Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Sundhedsbrugerrådet - referat 02-11-2010

Mødedato
02-11-2010 kl. 14:00
 
Mødested
Mødelokale 4
 
Deltagere
 
 • John Lohff
 • Jørgen Pless
 • Kristian Grønbæk Andersen
 • Thies Mathiasen
 • Thyge Nielsen
 • Bente Gertz
 • Ole Finnerup Larsen
 • John Hyrup Jensen
 • Iben Kromann Madsen
 • Peder Larsen
 • Flemming Bay-Jensen
 • Erik Arrild
 • Marie Rotvig
 • Mariette Rytter Larsen
 • Mette Thyssen
 • Hanne Grønborg
 • Lars Christensen

 • Afbud
   
 • Iben Kromann Madsen
 • Peder Larsen

 •  

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Høring af diskussionsoplæg til ny vision samt kvalitetsstrategi
  2. Orientering om udredningsarbejde vedrørende rygkirurgi og fedmekirurgi
  3. Henvendelse vedr. mulighed for dialyse på Tønder Sygehus
  4. Informationsmateriale om Sundhedsbrugerrådet
  5. Mødeplan for 2011
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 10/4687
  1. Høring af diskussionsoplæg til ny vision samt kvalitetsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Visionsudvalgets arbejde med at formulere en ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark er nu så langt, at der er sendt et diskussionsoplæg i høring den 5. oktober 2010. 

  I tilknytning til udvikling af ny vision er der desuden igangsat udarbejdelse af en ny strategi for "Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark".

  På mødet gives der en status for arbejdet med både visions- og kvalitetsstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen. Den nye vision skal afløse den foreløbige vision, som blev godkendt af forberedelsesudvalget i maj 2006 og videreført indtil videre af regionsrådet i august 2007. Den nye vision skal afstikke retningen for den fremtidige udvikling af sundhedsvæsenet inklusiv psykiatri i Region Syddanmark. Til at forestå processen er der nedsat et særligt politisk udvalg: visionsudvalget.

  Visionsudvalget har arbejdet med opgaven siden foråret 2010, og der er afholdt flere arrangementer i den anledning, bl.a. en temadrøftelse for regionsrådet den 26. april 2010. Udvalget har derudover drøftet forskellige temaer og dilemmaer, der er relevante i forhold til visioner for det fremtidige regionale sundhedsvæsen. Det hidtidige arbejde i visionsudvalget har udmøntet sig i et kort diskussionsoplæg. Det er tanken, at diskussionsoplægget debatteres og udfordres, så der kan høstes input fra medarbejdere, borgere, patienter m.fl. til brug for det videre arbejde med at udforme forslag til vision. Visionsudvalget har sendt diskussionsoplægget i høring i en bred kreds og ønsker i den forbindelse også at høre sundhedsbrugerrådet. Høringsfristen er den 1. december. Der henvises i øvrigt til vedlagte høringsbrev samt oversigt over høringsparter.

  Idet strategi for kvalitetsudvikling i Region Syddanmark står over for en revision, er det besluttet at udarbejde en ny strategi for kvalitetsudvikling i tilknytning til udarbejdelse af en ny vision. Det sker af flere årsager, herunder at netop kvalitet og kvalitetsudvikling efter alt at dømme kommer til at spille en central rolle i regionens kommende vision for sundhedsvæsenet. Som input til formulering af ny kvalitetsstrategi er der afholdt en lang række arrangementer og møder, hvor der er indhentet input til den kommende kvalitetsstrategi. Temaet var bl.a. på dagsordenen på sundhedsbrugerrådets seneste møde. Denne proces har givet et solidt grundlag for at formulere det forslag til ny strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2011 - 2014, som nu er sendt i høring blandt de samme parter som den kommende vision. Høringsfristen er ligeledes 1. december.

  Det forventes, at den ny strategi kan vedtages af regionsrådet i februar 2011, mens visionen er berammet til at blive vedtaget i november 2011.

  Sundhedsbrugerrådet vil på mødet blive orienteret om proces og indhold.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at sundhedsbrugerrådet opfordrer patientforeningsrepræsentanterne i rådet til at afgive høringssvar individuelt eller i fællesskab. Høringssvar til både diskussionsoplæg om ny vision samt kvalitetsstrategi afgives elektronisk på Region Syddanmarks hjemmeside via www.regionsyddanmark.dk/høring. Høringsfristen er den 1. december.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-11-2010
   

  Drøftedes.

  Det er vigtigt med fokus på bl.a.

  • information, kommunikation og samtale med henblik på blandt andet forventningsafstemning
  • brug lægmandsord
  • inddragelse af de pårørende

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Sundhedsbrugerrådet ønsker at få kopi af de høringssvar, der indkommer fra de respektive patientforeninger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16269
  2. Orientering om udredningsarbejde vedrørende rygkirurgi og fedmekirurgi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et led i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2011, blev det aftalt, at der skal udarbejdes en gennemgang og revision af visitationsretningslinjerne på henholdsvis området for rygkirurgi og fedmekirurgi. Formålet med at revidere retningslinjerne er at sikre bedre og ensartede retningslinjer.

  Det skal medvirke til, at det er de patienter, der har reelt behov og egentlig gavn af en given operation på de to områder, der indstilles til operation. Arbejdet er igangsat i regi af Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. Region Syddanmark har fået til opgave at lede arbejdet med udredning og revision af retningslinjerne på området for rygkirurgi. Dette arbejde forventes afsluttet i 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af aftalen om regionernes økonomi for 2011 mellem regeringen og Danske Regioner, skal der igangsættes et arbejde med henblik på at gennemgå de klinisk faglige visitationskrav ved offentlig finansieret sundhedsbehandling.

  Målet er at gennemgå og revidere de klinisk faglige visitationsretningslinjer og visitationsgrundlaget for væsentlige sygdomsområder. Der startes med området for fedme- og rygoperationer, hvor der har været en markant aktivitetsvækst. Arbejdet skal være afsluttet i 2010. Arbejdet udvides efterfølgende til andre behandlingsområder, og vil også inkludere principper for kliniske krav ved inddragelse af nye behandlinger.

  Til at udarbejde regionernes bidrag er det besluttet at nedsætte arbejdsgrupper på for hhv. ryg- og fedmeområdet. De faglige arbejdsgrupper skal gennemgå og revidere de klinisk faglige visitationskrav indenfor et udpeget og afgrænset område, således visitation til behandling sker på et grundlag af klare faglige retningslinjer og forundersøgelser, bl.a. for at imødegå utilsigtet skred i indikationer for behandling.

  Region Syddanmark har i den forbindelse fået til opgave at varetage formandsskabet for den arbejdsgruppe, der skal revidere visitationsretningslinjerne for det rygkirurgiske område.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-11-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.


  Sagsnr. 10/13648
  3. Henvendelse vedr. mulighed for dialyse på Tønder Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsbrugerrådets formand Flemming Bay-Jensen har modtaget henvendelse fra Bert Sams, som spørger til muligheden for at oprette dialyseklinik på Tønder Sygehus. Samme henvendelse er sendt til direktionen på Sygehus Sønderjylland.

  Fra Sygehus Sønderjylland har man svaret, at dette tidligere har været drøftet i Sygehus Sønderjylland, hvor den lægefaglige vurdering var, at der ikke er det fornødne patientgrundlag for etablering af dialyseklinik i Tønder.

  Flemming Bay-Jensen har på vegne af udvalget fremsendt vedlagte svar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse i sundhedsbrugerrådet

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-11-2010
   

  Drøftedes.

  Der sendes svar til patienten om, at rådet har drøftet sagen og opfordrer til at følge Sygehus Sønderjyllands forslag om at rette henvendelse til den pågældende dialyseafdeling samt eventuelt til Region Syddanmarks patientvejledere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1099
  4. Informationsmateriale om Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Sundhedsbrugerrådets møde den 2. september 2010 blev der udtrykt ønske om noget informationsmateriale vedr. Sundhedsbrugerrådet.

  På Region Syddanmarks hjemmeside er der en beskrivelse af Sundhedsbrugerrådet (se vedlagte udskrift) og her kan man også læse dagsordner/referater fra rådets møder.

  Administrationen har udarbejdet et forslag til informationsfolder (vedlagt som bilag).

  Til folderen er udarbejdet et billede med 3 forskellige typer patienter og en sygeplejerske, men der er problemer med at få dette billede uploadet til folderen. Administrationen får dog dette løst.

  Administrationen foreslår, at hvert medlem af Sundhedsbrugerrådet modtager et antal eksemplarer til uddeling blandt interesserede.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Sundhedsbrugerrådet godkender forslag til informationsfolder
  • at hvert medlem af Sundhedsbrugerrådet modtager et antal eksemplarer til uddeling blandt interesserede
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-11-2010
   

  Sundhedsbrugerrådet godkender forslag til informationsfolder.

  Sundhedsbrugerrådet ønsker, at der arbejdes videre med at informationsfolderen sendes ud til et bredere publikum.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1099
  5. Mødeplan for 2011
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Administrationen foreslår følgende mødeplan for 2011:

  3. februar 2011

  10. maj 2011

  15. august 2011

  4. oktober 2011 - fællesmøde med sundhedskoordinationsudvalget

  Det forelås, at møderne som udgangspunkt starter kl. 14.00.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  •  at mødeplan for 2011 godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-11-2010
   

  Mødeplanen blev godkendt, idet det dog undersøges nærmere om det planlagte møde den 4. oktober 2011 kan flyttes til en alternativ dato.


  Sagsnr.  
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-11-2010
   

  Afdelingschef Anne Sofie Bille orienterede om Patientombuddet, som etableres pr. 1. januar 2011, herunder større formalisering omkring lokal dialog mellem patient og sygehus.

  Flemming Bay-Jensen orienterede om henvendelse fra Ældre Sagen angående deltagelse i følgegruppe vedr. Nyt OUH.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |