Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsudvalget - referat 26-10-2010

Mødedato
26-10-2010 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Mødeværelse 4
 
Deltagere
 
 • Poul-Erik Svendsen
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thyge Nielsen
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Susanne Linnet
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz
 • John Hyrup Jensen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen
 • Pierre Topaz

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Hospice i Region Syddanmark – budget 2011
  2. Etablering af Hospice Sydfyn
  3. Sygehus Lillebælt, Vejle; Byggeprogram for ombygning til PET/CT scanner
  4. Forskningbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer
  5. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  6. Ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  7. Udvikling i medicinforbrug på sygehusene 2007-2010
  8. Medicotekniske investeringsmidler 2011 samt principper for tildeling
  9. Medicoteknisk udstyr til kræftbehandling på Odense Universitetshospital
  10. Orientering om den økonomiske situation på OUH
  11. Mødeplan 2010 og 2011
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 10/15834
  1. Hospice i Region Syddanmark – budget 2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges sag vedr. godkendelse af sengedøgnstakster 2011 for de hospice, som Region Syddanmark har driftsoverenskomst med.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har driftsoverenskomst med 4 hospice i regionen om drift af hver 12 pladser på årsbasis. Det drejer sig om:

  • Sct. Maria Hospice i Vejle
  • Hospice-Center Sydvestjylland i Esbjerg
  • Hospice Sønderjylland i Haderslev
  • Hospice Fyn i Odense

  Jf. driftsoverenskomsten § 11 skal regionsrådet godkende plejedøgnstaksten for det kommende kalenderår med afsæt i et budgetforslag fremsendt af hospice. Drøftelser med regionen om budget skal være afsluttet ultimo august. De 4 hospice har juni 2010 fremsendt forslag til budget 2011

  I forbindelse med budgetdrøftelserne er der aftalt et sengedagskrav på 3.900 sengedøgn i 2011, hvilket er en videreførelse af kravet i 2010, og er udgangspunktet for takstberegningen. På den baggrund kan der beregnes følgende takster for 2011. 

   

  2011 pris-og lønniveau

  Hospice Fyn

  Hospice Sydvestjylland

  Sct. Maria Hospice

  Hospice Sønderjylland

  Takst 2011

  5.915

  6.012

  5.648

  5.830

  De nuværende forskelle i taksterne kan primært relateres til forskelligt niveau i finansielle udgifter, dvs. renter og afdrag på lån, og i mindre grad variationer i normeringer, som er blevet videreført fra amternes tid.  

  I taksterne for 2011 er der indarbejdet nogle reguleringer, som primært er af teknisk karakter samt udtryk for endelig udmøntning af tidligere beslutninger i regionsrådet. Disse er beskrevet i det nedenstående:

  Hospice Fyn:      

  På møde den 28. juni 2010 besluttede regionsrådet at udmønte 1,3 mio. kr. til styrkelse af det palliative område på Fyn, som også indebærer en forbedring af den lægelige betjening af Hospice Fyn. Som en konsekvens heraf, er der indarbejdet 0,93 mio. kr. i takst 2011 til afregning af den forbedrede lægelige betjening fra det palliative team på Odense Universitetshospital.

  På møde den 31. maj 2011 behandlede regionsrådet den økonomiske håndtering af et indgået forlig om et skimmelsvampeangreb i administrationsbygningen. Forliget, som indebærer at bygningen nu er genopført, har påført Hospice Fyn en række merudgifter, som er finansieret via et ekstraordinært tilskud fra regionsrådet samt yderligere låneoptag. Det anbefales, at der i takst 2011 og frem indarbejdes midler til finansiering af renter/afdrag på det ekstraordinære låneoptag, svarende til 137. 000 kr. årligt.

  I relation til skimmelsvampesagen har det palliative team været fraflyttet Hospice Fyn, som har medført at hospice har haft et indtægtstab i form af husleje fra teamet, hvilket der i perioden er sket kompensation for. Med baggrund i bl.a. de arealmæssige begrænsninger på hospice, er det besluttet at det palliative team ikke flytter tilbage til hospice, men forventet skal placeres på OUH i Odense. Idet huslejen fra det palliative team hele tiden har været en del af grundbudgettet for hospice anbefales at der indarbejdes kompensation herfor, svarende til 557.000 kr.

  Det skal her bemærkes, at der skal foretages en tilpasning af Odense Universitetshospitals budget, svarende til de udgifter, som bortfalder ved at det palliative team ikke længere er placeret på Hospice Fyn, men på OUH. De bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med en budgettilpasning.

  Hospice Sønderjylland:

  Jf. regionsrådsmødet den 28. juni 2010 blev det besluttet at udmønte 1,65 mio. kr. til styrkelse af det palliative område i det sønderjyske område, som også indebærer en forbedring af den lægelige betjening af Hospice Sønderjylland. Der er således indarbejdet 0,5 mio. kr. i taksten for Hospice Sønderjylland til afregning af den lægelige betjening fra det palliative team i Sygehus Sønderjylland. 

  Hospice Sønderjylland har desuden fremlagt et særskilt ønske om en tilbygning til det eksisterende hospice med ca. 300 m2. Tilbygningen vil indeholde faciliteter til personale, frivillige, pårørende samt møde- og undervisningslokaler, som hospice vurderer at der i dag mangler bedre faciliteter til.

  Der er estimeret en anlægsøkonomi på 7,6 mio. kr., hvoraf hospice forventer at kunne finansiere 2 mio. kr. fra opsparede midler. Dette medfører et forventet behov for lånefinansiering på 4,6 mio. kr. I henhold til driftsoverenskomsten § 13 kan hospice ikke påtage sig forpligtelser, der skal finansieres ved lån, uden der forinden er opnået regionsrådets samtykke. Det skal bemærkes, at de løbende finansielle udgifter ved dette låneoptag, forventer hospice at kunne afholde inden for den eksisterende takst.

  Hospice Sønderjylland ansøger derfor alene om en takstforhøjelse til finansiering af de løbende driftsudgifter til el, vand og varme og øvrig vedligeholdelse mv., hvilket er anslået til at udgøre 225.000 kr. årligt, svarende til en øgning af sengedagstaksten på 57 kr.

  Der lægges op at sundhedsudvalget særskilt drøfter om byggesagen og den ledsagende taksthøjelse og godkendelse af Hospice Sønderjyllands låneoptag, skal anbefales overfor regionsrådet. Ved supplerende låneoptag fra Hospice Sønderjylland vil regionen i henhold til lånebekendtgørelsen skulle deponere et tilsvarende beløb.

  De takstmæssige konsekvenser af byggeprojektet er ikke indregnet i taksterne i  tabeloversigten. Ved tilsagn vil det fra 2011 medføre en sengedagstakst på 5.888. Det bemærkes, at de eksisterende hospice har et bruttoareal på mellem 16-1900 m2. Ved udvidelse vil Hospice Sønderjylland få et samlet areal på ca. 1.900 m2.

  Hospice Sydvestjylland:

  Hospice Sydvestjylland har indgået administrationsaftale med regionens IT stab om drift og support af diverse IT-systemer. Aftalen andrager en udgift på 81.600 kr., som er foreslået indarbejdet i taksten. Der er her tale om en budgetneutral regulering.

  Udover de ovenstående budgetjusteringer har de 4 hospice i deres budgetforslag fremlagt ønske om forskellige kvalitets- og serviceforbedrende foranstaltninger, eksempelvis finansiering af sorggrupper, supervision og udviklingsstillinger. Sundhedsstaben har ikke indarbejdet disse ønsker, idet der henvises til at regionsrådet i tidligere budgetrunder har prioriteret det palliative område og givet dette et løft.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at sengedøgnstaksterne for 2011 godkendes, herunder, at udgifterne til renter/afdrag på det ekstra låneoptag på Hospice Fyn på årligt 137.000 kr. finansieres fra prioriteringspuljen
  • at sundhedsudvalget særskilt drøfter og tager stilling til om udvidelsen af Hospice Sønderjylland og den medfølgende takstforhøjelse på 57 kr. samt godkendelse af låneoptag på 4,6 mio. kr., skal anbefales overfor regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Udvalget anbefaler første "at" i indstillingen overfor regionsrådet. Udvalget anbefaler endvidere udvidelsen af Hospice Sønderjylland og den medfølgende takstforhøjelse på 57,- kr. samt låneoptag på 4,6 mio. kr. overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 09/14656
  2. Etablering af Hospice Sydfyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges sag vedr. etablering af Hospice Sydfyn, som indeholder stillingtagen til anlægsøkonomi samt godkendelse af driftsoverenskomst og vedtægter for den selvendejende institution. Der sigtes efter, at Hospice Sydfyn kan etableres på en grund i det vestlige Svendborg. Denne grund bliver udbudt til salg af Svendborg Kommune i løbet af oktober 2010. Der lægges op til etablering af et hospice på 1.800 m2, som modsvarer størrelsen på de eksisterende hospice i regionen. Anlægsrammen for projektet er estimeret til 34 mio. kr. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har i forbindelse med budget 2010 afsat 14 mio. kr. fra 2011 og frem til drift af 12 hospicepladser på Sydfyn. Regionsrådet er på møde den 23. august 2010 orienteret om status på etableringen af Hospice Sydfyn og godkendte ved samme lejlighed frigivelse af 1. mio. kr. til anvendelse i etableringsfasen af hospice.

  Bestyrelsen for Hospice Sydfyn har siden da nærmere undersøgt mulighederne for placering af hospice, og der foreligger nu et ønske om at placere hospice på en grund i det vestlige Svendborg på Skovsbovej med udsigt til den østlige ende af Egense Ås. Ved denne placering vil hospice ligge i grønne omgivelser, tæt ved byen og samtidig relativt tæt på Svendborg sygehus.

  Den pågældende grund, som ejes af Svendborg Kommune, er på ca. 14.000 m2, og bliver udbudt til salg i oktober/november måned 2010. Hospice Sydfyn venter her at afgive et købstilbud, som afgives betinget af, at regionsrådet godkender anlægsøkonomi for hospice. Det ventes, at der i forbindelse med regionsrådets møde den 22. november 2010 kan foreligge en afklaring af om hospice får mulighed for at købe grunden. 

  Hospice Sydfyn har i samarbejde med regionens bygningsafdeling, udarbejdet ideoplæg til etableringen af hospice, som fremgår af bilag. Der lægges op til etablering af et hospice på ca. 1.800 m2, hvilket størrelsesmæssigt modsvarer størrelsen på de eksisterende hospice i regionen, som er mellem 1.600-1.900 m2. Projektet udbydes som totalentreprise med prækvalifikation, og det forventes på nuværende tidspunkt at byggeriet kan igangsættes i 2. halvår af 2011, således at hospice kan være klar til drift i andet halvår 2012.

  Baseret på bl.a. erfaringer fra etableringen af de eksisterende hospice i regionen, samt råderummet til finansielle udgifter i den afsatte driftsramme, er der estimeret en samlet anlægsramme incl. projektering, grundkøb og inventar på 34 mio. kr. eksklusiv moms.

  Med henblik på at minimere låneomkostningerne for Hospice Sydfyn anbefales, at Region Syddanmark kautionerer for Hospice Sydfyns låneoptag til etablering af hospice, således at der meddeles garanti på et byggelån på op til 34 mio. kr. Meddelelse af en garanti er omfattet af "Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.m.", og skal ifølge bekendtgørelsens § 15, stk. 1. godkendes af regionsrådet.

  I henhold til Sundhedsloven § 75 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 846 af 26. juli 2006: "Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer" er der udarbejdet forslag til driftsoverenskomst mellem Region Syddanmark og den selvejende institution Hospice Sydfyn. Driftsoverenskomsten regulerer samarbejdet mellem regionsrådet og den selvejende institution om drift af hospicepladserne.

  Idet der er tale om det første nystartede hospice i Region Syddanmarks periode, og der samtidig er nogle andre vilkår end da de amtslige hospice startede op (bortfald af statslig puljefinansiering mv.), er der i driftsoverenskomsten lagt vægt på at der etableres en lidt tættere samarbejdsrelation mellem region og hospice, hvilket bl.a. betyder at den selvejende institution optages i regionens budget og regnskab samt at regionsrådet godkender regionsrådets vedtægter, ansættelse af leder for institutionen mv. 

  Forslag til vedtægter for institutionen forelægges derfor regionsrådet til godkendelse. Vedtægterne indebærer desuden, at der skal udpeges et medlem samt en suppleant fra regionsrådet til at indgå i bestyrelsen for Hospice Sydfyn.

  I nærmere tilknytning til driftsstart, vil der blive forelagt en sag om driftsbudget/takstfastsættelse, herunder også stillingtagen til om det kan være hensigtsmæssigt med en gradvis indfasning af de 12 sengepladser.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at der på baggrund af ideoplæg godkendes en anlægsøkonomi til etablering på Hospice Sydfyn på 34 mio. kr. (eksl. moms)
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 34 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) og meddeles anlægsbevilling hertil
  • at regionsrådet meddeler Hospice Sydfyn en garanti for et byggelån på op til 34 mio.kr.
  •  at der deponeres et tilsvarende beløb af kassebeholdningen i garantiperioden
  • at driftsoverenskomst mellem regionsrådet og den selvejende institution Hospice Sydfyn godkendes
  •  at vedtægter for den selvejende institution Hospice Sydfyn godkendes
  • at regionsrådet for så vidt angår bestemmelsen i vedtægterne om regionsrådets godkendelse af ansættelse af hospiceleder, delegerer denne til sundhedsdirektøren
  • at regionsrådet udpeger 1 medlem til bestyrelsen af Hospice Sydfyn og 1 suppleant for denne
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet, dog således at 2. "at" ømdres til

  at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 34 mio. kr. fordelende sig med 2. mio. kr.  i 2010 (indeks 121,7) og 32 mio kr. i 2011 (indeks 123,9), og mddeles anlægsbevilling hertil.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/14847
  3. Sygehus Lillebælt, Vejle; Byggeprogram for ombygning til PET/CT scanner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Da antallet af scanninger har været stigende siden 2006, er der behov for at øge kapaciteten til PET/CT scanninger på Vejle Sygehus. I forbindelse med installering af en ekstra PET/CT scanner på sygehuset, er det nødvendigt at ombygge og tilpasse eksisterende lokaler for skaffe plads til patienter og arbejdsområder til personalet. Derfor forelægges et byggeprogram med henblik på godkendelse samt flytning af allerede meddelt anlægsbevilling og afsat rådighedsbeløb. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 26. oktober 2009 afsættelse af 20 mio. kr. til etablering af en PET/CT scanner på Sygehus Lillebælt Vejle, samt ombygninger i forbindelse hermed. På baggrund heraf forelægges et byggeprogram, vedr. ombygning i forbindelse med installering af scanneren, til godkendelse. Det drejer sig om tilpasning og ombygning af eksisterende lokaler på Vejle sygehus for at skaffe mere plads til patienter samt flere arbejdspladser til personalet. De eksisterende rum er kælderrum uden dagslys, som i dag anvendes til bl.a. sikringsrum og depotrum. Lokalerne ombygges til venterum til patienter, beskriverrum, konferencerum, undersøgelsesrum samt nødvendige birum. 

  Rådighedsbeløb og anlægsbevilling er afsat på ramme til medicoteknisk apparatur 2009, hvor fra PET/CT scanneren er betalt. Det er mest hensigtsmæssigt, at de resterende midler til ombygning flyttes til et særskilt anlægsprojekt på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet.

  • at byggeprogrammet vedr. ombygninger i forbindelse med installering af en PET/CT scanner på Sygehus Lillebælt Vejle godkendes
  • at der meddeles en anlægsbevilling på 5,354 mio.kr. (indeks 123,9) til ombygning af eksisterende lokaler i forbindelse med installering af PET/CT scanner, idet anlægsbevilling til ramme til medicoteknisk apparatur 2009 tilsvarende reduceres med 5,354 mio. kr. (indeks 123,9)
  • at der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2010 (indeks 121,7) og 4,454 mio. kr. i 2011 (indeks 123,9) til ombygning i forbindelse med installering af PET/CT scanner på Vejle Sygehus, finansieret af ramme i 2010 til medicoteknisk apparatur 2009

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15096
  4. Forskningbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog på mødet den 27. september 2010 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2011 til forskningsbaseret afprøvning af udvalgte alternative behandlingsformer i forhold til konventionelle.


   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hver fjerde dansker har benyttet alternativ behandling inden for det seneste år, og næsten halvdelen af den danske befolkning har på et tidspunkt være i alternativ behandling. De fleste heraf bruger især alternativ behandling som supplement til den etablerede behandling, hvorfor området som helhed oftest betegnes ”komplementær og alternativ behandling” (KAB). På trods af stigende interesse fra borgerne, forskes der kun i begrænset omfang i de næsten 200 eksisterende former for komplementær og alternativ behandling. Hovedparten af denne forskning koncentreres om komplementær og alternativ behandling i relation til kræftsygdomme, da brugen af KAB er særlig udbredt blandt kræftpatienter.

  Den eksisterende eksterne finansiering af forskning i KAB kommer i dag i særlig grad fra Videns- og forskningscenter for alternativ behandling, som hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt i fagspecifikke tilfælde Kræftens Bekæmpelse.

  Region Syddanmark markerer sig allerede i dag stærkt på forskning indenfor KAB. Syddansk Universitet huser et af landets mest aktive og ansete forskningsmiljøer på området i Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling (CCESCAM). Der findes derfor god grobund for yderligere styrkelse af forskningsområdet igennem en regionsfinansieret KAB forskningspulje.

  Det foreslås derfor, at puljen på 1,0 million kr. udmøntes i en pulje til opslag i 2011. Puljens ansøgninger bør vurderes forskningsfagligt af regionalt strategisk forskningsråd, mens sundhedsudvalget bedes beslutte hvorvidt der skal være tale om frit opslag, eller om puljen skal have et særligt fokusområde. Til information fordeles den eksisterende forskning i KAB sig primært på følgende sygdomsområder i prioteret rækkefølge:

  1. Cancer
  2. Smerter
  3. Fødsel
  4. Funktionelle lidelser
  5. Astma/Allergi
  6. Diabetes

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles.

  • at sundhedsudvalget på mødet drøfter, hvordan midlerne til forskningsbaseret afprøvning af alternative behandlingsformer skal udmøntes, og om der skal være et særligt fokus i de projekter, som støttes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Drøftedes.
  Udvalget ønsker på et senere møde et mere konkret forslag til hvordan midlerne til forskningsbaseret afprøvning af alternative behandlingsformer kan udmøntes, gerne ed overvejelser om plantemedicin.


  Sagsnr. 10/15708
  5. Status vedr. regionens kvalitetsmål
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundhedsudvalget orienteres løbende om den aktuelle status på Region Syddanmarks kvalitetsmål på sygehusområdet, hvilke er godkendt af regionsrådet. Denne gang præsenteres den aktuelle status på pakkeforløb for kræftpatienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De kvalitetsmål for det somatiske sygehusvæsen i Region Syddanmark, som regionsrådet har godkendt, imødekommer såvel regionale som nationale krav til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Kvalitetsmålene, der har det gode resultat for patienten som endeligt mål, indgår som en del af fundamentet for styringsmodellen for sygehusene i Region Syddanmark og understøtter Den Danske Kvalitetsmodel. Gennem monitorering evalueres i hvor høj grad sundhedsvæsenet lever op til de fastlagte standarder og de fælles regionale og nationale kvalitetsmål.


  Afdelingen for Kvalitet og Forskning har i samarbejde med afdelingen Sundhedsdokumentation samt Planlægning og Udvikling udarbejdet et overblik over den aktuelle status på pakkeforløb for kræftpatienter.


  Den aktuelle status beskrives ved hjælp af en række grafer, som for hvert kvalitetsmål viser dels udviklingen over tid for hele Region Syddanmark under ét, dels en sammenligning mellem Region Syddanmarks sygehuse for den seneste periode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder drøftedes problemstillingen angående målopfyldelse.

  Udvalget ønsker en opfølgende og uddybende orientering på et senere møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15549
  6. Ventetid på operation for patienter med brækket hofte
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med politisk behandling af skadebetjening i Region Syddanmark er der rejst spørgsmål angående ventetiden for akutte ortopædkirurgiske patienter, særligt patienter med brækket lårbenshalsknogle (hoftefraktur). Indledningsvis er det vigtigt at erindre, at patienter med hoftefraktur ikke selv henvender sig på skadestue eller skadeklinik. Disse patienter bliver altid modtaget i akutmodtagelsen på sygehuset uden forudgående melding, og oftest er de transporteret til sygehuset med Falck.

  Der er ikke sikker viden om, hvorvidt ventetid på operation (såkaldt op-delay) har betydning for behandlingsresultat og patientens chance for at overleve efter hoftefraktur. Videnskabelige undersøgelser giver ikke et entydigt billede: Nogle undersøgelser påviser en positiv effekt af hurtig operation, mens andre undersøgelser ikke kan påvise en forskel afhængig af, hvor længe patienterne venter på operation.

  Trods det er der dog enighed blandt fagfolk om, at hurtig operation er vigtig, bl.a. af hensyn til patientens smerter og ubehag ved at vente på operation. Patienter, der har brækket hoften, har oftest stærke smerter og skal helst være fastende før operationen, idet de skal bedøves under indgrebet. Samtidig er der alt andet lige omkostninger forbundet med at have patienter indlagt, der venter på operation. Endelig er der blandt terapeuter enighed om, at hurtig mobilisering og genoptræning er væsentlig for patientens chance for at opnå bedst mulig mobilitet herunder gangfunktion efter hoftebruddet.

  I vedhæftede notat er der redegjort for, hvor længe patienter med hoftefraktur venter fra indlæggelse til påbegyndt operation. Tallene er hentet fra seneste årsrapport for sygdomsområdet hoftefraktur under Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Resultaterne er gældende for patienter indlagt i perioden august 2008 - august 2009. Som det fremgår af notatet, så er der i Region Syddanmark er en "typisk" ventetid på operation (op-delay) på 22 timer. Ventetiden er kortest på Aabenraa Sygehus (17 timer), mens den er cirka dobbelt så lang på OUH, Odense med 34 timer. Ventetiderne på de øvrige sygehus ligger derimellem.

  Region Syddanmark ligger på niveau med landsresultatet.

  Det er desuden værd at bemærke, at i forhold til overlevelse blandt patienter med brækket hofte ligger Region Syddanmark på niveau med landsniveauet, og OUH har en overlevelse, der er lidt bedre end landsniveauet. 

  I forbindelse med etablering af fælles akutmodtagelser i Region Syddanmark er sygehusene i gang med at formulere såkaldte "Standardiserede tidsstyrede patientforløb" (forkortet STP). Hvert sygehus har udvalgt mindst 2 sygdomsområder, hvor man vil beskrive det ønskede forløb for udvalgte grupper af akutte patienter. Netop OUH, Odense har valgt at udarbejde et STP for patienter med hoftefraktur.

  Samtidig er der på OUH aftalt en ”aflastningsordning” med Svendborg Sygehus om at overflytte patienter fra Odense til Svendborg med henblik på at reducere ventetiden på operation. Det er desuden besluttet, at der etableres mere anæstesikapacitet i løbet af efteråret 2010 i Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.

  Udvalget ønsker, til mødet i december, et oplæg om servicemål, herunder, at de patienter som er gjort klar til behandling/operation, og som aflyses, får tilbud på et andet sygehus.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/15791
  7. Udvikling i medicinforbrug på sygehusene 2007-2010
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Sundhedsudvalgets møde den 28. september efterspurgte udvalget en redegørelse for udviklingen i medicinforbruget og økonomien dertil. 

  Nedenstående gennemgang viser, at der fra 2007 til 2010 har været en vækst i udgifterne til sygehusmedicin på 28% svarende til 9% pr. år. Væksten er fra stat til region finansieret igennem de årlige økonomiaftaler, mens finansieringen fra region til sygehuse sker igennem en særlig afregningsmodel for dyr medicin til ambulante patienter. Set i forhold til regionens samlede økonomi har det hidtil været muligt at afholde væksten i medicinudgifter inden for den med regeringen årligt aftalte ramme. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Medicinforbrug 2007-2010

  Tabellen viser medicinforbruget fra 2007-2010 på de somatiske sygehuse.

  Første kolonne viser hvilket årstal forbruget vedrører og anden kolonne viser det samlede forbrug på sygehusene i millioner kr. Tallet for 2010 er en prognose baseret på forbruget i 1. halvår.

  Tabel 1

   

  År 

  Forbrug på sygehusene

  2007

  901

  2008

  946

  2009

  1066

  2010

  1154

  Alle tal er i mio. kr. Årets priser.

  Tabel 1 viser, at der fra 2007 til 2010 er en samlet vækst i sygehusenes medicinforbrug på 253 mio. kr. svarende til 28% eller ca. 9% pr. år.

  Alle beløb er i årets priser. Der er således ikke taget højde for prisudvikling. Det er vanskeligt at finde et godt udtryk for prisudviklingen inden for medicin fordi der kommer mange nye (og dyre) produkter fra år til år, hvorimod andre produkter falder dramatisk i pris, når producentens patent udløber.

  Vækst i udvalgte lægemidler

  Nedenfor ses de fem præparater, hvor der har været den største vækst i forbruget fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2010.

  Tabel 2

   

  Præparat

  Område

  Forbrug 1. halvår 2008

  Forbrug 1. halvår 2010

  Vækst

  Humira

  Gigt, psoriasis, kronisk tarmsygdom

  20

  35

  15

  Lucentis

  Øjenbehandling

  9

  20

  11

  Femar

  Brystkræft

  3

  13

  10

  Enbrel

  Gigt, psoriasis, kronisk tarmsygdom

  23

  32

  9

  Remicade

  Gigt, psoriasis, kronisk tarmsygdom

  16

  23

  7

  Alle tal er i mio. kr. Årets priser.

  Lucentis har kun været på markedet siden 2007 og er således eksempel på et praparat, der på få år har opnået en betydelig volumen. Præparatet bruges til øjensygdommen våd AMD, som ubehandlet kan føre til stærk synsnedsættelse eller delvis blindhed. Det forventes, at udgifterne til Lucentis også vil stige i de kommende år. Tre af de andre præparater på listen bruges primært til gigtpatienter, hvilket afspejler at behandlingen af denne patientgruppe de senere år er blevet bedre, men også dyrere.

    

  Finansiering af regionens udgifter til sygehusmedicin

  Finansiering af udgifter til sygehusmedicin skal ses som en integreret del af de årlige økonomiforhandlinger. Den konstaterede og forventede udgiftsvækst indgår i forhandlingerne inden for rammerne af den samlede realvækst i driftsudgifterne. Der gives altså ikke øremærkede bevillinger til sygehusmedicin.

  Finansiering af sygehusenes udgifter til medicin

  Sygehusene får langt hen af vejen deres udgiftsvækst til sygehusmedicin dækket af centrale bevillinger. Dette sker igennem listen over særlig dyr medicin, der definerer hvilke medicintyper (ATC-koder), hvor der sker refusion. Refusionen sker dog kun for medicin givet til ambulante patienter.

  Baggrunden for denne ordning er at sygehusene ved anvendelse af regionens generelle takststyringsmodel, ikke ville få dækket udgifterne på disse meget medicintunge ambulante behandlinger. Takststyringsmodellen er derfor delvist suspenderet for disse behandlinger.

  En evt. vækst i udgifter til indlagte patienter håndteres derimod igennem Region Syddanmarks takststyringsmodel.

  Nedenstående tabel viser hvor store udgifter sygehusene, har fået dækket til ambulant sygehusmedicin i perioden 2007-2010. Tallet for 2010 stammer fra sygehusenes egne prognoser.

   

  Tabel 3

   

   År

  Særlig dyr medicin

  2007

  620

  2008

  714

  2009

  822

  2010

  905

  Alle tal er i mio. kr. Årets priser.

  Sammenholdes tabellen med tabel 1, ses at sygehusenes forbrug til medicin, der ikke er dækket af listen over særlig dyr medicin, har ligget nogenlunde konstant på ca. 250 mio. kr. i perioden. Dette understreger at det meste af den dyre medicin gives ambulant og indikerer endvidere at den ambulante andel af medicinudgifterne er steget i perioden. Dette stemmer overens med den generelle tendens på sygehusene, hvor indlæggelser løbende konverteres til ambulante besøg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Orienteredes.


  Sagsnr. 10/5651
  8. Medicotekniske investeringsmidler 2011 samt principper for tildeling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Denne sag vedrører sundhedsdirektørens forslag til afsættelse af midler til medicoteknisk apparatur i år 2011 samt de principper hvorefter Region Syddanmark skal udmønte disse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med gennemførelses- og specialeplanerne er der i disse år et stort behov for strategiske investeringer på det medicotekniske område. Det er samtidig nødvendigt at følge med i den teknologiske udvikling samt løbende at udskifte nedslidt apparatur, således borgerne i Region Syddanmark sikres et effektivt behandlingsforløb med en høj kvalitet.

  På mødet den 27. september 2010 vedtog regionsrådet en langsigtet strategi for investeringer, herunder medicoteknisk apparatur, som bl.a. sigter på at understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, så omkostningseffektiviteten fastholdes/forbedres. Som led i en videreførelse heraf blev det godkendt at afsætte yderligere 120 mio. kr. til apparaturinvesteringer i 2011, således det samlede beløb afsat til apparatur i 2011 fra investeringsrammen er 163,4 mio. kr.

  For at imødekomme udfordringerne med et ekstraordinært stort behov for strategiske anskaffelser, samtidig med den løbende udskiftning af nedslidt apparatur, anbefales det, at der konverteres 36,6 mio. kr. fra et økonomisk råderum på driften i 2010 til anlæg. Herved opnås et fornuftigt investeringsniveau til medicoteknisk apparatur i 2011 på i alt 200 mio. kr., hvoraf:

  -         163,4 mio. kr. er afsat på investeringsbudgettet i 2011

  -         36,6 mio. kr. konverteres fra drift i 2010 til anlæg i 2011.

  De hidtil anvendte principper for fordeling af de medicotekniske investeringsmidler, som regionsrådet senest tilsluttede sig på mødet den 26. oktober 2009 foreslås videreført, hvilket indebærer følgende fordeling af midlerne til medicoteknisk apparatur 2011:

  1. En central pulje til anskaffelser over 200.000 kr. pr. apparaturenhed til strategiske anskaffelser og øvrige investeringer på i alt 154 mio. kr. (200. mio. kr. fratrukket midler til sygehusenes egne investeringsrammer samt midler til den fælles akutpulje).
  2. Lokale midler på sygehusene på 21 mio. kr., som kan anvendes til mindre medicotekniske anskaffelser under 200.000 kr. pr. apparaturenhed, jf. bilag.
  3. En pulje til akutte nedbrud på 25 mio. Puljen reserveres fra den fælles pulje og skal dække omkostninger ved akut nedbrud på apparatur over 200.000 kr. pr. apparaturenhed, jf. bilag.

  De kompetencemæssige forhold vedrørende den endelige udmøntning af midlerne foreslås videreført, således at sundhedsdirektøren bemyndiges til at foretage den endelige udmøntning på baggrund af de vedtagne principper.

  Med henblik på at dække eventuelle afledte anlægsudgifter i forbindelse med installation af apparaturet, foreslås at sundhedsdirektøren bemyndiges til at udmønte midler under 2 mio. kr. fra den centrale pulje til dette formål.

  Vedlagte bilag, "Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2011" redegør nærmere for denne sag.

  Regionsrådet orienteres ved udgangen af 2011 om status på indkøb i indeværende år. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at udvalget anbefaler regionsrådet:

  • At de beskrevne principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler godkendes.
  • At sundhedsdirektøren bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midler til apparatur samt afledte anlægsomkostninger under 2 mio. kr., herunder godkendelse af licitationsresultater.
  • At den afsatte ramme til medicoteknisk apparatur i 2011 på 163,4 mio. kr. forøges med 36,6 mio. kr. via konvertering fra drift i 2010 til anlæg. Således er den samlede investeringsramme er 200 mio. kr.
  • At der af rådighedsbeløbet i 2011 på 200 mio. kr. overføres 21 mio. kr. til sygehusenes investeringsrammer øremærket til apparatur under 200.000 kr.
  • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 179 mio. kr. vedr. ramme til medicoteknisk apparatur i 2011.
  • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2011 (indeks 123,9) på 21 mio. kr. vedr. sygehusenes investeringsrammer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Drøftedes.

  Sagen udsættes til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16016
  9. Medicoteknisk udstyr til kræftbehandling på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fyens Stiftstidende bragte den 26. september 2010 artiklen "Kræftlæger mangler udstyr til millioner". 

  I artiklen giver læge fra onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital udtryk for, at afdelingen mangler en såkaldt MR-simulator, som - i forhold til visse patientgrupper - er velegnet til planlægning af strålebehandling.

  Efter aftale med udvalgsformanden redegøres der for sagen på udvalgsmøde, herunder også set i forhold til øvrige prioriteringer af medicoteknisk udstyr på Odense Universitetshospital.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Afdelingschef Helene Vestergaard orienterede. Notat vedr. medicotekniske midler til kræftbehandlingen specifikt på OUH - Odense Universitetshospital blev udleveret. Vedlægges.

  Drøftedes. Sagen udsættes til mødet den 23. november 2010.


  Sagsnr. 10/8576
  10. Orientering om den økonomiske situation på OUH
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sagen er på dagsordnen efter anmodning fra udvalgsmedlem John Hyrup Jensen.

  Sundhedsdirektionen orienterer på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Orienteredes.


  Sagsnr.  
  11. Mødeplan 2010 og 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 22. juni 2010 og 31. august 2010 blev følgende mødeplan godkendt:

   

  2010

  23. november kl. 15.00

  14. december kl. 15.00 - Sygehus Sønderjylland

  2011

  18. januar

    8. februar

    8. marts

  29. marts

    3. maj

    7. juni

  30. august

    3. oktober

  25. oktober

  15. november

  13. december

  •  
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 23. november 2010
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 26-10-2010
   

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring