Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Sygehusstrukturudvalget - referat 18-11-2010

Mødedato
18-11-2010 kl. 14:30
 
Mødested
Mødelokale 2
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose
 • Sonny Berthold
 • Ingeborg Moritz Hansen
 • Jørgen Pless
 • John Lohff
 • Poul-Erik Svendsen
 • Andrea Terp
 • Willy Sahl
 • Pia Tørving
 • Finn T. Hansen
 • Jytte Lauridsen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Dagsorden
   

  1. Revideret endelig ansøgning til regeringens Ekspertpanel for projekt Nyt OUH
  2. Forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus
  3. Forslag til ændringer i visitationen for borgere i Middelfart Kommune
  4. Endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til udbygning af Kolding sygehus
  5. Salg af p-pladser til Esbjerg Kommune
  6. Orientering vedr. hjemtagning af PCI og hjertekirurgi til Odense Universitetshospital samt fornyet tilbudsindhentning på radiofrekvensablation
  7. Orientering om breve fra Sygehus Sønderjylland
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 10/17064
  1. Revideret endelig ansøgning til regeringens Ekspertpanel for projekt Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringens ekspertpanel vurderede i november 2008, at et nyt universitetshospital i Odense burde prioriteres. Regeringen meddelte herefter regionen i januar 2009 et foreløbigt tilsagn om en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. til projekt Nyt OUH, med en anmodning om at udarbejde en mere detaljeret projektbeskrivelse. Region Syddanmark fremsendte i august 2010 til Ekspertpanelet en projektansøgning for Nyt OUH, som regionen modtog svar på i september 2010 indeholdende et afslag. Afslaget fra Ekspertpanelet var begrundet i, at regionen fastholdt en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Den foreliggende reviderede projektansøgning for Nyt OUH indeholder en forudsætning om opgivelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Som i den tidligere projektansøgning er der i den foreliggende reviderede projektansøgning indarbejdet de af ekspertpanelet udmeldte standarder for arealer, priser mv., hvilket betyder at ansøgningens samlede sum er på 6,3 mia. kr. til Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  I 2008 ansøgte Region Syddanmark om midler fra den statslige Kvalitetsfond til opførelse af et nyt universitetshospital i Odense. I november 2008 offentliggjorde regeringens ekspertpanel sin screening og vurdering af regionernes investerings- og sygehusplaner, herunder en vurdering af et nyt universitetshospital i Odense. Ekspertpanelet fandt, at projekt Nyt OUH burde prioriteres med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Således blev regionen i januar 2009, af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, meddelt et foreløbigt tilsagn med en samlet investeringsramme på 6,3 mia. kr. Det foreløbige tilsagn blev givet med en forudsætning om, at regionen skulle opgive planerne om fortsat fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Det blev endvidere meddelt, at Region Syddanmark skulle vende tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse.

  En projektansøgning med bilag blev forelagt Sygehusstrukturudvalget den 8. juni 2010, forretningsudvalget den 16. juni 2010 og endeligt vedtaget i regionsrådet den 28. juni 2010. I denne projektansøgning var blandt andet indeholdt en forudsætning om bevarelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Ansøgningen blev fremsendt til Ekspertpanelet den 2. august 2010.

  Regionen modtog svar den 14. september 2010 fra regeringens ekspertpanel med afslag på projektansøgningen. Afslaget var begrundet med, at regionen ønskede at bevare en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus.

  Revideret projektansøgning

  Efter modtagelsen af afslaget har regionen arbejdet på at revidere ansøgningen for projekt Nyt OUH.

  I den reviderede projektansøgning er indeholdt en forudsætning om opgivelse af en fælles akutfunktion på Svendborg Sygehus. Det betyder, at akutfunktionen på Nyt OUH vil rumme en fælles akutmodtagelse som dækker Fyn minus Middelfart. Med et befolkningsunderlag på 430.000 betyder det, at akutfunktionen på Nyt OUH opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling for fælles akutmodtagelser på mellem 200.000 og 400.000 indbyggere.

  Sygehusmatriklen i Svendborg vil fremover rumme en stor medicinsk afdeling som, i kraft af sygehusets høje beredskabsniveau samt det store optageområde på Fyn (minus Middelfart), vil kunne modtage visiterede akutte intern medicinske og geriatriske patienter i henhold til visitationsretningslinjer som udarbejdes efterfølgende.

  Derudover får Svendborg Sygehus funktion som specialsygehus for elektiv organkirurgisk, ortopædkirurgisk, gynækologisk/obestetrisk (excl. fødsler) og urologisk aktivitet for hele det fynske optageområde (Fyn minus Middelfart), bortset fra højt specialiseret behandling som vil blive varetaget i Odense. Sygehuset vil endvidere rumme en stor dagkirurgisk funktion, et mindre antal ambulante funktioner og en skadestuefunktion med lægelig back-up. Endvidere flyttes neurorehabiliteringen fra Ringe til Svendborg Sygehus.

  Standarder

  Som i den tidligere projektansøgning er der i den foreliggende reviderede projektansøgning fulgt de af ekspertpanelet udmeldte standarder for aktivitet, arealer, priser, effektiv anvendelsestid, åbningstid mv. Det betyder, at den foreliggende reviderede ansøgning for projekt Nyt OUH opfylder de forudsætninger, som ekspertpanelet har udmeldt.

  Ansøgningens opbygning

  Den reviderede ansøgning om endeligt tilsagn til projekt Nyt OUH består af en række elementer, som anmodet af Ekspertpanelet. I ansøgningen er indeholdt en detaljeret projektbeskrivelse, der giver en beskrivelse af organiseringen af de kliniske afdelinger, logistik, drifts- og servicefunktioner mv. Herefter følger en redegørelse for den arealmæssige dimensionering af projektet samt økonomi. I ansøgningen er der videre redegjort for patientsikkerhed og for bedre opgaveløsning og ressourceudnyttelse. Der er endvidere redegjort for hvordan projekt Nyt OUH tænkes gennemført, herunder hvordan der løbende vil ske opfølgning i de kommende planlægnings- og byggeperioder. Med hensyn til en vurdering af projektets risici, er der redegjort for, hvordan identifikation af risici er foretaget og for den videre risikostyringsproces. Der er redegjort for den præhospitale indsats i regionen med ambulanceberedskabet, læge- og akutbiler, responstider mv. Endelig er der redegjort for finansiering og hovedtidsplan samt for de forudsætninger for tilsagnet, der er udmeldt af Ekspertpanelet.

  Der er til ansøgningen vedlagt bilag med uddybende tekst, ligesom konkurrenceprogrammet fremsendes til ekspertpanelet som bilag til ansøgningen.

  Den reviderede ansøgning forventes fremsendt til Ekspertpanelet ultimo december 2010.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Sygehusstrukturudvalget anbefaler regionsrådet:

  • at godkende den foreliggende reviderede ansøgning for projekt Nyt OUH

  • at fremsende den foreliggende reviderede ansøgning til ekspertpanelet ultimo december 2010

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17004
  2. Forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af Ekspertpanelets krav om, at akutfunktionen på Nyt OUH skal rumme en fælles akutmodtagelse, som skal dække hele Fyn, foreslås det, at Svendborg Sygehus omdannes til et specialesygehus som, udover at omfatte en stor afdeling for medicin og geriatri og en stor neurorehabiliteringsfunktion, vil have særligt fokus på elektiv kirurgi og dagkirurgi, og som desuden vil rumme en skadestuefunktion med lægelig back-up.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i akutplanen vedtog regionsrådet, at Svendborg Sygehus skulle være et af regionens fem akutsygehuse med fælles akutmodtagelse, og man vedtog samtidig at der skulle ske en udveksling af patienter på hovedfunktionsniveau mellem Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, med henblik på at sikre Odense Universitetshospital mulighed for udvikling af de højt specialiserede funktioner samt sikre akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus et underlag på 200.000 indbyggere i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  Akutplanen blev efterfølgende sendt i høring hos bl.a. Sundhedsstyrelsen, som var kritisk overfor planen om at understøtte patientgrundlaget i Svendborg ved at udveksle akutte patienter mellem Svendborg og Odense, både af hensyn til patientgrundlaget for traumecentret på Odense Universitetshospital og transporttiden for akutte patienter til behandling i Svendborg, og vurderede ikke at der var grundlag for en egentlig fælles akutmodtagelse i Svendborg.

  Beslutningen om at etablere fælles akutmodtagelse i Svendborg blev dog opretholdt, og har efterfølgende indgået som en forudsætning i regionens ansøgning om finansiering af Nyt OUH via regeringens kvalitetsfond.

  Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer har i forbindelse med regionens ansøgning vurderet, at der ikke er grundlag for at etablere en fælles akutmodtagelse i Svendborg, og har derfor indstillet overfor regeringen, at investeringsrammen til Nyt OUH blev betinget af en lukning af akutfunktionen i Svendborg – en indstilling regeringen efterfølgende har fulgt i forbindelse med det foreløbige tilsagn om en investeringsramme på 6,3 mia. kr. til Nyt OUH.

  Der har fra politisk side været gjort flere forsøg på at få omgjort beslutningen, men Ekspertpanelet og regeringen har fastholdt indstillingen i forbindelse med ansøgningen om endeligt tilsagn til Nyt OUH. Ekspertpanelet har således, med henvisning til fastholdelsen af Svendborg Sygehus som akutsygehus, den 13. september 2010 afvist at vurdere ansøgningen nærmere med henblik på en endelig godkendelse, og i stedet opfordret til, at regionen indsendte en ny ansøgning, der lever op til regeringens udmeldte anbefalinger, og sundhedsministeren har på et efterfølgende møde ligeledes afvist at omgøre beslutningen.

  På den baggrund foreslås det derfor at planerne vedr. Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus tilpasses, således at regionens akutplan af hensyn til finansieringen af Nyt OUH lever op til kravet om at etablere én samlet fælles akutmodtagelse i Odense, men samtidig også sikrer, at Svendborg Sygehus fortsat spiller en væsentlig rolle i den syddanske sygehusstruktur, herunder at personaleressourcer kan fastholdes og bygningskapaciteten blive udnyttet.

  Det foreslås konkret, at der arbejdes videre med en fremtidig profil for Svendborg Sygehus, hvor sygehuset omdannes til et specialesygehus indeholdende visiteret intern medicin og geriatri, elektiv kirurgi samt en skadestuefunktion med lægelig backup, som grundlag for en fornyet ansøgning om 6,3 mia. kr. til bygning af Nyt OUH, hvor Nyt OUH skal varetage både de højt specialiserede funktioner samt indeholde en fælles akutmodtagelse for hele det fynske optageområde, som beskrevet i andet dagsordenspunkt.

  Med udgangspunkt i denne model vil specialsygehuset i Svendborg få følgende opgaver:

  • Visiteret intern medicin og geriatri med relativt samme volumen som hidtil. Svendborg Sygehus kan i kraft af det høje beredskabsniveau samt det store fynske optageområde opretholde en stor medicinsk og geriatrisk afdeling, hvor man kan modtage størstedelen af de intern medicinske patienter i henhold til visitationsretningslinjer, som udarbejdes efterfølgende. For visiterede medicinske patienter vil Svendborg Sygehus få et optageområde, der er større end det nuværende. Til gengæld vil nogle patienter fra det nuværende optageområde skulle indlægges i Odense.
  • Neurorehabilitering for hele det fynske optageområde, svarende til den funktion der p.t. varetages i Ringe. I akutplanen blev det forudsat, at der skulle ske en samling af neurorehabiliteringen på de fem akutsygehuse. Med henblik på at skabe mere plads til akutte funktioner på nyt OUH foreslås det, at den længerevarende neurorehabilitering på Fyn samles i Svendborg, uændret under Neurologisk afdelingsledelse for OUH/Svendborg.
  • Elektivt kirurgisk center omfattende elektiv ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi på hovedfunktionsniveau.
  • Dagkirurgiske funktioner indenfor ortopædkirurgi, organkirurgi, urologi og gynækologi.
  • Onkologisk ambulatorium
  • Øjenklinik bl.a. omfattende grå stær operationer og våd AMD.
  • Skadestuefunktion med lægelig backup.

  Beredskabsniveauet på Svendborg Sygehus skal vurderes nærmere, men foreløbig er forventningen, at der som minimum vil være brug for følgende:

  • Intern medicin og geriatri:
   I dagtiden bemandet med speciallæger fra de fleste intern medicinske specialer, herunder kardiologi. I aftenvagten vil en speciallæge i intern medicin være tilstede. Der vil evt. være grundlag for tilstedeværelsesvagt af speciallæge om natten. Hele døgnet rundt vil der være forvagt og mellemvagt af yngre læger.
  • Anæstesi:
   Der vil være speciallæger i anæstesi i tilstedeværelse på sygehuset døgnet rundt med intensivafdeling på niveau 2.
  • Radiologi:
   Der vil være en radiograf tilstede døgnet rundt og en radiolog til stede i dagtid med tilkald i aften, nat samt weekend.
  • Gynækologi:
   Der vil være en gynækolog tilstede i dagtiden med tilkald i aften, nat og weekend.
  • Neurologi:
   Der vil være en neurolog tilstede i dagtiden. Udenfor almindelig arbejdstid skal der sikres en betjening fra det medicinske/neurologiske område efter nærmere aftale.
  • Ortopædkirurgi:
   Der vil være en ortopædkirurg tilstede i dagtiden med tilkald i aften, nat og weekend.
  • Kirurgi:
   Der vil være en kirurg tilstede i dagtiden med tilkald i aften, nat og weekend.
  • Urologi:
   Der vil være en urolog tilstede i dagtiden.
   Udenfor almindelig arbejdstid skal der sikres en betjening fra det kirurgiske/urologiske område efter nærmere aftale. 
  • Kl. biokemi:
   Der vil være en klinisk biokemisk service døgnet rundt ved en bioanalytiker.

  Der skal fremover være det beredskabsniveau, som er fagligt nødvendigt for at kunne varetage en bred medicinsk afdeling, neurorehabilitering og varetage funktionerne som elektivt og dagkirurgisk center samt skadestuefunktion med lægelig backup.

  Med forslaget vil Svendborg Sygehus i 2020 have en kapacitet på 237 senge mod 302 senge i den hidtidige model som akutsygehus, og den ambulante aktivitet forventes at blive ca. 50% større end i den hidtidige model. På baggrund af de foreløbige beregninger anslås det, at den beskrevne aktivitet vil lægge beslag på hele sygehusets eksisterende areal på ca. 50.000 kvm. Det endelige arealbehov kan dog først opgøres i forbindelse med udarbejdelsen af en generalplan for Svendborg Sygehus.

  Der vil efterfølgende blive forelagt en sag om de økonomiske konsekvenser af den foreslåede Svendborg-model.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at den skitserede model for Svendborg Sygehus som specialesygehus godkendes
  • at der på denne baggrund udarbejdes en generalplan med forslag til indretning af fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/16409
  3. Forslag til ændringer i visitationen for borgere i Middelfart Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et led i gennemførelsesplanen, hvor det fremgår, at Middelfart Sygehus overgår ledelsesmæssigt til Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2009, samt de beregninger, som er lavet for de nye akutsygehuse i Kolding og i Odense, skal der laves en plan for sygehusbehandlingen af borgerne i Middelfart Kommune, som skal overgå til Sygehus Lillebælt.

  Udgangspunktet for planen er, at 100 % af optageområdet Middelfart Kommune overgår til Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2011. De specialer, som planen vedrører, udgøres af medicin, pædiatri, gynækologi/obstetnik, onkologi, ortopædkirurgi samt andre mindre kliniske og ikke kliniske specialer i det omfang, at visitationen af patienter inden for disse områder ikke er ”vendt mod” Sygehus Lillebælt som led i tidligere justeringer af optageområder. 

  Forventningen er, at den reelle fordeling mellem OUH og Sygehus Lillebælt bliver, at 65-75 % af den akutte samt elektive aktivitet i Middelfart Kommune efter 1. januar 2011 varetages på Sygehus Lillebælt, når der er taget højde for, at den højt specialiserede behandling forbliver på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I gennemførelsesplanen for den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark fremgår det, at Middelfart Sygehus overgår ledelsesmæssigt til Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2009. Herudover indgår det i beregningerne af nyt akutsygehuse i Kolding og i Odense, at Middelfart Kommune indgår under Sygehus Lillebælts ”optageområde”.

  I efteråret 2010 har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hhv. Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital udarbejdet et forslag til ændringer i visitationen af borgerne i Middelfart Kommune, således at borgere fremover i højere grad visiteres til Sygehus Lillebælt.

  Befolkningstallet i Middelfart Kommune er aktuelt på 37.650 borgere (Kilde: Danmarks Statistik). Udgangspunktet for planen er, at 100 % af optageområdet Middelfart Kommune overgår til Sygehus Lillebælt pr. 1. januar 2011. Hertil skal dog knyttes nogle bemærkninger.

  En del af patientstrømmen fra Middelfart Kommune går i forlængelse heraf allerede til Sygehus Lillebælt. Dette er en konsekvens af "Lillebæltsaftalen" fra 2005, hvor der blev aftalt en udveksling af specialer mellem Middelfart Sygehus og Fredericia Sygehus med afsæt i den kommende regionsdannelse.

  For det medicinske speciale var forudsætningen for aftalen, at 63 % af aktiviteten fra medicinsk afdeling i Middelfart videreførtes på Fredericia Sygehus, mens funktioner på ortopædkirurgisk afdeling på Fredericia Sygehus blev flyttet til Middelfart Sygehus. En del af denne aktivitet vedrører borgere i Middelfart Kommune.

  Den akutte ortopædkirurgi samt akut, elektiv og ambulant organkirurgi på Middelfart Sygehus blev på baggrund af "Gennemførelsesplanen" i årene 2008 og 2009 siden delt mellem OUH/Svendborg og Sygehus Lillebælt ud fra sygehusenes naturlige optageområder, mens den tidligere nævnte medicinske aktivitet fortsat er bibeholdt i Sygehus Lillebælt på Fredericia Sygehus. En del af denne aktivitet vedrører ligeledes borgere i Middelfart Kommune.

  Den aktuelle fordeling af patienterne (1. halvår 2010) viser, at Sygehus Lillebælt varetager ca. 70 % af den akutte behandling for borgere fra Middelfart Kommune samt ca. 34 % af den elektive aktivitet og ca. 49 % af den ambulante.

  Det foreslås nu, at Sygehus Lillebælt tager initiativ til at informere borgere og praktiserende læger i Middelfart om ændrede visitationsretningslinjer, med henblik på at medvirke til, at en større andel af aktiviteten fra Middelfart Kommune ”vendes mod” Sygehus Lillebælt. Visitationsretningslinjerne indeholder desuden en nærmere afgrænsning af hvilke behandlinger, der inden for Sygehus Lillebælt varetages i hhv. Vejle og Kolding.

  Hertil skal det bemærkes, at ambulancelkørsler ikke vil blive berørt af de nye visitationsretningslinjer for sygehusbehandlingen af borgerne i Middelfart Kommune. De præhospitale visitationsretningslinier for ambulancekørsel vedrørende 1-1-2-patienter foreskriver, at patienterne skal bringes ind til nærmeste relevante sygehus.

  Endeligt skønnes det, at en del af aktiviteten fortsat vil gå til OUH, da nogle borgere vil have kortere afstand til sygehusbehandling på OUH, og derfor vil vælge OUH frem for Sygehus Lillebælt. Patienter til højt specialiseret behandling vil ligeledes blive henvist til OUH.

  De specialer, som planen vedrører, udgøres af medicin, pædiatri, gynækologi/obstetnik, onkologi, ortopædkirurgi samt andre mindre kliniske og ikke kliniske specialer.

  Forventningen er i forlængelse heraf, at resultatet af planen bliver, at 65-75 % af den akutte samt elektive aktivitet i Middelfart Kommune efter 1. januar 2011 varetages på Sygehus Lillebælt, når der er taget højde for, at den højt specialiserede behandling forbliver på OUH.

  Økonomiske konsekvenser

  Følgende er aftalt vedr. økonomien i forbindelse med flytningen af aktiviteten.

  Flytningen af elektiv aktivitet kan håndteres indenfor den generelle afregningsmodel. På baggrund af patientvandringerne det første år vurderes det, hvordan den akutte aktivitet har fordelt sig mellem sygehusene. I forhold til den akutte aktivitet, som flyttes fra OUH, vil OUH skulle aflevere midler svarende til den aktivitet der flyttes, idet det akutte område er rammefinansieret.

  Den videre proces

  Planen forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser.

  På et kommende udvalgsmøde vil der følge et forslag til ombygning på Middelfart Sygehus, som bl.a. skal give plads til, at der kan etableres fremskudte ambulatorier mhp. ambulant behandling af borgere i Middelfart Kommune.

  Det er aftalt, at OUH ikke, som en konsekvens af den ændrede patientstrøm, fraflytter lokaler på Middelfart Sygehus.

  Sygehus Lillebælt tager – på baggrund af den politiske behandling – initiativ til, at praksis, kommune og borgere informeres om behandlingstilbud på Sygehus Lillebælt, herunder vedlagte visitationsretningslinier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstillles, at udvalget anbefaler regionsrådet, 

  • at praktiserende læger og borgere i Middelfart Kommune ultimo 2010 informeres om ændrede visitationsretningslinjer pr. 1. januar 2011
  • at de økonomiske konsekvenser af en ændring i akutaktiviteten fra Middelfart Kommune vurderes, på baggrund af ændringen i 2011, med henblik på budgetjustering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/13169
  4. Endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til udbygning af Kolding sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om regeringens endelige tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til udbygning af Kolding sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 28. juni 2010 ansøgning om endeligt tilsagn vedrørende udbygning af Kolding Sygehus.

  Regeringen har nu, på baggrund af Ekspertpanelets indstilling, givet tilsagn om medfinansiering  fra kvalitetsfonden til projektet inden for den fastlagte ramme på 900 mio. kr. I hvilken takt midlerne frigives er endnu ikke fastlagt.

  Regeringen lægger i indstillingen særlig vægt på et stærkt fokus på risiko- og budgetstyring i hele projektperioden. Disse punkter vil indgå i den løbende rapportering til regionsrådet.

  I forbindelse med tilsagnet forudsættes det, at regionsrådet udarbejder en beskrivelse af proceduren for håndtering af ændringsønsker, der opstår i projektperioden. Proceduren vil indgå som en del af styringsmanualen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Orienteredes.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 08/12134
  5. Salg af p-pladser til Esbjerg Kommune
  fold dette punkt ind Resume
   

  Esbjerg Kommune ønsker at købe 100 p-pladser af Region Syddanmark i p-huset, som er under opførelse ved Esbjerg Sygehus.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med opførelsen af p-hus ved Esbjerg Sygehus, har Esbjerg Kommune kontaktet Region Syddanmark, med en forespørgsel om at købe 100 p-pladser. Efter en drøftelse med Esbjerg Kommune er det aftalt, at købsbetingelserne kan udformes således, at Region Syddanmark på et senere tidspunkt kan tilbagekøbe p-pladserne til den nu aftalte salgspris.
   

  På grund af gunstige byggekonjunkturer er det besluttet at p-huset, som nu er under byggeri, opføres med  en overkapacitet af parkeringspladser, som dækker behovet frem til 2020. Det vil derfor være muligt at imødekomme kommunens ønske samtidig med, at sygehuset disponerer over et tilstrækkeligt antal p-pladser. Esbjerg Kommune ønsker at stille pladserne til rådighed for alle borgere og brugerne af den bypark, der skal etableres på den anden del af remisegrunden. Det betyder, at kommunen primært vil have et behov for p-pladser i weekenden, og sygehusets ansatte vil derfor fortsat kunne anvende pladserne i spidsbelastningsperioden fra kl. 8-15 på hverdage.

  Esbjerg Kommune har behov for en garanti på, at de kan eje pladserne i minimum fem år. Efter fem år kan Region Syddanmark tilbagekøbe pladserne med et års varsel, således at regionen kan købe pladserne tilbage når behovet for p-pladser til sygehuset stiger i takt med den øgede patienttilgang. Der vil efter 5 år ske en vurdering af, hvorvidt det er muligt at udskyde tilbagekøbet yderligere.

  P-pladserne sælges til markedspris, som i Esbjerg skønnes at svare til etableringsomkostningerne. De estimerede etableringsomkostninger forventes på nuværende tidspunkt, at kunne holdes indenfor en ramme på 45 mio. kr. for 600 p-pladser svarende til en pris pr. plads på 75.000 kr.

  Esbjerg Kommune kan således købe 100 p-pladser til en pris på i alt 7,5 mio. kr.

  Som en forudsætning for salget vil det gælde, at regionen kan tilbagekøbe p-pladserne til nedskrevet værdi (dvs. markedsværdien i dag nedskrevet i henhold til reglerne om afskrivninger af parkeringshuse).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet,

  • at det godkendes, at der indgås en aftale med Esbjerg Kommune om salg af 100 p-pladser for en foreløbig 6-årig periode med en tilbagekøbsklausul, til en pris på 75.000 kr. pr. plads.
  • at der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på 7,5 mio. kr. (indeks 121,7) i 2010. 
  • at der afsættes rådighedsbeløb på  -7,5 mio. kr. (indeks 121,7) i 2010.
  • at sundhedsdirektøren bemyndiges til at indgå aftale med Esbjerg Kommune om salg af p-pladser under de af regionen godkendte forudsætninger. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Udvalget anbefaler indstillingen overfor regionsrådet.


  Sagsnr. 10/747
  6. Orientering vedr. hjemtagning af PCI og hjertekirurgi til Odense Universitetshospital samt fornyet tilbudsindhentning på radiofrekvensablation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Regionsrådet besluttede på mødet den 31. maj 2010, at man med virkning fra den 1. august 2010 ville hjemtage Region Syddanmarks aktivitet på hjerteområdet i Region Midtjylland til Odense Universitetshospital. Det blev endvidere, på baggrund af tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen ved brev af 18. maj 2010, besluttet at hjemtage aktivitet fra Hjertecenter Varde pr. 1. januar 2011, idet regionsrådet vurderede, at Hjertecenter Varde på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige krav ikke ville kunne opnå godkendelse til at foretage hjerteoperationer og ballonudvidelser (PCI) efter 2011.

  I forbindelse med specialeudmeldingen fra Sundhedsstyrelsen af 22. juni 2010 fik Hjertecenter Varde ikke Sundhedsstyrelsens godkendelse til hjertekirurgi og PCI. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens tilbagemelding af 22. september 2010 til Region Syddanmark om, at et formaliseret samarbejde mellem Odense Universitetshospital og Hjertecenter Varde på længere sigt ikke vil kunne godkendes, er Odense Universitetshospital blevet bedt om en handlingsplan for kapacitetsudnyttelsen på området i forhold til hjemtagelse af den aktivitet (PCI og hjertekirurgi) der p.t. er på Hjertecenter Varde.

  Tilbagemelding fra Odense Universitetshospital:

  PCI på afdeling B:

  Hjertemedicinsk afdeling øger pr. 1. januar 2011 sin årlige aktivitet med ca. 200 PCI-operationer fra Skejby Sygehus samt ca. 200 PCI-operationer fra Hjertecenter Varde. I forbindelse med ibrugtagning af Vestfløjen råder Afdeling B over yderligere to operationsstuer. Det forventes, at disse operationsrum anvendes til iskæmiske patienter, stentklappatienter, arytmifunktionen, herunder ablationer, ICD og pacemaker.

  Direktionen på Odense Universitetshospital har besluttet, at disse rum bemandes og det første rum åbnes pr. 1. januar 2011, sådan at alle PCI-patienter kan behandles fra denne dag. Åbning af stue nr. 2 følger, idet man afventer en vurdering af det faktuelle kapacitetsbehov.

  Der søges frigivet ressourcer på afdeling B, Odense Universitetshospital ved at ændre på optageområdet for Sygehus Lillebælt, sådan at hjertepatienter fra Middelfart Kommune umiddelbart visiteres til Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, hvorefter det er forventningen, at aktiviteten kan hjemtages indenfor det gældende økonomiske paradigme.

  Hjertekirurgi på hjerte-, lunge- og thoraxkirurgisk afdeling T:

  Afdeling T har i 2009 og 2010 haft lav aktivitet. Afdelingen vil med hjemtagningen fra Region Midtjylland og Hjertecenter Varde øge sin samlede aktivitet til i alt ca. 750 hjerteklap- og bypassoperationer i 2011. Afdeling T kan udvide aktiviteten indenfor de eksisterende rammer, idet afdelingen har uudnyttet kapacitet. Det betyder, at Odense Universitetshospital vil kunne hjemtage hele aktiviteten fra Hjertecenter Varde og Region Midtjylland indenfor det økonomiske paradigme.

  Både afdeling B og afdeling T er pr. 1. august 2010 påbegyndt hjemtagning af patienter fra Region Midtjylland (Skejby Sygehus). Pr. 1. januar 2011 påbegyndes hjemtagningen af patienter fra Hjertecenter Varde.

  Med ovennævnte initiativer er det Odense Universitetshospitals forventning, at behandlingerne kan foretages indenfor gældende ventetidsbestemmelser og med overholdelse af de udmeldte pakkeforløb.

  Fornyet tilbudsindhentning vedr. radiofrekvensablation (RFA)

  I forlængelse af regionsrådets beslutning på mødet den 31. maj 2010 om fornyet tilbudsindhentning vedrørende radiofrekvensablation, specialeudmeldingen fra Sundhedsstyrelsen samt Region Syddanmarks anmodning om faglig rådgivning i Sundhedsstyrelsen, er der grundlag for udarbejdelse af tilbudsindhentning vedr. radiofrekvensablation. Det forventes, at fornyet tilbudsindhentning kan annonceres ultimo 2010. Det vil herunder indgå som en forudsætning for aftale, at Sundhedsstyrelsens faglige krav om samarbejde med relevante funktioner er opfyldt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Orienteredes.

  På et senere møde ønsker udvalget en yderligere orientering om de aktuelle patientstrømme til henholdsvis OUH og Skejby.


  Sagsnr. 10/17112
  7. Orientering om breve fra Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om breve fra Sygehus Sønderjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udvalgets medlemmer har den 27. oktober 2010 modtaget brev fra overlæger på børneafdelingen på Sønderborg Sygehus vedrørende kontorfaciliteter / planlagte arbejdsforhold i forbindelse med børneafdelingens flytning fra Sønderborg Sygehus til Åbenrå Sygehus samt brev vedrørende vagtværelser.

  Til orientering vil der blive udarbejdet udkast til svar fra udvalgets formand Stephanie Lose.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Orienteredes og drøftedes.


  Sagsnr.  
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På udvalgets møder henholdsvis den 29. april 2010 og 19. august 2010 blev følgende mødeplan for 2010 og 2011 godkendt:

  2010

  15. december 2010  kl. 14.30

  2011

  10. januar 2011 kl. 14.30

    1. februar 2011 kl. 14.00

    1. marts 2011 kl. 14.00

  22. marts 2011 kl. 14.00

  28. april 2011 kl. 14.00

  31. maj 2011 kl. 14.00

  21. juni 2011 kl. 14.00

  23. august 2011 kl. 14.00

  20. september 2011 kl. 14.00

  11. oktober 2011 kl. 14.00

    8. november 2011 kl. 14.00

    6. december 2011 kl. 14.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at næste møde afholdes den 15. december 2010 kl. 14.30.
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Godkendt.


  Sagsnr.  
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Sygehusstrukturudvalget den 18-11-2010
   

  Formanden orienterede om henvendelse fra unge med handicap angående møde.

  Regionsrådsmedlem Ingeborg M. Hansen orienterede om bariatrisk patient.

  Projektchef Poul Bisgaard orienterede om Ekspertpanelets indstilling til regeringen den 17. november 2010 om fordeling af de resterende midler fra kvalitetsfonden (fase 2).

  Regionsrådets medlemmer er inviteret til møde den 3. december 2010 kl. 9.00 angående projektkonkurrence, Nyt OUH.


  Siden er sidst opdateret 04-03-2011.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |