Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Kommunekontaktudvalget - referat 29-11-2010

Mødedato
29-11-2010 Kl. 10:00

Mødested
Regionsrådssalen

Medlemmer
Carl Holst, Region Syddanmark, Finn Brunse, Assens Kommune, Ib Kristensen, Billund Kommune, Morten Andersen, Nordfyns Kommune, Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, Thomas Banke, Fredericia Kommune, Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, Jens Chr. Gjesing, Haderslev Kommune, Sonja Rasmussen, Kerteminde Kommune, Jørn Pedersen, Kolding Kommune, Bjarne Nielsen, Langeland Kommune, Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune, Erik Skov Christensen, Nyborg Kommune, Anker Boye, Odense Kommune, Curt Sørensen, Svendborg Kommune, Aase Nygaard, Sønderborg Kommune, Laurids Rudebeck, Tønder Kommune, Gylling Haahr, Varde Kommune, Egon Fræhr, Vejen Kommune, Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune, Karsten Landro, Ærø Kommune, Tove Larsen, Aabenraa Kommune, Erik Nørreby, Fanø Kommune

Afbud
Gylling Haahr
Arne Sigtenbjerggaard - 1. viceborgmester Leif Skov deltager
Johnny Søtrup
Hans Jørgensen
Ib Kristensen
Morten Andersen
Thomas Banke
Jens Chr. Gjesing
Curt Sørensen
Erik Skov
Steen Dahlstrøm
Jørn Pedersen
Sonja Rasmussen

Dagsorden

 1. Syddansk Vækstforum
 2. Syddansk mobilitetsstrategi
 3. Gensidig orientering og drøftelse om tiltag vedr. kollektiv trafik
 4. Ny vision og strategi for Region Syddanmarks socialområde 2011 - 2013
 5. Lovforslag vedr. ændring af lov om social service og lov om almene boliger (rammeaftaler)
 6. Takststigning på Nyborgskolen
 7. Forslag til fødeplan
 8. Ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af
  løsninger i udkantsområder
 9. Næste møde
 10. Eventuelt

 

1.      Syddansk Vækstforum

Sagsnr:

10/2585

Sagsfremstilling

Den 29. november 2010 afholdes der møde i Syddansk Vækstforum, hvor bl.a. den kommende handlingsplan for 2011 forventes at blive godkendt. Derudover drøftes proces for udarbejdelsen af Vækstforums kommende erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012.

Handlingsplan 2011:

Der lægges op til, at de overordnede linjer i den nuværende handlingsplan videreføres i 2011. Af ændringer kan fremhæves, at forretningsområdet Klynger erstattes af Spirende klynger. Derudover erstattes den årlige ramme på 20 mio. kr. til kompetenceudvikling i yderområderne af en regional lånefond på 20 mio. kr. for opstartsvirksomheder i yderområderne. Dermed bliver de fire forretningsområder i Vækstforums handlingsplan 2011 følgende: Velfærdsteknologier og –service, Oplevelseserhverv, Energi og Spirende klynger. 

Erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012:

Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi blev vedtaget af Vækstforum i december 2006 og er gældende frem til den 31. december 2011. Den reviderede erhvervsudviklingsstrategi skal vedtages på Vækstforums møde den 8. december 2011, således at den kan træde i kraft 1. januar 2012.

På mødet i Vækstforum fastlægges processen for udarbejdelsen af den kommende erhvervsudviklingsstrategi. Som et led i processen foreslås en række temakonferencer inden for Vækstforums forretningsområder.

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen vil på mødet i KKU give en kort orientering om arbejdet i Vækstforum.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

I forbindelse med orienteringen om arbejdet med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi gældende fra 2012 blev det drøftet, at det ville være hensigtsmæssigt, om kommunernes erhvervsudviklingsstrategier passer ind i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Kommunerne var særligt af den opfattelse, at Væksthuset bør opprioriteres.

Arbejdet med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi vil foregå indtil december 2011, og sideløbende hermed arbejder Region Syddanmark med den Regionale UdviklingsPlan i et samarbejde med kommunerne. Det blev aftalt, at disse to projekter tænkes sammen i det forberedende arbejde og Region Syddanmark vil sørge for at sikre en dialog med kommunerne, udover de seks, der er repræsenteret i Vækstforum.

Bilag

 

 

 

2.      Syddansk mobilitetsstrategi

Sagsnr:

10/17670

Sagsfremstilling

Den 6. december 2010 afholder Kommunekontaktrådet, Odense Kommune og Region Syddanmark en konference om fremtidens infrastruktur i Syddanmark. Fra nationalt hold lægges op til, at de overordnede principper for infrastrukturudbygningen i Danmark i de næste 20-30 år vil blive besluttet, når de nødvendige undersøgelser er foretaget. Med konferencen søges det indkredset, hvilke prioriteringer der bør satses på, og hvilke udfordringer Syddanmark står over for, når de nationale prioriteringer skal fastlægges.

Region Syddanmark og Kommunekontaktrådet for de 22 syddanske kommuner indsendte den 16. januar 2009 et fælles udspil til de nationale beslutninger om investeringsplanen for infrastruktur i Danmark. Flere af de syddanske synspunkter blev tilgodeset ved den nationale aftale om en grøn transportpolitik og de efterfølgende politiske aftaler. 

Trafikministeriets debatoplæg "Fremtidens trafik" fra april 2010 tager udgangspunkt i, at der i 2020 er gennemført en række infrastrukturprojekter, hvoraf mange allerede i dag er analyseret, aftalt og vedtaget. I debatoplægget hedder det, at de langsigtede projekter og prioriteringer efter 2020 skal analyseres grundigt. Med trafikaftalerne i 2009 besluttede aftalepartierne at gennemføre to omfattende strategiske analyser af de langsigtede udbygningsmuligheder for infrastrukturen med 2050 som perspektiv. Analyserne skal behandle de store linjer i planlægningen, som en forudsætning for at man kan forholde sig til de konkrete projekter og de strategiske valg, der skal træffes beslutning om.

De to strategiske analyser drejer sig om udbygningsmuligheder i hhv. Østjylland og hovedstadsområdet. Som grundlag for at opstille scenarier for udbygningsmuligheder i Østjylland nævnes fire centrale elementer:

- modernisering og forbedring af banenettet i den østjyske transportkorridor;

- udvikling af motorvejskapaciteten i den østjyske transportkorridor og ved Lillebælt;

- en ny midtjysk motorvejskorridor, samt

- en fast bane- og vejforbindelse over Kattegat.

Det har tidligere været antagelsen, at f.eks. en principbeslutning om en Kattegat-forbindelse skulle afvente en dyberegående broundersøgelse, som kunne være færdig i 2013. Men fra 19. september 2010 åbnede transportministeren for, at der allerede i 2011 kan træffes principiel beslutning om en Kattegat-forbindelse, hvis forligskredsen er klar, og de nødvendige rapporter er til stede.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Der var enighed om, at regionen og de syddanske kommuner på Trafikkonferencen den 6. december skal melde klart ud, hvad man er enige om. Der skal ikke være tvivl om, at de syddanske aktører er imod en fremtidig Kattegatforbindelse, og det skal fremhæves, hvilke konsekvenser en fremtidig Kattegatforbindelse vil få for regionen. Samtidigt skal regeringen holdes fast på allerede besluttede projekter. Der var samtidig enighed om at der skal sættes en alternativ dagsorden, hvor der lægges vægt på de positive effekter af at sikre adgang til Europa via Syddanmark.

Det blev aftalt, at det i et enkelt notat – til brug for Trafikkonferencen den 6. december - konkretiseres, hvad de syddanske kommuner og regionen er enige om. KKR’s formandskab inddrages i dette arbejde. Formandskabet beslutter selv, hvem der inddrages.

Det blev herudover aftalt, at der skal iværksættes en analyse, som skal belyse de økonomiske konsekvenser for den syddanske region som følge af en Femern- og en Kattegatforbindelse. Igangsættelsen af denne analyse lanceres på Trafikkonferencen den 6. december.

Endeligt blev aftalt, at der i den kommende tid skal afholdes et møde i Mobilitetsrådet, så det sikres at alle syddanske aktører står sammen.

Bilag:

 

 

 

3.      Gensidig orientering og drøftelse om tiltag vedr. kollektiv trafik

Sagsnr:

10/2585

Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. behandlingen af Region Syddanmarks budget for 2011-2014 den 27. september 2010 traf regionsrådet beslutning om, at administrationen med baggrund i de regionale principper for offentlig servicetrafik skulle udarbejde forslag til alternative tilskudsmodeller til trafikselskaberne.

 Disse modeller skal fordele tilskudsrammen ud fra bl.a.:

- regionale principper for servicetrafik

- geografi og demografi

- omløbstider

- grad af selvfinansiering m.v.

Status på dette arbejde vil blive drøftet på mødet, i lighed med status på kommunale tiltag vedr. den kollektive trafik.

Indstilling

Til gensidig orientering og drøftelse.

Beslutning

Denne sag sættes på dagsordenen igen for det kommende møde i Kommunekontaktudvalget, den 1. marts 2011, da KKR er i gang med drøftelser internt om dette emne.

Det blev aftalt, at udvalgsformanden for Region Syddanmarks udvalg vedr. Regional Udvikling, Lasse Krull, deltager i mødet 1. marts.

 

 

 

4.      Ny vision og strategi for Region Syddanmarks socialområde 2011 - 2013

Sagsnr:

10/15648

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har i oktober 2010 påbegyndt udarbejdelsen af den fremtidige strategi for regionens social- og specialundervisningsområde.

Som afsæt for arbejdet havde regionsrådet den 25. oktober 2011 en temadrøftelse om socialområdets fremtid, herunder de styrker og udfordringer, der kendetegner det regionale socialområde. Den nye strategi forventes vedtaget af regionsrådet i juni 2011 og afløser den nuværende strategi, der udløber ultimo 2010.

Regionen vil gerne i dialog med kommunerne på politisk niveau om ønskerne til Region Syddanmarks rolle på det højt specialiserede socialområde i Syddanmark, for i videst muligt omfang at imødekomme kommunernes ønsker til de højt specialiserede regionale sociale tilbud og specialundervisningstilbud. Derfor ønsker regionens socialudvalg en dialog med socialudvalgene i kommunerne i Syddanmark i foråret 2011. Formålet med møderne er at drøfte Region Syddanmarks oplæg til strategi for 2011-2013, samt at drøfte de gensidige ønsker og forventninger til samarbejdet på det specialiserede socialområde i Syddanmark.

Regionen vil i december 2010 rette henvendelse til kommunerne i Syddanmark med henblik på at aftale politiske dialogmøder med kommunerne.

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

I forbindelse med regionens ønske om en dialog med kommunernes socialudvalg om kommunernes ønsker til Region Syddanmarks rolle på det højt specialiserede socialområde, kunne kommunerne tilslutte sig forslaget om den direkte dialog.

Det blev dog understreget, at det er vigtigt, at regionen aftaler en plan for møder med kommunernes socialudvalg, således at det sikres, at kommunerne har afklaret egen stillingtagen til temaer for drøftelser før mødet med regionen.

Kommunerne kunne endvidere orientere om, at der er sat et internt arbejde i gang med etablering af et forum for kommunernes socialdirektørkreds. Der var enighed om, at regionens socialdirektør deltager i dette forum.

 

 

 

5.      Lovforslag vedr. ændring af lov om social service og lov om almene boliger (rammeaftaler)

Sagsnr:

10/17706

Sagsfremstilling

Det indgik i aftalen om kommunernes økonomi fra juni 2010, at regeringen vil fremsætte lovforslag om forenkling af de sociale rammeaftaler samt om, at koordineringen af det specialiserede socialområde via rammeaftalerne overgår fra regionerne til kommunerne. Lovforslaget er sendt i høring med frist for bemærkninger den 24. november 2010.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er baggrunden bl.a., at kommunerne i langt højere grad end forventet har overtaget tidligere amtslige eller regionale tilbud, og at de også i højere grad end forventet selv har oprettet nye tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalerne. Den oprindelige rammeaftale, der var tænkt som et planlægnings- og udviklingsværktøj for de tilbud, som blev drevet af de tidligere amter, og som regionerne ved kommunalreformen fik en forsynings- og udviklingspligt over for, er dermed ikke længere dækkende for de aktuelle forhold.

Af lovforslaget fremgår det, at rammeaftalerne fortsat vil være ét-årige, samt at aftalerne fremover vil bestå af en udviklingsstrategi, der skal foreligge 1. juni, samt en styringsaftale, der senest skal være indgået den 15. oktober hvert år.

Udviklingsstrategien udarbejdes af kommunalbestyrelserne i regionen med bidrag fra regionsrådet, for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere.

Som grundlag for drøftelserne udarbejdes et overblik over de tilbud, der ligger i regionen, ved træk på Tilbudsportalen. Det er i vidt omfang op til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, hvad udviklingsstrategien skal indeholde. Dog forventes, at strategien indeholder ønsker og løsningsmuligheder i forhold til den faglige udvikling i tilbuddene på grund af den behovsmæssige udvikling.

Styringsaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen. For de dele af styringsaftalen, der specifikt vedrører forhold, som angår regionale tilbud, indgås styringsaftalen mellem kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Styringsaftalen vedrører økonomiske forhold og skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling.

Det forudsættes i lovforslaget, at ændringen gennemføres umiddelbart efter lovens vedtagelse.

Lovforslaget er ikke ledsaget af fastlæggelse af de økonomiske konsekvenser af lovændringen.

I forbindelse med vedtagelse af lovforslaget skal der i Syddanmark ske afklaring af en række praktiske forhold vedrørende overdragelse af koordineringsopgaven fra Region Syddanmark til kommunerne.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Regionens sociale område vil bidrage i den kommende planlægning.

Bilag:

 

 

 

6.      Takststigning på Nyborgskolen

Sagsnr:

09/17947

Sagsfremstilling

Region Syddanmark driver Nyborgskolen, som er et landsdækkende specialundervisningstilbud til unge hørehæmmede. Nyborgskolen har for skoleåret 2010/2011 oplevet et markant fald i antallet af indmeldte elever. På ét år er elevtallet faldet fra 56 til 43 på skoleafdelingen. På bodelen er faldet endnu større, idet 55 af eleverne for et år siden boede på skolens kollegium, mens der i dag kun bor 37 elever på kollegiet. Regionen forventer, at der for skoleåret 2011/2012 vil ske et yderligere fald i antallet af indmeldte elever på Nyborgskolen. Størstedelen af de indmeldte elever kommer fra andre regioner end Region Syddanmark.

Det markante fald i antallet af elever på Nyborgskolen betyder, at skolen må hæve taksterne med gennemsnitligt 21,5% med virkning fra den 1. januar 2011. Takststigningen er nødvendig, for at Nyborgskolen kan fastholde det faglige og sociale niveau.

Nyborgskolen forsøger at minimere takststigningerne ved at tilpasse omkostningerne til de faldende indtægter, men en række omkostninger er faste og uafhængige af elevtallet. Hertil kommer, at de variable omkostninger, som først og fremmest er lønomkostninger, ikke kan reduceres proportionalt med nedgangen af elever på grund af lange opsigelsesvarsler. Besparelserne på lønomkostningerne forventes effektueret fra august 2011, og i 2012 forventes det, at Nyborgskolen kan reducere taksterne med 6% i forhold til taksten i 2011.

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Takststigningen skyldes et drastisk fald i tilgangen af elever til skolen.

For kommunernes vedkommende er det problematisk med en takststigning, da KL har en aftale med regeringen om at taksterne skal nedsættes.

Regionen kunne i den forbindelse meddele, at man løbende er bevidst om at reducere omkostningerne og at overveje strukturtilpasninger i forhold til området.

 

 

 

7.      Forslag til fødeplan

Sagsnr:

10/9717

Sagsfremstilling

En tværfaglig og tværsektoriel styregruppe har udarbejdet et forslag til fødeplan for Region Syddanmark. Det er sket med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangreomsorgen, som udkom i 2009. Anbefalingerne er en revision af tidligere retningslinjer for området fra 1998. Desuden er forslaget til fødeplan tilrettelagt i overensstemmelse med den seneste specialeplanlægning. Forslaget til fødeplan afløser de tidligere amters fødeplaner og sikrer en harmonisering på området.

Forslaget blev behandlet på regionsrådsmøde den 23. august 2010 og derefter sendt i høring.

Otte temagrupper har været nedsat under styregruppen. Disse temagrupper har arbejdet med forskellige temaer jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, f.eks. tilbud til særligt udsatte grupper, fødsels- og familieforberedelse, barselstilbud, visitationsretningslinjer med mere. Temagrupperne har været nedsat på tværs af sygehusenhederne, og sammensætningen har været både tværfaglig og tværsektoriel.

Formål med Fødeplanen

Formålet med fødeplanen i Region Syddanmark er at sikre et harmoniseret og kvalificeret tilbud til regionens gravide, fødende og barslende familier. Der lægges op til:

- at der gøres en særlig indsats i forhold til udsatte gravide – både fysisk, psykisk og socialt

- at der gives et forbedret tilbud om fødsels- og forældreforberedende undervisning til alle, samt

- at der fokuseres på god og velkoordineret opfølgning efter fødslen.

Desuden foreslås en forbedret organisering af hjemmefødslerne i regionen.

For at prioritere ressourcer til gravide med særlige behov, foreslås indførelse af ambulante fødsler til alle med ukompliceret fødsel – både første- og flergangsfødende. Dette er i vid udstrækning allerede indført for ukomplicerede flergangsfødendes vedkommende. Med ambulant fødsel menes tilbud om indlæggelse i op til 24 timer efter fødslen. I den kommende fødsels- og forældreforberedelse lægges der blandt andet op til målrettet forberedelse af kvinden/parret til tidlig udskrivelse efter fødslen. Som noget nyt etableres barselsklinikker ved alle fødesteder, hvor der er tilbud om ambulant opfølgning i op til 7 dage efter udskrivelsen for alle barslende.

Det skønnes, at ca. halvdelen af regionens fødsler vil kunne foregå ambulant – og at det vil omfatte ca. 40 % af alle førstegangsfødende. Den tidlige udskrivelse beror på en løbende faglig vurdering og dialog med kvinden/familien, og det bliver prioriteret højt, at kvinden føler sig tryg i hele forløbet.

Flere ambulante fødsler vil frigive et antal senge på sygehusene. Det forudsættes, at den økonomiske gevinst blandt andet anvendes til følgende forbedringer:

 • en styrket og differentieret indsats til mere udsatte grupper (fysisk, psykisk og socialt)
 • en bedre fødsels- og forældreforberedelse til alle
 • en bedre opfølgning efter fødslen til alle grupper, herunder øget inddragelse af faderen/partneren i forløbet.

Der er således tale om en omlægning af indsatsen inden for svangreomsorgen, som vurderes at være udgiftsneutral for Region Syddanmark.

Høring af forslag til fødeplan

Forslaget til fødeplan blev sendt i høring efter regionsrådets behandling den 23. august 2010.

Høringsfasen blev afsluttet 8. oktober, og der er indkommet høringssvar fra alle 22 kommuner, 4 sygehusledelser, 5 fagorganisationer, 11 enkeltpersoner, 5 organisationer og 5 faglige råd, herunder Sundhedsstyrelsen. I alt er der kommet 52 høringssvar.

Den tværsektorielle styregruppe, som har udarbejdet forslaget til fødeplan, har den 5. november 2010 gennemgået de indkomne høringssvar. På den baggrund har styregruppen udarbejdet et notat: "Fokuspunkter i høringssvar", som indgår i bilagsmaterialet. I notatet behandles de væsentligste hovedpunkter i høringssvarerne med styregruppens kommentarer.

Herunder gives et kort resume af høringssvarerne.

Generelle kommentarer

Generelt beskrives forslaget til fødeplan som et godt redskab, med en god beskrivelse af det tværfaglige og det tværsektorielle samarbejde. Intentionen om at give et ens tilbud til alle gravide og fødende, uanset bopæl i regionen, hilses velkomment.

Ambulant fødsel

De fleste finder tanken om indførelse af ambulante fødsler ved ukomplicerede forløb god. Hermed bliver der også bedre muligheder for at anvende ressourcerne til mere komplicerede forløb. Det er dog en forudsætning, at der sker en oprustning af den fødsels- og forældreforberedende undervisning, og at der bliver etableret barselsklinikker med de nødvendige tilbud og faciliteter. Det forudsættes endvidere, at alle kan tilbydes indlæggelse i et nødvendigt omfang, når det er lægeligt indikeret. Mange af høringssvarerne giver dog udtryk for bekymring over, at det for førstegangsfødende kan medføre utryghed og usikkerhed for den nybagte familie.

På det organisatoriske plan anfører kommunerne, at et øget antal ambulante fødsler vil medføre behov for ét til flere ekstra hjemmebesøg ved sundhedsplejen og dermed et øget ressourceforbrug i kommunerne. Kommunerne har stort set alle det forbehold, at de nødvendige ressourcer til den kommunale indsats ikke er tænkt ind, og at de regionale ændringer specielt omkring indførelse af ambulante fødsler vil få betydning for den kommunale økonomi. En del kommuner mener, at der er tale om opgaveglidning fra region til kommune.

Konsultationssteder

Der er indkommet enkelte kommentarer til nedlæggelse af jordemoderkonsultationer. Varde Kommune foreslår, at regionen fastholder jordemoderkonsultationen i Ølgod. Lægehuset i Nr. Lyndelse, OUH, og et par enkeltpersoner påpeger det problematiske i nedlæggelsen af en jordemoderkonsultation i Nr. Lyndelse Lægehus.

Hjemmefødsler

Af høringsmaterialet fremgår det, at et stort flertal peger på model 2 som den kommende hjemmefødselsmodel i regionen. Begrundelserne er dels, at modellen sikrer fagligheden og samarbejdet med fødestederne ved eventuel overflytning bedst, dels at man med denne model er sikret et tilstrækkeligt antal fødsler pr. jordemoder samt et godt kendskab til nærmeste fødested.

Foreningen af Privatpraktiserende Jordemødre samt en enkeltperson fremhæver modellen fra Region Sjælland, hvor alle hjemmefødsler bliver varetaget af en gruppe privatpraktiserende jordemødre.

Forældre- og fødselsforberedelse

Høringsparterne finder det vigtigt dels med god forberedelse til tidlig udskrivelse efter fødslen, dels med tværfagligt samarbejde om den forældre- og fødselsforberedende undervisning, hvor det anbefales, at både sundhedsplejerske og fysioterapeut indgår. Kommunerne beskriver samstemmende, at det er en opgave, de gerne vil indgå i, men at finansieringen er en forudsætning for, at opgaven kan løses.

Forebyggelse og sundhedsfremme

Den forebyggende indsats beskrives som en udfordring, såvel for det kommunale som det regionale sundhedsvæsen. Det er en udfordring, som de fleste kommuner gerne vedkender sig, men medfølgende finansiering er en forudsætning for, at opgaven kan løses. Enkelte kommuner mener, at den forebyggende indsats overfor gravide er en specialiseret, patientrettet opgave.

Visitationsretningslinjer

Visitationsretningslinjerne beskrives som meget detaljerede og som et godt redskab. Der er indkommet enkelte forslag til justering af visse formuleringer, og der efterlyses en mere entydig formulering omkring sundhedsplejens inddragelse i patientforløbene. Alle kommuner bemærker, at det skal fremgå tydeligt, at sundhedsplejen kun aflægges graviditetsbesøg efter henvisning.

IT-understøttelse af fødeplanen

Alle kommuner efterlyser, at der udvikles en sikker og brugbar IT-platform til sikring af hurtig og relevant kommunikation omkring de gravide og fødende. Kommunerne har særligt fokus på behovet for at modtage fødselsmeddelelsen elektronisk, både efter fødsel på sygehus og ved hjemmefødsler.

Øvrige høringsparter anfører, at fødeplanen skal understøttes af velfungerende IT-systemer, som muliggør elektronisk kommunikation i det tværsektorielle samarbejde, internt på sygehusene og i det formaliserende samarbejde mellem regionens obstetriske afdelinger, som etableres i henhold til specialeplanen.

Andet

Flere kommenterer forslag om sorggrupper til forældre, som mister et barn i forbindelse med graviditet og fødsel. Her anføres det, at kommunerne betragter sorggrupperne som en specialiseret opgave, der ligger bedst ved fødestederne.

Foreslåede præciseringer

På baggrund af høringssvarerne og kommentarerne fra den tværsektorielle styregruppe foreslår Sundhedsstaben følgende præciseringer i høringsudkastet til fødeplanen:

Ambulant fødsel for førstegangsfødende:

På baggrund af bemærkningerne i mange af høringssvarene vedr. ambulant fødsel for førstegangsfødende, bør der i fødeplanen tages højde for den utryghed, førstegangsfødende kan have i forhold til ambulant fødsel. Det bør fastholdes, at ambulant fødsel er det generelle tilbud til førstegangsfødende med forventet ukompliceret forløb. Men i de få tilfælde, hvor kvinden på trods af dialog om udskrivelsen og opfølgende tilbud fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, sikres der tilbud om barselshvile på sygehuset. Der foreslås konkret følgende præcisering i fødeplanen:

"Førstegangsfødende med forventet ukompliceret fødsel vil blive forberedt til ambulant fødsel (dvs. udskrivelse inden for de første 24 timer efter fødslen). Der vil gennem hele forløbet frem til fødslen foregå en faglig vurdering af kvindens/familiens tilstand, og der vil blive taget hensyn til såvel fysiske, psykiske og sociale forhold hos mor og barn inden udskrivelse fra fødestedet. Endvidere vil udskrivelsen foregå i en dialog med kvinden og hendes partner. Hvis en kvinde er utryg ved at skulle hjem til barsel, går personalet i dialog med kvinden for at afdække årsagen til utrygheden. Dette med henblik på, målrettet at kunne støtte, rådgive og vejlede kvinden/familien, herunder aftale opfølgende tilbud. Hvis den førstegangsfødende fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, tilbydes barselshvile på sygehuset. Hvis den førstegangsfødende kvinde fortsat er utryg ved at skulle hjem til barsel, har hun således en ret til barselshvile på sygehuset".

Konsultationssteder:

På baggrund af høringssvarene foreslås konsultationsstederne i Ølgod og Nr. Lyndelse opretholdt.

Hjemmefødsel:

På baggrund af høringssvarene foreslås model 2 med "kendt jordemoder" gennemført i regionen.

Optageområdet til fødestedet i Svendborg

I forelæggelsesnotatet til fødeplanen blev der redegjort for konsekvenserne, hvis fødestedet i Svendborg skulle have et optageområde på ca. 200.000 indbyggere. Men på baggrund af Svendborg Sygehus´ fremtid som specialsygehus, foreslås det, at optageområdet for fødestedet ikke udvides ind i Odense Kommune.

Faciliteter for fædre

Det foreslås endvidere, at det i fødeplanen præciseres, at der ved fremtidigt sygehusbyggeri skal tages højde for, at fædre/partnere kan være medindlagt til fødsel og barsel.

De øvrige høringssvar vil indgå i det opfølgende arbejde med fødeplanen.

Kommunernes høringssvar vedr. økonomien i fødeplanen

Som fremhævet i indledningen indebærer udkastet til fødeplan ikke besparelser for regionen. Der er tale om en omfordeling af indsatsen, således at især udsatte/svage fødende tilgodeses. I forløbet efter udskrivelse er der i øvrigt en række opfølgende tilbud, som beskrevet i indledningen, herunder døgnåben barselsklinik, de første 7 dage efter udskrivelsen.

Forslaget til Fødeplan lægger sig i øvrigt tæt op ad Sundhedsstyrelsens vejledning. Som det fremgår af bilaget, har denne vejledning været underkastet forhandling mellem KL og Finansministeriet. Konklusionen var, at vejledningen ikke medfører merudgifter for kommunerne.

Der forhandles i øjeblikket med kommunerne om indarbejdelse af dele af Fødeplanen i grundaftalen mellem kommunerne og regionen. Spørgsmålet om konsekvenserne for kommunerne drøftes endvidere med kommunerne i regi af Sundhedskoordinationsudvalget, Kommunekontaktudvalget og i Det administrative Kontaktforum.

Forslag til Fødeplanen og forslag til præciseringer forelægges regionsrådet den 13. december 2010.

Se høringsudkastet til Fødeplan i Region Syddanmark på: http://www.regionsyddanmark.dk/wm328838

Indstilling

Til orientering og drøftelse.

Beslutning

Formanden for Region Syddanmarks Praksis- og Kommuneudvalg Bo Libergren orienterede om forslaget til Fødeplan og om dialogen med kommunerne.

Fødeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i bl.a. Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2009. En del af de nye opgaver, der i forbindelse med den nye Fødeplan pålægges kommunerne, er således opgaver i medfør af krav fra Sundhedsstyrelsen, og ikke som følge af, at regionen lægger opgaver til kommunerne.

Bilag:

 

 

 

 

8.      Ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger i udkantsområder

Sagsnr:

10/161

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indkaldt ansøgninger til de 600 mio. kr., der er afsat til facilitering af løsninger i udkantsområder.

Region Syddanmark har udarbejdet ansøgningsforslag til første ansøgningsrunde på i alt 3,981 mio. kr. De vedrører en pulje på 50 mio. kr. til udbygning af præhospitale beredskaber og en pulje på 10 mio. kr. til uddannelse af særlige førstehjælpere. Ansøgningsfristen var den 15. november 2010.

Vedrørende en pulje på 300 mio. kr. til lægehuse/sundheds- og akutsygehuse vil regionen først være klar med ansøgninger til den anden ansøgningsrunde den 25. februar 2011, da ansøgningerne skal udformes i samarbejde med specifikke kommuner.

Endelig er der en pulje på 100 mio. kr. til fuldt udbyggede sundheds- og akuthuse. Hér er vurderingen imidlertid på baggrund af de eksisterende og planlagte sygehusløsninger, at regionen er godt dækket ind med ordninger, der ligner - eller er mere udbyggede end - de løsninger, som puljen er rettet mod.

I bilagsmaterialet indgår en kopi af dagsordenspunkt til regionsrådsmødet den 22. november samt kopi af den ansøgning, som Region Syddanmark har indsendt den 15. november 2010 med forbehold for regionsrådets godkendelse.

 

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Ansøgningen til den første ansøgningsrunde, den 15. november 2010 er sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er en ny ansøgningsrunde den 25. februar 2011. Her er regionen åben overfor eventuelle forslag fra kommunerne. Kommunerne kan henvende sig til regionen om dette

Bilag:

 

 

 

 

9.      Næste møde

Sagsnr:

 

Sagsfremstilling

Næste møde i Kommunekontaktudvalget er den 1. marts 2011 fra kl. 10.00 - 12.00.

Beslutning

Næste møde i Kommunekontaktudvalget er den 1. marts 2011 fra kl. 10.00 - 12.00.

 

 

 

10.    Eventuelt

Sagsnr:

 

Beslutning

I den fynske presse har der været en debat om, at der er lange ventetider på den børnepsykiatriske afdeling på OUH.

I den forbindelse blev der fra regionens side gjort opmærksom på, at den børnepsykiatriske afdeling på OUH er tildelt 30 % af budgettet på det børnepsykiatriske område, men præsterer 24 % af aktiviteten, hvilket ikke er fremgået af presseomtalen.

Det blev endvidere oplyst, at disse beregninger er sendt til de fynske borgmestre.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 10-12-2010.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |