Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kommunekontaktudvalget - referat 01-09-2010

Mødedato
01-09-2010 Kl. 15:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Region Syddanmark, Finn Brunse, Assens Kommune, Ib Kristensen, Billund Kommune, Morten Andersen, Nordfyns Kommune, Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, Thomas Banke, Fredericia Kommune, Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune, Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune, Jørn Pedersen, Kolding Kommune, Bjarne Nielsen, Langeland Kommune, Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune, Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune, Anker Boye, Odense Kommune, Curt Sørensen, Svendborg Kommune, Aase Nygaard, Sønderborg Kommune, Laurids Rudebeck, Tønder Kommune, Gylling Haahr, Varde Kommune, Egon Fræhr, Vejen Kommune, Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune, Karsten Landro, Ærø Kommune, Tove Larsen, Aabenraa Kommune, Erik Nørreby, Fanø Kommune

Afbud
Morten Andersen, Nordfyns Kommune – Benno Frandsen deltog
Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune
Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune - Jakob Lose deltog
Aase Nygaard, Sønderborg Kommune
Karsten Landro, Ærø Kommune
Anker Boye, Odense Kommune
Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
Ib Kristensen, Billund Kommune
Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
Laurids Rudebeck, Tønder Kommune
Jørn Pedersen, Kolding Kommune
Curt Sørensen, Svendborg Kommune

Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune deltog under pkt. 2-12.
Thomas Banke, Fredericia Kommune deltog under pkt. 1-8.

Dagsorden

 1. Fastsættelse af kommunale bidrag i 2011
 2. Orientering om status for den regionale udviklingsplan
 3. Opfølgning på aftalen om grøn transportpolitik
 4. Drøftelse af udkast til kommissorium vedrørende arbejdsgruppe om den offentlige servicetrafik i Syddanmark
 5. Status for den syddanske velfærdsteknologi-satsning
 6. Rammeaftale 2011 på socialområdet og specialundervisningsområdet
 7. Taksterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark
 8. Udviklingen på det specialiserede socialområde i Syddanmark
 9. Redegørelse om samarbejdet på sundhedsområdet
 10. Mødekalender for 2011
 11. Næste møde
 12. Eventuelt

 

1.      Fastsættelse af kommunale bidrag i 2011

Sagsnr:

10/9724

Sagsfremstilling

Hver kommune betaler et årligt grundbidrag til finansiering af sundhedsområdet og et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver til den region, hvor kommunen ligger, jf. lov om regionernes finansiering §§ 6 og 7. Bidragene udgør et fast beløb pr. indbygger.

Størrelsen af de årlige bidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i kontaktudvalget.

Region Syddanmarks forretningsudvalg har indstillet til regionsrådet, at grundbidraget i 2011 fastsættes til 1.214 kr. og udviklingsbidraget til 121 kr. pr. indbygger, svarende til forudsætningerne i aftalerne om regionernes, hhv. kommunernes økonomi for 2011 fra juni 2010. Beløbene svarer til et uændret niveau i forhold til 2010, men fremskrevet til 2011-niveau.

Ved førstebehandlingen af forslag til budget 2011-2014 den 23. august 2010 fastsatte regionsrådet et uændret niveau for de kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2011 med forbehold for drøftelsen i Kommunekontaktudvalget.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Kommunekontaktudvalget overfor regionsrådet anbefaler, at de kommunale grund- og udviklingsbidrag i 2011 fastsættes til et uændret niveau som foreslået.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

 

 

2.      Orientering om status for den regionale udviklingsplan

Sagsnr:

10/1155

Sagsfremstilling

Arbejdet med den regionale udviklingsplan er i gang. Forberedelsesfasen med Byanalyse, Kontur, andre analyser m.v. er afsluttet, og den næste fase - inputfasen - er indledt.

Det første møde i koordinationsudvalget blev afholdt den 19. august 2010, hvor udvalget bakkede op om den planlagte proces og aktiviteter, herunder om at afsøge mødepunkter for samspil mellem den regionale udviklingsplan, kommunale planstrategier og andre aktørers planer og strategier.

Inputfasen indledtes med Kick Off konferencen den 24. august 2010 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Deltagerne udgjorde et bredt udsnit af den regionale udviklingsplans mange interessenter. På konferencen blev deltagerne præsenteret for Syddanmarks udfordringer og muligheder, og havde lejlighed til at komme med idéer og forslag.

Udvalgsformand Lasse Krull vil på mødet give en orientering om de forløbne aktiviteter og det videre perspektiv.

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Beslutning

Lasse Krull orienterede om forløbet af kick-off konferencen og om planerne for det videre arbejde. Han understregede i den forbindelse behovet for at bygge videre på resultaterne af den hidtidige regionale udviklingsplan.

Desuden pegede Lasse Krull på en målsætning om, at det efter den kommende møderunde mellem Region Syddanmark og de enkelte kommuner ville være muligt at fastlægge 2-3 områder, som skulle gøres til genstand for en særlig indsats.

Under den efterfølgende drøftelse blev det pointeret, at kommunens strategi indgår som en central del af grundlaget for mødet mellem regionen og den enkelte kommune.

Relevansen af at inddrage de subregionale fora i arbejdet med den nye regionale udviklingsplan blev nævnt.

Afslutningsvis blev det understreget, at arbejdet med den regionale udviklingsplan også skal afklare og tydeliggøre, hvilke redskaber kommuner og region råder over i bestræbelserne på at nå de fastsatte målsætninger.

 

 

 

3.      Opfølgning på aftalen om grøn transportpolitik

Sagsnr:

10/5466

Sagsfremstilling

På Kommunekontaktudvalgets møde den 10. maj 2010 blev det aftalt, at til udvalgets næste møde skulle opfølgningen på aftalen om en grøn transportpolitik dagsordenssættes, herunder også hvordan denne opfølgning er organiseret i Syddanmark. Det blev konkret aftalt at se på fordelingen af de hidtidige midler til kollektiv trafik, udmøntningen af investeringspuljen samt at belyse finansieringsmodellen.

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil på mødet give en mundtlig orientering.  

Indstilling

Sagen forelægges til orientering

Beslutning

Mikkel Hemmingsen orienterede, herunder om tildelte beløb fra fremkommelighedspuljen og passagerpuljen.

Det blev under dette punkt bemærket, at formålet med den konference, som er berammet til at finde sted den 6. december 2010, er at sætte fokus på, hvad Syddanmark vil på transportområdet.

Bilag:

 

 

 

 

4.      Drøftelse af udkast til kommissorium vedrørende arbejdsgruppe om den offentlige servicetrafik i Syddanmark

Sagsnr:

10/2585

Sagsfremstilling

KKR Syddanmarks formandskab og regionsrådsformanden for Region Syddanmark aftalte på møde den 21. juni 2010, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med administrative repræsentanter for både de syddanske kommuner og Region Syddanmark. Et udkast til kommissorium for denne arbejdsgruppe er vedlagt.

Både de syddanske kommuner og Region Syddanmark er i dag bestillere af offentlig trafik hos trafikselskaberne. Kommunerne bestiller den lokale bustrafik, og regionen bestiller den regionale bustrafik. Det er dog en udbredt opfattelse, at den sammenhængende planlægning af den kollektive trafik i Syddanmark ikke fungerer optimalt. Ligesom der har været uklarhed om fordelingen af opgaver mellem kommuner og region.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Kommunekontaktudvalget drøfter udkastet til kommissorium for arbejdsgruppen om den offentlige servicetrafik i Syddanmark.

Beslutning

Sagen blev udsat til næste møde.

Bilag:

 

 

 

 

5.      Status for den syddanske velfærdsteknologi-satsning

Sagsnr:

10/646

Sagsfremstilling

Syddansk Vækstforum har valgt at fokusere på velfærdsteknologi og – service som ét af fire prioriterede forretningsområder i Vækstforums handlingsplan for 2009-10. Målet er at skabe flere vækstvirksomheder, flere jobs og frigøre arbejdskraft.

Det indebærer, at Vækstforum og regionsrådet prioriterer regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler til igangsætning af udviklingsprojekter inden for velfærdsteknologi og -service med deltagelse af offentlige og private partnere. Alene i 2009 er der bevilget ca. 131 mio. kr. til området.

Som eksempel på projekter, Vækstforum støtter, kan nævnes:

Welfare Tech Region

Et klyngesamarbejde mellem offentlige og private partnere, der skal fremme nye forretningsområder og produkter inden for velfærdsteknologi.

Demens i hjemmet

Projektet vil søge at udvikle nye teknologiske hjælpemidler, der kan hjælpe de demente til at blive mere selvhjulpne og dermed give danske demensramte større livskvalitet.

Sund Vækst

Projektet rummer mange forskellige delprojekter, der alle har udvikling af teknologiske produkter og services til sundhedssektoren til fælles.

Tele-Hjertesvigt

Projektet skal sikre, at hjertepatienter hurtigere får den rette mængde medicin samtidig med, at de får langt færre dage på sygehuset. Redskabet er en avanceret kuffert, som både kan bruges til at foretage medicinske målinger og fungere som kommunikationsplatform.

I Region Syddanmark er der etableret et samarbejde på tværs af myndigheder og sektorer med det formål at styrke udvikling, anvendelse og implementering af velfærdsteknologier inden for og på tværs af social- og sundhedssektoren. Samarbejdet benævnes Velfærdsteknologi.nu og omfatter kommuner, region, videninstitutioner og virksomheder. Samarbejdet er åbent for alle interesserede.

Indstilling

Det indstilles:

 • At Kommunekontaktudvalget drøfter, hvordan samarbejdet mellem kommunerne og regionen om udvikling og implementering af velfærdsteknologier kan styrkes yderligere.

Beslutning

Mikkel Hemmingsen orienterede om status og opfordrede til, at kommunerne deltog i samarbejdet i Velfærdsteknologi.nu.

Kommunerne har mulighed for at indgå i samarbejdets operationelle styregruppe, ligesom de har mulighed for at indhente inspiration hos Velfærdsteknologi.nu til deres egen indsats på området.

Region Syddanmark sender kommunerne en oversigt over indgangene til samarbejdet.

Bilag:

 

 

 

6.      Rammeaftale 2011 på socialområdet og specialundervisningsområdet

Sagsnr:

10/7749

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er en årlig lovpligtig aftale, der indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen. Hovedformålet med aftalen er at sikre det rette udbud af tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til borgerne i Syddanmark.

Kommunerne sendte i april 2010 redegørelser til regionen om forventninger til fremtidige behov på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Redegørelserne beskrev endvidere udviklingstendenser samt kommunernes egne planer for udvikling af tilbud.

Der tegner sig følgende udviklingstendenser og behov på rammeaftalens område i 2011:

 • Forstærket behov for at følge udviklingen i kapaciteten af pladser, idet flere kommuner planlægger at oprette flere tilbud/udvide antallet af pladser på eksisterende tilbud
 • Kommunerne viderefører strategierne om høj grad af selvforsyning og beskriver en række beslutninger og planer om at oprette tilbud lokalt.
 • Flere kommuner angiver, at man fortsat forventer at købe specialiserede pladser hos andre udbydere.
 • Kommunerne giver udtryk for øget efterspørgsel efter pladser til blandt andet borgere med autisme, sindslidelser, senhjerneskade og visse grupper af udviklingshæmmede.
 • Kommunerne ønsker, at der fortsat skal være fokus på udviklingen af særforanstaltninger/enkeltmandsprojekter samt særligt høje takster.

I modsætning til tidligere år ønskes ikke længere udpeget fokusområder, som behandles af dertil nedsatte arbejdsgrupper. I stedet peges på temaer, hvor Det Administrative Samarbejdsforum vurderer den konkrete form for behandling af de enkelte temaer. På baggrund af de udviklingslinier og udfordringer, der tegner sig i Syddanmark, foreslås følgende temaer i 2011:

1. Den fremtidige koordinering af det specialiserede socialområde

2. Kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde

3. Eventuel etablering af specialiserede tilbud til børn og unge med psykiatriske lidelser samt børn og unge med misbrug.

4. Effektivisering og innovation på det specialiserede socialområde

5. Konsekvenser af ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service (sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar)

På kommunaldirektørmødet den 17. august 2010 blev desuden foreslået, at der tilføjes et tema om forsyningssikkerhed på det specialiserede socialområde. Forslaget behandles af KKR den 25. august 2010 i forbindelse med behandling af udkast til rammeaftalen og indstillingen foreligger til Kommunekontaktudvalgets møde.

Forslag om enkelte ændringer i takstprincipperne

Kommunekontaktudvalget godkendte den 10. maj 2010 takstprincipperne for 2011, der er bilag til rammeaftalen. I den efterfølgende drøftelse af udkast til rammeaftale 2010 er fremkommet enkelte forslag til justeringer af takstprincipperne. Der foreslås for det første en forenkling af proceduren vedrørende nedlæggelse af pladser som følge af manglende belægning. For det andet foreslås, at rentesatsen, der anvendes til beregning af forrentning i 2011 i stedet for at være fast for alle, fastlægges af den enkelte udbyder, med en maksimumgrænse på renten, svarende til et 20-årigt fastforrentet inkonvertibelt lån i KommuneKredit pr. 31. marts 2010 (4,05 %).

Overdragelser af tilbud mellem kommuner og Region Syddanmark

Kolding Kommune har truffet beslutning om at overtage Trindvold fra regionen fra den 1. januar 2011. Tønder Kommune har besluttet at anmode Regionen om at overtage Misbrugscenter Sønderjylland i Toftlund fra den 1. januar 2011.

Udkast til Rammeaftale 2011 har været drøftet på administrativt plan mellem kommunerne og regionen i juni og august måned, herunder i kommunaldirektørkredsen den 17. august 2010. Udkastet behandles endvidere politisk af Regionsrådet den 23. august 2010 samt i Kommunekontakt-rådet den 25. august 2010. Indstillingerne herfra vil foreligge på Kommunekontaktudvalgets møde.

Rammeaftale 2011 forelægges Kommunekontaktudvalget forud for behandling i de enkelte kommunalbestyrelser inden den 15. oktober 2010. Det bemærkes, at bilag til rammeaftalen kan findes på www.socialportalsyd.dk/

 

Indstilling

Det indstilles:

 • At Kontaktudvalget godkender de foreslåede justeringer af takstprincipperne.
 • At Kontaktudvalget anbefaler de 22 kommuner i Syddanmark at godkende Rammeaftale 2011 på socialområdet og specialundervisningsområdet.

 

Beslutning

Agnete Philipsen orienterede vedrørende rammeaftalen. Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag:

 

 

 

7.      Taksterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Sagsnr:

10/8731

Sagsfremstilling

Der er stort fokus på den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde, og konkret har KKR i Syddanmark i brev af 7. juni 2010 opfordret alle udbydere til at reducere taksterne samlet set med 2 pct. i 2011 samt yderligere 3 pct. i 2012.

Der forligger nu tilbagemeldinger fra udbyderne på KKRs opfordring.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Svarene på KKRs opfordring om, at taksterne på det specialiserede socialområde skulle reduceres med 2 pct. i 2011 og 3 pct. i 2012 blev drøftet, herunder særligt Region Syddanmarks svar.

Det fremgik af dette svar, at Region Syddanmark ikke kunne forpligte sig til at gennemføre disse takstreduktioner generelt.

Der blev fra kommunal side givet udtryk for en vis forundring over ordvalget i Region Syddanmarks svar på KKRs opfordring.

Det blev under drøftelsen på mødet understreget, at Region Syddanmark har stor forståelse for, at kommunerne aktuelt står i en særdeles vanskelig økonomisk situation.

Regionen vil gennem effektiviseringer og vurdering af den enkelte borgers behov i dialog med kommunerne arbejde på at reducere omkostningerne og nå så langt som muligt mod kommunernes mål.

Bilag:

 

 

 

8.      Udviklingen på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Sagsnr:

10/12041

Sagsfremstilling

På Kommunekontaktudvalgets møde den 10. maj 2010 drøftede man en række problemstillinger vedrørende anvendelsen af de specialiserede sociale tilbud i Syddanmark. På den baggrund har Region Syddanmark udarbejdet et notat, der belyser volumen og udvikling på den del af det specialiserede socialområde, der er omfattet af rammeaftalen i Syddanmark i perioden 2007 til 2010. Herunder opdelt på hvilke tilbud, der drives henholdsvis af kommunerne i Syddanmark og af Regionen.

Af økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra juni 2010 fremgår det, at regeringen vil fremsætte lovforslag om forenkling af de sociale rammeaftaler samt om, at koordineringen af det specialiserede socialområde overgår fra regionerne til kommunerne. Lovforslaget forventes fremsat i efteråret 2010.

Når der er sket en afklaring af de varslede lovændringer, foreslås det, at Kommunekontaktudvalget drøfter den fremtidige udvikling og koordinering af det specialiserede socialområde i Syddanmark, herunder kommunernes ønsker til region Syddanmarks leverandørrolle. Dette vil formentlig kunne ske på Kommunekontaktudvalgets møde primo 2011.

En dialog mellem kommunerne og Region Syddanmark om, hvilke specialiserede sociale tilbud kommunerne fremadrettet vil efterspørge hos andre kommuner og Region Syddanmark vil understøtte den samlede opgaveløsning på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Herved tilgodeses både borgernes behov og de økonomiske forudsætninger, der udgør rammen for indsatsen.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse

Beslutning

Der blev udtrykt stor tilfredshed med bilagsmaterialet.

Mulighederne for at opretholde specialiserede og højtspecialiserede tilbud på socialområdet blev drøftet, herunder det faglige indhold og den volumen i forhold til antallet af brugere, som skal være til stede for at drive disse tilbud.

Der blev ytret ønske om, at der på næste møde i Kommunekontaktudvalget sættes fokus på hvilke institutioner, der ikke kan eksistere uden at have regionen som optageområde.

Bilag:

 

 

 

 

9.      Redegørelse om samarbejdet på sundhedsområdet

Sagsnr:

10/11957

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for det første år i valgperioden gennemgå og evt. revidere sundhedsaftalerne.

Sundhedskoordinationsudvalget har i efteråret 2009 igangsat revisionsarbejdet. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med såvel grundaftale som specifikke aftaler, og der gennemføres en møderunde mellem regionen og de enkelte kommuner i efteråret 2010. Reviderede aftaler skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen med udgangen af januar 2011.

Som baggrund for denne proces orienteres i vedlagte redegørelse af 16. august 2010 fra regionens sundhedsstab om status for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommunerne og regionen.

Indstilling

Det indstilles:

At redegørelsen tages til orientering.

Beslutning

Per Busk orienterede om status på baggrund af den foreliggende redegørelse.

Der blev givet udtryk for, at samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunerne på sundhedsområdet generelt er velfungerende. Nogle konkrete eksempler på, at en ændring i indsatsen hos den ene part kan have afledte konsekvenser hos den anden part blev drøftet, ligesom muligheden for at region og kommuner indgår i fælles projekter.

Der blev ytret ønske om også fremover at få udviklingen på sundhedsområdet belyst i Kommunekontaktudvalgets regi for derigennem at bidrage til, at parterne kan være rustet bedst muligt til at imødekomme fremtidige udfordringer.

Bilag:

 

 

 

 

10.    Mødekalender for 2011

Sagsnr:

10/2585

Sagsfremstilling

Følgende mødetidspunkter foreslås for Kommunekontaktudvalget i 2011:

- tirsdag den 1. marts kl. 10.00-12.00 

- fredag den 29. april kl. 10.00-12.00 

- tirsdag den 30. august kl. 15.00-18.00

- tirsdag den 15. november kl. 10.00-12.00 

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

De foreslåede mødetidspunkter i 2011 blev godkendt.

 

 

 

11.    Næste møde

Sagsnr:

10/2585

Sagsfremstilling

Næste møde i Kommunekontaktudvalget er berammet til den 29. november kl. 10.00-12.00.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

 

 

 

12.    Eventuelt

Sagsnr:

10/2585

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

 


Siden er sidst opdateret 15-09-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |