Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsudvalget - referat 31-08-2010

 

Mødedato:
31-08-2010 Kl. 15:00 - Kl. 17:00

Mødested:
Mødeværelse 4

Medlemmer:
Poul-Erik Svendsen, Kristian Grønbæk Andersen, Thyge Nielsen, Ingeborg Mortiz Hansen, Susanne Linnet, Jørgen Pless, John Lohff, Karsten Uno Petersen, Pierre Topaz, John Hyrup Jensen, Jytte Lauridsen

Afbud:
John Hyrup Jensen, Jytte Lauridsen

 

Dagsorden

 

1.      Indstilling fra Styregruppen for Sundheds-IT for valg af leverandør til det nye Laboratorieinformationssystem (LIMS)

2.      Sundhedsområdet, gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen

3.      Rapport "Styr på sygehusvæsenet"

4.      Forslag til mødeplan for 2011

5.      Mødeplan 2010

6.      Eventuelt

 

 

1.      Indstilling fra Styregruppen for Sundheds-IT for valg af leverandør til det nye Laboratorieinformationssystem (LIMS)

Sagsnr: 10/1353

Resumé

Anskaffelse af et nyt Laboratorie Informations System (LIMS) til regionens sygehuse, som erstatning for de 4 nuværende laboratoriesystemer, der idag anvendes på de 4 sygehuse, efter ophævelsen i november 2009 af den tidligere kontrakt med Tieto Danmark A/S om levering af et tilsvarende system. Den tidligere aftale blev ophævet på grund af væsentlige forsinkelser samt andre væsentlige misligholdelser af den aftale blev indgået i 2006.

Sagsfremstilling

I efteråret 2009 besluttede Region Syddanmark at ophæve kontrakten om levering og vedligeholdelse af et laboratorium informationssystem mellem Tieto Danmark A/S og Region

Syddanmark. Projektet var da forsinket 2½ år. Region Syddanmark og Tieto A/S indgik forlig december 2009, hvorefter et nyt udbud blev igangsat.

Udbuddet er blevet gennemført som et fælles offentligt begrænset udbud mellem Region Syddanmark og Region Sjælland med en prækvalifikation frem til 1. juni 2010 og en frist for tilbudsafgivelse sat til den 2. august 2010. Region Syddanmark har modtaget 2 tilbud. Leverandøren vælges ud fra en afvejning af økonomi, funktionalitet, kvalitet og leverancesikkerhed.

Baggrunden for anskaffelsen af et nyt laboratoriesystem er dels, at regionens sygehuse i dag anvender ældre systemer, der bygger på forældede IT-maskiner og på forældede teknologier. Systemerne er kostbare at vedligeholde, ligesom det er svært at få de forskellige systemer til at samarbejde når patienterne flytter rundt på sygehusene i regionen. Det nye fællessystem vil således forenkle udvekslingen af oplysninger mellem sygehusene, give en større stabilitet og pålidelighed for laboratoriernes produktion samt åbne for nye muligheder for laboratoriernes arbejdsgange. Ydermere vil det indebære besparelser på de årlige driftsudgifter i forhold til driftsudgifterne ved de eksisterende systemer.

Tilbuddene behandles på et møde i styregruppen vedrørende sundheds-IT den 27. august 2010. Der vil i forlængelse af mødet foreligge en anbefaling til valg af leverandør sammen med et overslag over de økonomiske konsekvenser forbundet med tilbuddene.

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsudvalget overfor Forretningsudvalget anbefaler

 • at gennemføre anskaffelsen af det nye laboratoriesystem
 • at Sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet
 • at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling til formålet, jævnfør. bilag der eftersendes til Sundhedsudvalgets møde den 31. august 2010

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31-08-2010

Direktør Per Busk orienterede. Udvalget fik udleveret materiale med ajoourført dagsordenspunkt, indstilling og bilag til Forretningsudvalget (lukket materiale). Udvalget anbefaler indstillingen overfor Forretningsudvalget.

 

2.      Sundhedsområdet, gennemførelse af stærkstrømsbekendtgørelsen

Sagsnr: 10/8336

Resumé

På grund af ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen skal sygehusenes HPFI-relæer opgraderes til et højere sikkerhedsniveau. De samlede omkostninger er vurderet til 54 mio. kr. Sygehusene søger dispensation til de sygehusmatrikler, som i henhold til gennemførelsesplanen skal afvikles indenfor en nærmere defineret periode. Såfremt dispensationsansøgningerne imødekommes er udgifterne vurderet til 23,7 mio. kr. I forventning om at dispensationsansøgningerne imødekommes, foreslås at opgraderingen iværksættes til en sum af 23,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sikkerhedsstyrelsen har indført skærpede krav for eksisterende el-installationer. Pr. 1. juli 2010 trådte ændring af Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 8 i kraft vedrørende krav om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFI-afbryder i eksisterende installationer på blandt andet sygehuse. Årsagen er, at EU-harmoniseringen tillader brugsgenstande med lavere elektrisk sikkerhedsniveau end tidligere i Danmark. Dermed bliver det generelle sikkerhedsniveau for elektriske apparater (af klasse I) lavere end tidligere og apparaterne dermed potentielt farligere, hvis der ikke er en supplerende beskyttelse i installationen. Regionerne er ikke i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) blevet kompenseret for merudgifterne.

Sundheds- og Psykiatristaben har anmodet sygehusledelserne om at indsende opgørelser over omkostningerne forbundet med gennemførelsen af Stærkstrømsbekendtgørelsens ændring. Omkostningerne er vurderet til 54 mio. kr. i alt, som opgjort i bilaget. På nogle sygehuse er HPFI-relæerne løbende blevet opgraderet i forbindelse med renoveringsprojekter mv., hvorfor der er forskel på omkostningsniveauet på sygehusene. 

Det er muligt at søge dispensation fra kravene i tilfælde, hvor en sygehusmatrikel indenfor en nærmere defineret periode skal afvikles. På den baggrund er sygehusene igang med at søge dispensation for følgende matrikler: Haderslev ekskl. psykiatri, halvdelen af Sønderborg, Fåborg, gl. OUH inkl. psykiatri og Ringe, som ifølge Region Syddanmarks gennemførelsesplan skal frasælges. På nuværende tidspunkt kendes udfaldet af dispensationsansøgningerne ikke. Såfremt Sikkerhedsstyrelsen imødekommer samtlige dispensationsansøgninger er omkostningerne beregnet til i alt 23,7 mio. kr.    

I forventning om at dispensationsansøgningerne imødekommes, foreslår sundhedsstaben, at omkostningerne på 23,7 mio. kr. indarbejdes i budget 2011, jævnfør andet punkt på indeværende dagsorden. Rådighedsbeløbene fordeler sig fra 2010 til 2012, og er fordelt på de enkelte sygehusmatrikler, som vist i bilaget. Under forudsætning af, at regionsrådet godkender budgetforslag 2011 indstilles, at rådighedsbeløbene frigives, og at der meddeles anlægsbevilling med henblik på at opgradere HPFI-relæerne på regionens sygehuse, så de opfylder bekendtgørelsens krav. Der vil ikke blive udarbejdet byggeprogrammer for opgradering af HPFI-relæerne. Såfremt Sikkerhedsstyrelsen ikke imødekommer regionens dispensationsansøgninger, vil regionsrådet senere blive forelagt endnu en sag om konsekvenserne af stærkstrømsbekendtgørelsen.

Indstilling

Det indstilles, at Sundhedsudvalget anbefaler regionsrådet,

 • at der frigives rådighedsbeløb på 1,485 mio. kr. i 2010 (indeks 121,7), 15,026 mio. kr. i 2011 og 7,156 mio. kr. i 2012 (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jf. bilag finansieret af de afsatte rådighedsbeløb hertil,
 • at der meddeles anlægsbevillinger på i alt 23,667 mio. kr. (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jævnfør bilag,
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne.  

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31-08-2010

Udvalget anbefaler overfor regionsrådet

 • at der frigives rådighedsbeløb på 1,485 mio.kr. i 2010 (indeks 121,7), 15,026 mio.kr. i 2011 og 7,156 mio.kr. i 2012 (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jf. bilag finansieret af de afsatte rådighedsbeløb hertil
 • at der meddeles anlægsbevillinger på i alt 23,667 mio. kr. (indeks 123,9) til opgradering af HPFI-relæer fordelt på sygehusene, jævnfør bilag
 • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne.

Bilag

2 HPFI bilag RR.pdf

 

3.      Rapport "Styr på sygehusvæsenet"

Sagsnr: 10/8576

Resumé

Til orientering vedlægges rapport fra Danske Regioner "Styr på sygehusvæsenet".

Sagsfremstilling

Danske Regioner har i juni 2010 udgivet rapporten "Styr på sygehusvæsenet - derfor stiger udgifterne - sådan kan væksten holdes nede". Rapporten vedlægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31-08-2010

Orienteredes og drøftedes. Med udgangspunkt i rapporten "Styr på sygehusvæsenet" beder udvalget om et oplæg med fokus på Region Syddanmark med henblik på videre drøftelse.

Bilag

3 Rapport "Styr på sygehusvæsenet"

 

 

4.      Forslag til mødeplan for 2011

Sagsnr: 10/8576

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2011 for Sundhedsudvalget: 

 

18. januar

  8. februar

  8. marts

29. marts

  3. maj

  7. juni

30. august

27. september

25. oktober

15. november

13. december

 

Det foreslås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 15.

Indstilling

Det indstilles, at

 • mødeplan for 2011 godkendes.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31-08-2010

Udvalget godkendte mødeplanen for 2011 med den ændring, at møderne som udgangspunkt starter kl. 16.00. Det undersøges, om der kan findes alternativ dato for den 27. september. 

 

5.      Mødeplan 2010

Sagsnr:

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 22. juni 2010 blev følgende mødeplan foreslået:

 

28. september kl. 15.00

26. oktober kl. 15.00 - OUH/Svendborg

23. november kl. 15.00

14. december kl. 15.00 - Sygehus Sønderjylland

 

Indstilling

Det indstilles, at

 • næste møde afholdes den 28. september 2010 kl. 15.00. 

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31-08-2010

Indstillingen godkendt.

6.      Eventuelt

Sagsnr:

Beslutning i Sundhedsudvalget den 31-08-2010

Sundhedsdirektør Jens Elkjær orienterede om aftale med Region Sjælland.

 

På baggrund af spørgsmål fra Pierre Topaz orienterede sundhedsdirektør Jens Elkjær om akut modtagefunktionen i Vejle.

 

Udvalget vil gerne orienteres om de overordnede resultater af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2010, når de foreligger.

 

 

 


Siden er sidst opdateret 08-10-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap