Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedskoordinationsudv. - referat 08-09-2010

Mødedato:

08-09-2010 Kl. 13:00 - Kl. 16:00

Mødested:

Odense Kommune

Ørbækvej 100

Fløj 3 – Udvalgsværelset

5220 Odense SØ

Medlemmer:

Bo Libergren, Jane Jegind, Lars Bønløkke, Iben Kromann, Margot Torp, Lene Brorson-Riis, Lars Erik Hornemann, Ivan Toftgaard, Jørgen Otto Jørgensen, Eva Fisker

Afbud:

Eva Fisker

 

Dagsorden:

1.      Forslag til mødeplan for 2011

2.      Grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14: Resultat af høring
         og forelæggelse af endeligt udkast.

3.      Opsamling på introduktionsseminar om sundhedssamarbejde og
         praksisområdet

4.      Regional Sundhedsprofil

5.      Gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde på
         sundhedsområdet andre steder i landet

6.      Fødeplan

7.      Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel
         førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler

8.      Orientering om godkendelse af samarbejdsaftale på
         demensområdet

9.      Udviklingen i antal genoptræningsplaner

10.    Mødeplan

11.    Eventuelt

 

 

 

1.      Forslag til mødeplan for 2011

Sagsnr: 10/1096

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2011for Sundhedskoordinationsudvalget:

10. februar

12. april

25. august

  4. oktober - fællesmøde med Sundhedsbrugerrådet

22. november.

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

Indstilling

Det indstilles, 

 • at mødeplan for 2011 godkendes.

 

Udvalget

Mødeplan tiltrådt og mødesteder udmeldes.

 

 

2.      Grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14: Resultat af høring og forelæggelse af endeligt udkast.

Sagsnr: 10/6189

Resumé

Der forelægges resultat af høringsfasen om udkast til grundaftale for 2011-14 samt endeligt udkast til Sundhedskoordinationsudvalgets forslag til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget udsendte ultimo april 2010 udkast til grundaftale for sundhedsaftalerne 2011-14, herunder visionen "Fælles Sundhed" i høring med frist for indsendelse af høringssvar den 30. juni 2010. Der er i alt indkommet 28 høringssvar fra kommuner, regionen, Praksisudvalget, det lokale samordningsforum for Sygehus Lillebælt og en privatperson.

Der er i alle høringssvar generelt en udbredt tilfredshed med Sundhedskoordinationsudvalgets udkast til grundaftale, herunder visionen "Fælles Sundhed". Herudover har udkastet givet anledning til en række bemærkninger.

Alle høringssvar er tilgængelige på regionens hjemmeside. En oversigt over høringssvar resumeret og sorteret tematisk er gengivet i det vedlagte notat "Indkomne høringssvar og bemærkninger til SKU’s udkast til grundaftale 2011-2014". I notatet er også bemærkninger fra sygehusene og regionens sundhedsstab mv. inkluderet.

På baggrund af de indkomne bemærkninger i høringssvarene har Det Administrative Kontaktforum udarbejdet vedlagte reviderede udkast til grundaftale. I udkastet er det markeret, hvilke rettelser høringen har afstedkommet.

Grundaftalen udgør Sundhedskoordinationsudvalgets generelle udkast til sundhedsaftale, som ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler udgør den overordnede ramme for de sundhedsaftaler, der indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser. Grundaftalen er ikke formelt bindende for parternes sundhedsaftale.

Indstilling

Det indstilles,

 • at Sundhedskoordinationsudvalget godkender det forelagte udkast til grundaftale som forslag til generel sundhedsaftale og 
 • at forslaget indgår som ramme for regionsrådets og de enkelte kommunalbestyrelsers videre arbejde med sundhedsaftalerne.

Bilag:

2a. Indkomne høringssvar og bemærkninger til SKUs udkast til grundaftale 2011-2014

2.b Grundaftale 27-08-2010 B

 

Udvalget

Grundaftalen godkendt med nedenstående afklaring vedrørende opgaveoverdragelse og forlagt sygehusbehandling:

Opgaveoverdragelse:

Udviklingen på sundhedsområdet muliggør, at visse sygehusopgaver helt eller delvist kan varetages i kommunalt regi, såvel ud fra hensynet til patientents forløb som til, at varetage opgaverne på lavest effektive omkostningsniveau. I disse tilfælde flyttes opgaverne planlagt og aftalt, så proaktiv handling er mulig. Dette skal ske så ubureaukratisk og smidigt som muligt, og giver ikke anledning til, at der kan nedlægges veto eller stilles krav om finansiering.

Forudsætningen herfor er:

 • Dialog og inddragelse med henblik på fælles forståelse af fremtidig praksis og ressourcebehov på berørte områder, samt fælles forståelse for processen omkring opgaveoverdragelse, herunder et bredt ejerskab og motivation.
 • Fastlæggelse af den kompetenceudvikling opgaveoverdragelsen fordrer, samt fyldelstgørende kommunikation i implementeringsprocessen. 
 • Eventuelle konsekvensvurderinger som beskrevet i afsnit 7.

 

Forlagt sygehusbehandling:

Når overdragelsen omfatter behandlingsopgaver under regionalt ansvar betegnes det forlagt sygehusbehandling. I det tilfælde indgås aftale om finansiering fra regionen, jævnfør f.eks. sygehusbehandling i hjemmet (grundaftale om indlæggelse og udskrivning pkt. 4,6).

 

3.      Opsamling på introduktionsseminar om sundhedssamarbejde og praksisområdet

Sagsnr: 09/17817

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget holdt den 17. og 18. juni 2010 et fælles introduktionsseminar for udvalgets medlemmer samt de kommunale og regionale politikere i samrbejdsudvalgene på praksisområdet.

Formålet med seminaret var

 • at ruste udvalgsmedlemmerne fagligt til arbejdet i de politiske udvalg
 • at drøfte sundhedssamarbejdet mellem kommuner, sygehuse og almen praksis og de udfordringer, der venter forude i sundhedssamarbejdet.

Der ønskes en drøftelse som opfølgning på seminaret. Til brug herfor er der udarbejdet et kort opsamlingsnotat fra seminaret med forslag til temaer for det kommende arbejde.

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag:

3a. Notat om opsamling på introduktionsseminar om sundhedssamarbejde og praksisområdet

 

Udvalget

Der var enighed om temaerne. Især ønskes "medicingennemgang", "psykiatri", "høreapparat" og "frivillige" prioriteret.

Næste møde forelægges "medicingennemgang".

 

4.      Regional Sundhedsprofil

Sagsnr: 09/14372

Sagsfremstilling

Region Syddanmark inviterede godt 57.000 borgere i regionen til at deltage i sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det 2010?". Undersøgelsen er afsluttet og nåede en svarprocent på ca. 65 %.

Region Syddanmark forventer, at sundhedsprofilrapporten bliver offentliggjort i februar 2011. Region Syddanmark foreslår, at Sundhedskoordinationsudvalget er værter for et halvdagsseminar om offentliggørelse af sundhedsprofilundersøgelsen, hvor politikere, direktører og sundhedschefer fra kommuner og region bliver inviteret. Region Syddanmark ønsker en drøftelse heraf samt at Sundhedskoordinationsudvalget som værter bliver sat på som dagsordenpunkt på næste Sundhedskoordinationsudvalgsmøde.

Region Syddanmark tilbyder kommunerne adgang til data fra sundhedsprofilundersøgelsen, således at det bliver muligt at undersøge problemstillinger, der rækker ud over den officielle regionale rapport.

Det unikke for sundhedsprofilundersøgelsen er, at den giver kommunerne mulighed for at sammenligne data med hinanden. Region Syddanmark foreslår, at kommunerne ikke kun får adgang til data for kommunens egne borgere, men at alle kommuner på én gang får data fra alle kommuner uden personhenførbare oplysninger. Region Syddanmark ønsker en drøftelse heraf.

Datatilsynet har mundtligt tilkendegivet, at de pågældende sundhedsprofildata for egne og andre kommuners borgere uden personhenførbare oplysninger kan blive videregivet til kommunerne uden forudgående tilladelse fra Datatilsynet. Endvidere har Datatilsynet mundtligt tilkendegivet, at hvis kommunerne ønsker adgang til egne og/eller andre kommuners data med personhenførbare oplysninger, skal kommunen særligt ansøge om dataadgang hos Datatilsynet. Region Syddanmark afventer et skriftligt bindende svar fra Datatilsynet.

Region Syddanmark tilbyder kommunerne rådgivning i forbindelse med udlevering af data fra sundhedsprofilen. For at sikre analysefaglig ekspertise og erfaring i forbindelse med sundhedsprofiler har regionen tilknyttet Statens Institut for Folkesundhed i denne rådgivning.

DAK besluttede på sit møde den 18. juni 2009 at nedsætte en følgegruppe for den regionale sundhedsprofil. Følgegruppen indkaldes til møde i forbindelse med afrapportering af sundhedsprofilundersøgelsen og står efterfølgende standby, indtil planlægningen af næste runde af sundhedsprofilundersøgelsen påbegyndes.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Bilag:

4a. Notat om sundhedsprofildata og datagruppe

 

Udvalget

Udvalget tiltrådte, at der gennemføres halvdagsseminar og tog orientering til efterretning.

 

 

5.      Gode erfaringer med tværsektorielt samarbejde på sundhedsområdet andre steder i landet

Sagsnr: 10/7805

Sagsfremstilling

På Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 17. juni 2010 blev det aftalt, at der på dette kommende møde skulle drøftes, hvordan udvalget på fremtidige møder præsenteres for gode erfaringer med tværsektorielt sundhedssamarbejde fra andre steder i landet.

Som grundlag for denne drøftelse vedlægges en oversigt over igangværende projekter mellem kommuner og Region Syddanmark på sundhedsområdet. En oversigt, der er udarbejdet på foranledning af Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab i foråret 2010. Herudover vedlægges en oversigt udarbejdet af KL over nationale samfinansierede tilbud mellem kommuner og regioner.

Der ønskes en drøftelse af rammerne for udvælgelse og præsentationen af gode erfaringer, herunder prioriterede fokusområder, formål, omfang og evt. konkrete forslag.

Indstilling

Til drøftelse.

Bilag:

5a. KL oversigt.

5b. Udviklingsprojekter i spændingsfeltet mellem kommuner og region

 

Udvalget

Udvalget drøftede erfaringerne. På kommende møde fokuseres blandt andet på

 • Kolrehabilitering
 • Alvorligt syge og døende
 • Social IT
 • Sårdatabase

 

6.      Fødeplan

Sagsnr: 08/17804

Sagsfremstilling

I efteråret 2009 påbegyndte en tværfaglig og tværsektoriel styregruppe vedr. regional Fødeplan et arbejde med henblik på udfærdigelse af forslag til en fælles regional og harmoniseret Fødeplan for Region Syddanmark. Fødeplanen er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen, der udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af de tidligere retningslinjer for området. Den seneste specialevejledning fra Sundhedsstyrelsen er også indarbejdet i forslaget til Fødeplan.

Sundhedsvæsnet har forskellige tilbud til de gravide, fødende og barslende kvinder organiseret som et forebyggende sundhedsprogram. Alle tilbydes sundhedsfremme og forebyggelse, og en mindre del får – på baggrund af specielle behov – endvidere tilbud om behandling. Svangreomsorgen er karakteriseret ved, at den tilbydes på tværs af primærsektor og sygehusvæsenet. Derfor er der i Fødeplanen også sat fokus på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.

Med Fødeplanen foreslås indført en lang række tiltag til harmonisering og forbedring af kvaliteten i regionen. Der er i følgenotatet lagt vægt på vurdering af nedenstående områder:

 • ambulante fødsler for såvel første- som flergangsfødende,
 • harmonisering af visitationsretningslinjer – medfører reduktion af fødselstallet i Svendborg
 • lukning af 13 jordemoderkonsultationssteder,
 • hjemmefødselsordning/tilbud.

Udkastet til Fødeplan forelægges regionsrådet mandag den 23. august 2010 med henblik på godkendelse til høring, og der tages forbehold for regionsrådets behandling. Planen udsendes efterfølgende til høring og ventes forelagt regionsrådet til endelig godkendelse ved årsskiftet.

Indstilling

Til orientering.

Bilag:

6a eftersendelse af bilag – Fødeplan – Følgenotat til Fødeplanen – 16.06.10.doc

6b Bilag vedr. Fødeplan til hhv. Sundhedsudvalget & Det særlige udvalg – 3. udkast til Fødeplan -.doc

6c Bilag vedr. Fødeplan til hhv. Sundhedsudvalget & Det særlige udvalg – 3 udgave til visitation – marts 2010 -.doc

6d mail vedr. revideret bilagsmateriale til Det særlige udvalg og Sundhedsudvalget – Bilag 4 modeller for varetagelse af hjemmefødsler.pdf

Udvalget

Taget til orientering.

 

 

7.      Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt understøttende § 2-aftaler

Sagsnr: 08/2131

Resumé

Som en del af den fremtidige indsats på rygområdet i sygehusregi er der etableret et rygcenter i Middelfart (Rygcenter Syddanmark), hvor rygbehandlingen i Region Syddanmark samles. I den forbindelse har det været drøftelser mellem repræsentanter fra praksisområdet, rygcentret og sundhedsstaben vedrørende tilrettelæggelse og samarbejde mellem praksissektoren og rygcentret.

Udfaldet af disse drøftelser er programmet Patientforløb – nyopståede lændesmerter, såvel førstegangs- som recidivsmerter, der er udformet på baggrund af enighed blandt alle involverede parter, herunder praktiserende kiropraktorer, fysioterapeuter og læger samt repræsentanter fra Rygcenter Syddanmark. Patientforløbet indeholder en detaljeret beskrivelse af det forløb en patient med nyopståede lændesmerter skal gennemgå i de otte uger, hvor patienten befinder sig i praksissektoren samt hvorledes de efterfølgende fire uger af det tilrettelagte tremånedersforløb skal foregå i sekundærsektoren (Rygcenter Syddanmark).

Til at understøtte dette tremåneders patientforløbsprogram for lænderygpatienter, er det ønsket, at der indgås § 2-aftaler med henholdsvis de specialuddannede fysioterapeuter samt de kiropraktorer, som skulle ønske at tiltræde aftalen.

Sagsfremstilling

Som en del af den fremtidige indsats på rygområdet i sygehusregi er der etableret et rygcenter i Middelfart (Rygcenter Syddanmark), hvor rygbehandlingen i Region Syddanmark samles. I den forbindelse har det været drøftelser mellem repræsentanter fra praksisområdet, rygcentret og sundhedsstaben vedrørende tilrettelæggelse og samarbejde mellem praksissektoren og rygcentret.

Udfaldet af disse drøftelser er programmet Patientforløb – nyopståede lændesmerter, såvel førstegangs- som recidivsmerter, der er udformet på baggrund af enighed blandt alle involverede parter, herunder praktiserende kiropraktorer, fysioterapeuter og læger samt repræsentanter fra Rygcenter Syddanmark. Patientforløbet indeholder en detaljeret beskrivelse af det forløb en patient med nyopståede lændesmerter skal gennemgå i de otte uger, hvor patienten befinder sig i praksissektoren, samt hvorledes de efterfølgende fire uger af det tilrettelagte tremånedersforløb skal foregå i sekundærsektoren (Rygcenter Syddanmark).

De principper og retningslinjer, som man er nået til enighed om i ovennævnte patientforløbsprogram, indgår også som en del af det patientforløbsprogram for kroniske rygpatienter, der er udarbejdet i et samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praksisområdet.

Patientforløbsprogrammet for kronisk syge rygpatienter er udarbejdet med baggrund i en beslutning i sundhedsaftalerne indgået mellem kommunerne og regionen i 2008, hvor det blev vedtaget, at der skulle udarbejdes ensartede regionale retningslinjer for initiativer vedr. kronisk syge borger for hvert af de udvalgte områder, herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, diabetes, kroniske hjertesygdomme samt rygområdet.

Det faglige indhold i patientforløbsprogrammet

For den del af patientforløbsprogrammet, der foregår i praksissektoren, indbefatter programmet blandt andet, at der i forbindelse med patientens første kontakt til enten praktiserende læge eller kiropraktor udfyldes et skema, The StarT Back Screening Tool (StarT-skemaet), med udgangspunkt i hvilket det vurderes, om patienten er i lav, moderat eller høj risiko for at udvikle kronicitet. StarT-skemaet er i øjeblikket i en udviklings- og aftestningsfase, men vil blive implementeret, så snart det er klar til brug.

Patientforløbsprogrammet skaber også mulighed for, at den praktiserende læge som en støtte til udredning af lænderygpatienten kan henvise til en udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) hos kiropraktorer eller specialuddannede fysioterapeuter, hvis lægen vurderer, at der er et behov herfor. Den udvidede lænderygundersøgelse omfatter en systematisk undersøgelsesprotokol (ULRUS), fastsatte tidsfrister for udførelse af undersøgelsen samt for tilbagemelding til den enkelte patients praktiserende læge.

Derudover giver patientforløbsprogrammet involverede praktiserende læger og kiropraktorer en formel adgang til at henvise lænderygpatienter til en MR-scanning på Rygcenter Syddanmark efter fastsatte tidsangivelser, som er opnået i enighed med repræsentanter fra rygcentret.

Hvis patienten efter 8 uger i praksissektoren ikke er i klar bedring, kan enten den praktiserende læge eller kiropraktor henvise patienten til yderligere udredning hos Rygcenter Syddanmark. 

§ 2-aftaler vedrørende udførelse af udvidet lænderygundersøgelse hos kiropraktorer og specialuddannede fysioterapeuter

Til at understøtte dette tremåneders patientforløbsprogram for lænderygpatienter, er det ønsket, at der indgås § 2-aftaler med henholdsvis de specialuddannede fysioterapeuter samt de kiropraktorer, som skulle ønske at tiltræde aftalen.

Den § 2-aftale, der omhandler de specialuddannede fysioterapeuter, giver mulighed for, at disse specialuddannede fysioterapeuter efter henvisning fra patientens egen læge udfører en Udvidet Lænderygundersøgelse (ULRUS), at de overholder de i patientforløbsbeskrivelsen angivne tidsfrister, at de indberetter og opsamler data om lænderygpatienterne samt at de udførligt underretter patientens egen læge. Til disse ydelser hører nogle specifikke honorarer, som også fremgår af vedlagte § 2-aftale vedr. udvidet lænderygundersøgelse for specialuddannede fysioterapeuter.

§ 2-aftalen vedr. kiropraktorerne giver disse mulighed for at udfylde et StarT-skema i forbindelse med første kontakt med en lænderygpatient eller modtage lænderygpatienter henvist fra alment praktiserende læge til en Udvidet Lænderygundersøgelse. For at kunne udføre undersøgelsen skal de praktiserende kiropraktorer have gennemgået et uddannelsesforløb, og kvaliteten monitoreres af praksiskonsulenten. Også for kiropraktorerne hører det med til udførelsen af den Udvidede Lænderygundersøgelse, at de overholder de i patientforløbsbeskrivelsen angivne tidsfrister, at de indberetter og opsamler data om lænderygpatienterne samt at de udførligt underretter patientens egen læge Til disse ydelser hører nogle specifikke honorarer, som også fremgår af vedlagte § 2-aftale om patientforløb for patienter med nyopståede lændesmerter.

Det er hensigten, at der, når StarT-skemaet er klar til anvendelse i almen praksis, vil blive udarbejdet og indgået en § 2-aftale med de praktiserende læger om at anvende StarT-skemaet i forbindelse med lænderygpatienter.

Økonomi

Med udgangspunkt i erfaringerne fra forsøgsordninger vedrørende udvidet længerygundersøgelse hos praktiserende fysioterapeuter i både Region Midt, Region Nordjylland og i det tidligere Vejle Amt, vurderes antallet af udvidede lænderygundersøgelser hos kiropraktorer og fysioterapeuter i Region Syddanmark at blive i størrelsesordenen 800 til 1.000 undersøgelser om året. Disse forventes at fordele sig med ca. 800 undersøgelser hos de specialuddannede fysioterapeuter og ca. 200 hos kiropraktorerne årligt, hvilket bevirker, at de samlede udgifter til udvidede lænderygundersøgelser vil blive ca. kr. 750.000 om året.

Allerede i dag behandles rygpatienter hos både fysioterapeuter og kiropraktorer, og det forventes, at en stor del af disse patienter vil blive omfattet af Patientforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter, og det vurderes ikke, at denne væsentlige styrkelse af kvaliteten i behandlingen af rygpatienter samt af effektiviteten i patientforløbene vil påføre regionen ekstraudgifter i noget væsentligt omfang.

Idet tilskudsprocenten til undersøgelse og behandling hos praktiserende kiropraktorer er markant lavere end hos praktiserende fysioterapeuter, vil patientens egenbetaling for undersøgelse hos kiropraktor blive fastsat til det samme beløb, som ville være gældende for en lignende undersøgelse hos en fysioterapeut. Idet der således vil være tale om en fravigelse af bekendtgørelsen omkring tilskud til kiropraktisk behandling, vil kiropraktorernes medvirken på ovennævnte præmisser kræve godkendelse af Indenrigs- og sundhedsministeriet jf. Sundhedslovens § 233 om forsøgsordninger. Når nærværende aftaler er endeligt godkendt af regionsrådet i Region Syddanmark, vil Indenrigs- og sundhedsministeriet blive ansøgt herom.

Implementering og monitorering

Der er i forbindelse med implementeringen af patientforløbsprogrammet planlagt en massiv formidlingsindsats i løbet af 2011 for de implicerede faggrupper, således at indholdet udbredes og retningslinjerne dermed overholdes til gavn for lænderygpatienterne i Region Syddanmark.

Dertil kommer, at der løbende vil finde en monitorering af dataindberetningen sted.

Beslutning i Udvalget vedr. praksisområdet og kommunesamarbejde 2010 den 30-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet at Patinesforløbsprogram for patienter med lændesmerter såvel førstegangs- som recidivsmerter samt de to understøttende § 2-aftaler for henholdsvis specialuddannede fysioterapauter samt kiropraktorer godkendes. 

Indstilling

Til orientering.

Bilag:

7a. - Endelig version af patientforløbsprogrammet d. 14. juni 2010.pdf

7b. udkast til regionsrådet af § 2-aftale vedr. kiropraktorer og lænderyg

7c. Udkast til §2-aftale med fysioterapeuter vedr. lænderyg

 

Udvalget

Til orientering.

 

 

8.      Orientering om godkendelse af samarbejdsaftale på demensområdet

Sagsnr: 10/4520

Sagsfremstilling

Det Administrative Kontaktforum (DAK) har på vegne af Sundhedskoordinationsudvalget haft nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, med det formål at få udarbejdet en samarbejdsaftale på demensområdet. Arbejdsgruppen har været sammensat af repræsentanter fra kommunerne, de praktiserende læger samt repræsentanter for den regionale psykiatri og somatik.

Der har i perioden 20. april til 28. maj 2010 været afholdt høring af det udkast til regional samarbejdsaftale for demensområdet, som arbejdsgruppen har udarbejdet. I høringssvarene har der generelt været stor opbakning til aftalen. Arbejdsgruppen bag høringsudkastet har efter høringsperiodens udløb været samlet for at drøfte høringssvarene, og de rettelser de måtte kunne give anledning til.

Den endelige aftale har været forelagt DAK på mødet 26. august 2010, hvor den blev godkendt. Aftalen er vedlagt dagsordenen.

Der er i forlængelse af arbejdsgruppen for demensaftalen nedsat en mindre gruppe, der skal varetage den efterfølgende implementeringsindsats primært i forhold til kendskab til aftalen i kommuner, almen praksis og de regionale udrednings- og behandlingstilbud. Denne gruppe er sammensat med deltagelse af aftaleparterne (kommuner, region og almen praksis).

Endvidere er kommunerne og regionen indgået i samarbejde med Servicestyrelsen omkring implementeringsprojekt for aftalen primært rettet mod den kommunale sektor. Sidstnævnte er finansieret ved 700.000 kr. fra Servicestyrelsen.

Sideløbende med godkendelsesprocessen af aftalen er der nedsat en regional arbejdsgruppe der inden for Region Syddanmark skal komme med anbefalinger til den fremtidige organisering af demensindsatsen.

Aftalen vil i godkendt form indgå i sundhedsaftalerne 2011-2014 og dermed træde i kraft 1. januar 2011.

Indstilling

Til orientering.

Bilag:

8a. Samarbejdsaftale på demensområdet godkendt 26. aug. 2010

Udvalget

Udvalget godkendte samarbejdsaftalen.

 

 

9.      Udviklingen i antal genoptræningsplaner

Sagsnr: 08/11042

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har valgt at følge genoptræningsområdet tæt. Dette sker som led i økonomiaftalen for 2009, hvor der fra central side er lagt stor vægt på en fortsat monitorering af genoptræningsområdet, herunder med fokus på andelen af den specialiserede ambulante genoptræning.

Formålet med opfølgningen er at sikre en målsætning om harmonisering og koordinering af genoptræningsindsatsen i samarbejdet mellem kommuner og sygehuse.

Opgørelsen over udarbejdede genoptræningsplaner for perioden april 2008 til maj 2010 viser en stagnation i antal registrerede genoptræningsplaner samt en harmonisering af fordelingen mellem almen og specialiserede planer med omkring 20 pct. Specialiserede planer.

Indstilling

Til orientering.

 

Bilag:

9a. Status på antal GOP juni 2010

 

Udvalget

Til orientering.

 

 

10.    Mødeplan

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Følgende mødeplan for 2010 blev godkendt af udvalget på mødet den 17. marts 2010:

  6. oktober kl. 10.00

11. november kl. 14.00

  9. december kl. 16.00

Indstilling

Det indstilles.

 • at næste møde afholdes den 6. oktober 2010 kl. 10.00 i regionshusets mødelokale 4.  

 

Udvalget

Mødet den 6/10 2010 aflyses.

 

 

11.    Eventuelt

Sagsnr:

 

Udvalget

Intet.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 03-09-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |