Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsbrugerrådet - referat 02-09-2010

 

 

Mødedato:
02-09-2010 Kl. 14:30 - Kl. 16:30

Mødested:
Mødelokale 6, Regionshuset

Medlemmer:
John Lohff, Jørgen Pless, Kristian Grønbæk Andersen, Thies Mathiasen, Thyge Nielsen, Bente Gertz, Ole Finnerup Larsen, John Hyrup Jensen, Iben Kromann Madsen, Peder Larsen, Flemming Bay-Jensen, Erik Arrild, Marie Rotvig, Mariette Rytter Larsen, Mette Thyssen, Hanne Grønborg, Lars Christensen

Afbud:
Thies Mathiasen, Bente Gertz, John Hyrup Jensen, Peder Larsen, Flemming Bay-Jensen, Lars Christensen. 

 

 

Dagsorden

1.      Valg af formand og næstformand

2.      Introduktion til Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark

3.      Introduktion til sundhedsområdet

4.      Høring servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark

5.      Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

6.      Repræsentanter til dommerkomiteen for Åbenhedsprisen 2010

7.      Udpegning af sundhedsbrugergruppe til Nyt OUH

8.      Forslag til mødeplan for 2011

9.      Mødeplan

10.    Eventuelt

 

 

1.      Valg af formand og næstformand

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Sundhedsbrugerrådet skal vælge formand og næstformand.

Rådet

Flemming Bay-Jensen blev valgt som formand. Kristian Grønbæk Andersen blev valgt som næstformand.
 

 

2.      Introduktion til Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark

Sagsnr: 10/1099

 

Sagsfremstilling

Det tidligere regionsråd besluttede i 2007 at etablere et Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark. Sundhedsbrugerrådet skal være et omdrejningspunkt i det fremtidige samarbejde på det somatiske område mellem patientforeninger og Region Syddanmark. Det hidtidige Sundhedsbrugerråd har fungeret i to år og har afholdt i alt seks møder. 

Regionsrådet besluttede den 25. januar 2010 at nedsætte et Sundhedsbrugerråd i Region Syddanmark på ny. 

Ifølge kommissoriet har Sundhedsbrugerrådet bl.a. til opgave:
 

 • at udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet,
  • at medvirke til at formidle kontakt mellem borgere og politiske organer samt
   • på eget initiativ fremlægge ideer og forslag til udvikling af bedre samordning og koordinering inden for sundhedsområdet.
     

   Sundhedsbrugerrådet består af 18 medlemmer, hvoraf de ni er udpeget af regionsrådet efter indstilling fra Danske Patienter. Regionsrådet er ligeledes repræsenteret med ni medlemmer. Derudover er der mulighed for en til to ad hoc-medlemmer.

   På mødet den 2. september 2010 bliver Sundhedsbrugerrådet introduceret yderligere til det videre arbejde.


   Indstilling

   Til orientering.

    

    

   Bilag:

   • 2a. Kommissorium - godkendt 31. maj 2010

     

    Rådet

    Orienteredes.

    Sundhedsbrugerrådet beder om, at der udarbejdes forslag til informationsmateriale.

     

    3.      Introduktion til sundhedsområdet

    Sagsnr: 10/1099

     

    Sagsfremstilling

    På Sundhedsbrugerrådets første møde fremlægger sundhedsdirektionen en kort præsentation af sundhedsområdet.
     

    Indstilling

    Til orientering.

    Rådet

    Sundhedsdirektør Jens Eljær orienterede. Oplæg vedlægges.

     

    4.      Høring servicemål for skadebehandlingen i Region Syddanmark

    Sagsnr: 09/14647

     

    Sagsfremstilling

    "Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks Sundhedsvæsen"

    behandlede på sit møde den 22. juni 2010 "Rapport om servicemål for skadebehandlingen".

    Udvalget vedtog at sende rapporten i intern høring hos Sundhedsbrugerrådet, og den kommer også i høring hos Fælles MED-udvalgene på de somatiske sygehusenheder i regionen.

    Region Syddanmark har i dag forskellige ventetidssystemer og ventetidsmål for skadebehandlingen på sygehusene. Der er ikke ét fælles system, der monitorerer ventetider til skadebehandling eller ét fælles system, hvor borgeren kan se/få oplyst ventetiden på skadebehandlingen på regionens forskellige skadebehandlingssteder. Der er en oplevelse af, at borgere i nogle tilfælde venter lang tid på at få foretaget skadebehandling.

    Der er derfor fra politisk side ønske om:

    • ensartet servicetilbud med mindst mulig ventetid
     • harmonisering af skadestuemonitoreringen, gerne med mulighed for at borgere kan orientere sig om aktuelle ventetider.

      

     Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle sygehusenheder/skadestuer. Arbejdsgruppen anbefaler en overordnet målsætning om at alle borgere i Region Syddanmark skal kunne sættes i behandling for deres småskader inden for max. én time.

     Det er også en overordnet målsætning, at alle der møder op til skadebehandling visiteres af enten en læge eller sygeplejerske ved ankomsten/i løbet af kort tid (nogle få minutter). Sådan er det allerede på alle skadebehandlingsstederne i dag. Der er derfor ikke lavet et servicemål, der måles på vedrørende sundhedsfaglig visitation af skadepatienter.

     Servicemålet om ventetid foreslås udmøntet i særskilte servicemål for skadestuer og skadeklinikker.

     Skader prioriteres efter alvorlighedsgrad, så der vil ikke være ventetid ved livstruende tilstande.

     Servicemål for skadeklinikker:

     95% af alle skadeklinikpatienter bliver sat i behandling inden for én time.

     Servicemål for skadestuer:

     75% af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for én time.

     95% af alle skadestuepatienter bliver sat i behandling inden for tre timer.

     Der er det samme servicemål for skadestuefunktionen som for skadeklinikkerne.

     Arbejdsgruppen anbefaler, at der sker en registrering af ventetid på skadebehandling ud fra de samme principper på alle skadestuer og skadeklinikker, og at der sker en løbende monitorering af ventetidsservicemålene.

     Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en underarbejdsgruppe til at afdække, om der kan etableres et regionalt informationssystem med aktuel ventetid til skadebehandling på sygehusene. Information om aktuelle ventetider for skadebehandling kan formidles eksempelvis på hjemmeside og/eller via en akuttelefon. Akuttelefonen kan etableres som led i en bedre service overfor borgere, som har brug for hjælp i forbindelse med akut tilskadekomst/sygdom.

     Underarbejdsgruppen skal også i relation til et regionalt informationssystem vurdere, om der er behov for at iværksætte en informationskampagne til alle regionens borgere eller en del af regionens borgere.

     Det anbefales sygehusene, at udarbejde lokale handleplaner for skadestuerne med henblik på at leve op servicemålene.

     Rapporten er vedlagt i bilag. Høringssvarene vil indgå i regionsrådets beslutning om servicemål for skadebehandlingen den 25. oktober 2010.

      

     Indstilling

     Til drøftelse.

      

      

     Bilag:

      

      

     Rådet

     Martin Grum-Nymann orienterede. Oplæg vedlægges.

     Drøftedes. Det er vigtigt, at der er muligheder/spændvidde i forhold til information om aktuel ventetid via hjemmeside, akuttelfon og oplysninger om ventetid på selve skadestuen.

     Sundhedsbrugerrådet opfordrer patientforeningsrepræsentanterne i rådet til at afgive høringssvar individuelt eller i fællesskab. Høringssvaret sendes til martin.grum-nymann@regionsyddanmark.dk. Høringsfristen er senest den 27. september. Af hensyn til den videre politiske behandling vil det være ønskeligt, hvis svarene kan fremsendes før - gerne inden den 16. september.

      

      

     5.      Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

     Sagsnr: 10/4687

      

     Resumé

     Sundhedsbrugerrådet opfordres til at drøfte mulige fremtidige elementer i en vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

      

     Sagsfremstilling

     Regionsrådet i Region Syddanmark har nedsat et udvalg til at udarbejde en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Visionen skal omfatte både det somatiske og det psykiatriske sygehusvæsen.

     Som led i arbejdet med at udarbejde en ny vision lægges der op til, at Sundhedsbrugerrådet drøfter hvilke mulige målsætninger for sundhedsvæsenet, det vil være relevant at inddrage.

     Som baggrund for drøftelsen er der fundet uddrag af oplæg fra forskellige interessenter frem.
      

     • Region Syddanmark, Mission og vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen
      • Regeringen, Sundhedspakke 2009
       • Danske Regioner, Bedre resultater for patienten
        • Danske Patienter, Inddragelse af patienter
         • Danske Regioner, En psykiatri i verdensklasse

          

         Indstilling

         Det indstilles til Sundhedsbrugerrådet

         • at drøfte hvilke elementer Sundhedsbrugerrådet vil anbefale, der indgår i det videre arbejde med at udforme en vision for sundhedsområdet i Region Syddanmark.
          • at drøfte hvordan patienterne mest hensigtsmæssigt kan indgå i processen med at udforme visionen

           

          Bilag:

           

          • 5a foreløbig mission og vision.
           • 5b Sundhedspakke09 - uddrag
            • 5c Bedre resultater for patienten - DR-oplæg - uddrag
             • 5d dpbudtilbrugerpolitiklowres - uddrag

               

              Rådet

              Allen V. Jensen orienterede. Oplæg vedlægges.

              Drøftelse af patienten som hædersgæst versus patienten i centrum. Flere pegede på, at man bør bruge ordene "patienten i centrum", herunder for at medvirke til sammenhæng i ydelserne omkring patienten. Patienten er omdrejningspunktet.

              Patientforeningsrepræsentanterne ønsker at patientforeningerne inddrages i processen.

              Sundhedsbrugerrådet opfodrer patientforeningsrepræsentanterne i rådet til at fremsende input enten individuelt eller i fællesskab. Der vil være yderligere 2 muligheder i den videre proces for at fremsende input/høringssvar, dels når diskussionsoplæg sendes til høring i oktober, dels når endeligt udkast til vision sendes til høring i foråret 2011.

               

              6.      Repræsentanter til dommerkomiteen for Åbenhedsprisen 2010

              Sagsnr: 10/1099

               

              Sagsfremstilling

              Åbenhedsprisen er en pris, der gives til den afdeling, botilbud, sygehus eller institution, der kan dokumentere, at de er gode til at praktisere de tre begreber åbenhed, dialog og borgerinddragelse. Åbenhedsprisen er indstiftet af det syddanske regionsråd og uddeles en gang om året. Prisen blev første gang uddelt i 2008.

              Vinderne kan få op til 250.000 kr. Der er en dommerkomite, som beslutter om alle pengene skal gå til 1. prisen, eller om de skal deles mellem 1., 2. og 3. pladsen. 

              Dommerkomiteen sammensættes for et år ad gangen og består af personer fra. bl.a. patientforeninger, pårørende med kendskab til det sociale område, regionsrådet og pressen.

              Sidste år så dommerkomiteen således ud:

               

              • Foredragsholder og skuespiller Lone Hertz
               • Chefredaktør Per Westergård, Fyens Stiftstidende
                • Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark
                 • Regionsrådsmedlem Lisbeth Poulsen, Region Syddanmark
                  • Peter Boysen, Sundhedsbrugerrådet
                   • Ole Lennart Hansen, Kontaktforum for Handicap
                    • Lillian B. Thomsen, Psykiatrisk Dialogforum

                     

                    Sundhedsbrugerrådet anmodes derfor om at udpege en patientforeningsrepræsentant til dommerkomiteen for Åbenhedsprisen 2010.

                    Deltagelse i dommerkomiteen kræver at medlemmerne læser de indkomne ansøgninger. Sidste år var der 13 institutioner/sygehuse der søgte om prisen. Det forventes, at der er behov for møde i dommerkomiteen en til to gange. Desuden er dommerkomiteens medlemmer velkomne til at deltage i selve prisoverrækkelsen, som forventes at finde sted omkring årsskiftet.

                    Carl Holst og Margot Torp er udpeget som regionsrådets medlemmer. Desuden deltager Poul Nyrup Rasmussen og Peter Orry fra Jyske Vestkysten i dommerkomiteen.

                    Der kan læses mere om Åbenhedsprisen på Region Syddanmarks hjemmeside.

                     

                    Indstilling

                    Det indstilles,

                    • at Sundhedsbrugerrådet udpeger en patientforeningsrepræsentant til dommerkomiteen for Åbenhedsprisen 2010.

                     

                    Rådet

                    Patientforeningsrepræsentanterne melder tilbage angående udpegning.

                     

                    Efter mødet holdt patientforeningsrepræsentanterne separat møde, og Hanne Grønborg blev udpeget.

                     

                     

                    7.      Udpegning af sundhedsbrugergruppe til Nyt OUH

                    Sagsnr: 10/1099

                     

                    Sagsfremstilling

                    Der er formuleret en overordnet vision for Nyt OUH (vedlagt):

                    Mennesket først gennem

                    • forskning
                     • uddannelse
                      • udvikling
                       • samarbejde

                       Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket - patienten, de pårørende og personalet. Dette fokus skal gerne gennemsyre Nyt OUH – det færdige hospital samt hele planlægningsfasen frem mod Nyt OUH. Der lægges vægt på at få patient- og brugerperspektivet inddraget i planlægningen af det kommende hospital og på at få skabt de rigtige rammer for de gode patientforløb.

                       Til dette formål ønskes udpeget en mindre gruppe fra Sundhedsbrugerrådet (seks til syv personer) til at mødes med projektorganisationen for Nyt OUH tre til fire gange om året, blive informeret om projektet og komme med input til de planlægningsprocesser, som der er i gang. Det forestilles også at sundhedsbrugergruppen vil kunne deltage i opbygning og afprøvning af fysiske modeller af f.eks. fremtidens patientstue, fremtidens bespisningskoncept. Nogle processer kører vi i samarbejde med Innovationscenteret for brugerinddragelse.

                       Projektorganisationen for Nyt OUH har tidligere holdt møder med en mindre gruppe fra Sundhedsbrugerrådet bestående af:
                        

                       • Peder Larsen (Kræftens Bekæmpelse)
                        • Marie Rotvig (Gigtforeningen)
                         • Jim Kierans (Diabetesforeningen)
                          • Erik Arrild (Scleroseforeningen)
                           • Hanne Grønborg (Dansk Parkinsonforening).

                            

                           Indstilling

                           Det indstilles

                           • at Sundhedsbrugerrådet drøfter og udpeger seks til syv personer til gruppen.

                            

                            

                           Bilag:

                            

                            

                           Rådet

                           Patientforeningsrepræsentanterne melder tilbage angående udpegning.

                            

                           Efter mødet holdt patientforeningsrepræsentanterne separat møde, og følgende blev udpeget:

                           Erik Arrild

                           Mette Thyssen

                           Hanne Grønborg

                           Marie Rotvig

                           Peder Larsen

                            

                           Der er plads til yderligere 1-2 personer, hvis flere patientforeningsrepræsentanter ønsker at deltage.

                            

                            

                           8.      Forslag til mødeplan for 2011

                           Sagsnr: 10/1099

                            

                           Sagsfremstilling

                           Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2011:

                             3. februar 2011

                           10. maj 2011

                           29. august 2011

                           4. oktober  2011 - fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget

                            

                           Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

                            

                           Indstilling

                           Det indstilles,

                           • at mødeplan for 2011 godkendes.

                            

                            

                           Rådet

                           Mødeplanen godkendes foreløbigt. Mødeplanen drøftes igen på næste møde.

                            

                            

                           9.      Mødeplan

                           Sagsnr:

                            

                           Sagsfremstilling

                           Administrationen foreslår, at næste møde afholdes den 11. november 2010 kl. 14.00.

                            

                           Indstilling

                           Det indstilles

                           • at næste møde afholdes den 11. november 2010 kl. 14.00.

                            

                            

                           Rådet

                           Der tages kontakt til formanden med henblik på ny mødedato for november-møde.

                            

                           10.    Eventuelt

                           Sagsnr:

                            

                           Rådet

                           Intet.

                            

                            

                            


Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |