Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kontaktforum for handicap - referat 23-09-2010

 

Mødedato
23-09-2010 Kl. 14:00

Mødested
Mødeværelse 4

Medlemmer
Bente Gertz, Jytte Lauridsen, Carsten Abild, Susanne Linnet, Ole Finnerup Larsen, Torben W. Smith, Jette Harild, Karen Thomsen, Ole Lennart Hansen, Gitte Stærk, Ejner Schmidt

Afbud:

Susanne Linnet, Torben W. Smith, Jytte Lauridsen, Jette Harild og Ole Finnerup Larsen.

 

Dagsorden

 1. Velkomst ved formand Bente Gertz
 2. Præsentation af medlemmerne af Kontaktforum for Handicap
 3. Gennemgang af kommissorium
 4. Introduktion til det sociale område - herunder organisation og driftsvilkår
 5. Rammeaftale 2011 på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark
 6. Status vedr. takstreduktion
 7. Orientering om udrulning af Boligplanen indenfor det sociale område
 8. Drøftelse af emner til kommende møder i Kontaktforum for Handicap
 9. Orientering vedr. udpegning af medlem til dommerkomiteen vedr. Region Syddanmarks åbenhedspris
 10. Gensidig orientering
 11. Forslag til mødekalender for resten af 2010 og for 2011
 12. Eventuelt

 

 

1. Velkomst ved formand Bente Gertz

Sagsnr:

10/9621

Beslutning

Bente Gertz bød velkommen til medlemmerne af Kontaktforum for Handicap. Det blev beklaget, at møderækken er startet sent.

Sekretariatsfunktionen varetages af Kirsten Frost Lorenzen, som kan kontaktes på tlf. 7663 1052 eller på mail kirsten.frost.lorenzen@regionsyddanmark.dk

 

 

2. Præsentation af medlemmerne af Kontaktforum for Handicap

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Præsentation af medlemmerne af Kontaktforum for Handicap.

 

Beslutning

Bente Gertz blev præsenteret som formand for Kontaktforum for Handicap i henhold til regionsrådets beslutning i januar 2010.

Ligeledes blev Gitte Stærk fra Danmarks Psoriasisforening præsenteret som næstformand i henhold til regionsrådets beslutning i juni 2010.

Bilag:

 

 

 

3. Gennemgang af kommissorium

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Gennemgang af kommissorium.

 

Beslutning

Kommissoriet blev gennemgået, og Bente Gertz understregede vigtigheden af, at have et kontaktforum, hvor bruger- og pårørendeorganisationer kan komme i dialog med politikerne i regionen. Bente Gertz gjorde opmærksom på, at Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme ud og se nogle af regionens sociale tilbud, såfremt der måtte være interesse for dette.

Bilag:

 

 

 

4. Introduktion til det sociale område - herunder organisation og driftsvilkår

Sagsnr:

10/13661

Resumé

Socialområdet og psykiatriområdet er pr. 1 juni 2010 organiseret således, at Agnete Philipsen er direktør for begge områder.

Lovgivningen på det sociale område betyder, at Region Syddanmark har en lovbestemt leverandørpligt for en række af de sociale tilbud, som amterne tidligere drev, og som hvert år koordineres i en rammeaftale med kommunerne.

 

Sagsfremstilling

Pr. 1 juni 2010 er socialområdet og psykiatriområdet organiseret således, at Agnete Philipsen er direktør for begge områder. Der er en fælles psykiatri- og socialstab, men derudover videreføres socialområdet og psykiatriområdet som 2 selvstændige driftsområder. Fordelen ved en fælles direktør og stab er, at regionen i højere grad vil udnytte mulighederne for at tænke på tværs af de to områder. Mange af de borgere, der modtager specialiserede sociale tilbud, har også psykiatriske problemstillinger og derfor er det en fordel, at der nu bliver en tættere kobling til psykiatrien.

Lovgivningen på det sociale område betyder, at Region Syddanmark har en lovbestemt leverandørpligt for en række af de sociale tilbud som amterne tidligere drev. Leverandørpligten aftales hvert år i en rammeaftale med kommunerne. I forhold til det sociale område er det dog kommunerne som har beslutningskompetencen i forhold til om man ønsker at hjemtage et tilbud drevet af Region Syddanmark. På møde i kontaktudvalget (borgmestre og regionsrådsformand) den 10 maj 2010 drøftede man en række problemstillinger vedrørende anvendelsen af de specialiserede tilbud i Syddanmark. På baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet notat om volumen og udviklingen på det specialiserede sociale område indenfor rammeaftalen. Notatet viser bl.a.:

 • At Region Syddanmark i 2007 var driftsherre for 25 % af pladserne på rammeaftaleområdet, mens andelen i 2010 er faldet til 15 %. Region Syddanmark budget for rammeaftaleområdet udgør i 2010 25 % af det samlede budget.
 • At der i perioden 2007-2010 er overdraget 15 tilbud til kommunerne og der er truffet beslutning om overdragelse af 1 tilbud til kommunerne pr. 1 januar 2011. Pr. 1. januar 2011 er der også truffet beslutning om, at Region Syddanmark overtager et kommunalt drevet tilbud til mennesker med misbrug.
 • At det er kendetegnet ved de tilbud der er drevet af Region Syddanmark, at de er karakteriseret som højt specialiseret, mens kommunerne også driver højt specialiserede tilbud samtidig med at de også driver et stort antal specialiserede og mindre specialiserede tilbud
 • At Region Syddanmark oplever en vigende efterspørgsel efter pladser på bl.a. specialbørnehaver for børn med autisme, åbne pladser til børn og unge på Egely samt landsdels- og landsdækkende tilbud til hørehæmmede. Derimod oplever Region Syddanmark øget efterspørgsel til udsatte børn og unge, domfældte udviklingshæmmede, psykiatriske lidelser samt unge og voksne mennesker med autisme.

 

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

 

Beslutning

Formand Bente Gertz orienterede om, at i forbindelse med at den tidligere socialdirektør gik på pension er Agnete Philipsen blevet direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Syddanmark.

I forhold til regionens driftsvilkår blev der orienteret om, at regionen er entreprenør på det sociale område og skal have kommunernes godkendelse, såfremt regionen ønsker at etablere nye tilbud til en målgruppe eller udvide antallet af pladser på et eksisterende tilbud. Dertil kan kommunerne vælge at overtage driften af de tilbud regionen driver. I perioden 2007-2010 er der i alt overdraget 15 tilbud til kommunerne. Såfremt en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud, skal de meddele dette til regionen senest den 1. maj. 

Der blev orienteret om, at regionen oplever, at der på Egelys åbne afdelinger er en vigende efterspørgsel efter pladser, og at der pt. er lukket 2 af de 4 åbne afdelinger. Pr. 1. januar 2011 overdrages et tilbud til regionen, som i dag drives af Tønder kommune. Målgruppen for tilbuddet er misbrugere og regionen vil kvalificere kvaliteten af indsatsen. Pr. 1. januar 2011 overdrager regionen Trindvold til Kolding kommune. Målgruppen for tilbuddet er udviklingshæmmede.

Der var en drøftelse blandt medlemmerne i Kontaktforum vedr. opsigelsesfrister på tilbuddene. Ole Lennart Hansen (LEV) finder det problematisk, at der er korte opsigelsesfrister, idet man, som pårørende, har ringe mulighed for at forberede borgeren på at skulle flytte.

Det blev præciseret, at når en kommune har udskrevet en borger fra et regionalt drevet tilbud, så er det kommunen, der har ansvaret for den pågældende borger. Ligeledes er det kommunens ansvar at udarbejde handleplaner for borgere, der er indskrevet på et regionalt drevet tilbud.

Bilag:

 

 

 

5. Rammeaftale 2011 på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark

Sagsnr:

10/7749

Resumé

Rammeaftalen er en årlig lovpligtig aftale, der indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen. Hovedformålet med aftalen er at sikre det rette udbud af tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til borgerne i Syddanmark.

Det er Regionerne, der har ansvar for at udarbejde forslag til rammeaftalen, hvilket sker i et tæt samarbejde med kommunerne.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er en årlig lovpligtig aftale, der indgås mellem regionsråd og kommunalbestyrelserne i regionen. Hovedformålet med aftalen er at sikre det rette udbud af tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til borgerne i Syddanmark.

Det er Regionerne, der har ansvar for at udarbejde forslag til rammeaftalen, hvilket sker i et tæt samarbejde med kommunerne.

Der tegner sig følgende udviklingstendenser og behov på rammeaftalens område i 2011:

Forstærket behov for at følge udviklingen i kapaciteten af pladser, idet flere kommuner planlægger at oprette flere tilbud/udvide antallet af pladser på eksisterende tilbud.

Kommunerne viderefører strategierne om høj grad af selvforsyning og beskriver en række beslutninger og planer om at oprette tilbud lokalt.

Flere kommuner angiver, at man fortsat forventer at købe specialiserede pladser hos andre udbydere.

En øget efterspørgsel efter pladser til blandt andet borgere med autisme, sindslidelser, senhjerneskade og visse grupper af udviklingshæmmede.

Kommunerne ønsker, at der fortsat skal være fokus på udviklingen af særforanstaltninger/ enkeltmandsprojekter samt særligt høje takster.

I Rammeaftale 2011 er aftalt at drøfte følgende temaer i 2011:

 1. Den fremtidige koordinering af det specialiserede socialområde
 2. Kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde
 3. Eventuel etablering af specialiserede tilbud til børn og unge med psykiatriske lidelser samt børn og unge med misbrug.
 4. Effektivisering og innovation på det specialiserede socialområde
 5. Konsekvenser af ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service (sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar)
 6. Forsyningssikkerhed

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni 2010 blev det aftalt, at regeringen fremlægger lovforslag i efteråret 2010 om forenkling af de sociale rammeaftaler samt om at ansvaret for at koordinere området via udarbejdelse af rammeaftalen overgår fra regionerne til kommunerne.

Der vil på mødet blive givet en orientering om Rammeaftale 2011, herunder de udfordringer der tegner sig på det specialiserede socialområde.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Beslutning

Chefkonsulent Pauline Lunding orienterede om arbejdet med rammeaftale 2011 og hvilke tendenser der er på det specialiserede sociale område.

Udgangspunktet for rammeaftalen er, at der er fokus på borgerne og at de får det tilbud, som de har brug for. Rammeaftalen indeholder både en faglig og økonomisk dimension. I forhold til den faglige del, er der, bl.a. i regi af rammeaftalen, etableret 7 faglige netværk med repræsentanter fra hele Syddanmark. Derudover har rammeaftalen i perioden 2007-2010 indeholdt fokusområder, som er igangsat på baggrund af kommunernes årlige indberetninger til rammeaftalen. I rammeaftale 2011 er der i stedet for fokusområder beskrevet særlige temaer om udviklingstendenser og behov, som Det Administrative Samarbejdsforum skal drøfte. I forhold til den økonomiske del er det, i regi af rammeaftalen, at taksterne og takstprincipperne aftales – og dermed prisfastsættelsen på ydelserne på det specialiserede sociale område. Dette betyder, at der på tværs af kommunerne og regionen i Syddanmark er gennemsigtighed og ensartede beregningsprincipper i forhold til den økonomiske del.

Tendenserne i rammeaftale 2011 er,

 • at kommunerne ønsker i vidt omfang at være selvforsynende af pladser, så de i mindst mulig grad skal købe eksterne pladser. Argumentet herfor er bl.a., at borgerne er tæt ved de pårørende og i vante omgivelser (nærhedsprincippet), ligesom kommunerne ofte har ønske om at drive tilbud til egne borgere.
 • øget fokus på kapaciteten og forsyningsikkerheden på det specialiserede sociale område
 • specialiseringen – herunder om der sker en afspecialisering af tilbuddene
 • øget fokus på udgifterne, herunder særligt de dyre enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger.

Ole Lennart Hansen (LEV) gjorde opmærksom på, at Danske Handicaporganisationer har den holdning, at man skal bevare de specialiserede tilbud og opfordrer til, at regionen skal være med til at fremhæve, at der er behov for højt specialiserede tilbud på det sociale område.

Der var en drøftelse omkring, hvilke tendenser der er i kommunerne vedrørende tilbudstyper og, hvorvidt borgerne sikres et specialiseret tilbud i kommunen. Regionen orienterede om, at der er en tendens til, at kommunerne etablerer tilbud til flere målgrupper. Regionen oplever endvidere, at kommunerne ikke længere visiterer til regionens specialbørnehave til børn med autisme, hvorfor denne forventes lukket medio 2011.

Pr. 1. august 2010 trådte en ny lovgivning i kraft, som betyder, at handle- og betalerkommune i langt de fleste tilfælde vil være den samme kommune. Lovændringen kan betyde, at kommunerne vil lave individuelle aftaler på serviceniveauet på samme tilbud. Såfremt der måtte komme sådanne henvendelser, vil regionen være forbeholden overfor dette, idet holdningen er, at borgere på regionens tilbud skal have det samme serviceniveau. I Det Administrative Samarbejdsforum har problemstillingen været drøftet, og her var der opbakning til, at der skal være nogle hensigtsmæssige spilleregler på serviceniveauet.

Der blev spurgt til, hvilke klagemuligheder man som bruger har, såfremt man er utilfreds med den ydelse der bliver givet på et socialt tilbud. Der blev orienteret om, at såfremt man ønsker at klage over en sag, skal man henvende sig til det sociale klagenævn og derefter ankestyrelsen.

Bilag:

 

 

 

6. Status vedr. takstreduktion

Sagsnr:

10/8731

Resumé

Kommunekontaktrådet i Syddanmark har anbefalet alle udbydere på det specialiserede socialområde, at reducere de samlede omkostninger og hermed taksterne på det specialiserede socialområde med 2 % i 2011 og 3 % i 2012. Region Syddanmark har i brev til KKR svaret, at man ikke umiddelbart vil imødekomme KKR´s opfordring til takstreduktioner i 2011 og 2012.

Sagsfremstilling

I brev af 7. juni 2010 har Kommunekontaktrådet (KKR) Syddanmark anbefalet alle udbydere på det specialiserede socialområde, at reducere de samlede omkostninger og hermed taksterne på det specialiserede socialområde med 2 % i 2011 og 3 % i 2012. Baggrunden er, at kommunerne i de senere år har oplevet ganske betydelige stigninger i udgifterne til det specialiserede socialområde. Med udgangspunkt i henvendelsen fra KKR er der gennemført en nærmere analyse af takstudviklingen for de regionale institutioner.

Analysen dokumenterer ikke ekstraordinære stigninger i taksterne i de seneste år på den del af det specialiserede socialområde, der er omfattet af rammeaftalen. Herudover viser bl.a. KL’s egne analyser, at de væsentligste årsager til væksten i kommunernes udgifter på det specialiserede socialområde skal findes inden for specialundervisningen på børn og unge området. Der er her tale om områder, der med enkelte undtagelser, alene drives af kommunerne. Region Syddanmark har i et brev til KKR svaret, at man ikke umiddelbart vil imødekomme KKR´s opfordring til takstreduktioner i 2011 og 2012.

Begrundelserne er, at Region Syddanmark på opfordring fra KKR gennemførte besparelser i 2009, hvorfor det i meget begrænset omfang er muligt, at finde yderligere besparelser, der ikke medfører serviceforringelser for brugerne. Region Syddanmark har dog altid fokus på at effektivisere tilbuddene. Med udgangspunkt i den nu ændrede lov om retssikkerhed (ændringen omkring handle- og betalingskommuner) vil Region Syddanmark løbende sammen med handlekommunerne vurdere serviceniveauet i forhold til den enkelte borger. I den forbindelse vil Region Syddanmark også sammen med kommunerne vurdere mulighederne for effektivisering af den støtte, der ydes den enkelte borger.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Bente Gertz orienterede om, at regionen i 2010 har sparet 2 % på det sociale område, og at det har haft konsekvenser bl.a. i forhold til efteruddannelse af personale på de sociale tilbud. Regionen har stor forståelse for kommunernes økonomiske situation, og regionen vil bestræbe sig på at være effektive og økonomisk rationelle og nå så langt som muligt med kommunernes mål om yderligere besparelser i 2011 og 2012. Det blev dog understreget, at regionen ikke vil bruge "grønthøstermetoden", men vil kigge individuelt på tilbuddene. Det blev ligeledes understreget, at kvalitet er nøgleord på regionens tilbud, og at regionen ikke vil devaluere den faglige standard på baggrund af kommunernes sparekrav. Flere repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer udtrykte bekymring for kommunernes økonomiske situation, og hvilken betydning det vil få for fagligheden på de sociale tilbud.

Bilag:

 

 

 

7. Orientering om udrulning af Boligplanen indenfor det sociale område

Sagsnr:

09/14935

Resumé

Den Langsigtede plan for boliger og andre bygninger indenfor det sociale område i Region Syddanmark er nu godt i gang med at blive ført ud i livet.

Sagsfremstilling

Den Langsigtede plan for boliger og andre bygninger indenfor det sociale område i Region Syddanmark er nu godt i gang med at blive ført ud i livet.

Planen der blev godkendt i Regionsrådet i nov. 2009 er delt op i 2 perioder på hvert 5 år hvor projekterne er prioriteret. Denne prioritering er dels udsprunget af hvor meget det enkelte tilbud trænger til at blive renoveret tilbygget eller nybygget, dels ud fra et ønske om at få flest mulige projekter i gang hurtigst muligt.

Det vil sige, at der arbejdes på flere niveauer på de forskellige projekter. På nogle projekter arbejdes der med grundkøb samtidig med, at der på et andet projekt udarbejdes byggeprogram eller projekteres, mens der er projekter, der er kommet til en decideret byggefase.

På mødet vil der blive givet en orientering om stadiet for boligplanens udrulning, ligesom der vil komme en orientering om hvor de enkelte projekter er i forløbet.

Udover de projekter der er i Boligplanen arbejdes der på projekter som direkte eller inddirekte er udløbere af planen. Eksempelvis har Kastaniely fået nye lokale til administrationen i lejede lokaler i Fåborg. Herefter er vi p.t. i gang med at renovere og ombygge den gamle administration på Brahesvej til skolestuer. Når dette projekt er afsluttet, forventer Kastaniely at kunne samle hele skolefunktionen på Brahesvej.

Ydermere arbejdes der som altid på projekter, hvor der er et behov for flere pladser. Et eksempel på dette er Kirkevej i Kværndrup, hvor der p.t. ombygges og nybygges for at skabe 20 nye pladser til voksne med autisme. Kirkevej organiseres som en afdeling under autismecenter Holmehøj i Ringe.

Alle projekterne tilsammen gør, at det hele tiden er vigtigt at have for øje om der arbejdes på de rigtige projekter, med den optimale fremdrift. Er et projekt gået i stå må der sadles om og sættes gang i noget andet, således ventetiden på det første projekt udnyttes optimalt. Planen tilpasses løbende virkeligheden for at holde den optimale fremdrift i projekterne.

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning

Afdelingschef Torben Steen Nielsen orienterede om status for udrulningen af boligplanen på det sociale område. I forbindelse med boligplanen er standarden af de eksisterende tilbud blevet vurderet, og der er på den baggrund udarbejdet en byggeplan, som er delt op i 2 tidsforløb. Planen er lavet fleksibel og der er taget højde for, at hvis der sker forsinkelser i et byggeprojekt, kan de bevilligede midler anvendes til at fremme et andet projekt. Derved sikres, at der konstant er fremdrift i byggeplanen. Det største projekt i boligplanen er, at få moderniseret det tidligere Strandvænget. Derudover arbejdes der pt. på, at købe grunde til nybyggeri bl.a. i forhold til etablering af en ny sikret institution. I forbindelse med køb af nye grunde er der en række udfordringer, bl.a. i forhold til at få projektet tilpasset kommunernes lokalplaner. I forhold til Østruplund har regionen valgt at etablere et nyt tilbud i samme område, hvor det eksisterende tilbud allerede ligger. Fordelene ved dette er, at borgerne allerede er accepteret i lokalområdet, og der er gode beskæftigelsesmuligheder, bl.a. påtænkes at det eksisterende tilbud skal udgøre et beskæftigelsestilbud.

I forbindelse med boligplanen inddrages de enkelte tilbuds bruger- og pårørenderåd.

Udover boligplanen er der også en række andre byggeprojekter, som vedrører udvidelse af eksisterende tilbud, bl.a. er der igangsat et udviklingsprojekt på Børnehusene med henblik på etablering af en specialinstitution i Odense. Dette sker i dialog med Odense kommune

 

 

8. Drøftelse af emner til kommende møder i Kontaktforum for Handicap

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Der ønskes en dialog i Kontaktforum for Handicap vedrørende emner til fremtidige møder. Sekretariatet vil derfor opfordre medlemmerne til på forhånd at have gjort sig overvejelser omkring relevante emner.

Sagsfremstilling

Der ønskes en dialog i Kontaktforum for Handicap vedrørende emner til fremtidige møder. Sekretariatet vil derfor opfordre medlemmerne til på forhånd at have gjort sig overvejelser omkring relevante emner.

Forslag til emner til kommende møder er:

1. Transport af handicappede

2. Status for Den danske Kvalitetsmodel på socialområdet

 

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Der var enighed om at følgende punkter skal på dagsordnen til kommende møder i Kontaktforum:

 • Ole Lennart Hansen (LEV) opfordrede til, at handicapkonventionen skal dagsordenssættes på et kommende møde i Kontaktforum. Det er oplevelsen, at det går langsomt med at få implementeret Handicapkonventionen. Ole Lennart Hansen udarbejder oplæg i samarbejde med sekretariatet.
 • Bente Gertz foreslog et dagsordenspunkt vedrørende handicapkørsel; bl.a. i forhold til problematikken omkring ventetider. Handicapkørsel er en kommunal opgave, men det vil alligevel være relevant at drøfte det i Kontaktforum og få en fælles holdning til emnet.
 • Tilsyn – Der blev udtrykt bekymring for hvordan kvaliteten er på de sociale tilbud efter en besparelse på 2% og tilsynskonceptet ligeledes er blevet reduceret.
 • Status for Den Danske Kvalitetsmodel på socialområdet.
 • Hvad er der af visioner for det faglige arbejde på de socialpsykiatriske tilbud.

Det blev besluttet, at det skal være et løbende punkt på dagsordnen, at komme med forslag til kommende emner i Kontaktforum.

 

 

9. Orientering vedr. udpegning af medlem til dommerkomiteen vedr. Region Syddanmarks åbenhedspris

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Næstformand Gitte Stærk er udpeget til dommerkomiteen til Region Syddanmarks åbenhedspris.

Sagsfremstilling

Næstformand Gitte Stærk er udpeget til dommerkomiteen til Region Syddanmarks åbenhedspris. Udpegningen er foregået pr. mail blandt repræsentanterne fra Dansk Handicaporganisation grundet den korte tidsfrist.

Fakta om åbenhedsprisen: Regionens åbenhedspris gives til en afdeling, tilbud, sygehus eller institution, der kan dokumentere, at de er god til at praktisere regionens værdier åbenhed, dialog og inddrage borgere og brugere. Dommerkomiteen er sammensat af repræsentanter fra patientforeninger, pårørende med kendskab til det sociale område, regionsrådet og pressen. I 2010 har dommerkomiteen følgende sammensætning:

 • Poul Nyrup Rasmussen, SIND-ambassadør og tidligere statsminister
 • Peter Orry, Chefredaktør for Jyske Vestkysten
 • Steen Andersen, Psykiatrisk Dialogforum
 • Gitte Stærk, Kontaktforum for Handicap
 • Hanne Grønborg, Sundhedsbrugerrådet
 • Margot Torp, regionsrådsmedlem
 • Carl Holst, regionsrådsformand

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Der blev orienteret om, at Gitte Stærk er udpeget som repræsentant til dommerkomiteen. Første møde afholdes den 26. oktober 2010.

 

 

10. Gensidig orientering

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Mulighed for at orientere hinanden gensidigt vedrørende aktuelle begivenheder og udfordringer inden for social- og handicapområdet.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at orientere om aktuelle begivenheder og udfordringer inden for social- og handicapområdet.

Indstilling

Til drøftelse.

 

Beslutning

Karen Thomsen (SIND) orienterede om, at SIND på Fyn er gået sammen med de andre bruger- og pårørendeorganisationer og afholder Sindets dag den 7. oktober 2010. Socialministeriet har sponseret midler til dagen. Regionen er involveret i dagen gennem psyk-info og børne- ungdomspsykiatrien.

Gitte Stærk (Danmarks psoriasisforening) orienterede om, at kommunerne har fjernet vederlagsbetalt fysioterapi. Det betyder, at fysioterapien bliver fjernet og personalet på plejestederne selv skal står med opgaven. Er der gjort sig tanker omkring hvordan det skal håndteres? Sekretariatet undersøger, hvordan det forholder sig på de regionale tilbud.

Ole Lennart Hansen (LEV) orienterede om, at han gennem en årrække har arrangeret cykelløbet Tour de Bornholm, som er et af de største i norden. I år har der været en stærk nedgang pga. besparelser, både fra kommunale og regionale tilbud. Derudover orienterede han om, at LEV har landsmøde i næste uge, hvor fokus er på handicapkonventionen herunder, hvilke retstilstande der opstår, når man får en konvention.

 

 

11. Forslag til mødekalender for resten af 2010 og for 2011

Sagsnr:

10/9621

Resumé

Forslag til mødeplan for resten af 2010 og for 2011

 

Sagsfremstilling

Forslag til sidste møde i 2010:

 • Torsdag den 2. december 2010

 

Forslag til mødeplan for 2011:

 • Torsdag den 24. februar 2011
 • Torsdag den 16. juni 2011
 • Torsdag den 22. september 2011
 • Torsdag den 10. november 2011

 

Alle møderne er fra kl. 14:00 - 16:00

 

Indstilling

Til drøftelse og godkendelse.

Beslutning

Mødedatoerne blev godkendt.

Der var opbakning til, at der, ligesom i tidligere år, skal afholdes et møde hvor repræsentanter fra bruger- og pårørenderåd på regionens tilbud også kan deltage. Det blev besluttet, at et sådant møde kan afholdes i juni 2011.

 

 

12. Eventuelt

Sagsnr:

10/9621

Beslutning

I oktober skal regionsrådet have en temadrøftelse vedr. socialområdet. På baggrund af disse drøftelser skal der udarbejdes et oplæg til et strategipapir, som skal godkendes i regionsrådet medio 2011. For at kvalificere arbejdet, vil regionen høre, om der er en fra Danske Handicaporganisationer, som ønsker at indgå i arbejdsgruppen. Organisationerne melder tilbage med en repræsentant efter mødet.

Efterfølgende er Karen Thomsen (SIND) og Gitte Stærk (Danmarks Psoriasisforening) udpeget.

Medlemmerne vil gerne fremadrettet have bilag vedr. kørselsvederlag sendt ud med dagsordnen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 01-10-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap