeling af funktionerne.

I lighed med de øvrige specialfunktioner har regionerne indgivet ansøgning om regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner den 1. juni 2009. Imidlertid fandt Sundhedsstyrelsen, at der var behov for en nærmere vurdering af grundlaget for at varetage ortopædkirurgiske specialfunktioner. Denne proces omkring tilkendegivelse og bemærkninger til placering af specialfunktioner blev for de andre specialeansøgningers vedkommende afsluttet i april 2010.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens udmelding om placering af specialfunktioner inden for ortopædkirurgi betyder, at Region Syddanmark har fået tildelt en række vigtige regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for ortopædkirurgi. Imidlertid er der nogle højt specialiserede funktioner, som ikke er godkendt på Odense Universitets Hospital.

Udmeldingen er blevet drøftet i kredsen af lægelige direktører. På baggrund heraf er der udformet et forslag til brev til Sundhedsstyrelsen. Brevet består af en tilkendegivelse af, at Region Syddanmark kan varetage de godkendte specialfunktioner samt indsigelse og argumentation for, hvorfor nogle af afslagene på funktioner bør revurderes.

På grund af den korte høringsfrist forelægges sagen først Forretningsudvalget og dernæst Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur. Anbefaling fra udvalget vil foreligge til mødet i regionsrådet.

Forslag til brev eftersendes som bilag til dagsordenen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet

 • at udkast til brev til Sundhedsstyrelsen vedrørende specialevejledningen for ortopædisk kirurgi godkendes.

Udvalget:
Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet. 

Bilag:

Ortopædkirurgi, oversigt

 

5.      Styringsmanualer og risikovurderinger i forbindelse med kvalitetsfondsprojekter vedr. udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH

Sagsnr: 10/10903

Resumé

Som annonceret i forbindelse med regionsrådets godkendelse af ansøgning om endeligt tilsagn for kvalitetsfondsprojekterne vedr. udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH fremlægges hermed styringsmanualer og risikovurderinger til regionsrådets godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet behandlede på sit møde den 28. juni 2010 de foreliggende ansøgninger om Ekspertpanelets endelige tilsagn til kvalitetsfondsprojekterne vedrørende udbygning af Kolding Sygehus og Nyt OUH. På dette tidspunkt var styringsmanualer og risikovurderinger vedrørende de to projekter ikke færdiggjort, da der har været en fortsat dialog med den eksterne revision (Deloitte A/S) om den præcise udformning heraf.

Der er udformet separate styringsmanualer for de to projekter som i overensstemmelse med anbefalingerne fra Danske Regioner beskriver,

 

 1. Hvornår og hvordan den politiske inddragelse vil ske i forhold til projektets fremdrift – i form af redegørelser/beslutninger i strategisk afgørende faser under projektets forløb.
 2. Hvordan projektorganisationen om det enkelte projekt vil blive tilrettelagt og udviklet i løbet af gennemførelsesperioden.
 3. Hvordan der opbygges en systematisk risikostyring om væsentlige dele af projektet.
 4. Hvordan rapporteringen om det enkelte projekt tilrettelægges, herunder hvordan der sikres en projektcontrolling, som er uafhængig af den etablerede projektorganisation.

 

Den konkrete udformning er løbende drøftet med den eksterne revision for både at sikre en tilstrækkelig præcis beskrivelse af de definerede rammer og ligeledes at sikre, at rammerne udvikles i takt med projekternes fremdrift.

På baggrund af drøftelserne med den eksterne revision har der især været arbejdet med:

 • beskrivelse af projektorganisationernes interne organisering og relationer til samarbejdsparter
 • tydeliggørelse af krav til dokumentationssystemer(arkiveringssystemer) og økonomistyringssystemer
 • tilrettelæggelse af den fremtidige risikostyring og –rapportering

Styringsmanualernes præcise indhold fremgår af vedlagte bilag. Det er aftalt med den eksterne revision, at videreudviklingen af metoder og redskaber vil indgå i det review af projektstyringen af kvalitetsfondsprojekterne, som vil blive forelagt for regionsrådet i forbindelse med de tre årlige rapporteringer om økonomi- og aktivitetsrapportering.

På tilsvarende måde har Sundhedsstaben uafhængigt af de to etablerede projektorganisationer udarbejdet risikovurderinger for hvert af de to projekter, idet sådanne risikovurderinger var krævet som et obligatorisk element i de ansøgninger, der er fremsendt for at opnå ekspertudvalgets endelige tilsagn. De udarbejdede risikovurderinger fremgår ligeledes af bilag.

Regionsrådets stillingtagen vedrørende styringsmanualer og risikovurderinger vil blive fremsendt til Ekspertpanelet, som forventes at behandle de fremsendte ansøgninger på sit planlagte møde den 2. september 2010.

På grund af særlige omstændigheder forelægges sagen først Forretningsudvalget (den 18. august 2010) og dernæst Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur. Anbefaling fra udvalget vil foreligge til mødet i regionsrådet

 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

 • at vedlagte styringsmanualer og risikovurderinger fremsendes til Ekspertpanelet med meddelelse om regionsrådets endelige godkendelse.

Udvalget:
Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet. 

Bilag:

Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Styringsmanual for projekt Nyt OUH

Risikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus

Styringsmanual Kolding Sygehus

 

6.      Hjerteområdet: forudsætninger for formaliseret samarbejde med Hjertecenter Varde

Sagsnr: 10/747

Sagsfremstilling

På regionsrådets møde den 31. maj 2010 besluttede et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten at bede Udvalget vedr. gennemførelse af ny sygehusstruktur - indenfor de rammer, der er udmeldt af Sundhedsstyrelsen - at vurdere samarbejdsmulighederne med Hjertecenter Varde.

Baggrunden for beslutningen var tilbagemeldingen fra Sundhedsstyrelsen i brev af 18. maj 2010 som svar på Region Syddanmarks anmodning om faglig rådgivning vedrørende formelle krav på hjerteområdet.

Det har ikke været muligt at gennemføre et møde med Hjertecenter Varde og de faglige repræsentanter fra Odense Universitetshospital inden sommerferien, men der bliver på mødet i udvalget givet en tilbagemelding på de faglige drøftelser mellem Hjertecenter Varde og Region Syddanmark, som finder sted den 12. august 2010. Drøftelsen om mulighed for samarbejde vil tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens brev af 18. maj 2010, de rammer der er udstukket af Sundhedsstyrelsen i Sundhedsstyrelsens faglige notater samt Sundhedsstyrelsens endelige specialevejledning af 22.juni 2010.

Brev fra Sundhedsstyrelsen af 18.maj 2010

Af brevet fremgår det, at styrelsen vil acceptere, at et eventuelt formaliseret samarbejde skal være implementeret ved udgangen af 2011. Dette under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsen betrygges i, at Odense Universitetshospital varetager det overordnede ansvar.

Skulle regionen således vælge alene at videreføre samarbejde til udgangen af 2011, vil det være regionens ansvar, at sikre kvaliteten i behandlingen på Hjertecenter Varde. Forudsætningen for at kunne påtage sig dette ansvar er, at Hjertecenter Varde opfylder de krav der stilles til varetagelse af opgaverne.

Derfor har regionsrådet besluttet, at forudsætningerne for et eventuelt fortsat samarbejde med Hjertecenter Varde er, at Sundhedsstyrelsens faglige krav kan opfyldes. Af hensyn til at sikre en gennemsigtig og konsekvent vurdering af mulighederne for et samarbejde er det afgørende, at de faglige krav gælder på såvel lang som kort sigt.

Sundhedsstyrelsens specialevejledning af 22.juni 2010

Af den endelige specialvejledning fremgår det, at Hjertecenter Varde  ikke umiddelbart er godkendt til hjertekirurgi og planlagte PCI-behandlinger. Hjertecenter Varde er godkendt til radiofrekvensablation af hjerteflagren, mens behandling af hjerteflimren er en udviklingsfunktion, som vil blive placeret på et senere tidspunkt efter en særskilt

ansøgningsproces.

Indstilling

Det indstilles,

 • at udvalget drøfter mulighederne for et fortsat samarbejde med Hjertecenter Varde.

Udvalget:
Udvalget blev orienteret om status for sagen. Drøftedes, udvalget tager processen til efterretning.

 

7.      Mødeplan 2010

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt på udvalgets mødet den 29. april 2010:

1. september kl. 15.30 - NB: Ekstra møde af hensyn til byggeproces m.m. 

23. september kl. 14.30

14. oktober kl. 14.30

18. november kl. 14.30

15. december kl. 14.30

Indstilling

Det indstilles,

 • at næste møde afholdes den 1. september 2010 kl. 15.30 i regionshuset i mødelokale nr. 5.

Udvalget:
Næste møde afholdes den 1. september kl. 15.30 i Regionshuset. Mødet den 23. september afholdes på Kolding Sygehus. Mødet den 18. november afholdes på Innovationscentret

 

8.      Eventuelt

Sagsnr:

9.      Meddelelser

Sagsnr:

 

 

 


Siden er sidst opdateret 20-08-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |