Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksis- og kommuneudvalget - referat - 04. oktober 2010

Praksis- og kommuneudvalget - referat - 04. oktober 2010

 

Mødedato
04-10-2010 kl. 15:00
 
Mødested

 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Thies Mathiasen
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen

 • Afbud
   
 • Thies Mathiasen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Oplæg om Sentinel
  2. Udkast til praksisplan på øjenområdet
  3. Praksisplan på øreområdet
  4. Praksisplan for kiropraktorer i Region Syddanmark
  5. Høring af praksisplan for fysioterapi
  6. Fornyelse af overenskomsten for speciallægehjælp 2011
  7. Patientforløbsprogram for rygområdet i Region Syddanmark
  8. Strategi for Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne på forebyggelsesområdet
  9. Forhandlingsrunden om sundhedsaftalerne 2011-14. Præsentation af mødemateriale.
  10. Studietur San Francisco og Vancouver
  11. Mødeplan
  12. Eventuelt


  Sagsnr.  
  1. Oplæg om Sentinel
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Oplæg ved læge og leder af DAK-e-IT, Henrik Schroll: Sentinel og datafangstmodulet.


  Datafangsmodulet anvendes til at indsamle data fra de praktiserende lægers it-journaler.


  Data lagres i en Sentinel-database, hvorfra den enkelte læge kan hente oversigt over kvaliteten af sin patientbehandling.


  Også patienter med diabetes kan nu få adgang til data.


  Datafangstmodulet giver mulighed for at understøtte de praktiserende lægers indsats i forhold til kronisk syge patienter, forebyggende indsatser og meget mere

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Taget til efterretning.


  Sagsnr. 10/4011
  2. Udkast til praksisplan på øjenområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder Region Syddanmark i hver valgperiode en praksisplan med henblik på bl.a at etablere en systematisk gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehuse og praksissektoren.

  Der har i foråret og sommeren 2010 været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en praksisplan for specialet oftalmologi (øjenområdet) samt en arbejdsgruppe der har udarbejde forslag til praksisplan for specialet otologi (øre-næse-halsområdet). Planudkast på øre-næse-halsområdet er selvstændigt punkt på dagsorden.

  De to praksisplaner vil blive efterfulgt af en praksisplan på psykiatriområdet og en kapacitetsplan for øvrige områder. Disser planer er under udarbejdelse og forventes forelagt regionsrådet primo 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 13 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Regionens udkast til en praksisplan forelægges Samarbejdsudvalget for speciallæger, og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkastet til praksisplanen.

  Arbejdsgruppe – udkast til praksisplan

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der i foråret og sommeren 2010 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra speciallægepraksis, fra regionens øjenafdelinger; fra almen praksis samt regionens sundhedsstab.

  Praksisplanudkast består dels af en del som vedrører kapaciteten, og som beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten. Dels vurderes den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

  Derudover beskrives den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger herunder aldersprofil og udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis.

  Arbejdsgruppens anbefalinger

  Blandt anbefalinger kan nævnes, at arbejdsgruppen ikke finder, der er grundlag for en kapacitetsudvidelse, men at der i planperioden foretages en midtvejsvurdering af kapaciteten.

  Det anbefales endvidere, at der at der i planperioden er fokus på, at der sker generationsskifte i udkantsområderne.

  Derudover anbefales, at der ikke i planperioden sker udlægning af flere grå stær operationer til praksissektoren, da udførelse af et tilstrækkeligt antal grå stær operationer vurderes at have væsentlig betydning for opretholdelse af regionsrådets beslutning om tre sygehusafdelinger.

  Desuden anbefaler arbejdsgruppen, at der åbnes for muligheden for anvendelse af OCT-scanning i praksis, da arbejdsgruppen vurderer, at der er tale om en undersøgelse, som er særdeles praksisrelevant og vil betyde et væsentligt kvalitetsløft i diagnosticering i øjenlægepraksis.

   

   

   

   

  Høring og politisk behandling

  Udkastet til praksisplanen har været forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger den 14. september 2010. Udvalget havde ingen bemærkninger til planen. 

  Praksisplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet for endelig godkendelse.

  Praksisplanen forventes ikke at medføre yderligere udgifter inden for området. I praksisplanen anbefales det dog, at der åbnes op for anvendelse af OCT-scanning i praksis. Indgåelse af en aftale herom forventes at betyde en merudgift. En eventuel stillingtagen hertil vil blive forelagt efterfølgende.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til praksisplan for specialet oftalmologi godkendes.

  Sagsnr. 10/4012
  3. Praksisplan på øreområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen i hver valgperiode en praksisplan med henblik på blandt andet at etablere en systematisk gensidig tilpasning af funktioner og kapacitet mellem sygehuse og praksissektoren.

  Der har i foråret og sommeren 2010 været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en praksisplan for specialet otologi (øreområdet) samt en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til praksisplan for specialet oftalmologi (øjenområdet). Planudkastet på øjenområdet er et selvstændigt punkt på dagsorden.

  De to praksisplaner vil blive efterfulgt af en praksisplan på psykiatriområdet og en kapacitetsplan for de øvrige områder. Disser planer er under udarbejdelse og forventes forelagt regionsrådet primo 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 13 udarbejder regionen en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Regionens udkast til en praksisplan forelægges samarbejdsudvalget for speciallæger, og udvalget kan meddele regionen bemærkninger hertil. De lægelige medlemmer af samarbejdsudvalget kan fremsætte bemærkninger til udkastet til praksisplan. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med udkast til praksisplanen.

  Arbejdsgruppe – udkast til praksisplan

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der i foråret og sommeren 2010 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra speciallægepraksis, fra regionens øreafdelinger, fra almen praksis samt regionens sundhedsstab.

  Praksisplanudkastet består dels af en del, som vedrører kapaciteten og som beskriver en række forskellige forhold der indvirker på kapaciteten. Dels vurderes den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

  Derudover beskrives den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger herunder aldersprofil og udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis.

  Arbejdsgruppens anbefalinger

  Blandt anbefalinger kan nævnes, at arbejdsgruppen ikke finder, der er grundlag for en kapacitetsudvidelse, men at der i planperioden foretages en midtvejsvurdering af kapaciteten.

  Endvidere anbefales det, at der aktuelt ikke foretages ændringer i arbejdsdelingen mellem praksis og sygehusafdelinger.

  Herudover har arbejdsgruppen fremsat forslag, som i planperioden vil sætte fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for praksisområdet samt forslag til, at der udarbejdes patientforløbsbeskrivelser på tværs af sektorerne.

  Endelig anbefales det, at der i planperioden er skærpet fokus på det relativt store generationsskifte, der dog stort set svarer til det antal læger, der uddannes i samme periode.


   

  Høring og politisk behandling

  Udkastet til praksisplanen har været forelagt Samarbejdsudvalget for speciallæger den 14. september 2010. Udvalget havde ingen bemærkninger til planen. 

  Praksisplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde for regionsrådet til endelig godkendelse.

   

  Praksisplanen forventes som udgangspunkt ikke at medføre yderligere udgifter inden for området.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til praksisplan for specialet otologi godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til praksisplan for specialet otologi godkendes.

  Sagsnr. 08/4014
  4. Praksisplan for kiropraktorer i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til Landsoverenskomsten om kiropraktisk behandling udarbejder samarbejdsudvalget til regionens godkendelse en samlet planlægning af den kiropraktiske behandling i regionen.

  Der har af Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til formål at iværksætte og udføre arbejdet med den første praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark.

  Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et høringsudkast, som blev godkendt til videre politisk behandling på samarbejdsudvalgsmødet den 2. september 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  I henhold til Landsoverenskomsten om kiropraktisk behandlings § 4 udarbejder samarbejdsudvalget til regionens godkendelse en samlet planlægning af den kiropraktiske behandling i regionen, således at det kiropraktiske behandlingstilbud kan indgå i den øvrige sundhedsplanlægning i regionen. På baggrund heraf drøftede Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik på sit møde den 13. marts 2008 et fremtidigt planlægningsarbejde, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der har haft til formål at iværksætte og udføre arbejdet med den første praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark.

  Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i de politiske målsætninger på sundhedsområdet, der overordnet set omhandler sammenhængende patientforløb samt et tidssvarende, kvalitetsbevidst og effektivt sundhedsvæsen. Disse målsætninger er i praksisplanen konkretiseret i form af følgende overordnede mål for den kommende praksisplan på kiropraktorområdet:

  • Der skal sikres borgerne i Region Syddanmark en nem adgang til kiropraktisk behandling. Det vil sige, at der skal være begrænset ventetid og en vis nærhed.
  • Det skal sikres, at patienterne får en effektiv behandling med god faglig kvalitet og med en god service.
  • Det skal sikres, at patienterne får en kiropraktisk behandling, der er samordnet med øvrige tilbud i sundhedsvæsenet, således at der opnås et sammenhængende sundhedsvæsen.

  Med udgangspunkt i disse overordnede målsætninger er der nu udarbejdet et høringsudkast til en praksisplan på kiropraktorområdet gældende i perioden 2011 til 2014, som indeholder en række anbefalinger. Høringsudkastet blev godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. kiropraktik den 2. september 2010, og på baggrund heraf forelægges høringsudkastet til godkendelse i regionsrådet.

  Anbefalinger

  Af anbefalinger kan nævnes, at der fortsat arbejdes med kvalitetsudvikling på kiropraktorområdet, herunder bl.a. det kontinuerlige arbejde med it og kommunikation, udbygget elektronisk kommunikation på tværs af behandlere i praksissektoren samt et fortsat arbejde med beskrivelse og tilrettelæggelse af patientforløb indenfor udvalgte sygdomsområder på tværs af sektorerne.

  I høringsudkastet anbefales det, for at sikre nærhed i behandlingstilbuddet også, at der i planperioden etableres frie områder i regionen, indenfor hvilke der er fri nedsættelsesret under forudsætning af, at en række kriterier herfor er opfyldt. Disse frie områder er kommuner udvalgt på baggrund af en række beregninger vedr. regionens gennemsnitlige niveau af kiropraktisk betjening. Det omhandler således de kommuner, der ligger markant lavere end regionsgennemsnittet, og som endvidere betragtes som et af regionens yderkantsområder.

  Der kan ikke laves en egentlig konsekvensberegning af anbefalingen om at etablere disse frie områder i planperionden, men erfaringen viser dog, at det i de udkantsområder, som det foreslås at gøre til frie områder kan være vanskeligt at skabe et egentligt markedsgrundlag for etablering af kiropraktorpraksis.

  Endeligt anbefales det at der for at sikre en fortsat tilgængelighed til kiropraktisk betjening, i planperioden afsættes en ramme på fire ydernumre, som kan udmøntes af samarbejdsudvalget med ét ydernummer om året. Disse ydernumre kan således enten tildeles en kiropraktor, som ønsker nynedsættelse i et område som samarbejdsudvalget vurderer hensigtsmæssigt for kiropraktorbetjeningen i det pågældende område, eller alternativt til en kiropraktor, som på tidspunktet for ansøgningen praktiserer uden overenskomst. Med tildelingen af et ydernummer til en sådan kiropraktor vil denne blive underlagt regionens kvalitetskrav og patientforløbsprogrammer og patienter hos denne kiropraktor vil blive berettiget til regionens tilskud.

  Idet regionens udgift til en kiropraktor med overenskomst gennemsnitligt beløber sig til ca. 527.000 kr. årligt, vurderes det, at den samlede merudgift til kiropraktisk betjening ved udgangen af praksisplanens planperiode i 2014 maksimalt vil være på 2.108.000 kr. årligt.

  Høring og politisk behandling

  Praksisplanen vil efter godkendelse i regionsrådet blive sendt til høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde regionsrådet til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at høringsudkast til Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at det i udmøntningen af nye ydernumre prioriteres, at disse kun udløses, når det bidrager til en mere hensigtsmæssig praksisstruktur på området. Udvalget peger i den forbindelse på følgende principper:

  • kapacitet i regionens udkantsområder (de såkaldte "frie områder")
  • nærhed af tilbud i alle dele af regionen
  • at det indgår i etablering af tværfaglige behandlerhuse
  • sikring af, at befolkningen om muligt har valgmulighed mellem flere praksis
  • at det bidrager til praksis af passende størrelse
  • at ydere uden ydernummer efter nærmere fastlagte principper kan tildeles et ydernummer.

  Sagsnr. 07/17608
  5. Høring af praksisplan for fysioterapi
  fold dette punkt ind Resume
   

  En arbejdsgruppe under samarbejdsudvalget har forelagt et udkast til praksisplan for fysioterapi i Region Syddanmark. Praksisplanen forlægges udvalget som led i høringsprocessen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Samarbejdsudvalget for fysioterapi har haft nedsat en arbejdsgruppe vedrørende praksisplanlægning for fysioterapien. Arbejdsgruppen er nu færdig med et forslag, som samarbejdsudvalget sender i høring. Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder, og har planlagt afholdelse af et møde efter høringsfasen i efteråret 2010.

  Vedlagte udkast til praksisplan giver udover overenskomstens krav til opgørelse af kapaciteter og beskrivelse af de kommunale tilbud også en række bud på ønskværdige udviklingsområder.

  Forslag til praksisplan
  En af ambitionerne ved praksisplanen er at tilvejebringe rammer, som befordrer en udvikling af kvalitet og service i praksissektoren. Med fokus på at sikre den udvikling defineres den bæredygtige klinik. Den bæredygtige klinik er den klinik, som efterspørges af patienterne og er i stand til at honorere fremtidens krav. Klinikkens faciliteter har betydning for, om man bliver efterspurgt som klinik, ligesom faglige kompetencer hos behandleren vil være en tiltagende konkurrenceparameter. Evidensbaserede behandlingsformer skal sikres og via klinikkens deklaration og personalets formidlingsevner vil den bæredygtige klinik kunne imødekomme patienter, som er stadig mere velinformerede om deres sygdomsforløb. Praksisplanen anser en bæredygtig klinik for at have minimum tre til fire fysioterapeuter tilknyttet.

  Der lægges i praksisplanen op til udmøntning af i alt otte nynedsættelser i planperioden efter en model, hvor der over fire år årligt oprettes to nynedsættelser. Halvdelen af de otte ydernumre udbydes efter en prioriteret rækkefølge. Den resterende halvdel af ydernumrene udmøntes ligeledes med et om året og kan udmøntes som led i en konkret kommunal planlægning efter enighed mellem samarbejdsudvalget og kommunen. Prioriteringslisten udarbejdes ud fra en vurdering af antal indbyggere pr. kapacitet og udgiften pr. sikret sammenholdt. På baggrund heraf anbefaler praksisplanen, at der i prioriteret rækkefølge tildeles nye ydernumre i Faaborg-Midtfyn, Vejle, Fredericia, Kolding,  Middelfart, Aabenraa og Esbjerg kommuner.

  Udmøntningen af nynedsættelser beror på de økonomiske rammer i regionen og kommunerne, idet der er indgået en aftale om genopretning af den danske økonomi, som forudsætter nulvækst i den offentlige sektor i 2010-2013. Det foreslås, at forslaget til udvidelse hvert år forelægges regionsrådet og den pågældende kommune i forbindelse med budgetlægningen.

  De praktiserende fysioterapeuter har i dag et bredt samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner og sundhedsfaglige aktører. Kortlægningen viser at der er behov for at sætte samarbejdet mere på dagsorden i forhold til, at de praktiserende fysioterapeuter er en integreret brik i samspillet omkring at skabe det sammenhængende sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Ved overdragelse af den vederlagsfri fysioterapi fra Region Syddanmark til kommunerne i regionen kom det første kommunale praksisområde. Det har affødt nogle strukturelle og organisatoriske udfordringer for alle parterne omkring fysioterapiområdet som f.eks. en manglende koordinering og revidering mellem overenskomst, Sundhedsloven og Lov om social service og dertil hørende vejledninger m.m., ligesom fora for koordinering og dialog mellem parterne ikke er bredt forankret. Praksisplanen anbefaler, at der sættes fokus på samarbejdsrelationerne på tværs af sektorer med henblik på at øge dialogen og det tværsektorielle arbejde.

  Vedrørende ridefysioterapien anbefales det, at man fra kommunal side i planperioden får udfærdiget modeller og løsningsforslag til at imødekomme udfordringerne med relevante timer på rideskolerne og relevante rammebetingelser for de enkelte ridefysioterapeuter.

  Høringsproces
  Parallelt med behandlingen i Udvalget for praksisområdet og kommunesamarbejde sendes planen i høring hos kommunerne og fysioterapiens samarbejdspartnere og interessenter. Følgende parter foreslås at indgå i høringsrunden:

  • Regionsrådet for Region Syddanmark
  • Byråd for de 22 kommuner i Region Syddanmark
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danske Fysioterapeuter
  • Danske Regioner
  • Praksisudvalget for almen lægegerning
  • Sygehusene i Region Syddanmark
  • Kiropraktorkredsforeningen i Region Syddanmark
  • Danske Patienter
  • Samtlige fysioterapeuter med ydernummer i Region Syddanmark

  Det er målet, at høringssvarene til praksisplanen kan forelægges samarbejdsudvalget på mødet i november med henblik på efterfølgende iværksættelse af en beslutningsproces i for regionen og kommunerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget anbefaler praksisplanens forslag til regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at det i udmøntningen af nye ydernumre prioriteres, at disse kun udløses, når det bidrager til en mere hensigtsmæssig praksisstruktur på området. Udvalget peger i den forbindelse på følgende principper:

  • harmonisering af kapaciteten i regionen
  • nærhed af tilbud i alle dele af regionen
  • at det indgår i etablering af tværfaglige behandlerhuse
  • sikring af, at befolkningen om muligt har valgmulighed mellem flere praksis
  • at det bidrager til praksis af passende størrelse
  • at ydere uden ydernummer efter nærmere fastlagte principper kan tildeles et ydernummer.

  Sagsnr. 10/14482
  6. Fornyelse af overenskomsten for speciallægehjælp 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn har anmodet regionerne om at indsende forslag til fornyelse af overenskomsten for speciallægehjælp.

  Med henblik på udarbejdelse af forslag, der kan indgå i forhandlingerne omkring en fornyelse af overenskosmten, ønskes en drøftelse heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn har anmodet regionerne om at indsende forslag til fornyelse af overenskomsten for speciallægehjælp.

  Med henblik på Sundhedsstabens udarbejdelse af ønsker til de kommende forhandlinger, ønskes en drøftelse af forslag til den kommende overenskomst. 

  Der vil på mødet blive orienteret om Sundhedsstabens forslag til ny overenskomst. 

  I den sammenhæng er det relevant at nævne, at der i den nuværende overenskomstperiode har være afholdt et projekt om Fremtidens Speciallægepraksis i regi af Danske Regioner. Formålet hermed var bl.a. at udvikle visioner for fremtidens speciallægepraksis, således at det sikres at speciallægepraksis på bedst mulig måde kan indgå i det samlede sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at udvalget, drøfter forslag til ønsker og konkrete ændringer af overenskomsten vedr. speciallægehjælp  med henblik på en tilbagemelding til Danske Regioner.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Drøftedes.


  Sagsnr. 10/14458
  7. Patientforløbsprogram for rygområdet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der orienteres på mødet om fremstillingen af et patientforløbsprogram for rygområdet i Region Syddanmark. Dette sker i forlængelse af punktet vedr. Tremåneders patientforløbsprogrammet for rygområdet samt de understøttende § 2-aftaler, som var på dagsordenen ved forrige møde den 30. august 2010.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 07/7923
  8. Strategi for Region Syddanmarks rådgivning til kommunerne på forebyggelsesområdet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark tilbyder kommunerne i regionen rådgivning om deres forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats inden for de rammer, der gives af Sundhedslovens § 119, stk. 3 samt Sundhedsstyrelsens vejledning ”Regionernes forebyggelsesopgaver – en vejledning til sundhedslovens § 119, stk. 3”. Rådgivningen vedrører hele den kommunale forebyggelsesindsats, det vil sige både kommunens rammetiltag for sund levevis og de forebyggende tilbud til borgere og patienter.

  Region Syddanmark har i samarbejde med Fælleskommunalt Sundhedssekretariat udarbejdet et udkast til strategi for rådgivningen for perioden 2011-2014. Udkastet er godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 26. august 2010 og forelægges Sundhedskoordinationsudvalget til drøftelse og godkendelse den 11. november 2010.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse inden mødet i Sundhedskoordinationsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/12133
  9. Forhandlingsrunden om sundhedsaftalerne 2011-14. Præsentation af mødemateriale.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres om forberedelsen af de politiske møder med kommunerne og forelægges notater og andet bilagsmateriale som regionens grundlag for møderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalget fik på sidste møde forelagt tidsplan samt udkast til standarddagsorden for de politiske møder med kommunerne om sundhedsaftalerne 2011-14. Møderne finder sted i perioden 7. oktober 2010 til 6. december 2010.

  Der foreligger til  hele møderækken et gennemgående materiale til regionens mødedeltagere, bestående af vedlagte materialer:

  • regionsrådets høringssvar,
  • sundhedskoordinationsudvalgets forslag til grundaftale 2011-14, inkl. Visionen Fælles Sundhed,
  • notat: Fokuspunkter til den politiske forhandlingsrunde om sundhedsaftalerne, inkl. baggrundsbilag
  • notat: Sygdomsspecifikke patientuddannelser på sygehusene i Region Syddanmark, inkl. Bilagsoversigter.

  Der orienteres på mødet om udformningen af de endelige dagsordner på grundlag af administrative drøftelser med de enkelte kommuner. Endvidere orienteres om opbygning og indhold i de sygehus- og kommunespecifikke aftaler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Drøftet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/8393
  10. Studietur San Francisco og Vancouver
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der arrangeres i hver valgperiode en række studieture for regionsrådets medlemmer, hvor hvert medlem får mulighed for at deltage i én af studieturene.

  Udvalget blev på møde den 30. august 2010 forelagt forslag til studietur til San Francisco og Vancouver. Studieturen er under planlægning og forventes afviklet maj/juni 2011.

  På mødet kommer en mundtlig orientering om redigeret forslag til studietur.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Drøftet.


  Sagsnr.  
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 2. marts 2010 og 30. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

  2010

  29. oktober kl. 13.30-15.30 - Lægevagten i Odense

  26. november kl. 13.30-15.30 - Fredericia Kommune

  15. december kl. 16.30-18.30 - Regionshuset

  2011

  17. januar

   7. februar

  14. marts

  11. april

    9. maj

    6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

    5. december

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at

  • næste møde afholdes den 29. oktober 2010 i Lægevagten i Odense
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 04-10-2010
   

  Lægevagten drøftes på kommende møde.


  Siden er sidst opdateret 16-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |