Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Udvalget for Regional Udvikling - referat 06-09-2010

Mødedato
06-09-2010 kl. 15:55 - 17:55
 
Mødested
Forskerparken Odense
 
Deltagere
 
 • Lasse Krull, C
 • Preben Jensen, V
 • Carsten Abild, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • William Jensen, A
 • Margot Torp, A
 • Frede Skaaning, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Torben W. Smith, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om status for pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer samt status for ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)
  2. Orientering om indkomne ansøgninger til uddannelsespuljen
  3. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Anvendelsesorienteret Undervisning
  4. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet"
  5. Ansøgning til uddannelsespuljen - "Ung til ung coaching i netværk"
  6. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Cafe Godt på vej"
  7. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Følgeforskning til satspuljeprojekt"
  8. Forslag til revision af råstofplanen for Region Syddanmark
  9. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark.
  10. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding
  11. Budget på Regional Udviklings område
  12. Meddelelser
  13. Eventuelt
  14. Næste møde


  Sagsnr. 10/5373
  1. Orientering om status for pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer samt status for ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af de massefyringer Region Syddanmark har oplevet det seneste år har regionsrådet og Vækstforum igangsat to typer af initiativer, der skal hjælpe de ramte områder. De berørte områder er Sønderborg, Kolding-Haderslev-Vejen og Odense-Kerteminde kommuner.

  De to typer af initiativer er ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringfond (EGF) og en pulje på 15 mio. kr. til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer.

  Der er indsendt EGF ansøgninger for Sønderborg og Kolding-Haderslev-Vejen. Kommissionen har godkendt ansøgningen for Sønderborg og dermed videresendt ansøgningen til endelig politisk beslutning. Ansøgningen for Kolding-Haderslev-Vejen er under behandling i kommissionen. Det forventes, at der kan sendes ansøgning for Odense-Kerteminde i september 2010.

  Vækstforums formandskab har besluttet at støtte seks projekter med 13.364.369 kr. fra puljen til ekstraordinære tiltag til områder ramt af massefyringer. Der er således 1.635.631 kr. tilbage i puljen.    

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ansøgninger til Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)

  Syddanmark er indenfor de seneste 12 måneder i flere omgange blevet ramt af massefyringer, eller varsel herom, i en række områder. Det drejer sig om Sønderborg (1.640 fyrede, blandt andet på Danfoss), Odense-Kerteminde (lukning af Lindø-værftet i Munkebo, hvilket vil medføre 2.200 fyringer i perioden august 2009 til endelig lukning) og Kolding-Haderslev-Vejen (1.650 fyrede på LM Glasfiber).

  Der er sendt ansøgning fra Sønderborg-området om støtte fra Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) i september 2009. I juli 2010 er der også sendt ansøgning vedr. Kolding-Haderslev-Vejen-området. Der er tæt kontakt mellem de relevante parter i Odense-Kerteminde, og en ansøgning til EGF forventes klar i løbet af september 2010. Regionsrådet har samlet efter indstilling fra Vækstforum bevilget støtte på 6,4 mio. kr. til de administrative funktioner i forbindelse med hjemtagning af midler fra Den Europæiske Globaliseringsfond.

  EU Kommissionen har den 2. august 2010 godkendt ansøgningen fra Sønderborg – det drejer sig om støtte på i alt 76 mio. kr. Dermed kan Sønderborg Kommune igangsætte arbejdet, mens bevillingen fra ministerrådet, der forventes medio oktober 2010, afventes. De ekstraordinære uddannelsesinitiativer i området, vil blive bragt i anvendelse indenfor bl.a. energi og oplevelsesøkonomi, som i vækstplanen for området er angivet som områder med størst vækstpotentiale. Kommissionens godkendelse kommer i forlængelse af et brev Carl Holst sendte, på vegne af Sønderborg Kommune, Vækstforum og Region Syddanmark til EU-kommissær László Andor, hvori den langsommelige sagsbehandling blev kritiseret. Brevet fra Carl Holst og svaret fra László Andor er vedlagt som bilag.

  Vedr. Kolding-Haderslev-Vejen-området søges der om støtte på 55 mio. kr. Kommissionen har kvitteret for ansøgningen og har stillet de første uddybende spørgsmål.

  Den lange sagsbehandlingstid i Europa Kommissionen er et problem i forbindelse med EGF-ansøgninger. De fyrede medarbejdere skulle gerne have hjælp til kompetenceudvikling hurtigt efter deres afskedigelse, men sagsbehandlingstiden i Kommissionen er minimum 9 måneder. Derfor har Syddansk Vækstforum i forbindelse med forhandlinger om ny partnerskabsaftale foreslået regeringen, at der afsættes en statslig pulje på 50 mio. kr., som kan bruges som udlæg for finansiering af aktiviteter indtil EU har truffet beslutning om de indsendte ansøgninger.

  Pulje til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer

  Regionsrådet besluttede på møde den 21. december 2009 at oprette en pulje på op til 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer. Vækstforum har besluttet, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at bevilge midler fra puljen.

  Formandskabet har i udmøntningen af midlerne søgt at udnytte midlerne i regeringens Fornyelsesfond, som også har haft fokus på hårdtramte områder. To af de seks støttede projekter har således også modtaget midler fra Fornyelsesfonden. Det drejer sig om projektet Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn, som har fået 25 mio. kr. fra Fornyelsesfonden, samt projektet "PUSH/PULL-indsats på energirigtig renovering" som fik 5 mio. kr. fra fonden. Samlet har de to syddanske projekter således modtaget 30 ud af de 50 mio. kr., som Fornyelsesfonden havde afsat til indsatsen for hårdtramte områder.

  Vækstforums formandskab har juni/juli 2010 besluttet at støtte følgende ansøgninger:

   

  Projekt

  Samlet budget

  Støtte fra fornyelsesfonden

  Støtte fra puljen til ekstraordinære tiltag

  Uddannelse inden for grøn offshore v. LORC, Dansk Metal og Ingienørforeningen

  3.131.000

   

  2.131.000

  PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering v. Project Zero

  7.749.198

  5.000.000

  1.162.380

  Projekt Oplevelsesiværksættelse v. Sønderborg Kommune

  2.463.032

   

  1.847.274

  Mommark leisure ressort v. Sønderborg Kommune

  781.250

   

  400.000

  Tiltrækning til viden- og udviklings-parken i Kolding v. Business Kolding

  1.331.620

   

  998.715

  Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn v. Lorc

  45.475.000

  25.000.000

  6.825.000

  Samlet

  60.931.100

  30.000.000

  13.364.369

   

  I Sønderborg er der igangsat følgende aktiviteter:

  PUSH/PULL indsats på energirigtig renovering

  Stimulering af efterspørgsel og udbud efter energirigtig renovering/nybyggeri. Projektet fokuserer primært på borgerne og deres boliger; men indsatsen vil have en positiv afledt effekt på den øvrige bygningsmasse.

  Projekt Oplevelsesiværksættelse

  Fremme autentiske oplevelsestilbud i Sønderborg-området og bidrage til vækst i områdets turisterhverv. Der er to spor:

  1) Udvikling af 3-6 mindre oplevelseskoncepter.

  2) Udvikling af et koncept for en 1864-festival med inspiration fra genopførelse af slag i USA.

  Mommark leisure ressort

  Foranalyse, der udgør etape 1 i det større maritime anlægsprojekt, Mommark Leisure Resort. Analysen skal afdække mulighederne for at bygge Mommark Leisure Resort.

  I Odense-Kerteminde er der igangsat følgende aktiviteter:

  Uddannelse inden for grøn offshore

  Fastholde og videreudvikle Lindø-ansattes know-how og dermed sikre, at virksomhedernes behov imødekommes i forbindelse med omstilling fra skibsbygning til grøn offshore energi på Lindø og omegn.

  LORC, Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn

  Opbygning af et testcenter og et videnscenter indenfor grøn offshore energiteknologi på Lindø.

  Test- og videnscentret skal tilbyde offshore energivirksomheder muligheden for at teste hele kæden af teknologier og komponenter til produktion og fremførelse af energi.

  I Kolding-Haderslev-Vejen er der igangsat følgende aktiviteter:

  Tiltrækning til viden- og udviklingsparken i Kolding

  Udvikling af en kommunikations- og markedsføringsplan til viden- og udviklingsparken i Kolding i forhold til at tiltrække investorer og virksomheder til parken.

  I vedlagte bilag findes nærmere oplysninger om hvilke projekter, der har søgt hvilke beløb i Fornyelsesfonden og i puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer. Formandskabets beslutning betyder, at der er 1.635.631 kr. tilbage i puljen til ekstraordinære tiltag i områder ramt af massefyringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/12111
  2. Orientering om indkomne ansøgninger til uddannelsespuljen
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. Der er indkommet i alt 5 ansøgninger til regionens uddannelsespulje i denne ansøgningsrunde.

  Regionsrådet besluttede på decembermødet 2009 at øremærke uddannelsespuljen til aktiviteter, der understøtter Syddansk Uddannelsesaftale. Ansøgningerne er vurderet ud fra dette, samt ud fra en vurdering af, om der kan forventes en effekt på målsætningen om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Der er i alt 19.007.601 kr. i puljen, som indstilles til bevilling til to af projekterne. Hele puljen for 2010 forventes dermed afsat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er indkommet i alt 5 ansøgninger til regionens uddannelsespulje i denne ansøgningsrunde.

  De 5 projekter ansøger tilsammen om 22.445.560 kr. I puljen er der 19.007.601 kr.

  Projekterne er vurderet ud fra deres forventede effekt på 95%-målsætningen. Herudover er de vurderet ud fra, i hvilket omfang de understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og de to tværgående indsatser, som Syddansk Uddannelsesaftales styregruppen har valgt at prioritere: ”Undervisningsmiljø og pædagogik” samt ”Unge med personlige, sociale og faglige kompetencer og problemer”.

  Desuden er der foretaget en vurdering af:

  • Om der er tale om et udviklingsprojekt.
  • Projektets nyhedsværdi.
  • Om projektet fremmer samarbejdet mellem alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • Om projektets leverancer formidles bredt i regionen til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • Om projektets leverancer kan videreføres efterfølgende uden tilførsel af ekstra midler.

  Ud fra en samlet vurdering af ovenstående indstilles følgende 2 ansøgninger til tilsagn:

  • Anvendelsesorienteret undervisning.
  • Sammenhængskraft som dynamo i klasseværelset.

  De indstillede ansøgninger er begge igangsat af styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale som projekter, der skal understøtte de tværgående indsatser hhv. ”Undervisningsmiljø og pædagogik” samt ”Unge med personlige, sociale og faglige kompetencer og problemer”.

  Ansøgningen ”Anvendelsesorienteret undervisning” omhandler udvikling af konkrete værktøjer målrettet drengepædagogik, pædagogisk IT og innovative undervisningsformer.

  Ansøgningen ”Sammenhængskraft som dynamo i klasseværelset” omhandler udvikling af konkrete værktøjer til lærerne til at fremme en relationsskabende og inkluderende undervisning, der vil medføre et bedre socialt læringsfællesskab, således at også de sårbare unge kan rummes i undervisningen.

  De øvrige 3 ansøgninger indstilles til afslag, idet de ud fra en samlet vurdering ikke vurderes til i samme grad at få effekt på 95%-målsætningen, som de to ansøgninger, der indstilles til tilsagn. To af projekterne vedrører meget få elever og skoler. Den 3. ansøgning er et forskningsprojekt, som skal følge et statsstøttet satspuljeprojekt. I forskningsprojektet udvikles der ikke noget konkret, som andre skoler efterfølgende vil kunne bruge og implementere i deres praksis uden tilførsel af ekstra midler. Der er derfor ikke tale om et udviklingsprojekt.

  De to indstillede projekter ansøger om tilsammen 19.569.560 kr. og overstiger dermed i alt uddannelsespuljen med 561.959 kr. Projekterne indstilles derfor til tilsagn reduceret hver med 280.980 kr.

  Der er således ikke yderligere midler tilbage i puljen.

  Der er endnu en ansøgningsfrist 8. oktober 2010 til uddannelsespuljen, eventuelle ansøgninger her forventes at skulle behandles i regionsrådet på december mødet, med bevilling fra 2011 budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/8686
  3. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Anvendelsesorienteret Undervisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. Fredericia Gymnasium har på vegne af 10 ungdomsuddannelser, en række folke- og efterskoler samt UC Syddanmark, Erhvervsakademi Sydvest, Syddansk Universitet (SDU) og Studievalg Syd søgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om et tilskud på 9.398.000 kr. til projektet ”Anvendelsesorienteret Undervisning”. Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og vurderes at have stor effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Ansøgningen indstilles derfor til tilsagn på 9.117.020 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fredericia Gymnasium har på vegne af 10 ungdomsuddannelser, en række folke- og efterskoler samt UC Syddanmark, Erhvervsakademi Sydvest, SDU og Studievalg Syd søgt uddannelsespuljen om et tilskud på 9.398.000 kr. til projektet ”Anvendelsesorienteret Undervisning”. Projektet er direkte udsprunget af Syddansk Uddannelsesaftale fra den ene af de to projektgrupper, som styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale nedsatte i december 2009.

  Formålet med projektet er, at udvikle og afprøve tilpassede anvendelsesorienterede elementer på flere typer af ungdomsuddannelser og grundskoler, ved etablering af en række ”undervisningslaboratorier” på udvalgte ungdomsuddannelser og grundskoler i Syddanmark.

  Projektet har tre delprojekter med hvert sit fokus på den anvendelsesorienterede undervisning:

  -         Drenge, med fokus på at afprøve kønsspecifikke aktiviteter.

  -         Pædagogisk IT, med fokus på, at eleverne kan lære på nye og mere aktiverende IT måder.

  -         Innovative undervisningsformer, som består af anderledes elevaktiverende, innovative og kreative arbejdsformer, der vil være anvendelsesorienterede.                   

  I et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner, videregående uddannelser og erhvervslivet, vises, opleves og påpeges et eller flere fags anvendelsesperspektiver både i forhold til videreuddannelse og fremtidige erhvervsmuligheder. 


  Leverancer

  For alle tre delprojekter skal resultatet være en række konkrete produkter, der består af beskrivelser af forløb og tilhørende erfaringer, så andre skoler umiddelbart kan kopiere metoden. Beskrivelserne samles i en "Værktøjskasse", som også indeholder konklusionerne fra evalueringen foretaget af SDU. Værktøjskassen, der løbende opdateres, vil være tilgængelig på Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside, så den løbende er tilgængelig for projektets deltagere.


  En vigtig del af projektet, er at få opbygget og beskrevet undervisningsmetoder som andre skoler, der ikke i første omgang er en del af projektet, kan implementere. Herudover vil der være etableret et antal bærende netværk mellem de deltagende uddannelsesinstitutioner.

  Parter

  Styregruppe:

   

  Fredericia Gymnasium 

  IBC Aabenraa

  Odense Katedralskole

  Øvrige parter:

   

  Esbjerg Handelsskole 

  Tronsøskolen Grindsted

  Rosborg Gymnasium og HF

  Rødkilde Gymnasium

  Odense Katedralskole

  Fredericia Gymnasium

  Vejle Handelsskole

  Rantzausminde Efterskole  

  Svendborg Gymnasium og HF

  Ribe Katedralskole  

  Odense Tekniske Skole                                                  

  IBC Aabenraa

  Højer Design Efterskole

  Business College Syd Sønderborg  

  IFPR SDU Odense

  UC Syd Haderslev 

  Studievalg Syd 

  Erhvervsakademiet Sydvest Esbjerg

  Effekt

  Ansøger angiver følgende effekter:

  -      80% af de deltagende elever skal opleve undervisningen inspirerende og motiverende.

  -      90% af de deltagende lærere skal opleve, at de har de rette kompetencer og værktøjer til at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende og motiverende.

  -      Andel af elever med en fraværsprocent på > 8% skal reduceres med 50% i projektperioden.

  Projektet er inddelt i fire faser. I de første tre faser deltager 16 institutioner/skoler med 2 klasser og 4-6 undervisere hver, svarende til ca. 800 elever og 80 undervisere.

  Fra fjerde fase tilføjes 14 nye institutioner/skoler, som hver forventes at deltage med 1 klasse og 2-3 undervisere, og projektet vil i alt omfatte ca. 1150 elever og 120 undervisere.

  Budget

   

  Ansøgt

  Procent

  Indstillet

  Procent

  Uddannelsespuljen

  kr. 9.398.000

  85%

  kr. 9.117.020

  84%

  Egenfinansiering

  kr. 1.712.000

  15%

  kr. 1.712.000

  16%

  Samlet budget

  kr. 11.110.000

  100%

  kr. 10.829.020

  100%

  Det indstillede beløb er reduceret med 280.980 kr. i forhold til det ansøgte beløb.

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes:

  • At projektet i høj grad lever op til Uddannelsespuljens kriterier, og at projektet i høj grad understøtter Syddansk Uddannelsesaftale.
   • I projektet er der parter fra alle typer af ungdomsuddannelser, ligesom det er et samarbejde med folke- og efterskoler samt en række videregående uddannelser. Projektet er dermed et bredt funderet samarbejde.
   • At det er tale om et projekt der lever op til kriterierne vedr. nyhedsværdi.
   • At projektet ligger indenfor det prioriterede indsatsområde vedr. undervisningsmiljø og pædagogik.
  • At projektet på kort sigt vil have en stor effekt på målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt de angivne effektmål indfries.
   • De angivne effektmål vurderes at være ambitiøse men realistiske.
   • Projektet kan på længere sigt indarbejdes på uddannelser, der ikke i første omgang deltager i projektet, hvorved effekten øges.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 9.117.020 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 9.117.020 kr.


  Sagsnr. 10/8672
  4. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet"
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. IBC, Fredericia har på vegne af 22 aktører søgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om 10.171.560 kr. til udvikling af klassen som et læringsfællesskab med særligt fokus på, at de sårbare unge bliver en del af det sociale fællesskab og dermed fastholdt på ungdomsuddannelsen. Projektet understøtter i høj grad Syddansk Uddannelsesaftale og vurderes at have stor effekt på at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ansøgningen indstilles derfor til tilsagn på 9.890.580 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet er direkte udsprunget af Syddansk Uddannelsesaftale fra den ene af de to projektgrupper, som styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale nedsatte december 2009. Projektet involverer et bredt udsnit af aktører fra Syddansk Uddannelsesaftale. Der er 10 ungdomsuddannelser, en 10. klasse og en efterskole direkte involveret i at udvikle konkrete værktøjer til underviserne til at skabe et socialt læringsfællesskab i klassen. Hertil deltager yderligere 10 aktører fra Syddansk Uddannelsesaftale i et advisory board. Projektets målgruppe er de udsatte unge. Målet er at få de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse ved at udvikle værktøjer til at højne deres trivsel og motivation i klassen.

  Projektets leverancer er:

  • En værktøjskasse med 30 konkrete værktøjer til fremme af en relationsskabende og inkluderende undervisning.
  • Værktøjerne skal være enkelt beskrevet og let anvendelige, således at også undervisere, der ikke har deltaget i projektet, umiddelbart vil kunne tage værktøjerne i brug efterfølgende.
  • Værktøjskassen leveres på CD-ROM og downloads fra Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside.

  Parter                                                                            Advisory Board

  Social- og Sundhedsskolen Fyn                                  SDU

  Social- og Sundhedsskolen Syd                                  UC Lillebælt

  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg                           UC Syddanmark

  EUC Vest                                                                        DS, Håndværk og Industri

  EUC Lillebælt                                                                  Ungdomshøjskolen ved Ribe

  Syddansk Erhvervsskole, Vejle og Odense                Charlotteskolen, Vejle

  VUC Fyn                                                                          Tiende Haderslev

  VUC Fredericia                                                               DPU v/Frans Ørsted Andersen

  Fredericia Gymnasium                                                   Vejle Kommune

  Emmerske Efterskole                                                      Efterskoleforeningen.

  10-klasse, Sønderskovsskolen, Sønderborg                    

  IBC, Fredericia/Middelfart, Kolding, Åbenrå.                   

  Effekt

  Ansøger angiver følgende effekter:

  • 90% af eleverne i de berørte klasser oplever, at der er et godt socialt fællesskab.
  • 95% af de lærere der er involveret i projektet skal opleve, at de er klædt på til at skabe et godt socialt fællesskab, som inkluderer alle i klassen.
  • 75% af eleverne i de berørte klasser på de deltagende skoler har en fraværsprocent, der er mindre end 10%.
  • 85% af eleverne i de berørte klasser oplever, at undervisningen er inspirerende og motiverende.
  • 95% af de lærere, der er involveret i projektet oplever, at de har de rette kompetencer og værktøjer til at tilrettelægge en undervisning, der er inspirerende og motiverende for alle i klassen. 

  Der deltager ca. 46 undervisere, 12 ledere og 1150 elever i projektet.

  Budget

   

   

  Ansøgt

  Procent

  Indstillet

  Procent

  Uddannelsespuljen

  10.171.560 kr.

  82%

  9.890.580 kr.

   82%

  Egenfinansiering

    2.194.140 kr.

  18%

    2.194.140 kr.

  18%

  Samlet budget

  12.365.700 kr.

  100%

  12.084.720 kr.

  100%

  Det indstillede beløb er reduceret med 280.980 kr. i forhold til det ansøgte beløb.                              .

   

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes:

  • At projektet i høj grad understøtter Syddansk Uddannelsesaftale idet:
   • Målet er, at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
   • Der er et særligt fokus på sårbare unge, som er et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftale.
   • Der er tale om et bredt samarbejde mellem en række aktører. 
  • At projektet vil få stor effekt på, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, såfremt de angivne effektmål indfries:
   • På kort sigt fordi der er mange elever og undervisere direkte involveret i projektet, som vil kunne få effekt af det.
   • På langt sigt, fordi værktøjerne leveres i en form og formidles på en sådan måde, at andre skoler let vil kunne anvende dem. Effektpotentialet er derfor endnu større.
  • At der er tale om et udviklingsprojekt, som har nyhedsværdi.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 9.890.580 kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 9.890.580 kr.


  Sagsnr. 10/8349
  5. Ansøgning til uddannelsespuljen - "Ung til ung coaching i netværk"
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. VUC Sønderjylland har søgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om 393.000 kr. til projektet ”Ung til ung coaching i netværk”. I projektet skal et antal lærere og kursister på første årgang i en HF-klasse uddannes i den coachende tilgang til samtaler med medstuderende, og der etableres et coachnetværk for kursister med en tilknyttet lærer med tovholder- og superviserfunktion.

  Projektet understøtter kun delvist Syddansk Uddannelsesaftale og vurderes at have begrænset effekt. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  VUC Sønderjylland vil med projektet ”Ung til ung coaching i netværk” uddanne et antal lærere og kursister på første årgang i en HF-klasse i den coachende tilgang til samtaler med medstuderende, og etablere et coachnetværk for kursister med en tilknyttet lærer med tovholder- og superviserfunktion.

  Ansøger ønsker at inddrage de unge i arbejdet med at fastholde sig selv og hinanden i uddannelse ved at give dem metoder til at opnå fokus, afklaring og ejerskab til egen uddannelse og på samme tid rummelighed, tolerance og medansvar for andre unges velfærd og trivsel i skolen.

  Projektets leverancer er:

  ·        Et undervisningsmateriale i coaching og coachende samtaleteknikker målrettet unge.

  ·        En beskrivelse af rammer og metoder til etablering af coaching-netværk for unge.

   

  Parter

  VUC Sønderjylland

   

  Effekt

  Ansøgers angiver følgende effekter:

  -     90% af VUC Sønderjyllands HF-kursister er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med det sociale miljø. I dag er det 78%.

  -     Den ordinære gennemførselsprocent på VUC’s 2-årige HF på ca. 75% forventes øget til 85%.

   

  Der deltager lærere og kursister fra én HF-årgang på VUC Sønderjylland.

   

  Budget

   

   

  Ansøgt

  Procent

  Indstillet

  Procent

  Uddannelsespuljen

  kr. 393.000

  75%

  kr. 0

  0%

  Egenfinansiering

  kr. 126.000

  25%

  kr. 0

  0%

  Samlet budget

  kr. 519.000

  100%

  kr. 0

  0%

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes:

  § At projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale, idet

   o   målet er at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

   o   Projektet ligger inden for indsatsområdet personlige, sociale kompetencer og problemer.

  § At projektet ikke understøtter et bredt funderet samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk uddannelsesaftale, da der er tale om et projekt på en enkelt uddannelsesinstitution.

  § At projektet ikke umiddelbart kan videreføres og udbredes uden yderligere midler.

  § At projektet vil have begrænset effekt på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse,

  o    på kort sigt fordi aktiviteten foregår på en enkelt årgang på en enkelt uddannelsesinstitution.

  o    På lang sigt fordi formidlingen og udbredelsen af projektet er begrænset, da der kun er afsat få midler i budgettet til disse aktiviteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.


  Sagsnr. 10/8382
  6. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Cafe Godt på vej"
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. Svendborg Erhvervsskole har søgt Region Syddanmarks Uddannelsespulje om 1.108.000 kr. til udvikling af et afprøvningsforløb til elever, der vurderes ikke at være uddannelsesparate. Projektet understøtter kun delvist Syddansk Uddannelsesaftale og vurderes at have en begrænset effekt i forhold til at få de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg Erhvervsskole og erhvervsuddannelsesindgangen Mad til Mennesker, vil sammen med UU-centrene på Fyn og Sydfyns Erhvervsforskole udvikle et afprøvningsforløb, som kommunen kan rekvirere som et konkret tilbud i forhold til udspillet i regeringens unge-pakke om, at der skal udvikles og tilbydes forløb til ikke-uddannelsesparate unge. Formålet med afprøvningsforløbet er at give eleverne kompetencerne til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Fokus vil være på hverdagens udfordringer: Kost, bolig, økonomi og personlig hygiejne, fordi det er ansøgers erfaringer, at mange af de frafaldstruede elever har problemer med netop at få hverdagen til at fungere.

  Projektets leverancer er:

  • Et færdigt udviklet fleksibelt afprøvningsforløb, som kommunen kan rekvirere som et konkret tilbud i forhold til udspillet i unge-pakken om, at der skal udvikles forløb til ikke-uddannelsesparate unge.
  • Informationsmateriale til brug i grundskolen og UU-centrene.

  Parter

  Svendborg Erhvervsskole, erhvervsuddannelsesindgangen Mad til Mennesker,

  UU-center Svendborg samt de resterende UU-centre på Fyn, Sydfyns Erhvervsforskole.

   

  Effekt

  Ansøger angiver følgende effekter:

  • Max 10% af eleverne må falde fra uden perspektiv.
  • 27% flere elever skal opleve et godt socialt miljø på skolen/klassen.
  • Max. 10% af eleverne må have en fraværsprocent > 10%.
  • Max. 5% af eleverne må overveje at droppe ud af skolen.
  • Aktørerne i projektet skal give samarbejdet karakteren 10.
  • 95% af eleverne ønsker at påbegynde en uddannelse. 

  Der deltager 2 faglærere og 40-50 elever i projektet.

  Budget

   

   

  Ansøgt

  Procent

  Indstillet

  Procent

  Uddannelsespuljen

  1.108.000 kr.

  87%

  kr. 0

  0%

  Egenfinansiering

  171.000 kr.

  13%

  kr. 0

  0%

  Samlet budget

  1.279.000 kr.

  100%

  kr. 0

  0%

   

  Administrationens vurdering:

  Det vurderes:

  • At projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale idet:
   • Målet er, at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
   • Projektet ligger indenfor indsatsområdet personlige, sociale kompetencer og problemer, idet målgruppen for projektet er de ikke-uddannelsesparate unge.
  • At projektet ikke understøtter et bredt funderet samarbejde mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, da der er tale om et lokalt projekt med få aktører. Dertil udbredes projektet heller ikke til andre aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • At projektet vil have en begrænset effekt på, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse:
   • På kort sigt fordi der kun er meget få elever og lærere direkte involveret i projektet, som vil kunne få effekt ud af det.
   • På langt sigt, fordi formidlingen af projektets leverancer (afprøvningsforløbet) til andre aktører i Syddansk Uddannelsesaftale er svag, og det derfor ikke er sandsynligt, at afprøvningsforløbet vil blive anvendt på andre erhvervsskoler efterfølgende. Dertil er det usikkert, om kommunen vil rekvirere forløbet, da kommunen ikke er part i projektet. 
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.108.000 kr.

  Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.


  Sagsnr. 10/8380
  7. Ansøgning til Region Syddanmarks uddannelsespulje - "Følgeforskning til satspuljeprojekt"
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. Svendborg Erhvervsskole har søgt Region Syddanmarks uddannelsespulje om 1.375.000 kr. til følgeforskning til et satspuljeprojekt. Satspuljeprojektet er støttet af regeringens satspulje med 16,5 mio. kr. og omhandler ”Et sektor- og kulturoverskridende, uddannelseskvalificerende og uddannelsesfastholdende pilotprojekt med fokus på de sociale og personlige kompetencer”. Satspuljeprojektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale. Ansøgningen til regionen vedrører udelukkende den ønskede følgeforskning. Region Syddanmarks uddannelsespulje er en udviklingspulje, der kan anvendes til udvikling af nye tiltag på ungdomsuddannelsesområdet. Puljen kan ikke anvendes udelukkende til forskning. Ansøgningen indstilles derfor til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg Erhvervsskole vil med satspuljeprojektet samle og koordinere indsatsen for de uddannelsessvage børn og unge. Der er tale om et 5½-årigt projekt, der skal etablere og udvikle en transitmentorfunktion, der skal samle og koordinere alle led i indsatskæden i og mellem de forskellige sektorer. I satspuljeprojektet vil der bl.a. blive udviklet og etableret en transitmentorfunktion i samarbejde med 4 folkeskoler, 2 erhvervsskoler, 4 sydfynske kommuner og 2 produktionsskoler. Den væsentligste del af projektet vil foregå i folkeskolerne fra 6. kl. til 9/10 kl. 

  Det er usikkert, om projektet kan videreføres uden tilførsel af midler efterfølgende, ligesom det ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggøres, at projektets leverancer bliver formidlet til gavn for øvrige uddannelsesinstitutioner i regionen.

  Følgeforskningen, som der søges om midler til, vil gennemføre tre delanalyser:

  1)      En analyse af indhold og arbejdsformer på folkeskole, EUD og produktionsskole.

  2)      En undersøgelse af de udsatte elevers interesser, forestillinger og veje.

  3)      En undersøgelse af lærernes, mentorernes og vejledernes forestillinger og praksis i mødet med de unge.

  Projektets leverancer er:

  §  Undersøgelserne afrapporteres i form af to rapporter samt et kort handlingskatalog.

  Parter

  Satspuljeprojektet har følgende parter:

  UU-center Sydfyn

  Social- og sundhedsskolen i Svendborg

  Faaborg-Midtfyn produktionsskole

  Produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole

  Marstal skole – Ærø kommune

  Ørsted skolen – Langeland kommune

  Sundskolen – Faaborg-Midtfyn kommune

  Østre Skole – Svendborg kommune.

   

  Effekt

  Ansøgeren forventer, at følgeforskningen vil bidrage til at dokumentere satspuljeprojektets effekter.

  Satspuljeprojektet vil omfatte ca.100 elever i alt på de 4 folkeskoler samt efterfølgende 24 nye elever i 6. klasserne hvert år, i alt ca. 200 elever. Målet er, at alle elever fastholdes og gennemfører et grundforløb på erhvervsskolerne.

  Effekten af følgeforskningen alene kan ikke opgøres.

  Budget

   

   

  Ansøgt

  Procent

  Indstillet

  Procent

  Uddannelsespuljen

  kr. 1.375.000

  100%

  kr. 0

  0%

  Egenfinansiering

   0

  0%

  kr. 0

  0%

  Samlet budget

  kr. 1.375.000

  100%

  kr. 1.375.000

  100%

  Bemærkning: Det totale budget for hele satspuljeprojektet er 17.875.000 kr., hvoraf satspuljemidler finansierer med 16.500.000 kr., og Region Syddanmark ansøges om det resterende beløb på 1.375.000 kr. til følgeforskningsdelen. Egenfinansieringen er ikke opgjort i kroner, men skolerne lægger dertil egne timer i projektet.

   

  Administrationens vurdering

  Det vurderes:

  • At satspuljeprojektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og et af de prioriterede indsatsområder.
  • At der ikke udvikles noget konkret i følgeforskningen, som andre skoler efterfølgende vil kunne bruge og implementere i deres praksis uden tilførsel af yderligere midler. Der er derfor ikke tale om et udviklingsprojekt.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At udvalget anbefaler forretningsudvalget at indstille til regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.375.000 kr.

  Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at ansøgningen modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til ansøger med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Syddansk Uddannelsesaftale.


  Sagsnr. 10/12359
  8. Forslag til revision af råstofplanen for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. Forslag til revision af ”Råstofplan 2008 for Region Syddanmark” fremlægges til afgørelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog ”Råstofplan 2008 for Region Syddanmark” den 23. februar 2009. Råstofplanen er en plan for den fremtidige indvinding og forsyning, der fortrinsvis omfatter råstofferne ler, bentonit, klæg, sand, grus og sten.

  Råstofplanen er udarbejdet med det formål at sikre forsyningen med råstofferne ler, sand, grus, sten og klæg på et bæredygtigt grundlag. Råstofplanen indeholder arealreservationer til graveområder, hvor der kan meddeles tilladelser til indvinding af råstoffer. Råstofplanen indeholder desuden råstofinteresseområder, hvor en nærmere kortlægning og planlægning skal gennemføres, før der tages stilling til eventuelle udlæg som graveområder. Endelig indeholder planen retningslinier for kommunernes administration af råstofindvindingstilladelser samt redegørelser for den nuværende forsyning med råstoffer.

  Ifølge råstoflovens §6a skal regionsrådet gennemgå råstofplanen hvert fjerde år og vurdere, om der er behov for justeringer eller revision af planen. Vedlagte plandokument har til formål at belyse behovet for revision af råstofplanen.

  Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil skal regionsrådet indkalde ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse.

  Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 uger.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplan, der udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler,

  -  at regionsrådet gennemfører en revision af Råstofplan 2008 med henblik på vedtagelse i 2012.

  -  at regionsrådet indkalder ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet i perioden 25. 

     oktober til 20. december 2010.  Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler, at regionsrådet gennemfører en revision af Råstofplan 2008 med henblik på vedtagelse i 2012 samt, at regionsrådet indkalder ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet i perioden 25. oktober til 20. december 2010. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse.

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om revision af råstofplanen. Plancherne er vedlagt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/11298
  9. Ansøgning om tillæg til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Resume
   

  OBS På møde i regional udv.-udvalget 6. sept. ”Kogsgaard Jord & miljø rådgivning” har genfremsendt ansøgning om udvidelse af eksisterende grusgrav i Vejle kommune.  Naturklagenævnet har ændret en tilladelse meddelt af Vejle Kommune til et afslag under henvisning til at det ansøgte ligger udenfor råstofplanens graveområder. Tilladelse til det ansøgte kan derfor kun meddeles, hvis råstofgraveområdet udvides med 2,5 ha.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er den 16. maj 2008 ansøgt om at udvide en eksisterende grusgrav med ca. 2,5 ha til indvinding af sand, grus og sten. Den nuværende grusgrav ligger indenfor råstofplanens graveområde ved Sødover i Vejle Kommune.  Det ansøgte graveareal ligger i umiddelbar forlængelse af den eksisterende grusgrav, men udenfor graveområdet.

  Vejle Kommune meddelte tilladelse til det ansøgte den 19. august 2008 før, at råstofplanen blev vedtaget. Naturklagenævnet ændrede tilladelse meddelt af Vejle Kommune til et afslag på baggrund af en klage fra en nabo til grusgraven under henvisning til, at det ansøgte lå udenfor råstofplanens graveområder.

  ”Kogsgaard Jord & miljø rådgivning” har genfremsendt ansøgning for grusentreprenør Eigil Jensen A/S om udvidelse af eksisterende grusgrav på matr. nr. 3g Sødover by, Nørup, Vejle kommune.

  Tilladelse til det ansøgte kan derfor kun meddeles, hvis råstofgraveområdet udvides med 2,5 ha.

  Der er ikke konstateret ændrede forudsætninger eller andre arealinteresser siden, at Vejle Kommune meddelte tilladelse den 19. august 2008 på sædvanlige vilkår for indvinding.

  Før udarbejdelse af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet i henhold til råstoflovens §6a, stk. 1. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse (foroffentlighedsfasen).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet at sætte foroffentlighedsfasen for et råstofplantillæg i gang for det ansøgte område.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet at sætte foroffentlighedsfasen for et råstofplantillæg i gang for det ansøgte område.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8094
  10. Benchmarking mellem Danmarks Designskole og Designskolen Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ifølge det nye Finanslovsforslag for 2011, vil Designskolen Kolding bevilliges færre midler i 2011 end Danmarks Designskole. Det betyder, at Designskolen Kolding vil have noget færre midler til rådighed pr. studerende end Danmarks Designskole.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge det nye Finanslovsforslag for 2011, så skal Designskolen Kolding bevilliges 41 mio. kr. i 2011, hvilket giver en samlet bevilling pr. studerende på 124.620 kr.  Til sammenligning bevilliges Danmarks Designskole 84,5 mio. kr., hvilket giver en samlet bevilling pr. studerende på 156.772 kr.

  I 2010 var Designskolen Koldings bevilling på 41,3 mio. kr. og Danmarks Designskole på 86,5 mio. kr. Omregnes det til en enhedsomkostning til uddannelse og forskning pr. studerende pr. år, medfører det ca. 10.000 kr. mindre pr. studerende på Designskolen Kolding end på Danmarks Designskole.

  Ifølge skolernes årsrapporter fra 2009 har Designskolen Kolding opfyldt 20 af de fremsatte 22 mål i resultatkontrakten, hvor Danmarks Designskole har opfyldt 12 ud af de fremsatte 20 mål. Eksempler på mål: gennemførelsesprocent, frafald, erhvervspartnerskaber, markedsføring, ekstern finansiering, erhvervs ph.d.’er m.v.

  Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, gennemførte i juli 2010 en evaluering af de to designskoler mhp. indstilling til Akkrediteringsrådet. Uddannelserne vurderes på 13 kriterier, herunder beskæftigelse, opbygning og indhold samt internationalisering. Designskolen Kolding opfyldte alle kriterier, mens Danmarks Designskole ikke opfyldte to (faciliteter og materielle ressourcer samt systematisk og løbende kvalitetsarbejde).

  I 2010 blev en international forskningsevaluering af designforskningen 2004-2009 ved Designskolen Kolding og Danmarks Designskole fremlagt. Det blev blandt andet anført om forskningsniveauet på Designskolen Kolding at:

   ”Niveauet kan med god grund betegnes ved, at det svarer til de internationale standarder for designforskning udøvet ved designuddannelses­institutioner verden over.”

  Ligeledes blev følgende anført om forskningen på Danmarks Designskole:

  Forskningen præsenteret for Panelet er af god og på nogle områder fremragende kvalitet, på trods af den korte historie for forskningen på denne forholdsvis lille designskole.”

  Sammenlignes de to designskoler på den gennemsnitlige ledighedsprocent for dimittender for 2007 ses det, at 15,5 pct. af Designskolen Koldings dimittender var ledige mod 17,8 pct. fra Danmarks Designskole.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at notatet sendes til Folketingets kulturudvalg m.fl. samt, at der anmodes om foretræde for udvalget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8027
  11. Budget på Regional Udviklings område
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil give en kort overordnet orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om budget på Regional Udviklings område. Plancherne er vedlagt.


  Sagsnr. 10/8027
  12. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Intet.


  Sagsnr. 10/8027
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Afdelingschef Jakob Sønderskov Weber orienterede om, at der er planlagt en besigtigelse for udvalget af Håre, Middelfart Kommune, den 27. september 2010 kl. 9.30-11.30 samt, at der planlægges en besigtigelse af Kærgaard Plantage i forbindelse med et udvalgsmøde.

  Margot Torp foreslog, at udvalget drøfter behovet for uddannelser på videregående niveau inden for logistik-området.

  Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen orienterede om organiseringen af Regional Udvikling og Vækstforum. På næste møde gives en orientering om Vækstforum og andre samarbejdsfora. 

  Udvalget drøftede Region Syddanmarks opstilling af en kandidat til en eller flere næstformandsposter i AER´s komiteer.

  Udvalget drøftede Sydtrafiks henvendelse vedr. Region Midtjyllands ønske om nedlæggelse af julenatbusserne Vejle-Nr. Snede og Vejle-Uldum. 


  Sagsnr. 10/8027
  14. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde afholdes mandag den 11. oktober 2010 kl. 15.00 på Alsion i Sønderborg. Der er møde i Udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan først.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-09-2010
   

  Næste møde er på Alsion i Sønderborg den 11. oktober 2010 kl. 15.00. Der er først møde i udvalget vedr. planlægning af Regional UdviklingsPlan.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap