Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2010pilPraksis- og kommuneudvalgetpilPraksis- og kommuneudvalget - referat - 29. oktober 2010

Praksis- og kommuneudvalget - referat - 29. oktober 2010

 

Mødedato
29-10-2010 kl. 13:30
 
Mødested
Lægevagten i Odense, Heden 9, Odense
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren
 • Poul Sækmose
 • Thies Mathiasen
 • Ole Finnerup Larsen
 • Margot Torp
 • Frede Skaaning
 • Iben Kromann Madsen

 • Afbud
   
 • Poul Sækmose
 • Frede Skaaning

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Besøg hos lægevagten
  2. Status på lægedækningen
  3. Forløbsprogrammet for rygområdet er nu administrativt tiltrådt på linje med de øvrige forløbsprogrammer.
  4. Indenrigs- og sundhedsministeriets puljer til facilitering af sundhedstilbud i udkantsområder
  5. Opsamling på møder med kommuner om sundhedsaftaler
  6. Studietur 2010
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1090
  1. Besøg hos lægevagten
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødet i Praksis- og kommuneudvalget afholdes hos lægevagten i Odense. Besøget vil blive indledt med en rundvisning af vagtchef Ole Holm-Thomsen samt efterfølgende orientering om klinikken og lægevagten generelt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/735
  2. Status på lægedækningen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen omhandler en aktuel status på arbejdet med sikring af lægedækningen i regionen. Der er ingen borgere i regionen, der på nuværende tidspunkt ikke er tilmeldt en læge.

  Regionens mest kritiske område er pt. Ølgod, og der arbejdes aktuelt med sikring af lægedækningen i forbindelse med en praksislukning i byen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der arbejdes fortsat med sikring af lægedækningen i flere geografiske områder i regionen – primært i udkantsområderne.

  Den indgåede § 2 aftale om rekruttering og fastholdelse, som er det aftalesæt, hvorefter en sikring af lægedækningen og/eller en ændring af praksisstrukturen kan understøttes, er anvendt på forskellig vis,  f.eks. ved: fastholdelsesaftaler, huslejegaranti, tilskud til flytteudgifter og konsulentbistand. Dette medvirker til, at det er lykkedes at undgå patienter uden læge (spøgelsespatienter).

  Status på specifikke områder, der aktuelt arbejdes med:

   

  Ølgod

  Lægedækningssituationen i Ølgod er yderst kritisk. Regionen har her valgt at købe og etablere et lægehus i det tidligere rådhus. Klinikken skal på sigt danne ramme for den samlede lægestab i Ølgod, og den forventes at stå klar pr. 1. maj 2011.

  Projektet bliver herudover understøttet ved opkøb af ydernumre, der skal indgå i den nye klinik. Én af de nuværende læger (med 2 kapaciteter) flytter ind i lægehuset.

  Endvidere dækker regionen huslejeudgiften for den del af klinikken, hvori der endnu ikke er praktiserende læger samt flyttetilskud til eksisterende læge. Der er indgået fastholdelsesaftale med én læge og opkøb af 2 ydernumre (ved generationsskifte).

  Aktuelt er én læge sygemeldt og han vender ikke tilbage til klinikken.

  Aabenraa

  3 sololæger har indgået aftale om etablering af en samarbejdspraksis i et fælles lægehus i private bygninger med forventet indflytning sommer/efterår 2011.

  Regionen har ydet projektet støtte med hensyn til processen, flyttetilskud og fastholdelsesaftaler.

  Esbjerg

  Esbjerg Kommune arbejder på at etablere lægehus i byen. Et par praksis har vist sig interesseret og indgår i projektet. Regionen og kommunen samarbejder om projektet.

  Udover ovennævnte eksempler har regionen understøttet lægedækningssituationen i bl.a. Nordborg, Skærbæk, Nr. Nebel, Sdr. Omme, omegnen af Esbjerg og i Oksbøl.

  Der er etableret nye ”bæredygtige” lægeklinikker i Brørup, Tønder, Varde, Ærø, Fanø og Rødekro, hvor regionen har været medspiller i større eller mindre grad.

  Fokus i den fremtidige opgave vil være rekruttering af yngre almene medicinere, så der kan rekrutteres afløsere bl.a. til de praksis, hvor der er indgået fastholdelsesaftaler med seniorlægerne.

  Det er således en bred palet af indsatser, der tages i anvendelse i bestræbelserne på at sikre lægedækningen. Udover de ovenfor beskrevne redskaber, anvendes landsoverenskomstens muligheder også, f.eks. i forhold til tildeling af delelæger til praksis, hvor dette kan lette generationsskifte/rekruttering eller fastholde ældre læger lidt længere i praksis.

  Der vil blive givet en orientering på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/14458
  3. Forløbsprogrammet for rygområdet er nu administrativt tiltrådt på linje med de øvrige forløbsprogrammer.
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Praksis- og kommuneudvalget blev i mødet den 4. oktober 2010 orienteret om arbejdet med et forløbsprogram for rygområdet. Version af 24. september 2010 blev omdelt.

  Det Administrative Kontaktforum under Sundhedskoordinationsudvalget har på møde den 11. februar 2010 vedtaget, at de fire forløbsprogrammer for hhv. diabetes, hjertesygdom, KOL og rygområdet er afsæt for udvikling af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder bedste praksis, kvalitetsudvikling og dokumentation af kronikerindsatsen.

  Endvidere vedtoges at programmerne udsendes som anbefaling for udvikling af samarbejdet lokalt mellem almen praksis, kommuner og sygehuse.

  Efterfølgende er hvert af de fire programmer færdigbearbejdet på dette grundlag. For diabetes, hjerte og KOL blev programmerne udsendt den 3. maj 2010. For rygområdet foreligger den endelige version nu.

  Programmet vil blive udsendt til praksisudvalg, kommuner og sygehuse og til de lokale samordningsfora med henblik på den lokale implementering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr. 10/13609
  4. Indenrigs- og sundhedsministeriets puljer til facilitering af sundhedstilbud i udkantsområder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af  29. september 2010 indkaldt ansøgninger til de 600 mio. kr., som er afsat til facilitering af sundhedsløsninger i udkantsområder, hvoraf en pulje på 300 mio. kr. omhandler etablering af lægehuse/sundheds- og akuthuse. Regionen og kommunerne er i fællesskab ansøgningsberettigede parter til denne pulje.

  Fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets side er udmeldt to frister for ansøgninger til puljemidlerne, hvor ansøgningsfristen for den første runde er den 15. november 2010 og for den anden runde den 25. februar 2011.

  Carl Holst har på Region Syddanmarks vegne udsendt et brev til kommunerne den 14. oktober 2010, hvoraf det fremgår, at det er regionens ønske, at der i oktober og november 2010 vil finde en dialog sted mellem kommunerne og regionen med henblik på at nå til en afklaring af, hvilke projekter der i fællesskab skal arbejdes videre med.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indenrigs- og sundhedsministeriet har i et brev af 29. september 2010 indkaldt ansøgninger til de 600 mio. kr., som er afsat til facilitering af sundhedsløsninger i udkantsområder.

  De 600 mio. kr. er inddelt i en række puljer.

  Puljen på 300 mio. kr. omhandler lægehuse/sundheds- og akuthuse. Projekter, der kan komme i betragtning til denne pulje, skal vedrøre etablering af fysiske rammer f.eks. ved ombygning af eksisterende bygninger, samt til indkøb af relevante apparaturer. Især områder med langt til nærmeste fælles akutmodtagelse skal tilgodeses og der vil blive lagt vægt på, at lægehusene/sundheds- og akuthusene indtænkes i den regionale sundhedsplan samt at de understøtter behovet for nære sundhedstilbud i udkantsområder. Regionen og kommunerne er i fællesskab ansøgningsberettigede parter til denne pulje.

  Der er også udloddet en pulje på 100 mio. kr. til fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse. Det er ministeriets vurdering, at der kun skal være to til fire fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse i hele landet, og der er formentlig i vidt omfang sat navn på disse steder (Nakskov og Holstebro). Det er vurderingen, at det i mindre grad er relevant for Region Syddanmark at ansøge om midler fra denne pulje.

  Derudover er der tre puljer vedr. det præhospitale område, hvor af en pulje er på 50 mio. kr. og vedrører projekter om udbygning af det præhospitale akutberedskab. En anden pulje er på 100 mio. kr. og omhandler helikopterordninger mv. En del af denne pulje er allerede på forhånd reserveret til etablering af en forsøgsordning med lægehelikopter i Nordvestjylland. Den sidste pulje på 50 mio. kr. omhandler kompetenceløft, hvoraf de 10 mio. kr. er reserveret til uddannelse af særlige førstehjælpere.

  Den umiddelbare vurdering er, at puljen på 300 mio. kr. vedr. lægehuse/sundheds- og akuthuse er den mest relevante at ansøge om for områderne vedr. praksissektoren og kommunesamarbejde.

  Fra Indenrigs- og sundhedsministeriets side er der udmeldt to frister for ansøgninger til puljemidlerne, hvor ansøgningsfristen for den første runde er den 15. november 2010, og for den anden runde er den 25. februar 2011.

  Det vurderes ikke realistisk at have indgået klare aftaler om samarbejdsprojekter til ansøgningsfristen den 15. november 2010. Og dertil kommer, at der også skal udarbejdes både projektbeskrivelse og budget inden en evt. ansøgning indsendes til ministeriet.

  Carl Holst har på Region Syddanmarks vegne udsendt et brev til kommunerne den 14. oktober 2010, hvoraf det fremgår, at det er regionens ønske, at der i oktober og november 2010 pågår en dialog mellem kommunerne og regionen med henblik på at nå til en afklaring af, hvilke projekter der i fællesskab skal arbejdes videre med. Den 15. november 2010 vil der som følge af disse drøftelser blive indsendt et varslingsbrev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvilke projekter der forventes ansøgt om ved den næste runde med ansøgningsfrist den 25. februar 2011.

  Det er planen, at der i den kommende tid vil finde drøftelser af dette forestående samarbejde sted med kommunerne om sundhedshusene i bl.a. Kommunekontaktudvalget, Det Administrative Kontaktforum og i Sundhedskoordinationsudvalget.

  Der vil på mødet blive givet en orientering om overvejelserne vedr. relevante placeringer af sådanne lægehuse/sundhedshuse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Til orientering.

  Drøftes igen på udvalgsmøde den 15. december 2010.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/12133
  5. Opsamling på møder med kommuner om sundhedsaftaler
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er ved udgangen af oktober 2010 gennemført møder med 5 kommuner om sundhedsaftalerne for 2011-14.

  Der foreslås en generel drøftelse af erfaringerne fra møderne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Drøftet.


  Sagsnr. 10/8393
  6. Studietur 2010
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der arrangeres i hver valgperiode en række studieture for regionsrådets medlemmer, hvor hvert medlem får mulighed for at deltage i én af studieturene.

  Udvalget blev på mødet den 30. august 2010 forelagt forslag til studietur i efteråret 2010 til San Francisco og Vancouver.

  Der vil på mødet komme orientering om redigeret forslag til studietur.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at praksis- og kommuneudvalget godkender det mundtlige oplæg.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Til orientering.


  Sagsnr.  
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder den 2. marts 2010 og 30. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

  2010

  26. november kl. 13.30-15.30 - Fredericia Kommune

  15. december kl. 16.30-18.30 - Regionshuset

  2011

  17. januar

   7. februar

  14. marts

  11. april

    9. maj

    6. juni

  15. august

  12. september

  10. oktober

  14. november

    5. december

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 26. november 2010.
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Praksis- og kommuneudvalget den 29-10-2010
   

  Udvalget ønsker på kommende møde at drøfte polyfarmaci.


  Siden er sidst opdateret 16-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |