Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatriudvalget - referat 16-11-2010

Mødedato
16-11-2010 kl. 14:00 - 16:00
 
Mødested
Gerontopsykiatrien i Haderslev, Skallebækvej 5
 
Deltagere
 
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Bente Gertz (A)
 • Pia Tørving (A)
 • Claus Warming (V)
 • Jens Møller (V)
 • Bent Bechmann (C)
 • Finn T. Hansen (F)

 • Afbud
   
 • Jytte G. Lauridsen (O)
 • Finn T. Hansen (F)

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Rundvisning
  2. Orientering
  3. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien
  4. Anvendelse af midler til lokale PsykInfo´er
  5. Kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  6. Godkendelse af programoplæg for nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa.
  7. Godkendelse af idéoplæg for en udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg.
  8. Flere midler til reduktion i ventetid, omstilling og konsolidering af driften
  9. Implementering af specialfunktioner
  10. Behandlingsgaranti - Status
  11. Sikringstiltag på almenpsykiatriske afdelinger
  12. Pilotprojekt om collaborative care
  13. Status på pilotprojekt vedr. opkvalificering af jobcentermedarbejdere
  14. Mødekalender
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 10/1412
  1. Rundvisning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rundvisning i Gerontopsykiatrien i Haderslev.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgsmødet indledes med rundvisning og orientering kl. 14.00-14.30 i gerontopsykiatrien i Haderslev, Skallebækvej 5.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Rundvisning og orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret og vist rundt.


  Sagsnr. 10/1412
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Patientsag ved Retspsykiatrien i Middelfart (Agnete Philipsen)

  Møde i SIND, Aabenraa (Bente Gertz)


  Sagsnr. 10/70
  3. Analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Kommissorium for analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien fremlægges til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budgetbehandlingen for 2011 er det besluttet, at der skal foretages en analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien. Nøgletallene for Region Syddanmark viser, at der samlet set er en høj produktivitet i den psykiatriske behandling. Dette viser sig bl.a. ved relativt lavere udgifter og færre ansatte end i andre regioner. Samtidig er der dog i Region Syddanmark stor forskel på produktiviteten i de enkelte enheder. På den baggrund ønsker regionsrådet en analyse af, hvordan Region Syddanmark placerer sig i forhold til ydelsernes kvalitet og økonomi. Endvidere skal der laves en vurdering af, om særlige geografiske og demografiske forhold, herunder storbyforhold, har betydning for sygehusenes behandlingsopgave.

  Psykiatrien har udarbejdet udkast til kommissorium for analysen. Kommissoriet forelægges til udvalgets drøftelse med henblik på efterfølgende behandling i regionsrådet.

  Ifølge kommissoriet skal der inden årets udgang være nedsat en arbejdsgruppe der får til opgave at præsentere analysens resultater inden udgangen af juni 2011. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at godkende kommissorium for analyse af økonomi, produktivitet og kvalitet i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/70
  4. Anvendelse af midler til lokale PsykInfo´er
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til anvendelse af de i budgettet afsatte midler til PsykInfo-funktioner i lokalpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011 har regionsrådet besluttet, at Psykiatrisk Informationscenter skal være regionsdækkende, også på det lokalpsykiatriske område. Der er enighed om, at der etableres en satellitfunktion i alle nuværende og kommende lokalpsykiatriske centre. Satellitterne skal fungere som en integreret del af behandlingstilbuddene. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2011 og 2,5 mio. kr. i overslagsårene.

  På den baggrund har psykiatrien udarbejdet forslag til, hvordan disse midler bringes i anvendelse. Forslaget ønskes drøftet med henblik på fremlæggelse for regionsrådet.

  De centrale elementer i forslaget er, at PsykInfo i et lokalpsykiatrisk center skal have en kendt bemandet åbningstid, og at bemandingen primært sker i form af ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund. De lokalpsykiatriske PsykInfo´er forankres fagligt og personalemæssigt i regionens centrale PsykInfo-funktion. Derfor tilføres driftsmidlerne også til den centrale PsykInfo-funktion.

  De lokale PsykInfo´er skal medvirke til at styrke involveringen af lokale brugere, pårørendeorganisationer, den kommunale psykiatri og andre relevante aktører i lokalsamfundet som f.eks. jobcentre.

  Anvendelsen af de tilførte midler og deres fordeling på løn og drift beskrives i forslaget, der er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det anbefales, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at godkende notat om anvendelse af midler til etablering af Psyk Info´er i lokalpsykiatrien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16514
  5. Kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om høring i psykiatrien af kvalitetsstrategi for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Visionsudvalget har på sit møde d. 26. september 2010 besluttet at sende udkast til "Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark 2011-2014" i høring. Udkastet er udarbejdet af sundhedsstaben under løbende inddragelse af psykiatrien.

  Strategien dækker den del af det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen, som Region Syddanmark har som ansvarsområde. Høringsfristen er d. 1. december 2010. Høringsparter i psykiatrien er alle MED-udvalg samt Psykiatrisk Dialogforum.

  Strategien forventes politisk godkendt af regionsrådet på rådets møde i februar 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/16892
  6. Godkendelse af programoplæg for nyt psykiatrisk sygehus i Aabenraa.
  fold dette punkt ind Resume
   

  På basis af beslutning i regionens forretningsudvalg den 16. juni 2010 om en fremrykning af psykiatriens nye sygehusbyggeri fra færdiggørelse i 2018 til i stedet ved udgangen af 2013 har psykiatrien for at kunne overholde tidsfristen udarbejdet vedlagte programoplæg for psykiatriens projekt i Aabenraa.

   
  Som det fremgår af programoplægget, der omfatter ca. 19.300 kvm., er der heri taget højde for regionsrådets beslutning fra 25. oktober 2010 om at placere 19 unge-senge i Aabenraa. Følgelig foreslås rådighedsbeløbet  forhøjet med merudgiften hertil på 26,4 mio. kr.

  I alt skal der etableres 112 senge i Aabenraa til en samlet forventet byggesum på 474.182.000 kr. 

  I forbindelse med regionsrådets godkendelse af programoplægget, søges der om frigivelse af 45 mio. kr. i 2011 til rådgiverhonorarer og udgifter til nærmere undersøgelser samt til psykiatriens bidrag til fælles funktioner med somatikken i Aabenraa. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På basis af beslutning i regionens forretningsudvalg den 16. juni 2010 om en fremrykning af psykiatriens nye sygehusbyggeri fra færdiggørelse i 2018 til i stedet ved udgangen af 2013 har psykiatrien for at kunne overholde tidsfristen som det første skridt i anlægsprocessen valgt at udarbejde et programoplæg for psykiatriens projekt i Aabenraa.

  Som det ses af vedlagte programoplæg er det en generel beskrivelse af, hvad der skal bygges, en beskrivelse af de funktioner, der skal indeholdes i byggeriet og hvordan den fysiske og logistiske sammenhæng mellem funktionerne skal være, samt slutteligt en beskrivelse af visse tekniske og organisatoriske forhold.


  I lyset af regionsrådets beslutning på sit møde den 25. oktober 2010 om at placere et ungdomsafsnit med 19 senge i Aabenraa vil der blive foretaget en fornyet beregning af lokalekapaciteter og byggeøkonomi i det samlede projekt til forelæggelse for regionsrådet i forbindelse med fremlæggelsen af byggeprogrammet for projektet.


  Ud over etableringen af nye sengepladser i Aabenraa ved sammenflytning af afdelingerne i Augustenborg og Haderslev samt en ny og geografisk bredere dækkende ungeafdeling, skal der i henhold til generalplanen etableres plads til den ambulante børne- og ungdomspsykiatri og den ambulante gerontopsykiatri.
  Det samlede etageareal forventes at blive på ca. 20.000 kvm. og for så vidt angår sengearealerne placeret i ét plan. Til at udarbejde programoplægget har der været nedsat to brugergrupper for dels voksenpsykiatrien, dels børne- og ungdomspsykiatrien.


  I forbindelse med samarbejdet på det kliniske område med somatikken foreligger der forslag om bygningsmæssigt fællesskab mellem somatikkens Familiehus og psykiatriens børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium og muligvis også ved senere beslutning det ungdomspsykiatriske sengeafsnit. 
   

  Psykiatriens byggeri skal bygningsmæssigt og servicemæssigt samtænkes med det somatiske sygehusbyggeri på grunden. Det er derfor planen, at psykiatriens byggeri kobles sammen med somatikken ved dennes nuværende hovedindgang mod nord-vest.


  Psykiatrien ventes således placeret på den nuværende parkeringsplads ved hovedindgangen og strækkende sig ud derfra på det skrånende terræn.
   

  Med de mange fælles berøringspunkter, der er mellem psykiatrien og somatikken indgår psykiatrien således generelt i planlægningen af alle servicefunktioner, logistikken og p-områder m.v. på hele sygehusmatriklen.
  Endvidere er psykiatriens FAM (Fælles Akut Modtagelse) bygningsmæssigt ved at blive integreret i somatikkens FAM.

  Den samlede udgift til psykiatriens oprindelige byggeri er i indeks 123,9 på 415 mio. kr., hvortil kommer et beløb på 32,8 mio. kr. for at bringe byggeriet op på energiklasse 2015-niveau. Den endelige byggesum vil som nævnt skulle genberegnes på grundlag af ændrede sengetal, økonomiske fordelinger på en række fællesområder med somatikken såvel klinisk som servicemæssigt.


  På den baggrund er der behov for, at regionsrådet frigiver en anlægsbevilling i 2011 på 45 mio. kr. til totalrådgiverydelse, til at foretage tekniske undersøgelser og beregninger, til projektorganisation, samt dele af psykiatriens bidrag til FAM, køkkenfunktionen m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at programoplægget for etablering af en psykiatrisk døgnafdeling i Aabenraa godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 45 mio. kr. (indeks 123,9) til rådgiverydelse, til at foretage tekniske undersøgelser og beregninger, til projektorganisation, samt dele af psykiatriens bidrag til FAM, køkkenfunktionen m.v. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet,

  At Psykiatri- og Socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet til totalrådgiverydelsen inden for den afsatte økonomiske ramme.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/6490
  7. Godkendelse af idéoplæg for en udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg.
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til regionens psykiatriplan skal der for hovedfunktion Vestjylland etableres en samlet og udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg med færdiggørelse i 2014. 


  Fremlæggelse af idéoplæg for en udbygget psykiatrisk døgnfunktion i Esbjerg.


  Med flytningen af sengefunktionen fra Hviding til Esbjerg vil der fremtidigt samlet blive 93 voksenpsykiatriske senge i Esbjerg fordelt på almen voksenpsykiatriske og gerontopsykiatriske senge. Udgiften til det samlede projekt beløber sig til 197,3 mio. kr. over årene 2010-2014. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den nedsatte projektstyregruppe for det nye byggeri ved døgnafdelingen i Esbjerg har udarbejdet vedlagte idéoplæg for etablering af en samlet og udbygget døgnfunktion for psykiatrien i Esbjerg. I ideoplægget indgår forslag til vision og fokusområder for byggeriet.

   

  Forslag til vision for døgnafdelingen i Esbjerg er sammenhængende psykiatri for den enkelte:

   

  Det betyder, behandlingen og de fysiske rammer skal understøtte, at

  • al patientkontakt, indsats og behandling tager sigte på at støtte patienten i at leve et godt liv her og nu og efter udskrivning.
  • der arbejdes for en sammenhængende psykiatri i behandlingen med inddragelse af egen læge, lokalpsykiatri, døgnpsykiatri og ambulant behandling.
  • pårørende og patientnetværk inddrages som en naturlig del af behandlingen.
  • døgnafdelingen, lokalpsykiatrien, børne- og ungepsykiatrien og den ambulante psykiatri har en gensidig forpligtelse til at støtte hinanden og løfte hver sin del af opgaven med at sikre en sammenhængende psykiatri for den enkelte.

  Følgende fokusområder ønskes gældende for de nye fysiske rammer til døgnafdelingen i Esbjerg:

  • Sammenhæng (fysisk sammenhæng, fleksibilitet, logistik)
  • Relationer (patient, pårørende, personale, afdelinger imellem, tværfagligt, ambulante og stationære, mellem bygninger, i hovedbygningen)
  • Sikkerhed (personsikkerhed, flugtsikkerhed, tryghed, skærmning)
  • Brugerstyring (oplevet kontrol hos patienten gennem individuelle valgmuligheder, fleksibilitet og generalitet i de fysiske rammer for øget brugerstyring)
  • Psykiatri i bevægelse (naturen kommer ind og patienten kommer ud, fysisk bevægelse)
  • Stigmatisering – ”den som vil skabe normalitet må få det frem i omgivelserne” (de fysiske rammer skal hjælpe til at fjerne stigmatisering således, at de, som opfattes som afvigende fra det normale, ikke anses for moralsk mindreværdige)
  • Helbredende arkitektur (farver, lys, korte gangforløb, overskuelighed, kvalitet i indretning)

  Herudover fremhæves følgende om de fysiske rammer fra ideoplægget:

  • Der stiles efter etablering af 6 sengeafsnit med i alt 93 sengepladser (svarende til generalplanen) - 3 sengeafsnit på 16 pladser og 3 sengeafsnit på 15 pladser
  • Afsnittet for gerontopsykiatri sættes til 16 pladser (og ikke 13 pladser som i generalplan). Det sker ved at målgruppen for det gerontopsykiatriske sengeafsnit udvides til at omfatte demente i alle aldre og om nødvendigt også en andel af ældre depressive lige under 70 år.
  • Psykiatri i bevægelse bliver et centralt tema både i de indendørs arealer og i udendørsarealerne.
  • Hovedbygningen bliver en særlig udfordring, når det handler om at skabe en helhed og sammenhæng for patienter, pårørende og personale - dette vil få særskilt fokus.
  • Der arbejdes ud fra en 2- faset model i byggeriet: 1. fase vil omhandle etablering af tilstrækkelig sengekapacitet i Esbjerg til, at Hviding hurtigst muligt (medio 2013) vil kunne flytte til Esbjerg. 2. fase vil omhandle hovedbygningen og de eksisterende sengeafsnit (færdig i 2014). Hvorvidt det er muligt at gennemføre denne 2-fase model vil først kunne afklares, når det konkrete byggeprojekt er kendt (medio 2011). Den største udfordring vurderes umiddelbart at være den nuværende fordeling af anlægsbudgettet på de enkelte år. Her er næsten halvdelen af anlægsbudgettet placeret i 2014. 

  Der har ligesom ved Aabenraa-projektet været gennemført en analyse af udviklingen i forbruget af døgnsenge. Overordnet viser analysen, at der ikke er behov for at opjustere sengeantallet. Analysen viser, at det vestjyske område isoleret set vil  kunne klare sig med 6 færre senge i 2020. Men med den ønskede harmonisering på tværs af regionen mht. fordeling af sengepladser, hvor Vestjylland i dag ligger under gennemsnittet, forventes behovet at ligge på 93 senge.

  I investeringsbudgettet for 2011 er afsat i alt 197,3 mio. kr. i årene 2010-2014 til formålet.
   

  Denne økonomiske ramme er baseret på generalplanen og tillagt ekstra midler fra den lokale vækstpakke til etablering af nybyggeri i energiklasse 2015.

  I den nærmeste tid vil der blive arbejdet med at forberede den forestående brugergruppeproces og genhusningsopgaven, når der som en del af byggeriet skal ske en nedrivning af eksisterende bygninger på grunden.

  Forelæggelse af byggeprogram for projektet vil ske på regionsrådets møde i april 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at idéoplægget for etablering af en samlet og udbygget døgnfunktion for psykiatrien i Esbjerg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/1620
  8. Flere midler til reduktion i ventetid, omstilling og konsolidering af driften
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er brug for tilførsel af yderligere midler til psykiatriens drift med henblik på reduktion af ventetiden, omstilling af psykiatrien til anbefalingerne i psykiatriplanen og konsolidering af driften enkelte steder. 3 konkrete bevillingssager kommer på regionsrådet i december. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatriområdet har i lyset af psykiatriplanen allerede undergået en række udbygninger og tilpasninger siden regionens dannelse, og forandringsomfang og hastighed vil tage til på psykiatriområdet de kommende år. Sideløbende med udviklingssporet skal der også være fokus på sikker drift.

  For at understøtte og på visse punkter fremskynde gennemførelse af koncepter og anbefalinger i psykiatriplanen og samtidig konsolidere driften vil psykiatriledelsen på kommende forretningsudvalgsmøde fremlægge følgende konkrete initiativer:

  • Reduktion af ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien - der tilføres 5 mio. kr. i 2010 til sikring af dette
  • Omstillingspulje for 2011-2014 på årligt 10 mio. kr. til finansiering af ekstraordinære implementeringsudgifter (transaktionsomkostninger) forbundet med gennemførelse af psykiatriplanens anbefalinger
  • Tilpasning af budget for almenpsykiatrisk afdeling i Odense

  Psykiatriledelsen orienterer nærmere om sagerne på mødet

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret.


  Sagsnr. 08/15617
  9. Implementering af specialfunktioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Psykiatrien har pr. 1. november 2010 orienteret Sundhedsstyrelsen om, at alle specialfunktioner tildelt psykiatrien i Region Syddanmark er planmæssigt implementeret pr. 1. januar 2011.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatrien i Region Syddanmark har i forbindelse med Sundhedsstyrelsens tildeling af specialfunktioner indenfor specialerne psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri fået tildelt alle de ansøgte specialer.

  Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen d. 22. juni 2010 anmodet regionerne om pr. 1. november 2010 at oplyse, om funktionerne planmæssigt er etableret pr. 1. januar 2011.

  Alle funktioner vil være implementeret i Region Syddanmark ved årsskiftet, og psykiatrien har orienteret Sundhedsstyrelsen herom i et notat for hvert af de to specialer. I notaterne orienteres Sundhedsstyrelsen endvidere om regionsrådets beslutning om placering af børne- og ungdomspsykiatriske senge. En beslutning der betyder, at regionsfunktionen for spiseforstyrrede med behov for indlæggelse vil flytte fra Kolding til Aabenraa i 2013.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1412
  10. Behandlingsgaranti - Status
  fold dette punkt ind Resume
   

  Status på behandlingsgarantien forelægges hermed for psykiatriudvalget til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ventetiden på at komme i behandling inden for børne- og ungdomspsykiatrien varierer meget fra diagnosegruppe til diagnosegruppe. Der er ligeledes variationer i forhold til, om det drejer sig om afdelingen i Esbjerg, Kolding, Augustenborg eller Odense. Ventetiderne er p.t. mellem 2 og 26 uger. Det er Odense afdelingen, der generelt set har de markant længste ventetider.

  26 ugers ventetid er naturligvis ikke et ordentligt tilbud for dem, der oplever denne ventetid, men det vil være et meget lille antal, der vil opleve en så lang ventetid. Kun 19 ud af 1786 patienter, der er taget i behandling i første 32 uger af 2010 har oplevet en ventetid på mere end 24 uger. Til sammenligning har mere end 1.187 patienter haft en ventetid på maksimalt 8 uger. Det betyder, at 66 % af de henviste til de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har påbegyndt udredning inden for 8 uger.

  For voksenpsykiatrien er det overordnede billede, at behandlingsgarantien overholdes, det vil sige, at der ikke er en maksimal ventetid over to måneder. Der er dog enkelte diagnosegrupper på enkelte afdelinger, hvor den maksimale ventetid overstiger de to måneder, men her vil patienten blive tilbudt for behandling på en anden af regionens afdelinger, som har en maksimal ventetid under to måneder.

  Ventetiderne bliver fulgt tæt, og der bliver løbende arbejdet på flere fronter for at flere får et behandlingstilbud indenfor de to måneder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13649
  11. Sikringstiltag på almenpsykiatriske afdelinger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionerne blev i marts måned 2010 bedt om en redegørelse for sikkerhedssituationen omkring de retspsykiatriske patienter på de retspsykiatriske afdelinger.

  På baggrund af analysen forelægges 2 sikkerhedspakker til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionerne blev i marts måned 2010 bedt om en redegørelse for sikkerhedssituationen omkring de retspsykiatriske patienter på de retspsykiatriske afdelinger. Mange af de retspsykiatriske patienter bliver imidlertid indlagt på almenpsykiatriske afdelinger pga. for få retspsykiatriske sengepladser. For at få et mere fuldstændigt billede af situationen gennemførte psykiatriens arbejdsmiljø- og sikkerhedschef derfor en afdækning af omfang af flugt/flugtforsøg fra de almenpsykiatriske afdelinger og behovet for tiltag til at forbedre sikkerheden omkring de retspsykiatriske patienter.

  På baggrund af undersøgelsen er der i samarbejde med anlægssekretariatet og ekstern rådgiver udarbejdet et katalog over sikkerhedstiltag på de enkelte afdelinger, som har oplevet flugt/flugtforsøg de seneste år. Det drejer sig om afdelingerne i Vejle, Kolding, Augustenborg og Svendborg, der tilsammen står for 98% af alle flugt/flugtforsøg afdækket i undersøgelsen. De øvrige afdelinger - i Middelfart, Haderslev og Esbjerg - er ikke med i kataloget fordi flugt/flugtforsøg har et meget begrænset omfang disse steder og fordi Esbjerg og Middelfart står over for større ombygningsprojekter de kommende år, hvor evt. yderligere permanente sikkerhedstiltag naturligt indgår.

  Et baggrundsnotat med forslag til forbedringer, anlægsøkonomi og indstillinger fra psykiatriledelsen er vedlagt.

  De foreslåede sikringstiltag er inddelt i 2 pakker:

  En grundpakke, der afhængig af afdeling indeholder:

  • Aktive videokamera samt perimetersikring (usynlig infrarød stråle) til overvågning af yder grænse omkring hele bygningskomplekset med alarmafgivelse.
  • Etablering af udvendig belysning langs ubelyste facader med retningsbestemt belysning
  • Etablering af udvendig spot belysning ved patienthave, samt langs facader med vindue/døre, lamper som automatisk tænder ved alarmering.
  • Etablering af udvendig retningsbestemt spotbelysning ved patientterrasser, der tænder ved alarm.

  En udvidet pakke, der udover grundpakkens elementer indeholder:

  • Etablering af ekstra hegn i 4 m højde omkring patienthaver/udegårde i Kolding og Svendborg. Det er vurderingen at hvis det skal gøre en forskel i forhold til de nuværende hegn i 2-3 meters højde, så skal hegnene op på min 4 meter. Der er vedlagt visualiseringer af hvordan det vil tage sig ud med de nye højere hegn.

  Psykiatriledelsen kan umiddelbart anbefale iværksættelse af grundpakkens tiltag, da de både har den rette balance mht. effekt på flugtforsøg (og indsmugling af stoffer), ressourceanvendelse og begrænset imageeffekt og samtidig vil de give mening at opretholde også efter 2013, hvor de retspsykiatriske patienter ikke forventes at være på de almenpsykiatriske afdelinger.

  Psykiatriledelsen anerkender at den udvidede pakke med bedre og væsentlig højere hegn kan have en ekstra flugthæmmende effekt, men finder tiltaget ude af proportioner både i forhold til at det er en midlertidig problemstilling der skal løses, samt omfanget af den problemstilling, der skal løses. Allervigtigst er dog den yderligere stigmatiserende effekt hegnene kan have i forhold til patienter og pårørende i psykiatrien og det bidrag det yder til image af psykiatrien som et lukket og fængselslignende system. Psykiatriledelsen kan på den baggrund ikke anbefale den udvidede pakke. Sagen forelægges for Klinisk Etisk Komite på møde den 16. november. Udtalelse forventes at foreligge til udvalgsmødet.  

  De samlede udgifter til grundpakken andrager samlet 1,725 mio.kr., hvor den udvidede pakke andrager samlet 2,435 mio. kr. I den udvidede pakke er der også indregnet udgifter til nedtagning af hegnene efter 2012.

  Anlægsprojektet indstilles finansieret af de afsatte 2,5 mio. kr. i budget 2011 til sikringstiltag almenpsykiatriske afdelinger. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Psykiatriledelsen indstiller, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet at iværksætte grundpakkens tiltag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13562
  12. Pilotprojekt om collaborative care
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om igangsættelse af pilotprojekt om samarbejdsmetoden collaborative care.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I efteråret 2009 udgav Danske Regioner et litteratursstudie om erfaringer med anvendelse af såkaldte shared care-modeller i behandlingen af patienter med angst, depression og personlighedsforstyrrelser.

  Litteraturstudiet påpeger evidens for positiv behandlingseffekt ved anvendelse af shared care-metoder i depressions- og angstbehandling. Udenlandske undersøgelser tyder på, at den største effekt opnås ved anvendelse af den udvidede shared care-model, der kaldes collaborative care.

  På den baggrund er psykiatrien ved at igangsætte et pilotprojekt, der tager sigte på at indhøste erfaringer med arbejdsmetoden collaborative care som beskrevet i bilaget til dette punkt. Idéen i collaborative care er, at der fra psykiatrisk afdeling etableres en case manager-funktion, der dels kan støtte den praktiserende læge i, selv at kunne behandle sine patienter længst muligt, dels sikrer terapi- og patientuddannelsestilbud til den praktiserende læges patienter.

  Det er planen at gennemføre pilotprojektet ved tre af regionens psykiatriske afdelinger. Afdelingen i Vejle, der deltager med angstpatienter. Afdelingen i Esbjerg, der deltager med depressionspatienter. Og afdelingen i Svendborg, der deltager med personlighedsforstyrrede patienter.

  Der nedsættes en overordnet styregruppe for projektet. Udkast til kommissorium for projektet udarbejdes i løbet af december i dialog med de deltagende afdelinger, hvorefter det primo november 2010 drøftes med de praktiserende læger med henblik på uddannelse af nøglepersoner primo 2011 og endelig igangsætning i foråret 2011.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/12701
  13. Status på pilotprojekt vedr. opkvalificering af jobcentermedarbejdere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Status på pilotprojekt vedr. opkvalificering af jobcentermedarbejdere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vedlagt dagsordenen er kort status på pilotprojektet vedr. opkvalificering af jobcentermedarbejdere. Statusnotatet er forelagt Det Administrative Samarbejdsforum den 15. november 2010. 

  Opkvalificeringen har omfattet i alt 40 medarbejdere fra jobcentrene i de to kommuner og 40 medarbejdere fra den regionale psykiatri opdelt på to hold. Jobcentermedarbejderne har været på forløbet i alt fem dage opdelt på to moduler. Indholdet har bestået af viden om og redskaber ift. samtalen med borgere med en psykisk lidelse, særligt stress, angst og depression. Denne nyerhvervede viden skal anvendes til at opstille kvalificerede udviklingsforløb for borgere, som ikke umiddelbart har en tilstrækkelig arbejdsevne, men som på sigt kan bestride et fleksjob eller ordinært job. Psykiatriens medarbejdere har deltaget halvanden dag opdelt på to moduler, hvor de bl.a. har fået en introduktion i forhold til beskæftigelseslovgivningens ret og pligter og jobcentrenes tilbud. Herudover har jobcentrenes og psykiatriens medarbejdere været samlet i afslutningen af hvert af de to moduler og drøftet muligheder for at kvalificere det fælles samarbejde med det sigte at støtte de borgere, som både er i kontakt med jobcentrene og psykiatrien. Opkvalificeringsforløbet er afholdt i perioden 13. september til 26. oktober 2010.

   

  Psykiatriudvalget blev senest orienteret om pilotprojektet på mødet den 20. april 2010. Den endelige evaluering af projektet forelægges Psykiatriudvalget i foråret 2011

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1412
  14. Mødekalender
  fold dette punkt ind Resume
   

  Mødekalender 2011 for Psykiatriudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2011 for Psykiatriudvalget:

  4. januar 2011, kl. 14.00 -16.00

  17. marts 2011, kl. 14.00 -16.00

  24. maj 2011, kl. 14.00 -16.00

  29. september 2011, kl. 14.00 -16.00

  22. november 2011, kl. 14.00 -16.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Der blev orienteret.


  Sagsnr. 10/1412
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatriudvalget den 16-11-2010
   

  Afklare om arrangement den 3. december 2010 bliver til noget. Sendes ud med referatet.

  Program for konference den 29. november 2010 blev udleveret.

  Orientering om de nye afdelingsledelser i psykiatrien.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap