Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatrisk Dialogforum - referat 12-10-2010

 

Mødedato
12-10-2010 Kl. 13:00

Mødested
Mødeværelse 2

Medlemmer
Jytte G. Lauridsen (O), Bente Gertz (A), Pia Tørving (A), Claus Warming (V), Jens Møller (V), Bent Bechmann (C), Finn T. Hansen (F), Lilian B. Thomsen, Claus Sersar Thomsen, Kirsten Hansen, Henry Johannsen, Minna Holm-Nielsen, Azra Hasanbegovic, Jeppe Bruun-Petersen, Steen Andersen, Karen Margrete Nielsen

Afbud
Finn T. Hansen, Jytte G. Lauridsen, Bent Bechmann, Lilian B. Thomsen, Claus Sersar Thomsen, Kirsten Hansen og Karen Margrete Nielsen

 

Dagsorden

 1. Landsdækkende indsats mod stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom
 2. Status på udmøntningen af Danske Regioners "En psykiatri i verdensklasse" i Region Syddanmark
 3. Budgettilpasningers konsekvenser for patienter
 4. Ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen
 5. Høring om kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
 6. Retspsykiatri
 7. Drøftelse af foreningers hjælp til bedre ressourceudnyttelse
 8. Strategi for patientkommunikation i psykiatrien
 9. Orienteringspunkter rejst af Karen Margrete Nielsen, Depressionsforeningen
 10. Ny lov om tvungen opfølgning
 11. Forslag til mødekalender for 2011
 12. Eventuelt

 

1.      Landsdækkende indsats mod stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom

Sagsnr:

10/4005

Resumé

Fem-årigt landsdækkende indsats mod stigmatisering af mennesker med sindslidelser igangsættes nu i et stort samarbejde mellem aktuelle aktører.

Sagsfremstilling

Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet. Og det skønnes, at ca. hver femte dansker i løbet af sit liv vil opleve at få en psykisk lidelse.

Alligevel er der fortsat fordomme, tabuer og uvidenhed om psykisk sygdom. Det er et problem, både for patienterne, for deres pårørende og for psykiatrien – og for samfundet som helhed.

Stigmatiseringen kan medvirke til social eksklusion, idet den kan forhindre tidlig opsporing og behandling, fordi man, som patient, undlader at søge behandling. Dermed kan stigmatiseringen få store negative konsekvenser for den enkeltes livskvalitet og funktionsevne.

Stigmatiseringen har også samfundsmæssige konsekvenser, idet den har betydning for psykisk syge menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skønnes, at psykisk sygdom årligt koster ca. 55 mia. kr., og langt størstedelen af omkostningerne skyldes førtidspensionering, langvarigt sygefravær og nedsat individuel produktivitet.

Ovenstående er årsag til, at Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen nu går sammen med KL, Socialministeriet, PsykiatriFonden og Det Sociale Netværk om at lave en fælles landsdækkende indsats mod stigmatisering.

Indsatsen skal ses som et supplement til - og som et fundament under - alle de øvrige initiativer i psykiatrien.

Psykiatri- og Socialdirektør Agnete Philipsen er formand for projektet og for styregruppen.

Regionernes samlede bidrag i perioden 2010-2015 udgør i alt 7.500.000 kr.

Heraf udgør Region Syddanmarks andel i alt 1.620.000 kr.

Herudover bidrager hver region med medarbejderressourcer svarende til et halvt årsværk i hvert af projektperiodens fem år.

Region Syddanmarks bidrag til den fælles landsdækkende indsats mod stigmatisering forankres i PsykInfo.

Formål med projektet:
Formålet med den landsdækkende indsats mod stigmatisering er at reducere stigmatisering, fordomme og social eksklusion. Målet er at skabe større viden om og større forståelse for mennesker med psykisk lidelse i skolen, på arbejdspladsen og alle andre steder, hvor hverdagslivet udfolder sig.

Indsatsen vil, foruden brede oplysningskampagner, også indeholde mere målrettede og lokale initiativer, da udenlandske erfaringer viser, at det er den målrettede indsats, der kan flytte holdninger og adfærd.

Agnete Philipsen orienterer yderligere på mødet.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen orienterede om status for indsatsen og om konference om ny rapport 2. november 2010. Rapporten distribueres til Psykiatrisk Dialogforum, umiddelbart efter offentliggørelsen.

Der ansættes projektleder og sekretariatspersonale. Projektlederen refererer til en styregruppe med Agnete Philipsen som formand. En stor følgegruppe med bred repræsentation er under nedsættelse. Tanken er, at der af følgegruppen skal dannes underarbejdsgrupper, der beskæftiger sig med forskellige initiativer.

Det er et vigtigt element i projektet, at indsatsen kommer til at ske i hele landet. Derfor arbejdes med lokalt/regionalt forankrede initiativer og ambassadører. Det er ligeledes vigtigt, at indsatsen er befolknings-/samfundsrettet og ikke er farvet af at være et psykiatriprojekt.

Under drøftelsen blev følgende påpeget:

 • Vær opmærksom på, at sundhedsprofessionelle kan være de værste stigmatisører!
 • Læg fokus på mestring frem for på sygdom/diagnose.
 • Region Syddanmark har organisationen, der passer til projektet, fordi vi har PsykInfo med styregrupper rundt i regionen.

Bilag:

 

 

 

2.      Status på udmøntningen af Danske Regioners "En psykiatri i verdensklasse" i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/13572

Resumé

Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner har, på det seneste møde, drøftet den aktuelle status på udmøntningen af regionernes fælles psykiatriudspil, herunder særligt "En Psykiatri i verdensklasse". Status for indsatsen i Region Syddanmark fremlægges hermed til orientering.

Sagsfremstilling

Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner har på mødet den 2. september 2010 drøftet den aktuelle status på udmøntningen af det samlede psykiatriudspil fra danske regioner "En psykiatri i verdensklasse", udgivet marts 2009. Psykiatriudspillet består af en række strategier, debatoplæg, udspil mv., som er oplistet i punktform nedenfor:

En psykiatri i verdensklasse - Regionernes visioner for fremtidens psykiatri, en national strategi

 • En psykiatri i verdensklasse - På vej dertil 
 • Personer med psykisk sygdom der begår kriminalitet, udspil om retspsykiatri
 • En ny uddannelse i psykiatrien, om uddannelsen af specialpsykologer
 • Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet, debatoplæg 
 • Vidste du at....., fakta om psykiatrien

Statusdrøftelsen tog afsæt i fremsendte statusnotater fra de enkelte regioner.

Vedlagt er Region Syddanmarks statusnotat. Notatet giver et overordnet overblik over status for regionens indsats i forhold til hvert af hvert af de initiativer, der indgår i det samlede psykiatriudspil fra Danske Regioner.

Generelt viser statusnotatet, at Region Syddanmark er godt i gang i forhold til mange af initiativerne, både på egen hånd og i fællesskab med de øvrige regioner. Men samtidig er der en indsats, der skal gøres fremadrettet, for at regionen fortsat lever op til ambitionerne i psykiatriudspillet.

Indstilling

Til oreintering

Beslutning

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov orienterede om etablering af lokalpsykiatrier og åbne/lukkede integrerede afsnit hvor den store og spændende udfordring for begge tiltag er at ændre tænkning og kultur fra det kendte til det nye.

For lokalpsykiatriens vedkommende til en kultur og tænkning, hvor den lokale behandling er omdrejningspunktet og sengeafdelingen en nødvendig backup.

For de åbne/lukkede integrerede afsnits vedkommende til en kultur og tænkning, hvor man bruger de fysiske rammer til at kunne udvide og indskrænke antallet af lukkede senge med mindst mulig fysisk flytning af patienten såvel i forhold til personale som til sengestue og omgivelser.

Ole Ryttov orienterende endvidere om, at der er sket et markant fald i ventetiderne på RCT-behandling på grund af forløbsprogrammer. Gruppeforløb er rigtig væsentlige for nogen af disse mennesker kombineret med patientundervisning og undervisning af familien.

Endelig orienterede Ole Ryttov om, hvordan PsykInfo er en væsentlig aktør bl.a. i forhold til at integrere psykisk syge i fællesskaber og styrkelse af kommunesamarbejdet.

Jeppe Bruun-Petersen spurgte til uddannelse af praktiserende læger: Finn Sørensen orienterede herom og det aftaltes, at der gives en status til Psykiatrisk Dialogforum herom på mødet i juni 2011.

Steen Andersen takkede for en udførlig status på arbejdet med regionernes "En Psykiatri i Verdensklasse". Samtidig påpegede han, at også KL, regeringen, Danske Patienter og andre har udarbejdet planer for psykiatrien og han udtrykte ønske om, at parterne kunne finde sammen om én fælles plan.

Steen Andersen havde følgende konkrete bemærkninger til status:

 • Det er uklart, hvornår det er regionens, og hvornår det er kommunens opgave at informere.
 • Der er pladser til voksne spiseforstyrrede i Odense.
 • Ønsker at patienter behandles det bedste sted og ikke det nærmeste sted.
 • Tvang: Almenpsykiatriske afdelinger giver mere tvangsanvendelse end specialiserede afdelinger. Derfor bør behandling ske på specialafdelinger. Opfordrer til, at regionen får de nødvendige antal specialafdelinger.
 • Telepsykiatri: Behandler til patient-vinklen vigtig at arbejde med. Opfordrer til at arbejde med standardisering på dette felt.

Minna Holm-Nielsen påpeger, at den opsøgende indsats er at foretrække frem for sengepladser.

Azra Hasanbegovic savner indsats i forhold til PTSD-ramte danskere.

Steen Andersen opfordrer regionen til at lave beregninger på, hvad indsats vil koste.

Bilag:

 

 

 

3.      Budgettilpasningers konsekvenser for patienter

Sagsnr:

10/565

Resumé

SIND, har fremsat ønske om redegørelse for, hvilke konsekvenser aktuelle budgettilpasninger har for patienter i psykiatrien.

Sagsfremstilling

Jeppe Bruun-Petersen, SIND, har fremsat ønske om redegørelse for, hvilke konsekvenser, aktuelle budgettilpasninger har for patienter i psykiatrien.

Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov vil på mødet redegøre for aktuelle budgettilpasninger.

Som det fremgår af bilag, har psykiatrien år for år i regionens levetid fået et større økonomisk råderum, og antallet af årsværk i psykiatrien har været stigende. Der har altså ikke været tale om besparelser. Det ændrer dog ikke ved, at der skal være fokus på økonomistyringen, og Psykiatrien i Region Syddanmark er særligt opmærksom på nedbringelse af udgifter til eksterne vikarer, nedbringelse af over- og merarbejde, nedbringelse af merforbrug på et mindretal af afdelingerne samt sammenhængen mellem økonomi og aktivitet.

I forbindelse med andenbehandling af budget for 2011 har regionsrådet godkendt følgende indstillinger fra forretningsudvalget:

Ventelisteafvikling i behandlingspsykiatrien: Der afsættes pulje til meraktivitet/ventelisteafvikling på 56 mio. kr. i 2011, 102 mio. kr. i 2012 og 145 mio. kr. i 2013. Disse midler skal - via aktivitetsafregning - udmøntes til ekstra aktivitet med henblik på at nedbringe ventetiderne til garantiniveauet. Aktivitetspuljerne vedrører såvel voksenpsykiatrien som børne- og ungdomspsykiatrien.

Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien: Nøgletallene for Region Syddanmark viser, at der samlet set er en høj produktivitet i den psykiatriske behandling. Dette viser sig bl.a. ved relativt lavere udgifter og færre ansatte end i andre regioner. Samtidig er der dog i Region Syddanmark stor forskel på produktiviteten i de enkelte enheder. På den baggrund ønskes en analyse af, hvordan Region Syddanmark placerer sig i forhold til ydelsernes kvalitet og økonomi. Endvidere vurderes om særlige geografiske og demografiske forhold, herunder storbyforhold, har betydning for sygehusenes behandlingsopgave. Administrationen udarbejder udkast til kommissorium for analysen.

Regionsdækkende Psyk-Info:
Psykiatrisk Informationscenter skal være regionsdækkende, også på det lokalpsykiatriske område. Der er enighed om, at der etableres en satellitfunktion i alle nuværende og kommende lokalpsykiatriske centre. Satellitterne skal fungere som en integreret del af behandlingstilbuddene. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. i overslagsårene.

Målsætninger for mindre tvang i psykiatrien:
For at sikre kontinuerligt fokus på de etiske aspekter i behandlingen af psykisk syge er der etableret en Klinisk Etisk Komité efter nordisk forbillede. I forlængelse heraf ønsker partierne formuleret målsætninger vedrørende mindre tvang i psykiatrien.

Indstilling

Til drøftelse

Beslutning

Jeppe Bruun-Petersen takkede for redegørelsen i sagsfremstilling og bilag. Herudover kunne han godt ønske sig en belysning af, hvad budgettilpasninger betyder for brugeren. Om behandlingstiderne gået ned. Om der er vækst i antal brugere af psykiatrien. Og om man får en dårligere eller bedre behandling i dag sammenlignet med tidligere. Endelig nævner Jeppe Bruun-Petersen, at han ved besøg på psykiatriske afdelinger stadigt oftere oplever, at der er stuer med mere end én seng.

Ole Ryttov orienterede om, at der sideløbende med omlægning til lokalpsykiatri har været enkelte afdelinger, der har haft problemer med budgetoverholdelse. Det har gjort, at emner, der ikke burde kædes sammen, er blevet kædet sammen. Derfor kan det være vanskeligt at skelne, hvad der er hvad. Det vigtige budskab er, at ingen steder har budgettilpasninger betydet, at patienter har fået dårligere behandling.

Steen Andersen spørger, om man kan finde parametre til måling af behandlingens og indsatsens kvalitet?

Ole Ryttov svarede, at tilfredshedsundersøgelser er en god parameter.

Der er enighed om, at disse målinger bør foretages hyppigere og i anden form end det sker nu, og Agnete Philipsen orienterede om, at Danske Regioner i øjeblikket arbejder på den fremtidige form for tilfredshedsundersøgelser. Hun orienterede endvidere om, at der ikke er dokumentation for stigende overbelægning på afdelingerne, selvom det ved spidsbelastninger kan forekomme, at der er mere end en patient på en sengestue. Endvidere har Region Syddanmark som den eneste region ikke planer om at reducere i antallet af senge i psykiatrien.

Bilag:

 

 

 

4.      Ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen

Sagsnr:

10/8605

Resumé

Diskussionsoplæg om ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen er udsendt i høring. Psykiatrisk Dialogforum er høringspart.

Sagsfremstilling

Udvalget vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen sender d. 6. oktober 2010 et diskussionsoplæg om ny vision for sundhedsvæsenet i høring. Visionen skal dække såvel det somatiske som det psykiatriske sundhedsvæsen.

Høringsfristen er 1. december 2010 og Psykiatrisk Dialogforum er høringspart.

Baggrunden for høringen er, at der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Den nye vision skal afløse den foreløbige version, som blev godkendt af forberedelsesudvalget i maj 2006 og videreført indtil videre af regionsrådet i august 2007. Den nuværende foreløbige vision kan findes på www.regionsyddanmark.dk/høring.

Som et led i processen med at udarbejde en ny vision er der udarbejdet et diskussionsoplæg, som visionsudvalget gerne vil høre meninger om. Diskussionsoplægget sætter fokus på centrale temaer, der skal rummes i en kommende vision, og der gives nogle bud på svar og retninger. Imidlertid findes der ingen facitliste for fremtidens sundhedsvæsen, og derfor er det vigtigt, at oplægget debatteres og udfordres, inden vi skriver den nye version.

På baggrund af høringssvarene udarbejdes der et endeligt udkast til ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det endelige udkast til ny vision sendes til høring i forsommeren 2011. Det forventes, at regionsrådet behandler det endelige udkast til ny vision i efteråret 2011.

 

Indstilling

Til drøftelse med henblik på afklaring af, om og hvordan foreningsrepræsentanter i Psykiatrisk Dialogforum afgiver høringssvar.

Beslutning

Steen Andersen udtrykte skuffelse over, alene at skulle afgive høringssvar og ikke være inviteret med som aktiv deltager i udarbejdelsesprocessen.

Jeppe Bruun-Petersen udtrykte tilfredshed med processen set i lyset af, at mange foreninger ikke ville have ressourcer til en mere aktiv deltagelse.

Der aftaltes følgende procedure for foreningers høringssvar:

Foreninger sender hver især deres bud på høringssvar til finn.soerensen@regionsyddanmark.dk senest d. 12. november 2010.

Høringssvaret samles og sendes som orientering til hele udvalget inden endelig fremsendelse.

Bilag:

 

 

5.      Høring om kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Sagsnr:

10/565

Resumé

Regionsrådet anmoder Psykiatrisk Dialogforum om at afgive høringssvar på udkast til kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

Regionsrådet for Region Syddanmark har igangsat udarbejdelse af en strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

Udkast til den nye strategi sendes i høring d. 26. oktober 2010 med frist for at afgive høringssvar d. 1. december 2010.

Baggrund for høringen er, at den nuværende strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark udløber ved udgangen af 2010, og at Regionsrådet derfor har bedt om at få udarbejdet en ny strategi. Sundhedsstaben har i 2010 arbejdet på at udforme et udkast, som nu sendes i høring. Udkastet er resultatet af en lang proces som har omfattet debat i Regionsrådet, drøftelser i Visionsudvalget og i Sundhedsbrugerrådet, behandling i Sygehusledelseskredsen og i Psykiatriledelsen, fokusgruppeinterview med nøglepersoner på de somatiske sygehuse og med nøglepersoner på det psykiatriske område samt i sundhedsstaben. Endelig blev der afholdt en kvalitets-camp, hvor indbudte nøglepersoner fra somatik og psykiatri på baggrund af de mange input satte retning og tema på, hvad strategien skulle indeholde.

Kvalitetsstrategien tegner rammerne for Region Syddanmarks fremtidige indsats på kvalitetsområdet. Det er derfor vigtigt at mange synspunkter på udkastet kommer frem, så der kan skabes den bredest mulige enighed om den fremtidige indsats. Udkastet sendes derfor i høring hos sygehusene, psykiatrien og række samarbejdspartnere og patientforeninger. Herunder Psykiatrisk Dialogforum.

På baggrund af høringssvarene udarbejdes der et endeligt forslag til Strategi for kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014. Forslaget skal derefter behandles i Sygehusledelseskredsen og forventes politisk endeligt godkendt af Regionsrådet i februar 2011.

Indstilling

Til drøftelse med henblik på afklaring af, om og hvordan foreningsrepræsentanter i Psykiatrisk Dialogforum afgiver høringssvar.

Beslutning

Høringsmaterialet videresendes til medlemmerne af Psykiatrisk Dialogforum straks efter offentliggørelsen.

Høringsproceduren for foreninger i Psykiatrisk Dialogforum er den samme som beskrevet under pkt. 4 med de samme tidsfrister.

6.      Retspsykiatri

Sagsnr:

10/565

Resumé

Der gives en redegørelse for den aktuelle situation indenfor retspsykiatrien.

Sagsfremstilling

Jeppe Bruun-Petersen, SIND ønsker en drøftelse af retspsykiatriske patienter i psykiatrien.

Situationen i psykiatrien mange steder i landet er, at en del retspsykiatriske patienter er indlagt på almenpsykiatriske afdelinger grundet manglende kapacitet i retspsykiatrien. Region Syddanmark har taget konsekvensen heraf gennem opførelse af ny og samlet retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Når afdelingen tages i brug ved udgangen af 2012, betyder det, at antallet af retspsykiatriske senge vil være øget fra 44 til 72 og at al retspsykiatrisk distriktspsykiatri og ambulant retspsykiatri vil være samlet under retspsykiatrisk afdelingsledelse. Hermed vil almenpsykiatriske afdelinger i langt mindre omfang opleve retspsykiatriske patienter.

Det er dog planlægningsmæssigt vanskeligt at forudse behovet for og dimensionere retspsykiatriske pladser. Det er reelt retssystemet, der visiterer til retspsykiatrien, og dermed retspraksis og indirekte udviklingen i den offentlige og politiske holdning, der er bestemmende for visitationen til retspsykiatrien. Danske Regioner har netop taget initiativ til nedsættelse af en tværsektoriel arbejdsgruppe om fremtidens retspsykiartri, bl.a. med deltagelse af relevante ministerier. 

Der har henover sommeren været stor offentlig opmærksomhed på rømninger fra retspsykiatriske afdelinger. Herunder en enkelt rømning fra afdelingen i Middelfart i juni måned. Regionsrådet har i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet for 2011 på anlægssiden afsat ekstra midler til sikkerhedsforanstaltninger indenfor retspsykiatrien.

Der er netop offentliggjort rapport om samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og psykiatrien, udarbejdet for Kriminalforsorgen af overlæge Peter Kramp. Rapporten, der har været omtalt i medierne i uge 39, er efter psykiatriens vurdering under al kritik. Psykiatriens notat herom vedlægges som bilag.   

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Jeppe Bruun-Petersen udtrykte glæde over, at der etableres afdeling med 70 senge i Middelfart. De 70 senge modsvarer det nuværende antal retspsykiatriske patienter. Hvordan kan regionen vide, at også fremtidens behov vil være 70 senge? Hvordan følger man op på udviklingen?

Agnete Philipsen svarede, at vi siden 2006 konstant har haft mellem 65 og 72 retspsykiatriske indlagte patienter. En væsentlig grund hertil er, at der er lavet fælles visitation, hvor alle patienter går igennem den ledende overlæge for retspsykiatrien. Herved sikrer vi, at der ikke på almenpsykiatriske afdelinger vil være indlagte retspsykiatriske patienter, der burde være indlagt på afdelingen i Middelfart. Vi arbejder med en dynamisk sikkerheds- og behandlingsbetragtning. Endvidere er regionen i løbende dialog med retssystem og kriminalforsorg.

Bodil Espensen påpegede, at dom til behandling nogen gange er det, der skal til for at kunne igangsætte den relevante behandling.

Bilag:

 

 

 

7.      Drøftelse af foreningers hjælp til bedre ressourceudnyttelse

Sagsnr:

10/565

Resumé

Drøftelse af foreningers hjælp til bedre ressourceudnyttelse i børne- og ungdomspsykiatrien.

Sagsfremstilling

Steen Andersen, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser, har i radioavisen hørt Agnete Philipsen udtale, at noget af presset på børne- og ungdomspsykiatrien skyldes, at for mange børn og unge henvises uden at være indenfor børne- og ungdomspsykiatriens målgruppe.

Set i lyset af, at region og foreninger har en fælles interesse i den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne ønsker Steen Andersen en drøftelse af, hvordan foreninger og andre kan bidrage hertil.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Steen Andersen appellerede til, at systemerne inddrager de mennesker, der omgås børn/unge 8 timer om dagen i udarbejdelse af "den gode henvisning".

Bodil Espensen orienterede om, at børne- og ungdomspsykiatrien har udarbejdet fælles henvisningsprocedurer og visitation. I dette ligge også retningslinjer for, hvad der er belyst i "en afklaret henvisning". Tanken er, at "en uafklaret henvisning" sendes retur til henviser med ønske om yderligere oplysninger. Dilemmaet er dog, at det ikke sikrer, at det mest syge barn kommer hurtigst til, idet dette barn jo kan være henvist på en uafklaret henvisning.

 

 

8.      Strategi for patientkommunikation i psykiatrien

Sagsnr:

10/5396

Resumé

Der er udarbejdet forslag til patientkommunikation for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Sagsfremstilling

En tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af psykiatriens sygehusledelse har udarbejdet vedlagte forslag til patientkommunikation. Baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse er ønsket om at sikre, at psykiatriens patientkommunikation lever op til kravene i Den Danske KvalitetsModel.

Forslaget indebærer, at alle patienter får udleveret en mappe med regionale centrale informationsmaterialer suppleret med lokal information om det enkelte behandlingssted. Det foreslås, at den eksisterende folder "Nyttig information til patienter og pårørende" indarbejdes i et større og mere omfattende regional materiale.

Den af Psykiatrisk Dialogforum nedsatte implementeringsgruppe vedrørende patient- og pårørende-politikken har drøftet forslaget. Implementeringsgruppen kan støtte arbejdsgruppens forslag med følgende kommentarer:

 • Folderen "Nyttig information til patienter og pårørende" skal fortsat findes som den folder, der udleveres ved første kontakt
 • "Nyttig information til patienter og pårørende" kan ved næste revision eventuelt forkortes på baggrund af det nye materiale, der udarbejdes
 • Titlen ændres til "Nyttig information til patienter, pårørende og medarbejdere", da folderen jo også indeholder vigtig information til den enkelte medarbejder
 • Kommunikation til pårørende bør tænkes med i processen.

Begrundelsen for implementeringsgruppens kommentarer er, at gruppen fortsat finder det af stor vigtighed, at der fortsat udleveres et enkelt og kortfattet materiale ved patienters og pårørendes allerførste kontakt med psykiatrien. En kontakt, der ofte er kendetegnet af forvirring og utryghed, hvor budskaber ikke høres, og opmærksomheden naturligt er andre steder. Her vil den lille folder fortsat kunne bruges som den lille ting, der kan stikkes i lommen på patient/pårørende, så der er lidt information til et roligt øjeblik.

Implementeringsgruppen vil gå i tæt dialog med kommunikationsafdelingen om udarbejdelse og revision af materialer.

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Beslutning

Jeppe orienterede om implementeringsgruppens drøftelse.

Psykiatrisk Dialogforum anbefaler, at implementeringsgruppen arbejder videre som beskrevet.

Bilag:

 

 

 

9.      Orienteringspunkter rejst af Karen Margrete Nielsen, Depressionsforeningen

Sagsnr:

10/5396

Resumé

Drøftelse af sammenslutningen "de 9" samt behandlingsformen Deep brain stimulation.

Sagsfremstilling

Karen Margrete Nielsen ønsker en drøftelse af følgende to emner:

 • "De 9" som er en sammenslutning af organisationer for pårørende til mennesker med en psykisk lidelse i Region Midt
 • Deep Brain Stimulation,

Der findes mere information om "de 9" på www.de9.dk

Der findes en artikel om deep brain stimulation på http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1614

 

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udsættes idet Karen Margrete Nielsen havde meldt afbud til mødet.

 

 

10.    Ny lov om tvungen opfølgning

Sagsnr:

10/565

Resumé

Orientering om ny lov om tvungen opfølgning, der træder i kraft 1. oktober 2010.

 

Sagsfremstilling

Pr. 1. oktober 2010 træder lov om tvungen opfølgning efter udskrivning i kraft. Loven beskrives i bilag.

Psykiatriens afdelingsledelser er på baggrund af loven orienteret således:

Kære afdelingsledelser!

Vedhæftet findes et notat vedr. lovteksten om tvungen opfølgning, som træder i kraft i dag den 1. oktober 2010.

Sygehusledelsen har en forventning om at omfanget af aftaler om tvungen opfølgning får et yderst begrænset omfang, om overhovedet noget, i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Som I ved igangsættes i øjeblikket et arbejde vedr. reduktion i anvendelsen af tvang. Som en del af dette arbejde forbedres sygehusets interne rapporteringssystem vedr. tvangsforanstaltninger. Tvungen opfølgning vil indgå i dette rapporteringssystem.

Indtil vores rapporteringssystem er køreklar, vil jeg dog bede jer om at sikre manuel indrapportering til sygehusledelsen om hver enkelt aftale om tvungen opfølgning. Grundet den store opmærksomhed omkring tvungen opfølgning vil rapporteringen løbende blive forelagt Psykiatriledelsen.  

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Psykiatri- og socialdirektør Agnete Philipsen orienterede om loven. Hvis loven mod forventning bliver anvendt, skal hun orienteres i hvert tilfælde.

Bilag:

 

 

 

11.    Forslag til mødekalender for 2011

Sagsnr:

10/5396

Resumé

Forslag til mødekalender 2011.

Sagsfremstilling

Mødekalender 2011

 • Torsdag den 10. februar 2011
 • Torsdag den 9. juni 2011
 • Torsdag den 8. september 2011
 • Torsdag den 8. december 2011

 

Alle møderne er kl. 13.00 - 16.00

 

Indstilling

Til drøftelse og godkendelse

Beslutning

9. juni 2010 udsættes til 21. juni 2011.

Øvrige datoer blev vedtaget.

 

 

12.    Eventuelt

Sagsnr:

10/5396

Sagsfremstilling

Sygehusledelsens kronik / læserbrev med synspunkter om LAP´s kampagne om skjulte dødsfald i psykiatrien

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Minna Holm-Nielsen orienterede om, at hun på møde med SF’s psykiatripolitiske ordfører Öslem Cekiz har erfaret, at denne vil spørge regionerne, om de overholder vejledning om måling og vejning.

Fremover sættes fast et punkt 1 på dagsordenen, der hedder "opfølgning på referat".

Referatet sættes ikke til godkendelse, men kommentarer til referatet kan sendes til Finn Sørensen den første uge efter udsendelse.

Anmodning om optagelse af punkter på dagsordenen meddeles til Finn Sørensen senest tre uger før mødets afholdelse.

Bilag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 14-10-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |